ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 174 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 174

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 174

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 174

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 22 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 16 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 11 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬افتخارات و جوایز‪ 1 :‬مورد‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از تاسیس تا تکامل‬ ‫همانطور که گفته شــد به طور پیوســته در هر فرصتی خدمت مقام‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫معظم رهبری این دغدغه ها را بازگو کرده و از شرایط ابراز نگرانی می کردم‬ ‫تا اینکه در ســال ‪ ۷۲‬خدمت ایشــان نامه ای نوشتم؛ نامه ای که از ســر درد و از عمق جان و از سویدای دل بر می امد! نامه‬ ‫بسیار عاطفی و از دل بر خاسته بود‪...‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛ شایسته ها و بایسته ها‬ ‫این نهال مقدس فرهنگی برامده از انفاس قدســی و نیات مخلص‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫است‪ .‬از نفس مسیحایی زعیم حکیم و دوراندیش امت که به دستور ایشان‬ ‫پژوهشــگاه شکل گرفته و ذیل نظارت عالیه حضرت ایشــان ادامه حیات می دهد‪ ،‬تا ریاست معزز که مکرر پیشنهاد کاشت‬ ‫چنین نهال و تاسیس چنین نهادی را داده و ذیل مدیریت مستقیم معظم له امروز به یک درخت پرثمر تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫شهـید تـاویل ‬ ‫ســخن گفتن از شــهید تاویل یعنی امام علی(ع) کــه جام ِع جمی ِع‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫اســمای جمال و جالل الهی و جامع‬ ‫کماالت علمیه و عملیه‪ ،‬مســتجم ِع‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫انسان متعارف است‪ .‬اما یک نکته غریب و شگرفی‬ ‫االضداد است‪ ،‬برتر از دانایی و توانایی بشرمعمولی و فراتر از ذهن و زبان‬ ‫ِ‬ ‫در حیات حکیمانه و عارفانه ایشان وجود دارد که با توجه به عصر و دو ره ای که در ان زندگی می کنیم‪ ،‬درس اموز است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫پیروزی بر مستکبرین و زورگویان جزء سنت های قطعی الهی است‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محمدصفر جبرئیلی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫گروه کالم پژوهشــگاه‪ ،‬در ادامه سلســله مباحث بیــان قران به موضوع‬ ‫سنت های الهی از نگاه مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای پرداخت و گفت‪ :‬در قران از چند سنت نام برده‬ ‫شده است؛ سنت اهلل‪ ،‬سنتنا و سنت االولین که سنتنا همان سنت اهلل است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نخوردن و نیاشامیدن در ماه رمضان تمرین برای تربیت نفس ادمی‬ ‫حجت االسالم والمســلمین قاسم ترخان مدیر گروه تخصصی علوم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫انســانی قرانی و عضو هیات علمی گروه کالم پژوهشگاه با اشاره به ابعاد‬ ‫مختلف روزه گرفتن و تاثیر ان بر ابعاد شــخصیتی انســان اظهار کرد‪ :‬روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست‪ ،‬بلکه تمرینی‬ ‫برای تربیت نفس است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫محدود نبودن خمس به غنایم جنگی از منظر سیاق ایات‬ ‫عام بودن خمس به جهت عمومیت واژه غنیمت‪ :‬الزمه عام دانستن‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫غنیمت‪ ،‬عدم اختصاص خمس به مورد جنگ اســت‪ .‬در مورد لفظ غنیمت‬ ‫از طرق مختلف (کتب لغت؛ عرف زمان نزول مثل نهج البالغه؛ سخن مفسران) این نتیجه حاصل شده که در ریشه و معنى‬ ‫لغوى کلمه‪ ،‬عنوان جنگ و انچه از دشمن به دست مى‏اید‪ ،‬وجود ندارد‪ ،‬بلکه هر درامدى را شامل مى‏شود‪ ،‬لذا واژه عام است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جریان کفر و توحید همانند دو دریای شور و شیرین است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‪ ،‬مفسر قران و عضو‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫هیات علمی گروه قران پژوهی پژوهشــگاه‪ ،‬در ادامه سلسله مباحث تفسیر‬ ‫ســوره مبارکه فرقان گفت‪ :‬تفاوت شــرک و توحید در این است که مشــرکین چیزهایی را دارای منشا قدرت و تاثیرگذاری‬ ‫مستقل می دانند؛ اینکه در جهان قدرت هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نقدی بر مقاله زندگی پس از زندگی‬ ‫برنامه «زندگی پس زندگی» برای ســال دوم بود که از شبکه چهار‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫ســیما در ماه رمضان انتشــار می یافت این برنامه از ســوی مردم‪ ،‬مورد‬ ‫اســتقبال قابل توجه شــد؛ ولی از ســوی برخی ناقدان‪ ،‬در مقاله ای با عنوان «زندگی پس از زندگی‪ ،‬پنجره ای به ســوی‬ ‫لیبرالیسم مذهبی» مورد نقد قرار گرفته است؛‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نظریه اعجاز شبکه معارفی و تشریعی کتاب خدا‬ ‫متن پیوند‪ ،‬خالصه و ساده سازی شده نظریه «اعجاز شبکه معارفی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهری‬ ‫و تشــریعی قران» نوشــته حجت االسالم والمســلمین سید محمدحسن‬ ‫جواهری عضو هیات علمی گروه قران پژوهی پژوهشــگاه اســت که بخشــی از کتاب در دست انتشــار وی را نیز تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬در پیوند همین مطلب با ماین متن همراه شوید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫استمرار و ارتقاء فعالیت های گروه معرفت شناسی در پساکرونا‬ ‫در راســتای سلســله گفتگوهــای علمی بــا مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالحسن غفاری‬ ‫پژوهشــکده های علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی سراغ‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ابوالحسن غفاری مدیر گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در‬ ‫پیوند همین مطلب نظر شما را به گفتگو با ایشان جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫زهد و زندگی درچشم و دل امام حسن مجتبی(ع)‬ ‫مصداق زاهد‬ ‫مفهو ِم زهد دســت خوش تحریف‪ ،‬تحجــر و افراط و‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫گرفتار گرداب تفریط شــد و در نتیجه بازار زهدفروشی و زاهدسازی رونق‬ ‫خاصی گرفت‪ .‬بنابراین یکی از مفاهیمی که در بســتر تاریخ ترور معنایی و تحریف مصداقی شــد‪ ،‬مفهوم زهد است‪ .‬اگر چه‬ ‫این ترور و تحریف معلل به علل روان شناختی و مدلل به دالئل معرفت شناختی فراوانی است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫انکار احکام ضروری دین کفر است‬ ‫حجت االســام عبدالکریــم بهجت پور‪ ،‬عضو هیــات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫قران پژوهی پژوهشــگاه در ادامه تفســیر ســوره فرقان با بیان اینکه هر‬ ‫مشرکی کافر نیست و برخی از مشرکین وقتی حقیقت را ببینند‪ ،‬تسلیم می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در سوره بینه هم بیان شده که حتی‬ ‫در بین اهل کتاب هم کافر داریم؛ پس کفر زمانی مطرح است که کسی زیر بار حقیقت نرود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫شب قدر شب الگوگیری از امام علی (ع) است‬ ‫حجت االســام ترخان با بیان اینکه خداوند برای شــفای بیماری‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫نســخه مخصوصی فرستاده است‪ ،‬گفت‪ :‬خداوند در شب قدر قران را نازل‬ ‫کرده است‪ ،‬انا انزلناه فی لیله القدر که نسخه ای شفا بخش است همچنان که در ایه ‪ ۸۲‬سوره االسراء امده است «و ما انچه‬ ‫از قران فرستیم شفای دل و رحمت الهی برای اهل ایمان است و ظالمان را به جز زیان و شقاوت چیزی نخواهد افزود»‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نقدی در باب تعریف روشنفکر و روشنفکری‬ ‫روشنفکر کســی اســت که تقریر حقیقت و تقلیل مرارت می کند‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمد محمدرضایی‬ ‫روشــنفکر حقایقی را که از طریق اموزش یا کشــف شــخصی به دست‬ ‫می اورد تا مادامی که حقیقت می پندارد‪ ،‬انها را برای شــهروندان جامعه خود و حتی جامعه جهانی مکشــوف می سازد و ابزار‬ ‫او هم تنها استدالل است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فاطمه الزهرا(س) لیله در قدر است‬ ‫در تفســیر فرات کوفی ذیل ســورۀ مبارکۀ قدر از امام صادق علیه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫السالم روایت شده اســت که مقصود از لیله در «انا انزلناه فی لیله القدر»‬ ‫عصمت اهلل کبری فاطمه زهرا(س) و قدر نیز خداســت‪ .‬پس هر کس فاطمه ســام اهلل علیها را بشناسد‪ ،‬شب قدر را درک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬لیک خلق از درک ان عاجزند‪ .‬از این روست که به او فاطمه نامند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫التقاط روشی و اعتقادی؛ منشا اسیب در برداشت های گروه فرقان از قران‬ ‫گروه فرقان در اویل انقالب اســامی نقش مهمی در حذف رهبران‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫ایدئولوژیست نظام اســامی همچون شهید مطهری داشت‪ .‬انچه موجب‬ ‫برداشت های نادرست این گروه از ایات قران و در نهایت اقدام جنایت کارانه علیه نظریه پردازان انقالب اسالمی شد‪ ،‬التقاط‬ ‫روشی و ایدئولوژیک ان ها بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ماه رمضان فرصتی برای دوری از جهالت است‬ ‫ایــت اهلل رضا رمضانی گیالنی عضو شــورای علمــی گروه عرفان‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل رضا رمضانی گیالنی‬ ‫پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪،‬‬ ‫در قسمت ششم ویژه برنامه اینترنتی «رو به اسمان» که به مناسبت ماه مبارک رمضان در حال پخش بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ماه‬ ‫مبارک رمضان فرصتی برای انسان است تا خود را از جهل و ضررهایش نجات دهد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ترسیمی از دیدگاه عالمه طباطبایی در مورد حسن و قبح‬ ‫در برنامــه «گفتمــان معرفت» که بــا موضوعات متنــوع برگزار‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫می گردید‪ ،‬گفتگویی با عنوان «حسن و قبح از منظر کالم و فلسفه» میان‬ ‫حجت االسالم و المسلمین عبدالحمیدواسطی عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه و جناب حجت­ االسالم رضا‬ ‫برنجکار صورت پذیرفت‪ .‬در پیوند همین مطلب از کم و کیف این سخنان باخبر خواهید شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جایگاه عدالت اجتماعی در فلسفه حکمرانی امیرمومنان(ع)‬ ‫اســتواری حکومت امیرمومنان(ع) بر مبانی الهــی حکمرانی‪ ،‬این‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫ظرفیت را ایجاد کرده اســت که بتوان فلسفه سیاســی امیرمومنان(ع) را‬ ‫بنیان حکمرانی مطلوب برای بشــریت نامید؛ البته اگر بتوان در ســایه تالش های جدی موفق به تولید و عرضه فلســفه‬ ‫حکومت‪ ،‬و سیاست از منظر ان حضرت شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫خواسته روزه داران چشیدن شیرینی ذکر خداست‬ ‫ایــت اهلل رضا رمضانی گیالنی عضو شــورای علمــی گروه عرفان‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل رضا رمضانی گیالنی‬ ‫پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬در قسمت هفتم ویژه برنامه‬ ‫اینترنتی «رو به اســمان» که به مناســبت ماه مبارک رمضان پخش می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از جمله مواردی که در ماه مبارک‬ ‫رمضان از خداوند طلب می کنیم‪ ،‬جایگاه ذکر است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫بررسی مبانی عملی و راهبردی سند الگوی اسالمی پیشرفت‬ ‫نشســت نقد کتاب «مبانی الگوی پایه اســامی ایرانی پیشرفت»‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫اردیبهشــت ماه جاری با حضور حجت االســام والمســلمین حمیدرضا‬ ‫شاکرین‪ ،‬نویسنده چند فصل این کتاب و مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه و دکتر حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات‬ ‫پیشرفت و تمدن با همکاری سرویس معارف خبرگزاری ایکنا برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫مسئله مندی‪ ،‬راهبرد اساسی در تحقیقات پژوهشگاه‬ ‫پژوهشگاه در داخل کشــور تا کنون به توفیقات خوبی دست یافته‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫است‪ .‬از مهمترین توفیقات پژوهشــگاه می توان به تحقیق و پژوهش در‬ ‫زمینه مسائل علمی و فکری کشور اشاره کرد‪ .‬بسیاری از تحقیقات پژوهشگاه در صدد ارائه پاسخ و راه حلی برای این قبیل‬ ‫مسائل هستند‪ .‬اکنون پژوهشگاه محل رجوع برخی از دستگاه های معتبر کشور برای همکاری مشترک است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نمایش خانگی نباید بر عرصه فرهنگ ایران غلبه پیدا کند‬ ‫سیصد و نهمین نشست تخصصی کارشناسی جبهه انقالب اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫در فضای مجازی و اندیشــکده فضای مجــازی مرکز ژرفا با حضور دکتر‬ ‫فرشــاد مهدی پور رییس پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی و عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــگاه‬ ‫فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تواصی به حق و صبر؛ راهبرد کالن اسالم برای رشد جامعه‬ ‫حجت االســام والمســلمین علی ذوعلم‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫فرهنگ پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬در نخســتین جلسه از سلسله درس گفتارهای‬ ‫معارف قرانی با عنوان «به اضافه نور» که به همت سازمان قرانی دانشگاهیان کشور برگزار شد‪ ،‬با موضوع «تواصی به حق‬ ‫و صبر‪ ،‬ابعاد و اعماق کاربردی ان» به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫امروز نبرد خیر و شر‪ ،‬جنگ روایت ها است‬ ‫دویســت و نود هشتمین نشســت تخصصی کارشناسی اندیشکدۀ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫فضای مجــازی مرکز مطالعات ژرفا و جبهۀ انقالب اســامی در فضای‬ ‫مجازی با موضوع «عملیاتی کردن مفاهیم دینی در موقعیت های اجتماعی» با حضور مهدی جمشــیدی عضو هیات علمی‬ ‫گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه در محل مرکز مطالعات ژرفا برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫خاموش کردن اخرین اتش از ترس باد‬ ‫در پی ســخنان جناب اقای شــفیعی کدکنی مبنی بر فقر در علوم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مهدی جهان‬ ‫انســانی و اوضــاع بدی که اندیشــمندان ایرانی در علوم انســانی دارند‪،‬‬ ‫حجت االسالم مهدی جهان عضو شورای علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به‬ ‫نگارش یادداشتی در این خصوص پرداخت که در پیوند همین مطلب از منظرتان عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛ از موثق ترین پایگاه های علمی ایران‬ ‫هر پدیده از ان جمله هر نهاد یا مرکز نوبنیاد در هدایت راه براساس‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫نیازهــا و ضرورت هایی والدت می یابد و در ادامه راه ممکن اســت بارها‬ ‫اهداف‪ ،‬ضرورت ها‪ ،‬اصول و مبانی تغییر یابد و همین تغییرات در ســاختار‪ ،‬روابط سازمانی‪ ،‬نیروی انسانی و در گستردگی و‬ ‫جغرافیای عمل ان سازمان و نهاد تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چرا تولیدات مراکز علوم انسانی برای مردم کاربردی ندارد‬ ‫نه تنها تولیدات علمی مراکز علوم انسانی برای مردم کاربردی ندارد‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫بلکه کارگزاران و سیاست گذاران نیز غالبا از غیرمیدانی بودن پژوهش های‬ ‫علوم انســانی ناخرسندند‪ .‬تحقیقات علوم انسانی در ایران‪ ،‬یا به صورت کلی از درک‪ ،‬توصیف و تجویز راه حل مسائل عاجز‬ ‫هستند‪ ،‬و یا تنها قادرند که مسائل حاشیه ای را حل کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری رسا‬ ‫سبقت قم از نجف در پاسخگویی به نیازهای روز‬ ‫حجت االســام غالمحســن محرمی عضــو هیات علمــی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫فرهنگ پژوهی پژوهشــگاه‪ ،‬در گفت وگو با خبرگزاری رســا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫شــیخ طوسی یکی از بزرگترین علمای تاریخ شیعه است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بگوییم شیخ طوسی بزرگترین عالم شیعه است‪ ،‬سخن‬ ‫گزافی نیست‪ .‬حوزه های علمیه هم اکنون بر سر سفره علم شیخ طوسی نشستند‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫گفتمان سازی انقالبی و عرصه های بکر پیش رو‬ ‫تصور کنید که توانســتیم چیســتی یک اندیشــه‪ ،‬اعتقاد و تفکر را‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫برای مخاطب به درســتی تبیین کنیم‪ ،‬اکنون سوال این است که چگونه‬ ‫می خواهیم این اندیشه و اعتقاد را به دست جامعه برسانیم؟ و چگونه می توان ان را تبدیل به یک هنجار معرفتی و در نتیجه‬ ‫رفتار عمومی کرد؟! اینجاست که به مفهوم راهبردی «گفتمان سازی» بر می خوریم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اندیشه مطهری معرفتی حاصل خیز برای تولید علم دینی است‬ ‫نشست علمی «علوم انســانی در قرن جدید و ضرورت تحول» در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫قالب پیش نشســت پانزدهمین همایش علمی «حکمت مطهر» با موضوع‬ ‫«اسالم و ایران در قرن جدید»‪ ،‬با حضور مهدی جمشیدی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه و با همکاری‬ ‫کانون اندیشه جوان و دانشکده صداوسیما برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی طرح واره های تجدیدنظرطلبی در انقالب اسالمی برگزار شد‬ ‫کرسی ترویجی «طرح واره های تجدیدنظرطلبی در انقالب اسالمی»‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی طرح واره های تجدید نظر طلبی‬ ‫با ارائه اقای دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقالب‬ ‫پژوهشگاه و نقد اقایان حجت االسالم علی ذوعلم عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه و دکتر مصطفی غفاری‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)‪ ،‬به صورت مجازی و تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫روز قدس نماد حق طلبی و دادخواهی‬ ‫اگرچــه روز قدس نماد ظلم ســتیزی و دفاع از حقــوق حقه ملت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جهان پرور‬ ‫فلســطین است‪ ،‬اما این حرکت عظیم انسانی و خداپسندانه صرفا مختص‬ ‫این ســرزمین نیست‪ ،‬بلکه شــامل حال همه ملت ها و مردمانی است که فارغ از تفاوت های فرهنگی‪ ،‬زبانی‪ ،‬نژادی‪ ،‬قومی‪،‬‬ ‫دینی و مذهبی‪ ،‬به ناحق تحت سیطره و تجاوزات وحشیانه طاغیان و مستکبران جهان قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫گرانیگاهِ‬ ‫عقالنی ِ‬ ‫ت مومنانه و انقالبی‬ ‫ّ‬ ‫مجموعه اثاری که از سوی «پژوهشگا ِه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی»‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫عقل جستجوگ ِر مرا‬ ‫در ان ســال های ُپراشوب و نزاع خیز منتشر می شدند‪ِ ،‬‬ ‫«نســل س ّومی» به شمار می امدم‪ ،‬به ســوی خود سوق دادند و شیفته کردند‪ .‬در همان نگا ِه نخست‪ ،‬دریافتم که‬ ‫که جوانی‬ ‫ِ‬ ‫این نوشته ها‪ ،‬بر ّ‬ ‫خط و جهتی تکیه دارند که امتداد و استمرا ِر مسی ِر عالمه مطهری هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نسبت علوم شناختی با ادبیات و هنر‬ ‫نشســت علمی با موضوع «علوم شناختی و ادبیات» به همت گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مهدی جهان‬ ‫ادبیات اندیشــه پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه و با‬ ‫حضور حجت السالم مهدی جهان‪ ،‬دکتر محمدرضا سنگری‪ ،‬مهدی کاموس و احمد شاکری‪ ،‬اردیبهشت ماه جاری به صورت‬ ‫مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫نقش زبان فارسی در مقابله با تهاجمات ضدفرهنگی‬ ‫دکتر محمدرضا ســنگری مدیر گروه ادبیات اندیشــه پژوهشگاه در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫گفتگویی‪ ،‬با گرامیداشت روز زبان فارســی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم‬ ‫فردوسی به تبیین نقش زبان فارسی در مقابله با تهاجمات ضدفرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬زبان فارسی‪ ،‬زبان فرهنگ‬ ‫و زبان انقالب ما است‪ .‬و بر این اساس از چند جهت برای ما مهم است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫پژوهشگاه به مثابه یک رویشگاه برای اندیشه انقالب اسالمی است‬ ‫به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد تاسیس پژوهشگاه بر ان شدیم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫تا با مدیران با سابقه و اعضای هیات علمی پژوهشگاه‪ ،‬به گفت وگو بنشینیم‬ ‫و از خاطرات زمان تاســیس و چالش های پیشروی ان باخبر شــویم‪ .‬در پیوند همین مطلب متن گفت وگو با حجت االسالم‬ ‫ذوعلم عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه از منظرتان عبور می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫تالش کنیم کمپین های مبتنی بر هراس‪ ،‬سرنوشت انتخابات را تعیین نکنند‬ ‫دکتر فرشــاد مهدی پور رییس پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫اجتماعی پژوهشــگاه و عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی در برنامه‬ ‫«موج وارونه» با موضوع نگاهی به بایســته های نظام رسانه ای ایران در برابر رسانه های معاند در انتخابات عنوان کرد‪ :‬پس‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬همواره شعار تحریم انتخابات از سوی جبهه ی رقیب خارجی یعنی براندازها مطرح شده است‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پژوهشگاهی در تراز انقالب و در امتداد تمدن نوین اسالمی‬ ‫انقالب اســامی‪ ،‬به عنوان پدیده ای که در ســال هزار و سیصد و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫پنجاه و هفت محقق شــد‪ ،‬تنها تقابل با نظام استبدادی شاهنشاهی را م ّد‬ ‫نظر قرار نداد بلکه طرحی نو در نظم و نظام زندگی بشــری مبتنی بر اموزه های دینی و انســانی است که با گذشت کمتر از‬ ‫نیم قرن‪ ،‬بالندگی یافته و مخاطبان فراگیری در جهان یافته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حوزه‬ ‫رسیدگی به حال فقرا‪ ،‬عمل به اموزه های قران و عترت است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاست پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه ابراز داشت‪:‬‬ ‫بی شک عمل به محتوا و مضامین قران و عترت یک وظیفه شرعی است و یکی از این محتواهای بسیار مورد تاکید همین‬ ‫رسیدگی به حال ایتام و فقرا و مستمندان جامعه است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نیازمند تدوین اصول فقه نظام هستیم‬ ‫منظور از فقه‪ ،‬شریعت نیست‪ ،‬چون ما یک شریعت داریم و یک فقه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫و این ها نباید به هیچ عنوان جای یک دیگر به کار بروند‪ .‬شــریعت بالمعنی‬ ‫اخص‪ ،‬اعتبار هنجارهای الهی است که شامل واجبات‪ ،‬مستحبات‪ ،‬محرمات‪ ،‬مکروهات‪ ،‬مباحات و‪ ...‬می شود ولی فقه‪ ،‬دانش‬ ‫مدعی کاشف شریعت است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫امکان یا امتناع انتخابات در فقه اسالمی‬ ‫انتخابــات از جمله مفاهیم جدیدی اســت که از انقالب مشــروطه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عبدالوهاب فراتی‬ ‫فراروی اندیشــه دینی قرار گرفته است‪ .‬از ان زمان تاکنون میان عالمان‬ ‫دینی بحث های نســبت ًا مفصلی درباره جایگاه انتخابات در دانش های اسالمی مطرح شده و نظر هم می رسد که به وضعیت‬ ‫ی وجود دارد‪ .‬‬ ‫روشنی رسیده باشد‪ .‬هنوز ابهامات زیادی در ترجمان مختصات انتخابات به زبان فقه اسالم ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سلوک نبوی و علوی در عین خدمت به خلق رخ می دهد‬ ‫بحث اخالقی بنده که در این ســال ها دنبال کــرده ام‪ ،‬ادامه ای بر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین امیر غنوی‬ ‫تو گوهایی است که در این حوزه در خصوص قران و حدیث اغاز شده‬ ‫گف ‬ ‫اســت‪ .‬یک پروژه بزرگ است و نزدیک ‪ ۱۷‬سال است که مشغول ان هستم و این پیش فرض را دارم که مراد ما از اخالق‪،‬‬ ‫مراحل تحول اخالقی انسان است که این موضوع در قران و روایات مطرح شده است‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری دانشجو‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی یک سنگرگاه است‬ ‫به مناســبت بیست و هفتمین سالگرد تاسیس پژوهشگاه فرهنگ و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫اندیشه اسالمی‪ ،‬خبرگزاری دانشــجو با حجت االسالم والمسلمین محمد‬ ‫ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‪ ،‬درباره اهداف و مسیر طی شده در این‬ ‫سال ها به گفتگویی پرداخته است که متن کامل این گفتگو در پیوند همین مطلب تقدیم خواهد شد‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اعتماد به دشمن‪ ،‬بنیاد جامعه اسالمی را نابود می کند‬ ‫حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سیاست و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫رییس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‪ ،‬در نشست علمی «مبانی‬ ‫قرانی سیاســت خارجی از دیدگاه حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای» گفت‪ :‬چون پیامبر(ص) در مدینه دولت تشکیل دادند و‬ ‫با دشمنانی هم در اطراف مواجه بودند‪ ،‬طبیعتا برخی از ایات قران ناظر به بحث سیاست خارجی دولت اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حضرت علی حجتی برای حکمرانان و سیاست ورزان است‬ ‫ایت اهلل ابوالقاســم علیدوست عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشگاه به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی(ع) به خبرنگار معارف‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬نکات فراوانی را می توان درباره زندگی امیرمومنان(ع) بیان کرد ولی یک نکته کانونی و بارز در زندگی ان حضرت‬ ‫این است که حضرت علی(ع) جمع صفات و رویه های متضادنما بود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری قدس‬ ‫سطوح مشارکت سیاسی و شایسته ساالری در سیره سیاسی دولت علوی‬ ‫در اســتانه برگزاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫اســامی ایران‪ ،‬ســایت قدس انالین در گفت وگو با حجت االســام و‬ ‫المسلمین محمد ملک زاده‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه دو اصل مهم مشارکت سیاسی و شایسته ساالری در‬ ‫سیره سیاسی دولت علوی را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جامعه قانون گریز هرگز به عدالت اجتماعی نمی رسد‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‪ ،‬عضو هیئت علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫گروه سیاســت پژوهشگاه‪ ،‬در نشســت عدالت اجتماعی از منظر ایت اهلل‬ ‫خامنه ای‪ ،‬که از سوی بنیاد تنظیم و نشر اثار ایت اهلل العظمی خامنه ای برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬عالمه طباطبایی فرمود که مفهوم‬ ‫عدالت همسنگ مالزمت با راه میانه و دوری از افراط و تفریط است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جامعه سازی اولین کارکرد مهم اخالق است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫سیاست پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‪ ،‬در پانزدهمین نشست‬ ‫«بنیادها و ارمان های انقالب اســامی» اظهارکرد‪ :‬ارزش های اخالقی و حقوقی دو اصل اساســی اسیب دیده و سرکوب‬ ‫شده ملت ایران در دوره خفقان حکومت پهلوی بودند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ دانشنامه امام علی(ع)؛ گام ها و ارمان ها‬ ‫از سال ‪ ۱۳۷۸‬طرحی در پژوهشگاه در خصوص تبیین ابعاد گوناگو ‬ ‫ن‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫ن دانشنامه امام ‬ ‫هلل و رضوانه علیه ) باعنوا ‬ ‫ی حضرت امام (سالم ا ‬ ‫فکری‪ ،‬علم ‬ ‫ت امام ‬ ‫ت امیرالمو منین(ع) بودند و اندیشه های حضر ‬ ‫ت اجرا بود‪ ،‬مطرح شد که از انجا ک ه الگوی امام‪ ،‬حضر ‬ ‫خمینی در دســ ‬ ‫سایه سنت و سیر ه حضرت امیر(ارواحنا فداه ) تلقی می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫امام حسن(ع) و قران‬ ‫امام حسن(ع) اولین فرزند امیرمومنان(ع) و فاطمه زهرا(س) در نیمه‬ ‫‪ÓÓ‬دانشنامه علوم قرانی ‪ -‬جلد اول‬ ‫رمضان ســال ســوم هجرت در شــهر مدینه به دنیا امد و بعد از شهادت‬ ‫امیرمومنان(ع) (‪۴۰‬ق) ده سال امامت را بر عهده داشت‪ .‬امام حسن(ع) دارای امتیازات اخالقی و فضائل انسانی فراوانی بود‬ ‫و شخصیتی بزرگوار‪ ،‬بردبار‪ ،‬باوقار‪ ،‬متین‪ ،‬سخی و بخشنده داشت و مورد ستایش مردم بود‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫مقاله حجت االسالم رودگر برترین مقاله همایش حکمت مطهر شد‬ ‫در اختتامیــه همایش حمکــت مطهر مقاله «عرفــان اجتماعی در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫منظومه فکری اســتاد شــهید مطهری» اثر حجت االســام والمسلمین‬ ‫محمدجواد رودگر عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی‪ ،‬به عنوان برترین مقاله بخش‬ ‫اساتید‪ ،‬حائز رتبه نخست شد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری قدس‬ ‫نشر الکترونیک و چاپی دو بال کنار هم برای حرکت بهتر‬ ‫ســیدغالمرضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ســازمان انتشارات پژوهشگاه با‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدغالمرضا حسینی‬ ‫اشاره به اهمیت کاغذ به عنوان یک کاالی استراتژیک و تاکید بر اهمیت‬ ‫تولید داخلی عنوان کرد‪ :‬کاغذ در بحث صنایع کشــورهای مختلف به عنوان یک کاالی اســتراتژیک محسوب می شود و‬ ‫حتم ًا الزم است ما نیز نگاهی استراتژیک به ان داشته باشیم و بتوانیم در حد مصارف مورد نیاز خودمان ان را تولید کنیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری ایرنا‬ ‫حرکت به سوی عدالت فرهنگی شاخص نمایشگاه مجازی قران‬ ‫ســیدغالمرضا حسینی مدیر عامل ســازمان انتشارات در گفتگو با‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدغالمرضا حسینی‬ ‫خبرگزاری ایرنا گفت‪ :‬شــاید اصلی ترین شاخص مثبت نمایشگاه مجازی‬ ‫قران کریم‪ ،‬حرکت به ســوی «عدالت فرهنگی» باشــد‪ .‬انچه در این مدل از برگزاری نمایشگاه می شود به ان اشاره کرد‪،‬‬ ‫حذف هزینه های متعدد و قابل اعتنای برگزاری نمایشگاه فیزیکی است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫ارتباط با ما‬ ‫‪25‬‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1400‬‬ صفحه 25

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

شماره : 181
تاریخ : 1400/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!