ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۱۵ - مگ لند
0

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۱۵

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۱۵

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۱۵

صفحه 1 صفحه 2 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪3‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫وزارت علوم قات و ناوری‬ ‫وزیر علوم خبر داد؛‬ ‫برگزاری دوره های کارشناسی مشترک بین دانشگاه های ایران و عراق‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫برگــزاری دوره هــای کارشناســی‬‫مشــترک بیــن دانشــگاه هــای ایــران و‬ ‫عــراق‬ ‫ بایــد بــرای جذب دانشــجو از فرانســه‪،‬‬‫المانــی و انگلیــس برنامه ریــزی شــود‬ ‫ راه انــدازی شــعبه دانشــگاه تهــران در‬‫گرجســتان‬ ‫ راه حــل مســائل صنعــت در دســت‬‫فنــاوران و دانــش بنیان هــا‬ ‫ پیگیــری وزارت علــوم بــرای اخــذ‬‫مجــوز اشــتغال دانشــجویان خارجــی‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬در دیــدار بــا وزیــر امــوزش عالــی‬ ‫و پژوهــش هــای علمــی عــراق گفــت مــی‬ ‫توانیــم دوره هــای تحصیلــی کارشناســی را در‬ ‫برخــی از رشــته هــای تحصیلــی بــه صــورت‬ ‫مشــترک بیــن دانشــگاه هــای دو کشــور‬ ‫برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در دیــدار‬ ‫بــا دکتــر نعیــم العبــودی اظهــار ضمــن تاکیــد‬ ‫بــر افزایــش تبــادالت علمــی مشــترک ایــران و‬ ‫عــراق در زمینــه هــای پژوهشــی و دانشــجویی‬ ‫و ســمینارهای مشــترک گفــت‪ :‬برگــزاری‬ ‫اجــاس مشــترک میــان روســای دانشــگاه ها‬ ‫و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری ایــران و روســای‬ ‫موسســات امــوزش عالــی و پژوهشــی فنــاوری‬ ‫عــراق مــی توانــد بــه درک دو کشــور از توانایی‬ ‫علمــی طــرف مقابــل و شــناخت دقیــق زمینــه‬ ‫هــای همــکاری کمــک کنــد‪.‬‬ ‫همــکاری در حــوزه هــای محیــط‬ ‫زیســت و نفــت و گاز‬ ‫وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــا اســتقبال‬ ‫از پیشــنهاد وزیــر امــوزش عالــی عــراق مبنــی‬ ‫بــر اینکــه منافــع مشــترک دو کشــور را پایــه‬ ‫و اســاس همــکاری هــای علمــی و فنــاوری‬ ‫قــرار دهیــم گفــت ‪:‬بعضــی حــوزه هــای علمــی‬ ‫وجــود دارنــد کــه مــورد عالقــه کشــور هســتند‬ ‫و مــی توانیــم در ان زمینــه پژوهــش هــای‬ ‫مشــترک انجــام دهیــم کــه از جملــه ایــن‬ ‫حــوزه هــا مــی تــوان بــه حــوزه هــای نفــت و‬ ‫گاز و محیــط زیســت اشــاره کنیــم‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد زیــادی‬ ‫از دانشــجویان عراقــی در کشــور ایــران شــاغل‬ ‫بــه تحصیــل هســتند گفــت‪ :‬مــا دانشــجویان‬ ‫عراقــی را هماننــد فرزنــدان خــود مــی دانیــم‬ ‫و تــاش می کنیــم تــا بــا کمتریــن دغدغــه‬ ‫بــه تحصیــات خــود در کشــور ایــران ادامــه‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫همــکاری در زمینــه امــوزش‬ ‫زبــان فارســی و عربــی‬ ‫وزیــر علــوم همــکاری هــای دو کشــور در‬ ‫زمینــه امــوزش دانشــگاهی زبان هــای فارســی‬ ‫و عربــی را یکــی از زمینــه هــای مشــترک‬ ‫همــکاری بیــن دو کشــور دانســت و گفــت‬ ‫مایــل هســتیم کــه کرسـی های امــوزش زبــان‬ ‫فارســی در دانشــگاه هــای عــراق ایجــاد شــود‬ ‫و همچنیــن از ایجــاد کرســی هــای امــوزش‬ ‫زبــان عربــی در دانشــگاه هــای ایــران اســتقبال‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫زلفــی گل تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر دانشــجویان‬ ‫ایرانــی رشــته هــای زبــان و ادبیــات عربــی‬ ‫بتوانــد بخشــی از دوره تحصیــل خــود را در‬ ‫دانشــگاه هــای عــراق بگذراننــد مــی تواننــد‬ ‫در محیــط واقعــی زبــان عربــی را بــه شــکل‬ ‫عمیــق تــر و جــذاب تــری یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم افــزود‪ :‬مــی توانیــم دوره هــای‬ ‫تحصیلــی کارشناســی را در برخــی از رشــته‬ ‫هــای تحصیلــی بــه صــورت مشــترک بیــن‬ ‫دانشــگاههای دو کشــور برگــزار کنیــم کــه‬ ‫حــدود دو ســال از زمــان تحصیــل در کشــور‬ ‫ایــران و دو ســال دیگــر را در کشــور عــراق‬ ‫ســپری کننــد‪.‬‬ ‫زلفــی گل گفــت‪ :‬بــا تغییــر اقلیمــی طبیعــی‬ ‫شــاهد برخــی از نتایــج ان ماننــد خشکســالی‬ ‫و مســائل کــم ابــی و ماننــد ان هســتیم کــه‬ ‫اثــار اجتماعــی و اقتصــادی خاصــی را ایجــاد‬ ‫کــرده اســت؛ از طرفــی شــاهد هســتیم کــه در‬ ‫دنیــا بــا پدیده هــای نوظهــور ماننــد اینترنــت‬ ‫اشــیا‪ ،‬هوافضــا‪ ،‬پدیــده هــای جدیــد در فضــای‬ ‫مجــازی و فنــاوری اطالعــات مواجــه هســتیم‬ ‫کــه فضــای جدیــد فرهنگــی را نیــز ایجــاد‬ ‫کــرده اســت و بــرای مدیریــت ایــن اقلیــم‬ ‫تــازه فرهنگــی مــی توانیــم بیــن دو کشــور‬ ‫همفکــری و تبــادل نظــر داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه دو کشــور‬ ‫ایــران و عــراق از منابــع غنــی نفــت و گاز‬ ‫برخــوردار هســتند گفــت‪ :‬هــر دو کشــور مــی‬ ‫تواننــد بــا تکیــه بــر علــم دانــش و افزایــش‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه و افزایــش‬ ‫همکاری هــای علمــی مشــترک از خــام‬ ‫فروشــی منابــع طبیعــی فاصلــه گرفتــه و‬ ‫بــا تکیــه بــر علــم و دانــش‪ ،‬منابــع طبیعــی‬ ‫خــود را بــا ارزش افــزوده و بهــای واقعــی بــه‬ ‫کشــورهای دیگــر صــادر نماینــد‪.‬‬ ‫تحصیــل ‪ ۷۵۰۰۰‬دانشــجوی‬ ‫عراقــی در ایــران‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت‪ ،‬دکتــر نعیــم العبــودی‬ ‫وزیــر امــوزش عالــی و پژوهــش هــای‬ ‫علمــی عــراق بــا اشــاره بــه تحصیــل ‪۷۵‬‬ ‫هــزار دانشــجوی عراقــی در ایــران گفــت ‪ :‬از‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران انتظــار داریــم کــه‬ ‫ظرفیــت پذیــرش دانشــجویان عراقــی را در‬ ‫ایــران بیشــتر کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در کشــور عــراق‪ ،‬تقاضــا بــرای‬ ‫ادامــه تحصیــل بســیار زیــاد اســت و دانشــگاه‬ ‫هــای عراقــی تــوان پاســخی بــه ایــن حجــم از‬ ‫تقاضــا را ندارنــد و بــرای همیــن تعــداد زیــادی‬ ‫از دانشــجویان عراقــی دوســت دارنــد کــه در‬ ‫ایــران کــه کشــور دوســت و همســایه اســت‬ ‫بــه تحصیــل بپردازنــد و در همیــن راســتا‬ ‫از ایــران انتظــار داریــم برخــی از مشــکالت‬ ‫موجــود در تحصیــل دانشــجویان را رفــع کنــد‬ ‫تــا دانشــجویان عراقــی گزینه هــای دیگــری را‬ ‫بــرای تحصیــل انتخــاب ننماینــد‪.‬‬ ‫نعیــم العبــودی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫همکاری هــای سیاســی و اقتصــادی ایــران‬ ‫در حــد خوبــی قــرار دارد گفــت ‪ :‬توانایــی‬ ‫هــا و ظرفیــت هــای علمــی دو کشــور ایجــاب‬ ‫می کنــد کــه در زمینــه علمــی و پژوهشــی نیــز‬ ‫همــکاری هــای جــدی و مهمــی بــا یکدیگــر‬ ‫داشــته باشــیم کــه در ایــن زمینــه نیازمنــد‬ ‫برنامــه ریــزی دقیــق و تشــکیل کارگروه هــای‬ ‫ویــژه هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از برخــی از‬ ‫پــارک هــای علــم و فنــاوری ایــران گفــت ‪ :‬در‬ ‫کشــور عــراق نیــز پارکهــای علمــی مشــابهی‬ ‫وجــود دارد و عالقمنــد هســتیم کــه اشــتراکات‬ ‫و تجربیــات دو کشــور در زمینــه شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان و فنــاوری بــه اشــتراک گذاشــته‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــوزش عالــی و پژوهــش هــای علمــی‬ ‫عــراق بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن شــعبه‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی ایرانــی در کشــور‬ ‫عــراق راه انــدازی شــد گفــت زمینــه بــرای‬ ‫همــکاری هــای بیشــتر دانشــگاه هــای زیــر‬ ‫مجموعــه وزارت علــوم و دانشــگاه هــای عراقــی‬ ‫فراهــم اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن گفت وگــو‪ ،‬تفاهــم نامــه‬ ‫همــکاری هــای علمــی و پژوهشــی ایــران و‬ ‫عــراق بــه امضــای وزیــر علــوم کشــورمان و‬ ‫وزیــر امــوزش عالــی عــراق رســید‪.‬‬ صفحه 3 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بهمن ماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪15‬‬ ‫مراسم احیاء شب نیمه شعبان در مسجد دانشگاه تهران برگزار می شود‬ ‫مراســم احیــاء شــب نیمــه شــعبان سه شــنبه‬ ‫‪ ۱۶‬اســفند در مســجد دانشــگاه تهــران برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬مراســم احیــاء‬ ‫شــب نیمــه شــعبان در مســجد دانشــگاه‬ ‫تهــران برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مراســم سه شــنبه ‪ ۱۶‬اســفند ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫ســاعت ‪ ۲۲‬بــا ســخنرانی حجــت االســام‬ ‫علیرضــا پناهیــان و مداحــی ســعید حدادیــان‬ ‫در مســجد دانشــگاه تهــران برگــزار می شــود‬ ‫‪4‬‬ ‫قائم مقام وزیر علوم خبر داد؛‬ ‫اغاز مبادالت علمی با کشور‬ ‫چین‪ /‬اعطای بورس زبان‬ ‫فارسی و چینی‬ ‫قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن الملــل‬ ‫از اغــاز مبــادالت علمــی بــا کشــور چیــن‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بــورس هــای زبــان فارســی‬ ‫و چینــی توســط دو کشــور بــرای گســترش‬ ‫زبــان ایرانــی و چینــی پیــش بینــی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل امار‪ ،‬فناوری اطالعات وزارت علوم؛‬ ‫دانشگاه ها تا پایان سال ‪ ۱۴۰۲‬به پنجره خدمات هوشمند متصل می شوند‬ ‫مدیــرکل امــار‪ ،‬فنــاوری اطالعــات و امنیــت‬ ‫فضــای مجــازی وزارت علــوم گفــت‪ :‬تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۱۴۰۲‬کلیــه دانشــگاه های‬ ‫وابســته بــه وزارت علــوم بــه پنجــره واحــد‬ ‫خدمــات هوشــمند دانشــگاهی کشــور متصــل‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬مکلــف بــه ایجــاد پنجــره خــود‬ ‫و اتصــال ان بــه پنجــره خدمــات هوشــمند‬ ‫ملــی هســتند و بــر اســاس پیگیری هــای‬ ‫صــورت گرفتــه تاکنــون اکثــر انهــا ضمــن‬ ‫ایجــاد پنجــره خدمــات خــود بــه پنجــره‬ ‫دولــت نیــز متصــل شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬اولیــن همایــش «پنجــره واحــد‬ ‫خدمــات هوشــمند دانشــگاهی» بــا هــدف‬ ‫تشــریح مفــاد اســناد باالدســتی مرتبــط از‬ ‫جملــه دســتورالعمل ضوابــط فنــی و معمــاری‬ ‫پنجــره خدمــات هوشــمند ملــی موضــوع‬ ‫مصوبــه جلســه ‪ ۲۴‬شــورای اجرایــی فنــاوری‬ ‫اطالعــات کشــور و در راســتای اجــرای‬ ‫مصوبــات کمیتــه توســعه دولــت الکترونیــک‬ ‫و هوشمندســازی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری و بــه همــت اداره کل امــار‪ ،‬فنــاوری‬ ‫اطالعــات و امنیــت فضــای مجــازی برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن راســتا و بــه جهــت‬ ‫هماهنگــی و وحــدت رویــه ایــن وزارتخانــه‬ ‫تصمیــم گرفتــه اســت کــه خدمــات‬ ‫ســازمان های تابعــه خــود را نیــز از طریــق‬ ‫پنجــره وزارت عتــف بــه پنجــره هوشــمند ملی‬ ‫متصــل کنــد و توافقــات اولیــه بــا ســازمان‬ ‫فنــاوری اطالعــات کشــور و اقدامــات اولیــه در‬ ‫ایــن خصــوص بــه انجــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫محمدهــادی زاهــدی‪ ،‬مدیــرکل امــار‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعــات و امنیــت فضــای مجــازی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬در ایــن نشســت اظهــار داشــت‪ :‬وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات فنــاوری بــر اســاس تکالیفــی‬ ‫کــه در بنــد (و) تبصــره ‪ ۷‬قانــون بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور ابــاغ شــده اســت‪ ،‬مکلــف‬ ‫بــه ایجــاد پنجــره هوشــمند خــود مطابــق بــا‬ ‫ضوابــط منــدرج در مصوبــه جلســه ‪ ۲۴‬شــورای‬ ‫اجرایــی فنــاوری اطالعــات کشــور و اتصــال ان‬ ‫بــه پنجــره خدمــات دولــت هوشــمند اســت‪.‬‬ ‫تشــریح اقدامــات وزارت علــوم‬ ‫بــرای اســتقرار پنجــره واحــد‬ ‫مدیــرکل امــار‪ ،‬فنــاوری اطالعــات و امنیــت‬ ‫فضــای مجــازی وزارت علــوم افــزود‪ :‬در همیــن‬ ‫راســتا اقداماتــی توســط مرکــز فنــاوری‬ ‫اطالعــات ایــن وزارتخانــه بــه انجــام رســیده‬ ‫و پنجــره خدمــات وزارت علــوم ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪ .‬از انجایــی کــه بــر اســاس ســایر‬ ‫تکالیــف ابالغــی ایــن وزارتخانــه مکلــف بــه‬ ‫ارائــه خدمــات الکترونیکــی بــه ذینفعــان از‬ ‫طریــق پنجــره خدمــات هوشــمند خــود اســت‪،‬‬ ‫لــذا بازنگــری و تدقیــق شناســنامه خدمــات‬ ‫ایــن وزارتخانــه و بازمهندســی فرایندهــای‬ ‫مرتبــط بــا خدمــات الکترونیکــی ان در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن ســازمان های‬ ‫تابعــه ایــن وزارتخانــه نیــز بــر اســاس قانــون‬ ‫زاهــدی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه عمــده‬ ‫خدمــات امــوزش عالــی بــه متقاضیــان اعــم‬ ‫از دانشــجویان‪ ،‬دانــش اموختــگان و اعضــای‬ ‫هیــات علمــی توســط دانشــگاه های کشــور‬ ‫ارائــه می شــود و نیــز بــا عنایــت بــه اینکــه‬ ‫دانشــگاه های کشــور نیــز بــر اســاس قانــون‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور مکلــف بــه ایجــاد‬ ‫خدمــات هوشــمند خــود و اتصــال ان بــه‬ ‫پنجــره خدمــات هوشــمند ملــی شــده انــد‪،‬‬ ‫ایــن وزارتخانــه تصمیــم گرفتــه یــک پــروژه‬ ‫ملــی تحــت عنــوان پنجــره واحــد خدمــات‬ ‫هوشــمند دانشــگاهی کشــور را تعریــف و‬ ‫اجــرا نمایــد‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه ملــی باعــث ایجــاد یــک تحــول‬ ‫شــگرف در شــیوه و کیفیــت خدمــات رســانی‬ ‫الکترونیــک بــه جامعــه امــوزش عالــی کشــور‬ ‫خواهــد بــود و تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۱‬از‬ ‫نســخه اولیــه ایــن پــروژه رونمایــی می شــود‬ ‫و چنــد دانشــگاه منتخــب نیــز از طریــق‬ ‫پنجــره واحــد خدمــات هوشــمند دانشــگاهی‬ ‫کشــور بــه پنجــره خدمــات هوشــمند ملــی‬ ‫متصــل خواهنــد شــد‪.‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــر اســاس برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۲‬تمامــی دانشــگاه های‬ ‫وابســته بــه ایــن وزارتخانــه بــه پنجــره واحــد‬ ‫خدمــات هوشــمند دانشــگاهی کشــور متصــل‬ ‫می شــوند و خدمــات بــا کیفیــت بــاال‪ ،‬برخــط‬ ‫و در تمامــی ســاعات شــبانه روز و روزهــای‬ ‫هفتــه بــه متقاضیــان بــه صــورت الکترونیکــی‬ ‫ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون دولــت الکترونیــک و‬ ‫هوشمندســازی وزارت علــوم‪:‬‬ ‫همــکاری ســتاد و دانشــگاهها‬ ‫بــرای اجــرای پــروژه ملــی پنجــره‬ ‫واحــد هوشــمند‬ ‫دکتــر محمدقائــم تــاج گــردون معــاون دولــت‬ ‫الکترونیــک و هوشمندســازی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری نیــز در ایــن نشســت بــه‬ ‫تشــریح دســتورالعمل اجرایــی و الزامــات فنــی‬ ‫موضــوع بنــد «و» تبصــره ‪ ۷‬قانــون بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور پرداخــت و گفــت‪ :‬شــورای‬ ‫اجرایــی فنــاوری اطالعــات درخصــوص‬ ‫تکالیــف ایــن تبصــره و ســایر اســناد باالدســتی‬ ‫مرتبــط از جملــه مصوبــات شــورای عالــی‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬هیئــت محتــرم وزیــران و‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و بــا هــدف تســهیل‬ ‫ارائــه خدمــات هوشــمند‪ ،‬تغییــر جهــت ارائــه‬ ‫در خدمــت توســط دولــت بــه ســمت مــردم‬ ‫و کســب و کارهــا‪ ،‬امــکان مشــاهده پذیــری‬ ‫خدمــات الکترونیکــی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫مشــمول در یــک پنجــره ملــی‪ ،‬الزامــات‬ ‫فنــی ارائــه خدمــات هوشــمند الکترونیکــی در‬ ‫پنجــره واحــد خدمــات هوشــمند دســتگاه های‬ ‫اجرائــی و پنجــره ملــی خدمــات هوشــمند‬ ‫دولــت را تصویــب و ابــاغ کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنین در تشــریح معمــاری پنجره واحد‬ ‫خدمــات دانشــگاهی کشــور بــه بیــان مطالبــی‬ ‫درخصــوص نحــوه تبــادل داده هــا و اطالعــات‬ ‫ملــی‪ ،‬ویژگی هــای پنجــره واحــد دانشــگاه ها‬ ‫و الزامــات مربــوط بــه حفاظــت از داده هــا و‬ ‫امنیــت مراکــز داده پرداخــت و افــزود‪ :‬خدمــت‬ ‫هوشــمند بــر اســاس مفــاد اســناد باالدســتی‬ ‫کشــور از جملــه مصوبــه جلســه ‪ ۲۴‬شــواری‬ ‫اجرائــی فنــاوری اطالعــات‪ ،‬یــک خدمــت‬ ‫الکترونیکــی اســت کــه مراحــل درخواســت‪،‬‬ ‫پردازش‪/‬انجــام و تحویــل ان از یکدیگــر تفکیک‬ ‫شــده اســت و بــا اســتفاده از رویکردهــای نوین‬ ‫مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و داده کاوی‬ ‫امــکان پیشــبینی پذیــری خدمــات و ارتقــای‬ ‫کیفــی انهــا فراهــم مــی شــود‪ .‬تاج گــردون‬ ‫از اســتمرار تعامــل و همــکاری ســتاد وزارت‬ ‫عتــف و دانشــگاه ها بــرای تحقــق ایــن پــروژه‬ ‫ملــی از طریــق برگــزاری همایش هــای اتــی‪،‬‬ ‫تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی و تدویــن و‬ ‫ابــاغ شــیوه نامه های اجرائــی خبــر داد‪.‬‬ ‫وحیــد حــدادی اصــل در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫مهــر دربــاره افزایــش مبــادالت دانشــگاهی بــا‬ ‫کشــور چیــن گفــت‪ :‬تــا کنــون کشــور چیــن و‬ ‫ایــران هیــچ کــدام نتوانســته انــد از ظرفیت هــا‬ ‫و پتانســیل یکدیگــر بــه خوبــی اســتفاده‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درحــال حاضر روابط دو کشــور‬ ‫در ســطح خوبــی قــرار دارد چنــد وقــت پیــش‬ ‫معــاون نخســت وزیــر چیــن بــه ایــران امــد‪،‬‬ ‫یــک ســری برنامــه پیــش بینــی شــد و اخیــرا ً‬ ‫هــم دکتــر رئیســی‪ ،‬رئیــس جمهورکشــورمان‬ ‫بــه کشــور چیــن ســفر کــرد‪ ،‬برهمیــن اســاس‬ ‫برنامــه ریــزی هــای الزم صــورت گرفتــه اســت‬ ‫تــا زبــان فارســی در کشــور چیــن و زبــان‬ ‫چینــی در ایــران گســترش یابــد‪.‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن الملــل‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــور چیــن کشــور بزرگــی‬ ‫اســت کــه اگــر زبــان ایــن کشــور در صنعــت‬ ‫کشــور مــا گســترش یابــد‪ ،‬ارتباطــات بهتــری‬ ‫ایجــاد خواهــد شــد‪ ،‬تعــدادی بــورس بــرای‬ ‫گســترش زبــان چینــی و فارســی توســط‬ ‫هــردو کشــور برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در رابطــه بــا تکنولــوژی نیــز‬ ‫کشــور چیــن دارای تکنولــوژی خوبــی اســت‬ ‫در ایــن زمینــه هــم توانســته ایــم‪ ،‬در زمینــه‬ ‫پارک هــای فنــاوری همــکاری خوبــی داشــته‬ ‫باشــیم دکتــر رئیســی هــم در ایــن زمینــه‬ ‫تاکیــد داشــتند‪ ،‬بنابرایــن مبــادالت علمــی‬ ‫بــا کشــور چیــن اغــاز شــده اســت کــه در‬ ‫صــورت بــه نتیجــه رســیدن جزئیــات ان را‬ ‫اعــام خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬رئیس جمهــور در‬ ‫ســفر بــه چیــن و در دیــدار بــا اســتادان‬ ‫و دانشــجویان دانشــگاه پکــن اعــام کــرد‪:‬‬ ‫ایــران امادگــی خــود را بــرای گســترش‬ ‫همکاری هــای اموزشــی دوجانبــه بــا طــرف‬ ‫چینــی اعــام می کنــد‪ .‬همــت دانشــگاه‬ ‫پکــن در امــوزش زبــان فارســی پــل ارتباطــی‬ ‫بــرای گفتگــوی بهتــر میــان دو ملــت اســت‪.‬‬ ‫اعطــای بورس هــای ایران شناســی بــه‬ ‫دانشــجویان چینــی و فراهــم کــردن بســتری‬ ‫بــرای شــرکت محققــان چینــی در دوره هــای‬ ‫کوتاه مــدت مطالعاتــی و نیــز مبــادالت میــان‬ ‫دانشــگاه های دو کشــور‪ ،‬مســیر اشــنایی دو‬ ‫ملــت بــا فرهنــگ یکدیگــر را فراهــم می کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بهمن ماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪15‬‬ ‫معاون وزارت امور خارجه ‪:‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫باید برای جذب دانشجو از فرانسه‪ ،‬المانی و انگلیس برنامه ریزی شود‬ ‫بــه گفتــه معــاون کنســولی‪ ،‬مجلــس و‬ ‫ایرانیــان وزارت امــور خارجــه در نخســتین‬ ‫جشــنواره جــذب دانشــجویان بین المللــی در‬ ‫ایــران‪ ،‬بایــد بــه هدفگــذاری جــذب ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫دانشــجو در ســالهای اینــده توجــه دوچنــدان‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫بــه همســایگان گشــوده باشــد و ایــن نکتــه‬ ‫را نقطــه وصــل خــود بــه بســتر بیــن الملــل‬ ‫بدانیــم و بایــد در روابــط بــا کشــورهای‬ ‫همســایه تســهیلگری شــود و نگرانی هــا را‬ ‫کــم کنیــم و بــرای رفــت و امــد بــه کشــورهای‬ ‫همســایه ارزش قائــل باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار مهــر‪ ،‬علیرضــا بیگدلــی‬ ‫معــاون کنســولی‪ ،‬مجلــس و ایرانیــان وزارت‬ ‫امــور خارجــه صبــح امروز در مراســم نخســتین‬ ‫جشــنواره جــذب دانشــجویان بیــن الملــل کــه‬ ‫در دانشــگاه تربیــت مــدرس درحــال برگــزاری‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬سیاســت خارجــی مــا ادامــه‬ ‫سیاســت داخلــی محســوب مــی شــود و مــا‬ ‫در کشــورهای خارجــی بــا افتخــار سیاســت‬ ‫دانــش بنیــان و دانــش محــور و خردمندانــه‬ ‫جمهــوری اســامی را پرچــم داری مــی کنیــم‬ ‫و از ان بهــره منــد مــی شــویم‪.‬‬ ‫بیگدلــی یــاداور شــد‪ :‬مســئله اربعیــن یکــی‬ ‫از افتخــارات ماســت‪ .‬در ایــن مراســم خیلــی‬ ‫از مســائل را پشــت ســر مــی گذاریــم و بــا‬ ‫موفقیــت یــک پــروژه ارتباطــات مردمــی را‬ ‫شــکل مــی دهــم‪ .‬انگیــزه در ان پــروژه عشــق‬ ‫بــه امــام حســین (ع) اســت‪ ،‬امــا ایــن عشــق‬ ‫بایــد در حــوزه هــای دیگــر جــاری شــود‪.‬‬ ‫بیگدلــی افــزود‪ :‬افتخــار مــی کنیــم در هــر‬ ‫دیــداری کــه موضــوع علــم محــوری ایــران‬ ‫مطــرح مــی شــود‪ ،‬فــارغ از بحث هــای‬ ‫مرتبــط بــا سیاســت‪ ،‬از ایــران بــه بزرگــی یــاد‬ ‫مــی کننــد و مــا ســربازان سیاســت خارجــی‬ ‫احســاس غــرور مــی کنیــم و ایــن نتیجــه‬ ‫تــاش دســتگاه های مختلــف از جملــه وزارت‬ ‫علــوم اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در بیانیــه گام دوم انچــه‬ ‫رهبــر انقــاب بــه عنــوان قلــه تعریــف کردنــد‬ ‫در بســتر بیــن المللــی تعریــف مــی شــود‪.‬‬ ‫رســیدن بــه اهــداف انقــاب اســامی در پرتــو‬ ‫روابــط بیــن المللــی و ســاخت وجــه بیــن‬ ‫المللــی از ایــران اســت‪ .‬یــک مبلــغ ایرانــی‬ ‫بایــد بدانــد چگونــه بــا دانشــجویان خارجــی‬ ‫رفتــار کنــد‪.‬‬ ‫معــاون کنســولی‪ ،‬مجلــس و امــور‬ ‫ایرانیــان وزارت امورخارجــه افــزود‪ :‬یکــی از‬ ‫سیاســت های مــا سیاســت همســایگی اســت‬ ‫و بایــد بــرای موفقیــت درهــای کشــورمان رو‬ ‫رئیس سازمان بسیج اساتید عنوان کرد؛‬ ‫ایفای نقش موثر بسیج اساتید در تربیت اساتید تراز انقالب اسالمی‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج اســاتید بــر اینکــه‬ ‫بســیج اســاتید بــه دنبــال ایفــای نقــش موثــر‬ ‫در جهــت تحقــق منویــات رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی مبنــی بــر تربیــت اســاتید‬ ‫تــراز انقــاب اســامی و شــهید چمــران اســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬محمدرضــا مردانــی رئیــس‬ ‫ســازمان بســیج اســاتید کشــور و رئیــس اولیــن‬ ‫جشــنواره علمــی شــهید چمــران در اختتامیــه‬ ‫ایــن جشــنواره کــه در دانشــگاه تربیــت مدرس‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پیشــرفت ها و‬ ‫دســتاوردهای انقــاب اســامی در حوزه هــای‬ ‫مختلــف را مدیــون شــهدا هســتیم‪.‬‬ ‫مردانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بســیج اســاتید‬ ‫بــه دنبــال ایفــای نقــش موثــر در جهــت‬ ‫تحقــق منویــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫مبنــی بــر تربیــت اســاتید تــراز انقــاب‬ ‫اســامی و شــهید چمــران اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫همیــن راســتا و در دانشــگاه ها‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫مختلفــی بــا همــکاری وزارت علــوم در حــال‬ ‫اجراســت‪.‬رئیس ســازمان بســیج اســاتید افــزود‪:‬‬ ‫یکــی از ابعــاد نقش افرینــی اســاتید بســیجی‪،‬‬ ‫در حــوزه علمــی و فنــاوری اســت کــه بــرای‬ ‫رســیدن بــه ایــن مهــم اقداماتــی گا م بــه‬ ‫گام و در راســتای تحقــق اهــداف بیانیــه گام‬ ‫دوم انقــاب اســامی در حــال اجراســت‪.‬وی‬ ‫بــا اشــاره بــه اولیــن جشــنواره علمــی شــهید‬ ‫چمــران خاطرنشــان کــرد کــه یکــی از اهــداف‬ ‫ایــن جشــنواره شناســایی تالش هــای علمــی‬ ‫اســاتید بســیجی به منظــور رفــع نیازهــای‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ارتباطات همســایگی مســائل‬ ‫و وجــوه انســانی دارد و جــذب دانشــجویان‬ ‫بین المللــی نیــز همین گونــه اســت و انچــه‬ ‫تــا کنــون در ایــن حــوزه رخ داده بایــد تثبیــت‬ ‫شــود و در اینــده رشــد کنــد‪ .‬مــا بایــد در ایــن‬ ‫راه از تجربــه دیگــران اســتفاده کنیــم‪ .‬مــا در‬ ‫حقیقــت رقیــب کشــورهایی ماننــد فرانســه و‬ ‫انگلیــس هســتیم کــه مســلمانان انجــا دوســت‬ ‫دارنــد امــور درمانــی خــود را در ایــران اســامی‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬وزارت خارجــه در بحث کنســولی‬ ‫دســتگاهی اســت کــه مانعــی را بــرای رفــت و‬ ‫امــد اتبــاع ایجــاد نمــی کنــد‪ .‬مــا ظــرف چنــد‬ ‫دقیقــه بــه درخواس ـت های تحصیــل در ایــران‬ ‫پاســخ می دهیــم و در ایــن امــر صمیمانــه در‬ ‫ت علــوم هســتیم‪.‬‬ ‫کنــار وزار ‬ ‫معــاون کنســولی‪ ،‬مجلــس و ایرانیــان وزارت‬ ‫امــور خارجــه تاییــد کــرد‪ :‬تقاضــای مــا‬ ‫ایــن اســت کــه بــه ابعــاد جهانــی جــذب‬ ‫دانشــجویان بین المللــی توجــه شــود‪ .‬مســئله‬ ‫جــذب دانشــجو موضوعــی جهانــی اســت و‬ ‫همــه کشــورها از ایــن فرصــت بــرای شــکل‬ ‫دادن نظــم بین المللــی خــود اســتفاده مــی‬ ‫کننــد و مــا هــم بایــد چنیــن نگاهــی داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬ضمــن اینکــه ایــن موضــوع تنهــا بــه‬ ‫وزارت علــوم مربــوط نیســت و همــه بایــد در‬ ‫ایــن هــدف همــکاری و تعامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬کشــور مــا ظرفیــت کافــی دارد‪ ،‬امــا‬ ‫تقاضــای تحصیــل در ایــران بایــد روبــه رشــد‬ ‫باشــد‪ ،‬بایــد بــه هدفگــذاری جــذب ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫دانشــجو در ســالهای اینــده توجــه دوچنــدان‬ ‫کنیــم و بایــد بــرای جــذب دانشــجویان‬ ‫فرانســوی‪ ،‬المانــی و انگلســتانی در ایــران‬ ‫برنامه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫طهرانچی تاکید کرد؛‬ ‫راه اندازی «پاالیشگاه فناوری» برای ورود دانشجویان به صنعت‬ ‫کشــور در راســتانی حمکرانــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫مردانــی اظهــار داشــت‪ :‬تحقــق بیانیــه گام دوم‬ ‫انقــاب اســامی بــه خصــوص در حــوزه علــم و‬ ‫پژوهــش از دیگــر اهــداف مهــم ایـن جشــنواره‬ ‫اســت‪.‬رئیس اولیــن جشــنواره علمــی شــهید‬ ‫چمــران بیــان کــرد‪ :‬محورهــای ایــن جشــنواره‬ ‫در حوزه هــای علمــی‪ ،‬پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری‪،‬‬ ‫اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬هنــری و‪ ...‬در‬ ‫زمینه هــای علــوم انســانی و هنــر‪ ،‬علــوم فنــی‬ ‫و مهندســی‪ ،‬و علــوم پایــه و کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن جشــنواره تمامــی اســاتید‬ ‫و مدرســان مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــی‬ ‫می توانســتند در ‪ ۱۲‬موضــوع کســب و کار‬ ‫نــواور و کارافریــن‪ ،‬کتــاب‪ ،‬مقالــه‪ ،‬طــرح‬ ‫پژوهشــی و فناورانــه‪ ،‬داوری و نظــارت علمــی‪،‬‬ ‫مســئولیت پذیری علمــی‪ ،‬بســته سیاســی‪،‬‬ ‫کرســی مناظــره‪ ،‬نقــد و نظریه پــردازی‪،‬‬ ‫نمایشــگاه علمــی‪ ،‬بازدیــد و اردوی علمــی و‬ ‫جهــادی‪ ،‬مســئولیت پذیری علمــی‪ ،‬راهنمایــی‬ ‫و مشــاوره رســاله و پایان نامــه و‪ ...‬اثــار خــود‬ ‫را بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج اســاتید بــا بیــان اینکه‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۱۱۲‬اثــر در دو بخــش اســتانی و‬ ‫ملــی بــه دبیرخانــه این جشــنواره ارســال شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ ۳۸۴ :‬اثــر برگزیــده معرفــی شــدند کــه‬ ‫از ایــن میــان‪ ۳۹ ،‬اثــر برگزیــده شــدند و امــروز‬ ‫مــورد تقدیــر خواهنــد شــد‪.‬مردانی بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه نام گــذاری ایــن جشــنواره بــه نــام‬ ‫شــهید چمــران نشــان دهنده ایــن اســت کــه‬ ‫ایــن شــهید عزیــز‪ ،‬الگــوی تــراز یــک اســتاد‬ ‫بســیجی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن اســتاد واالمقــام‬ ‫بــا تــراز علمــی بــاال در یکــی از به نام تریــن‬ ‫دانشــگاه های دنیــا موفــق بــه کرســی اســتادی‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا بــه تمامــی این هــا پشــت پــا‬ ‫می زنــد و در زمانــی کــه کشــور بــه ایشــان‬ ‫نیــاز دارد‪ ،‬وارد میدان هــای جنــگ می شــود‬ ‫و از کیــان کشــور دفــاع می کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد گفــت‪ :‬نیــاز داریــم در‬ ‫کنــار ‪ ۴۲‬پاالیشــگاه یــک پاالیشــگاه فنــاوری‬ ‫داشــته باشــیم تــا دانشــجویان در انجــا‬ ‫باورهــای خــود را خلــق کــرده و وارد صنعــت‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از‬ ‫دانشــگاه ازاد‪ ،‬محمدمهــدی طهرانچــی در‬ ‫مراســم رویــداد ملــی عصــر امیــد عســلویه‬ ‫و نخســتین نشســت تخصصــی حــوزه نفــت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشــیمی از سلســله همایش هــای‬ ‫«بوشــهر‪ ،‬اینــده و پیشــرفت» کــه در منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر تحــوالت علــم‬ ‫و فنــاوری را در منطقــه اقتصــادی وارد‬ ‫نکنیــم‪ ،‬تنهــا بــا یــک منطقــه جغرافیایــی‬ ‫مواجــه هســتیم‪ .‬اگــر عســلویه فقــط منطقــه‬ ‫جغرافیایــی بمانــد‪ ،‬هزینــه اســتخراج گاز‬ ‫بــا هزینــه تمــام شــده برابــر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن نیازمنــد رویکــرد تحولــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یــک شــرکت در بازارهــای‬ ‫ســنتی معمــوال منطق ـه ای را انتخــاب و در ان‬ ‫فعالیــت خــود را اغــاز می کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس از‬ ‫ان مجموع ـه ای از صنایــع بــه صــورت خطــی‬ ‫پشــت هــم رشــد کــرده و بــازار ســنتی ایجــاد‬ ‫می شــد‪ .‬یــک دهــه اســت کــه رویکــرد دنیــا از‬ ‫بازارهــای ســنتی بــه پلتفرم هــای نفــت‪ ،‬گاز و‬ ‫انــرژی تغییــر کــرده اســت‪ ،‬بــه همیــن منظــور‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی بایــد تعریــف جدیــدی‬ ‫بــه خــودش بدهــد و بــه عنــوان پلتفــرم نفــت‪،‬‬ ‫گاز و انــرژی معرفــی شــود‪.‬‬ ‫طهرانچــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ارتبــاط‬ ‫دانشــگاه و صنعــت در پلتفــرم‪ ،‬متفــاوت از‬ ‫نــگاه ســنتی اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در نــگاه‬ ‫ســنتی مفهــوم صنعــت و دانشــگاه مفهــوم‬ ‫خطــی بــود‪ ،‬براســاس ان دانشــگاه نیــرو را‬ ‫تربیــت می کــرد و در اختیــار صنعــت قــرار‬ ‫مــی داد‪ .‬در ایــن نــگاه دانشــجو در تهــران‬ ‫تربیــت می شــد و فقــط بــرای اردو بــه‬ ‫عســلویه می امــد‪ ،‬درحالــی کــه مــا معتقدیــم‬ ‫دانشــجو بایــد بخشــی از تحصیــل خــود را‬ ‫در عســلویه بگذرانــد‪.‬وی افــزود‪ :‬عصــر امیــد‬ ‫می خواهــد در پلتفــرم نمایشــگاه نفــت و گاز‪،‬‬ ‫معنــای جدیــدی بــرای ارتبــاط دانشــگاه و‬ ‫صنعــت تعریــف کنــد‪ .‬مــا نیــاز داریــم در کنــار‬ ‫‪ ۴۲‬پاالیشــگاه یــک پاالیشــگاه فنــاوری داشــته‬ ‫باشــیم تــا دانشــجویان در انجــا باورهــای‬ ‫خــود را خلــق کننــد و ســپس وارد صنعــت‬ ‫شــوند‪ .‬اســتادی کــه ‪ ۴‬روز در عســلویه حضــور‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬مفهــوم صنعــت و دانشــگاه را‬ ‫درک نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه شــرکت های جدیــدی کــه اقتصــاد‬ ‫دنیــا را شــکل می دهنــد‪ ،‬پلتفرمــی هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬منظــور از پلتفــرم‪ ،‬نرم افــزار نیســت‪.‬‬ ‫شــکل کســب و کارهــای دنیــا تغییــر کــرده‬ ‫و بایــد پلتفرم هــای انــرژی جایگزیــن شــکل‬ ‫قبلــی شــود‪.‬‬ ‫طهرانچــی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اعتــراف می کنیــم بــه عنــوان یــک دانشــگاه‬ ‫و کنشــگر فعــال وظیفــه خــود را در منطقــه‬ ‫پــارس انجــام نداده ایــم و بایــد در ایــن زمینــه‬ ‫کنشــگری فعــال داشــته باشــیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫رئیس دانشگاه عالمه‪:‬‬ ‫رییــس دانشــگاه عالمــه طباطبایــی گفــت‪ :‬نهضــت‬ ‫هایــی کــه در کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی‪،‬‬ ‫ژاپــن و هنــد اغــاز شــد‪ ،‬نشــان مــی دهــد موضــوع‬ ‫تحــول در علــوم انســانی وجــه سیاســی نــدارد‬ ‫بلکــه وجــه علمــی و منطقــی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از دانشــگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی‪ ،‬نخســتین نشســت از مجموعــه‬ ‫نشســت هــای تخصصــی مشــترک اســتادان حــوزه‬ ‫و دانشــگاه در موضــوع تحقــق تحــول در علــوم‬ ‫انســانی‪« ،‬بایدهــا و نبایدهــای تحقــق تحــول علــوم‬ ‫انســانی»‪ ،‬بــه همــت پژوهشــکده تحــول علــوم‬ ‫انســانی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــا حضــور‬ ‫دکتــر عبــداهلل معتمــدی‪ ،‬رئیــس دانشــگاه عالمــه‬ ‫طباطبائــی‪ ،‬دکتــر مرتضــی فرهــادی‪ ،‬اســتاد تمــام‬ ‫جامعــه شناســی و مــردم شناســی دانشــگاه عالمــه‬ ‫طباطبائــی‪ ،‬دکتــر علــی مصبــاح یــزدی‪ ،‬دانشــیار‬ ‫موسســه اموزشــی پژوهشــی امــام خمینــی(ره)‪،‬‬ ‫دکتــر رضــا ســلیمان حشــمت‪ ،‬دانشــیار گــروه‬ ‫فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبائــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫ابوالقاســم فاتحــی‪ ،‬رئیــس پژوهشــکده تحــول‬ ‫علــوم انســانی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی و جمعی‬ ‫از اســتادان‪ ،‬صاحــب نظــران و پژوهشــگران علــوم‬ ‫انســانی در ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی و‬ ‫مرکــز اســناد دانشــگاه عالمــه طباطبائــی برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫معتمــدی در ابتــدای ایــن نشســت بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه علــوم انســانی کــه امــروزه مــا در دانشــگاه‬ ‫هــا داریــم‪ ،‬بیشــتر محصــول تحقیقــات و نظریــه‬ ‫پــردازان غربــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬وقتــی ایــن نظریــه‬ ‫نهضت دانش بومی شکل گرفت‪ /‬تحول در علوم انسانی وجه سیاسی ندارد‬ ‫پــردازان غربــی علــوم انســانی را تولیــد و منتشــر‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬ادعــا دارنــد کــه علــوم انســانی تولیــد‬ ‫شــده انهــا‪ ،‬علــوم انســانی جهانــی اســت و بــر ایــن‬ ‫مســئله تاکیــد مــی کننــد و فرایندهایــی را تعریــف‬ ‫مــی کننــد تــا ایــن علــوم در شــکل جهانــی خــود‬ ‫باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود همــه تــاش هــای انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬در ســال هــای اخیــر‪ ،‬نهضــت هایــی در دنیــا‬ ‫بــا عنــوان نهضــت دانــش بومــی شــکل گرفتــه‬ ‫اســت کــه در ایــن نهضــت‪ ،‬اقتضائــات و مســائل‬ ‫حــوزه علــوم انســانی‪ ،‬انســان را بــه دلیــل فرهنــگ‬ ‫محــور بــودن و جامعــه محــور بــودن‪ ،‬متفــاوت از‬ ‫پدیــده هــای طبیعــی مــی دانــد‪ .‬در ایــن نهضــت‬ ‫انســان شــرایطی را دارد کــه در بافــت و اجتمــاع‬ ‫مختلــف رفتــارش معانــی متفــاوت پیــدا مــی کنــد‬ ‫و مطالعــه ان نیازمنــد توجــه بــه مســائل فرهنگــی‪،‬‬ ‫معاون اداری مالی وزارت علوم تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت تنوع بخشی به منابع درامدی دانشگاه ها‬ ‫معــاون اداری مالــی وزارت علــوم بــر ضــرورتِ‬ ‫تنوع بخشــی بــه منابــع درامــدی دانشــگاه ها‬ ‫وکاهــش وابســتگی ان هــا بــه بودجــه عمومــی‬ ‫بومــی‬ ‫کشــور بــا درامدزایــی از طریــق منابــع‬ ‫ِ‬ ‫مولدســاز تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت‬ ‫علــوم دانشــگاه زابــل‪ ،‬علــی خطیبــی در ســفر‬ ‫بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬بــا حضــور‬ ‫در منطقــه سیســتان از امکانــات‪ ،‬توانمندی هــا و‬ ‫پروژه هــای عمرانــی دانشــگاه زابــل بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا همراهــی هیئــت رئیســه دانشــگاه زابــل‬ ‫بــا حضــور در یادمــان شــهدای گمنــام دانشــگاه‬ ‫ضمــن قرائــت فاتحــه بــه مقــام شــامخ شــهدا ادای‬ ‫احتــرام کــرد‪.‬‬ ‫معــاون اداری‪ ،‬مالــی و مدیریــت منابــع وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬طــی بازدیــد از ســاختمان ها‪ ،‬امکانــات و‬ ‫تجهیــزات دانشــگاه زابــل از جملــه پژوهشــکده‬ ‫زیســت فنــاوری و ازمایشــگاه های کشــت‬ ‫بافــت‪ ،‬ژنتیــک‪ ،‬بیوتکنولــوژی‪ ،‬میکروبیولــوژی‬ ‫و فیزیولــوژی؛ ضمــن بررســی ظرفیت هــا و‬ ‫زیرســاخت های علمــی‪ ،‬پژوهشــی و رفاهــی‬ ‫ت پروژه هــای‬ ‫موجــود؛ رونــد اجرایــی و پیشــرف ‬ ‫عمرانــی دانشــگاه را نیــز مــورد توجــه قــرار داد‬ ‫تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز جهــت‬ ‫و در خصــوص‬ ‫ِ‬ ‫تقویــت زیرســاخت ها و تکمیــل و تعیین تکلیــف‬ ‫طرح هــای نیمه تمــام دانشــگاه قــول مســاعد داد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا حضــور در مجتمــع بقیــه ا‪...‬‬ ‫االعظــم (عــج) چاه نیمــه‪ ،‬در جریــان فعالیت هــا‬ ‫و اقدامــات پژوهشــی و توســعه ای دانشــگاه زابــل‬ ‫طــی ســال های گذشــته نیــز قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬معــاون وزیــر علــوم در نشســت بــا‬ ‫بهمن ماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شــورای دانشــگاه زابــل‪ ،‬ضمــن ابــراز خرســندی‬ ‫از جایــگاه‪ ،‬تجهیــزات و توانمندی هــای گســترده‬ ‫ایــن دانشــگاه‪ ،‬بــا تاییـ ِد اینکــه مراکــز وابســته بــه‬ ‫امــوزش عالــی همچــون دانشــگاه و پژوهشــگاه‬ ‫زابــل همــواره به عنــوان نقطــه اتــکای مــردم در‬ ‫ایــن منطقــه محســوب شــده اند؛ بــر ضــرورتِ‬ ‫تنوع بخشــی بــه منابــع درامــدی دانشــگاه ها‬ ‫وکاهــش وابســتگی ان هــا بــه بودجــه عمومــی‬ ‫بومــی‬ ‫کشــور بــا درامدزایــی از طریــق منابــع‬ ‫ِ‬ ‫مولدســاز تاکیــد کــرد و ســرمایه گذاری بــر‬ ‫روی شــرکت های دانش بنیــان و مجموعــه‬ ‫خدمــات مجتمــع ازمایشــگاهی دانشــگاه زابــل‬ ‫را از ابزارهــای اساســی در تحقــق ایــن مهــم و‬ ‫عاملــی بــرای تاثیرگــذاری هرچــه بیشــتر در رفــع‬ ‫مشــکالت اقتصــادی منطقــه دانســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــه تشــریح محدودیت هــای‬ ‫اقتصــادی و اعتبــاری موجــود و چالش هایــی‬ ‫کــه ایــن مســئله بــه نظــام امــوزش عالــی کشــور‬ ‫تحمیــل می کنــد پرداخــت و بــا اشــاره بــه تــاش‬ ‫شــبانه روزی وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات فنــاوری و‬ ‫تیــم مدیریتــی وی بــرای احقــاق حقــوق جامعــه‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا برقــراری‬ ‫تعامــل ســازنده بــا نهادهــای قانون گــذار بتــوان‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت اقتصــادی امــوزش عالــی‬ ‫کشــور گام هــای اساســی و اثرگــذاری برداشــت‪.‬‬ ‫اقلیمــی و اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫مــا در ایــران دانــش بومــی را از دو منظــر محلــی‪-‬‬ ‫منطقــه ای و امــوزه هــای اســامی مــی توانیــم‬ ‫نــگاه کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬علــوم اســامی کــه در فرهنــگ‬ ‫اســامی و ایرانــی وجــود دارنــد‪ ،‬زمینــه معرفتــی‬ ‫را فراهــم مــی کننــد‪ .‬بنابرایــن وقتــی بتوانیــم‬ ‫دانــش بومــی خــود را کــه متاثــر از دانــش مــردم و‬ ‫معــارف اســامی اســت‪ ،‬گســترش دهیــم نــه تنهــا‬ ‫در مقابــل دانــش جهانــی و دانــش فعلــی نایســتاده‬ ‫ایــم بلکــه بــه غنــای ان کمــک کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یــک وجــه تحــول علــوم انســانی‪،‬‬ ‫توجــه بــه مبانــی علــوم انســانی اســت و تعریــف‬ ‫انســان اســت‪ .‬بــر اســاس الگوهــای مســلطی کــه‬ ‫در علــوم مطــرح بــود‪ ،‬زمانــی الگــوی اثبــات گرایی‪،‬‬ ‫انســان را پدیــده ای در جهــت ســایر پدیــده هــای‬ ‫طبیعــی مــی دانســت و معتقــد بــود همــان گونــه‬ ‫کــه ســنگ و گیــاه قابــل مطالعــه اســت‪ ،‬انســان‬ ‫نیــز قابــل مطالعــه اســت و تمــام ویژگــی هــای‬ ‫مطالعــات تجربــی و ازمایشــی را بــرای انســان هــم‬ ‫تجویــز مــی کــرد‪ .‬خیلــی زود در غــرب الگــوی‬ ‫جدیــدی بــا عنــوان الگــوی تعبیــری‪ -‬تفســیری‬ ‫مطــرح شــد کــه در ان گفتــه شــد انســان ماننــد‬ ‫پدیــده هــای طبیعــی نیســت بلکــه انســان یــک‬ ‫موجــود معناســاز‪ ،‬معنــاکاو و یــک موجــودی‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬بنابرایــن نمــی توانیــم انســان را‬ ‫ماننــد دیگــر پدیــده هــا مطالعــه کنیــم‪.‬‬ ‫معتمــدی تصریــح کــرد‪ :‬اینکــه انســان چــه ویژگی‬ ‫هایــی دارد و اینکــه انســان در بســترهای مختلــف‬ ‫چــه رفتارهایــی دارد‪ ،‬موضوعاتــی هســتند کــه‬ ‫حتــی در کتــاب هــای مرجــع علمــی غربــی هــم‬ ‫بــه خوبــی انعــکاس پیــدا کــرده اســت و دیگــر‬ ‫ان حالــت سرســختی نســبت بــه اینکــه مــا فقــط‬ ‫دانــش را همــان دانــش تولیــد شــده غــرب مــی‬ ‫دانیــم‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نهضــت هایــی کــه در‬ ‫کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی‪ ،‬ژاپــن و هنــد اغاز‬ ‫شــد نشــان مــی دهــد کــه موضــوع تحــول در علوم‬ ‫انســانی وجــه سیاســی نــدارد بلکــه وجــه علمــی و‬ ‫منطقــی دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا کمــک‬ ‫اســتادان و صاحــب نظــران در ایــن نشســت هــا‬ ‫بتوانیــم ایــن وجــوه را بیشــتر بشناســیم و از دل‬ ‫ایــن وجــوه بــه تولیــدات و رهیافــت هایــی دســت‬ ‫پیــدا کنیــم کــه مــا را بــه مســیری بــرای کمــک‬ ‫بــه غنــای دانــش بشــری هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش خبر داد‪:‬‬ ‫ازمون ایلتس در ایران الکترونیکی می شود‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش بــا اشــاره بــه تغییــرات‬ ‫فراینــد اجرایــی برگــزاری ازمــون ایلتــس در ایران‬ ‫از الکترونیکــی شــدن ایــن ازمــون در کشــور خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬طــرف خارجــی در روزهــای اتــی‬ ‫بــرای ایــن ازمــون بــه ایــران ســفر مــی کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالرســول پورعبــاس در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار مهــر دربــاره اینکــه ایــا یکــی از مســائل‬ ‫ازمــون ایلتــس تقلب هایــی نظیــر جایگزینــی‬ ‫افــراد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬خیــر مســئله ازمــون ایلتــس‬ ‫بــه موضــوع بازنگــری کلــی در ازمون هــای زبــان‬ ‫بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا در ســازمان ســنجش مســیر‬ ‫فراینــد الکترونیکــی شــدن ازمون هــا را دنبــال‬ ‫می کنیــم و الزم بــود نــگاه مجــددی بــه فراینــد‬ ‫اجرایــی ازمــون ایلتــس داشــته باشــیم و از همیــن‬ ‫رو مذاکراتــی بــا طــرف خارجــی داشــتیم انهــا‬ ‫هــم بــه ایــن توافــق رســیدند و بــه زودی ســفری‬ ‫بــه ایــران خواهنــد داشــت و مراکــز مــورد وثــوق‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش کشــور کــه امــکان‬ ‫برگــزاری ازمــون بــه صــورت الکترونیــک دارنــد را‬ ‫بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ازمون هــای الکترونیــک ارامــش و اســایش و‬ ‫البتــه امنیــت و اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫را در برگــزاری ازمون هــا تقویــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اطالعیــه ســازمان ســنجش‬ ‫امــوزش کشــور دربــاره فراینــد برگــزاری ازمــون‬ ‫ایلتــس نیــز منتشــر شــده اســت و داوطلبــان‬ ‫می تواننــد براســاس ان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫پورعبــاس افــزود‪ :‬در حــال حاضــر دو مرکــز‬ ‫برگــزاری ازمــون بــه صــورت الکترونیــک بــرای‬ ‫ازمــون ایلتــس فعــال هســتند کــه ایــن دو مرکــز‬ ‫کار خــود را ادامــه می دهنــد‪ .‬مراکــزی کــه ازمــون‬ ‫ایلتــس را بــه صــورت کاغــذی برگــزار می کننــد‬ ‫بعــد از مــاه مبــارک رمضــان احیــا می شــوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بهمن ماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪15‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫راه اندازی شعبه دانشگاه تهران در گرجستان‬ ‫رئیس دانشگاه تهران گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی شعبه دانشگاه تهران در گرجستان به تصویب نهایی هیات امنا رسید‪.‬‬ ‫ســید محمــد مقیمــی رئیــس دانشــگاه تهــران در‬ ‫ائیــن اختتامیــه چهارمیــن جشــنواره مشــترک روز‬ ‫بین الملــل دانشــگاه های تهــران و علــوم پزشــکی‬ ‫تهــران کــه در تــاالر شــهید چمــران دانشــگاه‬ ‫تهــران برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از راهبرد هــای‬ ‫اصلــی مــا در دو دانشــگاه تهــران و علــوم پزشــکی‬ ‫تهــران بین المللی ســازی هــر چــه بیشــتر ایــن دو‬ ‫دانشــگاه اســت‪ .‬ایــن دو دانشــگاه در عرصه هــای‬ ‫پزشــکی و غیرپزشــکی در کشــور پیشــگام هســتند‬ ‫و می ‪‎‬تواننــد بــرای دانشــگاه های دیگــر الهام بخــش‬ ‫باشــند‪ .‬همــان طــور کــه در ســال گذشــته وعــده‬ ‫دادیــم‪ ،‬پــس از یکســال شــاهد هســتیم کــه نــرخ‬ ‫رشــد و ارتقــای دانشــگاه تهــران در شــاخص های‬ ‫بین المللی ســازی‪ ،‬رشــد بســیار خوبــی پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه تهــران افــزود‪ :‬بــر اســاس‬ ‫ارزیابی هــای صــورت گرفتــه از ســوی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری کــه نتایــج ان در‬ ‫روز سه شــنبه ‪ ۹‬اســفند ‪ ۱۴۰۱‬در نشســت‬ ‫سراســری مدیــران و نماینــدگان حــوزه بین الملــل‬ ‫دانشــگاه های سراســر کشــور اعــام شــد‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫تهــران موفــق بــه کســب رتبــه اول دانشــگاه های‬ ‫وزارت علــوم شــد کــه ایــن را بــه همه دانشــگاهیان‬ ‫دانشــگاه تهــران و به ویــژه همــکاران معاونــت‬ ‫بین الملــل دانشــگاه تبریــک می گویــم‪.‬‬ ‫دکتــر مقیمــی از دیپلماســی علمــی بــه عنــوان‬ ‫یکــی از مهمتریــن ابزار هــا بــرای تعامــات و‬ ‫روابــط پایــدار بیــن کشــور ها نــام بــرد و تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬سیاســت دانشــگاه تهــران در زمینــه جــذب‬ ‫دانشــجوی غیرایرانــی ایــن اســت کــه در درجــه‬ ‫اول بــر روی کشــور های همســایه متمرکــز شــویم‬ ‫و متقاضیــان از ایــن کشــور ها را بــه عنــوان جامعــه‬ ‫هــدف اصلــی انتخــاب کنیــم‪ .‬دانشــگاه تهــران در‬ ‫ســال پیــش رو‪ ،‬عــاوه بــر افزایــش نــرخ پذیــرش‬ ‫دانشــجویان غیرایرانــی‪ ،‬ارتقــای تنوع بخشــی‬ ‫بــه کشــور های هــدف بــرای جــذب دانشــجوی‬ ‫غیرایرانــی را نیــز مدنظــر دارد‪.‬‬ ‫وی از کشــور های عــراق‪ ،‬افغانســتان و کشــور هایی‬ ‫کــه در منطقــه از نظــر فرهنگــی بــا جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران دارای اشــتراکات اســت و تعامــات‬ ‫زیــادی بیــن ان هــا وجــود دارد‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫کشــور های در اولویــت دانشــگاه تهــران بــرای‬ ‫افزایــش پذیــرش دانشــجوی بین الملــل نــام بــرد‬ ‫و تاکیــد کــرد‪ :‬حضــور دانشــجویان از کشــور های‬ ‫مختلــف باعــث می شــود کــه هــوش فرهنگــی‬ ‫دانشــجویان ایرانــی و همچنیــن دانشــجویان‬ ‫کشــور های مختلــف کــه در دانشــگاه تهــران‬ ‫مشــغول بــه تحصیــل شــده اند‪ ،‬افزایــش پیــدا‬ ‫کنــد‪ .‬منظــور از هــوش فرهنگــی‪ ،‬همــان شــناخت‬ ‫دقیق تــر از فرهنگ هــا و افزایــش قــدرت تعامــل‬ ‫و تحمل پذیــری افــراد از فرهنگ هــا و اداب و‬ ‫رســوم مختلــف اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه تهــران بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بین المللی ســازی دانشــگاه ها کمــک می کنــد‬ ‫هــم دانشــجویان خــود مــا درک درســت تری از‬ ‫فضــای فرهنگــی اجتماعــی ملــل مختلــف داشــته‬ ‫باشــند و کســب تجربــه کننــد و هــم اینکــه‬ ‫بتوانیــم فرهنــگ خودمــان را بیشــتر معرفــی‬ ‫کنیــم‪ .‬متاســفانه در اثــر تبلیغــات ســوئی کــه‬ ‫در عرصــه بین المللــی علیــه فرهنــگ ایرانــی‬ ‫در برخــی رســانه ها در حــال انجــام اســت و بــه‬ ‫صــورت غیرمنصفانــه بــه فرهنــگ ایرانــی پرداختــه‬ ‫می شــود‪ ،‬شــاید دانشــجویان بین الملــل در مقطــع‬ ‫کنونــی مهمتریــن ابــزاری هســتند کــه در اختیــار‬ ‫داریــم و از ان طریــق می توانیــم فرهنــگ ایرانــی‬ ‫و اســامی را بــه جهانیــان بشناســانیم و معرفــی‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جــزو برنامه هــای اصلــی دانشــگاه‬ ‫تهــران اســت کــه در ســه منطقــه قشــم‪ ،‬کاســپین‬ ‫در شــمال کشــور و در مشــهد مقــدس‪ ،‬اردوگاه های‬ ‫دائمــی ایجــاد نمایــد تــا هــم دانشــجویان ایرانــی‬ ‫و هــم دانشــجویان بین الملــل بتواننــد بــا‬ ‫ظرفیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی یکدیگــر و‬ ‫پیشــرفت های کشــور اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫مقیمــی در بخــش دیگــر ســخنانش بــا اعــام ایــن‬ ‫کــه در اخریــن جلســه هیــات امنــای دانشــگاه‬ ‫تهــران کــه در روز دوشــنبه ‪ ۸‬اســفند ‪ ۱۴۰۱‬برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬مصــوب گردیــد که شــعبه دانشــگاه تهــران در‬ ‫کشــور گرجســتان راه انــدازی شــود‪ ،‬ابــراز امیدواری‬ ‫کــرد‪ :‬ســال اینــده در شــعبه دانشــگاه تهــران در‬ ‫کشــور گرجســتان پذیــرش دانشــجوی بین الملــل‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬همچنیــن دانشــگاه تهــران بــرای‬ ‫راه انــدازی شــعبه در کشــور عــراق و برخــی دیگــر‬ ‫از کشــور های منطقــه نیــز برنامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه انگیــزه دانشــگاه‬ ‫تهــران از توســعه شــعب و افزایــش تعــداد‬ ‫دانشــجویان غیرایرانــی صرفــاً انگیزه هــای مالــی‬ ‫نیســت؛ تصریــح کــرد‪ :‬عملکــرد دانشــگاه تهــران‬ ‫در زمینــه جــذب دانشــجوی بین الملــل نشــان‬ ‫داده اســت کــه انگیــزه کســب درامــد‪ ،‬اولویــت‬ ‫چنــدم دانشــگاه تهــران در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫اعتقــاد دارم کــه دیپلماســی علمــی بــرای تبــادل‬ ‫دانشــجو و تعامــات علمــی بیــن دانشــگاه ها و‬ ‫اســاتید‪ ،‬تضمین کننــده شــکل گیری تعامــل‬ ‫پایــدار بیــن ملــل و کشورهاســت و زمینــه را بــرای‬ ‫توســعه مــراودات اقتصــادی و اجتماعــی فراهــم‬ ‫می ســازد‪ .‬دانشــگاه تهــران در راســتای رویکــرد‬ ‫مســئولیت پذیری خــود‪ ،‬پــس از انکــه برخــی‬ ‫دانشــجویان دختــر کشــور افغانســتان از تحصیــل‬ ‫محــروم شــدند‪ ،‬بالفاصلــه اعــام کــرد کــه دانشــگاه‬ ‫تهــران حاضــر اســت ایــن دانشــجویان را با بورســیه‬ ‫در ایــران و یــا تخفیــف ویــژه پذیــرش کنــد‪.‬‬ ‫مبلغــی کــه بــرای حمایــت از ایــن دانشــجویان در‬ ‫زمینــه اعطــای بورســیه بــه ان هــا و یــا تخفیــف‬ ‫شهریه شــان در هیــات امنــای دانشــگاه مصــوب‬ ‫کردیــم‪ ،‬مبلــغ بســیار قابــل توجهــی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه تهــران خطــاب بــه دانشــجویان‬ ‫غیرایرانــی حاضــر در ایــن جشــنواره گفــت‪ :‬انتظــار‬ ‫مــا ایــن اســت شــما کــه کشــور و فرهنــگ خــود‬ ‫را در دانشــگاه تهــران نمایندگــی می کنیــد‪،‬‬ ‫تجربیــات فرهنگــی و اداب اجتماعــی کشــور‬ ‫خودتــان را بــه دانشــجویان ایرانــی منتقــل کنیــد و‬ ‫متقابـ ً‬ ‫ا ســفرای دانشــگاه تهــران و دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی تهــران و ایــران در کشــور خودتــان باشــید‬ ‫و ارزو می کنــم مدتــی کــه در ایــران و شــاغل‬ ‫بــه تحصیــل در دانشــگاه تهــران هســتید بهتریــن‬ ‫دوران زندگــی شــما باشــد‪.‬‬ ‫راه اندازی پاالیشگاه فناوری برای ورود دانشجویان به‬ ‫صنعت‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد گفــت‪ :‬نیــاز داریــم در کنــار‬ ‫‪ ۴۲‬پاالیشــگاه یــک پاالیشــگاه فنــاوری داشــته‬ ‫باشــیم تــا دانشــجویان در انجــا باورهــای خــود را‬ ‫خلــق کــرده و وارد صنعــت شــوند‪.‬‬ ‫محمدمهــدی طهرانچــی در مراســم رویــداد‬ ‫ملــی عصــر امیــد عســلویه و نخســتین نشســت‬ ‫تخصصــی حــوزه نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی از سلســله‬ ‫همایش هــای «بوشــهر‪ ،‬اینــده و پیشــرفت» کــه‬ ‫در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر تحــوالت علــم و‬ ‫فنــاوری را در منطقــه اقتصــادی وارد نکنیــم‪ ،‬تنهــا‬ ‫بــا یــک منطقــه جغرافیایــی مواجــه هســتیم‪ .‬اگــر‬ ‫عســلویه فقــط منطقــه جغرافیایــی بمانــد‪ ،‬هزینــه‬ ‫اســتخراج گاز بــا هزینــه تمــام شــده برابــر نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بنابرایــن نیازمنــد رویکــرد تحولــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یــک شــرکت در بازارهــای‬ ‫ســنتی معمــوال منطقــه ای را انتخــاب و در ان‬ ‫فعالیــت خــود را اغــاز می کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس از ان‬ ‫مجموعــه ای از صنایــع بــه صــورت خطــی پشــت‬ ‫هــم رشــد کــرده و بــازار ســنتی ایجــاد می شــد‪.‬‬ ‫یــک دهــه اســت کــه رویکــرد دنیــا از بازارهــای‬ ‫ســنتی بــه پلتفرم هــای نفــت‪ ،‬گاز و انــرژی تغییــر‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بــه همیــن منظــور منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی بایــد تعریــف جدیــدی بــه خــودش‬ ‫بدهــد و بــه عنــوان پلتفــرم نفــت‪ ،‬گاز و انــرژی‬ ‫معرفــی شــود‪.‬‬ ‫طهرانچــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ارتبــاط دانشــگاه و‬ ‫صنعــت در پلتفــرم‪ ،‬متفــاوت از نــگاه ســنتی اســت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در نــگاه ســنتی مفهــوم صنعــت و‬ ‫دانشــگاه مفهــوم خطــی بــود‪ ،‬براســاس ان دانشــگاه‬ ‫نیــرو را تربیــت می کــرد و در اختیــار صنعــت قــرار‬ ‫م ـی داد‪ .‬در ایــن نــگاه دانشــجو در تهــران تربیــت‬ ‫می شــد و فقــط بــرای اردو بــه عســلویه می امــد‪،‬‬ ‫درحالــی کــه مــا معتقدیــم دانشــجو بایــد بخشــی‬ ‫از تحصیــل خــود را در عســلویه بگذرانــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عصــر امیــد می خواهــد در پلتفــرم‬ ‫نمایشــگاه نفــت و گاز‪ ،‬معنــای جدیــدی بــرای‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت تعریــف کنــد‪ .‬مــا نیــاز‬ ‫داریــم در کنــار ‪ ۴۲‬پاالیشــگاه یــک پاالیشــگاه‬ ‫فنــاوری داشــته باشــیم تــا دانشــجویان در انجــا‬ ‫باورهــای خــود را خلــق کننــد و ســپس وارد‬ ‫صنعــت شــوند‪ .‬اســتادی کــه ‪ ۴‬روز در عســلویه‬ ‫حضــور نداشــته باشــد‪ ،‬مفهــوم صنعــت و دانشــگاه‬ ‫را درک نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫شــرکت های جدیــدی کــه اقتصــاد دنیــا را شــکل‬ ‫می دهنــد‪ ،‬پلتفرمــی هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬منظــور‬ ‫از پلتفــرم‪ ،‬نرم افــزار نیســت‪ .‬شــکل کســب و‬ ‫کارهــای دنیــا تغییــر کــرده و بایــد پلتفرم هــای‬ ‫انــرژی جایگزیــن شــکل قبلــی شــود‪.‬‬ ‫طهرانچــی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعتــراف‬ ‫می کنیــم بــه عنــوان یــک دانشــگاه و کنشــگر‬ ‫فعــال وظیفــه خــود را در منطقــه پــارس انجــام‬ ‫نداده ایــم و بایــد در ایــن زمینــه کنشــگری فعــال‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بهمن ماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تحقق مرجعیت علمی کشور از مسیر جذب دانشجویان بین المللی‬ ‫معاون بورس و امور دانشجویان بین المللی گفت‪:‬‬ ‫اولین جشنواره جذب دانشجویان بین المللی ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬اسفند ‪ ۱۴۰۱‬به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود‪.‬‬ ‫محمــد جــواد ســلمانپور معــاون بــورس‬ ‫و امــور دانشــجویان بین المللــی ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان دربــاره اولیــن جشــنواره‬ ‫جــذب دانشــجویان بین المللــی گفــت‪ :‬اداره‬ ‫کل امــور دانشــجویان بین المللــی ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان بــا هــدف گفتمــان ســازی‬ ‫در حــوزه جــذب دانشــجویان بین المللــی‪،‬‬ ‫معرفــی ظرفیت هــای امــوزش عالــی‬ ‫کشــور جهــت تحصیــل‪ ،‬ایجــاد موازنــه در‬ ‫جریــان مهاجرت هــای علمــی دانشــجویی و‬ ‫شبکه ســازی بــرای گســترش زیســت بــوم‬ ‫کنش گــران جــذب دانشــجویان بین المللــی‬ ‫اقــدام بــه برگــزاری جشــنواره جــذب‬ ‫دانشــجویان بین المللــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون بــورس و امــور دانشــجویان بین المللــی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬جشــنواره جــذب دانشــجویان بیــن‬ ‫المللــی در راســتای تحقــق مرجعیــت علمــی و‬ ‫گســترش و دیپلم دیپلماســی علمی دانشــجوی‬ ‫بــا پنــج رکــن اساســی اعطــای جایــزه ملــی‬ ‫جشــنواره فرصتــی بــرای مشــارکت فعــال‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش عالــی و‬ ‫پژوهشــگاه های سراســر کشــور اســت تــا بــا‬ ‫درک عمیق تــر نســبت بــه موضــوع جــذب‬ ‫دانشــجویان بین المللــی‪ ،‬معرفــی مزیت هــا‪،‬‬ ‫عرضــه دســتاورد های خــود و افزایــش‬ ‫همــکاری میــان فعــاالن حــوزه جــذب‬ ‫دانشــجویان بین المللــی‪ ،‬مســیر کســب‬ ‫جایــگاه واقعــی نظــام امــوزش عالــی در ســطح‬ ‫بیــن الملــل و تحقــق مرجعیــت علمــی بیــش‬ ‫از گذشــته فراهــم شــود‪.‬‬ ‫دانشــگاه های برتــر جایــزه ملــی ثریــا‪ ،‬تقدیــر‬ ‫از دانشــگاه های موفــق در جــذب دانشــجویان‬ ‫بین المللــی‪ ،‬تجلیــل از برترین هــا در امــور‬ ‫دانشــجویان بیــن المللــی‪ ،‬همایــش الگو هــا‬ ‫و ســاز و کار هــای اجرایــی جــذب دانشــجویان‬ ‫بین المللــی در ایــران و بخــش نمایشــگاهی‪،‬‬ ‫ویــژه جشــنواره برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســلمانپور بــا بیــان ایــن کــه تحقــق مرجعیــت‬ ‫علمــی کشــور از مســیر جــذب دانشــجویان‬ ‫بین المللــی می گــذرد؛ اظهارکــرد‪ :‬ایــن‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن جشــنواره عــاوه‬ ‫بــر تقدیــر از برتریــن دانشــگاه ها در حــوزه‬ ‫دانشــجویان بین المللــی از برتریــن اداره امــور‬ ‫بین المللــی‪ ،‬برتریــن اداره امــور کنســولی‪،‬‬ ‫برتریــن موسســه جــذب دانشــجویان‬ ‫بین المللــی‪ ،‬برتریــن تارنمــای اطــاع رســانی‬ ‫و برتریــن مرکــز ازفــا نیــز تقدیــر بــه عمــل‬ ‫خواهــد امــد‪.‬‬ ‫تحقق مرجعیت علمی کشور از مسیر جذب دانشجویان بین المللی‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت‪:‬‬ ‫صندوق ها نقش خیلی موثری در برطرف کردن دغدغه شرکت های دانش بنیان دارند‪.‬‬ ‫مراســم انعقــاد تفاهــم نامــه مابیــن دانشــگاه‬ ‫تهــران و وزارت نیــرو و همچنیــن نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫تهــران بــا حضــور محرابیــان‪ ،‬وزیــر نیــرو‪ ،‬مقیمــی‪،‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه تهــران‪ ،‬اســدی‪ ،‬رئیــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‪ ،‬فریدونــد‪ ،‬رئیــس‬ ‫انجمــن ســرمایه گذاری خطرپذیــر کشــور و‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاروی دانشــگاه‬ ‫تهــران روز یکشــنبه ‪ ۱۴‬اســفند در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه تهــران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اثرگــذاری هــردو افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫او در ادامــه صحبــت هــای خــود بــه مباحثــی‬ ‫چــون ابــزار صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫جهــت همــکاری بــا پارک هــای علــم و فنــاوری‪،‬‬ ‫چالش هــای همــکاری پارک هــا و صندوق هــای‬ ‫پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬فرصت هــای قانــون جهــش‬ ‫تولیــد دانــش بنیــان جهــت همــکاری پارک عــای‬ ‫علــم و فنــاوری و صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫و نتایــج ایــن همــکاری پرداخــت‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفــر از پنجــاه شــرکت عضویتشــان تثبیــت‬ ‫شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر حــدود ‪ ۶‬هــزار نفــر‬ ‫در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران اشــتغال‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫اســدی ادامــه داد‪ :‬تعــداد شــرکت هــا بــه دو برابــر‬ ‫می رســد‪ ،‬نیازهــای شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫بایــد از طریــق صنــدوق برطــرف شــود‪ .‬الزم اســت‬ ‫حمایــت صندوق هــا بــا توجــه بــه حجــم فعالیــت‬ ‫پارک هــا بیشــتر شــود‪ .‬صندوق هــا نقــش خیلــی‬ ‫موثــری می تواننــد داشــته باشــند و دغدغــه مــا را‬ ‫مرتفــع کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‬ ‫گفــت‪ :‬ســال‪ ،‬ســال دانــش بنیــان بــود‪ ،‬پــارک‬ ‫هــا نقــش مهمــی در برطــرف کــردن دغدغــه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان دارنــد‪.‬‬ ‫معصومــه خــان احمــدی‪ ،‬مدیــر دبیرخانــه کارگروه‬ ‫صنــدوق هــای پژوهــش و فنــاوری کشــور‪ ،‬مهــدی‬ ‫کشــمیری‪ ،‬عضــو هیئــت عامــل صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی‪ ،‬اســماعیل پیرعلــی خیرابــادی‪ ،‬رئیــس‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری‪،‬‬ ‫احمدرضــا فقیــه خراســانی‪ ،‬رئیــس پردیــس‬ ‫فنــاوری‪ ،‬حمیــده رضــوی‪ ،‬مدیرعامــل صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری خراســان رضــوی و علیرضــا‬ ‫باباخــان‪ ،‬مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری‬ ‫اســتان البــرز‪ ،‬پیرامــون موضــوع مربوطــه بــه‬ ‫گفت وگــو پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬تفاهم نامــه ای بــه امضــای‬ ‫فریدونــد‪ ،‬مدیــر عامــل صنــدوق پژوهــش و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه تهــران و معتمــدزادگان رئیــس‬ ‫انجمــن هیــات مدیــره پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬اعتقــاد راســخ دارم کــه اگــر صندوق‬ ‫توانمنــد شــود می توانــد بــه حــل مشــکالت‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫معتمــدزادگان‪ ،‬رئیــس انجمــن هیــات مدیــره‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری گفــت‪ :‬پارک هــا‬ ‫و صندوق هــا کامــا از هــم مســتقل هســتند‬ ‫امــا مخاطبــان پارک هــا و صندوق هــا جامعــه‬ ‫هدفشــان یکــی هســتند‪.‬‬ ‫محمدمهــدی فریدونــد‪ ،‬مدیرعامــل صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬در حــوزه ضمانتامــه رشــد خیلــی‬ ‫خوبــی را شــاهد بودیــم‪ .‬ســال ‪ ۱۴۰۰‬در مقایســه‬ ‫بــا ‪ ۹۹‬شــاهد رشــد پنجــاه درصــدی بوده ایــم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬هرچقــدر بتوانیــم رابطــه بیــن پارک هــا‬ ‫و صندوق هــا را بهتــر کنیــم و موانــع را برداریــم‪،‬‬ ‫علــی اســدی‪ ،‬رئیــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه تهــران ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه‬ ‫گفــت‪ ۹ :‬ماهــه اول ســال جــاری قریــب بــه دو هزار‬ ‫میلیــارد تومــان فــروش محصــوالت شــرکت های‬ ‫مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری را داشــته ایم‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در ابتــدای ســال حــدود ‪۱۸۰‬‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان در پــارک مســتقر بودنــد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬فنــاوری در حــوزه وزارت علــوم مهم تــر‬ ‫شــده و بــه هدفمــان یــک پلــه نزدیک تــر‬ ‫شــده ایم‪ .‬نشســتی داریــم در جهــت هــم افزایــی‪،‬‬ ‫می خواهیــم قدم هــای مهــم و موثــری برداریــم‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬قانــون جهــش تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫فریدونــد گفــت‪ :‬ایــن برنامــه حاصــل کار مشــترک‬ ‫بیــن دو انجمــن اســت‪ .‬قبــل از اینکــه تفاهمنامــه‬ ‫منعقــد شــود هــم همــکاری خیلــی خوبــی بیــن‬ ‫دو مجموعــه شــکل گرفــت‪ .‬امیدواریــم ایــن‬ ‫تفاهم نامــه زمینــه همــکاری هرچــه بیشــتر در‬ ‫مجموعــه و اثرگــذاری را بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بهمن ماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪15‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫راه حل مسائل صنعت در دست فناوران و دانش بنیان ها‬ ‫رئیس دانشگاه تهران گفت‪:‬‬ ‫ما در تالش هستیم تا دانشگاه نسل سوم که عموما معطوف به پاسخگویی به نیاز های جامعه است‪ ،‬را پایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫راســتا در تعامــات بــا نهاد هــای مختلــف ماننــد‬ ‫مجموعــه وزارت کار و بــه طــور مشــخص ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفـه ای داشــته و توافقــات خوبــی‬ ‫حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫نشســت مشــترک پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه تهــران و وزارت نیــرو و بازدیــد از فــن‬ ‫بــازار دســتاورد های شــرکت های دانــش بنیــان و‬ ‫صاحبــان ایــده در حــوزه اب‪ ،‬بــرق و انــرژی برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص توافقــات بــا ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای ادامــه داد‪ :‬فضا هایــی در‬ ‫مجموعــه اشــتهارد و همچنیــن میــدان بهمــن‬ ‫از ســوی ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای در‬ ‫اختیــار دانشــگاه تهــران قــرار گرفتــه کــه پیــش‬ ‫بینــی می شــود بتوانیــم حــدود ‪ ۳۰۰‬شــرکت در‬ ‫انجــا مســتقر کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن مراســم بــا حضــور مهنــدس محرابیــان وزیــر‬ ‫نیــرو‪ ،‬دکتــر مقیمــی رئیــس دانشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫دکتــر اســدی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه تهــران و جمعــی از مدیــران‪ ،‬معاونــان و‬ ‫کارافرینــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد مقیمــی رئیــس دانشــگاه تهــران بــا‬ ‫اشــاره بــه بازدیــد از فــن بــازار دســتاورد های‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و صاحبــان ایــده در‬ ‫حــوزه نیــرو گفــت‪ :‬شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫محصــوالت خوبــی را تولیــد کــرده و ایده هــای‬ ‫ارزشــمندی نیــز در ایــن حــوزه وجــود دارد و‬ ‫امیــد اســت تــا بــا حمایــت وزارت نیــرو بتوانیــم‬ ‫ایــن مجموعــه از کســب وکار هــا را توســعه دهیــم‬ ‫و همچنیــن بتوانیــم مجوعــه کســب و کار هایــی‬ ‫کــه می تواننــد در راســتای پاســخگویی بــه‬ ‫خواســته های وزارت نیــرو خدمــت بکننــد را ایجــاد‬ ‫کــرده و توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫مقیمــی بــا تاکیــد بــر جامعیــت دانشــگاه تهــران‬ ‫در حوزه هــای تخصصــی و حضــور اندیشــمندان و‬ ‫نخبــگان بســیاری در ایــن دانشــگاه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در وزارت نیــرو طیــف وســیعی از ماموریت هــا دنبال‬ ‫می شــود کــه شــامل مجموعــه فعالیت هایــی از‬ ‫جملــه بحث هــای تولیــدی و فنــی و همچنیــن‬ ‫امــور مربــوط بــه تعامــات بــا مشــترکان و عمــوم‬ ‫مــردم می باشــد‪ ،‬و دانشــکده ها و رشــته های‬ ‫مختلــف دانشــگاه تهــران می تواننــد در اثربخــش‬ ‫شــدن ماموریت هــای مجموعــه وزارت نیــرو نقــش‬ ‫مهمــی ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه تهــران بــا یــاداوری شــعار‬ ‫دانشــگاه تهــران تحــت عنــوان جهــاد علمــی بــرای‬ ‫تحقــق دانشــگاه کارافریــن بــا رویکــرد مســئولیت‬ ‫پذیــری اجتماعــی تصریــح کــرد‪ :‬مــا بــه دنبــال‬ ‫ایــن هســتیم کــه دانشــگاه نســل ســوم کــه عمومــا‬ ‫معطــوف بــه پاســخگویی بــه نیاز هــای جامعــه‬ ‫اســت‪ ،‬را پایــه گــذاری کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫مبنــی بــر ایــن کــه علــم بــرای خدمــت بــه جامعــه‬ ‫اســت‪ ،‬و همچنیــن تاکیــدات ریاســت جمهــوری‬ ‫بــا ایــن عنــوان کــه دانشــگاه در قالــب اتــاق فکــر‬ ‫می بایســت بــه کاربــردی شــدن علــم کمــک کنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دانشــگاه تهــران‪ ،‬اقدامــات خوبــی را بــه‬ ‫همــراه نهاد هــای دولتــی و بخــش خصوصــی اجــرا‬ ‫کــرده اســت کــه ایــن فعالیت هــا عمدتــا بــر پایــه‬ ‫تعامــل پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا‬ ‫ایــن مجموعه هــا متمرکــز شــده اســت‪.‬‬ ‫مقیمــی در خصــوص طــرح توســعه دانشــگاه‬ ‫تهــران صحبــت کــرد و افــزود‪ :‬در هــدف گــذاری‬ ‫ایــن طــرح در نظــر داریــم تــا در مدیریــت ‪ ۴‬ســاله‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬واحــد فنــاور و شــرکت دانــش بنیــان را‬ ‫در دانشــگاه تهــران مســتقر کنیــم‪ ،‬و در همیــن‬ ‫مهنــدس علــی اکبــر محرابیــان وزیــر نیــرو بــا‬ ‫بیــان ایــن کــه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫تهــران خدمــات ارزشــمندی در حــوزه علــم‪،‬‬ ‫پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و همچنیــن حمایــت از کســب‬ ‫وکار هــای دانــش بنیــان بــه کشــور ارائــه کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتاورد های ارائــه شــده در ایــن‬ ‫فــن بــازار‪ ،‬برخــی از محصوالتــی اســت کــه در‬ ‫صنایــع اب و بــرق بــه ان نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬امیدواریــم بتوانیــم از ایــن‬ ‫مســیر نیاز هــای وزارت نیــرو را تامیــن کنیــم‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع هــم از بخــش مقــررات و اییــن نامه هــای‬ ‫حمایتــی و از هــم طریــق ســفارش محصــول بــه‬ ‫ویــژه برخــی از محصوالتــی کــه داخلــی ســازی‬ ‫شــده و مراحــل تســت ان هــا انجــام شــده و بــه‬ ‫پایــان رســیده اســت و مــا امــکان اســتفاده از ان هــا‬ ‫را در صنعــت داریــم‪ ،‬صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫پیگیری وزارت علوم برای اخذ مجوز اشتغال دانشجویان خارجی‬ ‫وزیر علوم گفت‪:‬‬ ‫ما پیگیر این هستیم که مجوز شغل پاره وقت برای دانشجویان خارجی را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫بــه ایــن معناســت کــه شــرط ورود و خــروج‬ ‫دانشــجویان و اعضــای هیــات علمــی بیــن المللــی‬ ‫را تســهیل کنیــم کــه در ایــن زمینــه ســردار‬ ‫ذوالفقــاری همــکاری الزم را داشــته انــد کــه البتــه‬ ‫کافــی نیســت‪ .‬دکتــر بیدگلــی در وزارت امــور‬ ‫خارجــه نیــز همکاری هــای الزم را داشــته انــد‪ ،‬امــا‬ ‫انتظــار مــا ایــن اســت کــه ورود و خــروج‪ ،‬پذیــرش‪،‬‬ ‫مباحــث فــارغ التحصیلــی و حتــی تاییــد مــدارک‬ ‫تحصیلــی دانشــجویان خارجــی در کمتریــن زمــان‬ ‫بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اخــاق دیپلماســی علمــی معنایــش‬ ‫ایــن اســت مــا میزبــان شایســته ای بــرای ایــن‬ ‫دانشــجوین خارجــی در تامیــن امکانــات اموزشــی‪،‬‬ ‫رفاهــی‪ ،‬خوابگاهــی بــوده و نهایــت تــاش خــود را‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات بــه ایــن دانشــجویان داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫محمدعلــی زلفــی گل وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری صبــح امــروز در نخســتین مراســم جــذب‬ ‫دانشــجویان بیــن الملــل در دانشــگاه تربیــت‬ ‫مــدرس‪ ،‬بــه اولویت هــای پنجگانــه وزارت علــوم‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از ایــن اولویت هــا‬ ‫مرجعیــت دیپلماســی علمــی اســت کــه در ایــن‬ ‫بخــش بــه تبــادل اســتاد و دانشــجو و پذیــرش‬ ‫دانشــجویان غیرایرانــی می پــردازد‪ .‬در ایــن دوره‬ ‫از مدیریــت وزارت علــوم توجــه ویــژه ای بــه بحــث‬ ‫دیپلماســی علمــی و بخش هــای مختلــف ان شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬سیاســتگذاری مــا در وزارت علــوم‬ ‫بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه ایــن دیپلماســی‬ ‫علمــی محقــق و تشــویق شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن مــوارد رعایــت‬ ‫اخــاق دیپلماســی علمــی از دیگــر مــواردی اســت‬ ‫کــه بایــد بــه ان توجــه ویــژه شــود‪ .‬بحــث رعایــت‬ ‫دیپلماســی اخــاق علمــی چــه معنــی می دهــد‬ ‫زلفــی گل افــزود‪ :‬همانطــور کــه داداش پــور‬ ‫رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان ائیــن نامــه‬ ‫اعطــای مجــوز موسســات جــذب دانشــجوی بیــن‬ ‫الملــل را در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫مصــوب کــرده و تســهیلگری الزم را انجــام دادنــد‪،‬‬ ‫تدویــن شــیوه نامــه اخــاق دیپلماســی علمــی را‬ ‫نیــز در دســتور کار خــود قــرار دهنــد تــا روســای‬ ‫دانشــگاه های مــا بــر اســاس ان بسترســازی الزم را‬ ‫در زمینه هــای رفاهــی‪ ،‬خوابگاهــی‪ ،‬ازمایشــگاهی‬ ‫بــرای دانشــجویان غیرایرانــی مهیــا کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه اخــاق دیپلماســی‬ ‫علمــی یعنــی چــه‪ ،‬افــزود‪ :‬معنــی ان ایــن اســت‬ ‫کــه دانشــجویان غیرایرانــی مــا در انتخــاب اســتاد‬ ‫راهنمــا ازاد باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تبــادل دانشــجو در بیــن کشــور های‬ ‫همســایه عــاوه بــر مــواردی کــه مطــرح کــردم‬ ‫بحــث امنیتــی‪ ،‬تعامــل و تفاهــم نیــز بــرای مــا دارد‬ ‫کــه وقتــی صــورت گیــرد و مــا بــه فرهنگ هــا‬ ‫توجــه کنیــم منافــع ملــی و مشــترک مــا تامیــن‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وزیرعلــوم ادامــه داد‪ :‬در بحــث دیگــری کــه در‬ ‫تبــادالت علمــی و جــذب دانشــجویان خارجــی‬ ‫بــه ان توجــه داریــم بحــث قــدرت نــرم جمهــوری‬ ‫اســامی اســت یعنــی تــاش کنیــم در قلــب مــردم‬ ‫همســایگان نفــوذ داشــته باشــیم و ان از طریــق‬ ‫علــم و دانــش میســر اســت‪ ،‬از طریــق علــم و‬ ‫دانــش اســت کــه قــدرت نــرم افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه روســای دانشــگاه ها عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬درخواســت مــن از روســای دانشــگاه ها ایــن‬ ‫اســت کــه بــه جــذب دانشــجویان خارجــی نــگاه‬ ‫مــادی صــرف نداشــته باشــند‪ .‬جــذب دانشــجویان‬ ‫خارجــی نیــاز بــه عــزم فرابخشــی دارد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم همچنیــن افــزود‪ :‬مــا پیگیــر ایــن‬ ‫هســتیم کــه مجــوز شــغل پــاره وقــت بــرای‬ ‫دانشــجویان خارجــی را دریافــت کنیــم‪.‬‬ صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬رضا فرچ تبار‬ ‫همکاران این شماره ‪:‬‬ ‫سردبیر ‪ :‬زیر نظر هیات تحریریه‬ ‫‪ -‬دکتر ارش رزمی‬ ‫طرح جلد و گرافیست ‪:‬حلیمه استادمحمودی‬ ‫‪ -‬پیام چینی فروشان‬ ‫‪ -‬علی رستمی‬ ‫‪ -‬ابوالفضل لطفی‬ ‫‪ -‬رحیم ستارزاده‬ ‫‪ -‬سعیده صفری‬ ‫‪ -‬نور اهلل رزمی‬ ‫‪ -‬امیر بامه‬ ‫‪ -‬زهره مشتاقی عراق‬ صفحه 12

آخرین شماره های ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری)

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 22

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 22

شماره : 22
تاریخ : 1402/09/30
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 21

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 21

شماره : 21
تاریخ : 1402/08/30
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 20

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 20

شماره : 20
تاریخ : 1402/04/30
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 19

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 19

شماره : 19
تاریخ : 1402/03/15
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) ۱۸

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) ۱۸

شماره : ۱۸
تاریخ : 1402/02/31
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) ۱۶

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) ۱۶

شماره : ۱۶
تاریخ : 1401/12/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!