ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 172 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 172

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 172

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 172

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 27 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 14 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 11 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 1 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬قطب علمی فلسفه دین اسالمی‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 5 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اهمیت و ضرورت ارتقای منطق فهم احکام اسالمی‬ ‫در تبیین اهمیت تحقیق‪ ،‬و تدریس در این حوزه از اموزه های دینی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫هــم به عنوان مضاف در این حوزه باید توجه کــرد و هم به مضاف الیه؛‬ ‫منطق و روش شناســی (مضاف) در هر علمی از باالترین اهمیت برخوردار است و نیاز به توضیح نیست؛ در مضاف الیه هم‬ ‫همین بس که مطابق روایت یک ثلث از اموزه های قران را فرائض و احکام شرعی تشکیل داده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کارگاه تخصصی‬ ‫معنویت پژوهی به شکل مکتبی تعریف شود‬ ‫کارگاه «مسئله شناســی معنویت پژوهی» اســفندماه‪ ۹۹‬با سخنرانی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫حجت االســام والمســلمین محمدجواد رودگر‪ ،‬دانشــیار گــروه عرفان‬ ‫پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســامی‪ ،‬از سوی پژوهشکده اخالق و معنویت پژوهشگاه‬ ‫علوم و فرهنگ اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جناب پاپ به سرزمین سوخته خوش امدید!‬ ‫الزم می دانم بمناســبت سفر جناب پاپ به کشور همسایه ما عراق‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل علی اکبر رشاد‬ ‫به عنوان کسی که ســالهای متمادی در جریان دیپلماسی بین االدیانی و‬ ‫گفت وگوهای بینادینی حضور داشــته و نقش ایفا کرده است‪ ،‬و در سراسر جهان در همایش ها و کنفرانس های گوناگون در‬ ‫مراوده با ادیان و مذاهب و مسالک معنوی مختلف شرکت و مشارکت فعال داشته است‪ ،‬دوسه نکته ای را عرض کنم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کارگاه تخصصی‬ ‫کارگاه مبانی معرفت شناختی علوم انسانی اسالمی برگزار شد‬ ‫دکتر مهدی عبــاس زاده عضو هیات علمی گروه معرفت شناســی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه به عنوان سخنران و استاد‬ ‫اولین کارگاه تربیتی‪ ،‬اموزشــی و پژوهشــی برای کارشناسان فرهنگی با ســرفصل «مبانی معرفت شناختی علوم انسانی‬ ‫اسالمی» در فرهنگسرای اندیشه بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫چیستی و هستی فضای مجازی بررسی شد‬ ‫کرســی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع «چیســتی و هســتی فضای‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی چیستی و هستی فضای مجازی‬ ‫مجازی» با حضور حجت االســام والمسلمین مسعود اسماعیلی به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬حجت االســام والمســلمین محمدعلی اردستانی و دکتر احســان کیان خواه به عنوان ناقد‪ ،‬توسط گروه فلسفه‬ ‫پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫داللت ایات قرانی بر ایمان حضرت ابوطالب(ع)‬ ‫در مورد ایمان حضرت ابو طالب(ع) ادله تاریخی و روایائی‪ ،‬مورد نظر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫بوده و طرح گشته است؛ اما به ادله قرانی یا ترکیبی از مقدمات تاریخی و‬ ‫قرانی کمتر توجه شده است حال انکه با استناد به ایات قرانی می توان ادله محکمی بر ایمان ابوطالب استخراج کرد که در‬ ‫ادامه یک دلیل از این ادله را تبیین می کنیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫تولید‪ ،‬خون رگ اقتصاد جامعه‬ ‫دکتر بهرام دلیر عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشگاه به خبرنگار‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین به رام دلیر‬ ‫سرویس فرهنگی و اجتماعی رسا در موضوع تحقق جهش تولید از دیدگاه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گفت‪ :‬تولید امری وجودی است و قبل از انکه اصطالح اقتصادی باشد‪ ،‬اصطالح فرهنگی تلقی می شود و گزارشات‬ ‫و امار مبدا تولید قرار نمی گیرند؛ بلکه توان خرید‪ ،‬معنا و مفهوم تولید را می رساند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ساختار معرفتی گروه منطق فهم دین‬ ‫در گفتگویی کوتاه با حجت االســام والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫عضو هیــات علمی و مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشــکده حکمت و‬ ‫دین پژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به تبیین ســاختار معرفتی این گروه پرداختیم که در پیوند همین مطلب‪،‬‬ ‫خدمتتان ارائه می گردد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست نقد کتاب توحید ذاتی و وحدت وجود برگزار شد‬ ‫نشســت نقد کتاب «توحید ذاتی و وحدت وجود» توسط گروه کالم‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقد کتاب توحید ذاتی توحید وجود‬ ‫پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم‬ ‫افزار اســکایپ‪ ،‬با حضور حجت االسالم و المسلمین محمدحسن قدردان قراملکی نویسنده کتاب‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین‬ ‫بهرام دلیر و دکتر ابوالفضل روحی به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫قلمروشناسی علوم انسانی اسالمی از منظر قران‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «قلمروشناســی علوم انســانی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫اســامی از منظر قران» توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت‬ ‫و دین پژوهی پژوهشــگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اســکایپ‪ ،‬با حضور دکتر رمضان علی تبار به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسین بستان و حجت االسالم والمسلمین علیرضا پیروزمند به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نقض عهد پیمان شکن؛ وجوب یا جواز‬ ‫در ســخنان اخیر رهبــر معظم انقالب گویا حضرت ایشــان به ایه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهری‬ ‫شریفه « َو اِ َّما َتخا َف َّن م ِْن َق ْو ٍم خِیانَ ًه َفانْبِ ْذ اِلَ ْی ِه ْم َعلى‏ َسوا ٍء اِ َّن َّ َ‬ ‫الل ال ُیحِ ُّب‬ ‫الْخائ ِنین‏» (انفال‪ )۵۸ ،‬استدالل کرده اند‪ « :‬وقتی امریکا از برجام خارج شد دستور قران این است که تو هم تعهد را رها کن‪،‬‬ ‫با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد»‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫سیره امام کاظم(ع) در عمل و گفتار مبارزه با ظلم بود‬ ‫بر ان شدیم در سالروز شهادت هفتمین اختر اسمان امامت و والیت‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حضرت امام موسی کاظم(ع)‬ ‫با حجت االسالم والمسلمین قاســم ترخان عضو هیات علمی پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ و اندیشــه اسالمی به گفت وگو بنشینیم و سیره ان امام همام در برخورد با مردم‪ ،‬هدایت جامعه و روش های ترویج‬ ‫دین در جامعه را بررسی کنیم که متن این گفت وگو در پوند همین مطلب امده است‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫بررسی انتقادی نگره خودزائی جهان در نگاه هاوکینگ‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «بررسی انتقادی نگره خودزائی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی بررسی انتقادی نگره خودزایی جهان‬ ‫جهان در نگاه هاوکینگ» توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت‬ ‫و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ‪ ،‬یا حضور حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬دکتر مهدی گلشنی و حجت االسالم والمسلمین علی عباسی به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تعالی علوم انسانی یعنی روزامدی‪ ،‬بومی سازی و حکمی سازی‬ ‫نشســت خبری «همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسالمی» با‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫حضور حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی‬ ‫گروه فلســفه پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه و معاون علوم انسانی و هنر دانشــگاه ازاد اسالمی در سازمان‬ ‫مرکزی این دانشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫سنجش گری ظرفیت قابل توجه عقل است‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «کارکردهــای معرفتی عقل در‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی کارکردهای معرفتی عقل‬ ‫علوم انســانی اســامی (با تاکید بر ایات قران)» توسط گروه تخصصی‬ ‫علوم انســانی قرانی با مشارکت گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ با حضور دکتر‬ ‫رمضان علی تبار‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین علیرضا قائمی نیا و حجت االسالم و المسلمین محمدعلی اسدی نسب برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫فهم شبکه ای معنا به مثابه یک زیرساخت برای استظهار از ادله نقلی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «نظریه فهم شــبکه ای متن (با‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫تاکید بر گزاره های توصیفی)» توســط گروه منطق فهم دین پژوهشکده‬ ‫حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه به صورت مجازی‪ ،‬با حضور حجت االســام والمســلمین عبدالحمید واسطی به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین عبدالهادی مسعودی و دکتر رمضان علی تبار به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با قدس‬ ‫حضور امام رضا در ایران‪ ،‬زمینه ی بسط و گسترش معارف اسالمی شد‬ ‫از حضرت رضا(ع) به جز ســفر به مکــه و مناطق حجاز و همچنین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫عراق‪ ،‬ســفر دیگری وجود ندارد که در تاریخ ذکر شده باشد البته مستوفی‬ ‫مدعی است که «علی بن موسی الرضا متواری به قزوین امد و در سرای داوودبن عیسی عازبی نزول کرد و او را پسری دوساله‬ ‫انجا متوفی شد‪ ».‬رافعی هم به حضور مخفیانۀ امام در خانۀ داوودبن سلیمان غازی اشاره می کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫نظریه تمثل در تفسیر متون دینی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «نظریه تمثل در تفســیر متون‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی نظریه تمثیل در تفسیر متون دینی‬ ‫دینی» توسط گروه فلسفه پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه‬ ‫به صورت مجازی تحت نرم افزار اســکایپ‪ ،‬با حضور حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی گرجیان و حجت االسالم والمسلمین علی فضلی به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫محورهای علمی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫در راســتای سلســله گفت وگوهــای علمی با مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫پژوهشــکده های علمی پژوهشگاه‪ ،‬سراغ حجت االسالم والمسلمین علی‬ ‫فضلی مدیرگروه عرفان پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در پیوند همین مطلب نظر شما را به گفت وگو‬ ‫با ایشان جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫استمرار و ارتقاء فعالیت های گروه منطق فهم دین در پساکرونا‬ ‫در راســتای سلســله گفت وگوهــای علمی با مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫پژوهشــکده های علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی سراغ‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حمیدرضا شاکرین مدیرگروه منطق فهم دین پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در پیوند همین بخش نظر شما‬ ‫را به گفت وگو با ایشان جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫لزوم فاصله گذاری اجتماعی در ویروس کرونا‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «لــزوم فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی لزوم فاصله گذاری اجتماعی در ویروس کرونا‬ ‫در ویروس کرونا براســاس قاعده حریم حمی» توسط گروه قران پژوهی‬ ‫پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ‪ ،‬با حضور حجت االسالم و المسلمین‬ ‫سعید داودی به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج االسالم اقایان مهدی رستم نژاد و علی محمدی جورکویه به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ضرورت تبیین و بررسی دیدگاه ها و اندیشه های امام خامنه ای‬ ‫حضرت ایت اهلل ســیدعلی خامنه ای متفکر و اندیشمندی که در پی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد صفر جبرئیلی‬ ‫ارتباط و انس با منابع اصیل فهم دین و غور و تامل در انها براساس مبانی‬ ‫اصیل و صحیح مســتفاد و مســتخرج از قران و سنت به تفسیر اجتهادی از دین و مفاهیم دینی پرداخته است‪ ،‬او با تدبر در‬ ‫قران و انس و ارتباط با معارف اهل بیت و مطالعه تاریخ به کشف و اصطیاد سنت های الهی درتاریخ همت گماشته؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نقدی بر اظهارات اخیر پیرامون نقض عهد کفار ‬ ‫اخیرا یادداشــتی از حجت االسالم سروش محالتی منتشر شده که‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫ایشــان در باره ایه « َو اِ َّما َتخا َف َّن م ِْن َق ْو ٍم خِیانَ ًه َفانْبِ ْذ اِلَ ْی ِه ْم َعلى‏ َسوا ٍء اِ َّن‬ ‫َّ َ‬ ‫ِنین» اظهار نظر کرده و گفته اند‪« :‬با صرف نظر از ماجرای برجام و مسائل پیرامون ان‪ ،‬ایا بطور کلی قران‬ ‫الل ال ُیحِ ُّب الْخائ َ‬ ‫در این باره “دستوری” دارد؟ این دستور در کجای قران است و به چه معناست؟»‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫‪ ۱۰‬نکتۀ مهم مدیریتی درباره فرق‪ ،‬ادیان‪ ،‬مذاهب و اقوام‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫گروه فلسفه پژوهشــگاه‪ ،‬در اولین جشنواره کتاب سال فرق‪ ،‬ادیان‪ ،‬اقوام‬ ‫و مذاهب گفت‪ :‬کتاب ســال فرق و ادیان از ضرورت های امروز جامعه ما است و بحث من درباره ‪ ۱۰‬نکته مدیریتی در باب‬ ‫فرق‪ ،‬اقوام و مذاهب و ادیان است و حاصل تجربه من از پژوهش‪ ،‬گفت وگو و ارتباط با این چهار دسته بوده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫جهان کوانتومی‪ ،‬مجرای فاعلیت خدا‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع «مکانیک کوانتومی و فاعلیت خدا »‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی مکانیک کوانتومی و فاعلیت خدا‬ ‫توســط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه‬ ‫به صورت مجازی تحت نرم افزار اســکایپ‪ ،‬با حضور حجت االسالم والمســلمین حمیدرضا شاکرین به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد سربخشی و دکتر یوسف دانشور به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫بایستگی پدافند مجازی دینی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین علی فضلی مدیر گروه عرفان پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫فرهنگ و اندیشــه اسالمی‪ ،‬در گفت وگو با رسا در موضوع زیست مومنانه‬ ‫در فضای مجازی گفت‪ :‬اشــکارا می بینیم که فضای مجازی زیست متدینانه مردم ما را به مخاطره انداخته و ما را به پاسخ‬ ‫به چگونگی از نگهداری این زیست فرا می خواند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫فعالیت گروه کالم پژوهشگاه در پاسخ گویی به شبهات کرونا‬ ‫در راســتای سلســله گفت وگوهــای علمی با مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫پژوهشــکده های علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســامی‪ ،‬سراغ‬ ‫حجت االســام والمسلمین دکتر محمدباقر پورامینی مدیرگروه کالم پژوهشگاه رفتیم که در پیوند همین مطلب نظر شما را‬ ‫به گفت وگو با ایشان جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫اقتصاد در اسالم؛ امضایی یا تاسیسی؟‬ ‫ســرویس سیاســی خبرگزاری رســا گفتاری از حجت االســام‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدحسین میرمعزی‬ ‫والمســلمین سیدحسین میرمعزی عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسالمی‬ ‫پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی و رییس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شــورای اسالمی (دفتر قم) را در رابطه با‬ ‫«تاسیسی بودن یا امضایی بودن اقتصاد اسالمی»‪ ،‬در پیوند همین مطلب تقدیم می کند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫کاربست های فقه نظام در دوران معاصر‬ ‫فقه نظام‪ ،‬یعنی فقه کالن‪ .‬فقهی که راجع به نظامات دینی فقاهت‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫می کند‪ .‬درواقع کسی که این فکر را دارد‪ ،‬معتقد است یک فقه خُ رد و فقه‬ ‫فردی داریم و گاهی یک فقیه به دنبال مســائل ریز نبوده و دنبال مسائل کالن است؛ مث ً‬ ‫ال فقه نظام خانواده‪ ،‬فقه سیاسات‪،‬‬ ‫فقه حاکمیت‪ ،‬فقه حکومت‪ ،‬درس والیت فقیه و‪ ...‬را مطرح می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با قدس‬ ‫دولت علوی؛ الگوی کامل دولت اسالمی در ظلم ستیزی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاست پژوهشگاه‪ ،‬با بیان اینکه عدالت از جمله واژگان پرمعنایی است که‬ ‫در فرهنگ دینی اسالم از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در سیره و سلوک پیشوایان معصوم کاربردی گسترده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫فلسفه بعثت انبیا و پیشوایان معصوم‪ ،‬اجرای عدل و دادگستری در میان مردم ستم دیده و تشنه عدالت بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫الگوی اخالقی قران کریم در مقطع طالق‬ ‫یکــی از حوزه ­های مغفول در مجموعه ادبیــات اخالقی‪ ،‬اخالق در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدرضا جباران‬ ‫حوزه طالق اســت‪ .‬این حوزه یکی از حوزه­ های تعامل زن و شوهر و ناچار‬ ‫مقید به اخالق است‪ .‬من در کتاب «الگوی قرانی اخالق در روابط همسرانه» که در دست تالیف دارم‪ ،‬تالش کرده­ ام الگوی‬ ‫اخالقی این حوزه را در دو بخش طالق و پس از طالق از قران کریم استخراج کنم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫افزایش ظرفیت حکمرانی با مشارکت عامه‬ ‫مقاومت اقتصادی در گرو قیام اقتصادی است و قیام اقتصادی مرهون‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین بابایی مجرد‬ ‫ون ُدولَ ًه بَ ْی َن ْ َ‬ ‫ال ْغنِیا ِء ِم ْن ُک ْم»(حشر‪ )۷/‬و‬ ‫تداول اموال بین عامه « َک ْی ال َی ُک َ‬ ‫ی َج َع َل َّ ُ‬ ‫الل لَ ُک ْم قِیام ًا»(نساء‪ )۵/‬و در تعارض نظری و تزاحم عملی‬ ‫السفَها َء اَ ْموالَ ُک ُم الَّت ‏‬ ‫الغای رفتار سفهی با اموال « َو ال ُت ْوتُوا ُّ‬ ‫با فقر و فقیر است که ستون فقراتش اسیب ­دیده و زمین ­گیر است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نشست علمی جرم سیاسی از منظر فقه کیفری اسالم برگزار شد‬ ‫حجت االســام علی محمدی عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه‬ ‫پژوهشگاه در نشست «جرم سیاســی از منظر فقه کیفری اسالم» گفت‪:‬‬ ‫برای نخستین بار‪ ،‬قانون جزای سال ‪ ۱۸۱۰‬فرانسه‪ ،‬معروف به قانون جزای ناپلئونی‪ ،‬جرایم سیاسی و جرایم عادی را تفکیک‬ ‫و پس از گذشت دو دهه از قرن نوزدهم میالدی و رشد و ترویج افکار لیبرالیستی به تدریج دیدگاه جامعه تغییر کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫علل و عوامل فرهنگى و اجتماعى موثر بر فساد ادارى‬ ‫کرســی علمی ترویجی در باب بیانیه گام دوم انقالب اســامی با‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی فساد اداری‬ ‫موضوع «فساد اداری» توسط گروه مدیریت اسالمی پژوهشگاه با همکاری‬ ‫پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اســکایپ‪ ،‬با حضور حجت االسالم دکتر ابوطالب خدمتی به‬ ‫عنوان ارائه دهنده‪ ،‬دکتر محمدرضا احمدی و دکتر عباس شفیعی به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مگر می توان از اخالق بدون عدالت صحبت کرد؟‬ ‫یکی از مباحث عمده و اساســی در اندیشــه سیاسی اسالم بحث از‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدباقر سیدکاظمی‬ ‫اخالق سیاسی و حضور اموزه های سیاسی‪-‬اجتماعی در حوزه رفتار‪ ،‬گفتار‬ ‫و کردار شــهروندان و کارگزاران نظام اســامی است‪ .‬پیامبر اکرم(ص) فرمودند‪ :‬اِنَ َّما بُ ِع ْث ُت ِ ُل َت ِّم َم َم َکا ِر َم ْ َ‬ ‫الخْ َلق؛ اینکه ان‬ ‫حضرت برانگیخته شده تا خصلت های پسندیده اخالقی را تمام سازد‪ ،‬نشان دهنده عظمت جایگاه اخالق در بعثت اوست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با قدس‬ ‫بعثت پیامبر اسالم نقطه عطفی در تاریخ بشر محسوب می شود‬ ‫حجت ‪‎‬االسالم ملک زاده به خبرنگار قدس گفت‪ :‬خداوند متعال وعده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫تحقق ان را در ادیان اسمانی پیش از اسالم داده بود‪ .‬قران کریم در سوره‬ ‫بقره ایه ‪ ۱۴۶‬فرموده اســت «اهل کتاب‪ ،‬پیامبر اسالم را بر اســاس اوصافش که در تورات و انجیل خوانده اند می شناسند‪،‬‬ ‫همان گونه که پسران خود را می شناسند‪ ،‬با این حال گروهی از انان حق را در حالی که می دانند‪ ،‬پنهان می کنند»‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ادب تحول خواهی‬ ‫اقای سروش مرا کسی دانسته اند که از موضع استعال و استغنا سخن‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫حریف را مختصر می گیرد‪ .‬به اثار پیشین ایشان نگاه نمی کند‪ .‬حتی زحمت‬ ‫بازکردن المیزان یا صحیح بخاری را به خود نمی دهد و صرفا با حدس و گمان می گوید‪« :‬فالن سخن به المیزان نمی خورد»‬ ‫یا حدیث «من بدل دینه» سند و منبع معتبری ندارد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫زوجیت انسان در قران کریم‬ ‫از نگاه قران کریم زوجیت زن و مرد منشا االهی دارد؛ به این معنی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدرضا جباران‬ ‫که خداوند متعــال این دو صنف را برای زوجیت یکدیگر افریده اســت‪.‬‬ ‫ُس َوا ِح َد ٍه َو خَ لَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها‪ ،‬اى مردم‪ ،‬از پروردگارتان که شــما را‬ ‫َّاس اتَّقُوا َربَّ ُک ْم الَّذِی خَ لَق َُکم ِّمن نَّف ٍ‬ ‫می فرماید‪َ « :‬یا اَیُّ َها الن ُ‬ ‫از «نفس واحدى» افرید و جفتش را‏[‏نیز‏]‏ از او افرید‪ ،‬پروا کنید»‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫هفت راهکار مبارزاتی امام موسی کاظم(ع)‬ ‫امام کاظم(ع) به عنوان حافظ ارزش هــا و محتوای فرهنگ قرانی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود پورفرد‬ ‫در دوره عباســیان‪ ،‬به بازاندیشی فرهنگ دینی اقدام کردند‪ .‬امام مدینه را‬ ‫پایگاه فرهنگی و تربیتی خود قرار دادند و در این پایگاه فرهنگی که پیشــتر باقرین(ع) توسعه داده بودند‪ ،‬شیعیان زیادی به‬ ‫خصوص در ایام حج از محضرشان استفاده می کردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جهان شمولی اسالم تحقق می یابد‬ ‫نشست علمی نقد «نقش تعزیرات در عرفی کردن نظام کیفری» از‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫سوی پژوهشکده اندیشه معاصر به صورت وبیناری با حضور حجت االسالم‬ ‫والمســلمین غالمرضا پیوندی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار شد‪ .‬حجت االسالم غالمرضا پیوندی‬ ‫در این نشست گفت‪ :‬بنده معتقدم اصل دیات و نه برخی احکام ان‪ ،‬کال جزء اختیارات حاکمیت در طول زمان است‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫مخالفان اقتصاد اسالمی برای ادعای خود دلیل ارائه دهند‬ ‫کسانی که از وجود نداشتن اقتصاد اسالمی سخن می گویند‪ ،‬یا دانش‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدحسین میرمعزی‬ ‫قلب را به صورت تخصصی نمی شناســند و تنها کلیاتی را از دانش اقتصاد‬ ‫غرب شــنیده اند و چون میان این کلیات و مباحث اقتصادی اســامی تفاوتی احساس نمی کنند مدعی می شوند که اقتصاد‬ ‫اسالمی نداریم و یا با اسالم اشنایی علمی و اجتهادی ندارند و لذا تنافی ای بین این دانش و اموزه های اسالمی نمی بینند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همایش‬ ‫همایش واکاوی کودتای سوم اسفند ‪ ۱۲۹۹‬برگزار شد‬ ‫در یکصدمین سالگرد کودتای سوم اسفند‪ ،۱۲۹۹‬به همت پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬همایش واکاوی کودتای سوم اسفند ‪1299‬‬ ‫فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬همایش‬ ‫نیم روزه «پس از یک قرن؛ واکاوی کودتای ســوم اسفند ‪ »۱۲۹۹‬با حضور و سخنرانی اساتید برجسته‪ ،‬به صورت مجازی و‬ ‫پخش از طریق ادوبی کانکت برگزار شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سکوالریسم لیبرال نتیجه ی کودتای رضاخان‬ ‫دکتر محمدجواد الریجانی رییس پژوهشــگاه دانش های بنیادی در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدباقر الریجانی‬ ‫همایش واکاوی کودتای اســفند ‪ 1299‬گفت‪ :‬فرمان مشروطیت در مرداد‬ ‫‪ ۱۲۸۵‬امضا شد و رسم ًا سیستم مشروطیت شروع به کار کرد و تا ابان ‪ ۱۳۰۲‬که دولت رضا خان امد حدود ‪ ۱۷‬سال به درازا‬ ‫کشید‪ .‬در این مدت تعداد حکومت های دولت های مختلفی دست به دست شدند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬رونمایی اثار‬ ‫رونمایی از کتاب جستارهایی درباره کودتای سوم اسفند ‪۱۲۹۹‬‬ ‫در حاشیه همایش نیم روزه «پس از یک قرن؛ واکاوی کودتای سوم‬ ‫‪ÓÓ‬ایین رونمایی از کتاب جستارهایی درباره کودتا‬ ‫اســفند ‪ »۱۲۹۹‬از کتاب «جســتارهایی درباره کودتای سوم اسفند ‪۱۲۹۹‬‬ ‫(توســعه برونزا و کشورسازی وابســته)» با حضور دکتر محمدجواد الریجانی‪ ،‬دکتر فرشاد مهدی پور‪ ،‬دکتر یعقوب توکلی و‬ ‫دکتر ابراهیم متقی رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫چهار راهکار برای تجلی رحمت در خانواده‬ ‫دکتر محمدرضا ســنگری مدیر گروه ادبیات اندیشــه پژوهشــکده‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در گفت وگویی به ترسیم خانواده‬ ‫از منظر قران‏‪ ،‬روایات و علوم تربیتی پرداخت و گفت‪ :‬در نگاه جامعه شناســان‪ ،‬روانشناســان و دین شناسان خانواده کانون و‬ ‫هسته اولیه جامعه و نهاد اصلی شکل گیری وجود انسان است‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫جریان متجدد در کشور قبل و بعد از انقالب ظهور و بروز دارد‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «جریان متجدد و ثبات سیاسی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی جریان متجدد و ثبات سیاسی ایران‬ ‫جمهوری اسالمی ایران» توسط گروه مطالعات انقالب اسالمی به صورت‬ ‫مجازی تحت نرم افزار اسکایپ‪ ،‬با حضور دکتر حمید هوشنگی به عنوان ارائه دهنده و دکتر محسن ردادی و دکتر مصطفی‬ ‫غفاری به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ادبیات داستانی ایران پس از انقالب اسالمی‬ ‫پیشــاپیش روشن است‪ ،‬دامنۀ این بحث گســترده بوده و نخواهیم‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای احمد شاکری‬ ‫توانســت حتی به صورت خالصه و فهرســت وار‪ ،‬به ســرفصل های ان‬ ‫بپردازیم‪ .‬اما برگزاری چنین جلســاتی ‪-‬که امیدوارم ادامه داشــته باشــد‪ -‬می توان مقدمه ای برای تعامالت گســترده تر و‬ ‫هدفمند تر میان دو کشور ایران و روسیه باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫الهیات طبیعی معاصر و خدای شخص وار‬ ‫خداباوری کالســیک‪ ،‬دیدگاه پذیرفته شده و رسمی ادیان ابراهیمی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر روزبه زارع‬ ‫بوده و توسط متفکرین برجسته ­ای مانند ابن سینا‪ ،‬اکوئیناس و مایمنیدز‪ ،‬و‬ ‫‪ ...‬طرح و از ان حمایت شــده اســت‪ .‬در طول قرن­ ها‪ ،‬باور به وجود خدا تقریب ًا معادل پذیرش خداباوری کالسیک به حساب‬ ‫می ­امد‪ .‬اما بخصوص در دهه­ های اخیر‪ ،‬تصویر دیگری از خدا در میان خداباوران ارائه شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نمی توان سخن تاریخ نگاران را بر زبان امیرالمومنین گذاشت‬ ‫کتاب حیدر نوشته ازاده اســکندری با موضوع زندگی امیرالمومنین‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقد و بررسی کتاب حیـدر‬ ‫علیه الســام که در کمتر از یک ســال به چاپ چهاردهم رسیده است در‬ ‫گروه ادبیات اندیشــه پژوهشــگاه با حضور دکتر محمدرضا سنگری‪ ،‬دکتر سعید طاووســی مسرور‪ ،‬احمد شاکری و مهدی‬ ‫کاموس به نقد و بررسی گذاشته شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫راه حل رفع مشکل فضای مجازی‪ ،‬توانمندسازی مخاطبان است‬ ‫راه حل‪ ،‬در توانمندســازی کاربران و مخاطبان است؛ انها که باید با‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫کوششــی در خور و خالف امد انچه می بینیم‪ ،‬مغز خود را وادار به تحلیل‬ ‫ان چیزهایی بکنند که به صورت داده های خام یا اطالعات بسته بندی شده در اختیارشان قرار می دهد‪ .‬این توانمندی‪ ،‬متکی‬ ‫به انگیزه های فردی‪ ،‬میزان وقت گذاری و مصرف رسانه ای و نهایت ًا قابلیت های فردی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫اولین برنامه سید جمال؛ بازگشت به اسالم نخستین‬ ‫مهدی جمشیدی عضوهیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫در گفت وگــو بــا خبرنگار مهر‪ ،‬با اشــاره به اوصاف فکــری و برنامه ای‬ ‫ســید جمال الدین اسدابادی اظهار کرد‪ :‬نخســتین نکته ای که در مورد سید جمال باید مد نظر قرار دهیم ان است که برنامه‬ ‫فکری وی زمانی شکل گرفت که احساس کرد اجتماع مسلمین به صورت کلی دچار یک سری افات و نقایص شده است‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست علمی شناخت عوامل وحشت در ادبیات جادویی‬ ‫به همت گروه ادبیات اندیشــه پژوهشگاه نشست علمی با موضوع‬ ‫‪ÓÓ‬نشست شناخت عوامل وحشت در ادبیات جادویی‬ ‫«شــناخت عوامل وحشــت در ادبیات جادویی» با حضــور اقایان دکتر‬ ‫محمدرضا سنگری‪ ،‬احمد شاکری و ارائه اقای مهدی کاموس و خانم دکتر سمیه علم زاده به صورت مجازی تحت نرم افزار‬ ‫اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات علمی‬ ‫جلسات ‪ ۵۷۵‬و ‪ ۵۷۶‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جلسات ‪ ۵۷۵‬و ‪ ۵۷۶‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬با حضور حضرات ایات‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات شورای علمی دانشنامه ‬ ‫و حجج اسالم والمسلمین سید محمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪ ،‬احمد قدسی‪،‬‬ ‫ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬ســعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪ ،‬اکبر زراعتیان و دکتر احمد مهدی زاده به صورت حضوری و‬ ‫مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬واکسن فایزر و تکنولوژی‬ ‫چندی پیش مقام معظم رهبری در یک سخنرانی (در تاریخ ‪ ۱۹‬دی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫‪ )۱۳۹۹‬زنده تلویزیونی به مناســب ســالگرد قیام ‪ ۱۹‬دی مردم قم اعالم‬ ‫نمودند که ورود واکسن خارجی امریکایی و انگلیسی «ممنوع» است‪ .‬اگر امریکا توانسته بود واکسن تولید کند این افتضاح‬ ‫کرونایی برایش پیش نمی ­امد‪ .‬به فرانسه هم به علت سابقه خون­ های الوده خوش بین نیستم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫معناشناسی کارامدی برای کتاب و سنت‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا مدیر قطب علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫فلسفه دین اسالمی پژوهشگاه در کرسی ترویجی «روش شناسی واژگان‬ ‫کلیدی قران و کاربرد ان در نظریه پردازی اسالمی» با اشاره به موارد طرح شده گفت‪ :‬قدم اول در راستای معناشناسی این‬ ‫است که باید معناشناسی کارامدی برای کتاب و سنت پیدا و ارائه شود‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫داستان سیاسی؛ داستان انقالب‪ ،‬برنده جایزه کتاب تاریخ انقالب اسالمی‬ ‫ایین اختتامیه نخســتین جایزه «کتاب تاریخ انقالب اســامی» با‬ ‫‪ÓÓ‬اختتامیه نخستین جایزه کتاب تاریخ انقالب اسالمی‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی‪ ،‬با حضور ایوب دهقانکار مدیرعامل خانه‬ ‫کتاب و ادبیات ایران‪ ،‬موســی حقانی رئیس پژوهشــکده تاریخ معاصر و دبیر جایزه‪ ،‬داوران و اصحاب رسانه در پژوهشکده‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و معماری برگزار شد و کتاب داستان سیاسی؛ داستان انقالب برنده جایزه کتاب تاریخ انقالب اسالمی شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬رونمایی کتاب‬ ‫ایین رونمایی از کتاب دموکراسی روی کرسی برگزار شد‬ ‫ایین رونمایی از کتاب ارزشمند دموکراسی روی کرسی تالیف اقای‬ ‫‪ÓÓ‬ایین رونمایی از کتاب دموکراسی روی کرسی‬ ‫دکتر محمد حنیف با حضور محمدحســن شــاهنگی و نویسنده کتاب‪ ،‬در‬ ‫محل سازمان انتشارات پژوهشگاه برگزار شد‪ .‬دکتر محمد حنیف در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از برگزارکنندگان این‬ ‫نشست گفت‪ :‬پیش از شروع صحبت های خود باید از اقای شاهنگی و دیگر عزیزانی که بنده را راهنمایی کردند تشکر کنم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب واقع گرایی در علوم انسانی اسالمی منتشر شد‬ ‫کتاب واقع گرایی در علوم انسانی اسالمی به قلم دکتر ابراهیم دادجو‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب واقع گرایی در علوم انسانی اسالمی‬ ‫عضو هیات علمی گروه معرفت شناســی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‬ ‫پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی توسط سازمان انتشارات پژوهشــگاه در چهاربخش‪ :‬واقع گرایی‪ ،‬واقع گرایی مطلق و‬ ‫پیش رونده‪ ،‬واقع گرایی در علوم انسانی اسالمی و غایت از واقع گرایی به زیور طبع اراسته شد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب زمین در اقتصاد اسالمی منتشر شد‬ ‫کتاب زمین در اقتصاد اســامی به قلم اقایان سعید فراهانی فرد و‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب زمین در اقتصاد اسالمی‬ ‫محسن رضایی صدرابادی از اعضای شورای علمی گروه اقتصاد اسالمی‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه در ‪ ۳۴۰‬صفحه و با‬ ‫قیمت ‪ ۵۳۰۰۰‬تومان به زیور طبع اراسته شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب فاعلیت خداوند راهی بازار نشر شد‬ ‫کتاب فاعلیــت خداوند به قلم حجت االســام والمســلمین دکتر‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب فاعلیت خداوند‬ ‫محمدحســن قدردان قراملکی عضو هیات علمی گروه کالم و دین پژوهی‬ ‫پژوهشــکده حکمت ودین پژوهی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه در پنج فصل‪ :‬مفاهیم‪ ،‬چگونگی فاعلیت خداوند‪ ،‬نقش‬ ‫صفات ذاتی خداوند در فاعلیت‪ ،‬گستره فاعلیت خدا و ازلیت و ابدیت فاعلیت خدا به زیور طبع اراسته شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب مبانی الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت منتشر شد‬ ‫مجلد دو جلدی مبانی الگوی پایه اســامی ایرانی پیشرفت به قلم‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب مبانی الگوی پایه اسالمی ای رانی پیشرفت‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شــاکرین و با همکاری حجج اسالم‬ ‫و اقایان محمدحســن قــدردان قراملکی‪ ،‬محمدجواد رودگر‪ ،‬محمد جداری عالی و فاضل حســامی از اعضای هیات علمی‬ ‫پژوهشگاه توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه و به همت گروه منطق فهم دین منتشر شد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9 9‬هامیش نیم روزه واکاوی کودتای سوم اسفند ‪1299‬‬ ‫‪9 9‬ایین رومنایی از کتاب دموکراسی روی کرسی‬ ‫‪9 9‬نشست نقد و بررسی کتاب حیدر‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫همایش نیم روزه واکاوی کودتای سوم اسفندماه ‪1299‬‬ ‫ایین رونمایی از کتاب دموکراسی روی کرسی‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫گزارش تصویری‬ ‫نشست نقد و بررسی کتاب حیـدر‬ ‫‪29‬‬ ‫خربنامه اسفندمــاه ‪1399‬‬ صفحه 29

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

شماره : 181
تاریخ : 1400/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!