ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 177 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 177

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 177

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 24 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 14 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 10 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 3 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬مراکز وابسته‪ 3 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات‪ 4 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫گفتمان فلسفی نوصدرایی‬ ‫ی از گروهها و گرایشــها ‬ ‫ی‬ ‫ی اســام ‬ ‫منتقدان و منکران فلســفه ‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل علی اکبر رشاد‬ ‫ی مسلکان‪ ،‬شهودگرایان‪،‬‬ ‫ی تشکیل می شوند‪ ،‬نص بسنده گان‪ ،‬اشعر ‬ ‫گوناگون ‬ ‫ب تفکیک‪ ،‬تجربیان‪ ،‬علم پرستان‪ ،‬از جمل هی انانند ک ه هر یک ب ه سیاقی زبان به قدح و جرح فلسفه ی اسالمی ‬ ‫ب مکت ‬ ‫اصحا ‬ ‫ی حکمت اسالمی را‪.‬‬ ‫ت فلسفه‪ ،‬و گاه کارای ‬ ‫گشوده اند‪ ،‬گروه های یاد شده‪ ،‬گاه معرفت عقلی را انکار کرده اند‪ ،‬گاه اسالمی ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫پیوند وثیقی بین حکمرانی و حکمت وجود دارد‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫گروه فلسفه پژوهشگاه از جمله نظریه پردازان حکمرانی اسالمی است که‬ ‫از ســال ها پیش تاکنون با تفقّه و تدریس در این حوزه‪ ،‬بر ضرورت شکل گیری حکمرانی همپایه در تمامی ارکان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬نظامی‪ ،‬سایبری و‪ ...‬پای فشرده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫قافله ی فنا‬ ‫چشــم دل حقیقت را یافته‬ ‫کاروان کربــا را دیده ایــی؟ انان که با‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫طی طریق‬ ‫و شُ ــهود کرده اند؟ ان‬ ‫ِ‬ ‫اصحاب بصیرت که ســر از پا نشناخته ِ‬ ‫سرزمین َمعهود و موعود برسند و امام این کاروان پس از پرسش از نام سرزمین و شنیدن کربال بفرماید‪ :‬انزلوا‪،‬‬ ‫ نمودند تا به‬ ‫ِ‬ ‫هذا موضع کرب و بالء‪ ،‬هاهنا مناخ رکابنا‪ ،‬و ّ‬ ‫محط رجالنا‪ ،‬و سفک دمائنا‪. ...‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه در قالب چهار همایش‬ ‫پژوهشکده حکمت و دین پژوهی از بازوان قدرتمند علمی پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫قلمداد می شود که همواره در جریان نهضت علمی ناظر به گفتمان علمی‬ ‫انقالب اســامی پیشرو در ارائه تحقیقات راهگشا در عرصه نظام اسالمی اســت‪ .‬برگزاری همایش های ملی و بین المللی‬ ‫همواره بخش کوچکی از خدمات ارزشمند این پژوهشکده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عالمۀ طباطبایی و تحلیلی از واقعۀ کربال‬ ‫عالمۀ طباطبایی‪ ،‬تنها مســیر در برابر امام حســین علیه السالم در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫شــرایط ان ایام را شهادت می بیند‪ .‬ایشــان واقعۀ کربال و مصائب وارد بر‬ ‫خاندان اهل بیت علیهم السالم و سخنرانی های امام زین العابدین‪ -‬علیه السالم و زینب کبری علیها السالم به خصوص را‬ ‫سبب رسوایی بنی امیه و عاملی موثر در براندازی حکومت انان و استوارتر ساختن ریشۀ شیعه می داند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مهم ترین مالک های منابع تاریخی در گزیش مطالب ویژه محرم‬ ‫ماه محرم است و فصل خطابه و وعظ و یکی از ابزارهای مهم وعظ‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهری‬ ‫نقل حکایات اموزنده واقعی اســت‪ .‬این روش را قــران نیز برگزیده و با‬ ‫این که قران بسیار فشرده و موجز است لیکن بخش مهم و بزرگی از ان به نقل داستان های پیشینان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫در حقیقت قران تعالیم بسیاری را در قالب داستان ارائه کرده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نگرش سیستمی به علم دینی بر مبنای توحیدمحوری‬ ‫در مســاله دینی بودن علم‪ ،‬بر اســاس برخی دیدگاه ها تنها به یک‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫عنصــر به عنوان معیار دینی بودن علم‪ ،‬اکتفا شــده و در برخی رویکردها‪،‬‬ ‫ترکیب چند عنصر اساسی‪ ،‬هویت دینی بودن علم را شکل می دهد‪ .‬اما به اعتقاد ما در دینی بودن علم‪ ،‬هم به اجزاء و مولفه ها‬ ‫باید توجه شود و هم به کل به مثابه دستگاه معیار‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫صدرالمتالهین و تاملی در خاستگاه مصائب اهل بیت(ع)‬ ‫صدرالمتالهین‪ ،‬غرور به علم ظاهر و عمل بی اصل را علت شــقاوت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫مردودان‪ ،‬و نفاق و فریب اهل مکر و ریا و غدر و حیله کســانی که تظاهر‬ ‫به علم و تقوی کرده اما اهل انها نبوده را خاستگاه مصائب اهل بیت علیهم السالم دانسته است‪ .‬ایشان هشدار می دهد که‬ ‫زنهار که به علم ظاهر و صالح بى بصیرت‪ ،‬مفتون و مغرور نگردى‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مسلم بن عقیل(ع) و ترور ابن زیاد‬ ‫منظور از توجیه شــدن وسیله به خاطر هدف این است که فردی به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد کاش ی زاده‬ ‫خاطر داشــتن هدفی مقدس و رســیدن به ان هدف از وسائل غیرمقدس‬ ‫استفاده کند‪ .‬البته باید به این مهم نیز توجه داشت که خوبی و بدی (حسن و قبح) افعال مختلفی که مقدمه رسیدن به یک‬ ‫هدف هستند‪ ،‬در نسبت با هدف مذکور‪ ،‬تعریف شده و نمی توان از خوبی و بدی مطلق افعال سخن راند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بررسی ادله عالمه مجلسی در اعراض از بخش پایانی دعای عرفه‬ ‫دعای عرفه یکی از مواریث معنــوی گرانبها و عالی اهل بیت برای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫امت اسالمی اســت؛ این دعا که سرشــار از مضامینی معنوی است یک‬ ‫بخش پایانی دارد‪ ،‬که اموزه های توحید عرفانی در ان موج می زند؛ اما عده ای این بخش را از مجموعه دعای عرفه محسوب‬ ‫نمی کنند و ادعا می کنند که از تصرفات و افزوده های متصوفه در دعای حضرت اباعبداهلل الحسین است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ِ‬ ‫وصف عبدِ صالح‬ ‫قول صادق در‬ ‫ِ‬ ‫اولین کسى که وفاى کامل خود را ابراز داشت‪ ،‬حضرت عباس وفادار‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫بود‪« :‬فبدا القول العباس بن على علیه الســام فقــال له‪ :‬لم نفعل ذلک؟‬ ‫النبقى بعدک؟ ال ارانا اهلل ذلک ابدا؛ انگاه عباس‪ ،‬فرزند على اغاز به سخن نمود‪ ،‬پس به امام حسین علیه السالم عرض کرد‪:‬‬ ‫براى چه این کار را انجام دهیم؟ ایا براى ان که بعد از شما باقى باشیم؟‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فلسفه غدیر خم‬ ‫بر اســاس ایات فراوان از جمله ایه‪ :‬و ما ارســلناک اال کافه للناس‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫بشیرا و نذیرا و لکن اکثر الناس ال یعلمون‏‪( .‬و ما تو را جز براى همه مردم‬ ‫نفرستادیم تا (انها را به پاداش‏هاى الهى) بشارت دهى و (از عذاب او) بترسانى ولى اکثر مردم نمى‏دانند) بنابراین هیج منطقه‬ ‫جغرافیائی و یا هیچ قومی ولو دانشمندان نمی توانند بگویند اموزه های قرانی مورد نیاز ما نیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫عدم ارتباط روح معنا و ظاهر ایات دلیل تفسیر به رای است‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «چیستی روح معنا و تبیین معیار‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی چیستی روح معنا و تبیین معیار‬ ‫در تعیین حدود کاربرد ان در تفســیر عرفانی» توســط گروه قران پژوهی‬ ‫پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی با حضور حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم والمسلمین محمد عابدی و علی فضلی به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مباهله سندی جاودان بر حقانیت اسالم است‬ ‫مباهله از ریشه «بهل» در لغت به معنای رها کردن امده و «ابتهال»‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین به رام دلیر نقده ای‬ ‫که از همان ماده است به معنای تضرع و خضوع در دعا معنا شده است‪ ،‬اما‬ ‫مباهله در قران کریم به معنای مالعنه و لعن و نفرین یکدیگر مطرح شــده است؛ پس لعن از لوازم دعای انسان به حساب‬ ‫می اید که در قران به این معنا بیان شده و علماء به این اعتبار‪ ،‬ابتهال را به لعن معنا کرده اند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫خلیل بن احمد فراهیدى و سخنان حکیمانه در مقام امام علی ع‬ ‫خلیل بن احمد فراهیدى از دانشــمندان بزرگ جهان اسالم به شمار‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫امده و ابداع بعض علوم و تحقیقات به وی نسبت داده شده‪ ،‬از قبیل انکه‬ ‫واضع علم عروض است و ابداع وی در این زمینه‪ ،‬همسنگ تدوین منطق توسط ارسطو است و پدیداورندۀ نخستین فرهنگ‬ ‫لغت عرب به نام «العین» به روشی ابتکاری است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پاسخ به یک شبهه در معنای موال در حدیث غدیر‬ ‫ابراز نارضایتی برخی از همراهان حضرت علی در یمن از ان حضرت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫گرچه درست است اما این ابراز نارضایتی بعد از واقعه غدیر و بعد از رجوع‬ ‫پیامبر از حجه الوداع به مدینه اتفاق افتاده و نه قبل از واقعه غدیر که در بازگشت به مدینه رخ داده؛ بنابراین نمی توان واقعه‬ ‫غدیر را عکس العملی به وقایع یمن دانست و بر این اساس‪ ،‬به استناد واقعه یمن‪ ،‬نمی توان موال را به معنای دوستدار گرفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عاشورا از سقیفه تا کربال‬ ‫شناخت ریشــه های نهضت عاشورا از ســقیفه تا کربال در راستای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫تحریف دین ناب و تغییر ارزشــها و بازگشت دادن جامعه به جاهلیت قبل‬ ‫از اســام با مکانیسم و تدبیر برنامه ریزی شده و تدریجی با هدف تغییر نسل های جامعه اسالمی و ایجاد گسست و انقطاع‬ ‫فرهنگی ـ معنوی توسط امویان که میراث بران سقیفه بودند‪ ،‬انجام شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جلوه ای از مقامات معرفتی و سلوکی زینب کبری(س)‬ ‫اری زینب در مجلس سخنرانی مادرش فاطمه(س) در مسجد رسول‬ ‫‪ÓÓ‬زینب کبری ‪...‬‬ ‫خدا در دفاع از حقوق اهلبیت و فدک حاضر بود و خطبه و سخنان مادرش‬ ‫را در مجلس به یاد داشــت؛ بطوری که خود یکی از راویان ان خطبه به شــمار می اید از مادرش اموخت که چگونه باید در‬ ‫مقابل دشمنان ایستادگی کرد و انان را رسوا ساخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با جام جم‬ ‫وقتی علی(ع) امیرالمومنین شد‬ ‫خطبه یادشــده در پیوند این مطلب‪ ،‬که به لحاظ ادبی بسیار فاخر و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهری‬ ‫بلیغ اســت‪ ،‬مشتمل بر نکات مهم و ارزشمند است که روزنامه جام جم در‬ ‫گفت وگو با حجت االســام والمسلمین محمدحسن جواهری‪ ،‬عضو هیات علمی گروه قران پژوهی پژوهشگاه به مهم ترین‬ ‫انها اشاره نموده است‪ .‬توصیه می شود این مطلب را از طریق پیوند مربوطه مطالعه نمایید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تبیینی از علم دینی در اینه قران‬ ‫در زمینه دینی بودن علوم انسانی‪ ،‬دیدگاه های مختلفی‪ ،‬مطرح است‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫در برخــی دیدگاه ها تنها به یک عنصر بــه عنوان مالک دینی بودن علم‪،‬‬ ‫اکتفا شــده و در برخی رویکردها‪ ،‬ترکیب چند عنصر اساســی‪ ،‬هویت دینی بودن علم را شکل می دهد‪ .‬این دیدگاه ها‪ ،‬دارای‬ ‫نقاط افتراق و اشترک اند‪ .‬اختالف ان ها در عناصر و مولفه های دینی بودن است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تواتر حدیث غدیر از نگاه علمای اهل سنت‬ ‫بسیاری از بزرگان اهل ســنت حدیث غدیر خم را متواتر‪ ،‬صحیح و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫یقینی دانسته اند‪ .‬ذهبی متوفای ‪ ۷۴۸‬ق در کتاب سیر اعالم النبال جلد‪،۱۴‬‬ ‫در ترجمه ابن جریر طبری متوفای ‪۳۱۰‬ق می نویسد‪ :‬طبری طرق حدیث غدیر را در چهار جزء جمع کرده که بخشی از ان‬ ‫را من دیدم و به خاطر وسعت روایات موضوع بهت زده شده و به وقوع این خبر جزم پیدا کردم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫خطر دینداری ادامسی‬ ‫در حرکت الهــی انبیاء همواره یاران انان با امتحانات مختلف روبرو‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫بودند تا ســره از ناسره جدا گردد و با خالص سازی صف مدعیان رهروی‪،‬‬ ‫مومنان راســتین شناخته شوند‪ .‬این سنت تمحیص و غربال شدن در عصر ائمه (ع) جاری بوده و بخصوص در دوره امامت‬ ‫حضرت بقیه اهلل (ع) وجود دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با تسنیم‬ ‫دعوت بانوان به حجاب همدالنه و به دور از هیجانات سیاسی‬ ‫حجت االسالم و المسلمین ســعید داودی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سعید داوودی‬ ‫قران پژوهی پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی در گفت وگو با تســنیم از‬ ‫ی میان دو گرو ه از پژوهش های قرانی و نیز جایگاه پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی در دفع‬ ‫همین رابطه مهم و حیات ‬ ‫شبهات و ریل گذاری برای مبانی فکری نظام اسالمی به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫شیخ اشراق و معرفت و محبت و عشق‬ ‫شیخ شــهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق‪ ،‬از بزرگ ترین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫حکمای اسالمی است که همانند ستاره ای پر فروغ در اسمان دانش ایران‬ ‫درخشــید و به قلب های دوست داران حکمت روشنی بخشید و حکمت مشــارقه و فلسفۀ اشراق را تاسیس کرد که یکی از‬ ‫تحوالت عظیم فلسفه در تمام دوران است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫هم عقل و هم شرع مخالف ساخت سالح هسته ای است‬ ‫در قسمت ســوم برنامه تلویزیونی سوره‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫سید سجاد ایزدهی‪ ،‬رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه درباره‬ ‫موضوع سالح های کشتار جمعی و نگاه های فقهی به ان گفت وگو کرد‪ .‬ایزدهی در مقاله ای با عنوان «ممنوعیت استفاده از‬ ‫سالح های کشتار جمعی» در سال ‪ ۱۳۹۲‬به مسئله ممنوعیت سالح های کشتار جمعی پرداخته است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مسیر شدن‬ ‫حکمرانی در‬ ‫ِ‬ ‫علم و متعاقب ان عمل‪ ،‬از مباالتی در استعمال الفاظ برای معانی و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین بابایی مجرد‬ ‫مفاهیم بسیار ضربه خورده است تا جایی که برخی را واداشته از روح معانی‬ ‫که حلول در الفاظ کرده یاد کنند و الفاظ همنشــین یا جانشین را از مشتقات این روح حلول یافته بدانند‪ .‬چه بسیار استعمال‬ ‫حکومت‪ ،‬دولت و دستگاه اداری به جای یکدیگر و چه بسیار طغیان معانی و انحراف مدالیل واژه حکمرانی و حکومت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مهندسی قراردادها در پرتو اموزه های فقهی‬ ‫دکتــر محمود حکمت نیا‪ ،‬عضــو هیات علمی گــروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫پژوهشگاه در مدرسه تابستانه مســائل فقهی معاصر که از سوی موسسه‬ ‫عالی فقه و علوم اســامی قم برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬موضوعات مطرح در قراردادها را به دو شاخه کلی تقسیم می شوند که در‬ ‫حوزه اول فقها و حقوقدان ها تالش های بسیاری کرده اند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫ترک فعل مسئولین و راه های مقابله با ان‬ ‫حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‪ ،‬مدیر گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری رسا‪ ،‬با اشاره به ترک فعل مسئوالن‬ ‫و امکان محکوم کردن انها گفت‪ :‬در رابطه با این موضوع نمی شــود برای همه مســائل یک حکم کلی داد بلکه در موارد‬ ‫مختلف‪ ،‬حکم های گوناگونی وجود دارد؛‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حوزه‬ ‫قدرتمند شدن ایران اسالمی‪ ،‬تنها نسخه رهایی از تحریم‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاست پژوهشگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫با وجود ان که امریکایی ها ســال ها مدعی بودند ایران تحت تحریم دارویی و غذایی نیست‪ ،‬به تازگی وزارت دارایی امریکا‬ ‫اعالم کرده تحریم دارویی ایران لغو شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حوزه‬ ‫چرا امر به معروف در جامعه ما کمرنگ شده است؟‬ ‫ایت اهلل ابوالقاسم علیدوســت عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری حوزه‪ ،‬و در پاســخ به این سوال که‬ ‫چرا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما کم رنگ شده گفت‪ :‬کم رنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر علت های‬ ‫متعددی داشته و از این رو پاسخ های متفاوتی نیز در رابطه با ان وجود دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫انقالب اسالمی ملت ایران‪ ،‬بخشی از نقشه جامع غدیر است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫سیاست پژوهشگاه در نشســت «نسبت انقالب اسالمی با اندیشه غدیر»‬ ‫گفت‪ :‬ماجرای غدیر نتیجه نهایی بعثت انبیا و رسوالن الهی است‪ ،‬غدیر امضای پایان ماموریت ‪ ۲۳‬ساله رسول خدا (ص)‬ ‫بود که خداوند حسب ایه ‪ ۳‬سوره مائده‪ ،‬خبر از اکمال دین و اتمام رسالت و اعالم رضایت به نام اسالم می دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایرنا‬ ‫عزاداری سیدالشهدا(ع) رمز اتحاد دینی و ملی ماست‬ ‫ایت اهلل ابوالقاسم علیدوســت عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‪ ،‬به مناسبت ماه محرم و عزاداری‬ ‫سیدالشــهدا (ع) ضمن بیان برخی ظرفیت ها و همچنین اســیب هایی که عزاداری ها وجود دارد‪ ،‬در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫معارف ایرنا اظهار داشت‪ :‬همین عزاداری ها رمز وحدت و اتحاد دینی و ملی ماست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫اساس حرکت امام حسین(ع) مبتنی بر شفافیت بود‬ ‫حجت االســام والمسلمین سیدســجاد ایزدهی‪ ،‬رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سید سجاد ایزدهی‬ ‫نظام های اســامی پژوهشگاه‪ ،‬در گفت وگو با ایکنا‪ ،‬درباره مسئله شفافیت‬ ‫و صراحت با مردم به منزله یکی از مهمترین درس های نهضت امام حسین(ع) گفت‪ :‬شفافیت در عصر حاضر به منزله یک‬ ‫مسئله مرهون نظام بوروکراسی است که این نظام در فضاهای خال امکان سواستفاده را فراهم می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫با مسووالن غرب گرا نمی توانیم بر مشکالت فائق اییم‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاست پژوهشگاه‪ ،‬در گفت وگو با خبرگزاری رسا‪ ،‬با اشاره به سخنان رهبر‬ ‫انقالب مبنی بر عدم اعتماد مسووالن به غرب گفت‪ :‬دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم حل تمام مشکالت کشور را با نگاه‬ ‫به بیرون و مذاکره با غرب گره زده بودند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سامان نظام سازی انقالب بر بنیادهای معرفتی مکتب امام خمینی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫سیاست پژوهشگاه‪ ،‬در سومین نشست از هفتمین دوره سلسله نشست های‬ ‫دوره ای کرسی های ازاداندیشی با موضوع «فرایند تحقق انقالب اسالمی» که به صورت مجازی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬نظام شاهنشاهی را با همه نظام دانایی‪ ،‬پیش فرض ها و مبانی و اصول موضوعه اش‪ ،‬منقرض کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سیاهه ذهنی اداری و انتخاب مسئوالن دولتی‬ ‫دولت سیزدهم در اغاز مسئولیت خود قرار گرفته است و از انجا که‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین بابایی مجرد‬ ‫در شــرایطی ســکان دولت ـ با نقش هدایت گری ـ یا میدان خدمت ـ با‬ ‫نقش خدمت­گزاری ـ را در دست گرفته است که هم بیم­ هایی نسبت به اقدامات و مداخالت گذشته دولت­ های پیشین وجود‬ ‫دارد و هم امیدهایی نسبت به تغییر وضع موجود و اصالح ان‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫چگونگی شیوه عدالت ورزی امویان‬ ‫ششمین قســمت از برنامه تلویزیونی ســوره‪ ،‬به موضوع عدالت و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫حقوق اموی اختصاص داشــت‪ .‬میهمان این قسمت از سوره دکتر محمود‬ ‫حکمت نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه بود‪ .‬حکمت نیا گفت‪ :‬اغاز بحثی با‬ ‫این موضوع به سه بحث دیگر گره می خورد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حوزه‬ ‫دولت سیزدهم از تجربه دولت قبل عبرت بگیرد‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاســت پژوهشکده نظام های اســامی در گفت وگو با خبرگزاری حوزه‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬شــاید کلیدواژه اصلی فرمایشــات مقام معظم رهبری در این دیدار را بتوان تاکید ایشان بر انقالبی بودن و‬ ‫انقالبی عمل کردن مسئوالن عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫قیام عاشورا‬ ‫ناسازگاری «هیئت های سکوالر» با‬ ‫ِ‬ ‫ماهیت ِ‬ ‫ّ‬ ‫«شــخصیت» دانســت؛ یعنی ان را همانند‬ ‫مکتب را می توان واجد‬ ‫ّ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫یک انســان تص ّور کرد و براین اساس‪ ،‬به ان صفت «زندگی» و «مردگی»‬ ‫را نســبت داد‪ .‬مالک ان نیز برمی گردد به این که ایا مکتب‪« ،‬بدنۀ اجتماعی» دارد یا نه؟ مکتبی که در جامعه‪« ،‬تحقّق» و‬ ‫«خواهان» دارد‪ ،‬یک مکتب زنده است‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چهارگانه سیاست گذاری جمعیتی در ایران‬ ‫جمعیت از جمله عناصر مهم تشکیل دهنده حکومت و از عینی ترین‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سید حسین فخر زارع‬ ‫و بارزترین مولفه های ان‪ ،‬در کنار ســرزمین و دولت یا ســازمان مجری‬ ‫قدرت اســت که استحکام ساخت درونی قدرت نظام هر کشور وابسته به ان می باشد‪ .‬ملتی که دارای جمعیت بیشتر‪ ،‬قلمرو‬ ‫گسترده تر‪ ،‬دولت توانمندتر با حاکمیت ملی منسجم تر باشد‪ ،‬قدرتمندتر است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫راه حل جلوگیری از کشته سازی در تجمع های اعتراض امیز‬ ‫در اعتراض های اخیر مردم خوزستان عده ای از هموطنان‪ ،‬مظلومانه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫به شــهادت رســیدند‪ .‬برخی از این افراد جزو معترضان‪ ،‬و برخی نیز مانند‬ ‫شــهید ضرغام پرست از نیروی انتظامی بودند‪ .‬بر اساس گزارش مقامات رســمی این افراد توسط افراد ناشناس به شهادت‬ ‫رسیدند‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫شکاف سنت و تجدد از مشروطیت کلید خورد‬ ‫مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫در گفت وگو با مهر اظهار کرد‪ :‬درباره این دوره مهم مسائل متعددی وجود‬ ‫دارد از جمله اینکه نسخه اولیه که علمای دوران مشروطه طراحی کرده و پیش روی مردم قرار دادند حکایت از این واقعیت‬ ‫دارد که خواسته انان اساس ًا مشروطیت و مشروطه خواهی نبوده است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حدیث غدیر وحدت بین شیعه و سنی است‬ ‫حجت االسالم والمســلمین غالمحسین محرمی عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــگاه در دومین روز از وبینار مدرســه شــبهه‬ ‫پژوهشی غدیر اظهار داشت‪ :‬عالمه امینی در کتاب کافی به ‪ ۱۱۰‬تن از صحابه و ‪ ۸۴‬نفر از تابعین پیامبر که حدیث غدیر را‬ ‫روایت کرده اند اشاره می کند همچنین ‪ ۳۶۰‬تن از راویان حدیث غدیر از قرن دوم تا چهاردهم را برمی شمارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫روایت کربال و راه های نرفته سینمای ایران‬ ‫عاشــورا‪ ،‬بی شک سوژه ای مناسبتی نیســت که اختصاص به برهه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫زمانی معین داشته باشــد‪ ،‬بلکه این حادثه بزرگ ان قدر عظیم‪ ،‬تاثیرگذار‬ ‫و عمیق اســت که برای همه دوران ها تازگی داشــته و دارد و بر این اســاس هیچ گاه « ِد ُمده» نمی شود‪ .‬این ویژگی سبب‬ ‫می شود که این رویداد به عنوان منبعی تمام نشدنی از حیث ایده همواره مطرح باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫تبیین اولویت ها و فعالیت های گروه ادبیات اندیشه‬ ‫در راســتای گفت وگو با مدیران گروه های علمی پژوهشــگاه و کم‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫و کیف از نحوه امــورات و انجام کارهای علمی و برنامه های اینده گروه‪،‬‬ ‫سراغ دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در پیوند‬ ‫همین مطلب نظر شما را به گفت وگو با ایشان جلب می نماییم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫توضیح معرفتی از حکم تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری‬ ‫گاه چنین اســت که انتخابات در بســتری از «چالش ها و تنگناهای‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫مشارکت سیاسی‬ ‫«میل اجتماعی» به حضور و‬ ‫اجتماعی» قرار می گیرد که‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫موقعیت های خاص‪ ،‬مشارکت انتخاباتی مردم‪ ،‬حامل پیام های‬ ‫را فرو می کاهند و مردم را ســرد و افســرده می سازند‪ .‬در این‬ ‫ّ‬ ‫مه ّمی خواهد بود و بیش از همیشه‪ ،‬ارزش خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سهم قهرمانان «گفتمان مقاومت» در سینمای ایران‬ ‫شــخصیت های مبارز انقالبی کمتر فرصت حضور در سینمای ایران‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫را پیدا کرده انــد؛ از معدود اثاری که به این مهم پرداخته فیلم «تیرباران»‬ ‫(ســاخته علی اصغر شادروان) است؛ این فیلم‪ ،‬قهرمانی به نام شهید محمد اندرزگو دارد؛ بهمن ماه ‪ ۱۳۴۳‬محمد اندرزگو (با‬ ‫بازی مجید مجیدی) به همراه چند تن دیگر رو به روی ساختمان مجلس منتظر می شوند تا حسنعلی منصور را ترور کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جمهوری اسالمی هنوز هم از عاشورا نیرو می گیرد‬ ‫امام خمینی در ســاعت ‪ ۱۸‬و ‪ ۳۰‬دقیقه روز ســیزدهم خرداد ‪۱۳۴۲‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫برابر با عصر عاشورا ســخنرانی طوفانی ای را علیه شاه در مدرسه فیضیه‬ ‫ایراد کردند‪ .‬ایشــان بر خالف ســخنرانی های مرسوم‪ ،‬ابتدا روضه سیدالشــهدا را خواندند و سپس سخنرانی کردند‪ .‬در این‬ ‫سخنرانی‪ ،‬حمله ماموران شاه به مدرسه فیضیه (که دو ماه پیش در همان مکان رخ داده بود) را مشابه حادثه کربال دانستند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫گزارشی از زندگانی امام حسین (ع)‬ ‫امام حسین (ع) در سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه به دنیا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدمحسن شریفی‬ ‫امد‪ .‬پس از تولد‪ ،‬رســول خدا (ص) در گوش راســت او اذان و در گوش‬ ‫چپش اقامه خواند و نامش را حســین نهاد‪ .‬مشــهورترین کنیه ان حضرت اباعبداهلل است‪ .‬رسول خدا (ص) حسن و حسین‬ ‫ت خوانده و به دوست داشتن انان توصیه نموده بود‪.‬‬ ‫(علیهم السالم) را دو گل خوشبوی دنیا و سرور جوانان بهش ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫غدیر خم از منظر شاهدان واقعه‬ ‫از ویژگی‏ های غدیر خم‪ ،‬شاهدان فراوان ان بر وقوع این واقعه است‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬مجموعه ارزشمند دانشنامه امام علی (ع)‬ ‫مسلمانان جهان از سراسر بالد اسالمی‪ ،‬از دور و نزدیک‪ ،‬در حجهالوداع در‬ ‫کنار پیامبر اکرم (ص) در منطقه غدیر خم حاضر بودند و دیدند و شنیدند که رسول خدا (ص) به امر الهی‪ ،‬علی بن ابی‏طالب‬ ‫(ع) را به مقام امامت مسلمانان معرفی فرمود و از همه حاضران بر این امر بیعت گرفت‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫امام حسین(ع) و قران‬ ‫امام حسین(ع) فرزند دوم علی بن ابی طالب امیرمومنان(ع) و فاطمه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫زهرا(س) در ســوم شعبان ســال چهارم هجرت یا پنجم شعبان در مدینه‬ ‫متولد شد و رسول خدا(ص) او را حسین نامید‪ .‬دوره حیات حضرت را می توان به چهار مقطع تقسیم کرد‪ .‬اول‪ :‬دوران درک‬ ‫پیامبر(ص)‪ .‬دوم‪ :‬دوران حیات پدرش امیرمومنان علی(ع) ‪ .‬سوم‪ :‬دوران امامت برادرش امام حسن و چهارم‪ :‬دوران امامت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اخالق در فضای مجازی‬ ‫یکــی از موضوعات مهــم در بحث اخالق فضــای مجازی ارتباط‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫اخالق ســکوالر با فضای مجازی اســت‪ .‬یکی از مشکالت دنیای امروز‬ ‫این اســت که اطالعات به جای معرفت نشسته است‪ .‬معرفت یعنی باور صادق موجه؛ در حالی که اطالعات هیچ یک از این‬ ‫خصوصیات را ندارد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫هوش مصنوعی مجتهد تحویل حوزه نمی دهد‬ ‫حجت االســام علیرضــا قائمی نیا مدیر قطب علمی فلســفه دین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫اســامی پژوهشگاه در سلسله نشست های اینده علوم اسالمی با موضوع‬ ‫هــوش مصنوعی که در مرکز پشــتیبانی از نوافرینان حوزوی‪ ،‬برگزار شــد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هوش مصنوعی صرفا پیشــرفت‬ ‫تکنولوژی نیست‪ ،‬بلکه تجسم یک فلسفه خاص است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ضعف سواد حکمرانی مجازی جامعه‪ ،‬زمینه ی تجدید تجربه استعمار‬ ‫فارغ از نقدهای که به صورت روشــمند می توان به طرح صیانت از‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عزیز نجف پور‬ ‫فضای مجــازی مجلس طرح کرد که باید هم انجام بشــود و نقص ها و‬ ‫ایراداتش برطرف شــود‪ ،‬ولی نوع نقدها و مخالفت هایی که با این طرح می شود‪ ،‬نمایانگر این است جامعه به شدت از ضعف‬ ‫سواد حکمرانی فضای مجازی رنج می برد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب سلفی گرایی عوامل و پیامدهای سیاسی منتشر شد‬ ‫پدیده سلفی گری از ابتدا تاکنون چهار مرحله پیدایش‪ ،‬بلوغ‪ ،‬تحمیل‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب سلف ی گرایی عوامل و پیامدهای سیاسی‬ ‫و تثبیت و مرحله ظهور ســلفی گری جدید با تبدیل شــدن به ایدئولوژی‬ ‫انقالبی در عصر حاضر را پشــت سر نهاده اســت‪ .‬کتاب سلفی گرایی عوامل و پیامدهای سیاسی اثر ارزشمند حجت االسالم‬ ‫والمسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه منتشر شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بسته مطالعاتی‬ ‫بسته مطالعاتی عاشورایی به مناسبت ماه محرم‬ ‫همزمان با فرا رســیدن ماه محرم و ایام ســوگواری سرور و ساالر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدمحسن شریفی‬ ‫شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) بســته مطالعاتی عاشورایی از‬ ‫محصوالت ارزشــمند پژوهشگاه و مراکز وابسته همچون کانون اندیشــه جوان و موسسه دانش و اندیشه معاصر‪ ،‬در پیوند‬ ‫همین مطلب تقدیم حضور عالقمندان و عاشوراپژوهان می شود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مــرداد مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب مسولیت مدنی در قران منتشر شد‬ ‫در کتاب مســولیت مدنی در قران اثر ارزشمند دکتر حسین هوشمند‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب مسولیت مدنی در قران‬ ‫فیروزابادی تالش شده اســت با محور قراردادن قران به عنوان مهم ترین‬ ‫منبع حقوق اســام‪ ،‬ضمن تبیین صحیح حقوق مسئولیت مدنی در قران و ارزیابی مطابقت مباحث حقوقی مسئولیت مدنی‬ ‫با ایات قران‪ ،‬راه برای طراحی نظام مسئولیت مدنی در منابع اسالمی هموارتر گردد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫کتاب گفتاری در فلسفه فقه به چاپ دوم رسید‬ ‫کتاب گفتاری در فلســفه فقه به کوشش حجت االسالم والمسلمین‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب گفتاری در فلسفه فقه‬ ‫علــی محمدی جورکویه برای دومین بار چاپ شــد‪ .‬فلســفه فقه یا علم‬ ‫شناســی فقه‪ ،‬دانشــی اســت که در مقام علم ناظر‪ ،‬به فقه نظر نموده و به تحقیق در مبانی نظری و تحلیلی فقه‪ ،‬موضوع‪،‬‬ ‫محمول‪ ،‬مسایل‪ ،‬مبادی‪ ،‬مقدمات‪ ،‬غایات و شیوه های روش شناختی فقه و ارتباط ان با علوم و پدیده های دیگر می پردازد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

شماره : 181
تاریخ : 1400/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

شماره : 175
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!