ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 173 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 173

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 173

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 173

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9 9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 12 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9 9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 11 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9 9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 8 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫والیت فقیه تنها با رویکرد تمدنی قابلیت ارائه جهانی دارد‬ ‫حجت االســام والمسلمین سیدســجاد ایزدهی‪ ،‬رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫نظام های اسالمی پژوهشگاه در نشست علمی «نظریه سیاسی رهبر معظم‬ ‫انقالب»‪ ،‬گفت‪ :‬فرض کنید اگر در قرن چهارم حضور داشتیم و با مسئله غیبت مواجه بودیم‪ ،‬جامعه شیعه با بحرانی مواجه‬ ‫می شد‪ ،‬این قضیه دو مشکل را بر جامعه تحمیل می کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دو رویکرد فقهی در پاسخ به پرسش از احکام پول‬ ‫حجت االســام احمدعلی یوســفی مدیــر گروه اقتصاد اســامی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫پژوهشگاه در ســومین جلســه از دوره تخصصی فقه االقتصاد گفت‪ :‬در‬ ‫ارتباط با پول‪ ،‬سه امر مترتب برهم باید به صورت دقیق و طولی صورت گیرد‪ .‬مرحله اول شناخت دقیق ماهیت و ویژگی های‬ ‫پول است‪ .‬بعد از اینکه ما موضوع پول را شناختیم‪ ،‬مطلب دوم این است که باید احکام فقهی پول را روشن کنیم؛‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬حضور تلویزیونی‬ ‫م ّ‬ ‫ال احمد نراقی نسبت به اتفاقات جامعه واکنش نشان می داد‬ ‫نخســتین قسمت از ویژه برنامه افطار شــبکه قران و معارف سیما‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫بــا عنوان «ضیافت» با حضور حجت االســام والمســلمین سیدســجاد‬ ‫ایزدهی رییس پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی به سیره اخالقی و مبارزاتی «ایت اهلل‬ ‫مالاحمدنراقی» مشهور به «فاضل نراقی» عالم و مجاهد شیعه قرن سیزدهم هجری قمری پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫نفی استبداد در جوامع اسالمی با تعامل میان فرد و جمع‬ ‫دکتر مســعود پورفرد عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه به‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود پورفرد‬ ‫خبرنگار خبرگزاری مهر گفت‪ :‬شهید صدر از کنش و واکنش های اجتماعی‬ ‫انسان شروع می کند و در ادامه رفتار انسان را به سه دسته تقسیم می کند‪ .‬او در کتاب «المدرسه القرانیه» از مجتمع و جامعه‬ ‫صحبت می کند و بعد از ارائه تقسیم بندی سه گانه خود‪ ،‬سراغ بحث عمل اجتماعی می رود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬تنها راه مطالبه حقوقی ملت ایران بود‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫سیاســت پژوهشگاه‪ ،‬در نشســت «بنیادها و ارمان های انقالب اسالمی»‬ ‫گفت‪ :‬ملت ایران در دوره حکومت پهلوی همه مجاری «حقوق طبیعی» انسانی‪« ،‬حقوق فطری» اسالمی و « حقوق قانونی»‬ ‫قراردادی خود را در بن بست دید و همه راه های اصالح با مانع مواجه بود و راهی جز قیام و انقالب باقی نمانده بود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری دانشجو‬ ‫منطق فقه حکومتی برای کارامدسازی امور کالن جامعه است‬ ‫سیدســجاد ایزدهی رییس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫در پاســخ به شــرح مفهوم و تعریف فقه حکومتی به خبرنگار خبرگزاری‬ ‫دانشــجو گفت‪ :‬فقه حکومتی از اساس یک امر متمایزی نســبت به فقه نیست‪ .‬ما دو تقسیم نسبت به فقه می توانیم داشته‬ ‫باشیم‪ .‬یکی از این تقسیمات ان است که فقه به باب ها و قسمت های مختلف تقسیم می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫کاستی های مدیریتی دولت‬ ‫با توجه به نزدیک شــدن زمان انتخابات ریاســت جمهوری و لزوم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی اقا پیروز‬ ‫اگاهی در انتخاب کاندیدای اصلح‪ ،‬ضروری است تا با اطالع از کاستی های‬ ‫مدیریتی دولت های قبل‪ ،‬بصیرت بیشــتری در انتخاب فراهم و نتیجه مطلوبی عاید نظام و مردم شود‪ .‬بی شک مردم فردی‬ ‫را انتخاب می کنند که از این کاستی ها به دور باشد‪ .‬این ضعف ها در دو محور تخصص و تعهد مدیریتی تقدیم می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اساسی ترین مبنای اقتصادی در نظر امامین انقالب‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمدعلی یوســفی مدیر گروه اقتصاد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫اســامی پژوهشگاه در چهارمین جلســه از دوره تخصصی فقه االقتصاد‬ ‫(اعم از اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬اولین نکته ای که در مسئله ی نظامات اجتماعی باید به ان ّ‬ ‫توجه کرد‪ ،‬این است که هر نظام اجتماعی ّ‬ ‫ّ‬ ‫متشکل از دو رکن اساسی است‪ :‬مبانی و امتدا ِد ان مبانی‪.‬‬ ‫و سیاسی و اجتماعی)‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫روحانیت و علمای اسالم در حمایت از تولید ملی‪ ،‬همواره پیشگام بوده اند‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشگاه در گفتگو با خبرگزاری حوزه با اشاره به نام گذاری امسال گفت‪:‬‬ ‫تاکید چند ســاله مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد و تولید ملی در بحبوحه جنگ اقتصادی با دشــمنان نظام اسالمی را‬ ‫می توان در راستای تعهد عملی علمای اسالم در تاریخ معاصر به مصرف کاالی ایرانی برای تقویت تولید ملی ارزیابی نمود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی انقالب‬ ‫حجت االسالم سیدســجاد ایزدهی‪ ،‬رییس پژوهشــکده نظام های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫اسالمی پژوهشــگاه‪ ،‬با بیان اینکه مشــروعیت مهمترین و بنیادی ترین‬ ‫دغدغه هر حکومتی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مشروعیت در اصطالح به معنای شــرعیت نیست بلکه مراد‪ ،‬حکومتی است که مردم بر‬ ‫اساس منطق به ان حکومت تمکین و اوامر ان را رعایت کرده‪ ،‬مالیات دهند و پشت چراغ قرمز بایستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی‬ ‫بیــش از چهارده قــرن از صدور واژگان دینی می گــذرد‪ .‬از رهگذر‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫تالش های بی وقفه محدثان و فقیهان شــیعه که با اندکی تاخیر از طلوع‬ ‫اسالم اغاز گردید (و با تداوم کوشش ها در عصر غیبت تاکنون) برای ما مواریث علمی گرانسنگ به یادگار مانده است‪ .‬حیات‬ ‫بالفعل دین‪ ،‬مرهون تکیه بر ان تراث است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری دانشجو‬ ‫فقه متصدی عرصه تدبیر امور جامعه در بُعد کالن و خرد است‬ ‫سیدســجاد ایزدهی رییس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫به خبرنگار خبرگزاری دانشــجو گفت‪ :‬حتما فقه را می توان به حکومتی و‬ ‫غیرحکومتی تفکیک کرد یعنی از یک جهت فقه ما یا فقهی اســت در راستای اداره حکومت دینی رفتار می کند طبیعت ًا فقه‬ ‫حکومتی می شود‪ ،‬از یک جهت حکومت ما اگر مبتنی بر اموزه های فقهی باشد باز هم حکومت فقهی می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫روش شناسی تطبیقی کالم فلسفی و تفکیکی‬ ‫بررســی تطبیقی و ارزیابی ویژگی های روش شــناختی دو جریان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫کالمی شــیعه‪ ،‬یکی کالم دیرپای عقلی فلســفی و دیگری کالم نوپای‬ ‫تفکیکی برای متعاطیان این علم از اهمیت درخور توجهی برخوردار است‪ .‬از این رو در این یادداشت با نهایت ایجاز و اختصار‬ ‫به اهم رویکردهای روش شناختی دو جریان یاد شده در نحوه استفاده از دو منبع اساسی عقل و نقل می ­پردازیم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫اولویت های مدیریتی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به دنبــال گفتگوهای علمی با روســای پژوهشــکده ها و مدیران‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫گروه های علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬نخستین گفتگو‬ ‫در ســال ‪ 1400‬با حجت االسالم دکتر محمد عرب صالحی رییس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه رقم خورد‪ .‬در‬ ‫پیوند مطلب‪ ،‬اولویت های مدیریتی و پژوهشی این پژوهشکده را از لسان ایشان می خوانیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫برایند اعتقاد قرانی به جهان غیب در مولفه های علوم انسانی اسالمی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «برایند اعتقــاد قرانی به جهان‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی برایند اعتقادی قرانی به جهان غیب‬ ‫غیب در مولفه های علوم انســانی اســامی» توسط گروه تخصصی علوم‬ ‫انســانی قرانی پژوهشگاه با مشارکت قطب علمی فلسفه دین اسالمی به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ با حضور‬ ‫حجت االسالم قاسم ترخان‪ ،‬حجت االسالم عبدالکریم بهجت پور و دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سال سلوکی‬ ‫اغاز ِ‬ ‫ِ‬ ‫عالمان ربانی در بَیان و بَنان یا قول و قلم خویش‬ ‫اصحاب سلوک و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫ســال سلوکی اهل معرفت و معنویت‪ ،‬فرزانگی‬ ‫رهنمون شده اند که اغا ِز‬ ‫ِ‬ ‫و فضیلت‪« ،‬اول ماه مبارک رمضان» اســت‪ ،‬در واقع با حلول ماه مبارک‪ ،‬سال اولیای الهی نو می شود و با محاسبه‪ ،‬مراقبه‪،‬‬ ‫عبادت‪ ،‬رازگوئی و نیازخواهی‪ ،‬خود را برای ورود به سال جدی ِد سلوکی اماده می‏ کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فرصت طالیی ماه مبارک رمضان‬ ‫بر اســاس خطبه شــعبانیه‪ ،‬ماه رمضان بهترین ماه‪ ،‬و روزهای ان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫بهترین روزها‪ ،‬و شب های ان بهترین شب ها‪ ،‬و ساعات ان بهترین ساعات‬ ‫افض ُل َ‬ ‫هر ُه َو عِن َد ّ‬ ‫افض ُل ُّ‬ ‫اعات‪ .‬خدای مهربان‬ ‫الس ِ‬ ‫افض ُل اللَّیالی‪ ،‬وساعا ُت ُه َ‬ ‫اال ّیام‪ ،‬ولَیالی ِه َ‬ ‫الشــهو ِر‪َ ،‬وا ّیا ُم ُه َ‬ ‫الل َ‬ ‫اســت‪ :‬شَ ٌ‬ ‫افض ُل ّ‬ ‫همه بندگان را دعوت به مهمانی کرده و انان را بدین وسیله کرامت بخشیده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫شبهه پژوهی حکومت دینی پاسخی به شائبه استبداد‬ ‫حجت االسالم و المسلمین خسروپناه عضو هیات علمی گروه فلسفه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫پژوهشگاه در بررســی موضوع امکان یا امتناع استبداد در حکومت دینی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬برای استبداد دینی دو معنا می توان برشمرد؛ یک استبداد دینداران و دیگری استبداد برگرفته از دین‪ .‬استبداد‬ ‫دینداران گرچه ممکن است‪ ،‬اما ارتباطی به دین نداشته و مربوط به عملکرد مدعیان دینداری است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫حکمت پوشش اسالمی دفع ازار از جامعه زنان است‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع «بررسی نظریه پوشش اسالمی با‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی بررسی نظریه پوشش اسالمی با رویکرد تنزیلی‬ ‫رویکرد تنزیلی» با حضور حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫به عنوان ارائه دهنده بحث‪ ،‬حجج اسالم والمسلمین سعید داودی و محمد عشایری به عنوان ناقدان و خانم مدملی به عنوان‬ ‫دبیر علمی در سالن اجتماعات موسسه اموزش عالی معصومیه خواهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ایا دین فقط «انچنان» را «انچنان ­تر» می ­کند؟!‬ ‫یکی از راه های کشــف تاثیر دیــن واکاوی تعالیم ان و مقتضیات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫این تعالیم اســت‪ .‬اجمال مطلب این است که دین الهی انسان را به انجام‬ ‫بهترین­ ها راهنمایی و دعوت کرده و نســبت به همه کژی ها و زشــتی ها هشــدار داده و از انها منع می­ کند‪ .‬تاریخ زندگی‬ ‫پیشوایان دینی‪ ،‬همچون پیامبران نیز زیباترین تجربه­ های اخالقی و رفتاری را در میان بشریت به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫بررسی اعتباری بودن علوم انسانی و الزامات ان از منظر عالمه طباطبایی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «بررســی اعتبــاری بودن علوم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫انســانی و الزامات ان از منظر عالمه طباطبایی(ره)» توســط گروه کالم‬ ‫پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ با حضور حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم و دکتر رمضان علی تبار به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫خداوند در قران جایگاه اجتماعی مناسب و عادالنه به زنان اعطا کرد‬ ‫حجت االســام والمسلمین عبدالکریم بهجت پورعضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫گروه قران پژوهی پژوهشــگاه در دومین قســمت از برنامه مجازی فصل‬ ‫همدلی اظهار داشت‪ :‬در جلسه گذشته در مورد ارتقاء کیفیت جایگاه زنان در قران مقدمه ای گفتیم و ان این بود که خداوند‬ ‫متعال «حی و قیوم و عادل» است؛ یعنی همه امور عالم را براساس عدالت برپا می کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سکوت و سلوک‬ ‫ســکوت معنادار‪ ،‬هدفدار‪ ،‬جهت دار و مبتنی بر علم و حلم‪ ،‬ســلوک‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫درونی و صیر باطنی و در حقیقت طیران وجودی است‪ .‬ما معموال سکوت‬ ‫شــناس نیستیم و قدرسکوت بصیرانه را نمی دانیم و نمی یابیم‪ .‬تجربه سکوت سنگین و سترگ اما شدنی است‪ ،‬بشرطی که‬ ‫تمرین و تکرارش کنیم‪ ،‬با صبوری تداومش بخشیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫کالب هاوس کمکی به رواج گفت وگو نمی کند‬ ‫کالب هاوس از چند جهت ابزار متفاوتی نســبت به سایر شبکه های‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫اجتماعی است‪ .‬این شبکه اجتماعی فضایی را فراهم کرده که در ان هیچ‬ ‫خبری از متن‪ ،‬عکس و ویدئو نیست و تنها می توان در ان به صورت زنده گفت وگوی صوتی کرد‪ .‬درباره علت فراگیر شدن‬ ‫این اپلیکیشن با دکتر فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به گفتگو نشستیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫سبک زندگی اسالمی حلقه مفقوده سینمای ایران است‬ ‫در میان مراجع فرهنگی فعال‪ ،‬ســینما یکــی از مهم ترین گزینه ها‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫قلمداد می شــود که در ابعاد مختلف شخصیتی‪ ،‬روانی‪ ،‬فکری و الیه های‬ ‫زیرین و روئین سبک زندگی مخاطبان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی را در کوتاه مدت و بلند مدت از خود به جا می گذارد‪.‬‬ ‫ادامه گفتگوی خواندنی محمدحسن شاهنگی با خبرگزاری مهر را در پیوند همین مطلب دنبال کنید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫به بهشت خوش امدید‬ ‫سفره گسترده خدا‪ ،‬دعوتنامه محبوب برای حضور یک ماه در ضیافت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫نور‪ ،‬ویزای جهان ملکوت فراروی ماســت‪ .‬قرار است قران بر قلب ما نیز‬ ‫نازل شــود‪ .‬قرار اســت مالئکه و روح به میهمانی جان ما نیز بیایند‪ .‬قرار است فجر در مشرق ما طلوع کند و هستی ما زیر‬ ‫ابشار نور تطهیر شود که رمضان شهر طهور است‪ .‬نردبان پیشاپای ما گذاشته اند تا به ادراک اسمان برسیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با قدس‬ ‫امام هشتم(ع) و ترسیم ایدئولوژی ناب اسالمی‬ ‫برای بررســی شــرایط فرهنگی دوران امامت حضــرت رضا(ع) و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫اقدامات ارزشــمند ان حضرت در معرفی اســام اصیل به جهان ان روز‪،‬‬ ‫پایگاه خبری تحلیل قدس با حجت االســام والمسلمین دکتر غالمحسن محرمی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به گفتگو پرداخته که متن کامل این گفتگو در پیوند همین مطلب قابل خوانش است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با قدس‬ ‫جوهر اصلی پیشرفت‪ ،‬اعتالی سبک زندگی اسالمی است‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی قدس انالین در گفتگو با مهدی جمشــیدی‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫عضو گــروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعــات اجتماعی‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به نسبت سبک زندگی و پیشرفت و پیوند ان ها با شعار سال یعنی «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها» پرداخت ه است که این گفتگوی خواندنی در پیوند همین مطلب از منظرتان عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جامعه اسالمی‪ ،‬معیارها و شاخصه ها‬ ‫هنگامی که از جامعه اســامی صحبت می شــود‪ ،‬منظــور از ان‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جهان پرور‬ ‫جامعه ای توحیدی اســت که قوانین و موازین ان خدایی و شــرعی باشد‪.‬‬ ‫جامعه ای که حدود الهی در ان جاری و ســاری اســت‪ .‬در واقع در جامعه اســامی‪ ،‬خداوند در راس هرم قرار دارد و همه‬ ‫مخلوقات ان به ویژه انسان ها در ذیل ان قرار دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫گفتمان پیروز دولت جوان حزب اللهی‬ ‫ایــران جدید‪ ،‬ماه خرداد مملو از اتفاقات‪ ،‬ســالگردها و نمادهای‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫بســیاری است‪ .‬یکی از نمادها‪ ،‬اتفاقات مربوط به مردم ساالری در این ماه‬ ‫است‪ .‬تقریب ًا تمامی انتخابات ریاست جمهوری در سه دهه ی اخیر‪ ،‬در این ماه برپا شده است؛ ان هم در کشوری که چندین‬ ‫هزاره زیر سلطه ی حکومت های پادشاهی بوده و برای ا ّولین بار در ان جمهوری تحقق یافته است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه فروردین ماه‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اکران اینترنتی؛ فرصت یا تهدید؟!‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬قرنطینه ‪،‬مجبور شدن به ماندن در خانه‪ ،‬کاهش‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫حضور اجتماعی و‪ ...‬تغییراتی را این روزها در سبک زندگی ما ایجاد کرده و‬ ‫در بسیاری از حوزه ها از جمله فرهنگ و هنر نیز اثر گذار بوده است‪ .‬بسته شدن سالن های سینما یکی از نتایج این موضوع‬ ‫می باشد؛ ممکن است این تعطیلی به درازا بکشد و چرخه اقتصادی سینما عمال از حرکت بایستد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

شماره : 175
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!