ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 176 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 176

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 176

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 19 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 13 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 7 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 5 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دو معیار زمان اگاهی روحانیت‬ ‫ایت اهلل علیدوست‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫در نشســت «روحانیت و زمان اگاهی» به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در تراث دینی ما انسان ها خصوص ًا علما به تقسیماتی منقسم شدند؛ از جمله انسان صالح و غیرصالح‪ ،‬سعید و شقی‬ ‫و ‪ ...‬از جمله تقسیماتی که ما داریم‪ ،‬تقسیم به انسان عالم به زمان‪ ،‬مالک زمان‪ ،‬صاحب زمان و انسانی که عبد زمان است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫در مورد سالح های کشتار جمعی تقیه جایز نیست‬ ‫سیدســجاد ایزدهی رییس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫در ســومین برنامه تلویزیونی سوره در پاسخ به کارکرد دین و اینکه برای‬ ‫تمام شئون زندگی است اشاره کرد و گفت طبعا فقه مسائل نوپدید زمانه را نیز بررسی می کند و ادامه داد‪ :‬مسائل مستحدثه‬ ‫(مسائلی که در فقه اسالمی‪ ،‬حکم شرعی برای انان وجود نداشته یا حکم شرعی داشته اند) روش شناسی خودش را می طلبد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری شبستان‬ ‫مبارزه قاطعانه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قوت ادامه یابد‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاست پژوهشگاه در گفتگو با خبرگزاری شبستان ضمن گرامیداشت یاد‬ ‫و خاطره ایت اهلل شــهید بهشــتی و هفته قوه قضاییه ابراز داشت‪ :‬خوشبختانه در سال های اخیر‪ ،‬قاطعیت دستگاه قضایی در‬ ‫مقابله با مفسدان و رانتخواران‪ ،‬امیدهایی در دل مردم زنده کرده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫مشارکت همه اقوام الزمه بقای دولت اینده افغانستان است‬ ‫در پی تحوالت اخیر کشــور افغانستان‪ ،‬نشســت علمی با موضوع‬ ‫‪ÓÓ‬نشست طالبان و اینده افغانستان‬ ‫«طالبان و اینده افغانســتان» با حضور و ارائه حجت االســام والمسلمین‬ ‫حیات اهلل یوسفی و دکتر عبدالوهاب فراتی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه با همکاری معاونت‬ ‫بین الملل بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مبانی‪ ،‬اصول‪ ،‬معیارها و چالش های کیفرگذاری‬ ‫واکنش در برابر جرم به دو صورت «ســرکوبگر» و «پیشــگیرنده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫و حمایتی» اســت‪ .‬انتخاب واکنــش جزایی به صورت کیفــر در مرحله‬ ‫قانون گذاری باید تابع مبانی‪ ،‬اصول و معیارهایی باشــد‪ .‬البته کیفر‪ ،‬اقدامی قانونی اســت که بر ارتکاب رفتاری که در قانون‬ ‫جرم انگاری شده است‪ ،‬بار می گردد‪ .‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫اولویت های پژوهشی گروه مدیریت اسالمی در سال جدید‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی اقا پیروز‬ ‫اندیشه اسالمی‪ ،‬در راستای سلسله گفتگوهای علمی با مدیران گروه های‬ ‫علمی‪ ،‬ســراغ حجت االسالم والمسلمین علی اقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسالمی پژوهشکده نظام های اسالمی رفتیم‪ .‬در‬ ‫پیوند همین مطلب نظر شما را به گفتگو با ایشان جلب می نماییم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نشر بدون تحقیق اخبار‪ ،‬هستی جامعه را بر باد می دهد‬ ‫ایت اهلل ابوالقاسم علیدوســت عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشــگاه‪ ،‬در ادامه تفسیر سوره حجرات به ایه ششم این سوره « َیا اَیُّ َها‬ ‫ِین» اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫ِین ا َم ُنوا اِ ْن َجا َء ُک ْم َفاسِ ٌ‬ ‫ــق ب ِ َن َباٍ َف َت َب َّی ُنوا اَ ْن تُصِ ُیبوا َق ْو ًما ب ِ َج َهالَ ٍه َف ُت ْصبِ ُحوا َعلَى َما َف َعلْ ُت ْم نَا ِدم َ‬ ‫الَّذ َ‬ ‫سوره اولین چیزی که بیان شده‪ ،‬ادب برخورد با پیامبر و امام و رهبر جامعه است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ایت اهلل مصباح پیشتاز اعزام دانشجویان به خارج از کشور بود‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشگاه در خصوص فعالیت ها و سیر اندیشه ایت اهلل مصباح گفت‪ :‬یکی‬ ‫از نکاتی که ایت اهلل مصباح همواره به ان تاکید داشتند کادر سازی کردن و عمل تشکیالتی و تربیت نیروهای عالم و موثر‬ ‫بوده است‪ .‬ایشان در صدد بودند تا برای مسیر حکومت اسالمی نیروهایی موثر و عالم به علوم مختلف تربیت کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫یادداشتی برای رئیس جمهور منتخب‬ ‫الگوی نظام جمهوری اسالمی ایران براساس تصریحات و تاکیدات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫امامین انقالب‪ ،‬الگوی مردم ساالری دینی در عرض الگوی سرمایه ساالری‬ ‫و دولت ساالری است‪ .‬ذیل این نظریه در عرصه اقتصادی‪ ،‬الگوی مردم ساالری اقتصادی دینی قرار دارد که در عرض الگوی‬ ‫سرمایه ساالری نظام اقتصادی و دولت ساالری اقتصادی نظام سوسیالیستی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫روش تاریخی در مطالعات علوم قرانی نادیده گرفته شده است‬ ‫کرســی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع «اسیب شناسی روش پژوهش‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی اسی ب شناسی روش پژوهش در مسائل تاریخی‬ ‫در مســائل تاریخی» توســط گروه قران پژوهی پژوهشــکده حکمت و‬ ‫دین پژوهی پژوهشــگاه به صورت مجازی‪ ،‬با حضور حجت االســام والمسلمین سیدمحمدحســن جواهری به عنوان ارائه‬ ‫ دهنده‪ ،‬حجج اسالم والمسلمین محمد فاکر میبدی و سیدکریم خوب بین خوش نظر به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫هیچ انقالبی بدون نظام سازی نمی تواند دستاوردهای خود را حفظ کند‬ ‫حجت االســام والمسلمین محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫گروه سیاست پژوهشگاه در نشست «فرایند تحقق انقالب اسالمی» گفت‪:‬‬ ‫یکی از چارچوب هایی که با ان فرایند انقالب اسالمی را می توان مطرح کرد‪ ،‬چارچوب فلسفی و منطقی «علل اربعه» است‪.‬‬ ‫از طریق تبیین «علت فاعلی» نقش مردم و رهبری در شکل گیری انقالب اسالمی قابل تحلیل و فهم می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ انگاری بی حجابی‪ ،‬ممکن است‬ ‫جرم‬ ‫ِ‬ ‫علی محمدی جورکویه عضو هیات علمی پژوهشــگاه در نشســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه‬ ‫«بررســی مبانی فقهــی و حقوقی الزام حجاب توســط حکومت» گفت‪:‬‬ ‫سیاست جنایی اسالم در سطح پیشگیری اجتماعی‪ ،‬وضعی و کیفری قابل تعریف است؛ حال باید ببینیم مبانی‪ ،‬اسناد و ادله‬ ‫که در منابع دینی امده‪ ،‬این اجازه را به ما می دهد که بگوییم سیاست جنایی اسالم در موضوع حجاب هم وارد شده است؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫اهداف سیاست خارجی نظام اسالمی از دیدگاه رهبر انقالب‬ ‫کرســی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع «اهداف سیاست خارجی نظام‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی اهداف سیاست خارجی نظام از دیدگاه رهبری‬ ‫اسالمی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای(مدظله العالی)» توسط گروه سیاست‬ ‫پژوهشــگاه با همکاری موسســه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)‪ ،‬با حضور حجت االســام محمد ملک زاده به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم والمسلمین قاسم شبان نیا و مهدی جعفری پناه به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫الهیات و مسئله شناسی فقه شهر‬ ‫دکتــر محمود حکمت نیا‪ ،‬عضــو هیات علمی گــروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫پژوهشــگاه‪ ،‬در نشست مجازی «الهیات شهر» با موضوع «مسئله شناسی‬ ‫فقه شهر» که به همت پژوهشکده ثامن و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به سطوح دست یابی بشر‬ ‫ن اسالمی با چالش جدی مواجه شود‪.‬‬ ‫به تکنولوژی‪ ،‬تحولی در تمدن ها ایجاد و عاملی شد تا تمد ‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫افغانستان و بایستگی گفتگو‬ ‫این روزها طالبان در افغانستان می­ تازد‪ ،‬هم در عرصه نبرد و هم در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫عرصه تعرض به مردم بی­گناه‪ .‬برخی می­ گویند انها تغییر رویکرد داده ­اند و‬ ‫ن هستند که این گروه عوض نشده و نخواهد شد‪ .‬به یاد اوریم که طالبان‪ ،‬گروهی با گرایش ­هایی اخوانی است‬ ‫برخی نیز بر ا ­‬ ‫که به ظاهر تمایالت وهابی ندارد‪ ،‬اما سوگمندانه در افق­ های فکری بسیاری به پنداره و اندیشه وهابی نزدیک شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جرم انگاری هر گناهی در حکومت دینی‪ ،‬بستگی به مصلحت شرعی دارد‬ ‫ایت اهلل ابوالقاســم علیدوست‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشگاه با حضور در برنامه تلویزیونی «سوره» به تبیین موضوع «گستره‬ ‫وظایف و اختیارات دولت اســامی» پرداخت و در ابتدای سخنان خود گفت‪ :‬بحث راجع به حکومت اسالمی و اختیارات ان‬ ‫یک بحث کالمی‪ ،‬فقهی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬نقلی و عقلی است‪ .‬چون یک بحث کالن است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حوزه‬ ‫سیاست خارجی انقالبی و پیشرو باید در اولویت دولت جدید قرار گیرد‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاســت پژوهشــگاه در گفتگو با خبرگزاری حوزه اظهار داشت‪ :‬سیاست‬ ‫خارجی به عنوان یکی از مناقشــه برانگیزترین حوزه های سیاســت گذاری در دنیای امروز‪ ،‬به خط مشــی و روشی اطالق‬ ‫می گردد کـه دولت ها در برخورد با امور و مسائل خارجی در راستای حفظ حاکمیت‪ ،‬تولید امنیت و‪ ...‬اتخاذ می کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حذف روحانیت از سیاست‪ ،‬روند دموکراسی کشور را مختل می کند‬ ‫دکتر عبدالوهاب فراتی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عبدالوهاب فراتی‬ ‫در نشســت «روحانیت و قدرت» که از سوی موسسه فهیم در قم برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬گفت‪ :‬روحانیت و قدرت از مسائل جدید و حتی متفاوت از روحانیت و سیاست است‪ ،‬زیرا در هیچ مقطع تاریخی سراغ‬ ‫نداریم که روحانیت اینگونه در دولت و نهادهای قدرت حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رابطه بغی با جرم سیاسی‬ ‫اینکه در فقه اســامى ایا ما عملى به عنوان جرم سیاسى داریم یا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫خیر؟ ســوالى است که باید به ان پاســخ داد‪ .‬در حقوق اسالم شاید نتوان‬ ‫این عنوان خاص (جرم سیاسى) را پیدا کرد‪ ،‬کما اینکه در حقوق موضوعه هم این عنوان خاص در زمان هاى گذشته مطرح‬ ‫نبوده است‪ ،‬ولى مصداق ان مطرح بوده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری مهر‬ ‫نقش روش شناسی مناظرات امام رضا در ایجاد صلح و امنیت جهانی‬ ‫قران کریم بر اســتدالل و مناظره در تبلیغ دینی و معارف ان تاکید‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫دارد و از ان با عنوان «جدال احسن» یاد می کند؛ انجا که می فرماید‪« :‬ادع‬ ‫الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجدلهم بالتی هی احسن»؛ با حکمت و اندرز نیکو‪ ،‬به راه پروردگارت دعوت نما!‬ ‫و با انها به روشی که نیکوتر است‪ ،‬استدالل و مناظره کن!‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عالمۀ طباطبایی و ایضاح عدم نیاز حق تعالی به اثبات‬ ‫امام العارفین و سید الشهداء حضرت حسین بن علی علیهما السالم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫در فــرازی از دعای عرفه در مناجات با خدای متعال اظهار می دارد‪« :‬متی‬ ‫غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک»‪ .‬این سخن از با شکوه ترین و عمیق ترین بیانات مابعدطبیعی بوده که عقل را حیران‬ ‫و خرد را سرگردان می کند و تحقیقات حکیمان و عارفان‪ ،‬گویا سطوحی از ان را اشکار ساخته است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بایستگی و راهکارهای حضور نخبگان علمی در عرصه فضای مجازی‬ ‫امام صادق علیه السالم در حدیثی که در کتاب میزان الحکمه امده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫می فرمایند‪« :‬قبل از ان که دشــمن اعتقاد نوجــوان را به غارت ببرد‪ ،‬به‬ ‫او معارف دین را بیاموزید»‪ .‬ما می دانیم که یکی برجســته­ ترین و تاثیرگذارترین بسترهایی که امروزه به اسانی در دسترس‬ ‫همگان به خصوص جوانان قرار دارد‪ ،‬رسانه­ ها و شبکه­ های اجتماعی و مجازی هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری مهر‬ ‫روز تعیین کننده نهضت و حرکت امام حسین(ع)به سوی کربال‬ ‫بــه منظــور واکاوی تاریخی دوران پس از مــرگ معاویه تا هنگام‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫خروج امام حســین(ع) از مکه‪ ،‬خبرنگار خبرگزاری مهر با حجت االسالم و‬ ‫المسلمین قاسم ترخان عضو هیات علمی گروه کالم پژوهشگاه به گفتگو پرداخته است که حاصل این مصاحبه ی خواندنی‬ ‫در پیوند همین مطلب قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اموزه های زیست ابراهیمی برای انسان امروز‬ ‫حضرت ابراهیم(ع) در تاریخ ادیان همواره به عنوان یک شــخصیت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫بی نظیر شناخته می شود؛ ایشــان عالوه بر بهره مندی از «مقام نبوت» به‬ ‫«مقام امامت» نیز نائل امدند و همچنین در معرض ازمون های بسیار سخت و دشوار قرار گرفتند‪ .‬از این رو‪ ،‬می توان از سیر‬ ‫تکاملی حضرت ابراهیم(ع)‪ ،‬بر اساس ابتالها و امتحان های الهی به عنوان یک الگوی تربیتی استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات شورای علمی‬ ‫طرح واره فضای مجازی دینی‬ ‫حجت االسالم دکتر محمد عرب صالحی رییس پژوهشکده حکمت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫و دین پژوهی گفت‪ :‬طرح ورود منســجم و همه جانبه اعضای هیات علمی‬ ‫در فضای مجازی که توسط جناب حجت االسالم دکتر فضلی مدیر محترم گروه عرفان قرار است پس از تصویب در شورای‬ ‫پژوهشکده برای تصویب نهایی به شورای پژوهشگاه پیشنهاد گردد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عالمه مصباح یزدی والیت مداری باورمند به مردم‬ ‫دوســتان و دشمنان در حق عالمه اســتاد مصباح یزدی کوتاهی یا‬ ‫‪ÓÓ‬مرحوم عالمه ایت اهلل محمدتقی مصباح یزدی‬ ‫ســتم کردند‪ .‬برخی از دوســتان نااگاهانه تنها چهره سیاسی از وی نشان‬ ‫دادند و او را پدر معنوی حزبی خواندند‪ .‬دشــمنان هم اگاهانه به تخریب این دانشــمند و حکیم برجسته معاصر پرداختند و‬ ‫جاهالن و بیماران ادامه دادند‪ .‬اگر ایت اهلل مصباح یزدی در المان بود همچون کانت‪ ،‬حرمت تفلسف او نگه می داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫مفهوم علوم انسانی اسالمی را متوجه نشده اند‬ ‫اسالمی سازی علوم انسانی در مفهوم عام و قران بنیان کردن ان به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫شــکل خاص تر‪ ،‬از موضوعاتی است که به ویژه در دو دهه اخیر با تاسیس‬ ‫مراکز میان رشــته ای قران و علوم انسانی و راه اندازی رشــته و پذیرش دانش پژوه در کشور رونق گرفته است‪ ،‬اما همچنان‬ ‫برخی به ان انتقاداتی وارد می کنند؛ انتقاداتی از امکان تا نقلی سازی و ایدئولوژی سازی علوم انسانی‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫صدرالمتالهین و ضرورت وجود امام علیه السالم در تکوین‬ ‫صدرالمتالهین ســبب ل ّمی حکمی در این زمینه را ان دانســته که‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫خدای متعال‪ ،‬موجودات را به نحو مترتب در شرف و خست‪ ،‬بر سنت ابداع‬ ‫افریده تا انها به نهایت خود در دنائت و مرکز خود در سفالت رسیده که مواد عنصری به خصوص زمینی است که منبع خست‬ ‫و دوری از لطافت است‪ ،‬انگاه اراده حق تعالی به این تعلق گرفته که انها را به نهایت خود در شرف و بلندی ارتقاء دهد؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مبارزه شجاعانه با خرافات یک قاعده قرانی است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫گروه قران پژوهی پژوهشــگاه‪ ،‬در نشست «بایسته ها و چالش های تفسیر‬ ‫تنزیلی» گفت‪ :‬تفسیر تنزیلی یک سبک است نه روش‪ ،‬یعنی ما قران را سوره به سوره به ترتیب نزول مطالعه کنیم و مراد‬ ‫خدا را در این ساختار به دست اوریم؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فلسفه‪ ،‬عقالنیت و زندگی‬ ‫هر مکتب فلســفی‪ ،‬بر اســاس «رویکرد» یا «روشــی» که به کار‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫گرفته‪ ،‬تعریف خاصی از فلســفه ارائه می دهد‪ .‬نزد مشائیان‪ ،‬فلسفه چیزی‬ ‫اســت و نزد اشراقیان‪ ،‬تاحدی چیز دیگر‪ .‬فالسفه تجربی‪ ،‬تعریفی از فلســفه دارند‪ ،‬تاحدی متفاوت از فالسفه عقلی‪ .‬کانت‬ ‫تعریف خاصی از فلسفه (متافیزیک) دارد‪ .‬فالسفه اگزیستانس‪ ،‬از فلسفه تعریفی دارند‪ ،‬تاحدی متفاوت از فالسفه تحلیلی‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫اولویت های پژوهشی مطالعات علوم انسانی قرانی در سال جدید‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫اندیشه اسالمی‪ ،‬در راستای سلســله گفتگوها با مدیران گروه های علمی‬ ‫پژوهشکده های پژوهشگاه‪ ،‬سراغ حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرانی پژوهشکده‬ ‫حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در پیوند همین مطلب نظر شما را به گفتگو با ایشان جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫نقش امام جواد(ع) در اماده سازی شیعیان برای عصر غیبت‬ ‫شــیعه کسانی هستند که معتقدند پیامبر(ص) جانشین بالفصل خود‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫را تعیین کرده و او امیرمومنان (ع) اســت و محوری ترین جریان شیعی که‬ ‫اکثریت را نیز تشــکیل می دهند شــیعه امامیه یا اثنی عشریه هستند که جانشینان پیامبر اعظم (ص) را دوازده نفر می دانند‪.‬‬ ‫خاصی داشته و امامت را‪ ،‬پس از سه امام نخست منحصر در فرزندان امام حسین می دانند‪.‬‬ ‫شیعه امامیه بر مسئله امامت تاکید ّ‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فضای مجازی دولت اینده‬ ‫جهان زیستی است که تنوعی از‬ ‫عالم گون دارد و‬ ‫ْ‬ ‫ســایبر امتدادی ْ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای احسان کیانخواه‬ ‫زیســت جهان ها را ابتناء یافته بر فناوری های داده بنیان محقق می سازد‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫طبیعت‬ ‫عالم سایبری‪ ،‬عالمی بزرگ تر‪ ،‬وسیع تر و دربردارنده ی عالم عادت شده است‪ .‬انسان هزاران سال است که به زیستی‬ ‫ْ‬ ‫پایه عادت کرده است‪ .‬طبیعت پس زمینه ی ساخت های انسانی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫سینمای اخرالزمانی هالیوود‪ ،‬از «استکبار مدرن» دفاع می کند‬ ‫ویژه برنامه «رســتاخیز واژه ها» با موضوع نسبت سینما با فرهنگ‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی نسبت سینما با فرهنگ و هویت اسالمی‬ ‫و هویت اســامی به همت گروه ادبیات اندیشــه پژوهشگاه و همکاری‬ ‫فرهنگســرای اندیشه با حضور اقایان بهروز فرنو‪ ،‬محقق و پژوهشگر حوزه ســینما‪ ،‬سیدمصطفی رضایی ‪ ،‬استاد دانشگاه و‬ ‫محمدحسن شاهنگی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫کرونا و بحران ادبیات و روایت‬ ‫عنوان بحث «ادبیات در روزگان کرونا» نشان دهنده تاکید بر رویکرد‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫پسینی اســت‪ .‬که رویکردی خارجی‪ ،‬استقرایی و تحلیلی است‪ .‬اما ادبیات‬ ‫داســتانی الزم است برای دســت یابی به الگوی ارتباطی با بحران های اجتماعی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی به مطالعات (پیشینی)‬ ‫یعنی عقلی‪ -‬نظری دست زند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ّ‬ ‫ گری ‪ ۳‬جریان‬ ‫تفکر ایت اهلل مصباح در محاصرۀ معارضه ِ‬ ‫نخستین اختالف به سال های اغازین نهضت باز می گردد؛ زمانی که‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫مرحوم هاشمی رفســنجانی معتقد بود که بایــد در برابر حکومت پهلوی‪،‬‬ ‫هدف واحد‪ ،‬جریان مبارزه را صورت بندی کرد‪ ،‬ا ّما مصباح بر این باور‬ ‫«جبهۀ ض ّدامپریالیســتی» تشکیل داد و بر اساس این ِ‬ ‫بود که نباید به نهضت اسالمی‪ ،‬نگاه «عمل گرایانه» داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫سیاست گردشگری باید واحد‪ ،‬و مدیریت ان توزیع شده باشد‬ ‫نشســت علمی «تحول در حوزه گردشــگری و دولت سیزدهم» با‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی تحول در گردشگری و دولت سیزدهم‬ ‫حضور اساتید و کاشناسان برجسته این حوزه به همت گروه فرهنگ پژوهی‬ ‫پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی در تهران‪ ،‬با ارائه اقایان دکتر شهاب طالیی‪ ،‬دکتر مسعود نصرتی و دکتر علی اصغر‬ ‫شالبافیان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫برکات رشد «شعور معنوی» و «وجدان اخالقی» در جامعه‬ ‫ایمان‪ ،‬گشــایندۀ برکاتِ الهی است‪ .‬اگر معنو ّیت و اخالق در جامعه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫مستقر شوند‪ ،‬بسیاری از مشــکالت‪ ،‬رفع می شوند‪ ،‬پس ریشۀ بسیاری از‬ ‫تقید جامعه به معنو ّیت و اخالق‪،‬‬ ‫چالش های اجتماعی‪ ،‬به نقصان ها و ضعف های معنوی و اخالقی بازمی گردد‪ .‬این سخن که ّ‬ ‫واقعیتی است که در قران کریم هم به ان اشاره شده است‪.‬‬ ‫موجب بهبود و ارتقای زندگی اجتماعی می شود‪ّ ،‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم برگزار شد‬ ‫نشســت علمی «انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم» توسط گروه‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم‬ ‫فرهنــگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه‪،‬‬ ‫بصورت حضوری محدود و مجازی از طریق نرم افزار اسکایپ با ارائه اقایان دکتر حسن بنیانیان‪ ،‬حجت االسالم علی ذوعلم‬ ‫و مهدی جمشیدی‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬برنامه رادیویی‬ ‫بررسی فقهی‪ -‬حقوقی سقط جنین در رادیو معارف‬ ‫برنامه «فقه پویا» به بررســی فقهی حقوقی ســقط جنین با حضور‬ ‫‪ÓÓ‬بررسی فقهی حقوقی سقط جنین‬ ‫حجت االســام ابوالقاسم مقیمی حاجی می پردازد‪ .‬این برنامه که به همت‬ ‫گروه فقه و اندیشــه طراحی و تولید می شــود به تبیین حرمت ســقط جنین در روایات‪ ،‬تعریف اسقاط جنین و تفاوت ان با‬ ‫مرده زایی‪ ،‬فتاوای مراجع معظم در سقط جنین و تاثیرات رواج سقط جنین در جامعه می پردازد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬شورای علمی‬ ‫جلسات ‪ ۵۸۵‬تا ‪ ۵۸۹‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی برگزار شد‬ ‫جلسات ‪ ۵۸۵‬تا ‪ ۵۸۹‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬با حضور حضرات ایات‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات شورای علمی دانشنامه نگاری دینی‬ ‫و حجج اســام والمسلمین سیدمحمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪ ،‬احمد قدسی‪،‬‬ ‫ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬اکبر زراعتیان‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی و احمد مهدی زاده به صورت حضوری و مجازی‬ ‫و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫چاپ هفتم منظومه فکری حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای‬ ‫منظومه فکــری حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای (نظام بینشــی‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب منظومه فکری حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای‬ ‫منشــی و کنشــی) به صورت دو مجلد‪ ،‬اثر حجت االســام والمسلمین‬ ‫عبدالحســین خسروپناه و با همکاری جمعی از پژوهشگران توسط ســازمان انتشارات پژوهشگاه برای هفتمین بار به چاپ‬ ‫رسید و راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مهمترین مطالبات جدی نشر از دولت سیزدهم‬ ‫در اســتانه ی شــروع فعالیت دولت ســیزدهم‪ ،‬عــاوه بر همه ی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدغالمرضا حسینی‬ ‫توانایی های افرا ِد در مضان معرفی به عنوان وزیر پیشــنهادی فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی ایران‪ ،‬الزم است برنامه ی جدی و مفصل برای حل معضالت و همچنین تحقق مطالبات جدی حوزه ی نشر‬ ‫داشته باشد‪( .‬ادامه این یادداشت را می توانید در همین پیوند بخوانید)‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدیداالنتشار‬ ‫فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای منتشر شد‬ ‫فقه سیاسی گرایشی بینارشــته­ ای است که ضمن انطباق بر میراث‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای‬ ‫علمی فقیهان شیعه‪ ،‬بر مبانی فقهی منسجم‪ّ ،‬‬ ‫منظم و روشمند مبتنی بوده‬ ‫و مشتمل بر مجموعه ای کامل از مباحث در سپهر سیاست و نظم سیاسی مطلوب است‪ .‬کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه‬ ‫ایت اهلل خامنه ای به همت حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫منظومه فکری امام خمینی(ره) به چاپ ششم رسید‬ ‫منظومه فکری امام خمینی (ره)‪ ،‬اثر حجت االســام والمســلمین‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره)‬ ‫عبدالحسین خسروپناه و با همکاری جمعی از پژوهشگران توسط سازمان‬ ‫انتشــارات پژوهشگاه برای ششمین بار به چاپ رسید و راهی بازار نشر شد‪ .‬منظومه فکری مجموعه ای نظام مند‪ ،‬متشکل از‬ ‫اجزا و عناصر مرتبط و هدفمند‪ ،‬با محوریت هسته مرکزی‪ ،‬در عرصه نظام بینشی‪ ،‬منشی و کنشی است‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدیداالنتشار‬ ‫درامدی بر اندیشه فرهنگی ایت اهلل خامنه ای منتشر شد‬ ‫کتاب درامدی بر اندیشه فرهنگی ایت اهلل خامنه ای‪ :‬نخستین روایت‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب درامدی بر اندیشه فرهنگی ایت اهلل خامنه ای‬ ‫تحلیلی و منظومه وار از مواضع فرهنگی رهبر انقالب‪ ،‬اثر مهدی جمشیدی‬ ‫عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــگاه منتشــر شد‪ .‬نگارندۀ این اثر پس از شــش سال‪ ،‬توانسته در قالب یک‬ ‫پژوهش «علمی» و «مستند»‪ ،‬اندیشۀ فرهنگی ایت اهلل خامنه ای را گرد اورد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 صفحه 22 ‫نـگارخـانـه‬ ‫‪9 9‬دیدار دکرت رحیم صفوی و هیات همراه با ریاست و معاونین پژوهشگاه‬ ‫‪9 9‬نشست علمی تحول در حوزه گردشگری و دولت سیزدهم‬ ‫‪9 9‬نشست علمی طالبان و اینده افغانستان‬ صفحه 23 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫دیدار دکتر رحیم صفوی و هیات همراه با ریاست و معاونین پژوهشگاه‬ ‫نشست علمی طالبان و اینده افغانستان‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫ارتباط با ما‬ ‫نشست علمی تحول در حوزه گردشگری و دولت سیزدهم‬ ‫‪25‬‬ ‫خبـرنامه تیــــــرماه ‪1400‬‬ صفحه 25

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

شماره : 181
تاریخ : 1400/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

شماره : 175
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!