ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۱۶ - مگ لند
0

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۱۶

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۱۶

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۱۶

صفحه 1 صفحه 2 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪3‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫وزارت علوم قات و ناوری‬ ‫وزیر علوم در نشستی با برگزیدگان طرح های بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد‬ ‫رفع چالش اجرای طرح جذب نخبگان در دانشگاه ها با ‪ ۵‬امضایی شدن ایین نامه‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫رفــع چالــش اجــرای طــرح جــذب‬‫نخبــگان در دانشــگاه ها بــا ‪ ۵‬امضایــی‬ ‫شــدن ایین نامــه‬ ‫ اثبــات توانمنــدی بانــوان در حــوزه‬‫تحقیــق و توســعه انــرژی‬ ‫ بررســی«جایگاه علوم پایــه و اینــده‬‫علمــی کشــور»در هم اندیشــی اســاتید‬ ‫و دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور‬ ‫توجــه بــه امــوزش عالــی بایــد بــر‬‫مبنــای نیازهــای کشــور باشــد‬ ‫وزیــر علــوم در خصــوص چالش هــای‬ ‫موجــود در اجــرای طــرح جــذب نخبــگان در‬ ‫دانشــگاه ها بــه عنــوان اعضــای هیــات علمــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایین نامــه قبلــی کــه بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان تصویــب کــرده بــود‪ ،‬وزارت علــوم‬ ‫دیــده نشــده بــود کــه عــدم حضــور وزارت‬ ‫علــوم موجــب می شــود دانشــگاه ها تمکــن‬ ‫نکننــد؛ امــا ایــن طــرح اکنــون بــا ‪ ۵‬امضــاء بــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ارســال شــده‬ ‫کــه بــا ‪ ۵‬امضایــی شــدن ایین نامــه جــذب‬ ‫نخبــگان در دانشــگاه ها ایــن مشــکل رفــع‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر محمدعلــی‬ ‫زلفــی گل امــروز در نشســتی بــا عنــوان‬ ‫«گفت وگــوی نخبــگان» کــه بــا حضــور‬ ‫قائم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان و ‪ ۵۶‬نفــر از‬ ‫نخبــگان برگزیــده طــرح شــهید چمــران (ویــژه‬ ‫دانشــجویان پســا دکتــری)‪ ،‬طــرح کاظمــی‬ ‫اشــتیانی(انتخاب اعضــای هیــات علمــی)‪ ،‬طرح‬ ‫شــهید وزوایی(حمایــت از دانشــجویان مقطــع‬ ‫دکتــری) و طــرح احمــدی روشــن(طرح مســاله‬ ‫محــور) و طــرح شــهید شــهریاری بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان برگــزار شــد‪ ،‬خطــاب بــه نخبــگان‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه انهــا در عنفــوان جوانــی‬ ‫از خــدا چیزهــای کوچکــی نخواهنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۸۲-۸۳‬امــاری از خــروج نخبــگان‬ ‫بــه دســتم رســید و مــن مقالــه ای در زمینــه‬ ‫مهاجــرت ژن هــا را تدویــن کــردم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن مقالــه تاکیــد کــردم‬ ‫وقتــی فــرد نخبــه می شــود‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫محیــط‪ ،‬ژن نیــز خمیــر مایــه اصلــی نخبگــی‬ ‫انهــا اســت و وقتــی انهــا از کشــور خــارج‬ ‫می شــوند‪ ،‬در واقــع ژن هــای نخبــه از کشــور‬ ‫خــارج می شــوند و متعاقــب ان کشــورهای‬ ‫پذیرنــده نخبــگان در حوزه هــای علمــی‬ ‫پیشــتاز و کشــورهای نخبــه گریــز از نظــر‬ ‫علمــی پیــرو خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم تاکیــد کــرد‪ :‬بــر ایــن اســاس‬ ‫اعتقــاد دارم نخبگــی محــدود بــه مرزهــای‬ ‫جغرافیایــی نمی شــود و متعلــق بــه کل‬ ‫جامعــه بشــری اســت و وقتــی نخبــگان از‬ ‫جایــی کــه ریشــه دارنــد‪ ،‬خــارج می شــوند‪،‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه زیســت بــوم نخبگــی انهــا‬ ‫متضــرر خواهــد شــد؛ از ایــن رو نــگاه مــا بــه‬ ‫نخبــگان رویکــرد راهبــردی و نــگاه بــه اینــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی از تدویــن طرح هــای نویــن در حــوزه‬ ‫نخبگــی خبــر داد‪.‬‬ ‫چالش هــای جــذب نخبــگان در‬ ‫دانشــگاه ها‬ ‫زلفــی گل در ایــن بــاره گفــت‪ :‬بــرای رفــع‬ ‫ایــن چالش هــا ایین نامــه جــذب نخبــگان در‬ ‫دانشــگاه ها بــه عنــوان عضــو هیــات علمــی‪ ،‬بــا‬ ‫‪ ۵‬امضــاء بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن ایین نامــه بــه امضــای‬ ‫وزارتیــن علــوم و بهداشــت‪ ،‬امــوزش و پرورش‪،‬‬ ‫معاونــت علمــی ریاســت جمهوری و دانشــگاه‬ ‫ازاد رســیده اســت‪.‬‬ ‫طوالنــی بــودن مســیر جــذب‬ ‫نخبــگان در دانشــگاه ها‬ ‫وزیــر علــوم در خصــوص طوالنــی بــودن جذب‬ ‫نخبــگان در دانشــگاه ها‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬بــرای‬ ‫رفــع ایــن چالــش اخیــرا مصوبـه ای از شــورای‬ ‫عالــی جــذب دریافــت کردیــم کــه بــر اســاس‬ ‫ان بــه محــض تاییــد فــرد‪ ،‬دانشــگاه ها مکلــف‬ ‫هســتند قــرارداد را منعقــد کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از انجایــی کــه حقــوق اعضــای‬ ‫هیــات علمــی تــا رســیدن اســتعالم ها‬ ‫معطــل می مانــد‪ ،‬از ایــن رو از دانشــگاه ها‬ ‫خواســته شــده حقــوق انهــا تــا رســیدن نتایــج‬ ‫اســتعالم ها پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتقــادات ارائــه شــده در‬ ‫خصــوص عــدم پذیــرش دانشــگاه ها‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در ایین نامــه قبلــی کــه بنیــاد ملــی نخبــگان‬ ‫تصویــب کــرده‪ ،‬وزارت علــوم دیــده نشــده بــود‬ ‫و عــدم حضــور وزارت علــوم‪ ،‬موجــب می شــود‬ ‫دانشــگاه ها تمکــن نکننــد‪.‬‬ ‫زلفــی گل ادامــه داد‪ :‬بــا ‪ ۵‬امضایــی شــدن‬ ‫ایین نامــه جــذب نخبــگان در دانشــگاه ها‬ ‫ایــن مشــکل رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد وزیــر علــوم بــرای حــل‬ ‫مســکن نخبگان‬ ‫وزیــر علــوم در خصــوص مشــکالت موجــود‬ ‫در تامیــن مســکن نخبــگان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫حــل ایــن مشــکل راهکارهایــی وجــود دارد کــه‬ ‫از ان جملــه می تــوان بــه اختصــاص اراضــی‬ ‫بــا اســتفاده دانشــگاه ها بــه ایــن امــر اشــاره‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی اختصــاص خانه هــای ســازمانی در‬ ‫پردیس هــای دانشــگاه ها را از دیگــر‬ ‫راهکارهــای ایــن حــوزه نــام بــرد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫نمونــه ایــن اقدامــات در دانشــگاه صنعتــی‬ ‫اصفهــان اســت کــه بــا اختصــاص خانه هــای‬ ‫ویالیــی بــه اســاتید جــذب شــده تــا ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫ایــن مشــکل را مرتفــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫زلفــی گل یــاداور شــد‪ :‬ایــن طــرح می توانــد‬ ‫الگویــی باشــد و در کل دانشــگاه ها تســری‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫تشکیل بنیاد ملی نخبگان‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره‬ ‫بــه رونــد خــروج نخبــگان در ســال ‪ ،۸۳‬گفــت‪:‬‬ ‫در ان ســال ها بــرای انکــه عمــق اثــرات‬ ‫خــروج نخبــگان از کشــور را بــه مســووالن‬ ‫نشــان دهــم‪ ،‬مقالــه ای نوشــتم‪ ،‬ضمــن انکــه‬ ‫در جلســه دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری ایــن‬ ‫موضــوع را اعــام کــردم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مقــام معظــم رهبــری دســتور‬ ‫تاســیس بنیــاد ملــی نخبــگان را صــادر کردنــد‬ ‫و کارهــای اولیــه راه انــدازی ایــن نهــاد را‬ ‫پیگیــری کــردم‪.‬‬ ‫ایین نامــه جــذب نخبــگان در‬ ‫دســتگاه های دولتــی‬ ‫زلفــی گل خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اییــن نامــه‬ ‫جــذب نخبــگان در دســتگاه های اجرایــی‬ ‫در هیــات دولــت ارائــه شــده و در صــورت‬ ‫تاییــد شــاهد جــذب هــر چــه بیشــتر نخبــگان‬ ‫در دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬دانشــگاه ها و‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان خواهیــم بــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خبر داد‬ ‫قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان از اجــرای‬ ‫«طــرح رفــع نیازهــای کشــور» و «طــرح‬ ‫حــل مســاله» بــا حضــور نخبــگان و اســاتید‬ ‫دانشــگاه ها خبــر داد و گفــت‪ :‬در طــرح رفــع‬ ‫نیازهــای کشــور ‪ ۵۰۰‬مســاله مطــرح شــده کــه‬ ‫‪ ۳‬هــزار نفــر از نخبــگان در رفــع ان مشــارکت‬ ‫دارنــد و در طــرح حــل مســاله‪ ۱۰۰ ،‬مســاله‬ ‫ملــی را از هیــات دولــت و اســتان ها دریافــت‬ ‫کرده ایــم کــه در هــر اســتان یــک تــا ســه‬ ‫مســاله اســتانی بــا مشــارکت اســاتید مرتفــع‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر ناصــر باقــری مقــدم‬ ‫امــروز در نشســتی بــا عنــوان «گفت وگــوی‬ ‫نخبــگان» کــه بــا حضــور وزیــر علــوم و ‪۵۶‬‬ ‫نفــر از نخبــگان برگزیــده طــرح شــهید چمــران‬ ‫(ویــژه دانشــجویان پســا دکتــری)‪ ،‬طــرح‬ ‫کاظمــی اشــتیانی(انتخاب اعضــای هیــات‬ ‫علمــی)‪ ،‬طــرح شــهید وزوایی(حمایــت از‬ ‫دانشــجویان مقطــع دکتــری) و طــرح احمــدی‬ ‫روشــن(طرح مســاله محــور) و طــرح شــهید‬ ‫شــهریاری بنیــاد ملــی نخبــگان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫در خصــوص اجــرای طــرح جــذب نخبــگان در‬ ‫دانشــگاه ها بــه عنــوان عضــو هیــات علمــی‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬تاکنــون تعــداد نخبگانــی را‬ ‫کــه در ایــن حــوزه بــه دانشــگاه ها معرفــی‬ ‫می کردیــم‪ ،‬بســیار زیــاد بــود؛ از ایــن رو‬ ‫اســتانداردهای باالیــی بــرای ایــن امــر در بنیــاد‬ ‫ملــی نخبــگان در نظــر گرفتــه می شــد‪.‬‬ ‫دهقانی فیروزابادی‪:‬‬ ‫اسفتدماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪16‬‬ ‫حل ‪ ۵۰۰‬مساله با مشارکت نخبگان و ‪ ۱۰۰‬مساله استانی با حضور اساتید‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال جــاری بعــد از‬ ‫تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار‬ ‫نخبــگان بــا ایشــان در زمینــه تســهیل گری در‬ ‫جــذب نخبــگان در دانشــگاه ها‪ ،‬بــا مســاعدت‬ ‫وزیــر علــوم و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪،‬‬ ‫ســهمیه ‪ ۲۰‬درصــدی بــرای نخبــگان بــه‬ ‫منظــور جــذب در دانشــگاه ها در نظــر گرفتــه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫باقــری مقــدم‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا ایــن‬ ‫ســهمیه ظرفیــت جــذب نخبــگان ‪ ۲‬تــا ‪۳‬‬ ‫برابــر افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــا‬ ‫ایــن رونــد امیدواریــم در ســال اینــده ‪ ۱۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۰۰‬نخبــه بــا مســاعدت وزارت علــوم‪ ،‬عضــو‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه ها شــوند‪.‬‬ ‫قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اقــدام دیگــر انجــام شــده در ایــن زمینــه‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر دو مســیر ســابق مســیر دیگــری تعریــف‬ ‫شــده کــه از نخبــگان خواســته می شــود‬ ‫‪ ۷‬پیشــنهاد بــرای جــذب در دانشــگاه ها‬ ‫اعــام کننــد کــه ‪ ۳‬پیشــنهاد بایــد در خــارج‬ ‫کالنشــهرها باشــد و بــر اســاس توانمندی هــای‬ ‫انهــا بــه وزارتیــن علــوم و بهداشــت و دانشــگاه‬ ‫ازاد معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬نخبــگان در یکی از ‪ ۷‬پیشــنهاد‬ ‫ارائــه شــده جانمایــی خواهند شــد‪.‬‬ ‫رفــع مســائل اســتان ها بــا‬ ‫بــا تاکیــد بــر این کــه نیــاز اســت مشــکل‬ ‫مســکن نخبــگان بــا همــکاری دانشــگاه ها‬ ‫حــل شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا متعهــد شــدیم کــه‬ ‫تــا ســال اینــده هــزار واحــد مســکن بــرای‬ ‫نخبــگان تامیــن شــود کــه در ایــن همــکاری‬ ‫می توانیــم ایــن طــرح را کلیــد بزنیــم‪.‬‬ ‫اســاتید‬ ‫قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان از اجــرای‬ ‫طــرح رفــع نیازهــای کشــور بــا حضــور اســاتید‬ ‫دانشــگاه ها خبــر داد و یــاداور شــد‪ :‬در ایــن‬ ‫طــرح کــه از امســال اجرایــی شــده اســت‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬مســاله مطــرح شــده کــه ‪ ۳‬هــزار نفــر از‬ ‫نخبــگان در رفــع ان مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســاتید در ایــن طــرح‬ ‫نقــش راهبــرد را دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح دیگــری‬ ‫را بــا عنــوان «حــل مســاله» توســط اســاتید‬ ‫کلیــد زدیــم کــه طــی ان ‪ ۱۰۰‬مســاله ملــی‬ ‫را از هیــات دولــت و اســتان ها دریافــت کــرده‬ ‫و در هــر اســتان ‪ ۱‬تــا ‪ ۳‬مســاله اســتانی بــا‬ ‫مشــارکت اســاتید مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مسکن نخبگان‬ ‫باقــری مقــدم بــا اشــاره بــه مســکن نخبــگان‪،‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در همــه دنیــا در توســعه‬ ‫ی در کنــار مغزافزارهــا و نرم افزارهــا‪،‬‬ ‫فنــاور ‬ ‫نظام هــای مالــی نیــز حضــور دارنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫یــک فرهنگــی وجــود دارد کــه مــا بایــد‬ ‫دانش بنیان هــا را حمایــت کنیــم‪ ،‬امــا مــن‬ ‫بــه ایــن موضــوع اعتقــادی نــدارم بلکــه بایــد‬ ‫دانش بنیان هــا از مــا حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی ادامــه داد‪ :‬دانــش یــک‬ ‫موضــوع پراهمیتــی اســت کــه پایه هــای‬ ‫اساســی ان مغزافــزار‪ ،‬نرم افــزار و تولیــدات‬ ‫اندیشــه اســت و نــه ســاختمان و تجهیــزات‪.‬‬ ‫هــر ســاختمانی بــدون ایــن عوامــل دانــش‪،‬‬ ‫ارزشــی نــدارد‪ .‬در واقــع بــدون مالکیــت فکــری‬ ‫نمی تــوان بــه اقتصــاد دانش بنیــان فکــر‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬حــوزه دانش بنیان هــا‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر ایــن ســد بــا همــکاری‬ ‫معاونــت علمــی ریاســت جمهوری و وزارت‬ ‫علــوم شکســته شــود‪ ،‬شــور خوبــی را ایجــاد‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شیوه نامه مادران نخبه پرور‬ ‫قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان از تدویــن‬ ‫شــیوه نامه مــادران نخبه پــرور خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬در بنیــاد ملــی نخبــگان همــه نخبــه‬ ‫هســتند‪ ،‬ولــی ســن مــا از نخبــگان حاضــر در‬ ‫ایــن نشســت بیشــتر اســت و مــا در تــاش‬ ‫هســتیم تــا مشــکالت نخبــگان را مرتفــع‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کارگروه هــای بنیــاد‬ ‫ملــی نخبــگان‪ ،‬تدویــن شــیوه نامه مــادران‬ ‫نخبه پــرور را در دســتور کار داریــم و طــی‬ ‫ان بــه دنبــال طراحــی سیســتمی بــرای‬ ‫نخبه پــروری هســتیم‪.‬‬ ‫باقــری مقــدم اظهــار کــرد‪ :‬مــا متوجــه‬ ‫شــدیم مــادران نخبه پــرور جایــگاه باالیــی‬ ‫در نخبه پــروری دارنــد و بایــد بــه طــور ویــژه‬ ‫حمایــت شــوند‪.‬‬ ‫به حمایت از دانش بنیان ها اعتقادی ندارم‪ ،‬بلکه انها باید ما را یاری کنند‬ ‫ســرمایه گذاری در دانش بنیان هــا‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان‬ ‫رییس جمهــوری تاکیــد کــرد‪ :‬در همــه دنیــا‬ ‫ی در کنــار مغزافزارهــا و‬ ‫در توســعه فنــاور ‬ ‫نرم افزارهــا‪ ،‬نظام هــای مالــی نیــز حضــور‬ ‫دارنــد‪ ،‬یــک فرهنگــی وجــود دارد کــه مــا بایــد‬ ‫دانش بنیان هــا را حمایــت کنیــم‪ ،‬امــا مــن‬ ‫بــه ایــن موضــوع اعتقــادی نــدارم‪ ،‬بلکــه بایــد‬ ‫دانش بنیان هــا از مــا حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر روح اهلل دهقانــی‬ ‫فیروزابــادی امــروز در مراســم افتتــاح کارخانــه‬ ‫هوشمندســازی و نــواوری امیدبــوم (امیــدی‬ ‫نــو)‪ ،‬افــزود‪ :‬زمانــی کــه در مــورد اقتصــاد‬ ‫دانش بنیــان ســخن می گوییــم‪ ،‬نمی توانیــم‬ ‫توســعه ان را بــدون حضــور بانکهــا متصــور‬ ‫شــویم‪ .‬در واقــع اقتصــاد دانش بنیان هــا رقــم‬ ‫نمی خــورد مگــر بــا حضــور بانک هــا‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معــاون علمــی ریس جمهــوری در حاشــیه‬ ‫ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران نیــز اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ارزش دانــش از هــر چیــز دیگــری باالتــر‬ ‫اســت‪ ،‬بعضــا محصولــی داریــم کــه از ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫بــه فــروش رفتــه ان‪ ۹ ،‬واحــد قیمــت مالکیــت‬ ‫فکــری ان محصــول اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬صنعــت دانش بنیــان‬ ‫قبــل از اینکــه کــه روی ســخت افزار و‬ ‫ســاختمان اســتوار باشــد‪ ،‬بیشــتر روی مغزهــا‬ ‫و فکرهــا اســتوار اســت و ارزش هــای باالیــی‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫حــوزه ای اســت کــه ارزش افــزوده باالیــی دارد‬ ‫و اکنــون دنیــا‪ ،‬دنیــای رقابــت بــر دانــش‬ ‫اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه دانــش‪،‬‬ ‫قــدرت جهانــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان‬ ‫رییس جمهــوری اظهــار کــرد‪ :‬محصــوالت‬ ‫دانش بنیــان ارزشــمند هســتند و نیــاز بــه‬ ‫حمایــت ندارنــد‪ ،‬بــر ایــن باوریــم کــه محصــول‬ ‫دانش بنیــان محصولــی اســت کــه مشــتری‬ ‫بــرای انهــا صــف بکشــد و می توانــد اقتصــاد‬ ‫دانش بنیــان را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر واقعــا ایــن فضــای‬ ‫درســت را بســازیم کــه مــردم‪ ،‬ســرمایه‬ ‫گــذاران و بانکهــا ایــن موضــوع را درک کننــد‪،‬‬ ‫می توانیــم ســود و ارزش افــزوده حاصــل از‬ ‫دانــش را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫بانک هــا می تواننــد در ایجــاد ارزش افــزوده‬ ‫نقــش خــود را ایفــا کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ارزش واقعــی‬ ‫دانش بنیان هــا را بایــد حکومــت‪ ،‬دولــت و‬ ‫بانک هــا متوجــه باشــند؛ ایــن عوامــل مهــم‬ ‫بایــد بــه مــا کمــک کننــد تــا شــرکت ها‬ ‫حــرف جدیــد خــود را تبدیــل بــه ارزش و‬ ‫عرضــه بــه بــازار کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری وظیفــه حمایــت و پشــتیبانی از‬ ‫ایده هــای اولیــه را بــرای رســیدن بــه محصــول‬ ‫اولیــه محققــان بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد‬ ‫دانش بنیــان رییس جمهــوری افــزود‪ :‬مــا بایــد‬ ‫شــرکت هایی را کــه ابرشــرکت تولیدکننــده‬ ‫فنــاوری هســتند‪ ،‬مــورد توجــه قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫لــزوم همــکاری بانک هــا بــرای‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ایــن رو هــر چــه ســریع تر‬ ‫بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیــان حرکــت‬ ‫کنیــم‪ ،‬قطعــا مــزه ایــن اقتصــاد و رفــاه و‬ ‫ارامــش و تولیــد ثروتــی کــه ایجــاد می کنــد‪،‬‬ ‫بــر زندگــی همــه مــردم اثرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی‪ ،‬وجــه تمایــز کارخانــه‬ ‫نــواوری امیــدی نــو بــا ســایر کارخانه هــا را‬ ‫همــکاری بانــک بــا ان دانســت و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اینکــه بانکــی بــه طــور جــدی پــای کار باشــد‬ ‫و بــر روی حــوزه ای پیشــرو در دنیــا متمرکــز‬ ‫شــود‪ ،‬بســیار مهــم اســت؛ چــرا کــه ترکیــب‬ ‫موضــوع هوشمندســازی بــا ایــن همکاری هــا‪،‬‬ ‫اتفاقــات بســیار جالبــی را رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــرکت های مســتقر در ایــن‬ ‫کارخانــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ترکیــب فنــاوری‬ ‫گردشــگری‪ ،‬بانکــداری و هوشمندســازی‪ ،‬ارزش‬ ‫افــزوده جالبــی را ایجــاد می کنــد و ورود بانــک‬ ‫بــه صــورت پیشــرو در ایــن کارخانــه نــواوری‬ ‫اتفــاق خوبــی اســت کــه امــروز رخ داده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اسفتدماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪16‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫وزیر علوم در ائین تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه الزهرا (س)‪:‬‬ ‫تالش می کنیم اعتبارات مورد نیاز دانشگاهها را از طریق رایزنی با سازمان بودجه تامین کنیم‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪:‬‬ ‫یــک دانشــگاه پیشــرو‪ ،‬مزیت ســاز اســت و‬ ‫مرزشــکنی علمــی دارد و افــق هــای جدیــدی‬ ‫را کشــف می کنــد و ســعی می کنــد شــرایط‬ ‫جدیــدی را خلــق کنــد کــه قبــ ً‬ ‫ا وجــود‬ ‫نداشــته اســت‪ .‬ایــن نــوع دانشــگاه بایــد‬ ‫درامدهــای جدیــدی را ایجــاد کنــد کــه قب ـ ً‬ ‫ا‬ ‫وجــود نداشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر محمدعلــی زلفــی‬ ‫گل امــروز در اییــن تکریــم فریــده حــق بیــن‬ ‫سرپرســت ســابق دانشــگاه الزهــرا و معارفــه‬ ‫زهــرا ناظــم بکایــی سرپرســت جدیــد دانشــگاه‬ ‫الزهــرا ضمــن تشــکر از اقدامــات سرپرســت‬ ‫ســابق دانشــگاه الزهــرا گفــت‪ :‬دکتــر حــق بیــن‬ ‫در کمــال صداقــت و فعالیــت می کردنــد و بــه‬ ‫طــور شــبانه روزی ایــن دانشــگاه را مدیریــت‬ ‫کردنــد باالخــص در چنــد مــاه گذشــته و‬ ‫خوشــبختانه بــا مدیریــت هماهنــگ هیئــت‬ ‫رئیســه دانشــگاه‪ ،‬کارکنــان و اســاتید ایــن‬ ‫مســاله ســخت را پشــت ســر گذاشــتند‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم افــزود‪ :‬وقتــی دانشــگاه هــا‬ ‫تعطیــل بــود الیحــه بودجــه ســاالنه کــه‬ ‫بــه مجلــس می رفــت‪ ،‬بــه دلیــل تعطیلــی‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬بودجــه غــذا و ایــاب و ذهــاب و‬ ‫خوابــگاه هــا وجــود نداشــت و یــا بــه حداقــل‬ ‫رســیده بــود و عمــ ً‬ ‫ا بــا یــک درصــد بســیار‬ ‫نــازل رشــد داشــتیم‪.‬‬ ‫زلفــی گل ادامــه داد‪ :‬وقتــی تصمیــم گرفتیــم‬ ‫امــوزش را بــه صــورت حضــوری پیگیــری‬ ‫کنیــم‪ ،‬طبیعــی بــود کــه اعتبــارات دانشــگاه‬ ‫هــا بــا نیازهــای مــا هماهنــگ نباشــد و‬ ‫دانشــگاه الزهــرا و دانشــگاه های بــزرگ مــا‬ ‫طبیعــی اســت کــه دانشــگاه پیشــرو باشــند؛‬ ‫ایــن مــدل از دانشــگاه ها نوپذیــری‪ ،‬نوافرینــی‬ ‫و نــواوری دارنــد و فقــط تکیــه بــر مزیــت های‬ ‫نســبی موجــود ندارنــد؛ یــک دانشــگاه پیشــرو‬ ‫مزیــت ســاز هــم هســت و ســعی می کنــد‬ ‫کــه شــرایط جدیــدی را خلــق کنــد کــه قبـ ً‬ ‫ا‬ ‫وجــود نداشــته اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه بایــد‬ ‫درامدهــای جدیــدی را ایجــاد کنــد کــه قب ـ ً‬ ‫ا‬ ‫وجــود نداشــته اســت‪ .‬یــک دانشــگاه پیشــرو‬ ‫مرزشــکنی علمــی دارد و افق هــای جدیــدی‬ ‫را کشــف می کنــد‪.‬‬ ‫مدیریــت کــردن در چنیــن شــرایطی فــوق‬ ‫العــاده ســخت بــود‪ .‬انصاف ـاً دکتــر حــق بیــن‬ ‫علــی رغــم همــه ایــن محدودیت هــا دانشــگاه‬ ‫را بــه خوبــی مدیریــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه از دکتــر بکایــی‬ ‫کــه در ایــن شــرایط ســخت بــا محدودیت هــا‬ ‫و نیازهایــی کــه وجــود دارد‪ ،‬مســئولیت را‬ ‫پذیرفتنــد سپاســگذارم‪ ،‬گفــت‪ :‬در محیط هــای‬ ‫دانشــگاهی محدودیــت هــا‪ ،‬موجــب رشــد‬ ‫مــی شــود و انســان وقتــی در تنگنــا قــرار‬ ‫می گیــرد ذهنــش فعال تــر می شــود و بــه‬ ‫راه هــای جدیــد فکــر می کنــد و امیــدوارم‬ ‫کــه ایــن محدودیــت هــا باعــث نشــود کــه‬ ‫بخواهیــم درجــا بزنیــم یــا سیســتم را بــه‬ ‫صــورت روزمــره مدیریــت کنیــم‪ .‬مــا هــم در‬ ‫وزارت علــوم تــاش مــی کنیــم اعتبــارات را‬ ‫برگزاری دو رویداد فناوری در حوزه کشاورزی هوشمند‬ ‫رویــداد «دوشــنبه های اســتارت اپی» و‬ ‫«پیونــد» در حــوزه کشــاورزی هوشــمند‬ ‫روز دوشــنبه ســوم بهمــن مــاه جــاری بــا‬ ‫حمایــت صنــدوق نــواوری و شــکوفایی برگــزار‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در ایــن رویــداد کــه در‬ ‫قالــب دو رویــداد «دوشــنبه های اســتارت اپی»‬ ‫و «پیونــد» برگــزار می شــود‪ ۱۶ ،‬اســتارت اپ‬ ‫فعــال در حــوزه کشــاورزی هوشــمند‪،‬‬ ‫طرح هــای خــود را بــه ســرمایه گذاران‬ ‫خطرپذیــر معرفــی خواهنــد کــرد و پــس از‬ ‫ان‪ ،‬ایــن اســتارت اپ ها بــا ســرمایه گذاران‬ ‫جلســات ‪ B2B‬خواهنــد داشــت کــه از حمایت‬ ‫صنــدوق نــواوری نیــز برخــوردار اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن برنامــه همچنیــن حمایت هــای صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی از تیم هــای اســتارت اپی‬ ‫در قالــب طــرح «هم ســرمایه گذاری» تشــریح‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬ایــن برنامــه‬ ‫دوشــنبه ‪ ۳‬بهمــن برگــزار می شــود‪ .‬صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬در راســتای ماموریــت خــود‬ ‫مبنــی بــر تامیــن مالــی توســعه فنــاوری و بــه‬ ‫ویــژه فناوری هــای پیشــرفته و اولویــت دار‪،‬‬ ‫در قالــب برنامــه «هم ســرمایه گذاری»‬ ‫بــا صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری جســورانه در اســتارت اپ ها و‬ ‫طرح هــای ســرمایه پذیر را اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫در برنامــه هم ســرمایه گذاری‪ ،‬اســتارت اپ ها‬ ‫و دارنــدگان طرح هــای ســرمایه پذیر‪ ،‬طــرح‬ ‫و مــدل کســب وکار خــود را بــه عامــان‬ ‫ســرمایه گذاری صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫معرفــی می کننــد‪ .‬در صورتــی کــه یکــی از‬ ‫عامــان ســرمایه گذاری صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی‪ ،‬پــس از ارزیابــی و تاییــد طــرح و‬ ‫مــدل کس ـب وکار‪ ،‬تصمیــم بــه ســرمایه گذاری‬ ‫جســورانه روی ان طــرح بگیــرد‪ ،‬صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی تــا ‪ ۸۰‬درصــد ســرمایه‬ ‫جســورانه مــورد نیــاز ان اســتارت اپ یــا طــرح‬ ‫ســرمایه پذیر را تامیــن می کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در رویــداد «پیونــد»‪ ،‬صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی در راســتای کمــک بــه تحقــق و‬ ‫توســعه اقتصــاد دانش بنیــان‪ ،‬تکمیــل زنجیــره‬ ‫ایــده تــا بــازار و تجاری ســازی نواوری هــا‪،‬‬ ‫دســتاوردهای پژوهشــی و اختراعــات و‬ ‫کاربــردی کــردن دانــش از فعالیــت شــتابدهی‬ ‫ایده هــای فناورانــه حمایــت می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫حمایــت از طریــق رویــداد «پیونــد» بــه‬ ‫ایــن شــکل خواهــد بــود کــه ایده پــردازان‬ ‫و اســتارت اپ هایی کــه هنــوز بــه مرحلــه‬ ‫«محصــول قابــل ارائــه» (‪ )MVP‬نرســیده اند‪،‬‬ ‫طــی فراخوانــی شناســایی شــده و امــاده‬ ‫ارائــه بــه شــتابدهنده های دانــش بنیــان بــه‬ ‫عنــوان عامــل صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫در حــد نیــاز دانشــگاهها بــا رایزنی هایــی کــه‬ ‫بــا ســازمان برنامــه و بودجــه خواهیــم کــرد‪،‬‬ ‫تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم تصریــح کــرد‪ :‬خوشــبختانه در‬ ‫حــوزه بودجــه اتفاقــات خوبــی افتــاده و در‬ ‫حــال رخ دادن اســت و ســعی می کنیــم در‬ ‫خصــوص بودجــه تجهیــزات بــه زودی یــک‬ ‫تزریــق بودجــه ای را بــه دانشــگاه ها داشــته‬ ‫باشــیم تــا حداقــل هــای الزم را بــرای کارهــای‬ ‫علمــی اســاتید و دانشــجویان مهیــا کنیــم‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه مــا بایــد‬ ‫برنامه ریــزی کنیــم کــه دانشــگاه پیــش رو‬ ‫داشــته باشــیم نــه دانشــگاه پیــرو‪ ،‬گفــت‪ :‬البته‬ ‫دانشــگاه های پیــرو کارهــای خــاص و اهــداف‬ ‫خــاص خودشــان را پیگیــری می کننــد و‬ ‫مزایــای خــود را دارنــد امــا دانشــگاهی مثــل‬ ‫وزیــر علــوم افــزود‪ :‬انتظــار مــا از دانشــگاه‬ ‫زهــرا در همیــن ســطح اســت و ان شــاءاهلل‬ ‫مدیریــت خانــم دکتــر بکائــی میــزان پیشــرو‬ ‫بــودن دانشــگاه الزهــرا را ارتقــا دهــد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه یــک دانشــگاه پیشــرو باشــد نیــاز بــه‬ ‫یــک وحــدت وجــود دارد و بایــد شــرایطی‬ ‫ایجــاد کنیــم کــه اعضــای هیــات علمــی و‬ ‫دانشــجویان احســاس اثــر بخشــی داشــته‬ ‫باشــند و احســاس کننــد کــه بســتری وجــود‬ ‫دارد کــه استعدادشــان را شــکوفا ســازد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم در پایــان تعامــل دانشــگاه هــا بــا‬ ‫ســایر ســازمان و نهادهــا و تکامــل را شــروط‬ ‫الزم بــرای مدیریــت موفــق یــک دانشــگاه‬ ‫عنــوان کــرد‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬دکتــر زلفــی گل در پایــان ایــن‬ ‫مراســم از زحمــات و تالش هــای روســای‬ ‫پیشــین دانشــگاه الزهــرا قدردانــی و حکــم‬ ‫انتصــاب دکتــر زهــرا ناظــم بکایــی را بــه‬ ‫عنــوان سرپرســت جدیــد ایــن دانشــگاه اهــدا‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ضرورت ارائه طرحی برای ایجاد پاالیشگاه گیاهان دارویی‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪ :‬چنــد اقــدام دارای‬ ‫اهمیــت از جملــه تاســیس پاالیشــگاه گیاهــان‬ ‫دارویــی بایــد بــرای اجــرا از ســوی معاونــت‬ ‫علمــی بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی‪،‬‬ ‫ارائــه شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬روح اهلل دهقانــی در‬ ‫نخســتین شــورای ســتاد توســعه علــوم و‬ ‫فنــاوری گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی بــا‬ ‫اشــاره بــه اهمیــت ویــژه گیاهــان دارویــی و‬ ‫طــب ســنتی گفــت‪ :‬ایــن موضــوع ســال ها‬ ‫اســت بــه صــورت خــاص توســط شــخص‬ ‫رهبــر انقــاب پیگیــری شــده و بــه عنــوان یک‬ ‫موضــوع فرهنگــی‪ ،‬درمانــی و اقتصــادی شــامل‬ ‫ابعــاد مختلفــی اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬مــا بــرای‬ ‫جبــران عقب ماندگی هــای موجــود در مــورد‬ ‫اجــرای قانــون در بــاز ه زمانــی ســه ســاله ای‬ ‫کــه داریــم‪ ،‬کامــا جــدی هســتیم و از همــه‬ ‫ابزارهــا و توانمندی هــای مــادی و معنــوی‬ ‫بــرای پیگیری هــای جــدی در ایــن حــوزه‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫دهقانــی بــا بیــان اینکــه بــرای تحقــق اهــداف‬ ‫بلندمــدت صنعــت گیاهــان دارویــی‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫برنامه ریــزی بلندمــدت هســتیم‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫تولیــد گیاهــان دارویــی و ارزش اقتصــادی‬ ‫انهــا بایــد تبدیــل بــه یــک چارچــوب بــا بعــد‬ ‫عملیاتــی مشــخص شــود و پیگیــری هــر کــدام‬ ‫از اقدامــات در ایــن حــوزه توســط دســتگاه‬ ‫مربــوط در دســتور کار قــرار گیــرد؛ از ایــن رو‬ ‫جلســات بعــدی بایــد در ســه مــاه اینــده بــه‬ ‫ســرعت شــکل گیــرد تــا برنامه هــای مــورد‬ ‫نظــر مصــوب و بــه عنــوان برنامه هــای مصــوب‬ ‫شــورای ملــی پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫بــه نقــل از مرکــز اطــاع رســانی‬ ‫معاونــت علمــی‪ ،‬معــاون علمــی و فنــاوری‬ ‫رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه یکســری‬ ‫برنامه هــای کالن بیــن دســتگاهی در حــوزه‬ ‫گیاهــان دارویــی‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬چنــد‬ ‫اقــدام دارای اهمیــت از جملــه تاســیس‬ ‫پاالیشــگاه گیاهــان دارویــی بایــد بــرای‬ ‫اجــرا از ســوی معاونــت علمــی بــا همــکاری‬ ‫دســتگاه های اجرایــی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت همچنیــن ســیف ســهندی‪،‬‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری‬ ‫گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی بــه معرفــی‬ ‫فعالیت هــای ســتاد پرداخــت و اعضــای شــورا‬ ‫نیــز نظــرات و پیشــنهادات خــود را بــرای‬ ‫بهبــود و توســعه حــوزه گیاهــان دارویــی و‬ ‫طــب ســنتی بــه معــاون رئیس جمهــوری‬ ‫ارائــه دادنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اولین کارخانه هوشمندسازی و نواوری کشور افتتاح شد‬ ‫بــه نیازهــای فناورانــه و اولویت هــای‬ ‫حــوزه هوشمندســازی کشــور بــا اتــکا بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫عکس تزئینی است‬ ‫اولیــن کارخانــه هوشمندســازی و نــواوری‬ ‫کشــور بــا عنــوان «امیدی نــو» بــا حضــور‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیــان رئیس جمهــوری امــروز افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا بــا حضــور روح اهلل دهقانــی‬ ‫فیــروز ابــادی اولیــن کارخانــه هوشمندســازی‬ ‫و نــواوری کشــور همزمــان بــا اختتامیــه اولیــن‬ ‫جشــنواره جهــش هوشمندســازی کشــور‬ ‫افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫در کشــور ‪ ۹‬کارخانــه نــواوری مشــغول‬ ‫فعالیــت هســتند کــه ایــن کارخانــه بــه نوعــی‬ ‫دهمیــن کارخانــه و بــه لحــاظ تخصصــی اولین‬ ‫کارخانــه هوشمندســازی و نــواوری کشــور و‬ ‫اولیــن کارخانــه بــا حمایــت یــک مجموعــه‬ ‫بانکــی در کشــور اســت‪.‬‬ ‫هــدف از تشــکیل ایــن کارخانــه نــواوری‪،‬‬ ‫توســعه و اســتقرار نهادهــای زیســت بــوم‬ ‫همچــون مراکــز نــواوری‪ ،‬شــتابدهنده ها و‬ ‫اســتارتاپ ها‪ ،‬مهــارت افزایــی و توانمندســازی‬ ‫نخبــگان حــوزه هوشمندســازی و پاســخ‬ ‫ایجــاد نقطــه اتصالــی بــرای شــرکت های نواور‬ ‫و دانش بنیــان در کنــار شــرکت های بــزرگ‪،‬‬ ‫ایجــاد هــاب نــواوری حــوزه هوشمندســازی و‬ ‫ارتبــاط هدفمنــد بــا فعالیــن داخلــی و خارجــی‬ ‫ایــن حــوزه و ایفــای نقــش نــواوری درون‬ ‫ســازمانی بــا هــدف شناســایی کارکنــان نــواور‬ ‫و خــاق از دیگــر اهــداف راه انــدازی ایــن‬ ‫کارخانــه اســت‪.‬‬ ‫ســبد فنــاوری کارخانــه بــه لحــاظ فعالیــت‬ ‫در حوزه هــای ‪ ۷‬گانــه اســت کــه شــامل‬ ‫فین تــک‪ ،‬انــرژی‪ ،‬معــدن‪ ،‬حمــل ونقــل‪،‬‬ ‫ســامت‪ ،‬کاالهــای اساســی و کشــاورزی‬ ‫(امنیــت غذایــی) می شــود‪.‬‬ ‫فراینــد احــداث و تجهیــز کارخانــه از نیمــه‬ ‫مــرداد اغــاز شــده و در کمتریــن زمــان ممکــن‬ ‫طــی ‪ ۴۰‬روز کاری و فراینــد پذیــرش طــی‬ ‫یــک و نیــم مــاه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون یــک شــتابدهنده در حــوزه‬ ‫هوشمندســازی‪ ۴ ،‬شــرکت دانش بنیــان‬ ‫بــه همــراه ابزارهــای اکوسیســتم همچــون‬ ‫هلدینــگ رســانه ای خــاق‪ ،‬صنــدوق جهــت‬ ‫تامیــن مالــی و نماینــده فن بــازار پــارک‬ ‫فنــاوری پردیــس در کارخانــه مســتقر‬ ‫شــد ه ا ند ‪.‬‬ ‫اسفتدماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیــر علــوم در بازدیــد از غرفــه وزارت نیــرو در نمایشــگاه بانــوان تاثیرگــذار‬ ‫مطــرح کــرد‬ ‫اثبات توانمندی بانوان در حوزه تحقیق و توسعه انرژی‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه‬ ‫توانمنــدی بانــوان کشــور در صنعــت اب و بــرق‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه برنامه ریــزی مناســب‬ ‫و گام هــای مثبتــی برداشــته شــده اســت و‬ ‫انتظــار م ـی رود بــا مطالعــات تطبیقــی فــرا ملــی‪،‬‬ ‫نمونه هــای خــارج از کشــور در ایــن عرصــه‬ ‫شناســایی و بــا مهندســی معکــوس بــه ســمت‬ ‫خودکفایــی کامــل گام برداشــته شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمدعلــی زلفــی گل در‬ ‫جریــان بازدیــد از نمایشــگاه جانبــی نخســتین‬ ‫کنگــره بین المللــی بانــوان بــا حضــور در غرفــه‬ ‫وزارت نیــرو در نمایشــگاه بانــوان تاثیرگــذار‪ ،‬بــه‬ ‫نقــش غیرقابــل انــکار بانــوان در پیشــبرد امــور‬ ‫مختلــف کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایجــاد تمایــز‬ ‫بیــن فعالیــت خانم هــا و اقایــان شایســته و قابــل‬ ‫قبــول نیســت؛ ایــن دو قشــر دوگانه هــای قابــل‬ ‫جمــع بــا یکدیگــر هســتند و تمایــز در ایــن بــاره‬ ‫بــا کاهــش هم افزایــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــه ثمــرات‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بــرای ورود زنــان‬ ‫بــه عرصــه فعالیت هــای اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و غیــره اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــا ورود‬ ‫ایــن قشــر بــه دانشــگاه ها پــس از انقــاب اســامی‬ ‫شــاهد موفقیت هــای بیشــماری در عرصه هــای‬ ‫مختلــف کشــور شــدیم کــه از جملــه می تــوان بــه‬ ‫پیشــرفت ها و توفیقــات حاصــل شــده در حــوزه‬ ‫تحقیــق و توســعه انــرژی بخصــوص صنعــت اب و‬ ‫بــرق اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن مهــم بیانگــر ایــن مطلــب‬ ‫اســت کــه بانــوان ایــران زمیــن عــاوه بــر ایفــای‬ ‫صحیــح و به جــای نقــش همســری‪ ،‬مــادری و بــه‬ ‫طورکلــی خانــه داری‪ ،‬همراســتا بــا اقایــان و در‬ ‫برخــی از مواقــع پیشــروتر از انــان در عرصه هــای‬ ‫مختلــف جامعــه ورود کــرده و توانســته اند‬ ‫اثربخــش باشــند‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی وزارت علــوم‪ ،‬زلفـی گل‬ ‫در واکنــش بــه عملکــرد مثبــت وزارت نیــرو بــه‬ ‫منظــور بهره منــدی از تــوان و دانــش بانــوان بــرای‬ ‫پیشــبرد امــور مختلــف صنعــت اب و بــرق‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــه منظــور بهره منــدی از توانمنــدی بانــوان‬ ‫در صنعــت اب و بــرق خوشــبختانه اتفاقــات خوبــی‬ ‫رقــم خــورده اســت و انتظــار مـی رود بــا مطالعــات‬ ‫تطبیقــی فــرا ملــی‪ ،‬نمونه هــای خــارج از کشــور‬ ‫در ایــن عرصــه شناســایی و بــا مهندســی معکــوس‬ ‫بــه ســمت خودکفایــی کامــل گام برداشــته شــود‪.‬‬ ‫بررسی«جایگاه علوم پایه و اینده علمی کشور»در هم اندیشی اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور‬ ‫نهمیــن هم اندیشــی ســاالنه اســاتید و دانشــجویان‬ ‫ایرانــی خــارج از کشــور‪ ،‬بــا عنــوان «بــرای ایــران؛‬ ‫بررســی و ایجــاد زمینه هــای تعامــل و گفتگــوی‬ ‫تحصیل کرده هــای ایرانــی خــارج از کشــور» در‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬نهمیــن هم اندیشــی ســاالنه‬ ‫اســاتید و دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور‪ ،‬بــا‬ ‫عنــوان «بــرای ایــران؛ بررســی و ایجــاد زمینه هــای‬ ‫تعامــل و گفتگــوی تحصیل کرده هــای ایرانــی‬ ‫خــارج از کشــور» در دانشــگاه صنعتــی شــریف‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در ایــن نشســت کــه بــه همــت‬ ‫نهــاد نمایندگــی رهبــری در امــور دانشــجویان‬ ‫ایرانــی خــارج از کشــور و بــه منظــور ایجــاد زمینــه‬ ‫ارتبــاط و تعامــل بیــن کشــور و تحصیل کرده هــای‬ ‫هموطــن در خــارج از کشــور و همینطــور بیــن‬ ‫خــو ِد تحصیل کرده هــای ایرانــی خــارج از کشــور‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬چهره هــای علمــی و سیاســی حضــور‬ ‫پیــدا کردنــد‪ .‬در ابتــدای ایــن برنامــه‪ ،‬حجــت‬ ‫االســام ســید محمــد مرتضــوی؛ رئیــس نهــاد‬ ‫رهبــری در امــور دانشــجویان ایرانــی خــارج از‬ ‫کشــور‪،‬در ســخنانی اظهــار داشــت‪ :‬کســانی کــه‬ ‫انقــاب و ایــران را بــاور دارنــد الزم اســت همــواره‬ ‫بــر مشــترکات تاکیــد کننــد و از افتراقــات پرهیــز‬ ‫نماینــد‪ .‬ایــن مســئله مــورد تاکیــد قــران‪ ،‬پیامبــر‬ ‫و امامــان (ع) بــوده و همیــن طــور رهبــری کــه‬ ‫همیشــه توصیــه نموده انــد کــه مســئله ایرانــی‬ ‫بــودن جــزو مشــترکات اســت و نیــز بایــد جــدی‬ ‫گرفتــه شــود‪ .‬وی اضافــه کــرد جامعــه مــا همیشــه‬ ‫از انگشــت گذاشــتن بــر نقطه هــای تفرقــه امیــز‬ ‫خســارت دیــده و باعــث شــده بســیاری از امتیــازات‬ ‫را از دســت بدهــد‪ .‬دکتــر رســول جلیلــی؛ رئیــس‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف‪ ،‬ســخنران بعــدی‬ ‫مراســم بــود کــه ســخنانی دربــاره فعالیت هــا‬ ‫و برنامه هــای دانشــگاه شــریف در راســتای‬ ‫ایجــاد زیرســاخت جهــت فعالیــت نخبــگان ارائــه‬ ‫داد و پــس از ‪ ،‬دکتــر علــی الریجانــی بــه ایــراد‬ ‫ســخنرانی دربــاره تحصیلکرده هــای ایرانــی خــارج‬ ‫از کشــور و ارائــه چهــره واقعــی ایــران پرداخــت‪.‬‬ ‫دکتــر الریجانــی در ابتــدای مباحــث خــود از‬ ‫شــرکت کننــدگان خواســت ســواالت خــود را در‬ ‫طــی ســخنرانی مطــرح کننــد کــه بــا اســتقبال‬ ‫حضــار مواجــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نهــاد نمایندگــی رهبــری در امــور‬ ‫دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور‪ ،‬در ادامــه‬ ‫برنامــه‪ ،‬دکتــر ناصــر کنعانــی؛ ســخنگوی وزارت‬ ‫امــور خارجــه‪ ،‬پــس از ایــراد ســخنرانی در موضــوع‬ ‫تحصیلکرده هــای ایرانــی خــارج از کشــور و‬ ‫دیپلماســی عمومــی‪ ،‬بــه پرسـش های حضــار پاســخ‬ ‫داد‪ .‬برگــزاری ســه پنــل بــا موضوعــات «فعالیــت‬ ‫زنــان؛ فرصت هــا و چالش هــا»‪« ،‬جایــگاه علــوم‬ ‫پایــه و اینــده علمــی کشــور» و «زمینه هــای‬ ‫تعامــل بیــن تحصیلکرده هــای خــارج و داخــل‬ ‫کشــور» از دیگــر برنامه هــای ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫نهمیــن هم اندیشــی ســاالنه اســاتید و دانشــجویان‬ ‫ایرانــی خــارج از کشــور‪ ،‬بــا جمع بنــدی دکتــر‬ ‫روح اهلل هنــرور بعنــوان دبیــر علمــی هم اندیشــی و‬ ‫اهــدای گواهــی شــرکت و بســته های فرهنگــی بــه‬ ‫شــرکت کننــدگان بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫دهقانی در بازدید از نمایشگاه توانمندی های فناوری بانوان ایرانی‪:‬‬ ‫بانوان فناور تسهیالت ‪ ۵۰۰۰‬میلیون ریالی دریافت می کنند‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان‬ ‫رئیــس جمهــوری در نمایشــگاه توانمندی هــای‬ ‫فنــاوری و نــواوری بانــوان ایرانــی بــا بیــان این کــه‬ ‫بانــوان فنــاور تســهیالت ‪ ۵۰۰۰‬میلیــون ریالــی‬ ‫دریافــت می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن امادگــی را داریــم‬ ‫کــه اگــر ایــن مبلــغ در مســیر توســعه و فنــاوری‬ ‫کشــور قــرار گیــرد‪ ،‬ان را بــه صــورت بالعــوض بــه‬ ‫ایــن افــراد تقدیــم کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬روح اهلل دهقانــی در حاشــیه‬ ‫بازدیــد از نمایشــگاه توانمندی هــای فنــاوری‬ ‫و نــواوری بانــوان ایرانــی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬این هــا‬ ‫افــرادی هســتند کــه تــوان و اســتعداد دارنــد‬ ‫و می تواننــد در هــر کشــوری حضــور داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬ولــی ایســتاده اند و بــه کشورشــان خدمــت‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نمایشــگاه توانمندی هــای فنــاوری‬ ‫و نــواوری بانــوان ایرانــی واقعــا نمایشــگاه جذابــی‬ ‫اســت‪ ،‬مخصوص ـاً از ایــن جهــت کــه متمرکــز بــر‬ ‫شــرکت هایی اســت کــه بانــوان ان را تاســیس‬ ‫کرده انــد و ایــن موضــوع بــرای مــا شــیرینی‬ ‫خاصــی دارد‪ .‬کاش زمــان کمــی بیشــتر بــود و‬ ‫اگــر خبــر برگــزاری ایــن رویــداد زودتــر از پایانــش‬ ‫توســط رســانه ها برســد‪ ،‬دعــوت می کنــم تشــریف‬ ‫بیاورنــد و از نزدیــک دســتاوردها را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه بانوانــی‬ ‫کــه تحصیــل و کار می کننــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬انهــا در‬ ‫حــوزه نــواوری تاثیرگــذار هســتند‪ ،‬محصوالتــی را‬ ‫تولیــد کرده انــد کــه برخــی از ایــن محصــوالت‬ ‫همــگام بــا دانــش روز دنیــا اســت‪ .‬افتخــار و حــس‬ ‫خوبــی داریــم کــه بتوانیــم بــه ایــن حــوزه کمــک‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان‬ ‫رئیــس جمهــوری ادامــه داد‪ :‬همــه محصــوالت‬ ‫جالــب هســتند‪ ،‬ولــی شــخصاً بــه حــوزه‬ ‫ماشــین االت کشــاورزی عالقــه دارم‪ .‬کشــور مــا‬ ‫بــه اقتصــاد دانش بنیــان حــوزه کشــاورزی کمتــر‬ ‫توجــه کــرده اســت‪ .‬کشــاورزی یکــی از مهمتریــن‬ ‫نیازهــا و همچنیــن جدیدتریــن ســرمایه های‬ ‫صنایــع کشــور اســت‪ ،‬ولــی متاســفانه نفــوذ‬ ‫فنــاوری در ان بســیار کــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی در پاســخ بــه اینکــه کــدام‬ ‫محصــول غرفه هــای دانش بنیــان بــرای شــما‬ ‫تعجــب اور بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا کــه در ایــن زیســت‬ ‫بــوم حضــور داریــم‪ ،‬از چیــزی تعجــب نمی کنیــم‪.‬‬ ‫چیــزی کــه بــرای مــن تعجــب اور و بیشــتر‬ ‫خوشــحال کننــده اســت‪ ،‬ایــن هســت کــه ایــن‬ ‫افــراد و گروه هایــی کــه خانــم هســتند و کارهــای‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اسفتدماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪16‬‬ ‫درون خانــه را هــم بــر عهــده دارنــد و ممکــن‬ ‫اســت درگیــر مســایل دیگــری نیــز باشــند‪ ،‬اینقــدر‬ ‫محکــم ایســتاده اند و کار را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫همــکاری موسســه قرض الحســنه مالــی و اعتبــاری‬ ‫مهــر در نظــر گرفتیــم‪ ۶۷ ،‬وام قرض الحســنه‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬میلیــون ریالــی بــا بازپرداخــت دو ســاله در‬ ‫نظــر گرفته ایــم‪.‬‬ ‫و دســتاوردهای انهــا در تمامــی حوزه هــا بــه‬ ‫نمایــش گذاشــته شــده اســت و مراجعــه کننــدگان‬ ‫می تواننــد در ســه بخــش از ایــن محصــوالت‬ ‫بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مهمتریــن چیــزی کــه تعجــب‬ ‫بیننــدگان ایــن جمــع را برمی انگیــزد‪ ،‬همــت و‬ ‫غیــرت ایــن افــراد اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امادگــی را داریــم کــه اگــر‬ ‫ایــن مبلــغ در مســیر توســعه و فنــاوری کشــور‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬ان را بــه صــورت بالعــوض بــه ایــن‬ ‫افــراد تقدیــم کنیــم‪.‬‬ ‫مهمانــان ‪ ۴۰‬کشــور دنیــا از جملــه ســریالنکا‪،‬‬ ‫اســترالیا‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬چیــن‪ ،‬تایلنــد‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬کامــرون‬ ‫و صربســتان و ‪ ...‬کــه بــه عنــوان شــرکت کنندگان‬ ‫در نخســتین کنگــره بین المللــی بانــوان تاثیرگــذار‬ ‫در ایــران حضــور دارنــد نیــز از ایــن نمایشــگاه‬ ‫بازدیــد کرده انــد و در میــان مدعویــن خارجــی‪،‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس‪ ،‬روســای دانشــگاه ها و روســای‬ ‫انجمن هــای ‪ ۲۸‬کشــور نیــز حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی تاکیــد کــرد‪ :‬معاونــت علمــی‬ ‫ریاســت جمهــوری تســهیالتی دارد کــه در اختیــار‬ ‫شــرکت ها بــرای توســعه قــرار می دهــد‪ .‬بــرای‬ ‫فعــاالن نــواوری و فنــاوری کــه در ایــن نمایشــگاه‬ ‫حضــور دارنــد‪ ،‬از محــل تســهیالتی کــه بــا‬ ‫بــه نقــل از معاونــت علمــی ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫نمایشــگاه توانمندی هــای فنــاوری و نــواوری‬ ‫بانــوان ایرانــی در حوزه هــای مختلفــی همچــون‬ ‫بــرق و الکترونیــک‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫تکنولــوژی‪ ،‬مراکــز نــواوری شــتاب دهی و مشــاغل‬ ‫خانگــی را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪ .‬تعــداد‬ ‫بســیاری از بانــوان راه یافتــه بــه ایــن نمایشــگاه‬ ‫در حیطــه اقتصــادی و کارافرینــی فعالیــت دارنــد‬ ‫رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها‪:‬‬ ‫توجه به اموزش عالی باید بر مبنای نیازهای کشور باشد‬ ‫رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫دانشــگاه ها بــا بیــان اینکــه خدمات رســانی‬ ‫دانشــگاه ها بــه کشــور‪ ،‬انقــاب و نظــام انقــاب‬ ‫اســامی غیرقابــل انــکار اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــرگاه در‬ ‫طــول تاریــخ شــکوهمند انقــاب اســامی‪ ،‬اتفاقــی‬ ‫رقــم خــورده دانشــگاه ها پیشــگام بوده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حجت االســام مصطفــی‬ ‫رســتمی در اییــن معارفــه دکتــر علی حسـن بیگی‪،‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه خوارزمــی کــه ظهــر امــروز در‬ ‫محــل ایــن دانشــگاه برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬رســالت و‬ ‫ماموریــت دانشــگاه ها در گام دوم انقــاب اســامی‬ ‫در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن موضــوع نکاتــی را ارائــه می دهــم‪.‬‬ ‫حجت االســام رســتمی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫دســتاوردهای علمــی‪ ،‬خودکفایــی در عرصــه هــای‬ ‫دفاعــی‪ ،‬پیشــتازی علمــی و افزایــش ســهم تولیــد‬ ‫علــم دانشــگاه های ایــران از علــم جهانــی هرکــدام‬ ‫گواهــی بــر خدمــات دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫وزیر علوم اعالم کرد‬ ‫رهبــری‪ ،‬دارای پیچیدگی هــای تحســین برانگیز و‬ ‫ناشــناخته بــود امــا بــه نتیجــه نرســید‪.‬‬ ‫رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫دانشــگاه ها گفــت‪ :‬تغییــر و تحــوالت دانشــگاه ها‬ ‫بــر مبنــای تغییــرات و اقتضائــات جامعــه غربــی‬ ‫اســت‪.‬در حالــی کــه جامع ـه ای کــه خــود مدعــی‬ ‫ســخن نــو در عالــم اســت و انقــاب اســامی ایــن‬ ‫جامعــه‪ ،‬گواهــی بــر ادعــای ســخن نــو اســت‪ ،‬بایــد‬ ‫نــگاه مختــص دانشــگاه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫حجت االســام رســتمی بــا بیــان اینکــه کشــور‬ ‫طــی چنــد مــاه گذشــته درگیــر یــک فتنــه شــد‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬فتنــه ای کــه بــه گفتــه مقــام معظــم‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن فتنــه‪ ،‬اخریــن بــرگ از‬ ‫دشــمنی بــا مــا بــود‪ .‬دشــمنان بــا مفهــوم کشــور‬ ‫قدرتمنــد مخالــف هســتند و تضعیــف مــا را‬ ‫می خواهنــد‪ .‬در ایــن راســتا تحریــم رادیوداروهــا‬ ‫و داروهــای بیمــاران پروان ـه ای بخشــی از اقدامــات‬ ‫دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫دانشــگاه ها بــا بیــان اینکــه جامعــه دانشــگاهیان‬ ‫بــرای مقــام معظــم رهبــری اهمیــت فراوانــی‬ ‫دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬دیدارهــای رهبــری در دوران‬ ‫کرونــا تعطیــل شــد امــا ایشــان در ایــن دوران بــه‬ ‫صــورت حضــوری و مجــازی بــا دانشــگاهیان دیــدار‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام رســتمی دربــاره مطالبــات از‬ ‫دانشــگاهیان گفــت‪ :‬اســامی شــدن دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫درگیــر شــدن بــا مســائل کشــور‪ ،‬انتقــال‬ ‫دســتاوردها بــه بخــش تولیــدی‪ ،‬ارزیابــی و امایش‪،‬‬ ‫هدفمنــد شــدن در جهــت رفــع نیازهــا‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫تولیــد‪ ،‬تربیــت معنــوی و هویتــی دانشــجویان‪،‬‬ ‫تربیــت جوانان ظلــم ســتیز‪ ،‬بخشــی از مطالبــات‬ ‫رهبــری از دانشــگاهیان اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام رســتمی بــا بیــان اینکــه اقدامــات‬ ‫انجام شــده در دانشــگاه ها بــا انچــه مدنظــر اســت‪،‬‬ ‫اختــاف فــراوان دارد‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫موانعــی وجــود دارد کــه بایــد توســط وزارت علــوم‬ ‫و ســایر دســتگاه ها مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در دانشــگاه ها خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیازمنــد تحــول‬ ‫هســتیم و توجــه بــه امــوزش عالــی بایــد بــر مبنای‬ ‫نیازهــای کشــور وجــود داشــته باشــد و بخشــی‬ ‫تولیــد علــم نیــز منطبــق بــا ویژگی هــای مدنظــر‬ ‫رهبــری باشــد‪.‬‬ ‫ایین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها بازنگری می شود‪/‬اختصاص پست های مدیریتی به زنان‬ ‫لــزوم حمایــت از نقش هــای‬ ‫چندگانــه بانــوان و نــگاه کالن بــه‬ ‫توســعه و تحــوالت امــور زنــان‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری در نشســت‬ ‫مشــاوران امــور زنــان روســای دانشــگاه ها‬ ‫و مراکــز امــوزش عالــی و پژوهشــی کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬اییــن نامــه جامــع مدیریــت دانشــگاه ها‬ ‫در حــال بازنگــری اســت و در ان بــه اختصــاص‬ ‫پســت های مدیریتــی بــه زنــان توجــه مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر محمدعلــی‬ ‫زلفـی گل در نشســت سراســری مشــاوران امــور‬ ‫زنــان و خانــواده روســای دانشــگاه های کشــور‬ ‫بــا حضــور دکتــر انســیه خزعلــی معــاون امــور‬ ‫زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور و دکتــر‬ ‫فخرالســادات نصیــری مشــاور امــور زنــان و‬ ‫خانــواده وزیــر علــوم در ســالن شــهدای جهــاد‬ ‫علمــی ایــن وزارت برگــزار شــد‪ ،‬در ســخنانی‬ ‫باشــاره بــه بازنگــری ایین نامــه جامــع‬ ‫مدیریــت دانشــگاه ها گفــت‪ :‬جمــع بنــدی‬ ‫دیدگاه هــای مشــاوران امــور زنــان و خانــواده‬ ‫در ایــن نشســت در بازنگــری ایــن اییــن نامــه‬ ‫اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی از مشــاوران روســای دانشــگاه ها در‬ ‫امــور زنــان و خانــواده درخواســت کــرد‪ :‬در‬ ‫شناســایی بانــوان توانمنــد در میــان اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی و کارکنــان کوشــا باشــند و افراد‬ ‫واجــد شــرایط بــرای مدیریــت را بــه روســای‬ ‫دانشــگاه ها معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫زلف ـی گل بــا اشــاره اینکــه همــه ســاله وزارت‬ ‫علــوم اعضــای هیئــت علمــی نمونــه کشــوری‬ ‫را معرفــی و تجلیــل می کنــد گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر فخرالســادات نصیــری نیــز در ایــن‬ ‫نشســت ضمــن تبریــک حلــول مــاه مبــارک‬ ‫رجــب و میــاد امــام محمــد باقــر(ع) اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در هــر دســتگاهی‪ ،‬نیــروی انســانی‪،‬‬ ‫غنی تریــن و واالتریــن ســرمایه ســازمان‬ ‫اســت؛ ســرمایه های انســانی‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫منابــع هــر ســازمانی محســوب می شــوند و‬ ‫زنــان و مــردان در کنــار هــم بــازوان توانمنــد‬ ‫هــر مجموعــه را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫افزایــش ســهم زنــان در فهرســت اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی نمونــه‪ ،‬حــد نصــاب امتیــازات‬ ‫الزم را بــرای بانــوان بــه میــزان ده درصــد‬ ‫کاهــش دادیــم‪.‬‬ ‫دانشــگاهی گفــت‪ :‬انتظــار مــی رود بانــوان‬ ‫دانشــگاهی در جشــنواره های پژوهشــی ماننــد‬ ‫خوارزمــی و فارابی مشــارکت بیشــتری داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دغدغه منــدی مــا‬ ‫اهمیــت و نقــش چندگانــه زنــان اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ویژگــی و صفــات زنانــه‬ ‫باعــث ایفــای نقش هــای متفــاوت‪ ،‬مادرانــه‪،‬‬ ‫همســری‪ ،‬حرفـه ای و تخصصــی و در کنــار ان‬ ‫فعالیت هــای اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه‬ ‫بانــوان در ان یــد طوالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از انجــا کــه شــرط ورود بــه فرایند‬ ‫انتخــاب اســتاد نمونــه‪ ،‬تقاضــای خــود عضــو‬ ‫هیئــت علمــی و پــر کــردن فرم هــای مربوطــه‬ ‫اســت از مشــاوران روســای دانشــگاه ها در‬ ‫امــور زنــان و خانــواده خواســت بانــوان اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی را بــه شــرکت در ایــن ف ِراینــد‬ ‫ترغیــب کننــد‪.‬‬ ‫زلفــی گل اظهــار داشــت‪ :‬بخــش مهمــی‬ ‫از دانشــجویان‪ ،‬کارکنــان و اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی را بانــوان تشــکیل مــی دهنــد و بررســی‬ ‫مطالبــات و مســائل انــان یــک ضــرورت اســت‬ ‫لــذا انتظــار مــی رود بــا تشــکیل فصلــی‬ ‫نشســت مشــاوران روســای دانشــگاه های در‬ ‫امــور زنــان وخانــواده در ایــن حــوزه اقدامــات‬ ‫موثــری را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر علــوم در امــور زنــان و خانــواده‬ ‫در ادامــه ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫جوامــع ســالم‪ ،‬جوامعــی هســتند کــه بــه‬ ‫نقش هــای چندگانــه زنــان اهمیــت بیشــتری‬ ‫داده انــد؛ جامعــه ســالم‪ ،‬پرتــوان و بالنــده نیــاز‬ ‫اســت کــه بــه حمایــت از نقش هــای چندگانــه‬ ‫زنانــه بپــردازد و نــگاه برتــر و کالن تــری بــه‬ ‫توســعه و تحــوالت امــور زنــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر توانمنــدی بانــوان‬ صفحه 7 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫وزیر علوم‪:‬‬ ‫اسفتدماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫« نواوری» در بازار دانش به عنوان سکه محسوب می شود‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان‬ ‫اینکــه «نــواوری در بــازار دانــش بــه عنــوان‬ ‫ســکه محســوب می شــود»‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫دانشــگاه ها بایــد بــه علــم پذیــری و نوپذیــری‬ ‫جامعــه کمــک کننــد؛ چــرا کــه جامعــه ســنتی‬ ‫در برابــر علــم جدیــد مقاومــت می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر محمدعلــی‬ ‫زلفــی گل در اییــن معارفــه دکتــر علــی‬ ‫حســن بیگی‪ ،‬رئیــس جدیــد دانشــگاه‬ ‫خوارزمــی گفــت‪ :‬دانشــگاه خوارزمــی‪ ،‬ریشــه‬ ‫امــوزش عالــی کشــور مــا بــه حســاب می ایــد‬ ‫و تعــداد روســای ایــن مرکــز اموزشــی بیانگــر‬ ‫قدمــت ایــن دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم دولــت ســیزدهم بــا بیــان اینکــه‬ ‫وزارت علــوم بایــد در عرصــه نکوداشــت از‬ ‫پیشکســوتان‪ ،‬الگــوی دیگــر اقشــار باشــد‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬پیشکســوتان را روی ســر خــود‬ ‫می گذاریــم و انهــا را مقــدم می شــماریم؛‬ ‫چــرا کــه انهــا عمــر و جوانــی خــود را بــرای‬ ‫فرزنــدان مــردم صــرف کرده انــد‪.‬‬ ‫دکتــر زلفــی گل دربــاره امکانــات دانشــگاه‬ ‫خوارزمــی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن مرکــز اموزشــی‬ ‫از بســترهای ســخت افزاری و نرم افــزاری‬ ‫مناســبی برخــوردار اســت‪ .‬امــاک و‬ ‫دارایی هایــی ایــن دانشــگاه توســط روســای‬ ‫مختلــف مهیــا و نگهــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫روســای دانشــگاه خوارزمــی همچــون فرزنــدان‬ ‫خلــف خانواده هــا هســتند کــه بــرای حفــظ‬ ‫میــراث خانــواده خــود تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم دربــاره بودجــه تخصیــص یافتــه‬ ‫بــه دانشــگاه خوارزمــی گفــت‪ :‬بودجــه ایــن‬ ‫مرکــز اموزشــی نســبتا رشــد خوبــی داشــته‬ ‫اســت و تــاش می کنیــم کــه اعتبــار الزم را‬ ‫بــرای حــل مســائل مــادی بازنشســتگان ایــن‬ ‫دانشــگاه فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد‪ :‬ما نبایــد اعضای‬ ‫خانــواده بــزرگ دانشــگاه خوارزمــی را فرامــوش‬ ‫کنیــم‪ .‬اعضــای هیئت علمــی بازنشســته‪،‬‬ ‫کارمنــدان بازنشســته و دانش اموختــگان هــم‬ ‫اعضــای ایــن خانــواده هســتند و می تــوان‬ ‫بــا برگــزاری جلســاتی از انهــا تقدیــر کــرد‬ ‫بــه طــور مثــال‪ ،‬دانش اموختــگان دانشــگاه‬ ‫خوارزمــی در دهــه اول و دوم انقــاب شــاید‬ ‫خیــر در پیشــبرد اهــداف‬ ‫بتواننــد بــه عنــوان ّ‬ ‫دانشــگاه کمــک کننــد‪ .‬بــه طــور مثــال‪،‬‬ ‫پارکینــگ دانشــگاه شــریف توســط یکــی از‬ ‫فارغ التحصیــان شــریف ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رئیــس دانشــگاه بایــد قــدردان‬ ‫نگهبــان ورودی تــا یــک عضــو هیات علمــی‬ ‫باشــد‪ .‬مــن بــه عنــوان وزیــر علــوم هــرگاه‬ ‫کــه می خواهــم وارد یــک دانشــگاه شــوم از‬ ‫پیشــانی ان مرکــز اموزشــی یعنــی نگهبــان‬ ‫اجــازه می گیــرم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم در پایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫دانشــگاهیان و علــم‪ ،‬گفتــه رهبــری‪ ،‬افتخــار‬ ‫مــا هســتند‪.‬‬ ‫کســری بودجــه ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومانــی دانشــگاه خوارزمــی‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر عزیــزاهلل حبیبــی‬ ‫در اییــن معارفــه دکتــر علــی حســن بیگی‪،‬‬ ‫رئیــس جدیــد دانشــگاه خوارزمــی در ســخنانی‬ ‫بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در دوران‬ ‫تصــدی پســت ریاســت دانشــگاه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫یکپارچه ســازی واحدهــای ایــن مرکز اموزشــی‬ ‫بــا هــدف کاهــش تــردد‪ ،‬هزینه هــا‪ ،‬وقــت و‬ ‫انــرژی در ایــن دوران شــکل گرفــت‪ .‬همچنیــن‬ ‫مســئله حــدود ‪ 50‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حبیبــی بــا بیــان اینکــه دکتــر‬ ‫محمدعلــی زلفـی گل‪ ،‬وزیــر علــوم در ســفرهای‬ ‫اســتانی خــود مبلــغ ‪ 170‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫دانشــگاه خوارزمــی اختصــاص داد‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن مبلــغ بــرای انجــام ‪ 7‬پــروژه بــود کــه‬ ‫بابــت ایــن موضــوع از ایشــان تشــکر می کنــم‪.‬‬ ‫مصوبــه دربــاره بازارایــی تشــکیالت دانشــگاه‬ ‫داشــتیم و ان را بــه بــه ثمــر رســاندیم‪.‬‬ ‫رئیــس ســابق دانشــگاه خوارزمــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه پــس از انکــه مدیریــت دانشــگاه را‬ ‫بــه عهــده بگیریــم‪ ،‬توانســتیم بنیــاد خیریــه‬ ‫دانشــگاه را تشــکیل دهیــم کــه ایــن موضــوع‬ ‫می توانــد در دســتیابی بــه اهــداف دانشــگاه‬ ‫بــه مــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حبیبــی دربــاره احــداث و راه انــدازی‬ ‫مــوزه امــوزش عالــی و مفاخــر دانشــگاه‬ ‫خوارزمــی گفــت‪ :‬ایــن مرکــز اموزشــی‪،‬‬ ‫امکانــات ایجــاد دو مــوزه را دارد کــه بــا‬ ‫کمــک وزارت علــوم می توانــد فــاز یــک ان را‬ ‫راه انــدازی کنــد‪ .‬ایــن مــوزه حــاوی وســایلی‬ ‫اســت کــه تاریخچــه اموزشــی هســتند و‬ ‫هرکــدام حــدود ‪ ۷۰-۶۰‬ســال قدمــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره ادغــام دانشــگاه خوارزمــی بــا‬ ‫دانشــکده علوم اقتصــادی در ســال ‪ 93‬گفــت‪:‬‬ ‫اگرچــه ایــن ادغــام صــورت گرفــت امــا بودجـه ‬ ‫ایــن دانشــکده از ســوی ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه حــذف شــد و بابــت ایــن ادغــام عمــا‬ ‫بودجــه ای بــه دانشــگاه خوارزمــی تخصیــص‬ ‫داده نشــد‪ .‬براوردهــا حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫کســری بودجــه دانشــگاه در ارتبــاط بــا ایــن‬ ‫رئیــس ســابق دانشــگاه خوارزمــی بــا اشــاره‬ ‫بــه اتفاقــات رخ داده طــی چنــد مــاه گذشــته‬ ‫در دانشــگاه ها‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی بــه طــور‬ ‫هیجانــی وارد ایــن اتفاقــات شــدند و شــلوغ‬ ‫کردنــد‪ .‬تعــدادی از اعضــای هیئت علمــی در‬ ‫نامــه ای از دانشــگاه خواســتند کــه از موضــع‬ ‫اقتــدار بــا دانشــجویان خاطــی برخــورد نکنــد‬ ‫و بــا رافــت بــا دانشــجویان برخــورد شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فطــرت دانشــجویان پاک اســت‬ ‫و مــن مــی خواهــم در مــورد ایــن دانشــجویان‬ ‫کــه مشــمول صــدور حکــم هســتند‪ ،‬شــدت‬ ‫عمــل بــه خــرج داده نشــود و بــه انهــا کمــک‬ ‫شــود‪ .‬برخــی از ایــن دانشــجویان هنــوز‬ ‫دانشــگاه را درک نکــرده انــد‪ .‬برخــی دو ســال‬ ‫مجــازی درس خوانــده و وارد دانشــگاه شــدند و‬ ‫درکــی از دانشــگاه نداشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مراســم تودیــع دکتــر‬ ‫عزیــزاهلل حبیبــی‪ ،‬رئیــس ســابق دانشــگاه‬ ‫خوارزمــی و مراســم معارفــه دکتــر علــی‬ ‫حســن بیگی‪ ،‬رئیــس جدیــد ایــن مرکــز‬ ‫اموزشــی‪ ،‬امــروز ‪ 3‬بهمــن مــاه بــا حضــور‬ ‫محمدعلــی زلف ـی گل‪ ،‬وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری؛ حجت االســام مصطفــی رســتمی‪،‬‬ ‫رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در دانشــگاه ها و جمعــی از روســای ســابق‬ ‫ایــن دانشــگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مشارکت ‪ ۱۰۰‬هزار دانشمند جهان اسالم در شبکه جایزه مصطفی (ص)‬ ‫بــه گــزارش گــروه علــم و پیشــرفت خبرگــزاری‬ ‫فــارس و بــه نقــل از ســتاد ارتباطــات و ترویــج‬ ‫بنیــاد مصطفــی(ص)‪ ،‬مهــدی صفاری نیــا‪،‬‬ ‫مدیــر بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفــی(ص)‪ ،‬در‬ ‫«گردهمایــی خادم المصطفــی(ص)» اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫طبــق بررس ـی های انجام شــده تعــداد دانشــمندان‬ ‫و پژوهشــگرانی کــه حداقــل یــک مســتند علمــی را‬ ‫منتشــر کردنــد‪ ،‬حــدود ‪ ۷۰‬میلیــون نفــر در جهــان‬ ‫اعــام شــده اند‪ .‬وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ،‬بالغ بــر‬ ‫‪ ۳‬میلیــون نفــر از فعالیــن علمــی جهــان اســام‬ ‫هســتند کــه حــدود ‪ ۴‬درصــد پژوهشــگران جهــان‬ ‫را تشــکیل می دهنــد‪ .‬ایــن افــراد‪ ،‬مخاطبــان‬ ‫جایــزه مصطفــی(ص) در برنامه هــای مــا هســتند‪.‬‬ ‫بایــد بتوانیــم بــه افــق برنامه هــای خــود برســیم و‬ ‫ایــن تعــداد را تحــت پوشــش قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفــی(ص)‬ ‫در خصــوص افــق پیــش روی جایــزه مصطفــی(ص)‬ ‫اظهــار کــرد‪ ۱۰۰ :‬هــزار دانشــمند جهــان اســام‬ ‫بــا مشــارکت در برنامه هــای بنیــاد مشــارکت‬ ‫دارنــد و در شــبکه بنیــاد هســتند کــه ایــن‬ ‫تعــداد از ‪ ۹۰۰‬مرکــز علمــی جهانــی شناســایی‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــن عملکــرد بــرای یــک مجموعــه‬ ‫نوپــا بــا فعالیــت ‪ ۱۰‬ســاله اســت‪ .‬امیدواریــم ایــن‬ ‫حرکــت در یــک فراینــد مطلــوب‪ ،‬جایــزه را بــه‬ ‫یکــی از جوایــز اصلــی در دنیــا برســاند‪ .‬صفاری نیــا‬ ‫بــا اشــاره بــه چهره هــای شــاخص جایــزه گفــت‪:‬‬ ‫برگزیــدگان جایــزه مصطفــی(ص) ماننــد پروفســور‬ ‫جکــی یینــگ‪ ،‬پروفســور شــکراللهی‪ ،‬پروفســور‬ ‫خادم الحســینی‪ ،‬پروفســور شــاهین‪ ،‬پروفســور‬ ‫بهارونــد‪ ،‬دکتــر عبداالحــد و‪ ...‬تاثیــرات خوبــی‬ ‫در دنیــا و جهــان داشــته اند کــه دانــش انــان بــه‬ ‫مرحلــه تجاری ســازی رســیده اســت‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫ســتارگانی بودنــد کــه نورشــان دیــده نمی شــد؛‬ ‫امــا اکنــون جایــزه مصطفــی(ص) از بیــن ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر انــان را شناســایی و در ســطح دنیــا‬ ‫معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫او در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬بــه جــز جایــزه‬ ‫مصطفــی(ص) در حــوزه دانش امــوزی‪ ،‬مســابقه‬ ‫دانش امــوزی نــور را داریــم کــه ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫دانش امــوز تحــت پوشــش ایــن مســابقه اســت و‬ ‫ایــن تعــداد دانش امــوز ‪ 9‬هــزار فیلــم یک دقیقـه ای‬ ‫علمــی تولیــد کرده انــد و ســاالنه ایــن مســابقات‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬صفاری نیــا افــزود‪ :‬در رقابــت‬ ‫علمــی کنــز کــه مختــص دانشــمندان جــوان‬ ‫اســت‪ ،‬حــدود ‪ ۲‬هــزار نفــر از ســطح کشــورهای‬ ‫اســامی شــرکت کرده انــد‪ .‬در برنامــه اســتپ نیــز‬ ‫بــه جــز ایــران کشــورهای ترکیــه‪ ،‬مالــزی‪ ،‬عمــان‬ ‫و پاکســتان میزبــان دانشــمندان جهــان اســام‬ ‫بود ه انــد‪.‬‬ ‫وی یکــی دیگــر از کارهــای خــوب بنیــاد را‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬بنیــاد ایــن امــکان را داده اســت‬ ‫کــه دانشــمندان جــوان‪ ،‬فرصت هــای مطالعاتــی‬ ‫را در اختیــار داشــته باشــند‪ .‬تاکنــون ‪ ۳‬دانشــگاه‬ ‫در پاکســتان‪ ،‬ترکیــه و ایــران‪ ،‬فرصــت تحقیقاتــی‬ ‫بــرای دانشــمندان تعریــف کرده انــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار کــرد‪ :‬ایــن مجموعــه اقدامــات‬ ‫توســط خادمــان مصطفــی(ص) انجــام شــده اســت‬ ‫کــه امــروز در جلســه حضــور دارنــد‪ .‬اشــخاص‬ ‫حقیقــی و حقوقــی بانــی جایــزه مصطفــی(ص)‬ ‫هســتند کــه بیــش از ‪ ۱۶۰‬رســانه از ‪ ۲۳‬کشــور‬ ‫جهــان ان را منعکــس کرده انــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت عصــر روز ســه شــنبه ‪ ۲۵‬بهمــن‬ ‫مــاه گردهمایــی خادم المصطفــی(ص) بــا حضــور‬ ‫علی اکبــر صالحــی رئیــس هیئــت مدیــره بنیــاد‬ ‫مصطفــی(ص) و قائم مقــام و معــاون پژوهشــی‬ ‫فرهنگســتان علــوم‪ ،‬مهــدی صفاری نیــا مدیــر‬ ‫بنیــاد مصطفــی(ص) و رئیــس پــارک فنــاوری‬ ‫پردیــس‪ ،‬محمدحســین حســین زاده رئیــس بانــک‬ ‫قرض الحســنه رســالت و جمعــی از شــخصیت های‬ ‫برجســته علمــی و مدیریتــی کشــور برگــزار شــد و‬ ‫از ‪ 12‬واقــف و خیــر بنیــاد مصطفــی(ص) تقدیــر و‬ ‫بــه انــان نشــان خادم المصطفــی(ص) اهــدا شــد‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اسفتدماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪16‬‬ ‫سخنگوی وزارت علوم‪:‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫نیازمند انسجام بخشی و تقویت وحدت گفتمانی در کشور هستیم‬ ‫ســخنگوی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اتفاقاتــی کــه اخیــرا ً در کشــور بــه‬ ‫ویــژه در دانشــگاه ها رخ داد؛ هــم اکنــون نیازمنــد‬ ‫انسجام بخشــی و تقویــت وحــدت گفتمانــی در‬ ‫کشــور بــه عنــوان رئــوس برنامه هــای ایــام اهلل‬ ‫دهــه فجــر هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر علــی شمســی پور‬ ‫ســخنگوی وزارت علــوم دربــاره لــزوم تبییــن‬ ‫دســتاوردهای علــم و فنــاوری در بهمن مــاه گفــت‪:‬‬ ‫مســئولیت کمیتــه دانشــجویی و دانشــگاهیان‬ ‫ســتاد برگــزاری برنامه هــای دهــه فجــر بــا‬ ‫اســامی در حــوزه علمــی و دانشــگاهی اســت‪.‬‬ ‫مشــاور وزیــر علــوم و مدیــرکل حــوزه وزارتــی‬ ‫و روابــط عمومــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا اتفاقاتــی کــه‬ ‫اخیــرا ً در کشــور بــه ویــژه دانشــگاه ها رخ داد؛‬ ‫هم اکنــون نیازمنــد انسجام بخشــی و تقویــت‬ ‫وحــدت گفتمانــی در کشــور بــه عنــوان رئــوس‬ ‫برنامه هــای ایــام اهلل دهــه فجــر هســتیم‪.‬‬ ‫معاونــت فرهنگــی وزارت علــوم اســت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫مبنــای تمــام ایــن برنامه هــا بحــث امیدافرینــی و‬ ‫وحــدت بخشــی بــا تبییــن دســتاوردهای انقــاب‬ ‫شمس ـی پور ادامــه داد‪ :‬بــا وقــوع انقــاب اســامی‬ ‫تغییــرات شــگفت انگیزی در حــوز علــم و فنــاوری‬ ‫و امــوزش عالــی کشــور اتفــاق افتــاد؛ در حــدی‬ ‫تبادل فناوری در خاور دور‪/‬فرصت های فناورانه ای که ایران و چین برای یکدیگر دارند‬ ‫در ســال های اخیــر شــاهد افزایــش روابــط ایــران‬ ‫و چیــن در زمینــه فنــاوری بوده ایــم و ســفر اخیــر‬ ‫ریاســت جمهــوری بــه چیــن نیــز نتایــج مثبتــی‬ ‫بــرای تبــادل فنــاوری بیــن ایــن دو کشــور خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫گــروه علــم و پیشــرفت خبرگــزاری فــارس؛‬ ‫ســفر ای ـت اهلل رئیســی‪ ،‬رئیــس جمهــور ایــران بــه‬ ‫چیــن‪ ،‬از مهم تریــن اتفاقــات ایــن هفتــه بــود‪.‬‬ ‫ایــن ســفر جهــت تســریع و پیگیــری اجــرای ســند‬ ‫جامــع مشــارکت راهبــردی و گســترش روابــط دو‬ ‫کشــور در عرصه هــای سیاســی و اقتصــادی انجــام‬ ‫شــده اســت و در طــی ان ‪ ۲۰‬ســند همــکاری و‬ ‫تفاهم نامــه مابیــن جمهــوری اســامی ایــران و‬ ‫بزرگتریــن شــریک تجــاری خــود منعقــد شــد‪.‬‬ ‫در ســفر هیئــت دولــت ایرانــی بــه چیــن‪،‬‬ ‫موافقت نامه هــای همــکاری ایــران و ایــن کشــور‬ ‫در زمینه هــای مختلفــی چــون ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬ســامت‪ ،‬محیــط زیســت‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬انــرژی‪ ،‬مالکیــت معنــوی و تجــارت‬ ‫بین الملــل امضــا شــد‪ .‬توجــه بــه توســعه‬ ‫فناوری هــای طرفیــن‪ ،‬از موضوعــات مــورد توجــه‬ ‫ایــن تفاهمــات بــوده اســت‪.‬‬ ‫در زمینه هــای گوناگــون علــم و فنــاوری‪ ،‬دو‬ ‫کشــور ایــران و چیــن‪ ،‬هــر دو ظرفیت هــای‬ ‫فراوانــی بــرای تبــادل فنــاوری و توســعه ارتباطــات‬ ‫فناورانــه بــا یکدیگــر دارنــد‪ .‬کشــور ایــران بــه‬ ‫دلیــل نیــروی انســانی نــواور و ظرفیت هــای‬ ‫فــراوان دانش بنیانــی مــورد توجــه چیــن اســت‪.‬‬ ‫کشــور چیــن نیــز یکــی از کشــورهای پیشــرو در‬ ‫زمینــه علــم و فنــاوری اســت و در بســیاری از‬ ‫حیطه هــا حــرف اول را می زنــد و فناوری هــای‬ ‫پیشــرفته ایــن کشــور در صنایــع تــراز اول جهانــی‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫در ســفیر اخیــر رئیــس جمهــور ایــران بــه چیــن‪،‬‬ ‫همــکاری ایــن دو کشــور در زمینه هــای فنــاوری‬ ‫از مــوارد اصلــی تفاهمــات بیــن ایــن دو کشــور‬ ‫اســت‪ .‬مطابــق بــا برنامه ریزی هــای انجام شــده در‬ ‫ســند جامــع مشــارکت راهبــردی ایــن دو کشــور‪،‬‬ ‫فرصــت خوبــی بــرای همــکاری زیسـت بوم نــواور و‬ ‫دانش بنیــان ایرانــی بــا شــرکت های چینــی بــرای‬ ‫از جملــه انــرژی دارای ظرفیت هــای خوبــی بــرای‬ ‫صــادرات محصــوالت و فناوری هــای خــود بــه‬ ‫چیــن اســت‪.‬‬ ‫تولیــد و بهره بــرداری مشــترک از فناوری هــای‬ ‫مختلــف اســت‪.‬‬ ‫همکاری هــای فناورانــه ایــران و چیــن‪ ،‬پیــش‬ ‫از ایــن نیــز نتایــج مثبــت و موفقــی را بــه همــراه‬ ‫داشــته اســت‪ .‬نقطــه عطــف ایــن همکاری هــا در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۶‬و همزمــان بــا ســفر رئیــس جمهــور‬ ‫چیــن بــه ایــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫امیــر قربانعلــی‪ ،‬مدیــر خانــه نــواوری و فنــاوری‬ ‫ایــران در چیــن‪ ،‬پیــش از ایــن در خصــوص‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری مشــترک ایــران و چیــن‬ ‫در ســال ‪ 2016‬گفتــه بــود‪ :‬در ایــن ســال تفاهــم‬ ‫همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری و اکادمــی چیــن امضــا و مقــرر شــد‬ ‫همکاری هــای علمــی و فنــاوری ایــران و چیــن‬ ‫در زمینه هایــی چــون نانــو‪ ،‬زیســت فناوری‪،‬‬ ‫تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬دارو و همچنیــن حــوزه‬ ‫فنــاوری اطالعــات و هــوش مصنوعــی توســعه‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مبــادالت فنــاوری ایــن‬ ‫دو کشــور عنــوان کــرده بــود‪ :‬از مهم تریــن‬ ‫قراردادهــای صادراتــی ایــران و چیــن مربــوط بــه‬ ‫صــادرات تجهیــزات تولیــد نانوالیــاف بــرای تولیــد‬ ‫ماس ـک های تنفســی ‪ N۹۵‬توســط ایــران بــه ایــن‬ ‫کشــور اســت‪ .‬افتتــاح مرکــز نانــوی ایــران و چیــن‬ ‫در پــارک فنــاوری نانــوی ســوژو چیــن‪ ،‬صــادرات‬ ‫‪ ۵‬دســتگاه صنعتــی‪ ،‬پایلوت هــای دســتگاه های‬ ‫ازمایشــگاهی‪ ،‬دســتگاه های شبیه ســاز جراحــی‬ ‫چشــم از جملــه مــوارد مثبــت همکاری هــای ایــن‬ ‫دو کشــور در زمینه هــای علمــی و فنــاوری اســت‪.‬‬ ‫حــوزه فنــاوری نانــو و تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬از‬ ‫حوزه هــای بســیار مهــم فنــاوری ایرانــی اســت کــه‬ ‫تاکنــون مــورد توجــه کشــور چیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫از طرفــی بــه همــت شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫فنــاور‪ ،‬ایــران در بســاری از زمینه هــای فنــاوری‬ ‫ســال گذشــته نیــز پرویــز کرمــی‪ ،‬مشــاور وقــت‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری نیــز‬ ‫در خصــوص مقایســه تبــادل فنــاوری در قبــل و‬ ‫بعــد از امضــای ســند مشــارکت راهبــردی اظهــار‬ ‫داشــته بــود‪ :‬مبــادالت فنــاوری ایــران و چیــن‬ ‫در قبــل از امضــای قــرارداد ‪ 25‬ســاله جامــع‬ ‫مشــارکت راهبــردی در صورتــی انجــام می شــد‬ ‫کــه تضمین هــای قانونــی کمــی بــرای شــرکت ها‬ ‫وجــود داشــت؛ امــا امضــای ایــن ســند و تفاهمــات‬ ‫جدیــد بیــن دو کشــور‪ ،‬تضمین هــا و حمایت هــای‬ ‫قانونــی الزم توســط دولــت چیــن و ایــران بــه‬ ‫شــرکت هایی کــه خواســتار فعالیــت هســتند‪،‬‬ ‫داده می شــود و شــرکت های فنــاور می تواننــد‬ ‫از حمایت هــا و مشــوق هایی کــه دو دولــت در‬ ‫جریــان ایــن تفاهم نامه هــا ایجــاد می کننــد‪،‬‬ ‫اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مهمتریــن مــوارد همــکاری‬ ‫فناورانــه ایــران و چیــن گفتــه بــود‪ :‬یکــی از مــوارد‬ ‫مهــم در تفاهمــات همــکاری ایــران و چیــن کــه‬ ‫اخیــرا بــه امضــای مســئولین دو کشــور رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬تفاهم نامــه مربــوط بــه مالکیــت معنــوی‬ ‫اســت‪ .‬بــا تســهیل گری هایی کــه در ایــن‬ ‫زمینــه می توانــد انجــام گیــرد‪ ،‬تولیدکننــدگان‬ ‫فناوری هــای ایرانــی می تواننــد تاییدیه هــا‬ ‫و گواهینامه هــای مــورد نیــاز بــرای صــادرات‬ ‫محصــوالت خــود بــه چیــن را اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫کشــور چیــن در فناوری هــای ‪ IT‬و هــوش‬ ‫مصنوعــی از کشــورهای پیشــرو جهــان اســت و‬ ‫بــدون شــک همکاری هــا در زمینــه ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات می توانــد فرصت هــای خوبــی‬ ‫بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی داشــته باشــد تــا‬ ‫بتواننــد تولیــدات و محصــوالت خــود را توســعه و‬ ‫رشــد دهنــد؛ بــرای مثــال تجهیــزات زیرســاختی‬ ‫اینترنــت ‪ 5G‬ایــن کشــور می توانــد شــرایطی را‬ ‫فراهــم کنــد کــه اســتارتاپ ها و شــرکت های‬ ‫ایرانــی نرم افــزاری رشــد فراوانــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســند جامــع مشــارکت راهبــردی ایــران و چیــن‪،‬‬ ‫برنامــه نقشــه راه ‪ 25‬ســاله ارتبــاط ایــن دو کشــور‬ ‫را عرصه هــای مختلفــی چــون فنــاوری ترســیم‬ ‫می کنــد‪ .‬تفاهمــات و همکاری هایــی کــه در ذیــل‬ ‫ایــن ســند صــورت می گیــرد می توانــد بــه رشــد‬ ‫و توســعه فناوری هــای هــر دو کشــور کمــک کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ظرفیت هــا و تاثیــرات مثبــت ایــن‬ ‫همکاری هــا در اینــده ای نــه چنــدان دور‪ ،‬بــه‬ ‫رفــع جوســازی های منفــی رســانه های مخالــف‬ ‫پیشــرفت ملــی ایــران خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کــه می تــوان ایــن تغییــرات را در حــد معجــزه‬ ‫دانســت‪ .‬بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬وی از پیشــرفت جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران در حــوزه تولیــدات علمــی‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫ازمایشــگاهی و گســترش امــوزش عالــی نســبت‬ ‫بــه قبــل انقــاب ســخن گفــت و افــزود‪ :‬افزایــش‬ ‫تعــداد دانشــجویان و تحصیل کرده هــا و بــاز‬ ‫شــدن درب هــای دانشــگاه ها و تحصیــات بــه روی‬ ‫دختــران ایرانــی و تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان‬ ‫همــه از دســتاوردها و بــرکات انقــاب اســامی در‬ ‫طــول یــک دوره چهــل ســاله اســت‪.‬‬ ‫اشتغال زایی بیش از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫نفری‪ ،‬ارمغان شرکت های‬ ‫دانش بنیان در کشور‬ ‫وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری از‬ ‫اشــتغالزایی بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار شــغلی طــی‬ ‫امســال در پارک هــای علــم و فنــاوری و‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در کشــور خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه علــم و پیشــرفت‬ ‫خرگــزاری فــارس و بــه نقــل از معاونــت‬ ‫فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬محمدعلــی‬ ‫زلفــی گل از اشــتغال زایی بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫شــغلی طــی امســال در پارک هــای علــم و‬ ‫فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان در‬ ‫کشــور خبــر داد‪ .‬وزیــر علــوم‪ ،‬در گفتگــو‬ ‫بــا دانشــگاه ســمنان بــا اعــام ایــن خبــر در‬ ‫جمــع خبرنــگاران بــه توجــه ویــژه دولــت‬ ‫ایــت اهلل رییســی بــه دانش بنیان هــا اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت‬ ‫ســیزدهم تاکنــون بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار هســته‬ ‫فنــاور در سراســر کشــور ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا اشــاره بــه مشــکل اشــتغال‬ ‫فارغ التحصیــان در کشــور افــزود‪ :‬ایجــاد‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار شــغل در واحدهــای‬ ‫دانش بنیــان و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫زمینــه خوبــی بــرای اشــتغال نیروهــای‬ ‫تحصیل کــرده در کشــور فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬توســعه هســته های فنــاور و‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان را اولویــت ایــن‬ ‫وزارتخانــه برشــمرد و ادامــه داد‪ :‬در دولــت‬ ‫ایــت اهلل رییســی بیــش از ‪ ۷۰۰۰‬شــرکت‬ ‫دانش بنیــان در سراســر کشــور ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪ .‬وی اینــده شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫را روشــن دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬توجــه‬ ‫جــدی بــه هســته های دانش بنیــان و دانــش‬ ‫محــور در معاونــت تازه تاســیس معاونــت‬ ‫فنــاوری و نــواوری گویــای توجــه ویــژه بــه‬ ‫ایــن بخــش اســت‪ .‬وزیــر علــوم از حمایــت از‬ ‫پســادکتری و برگــزاری تــور فنــاور بــه عنــوان‬ ‫دو برنامــه و اولویــت ایــن وزارتخانــه در حــوزه‬ ‫فنــاوری نــام بــرد و گفــت‪ :‬توجــه بــه ایــن‬ ‫دو در کنــار راه انــدازی خانه هــای خــاق و‬ ‫حمایــت و پشــتیبانی از شــرکت هــای فنــاور‬ ‫و دانش بنیــان می توانــد بــه توســعه علمــی‬ ‫کشــور کمــک کنــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫رئیس دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫اسفتدماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اختیارات فعلی دانشگاه ها در شان نهاد دانشگاه نیست‬ ‫رئیــس دانشــگاه تهــران در نشســت‬ ‫روســای دانشــگاه ها بــا رئیــس دیــوان‬ ‫محاســبات کشــور‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬امــروز ســایر‬ ‫دســتگاه های اجرایــی فاقــد هیــات امنــا‪ ،‬از‬ ‫اختیــارات بیشــتری نســبت بــه دانشــگاه ها‬ ‫بهره منــد هســتند و اختیــارات فعلــی روســای‬ ‫دانشــگاه ها در شــان نهــاد دانشــگاه نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر ســید محمــد‬ ‫مقیمــی رئیــس دانشــگاه تهــران صبــح امــروز‬ ‫‪ ۴‬بهمــن در نشســت روســای دانشــگاه های‬ ‫بــزرگ بــا رئیــس دیــوان محاســبات کشــور‬ ‫کــه در محــل دیــوان محاســبات برگــزار شــد‪،‬‬ ‫بــا قدردانــی از همــکاری و رویکــرد دیــوان‬ ‫محاســبات کشــور در زمینــه پیشــگیری‪،‬‬ ‫امــوزش و ارتقــای نظــارت در کشــور‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــده هیئت امنایــی شــدن دانشــگاه ها ایــده‬ ‫بســیار خوبــی بــوده کــه از ســال های دور‬ ‫بــرای اولیــن بــار در قانــون برنامــه چهــارم‬ ‫توســعه گنجانــده شــد و در قانــون برنامــه‬ ‫پنجــم هــم تــا حــدودی توانســته بــود‬ ‫اختیــارات دانشــگاه ها را تامیــن کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫بــه مــرور زمــان اختیــارات هیئت های امنــای‬ ‫دانشــگاه ها رنــگ باخــت تــا جایــی کــه‬ ‫هیات هــای امنــا جــز اینکــه یــک خــوان‬ ‫اضافــه در فراینــد اجرایــی دانشــگاه ها ایجــاد‬ ‫کرده انــد‪ ،‬کارکــرد چندانــی ندارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه تهــران افــزود‪ :‬اگــر بخواهیــم‬ ‫یــک موضــوع ســاختاری و بودجــه ای را در‬ ‫دانشــگاه عملیاتــی کنیــم‪ ،‬در صورتــی کــه‬ ‫هیــات امنــای دانشــگاه هــم ان را تصویــب‬ ‫کنــد‪ ،‬مصوبــه در صورتــی قابلیــت اجــرا دارد‬ ‫کــه تاییــد ســازمان برنامــه و بودجه یا ســازمان‬ ‫امــور اداری و اســتخدامی را نیــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن درحالیســت کــه تاییــد ایــن دو ســازمان‬ ‫بــرای ســایر دســتگاه های اجرایــی کــه‬ ‫فاقــد هیــات امنــا هــم هســتند‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن امــروز ســایر دســتگاه های اجرایــی‬ ‫فاقــد هیــات امنــا‪ ،‬از اختیــارات بیشــتری‬ ‫نســبت بــه دانشــگاه ها بهره منــد هســتند و‬ ‫اختیــارات فعلــی روســای دانشــگاه ها در شــان‬ ‫نهــاد دانشــگاه نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مطالبــه تحقــق اســتقالل‬ ‫مالــی و اداری دانشــگاه ها در برنامــه هفتــم‬ ‫توســعه‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬گاهــی وقتــی صحبــت‬ ‫از اســتقالل اداری و مالــی دانشــگاه می کنیــم‪،‬‬ ‫ایــن تلقــی بــرای برخــی ایجــاد می شــود کــه‬ ‫منظــور اســتقالل دانشــگاه از حاکمیــت اســت‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه وقتــی صحبــت از‬ ‫اســتقالل می شــود‪ ،‬بــه معنــای ان نیســت‬ ‫کــه می خواهیــم از حاکمیــت واگرایــی کنیــم‪،‬‬ ‫بلکــه خواهــان اختیــارات حداقــل هماننــد‬ ‫شــرکت های دولتــی هســتیم‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــکده مدیریــت دانشــگاه‬ ‫تهــران‪ ،‬دانشــگاه ها را یکــی از ســالم ترین‬ ‫دســتگاه های اجرایــی از نظــر ســامت اداری‬ ‫و مالــی دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬مقــام معظــم‬ ‫رهبــری‪ ،‬رئیس جمهــوری و مجلــس شــورای‬ ‫اســامی انتظــار دارنــد دانشــگاه ها توســعه‬ ‫کشــور را از طریــق ارتقــای علــم و فنــاوری‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار دهنــد‪ .‬تقاضــای روســای‬ ‫دانشــگاه ها ایــن اســت کــه اختیــارات دانشــگاه‬ ‫متناســب بــا انتظــاری کــه از دانشــگاه ها‬ ‫مــی رود‪ ،‬تنظیــم شــود و بــه تناســب ایــن‬ ‫انتظــار‪ ،‬اختیــارات و حمایت هــای مــادی و‬ ‫معنــوی الزم از دانشــگاه ها بعمــل ایــد‪.‬‬ ‫تحقــق اســتقالل اداری و مالــی‬ ‫دانشــگاه منافاتــی بــا اســتمرار‬ ‫نظارت هــای دیــوان محاســبات‬ ‫نــدارد‬ ‫دکتــر مقیمــی بــا درخواســت توجــه ویــژه‬ ‫بــه اســتقالل اداری و مالــی دانشــگاه ها در‬ ‫برنامــه هفتــم توســعه‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا نظارت هــای‬ ‫دیــوان محاســبات کشــور مشــکلی نداریــم و‬ ‫حتــی تحقــق اســتقالل اداری و مالــی دانشــگاه‬ ‫نیــز منافاتــی بــا اســتمرار نظارت هــای دیــوان‬ ‫محاســبات نــدارد‪ .‬بــرای امــر نظــارت چنــان‬ ‫جایگاهــی قائــل هســتیم کــه دانشــگاه تهــران‬ ‫بــرای اولیــن بــار در بیــن دانشــگاه های کشــور‪،‬‬ ‫نســبت بــه راه انــدازی اداره کل حسابرســی‬ ‫داخلــی اقــدام کــرده اســت؛ چراکــه اعتقــاد‬ ‫داریــم قبــل از اینکــه دیــوان محاســبات‪،‬‬ ‫ســازمان بازرســی و نهادهــای نظارتــی بخواهند‬ ‫دانشــگاه را حساب کشــی کننــد‪ ،‬مــا خودمــان‬ ‫ضمــن رســیدگی بــه نحــوه عملکــرد اداری و‬ ‫مالــی واحدهــای دانشــگاه‪ ،‬اولیــن اقدام کننــده‬ ‫و گزارش دهنــده تخلفــات باشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه تهــران خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫برخــی مدیــران اجرایــی گمــان می کننــد اگــر‬ ‫گــزارش تخلفات شــان را ارائــه دهنــد‪ ،‬گویــا‬ ‫ضعــف مدیریتــی و کوتاهــی انهــا در مدیریــت‬ ‫تداعــی می شــود‪ ،‬امــا ایــن یــک برداشــت‬ ‫اشــتباه اســت کــه در برخــی مدیــران وجــود‬ ‫دارد‪ .‬در دانشــگاه تهــران معتقــد هســتیم بایــد‬ ‫خودمــان گزارش هــا را تهیــه و اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫لــذا اعتقــاد داریــم نظارت هــای داخلــی و‬ ‫بیرونــی حتمــاً تقویــت شــده و توســعه پیــدا‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫دیــوان محاســبات در زمینــه‬ ‫ابهام زدایــی از احــکام قانــون‬ ‫بودجــه کمــک کنــد‬ ‫دکتــر مقیمــی در بخــش دیگــر ســخنانش بــا‬ ‫اشــاره بــه یــک ســری ابهامــات همیشــگی در‬ ‫احــکام قانــون بودجــه‪ ،‬ایــن ابهامــات را مایــه‬ ‫زحمــت و اتــاف وقــت بــرای مدیــران اجرایــی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬ابهامــات احــکام بودجــه باعث‬ ‫می شــود کــه هــر ســاله بــه دنبــال استفســاریه‬ ‫از معاونــت قوانیــن مجلــس شــورای اســامی‬ ‫و شــورای نگهبــان و یــا مراجــع نظارتــی‬ ‫باشــیم‪ .‬بــه عنــوان نمونــه تــا ‪ ۷‬مــاه نخســت‬ ‫دوره جدیــد مدیریــت دانشــگاه تهــران‪ ،‬چالــش‬ ‫اساســی در خصــوص افزایــش حقــوق اعضــای‬ ‫هیــات علمــی وجــود داشــت و در ایــن مــدت‬ ‫ذهــن روســای دانشــگاه ها عمدتـاً متمرکــز بــر‬ ‫ایــن بــود کــه احــکام صادرشــده اصــاح شــود‬ ‫یــا نشــود‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه تهــران خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تقاضــا داریــم در قانــون بودجــه ‪ ،۱۴۰۲‬دیــوان‬ ‫محاســبات کــه نماینــده ای هــم در کمیســیون‬ ‫تلفیــق بودجــه دارد‪ ،‬در حــوزه ابهام زدایــی از‬ ‫احــکام قانــون بودجــه بویــژه انجــا کــه دربــاره‬ ‫دانشــگاه ها اســت‪ ،‬عنایــت ویــژه داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره کمبــود اعتبــارات پایــان ســال نیــز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته بــا توجــه بــه‬ ‫غیــر واقعــی بــودن پیش بینی هــای بودج ـه ای‬ ‫و تغییراتــی کــه در زمینــه حقــوق و دســتمزد‬ ‫داشــتیم‪ ،‬شــاهد تخصیــص ‪ ۱۱۵‬درصــدی‬ ‫بودجــه دانشــگاه ها در پایــان ســال بودیــم‪ .‬از‬ ‫دیــوان محاســبات کشــور درخواســت داریــم تــا‬ ‫ضمــن رســیدگی بــه تــرک فعــل دســتگاه های‬ ‫ذیربــط در انجــام تکالیــف قانونــی در خصــوص‬ ‫میــزان و تاخیــر بودجه هــای دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫بــا عنایــت بــه کمبــود بودجــه دانشــگاه ها‬ ‫بــرای تامیــن اعتبــارات ضــروری و فــوری‬ ‫همچــون تغذیــه دانشــجویی و خدمــات رفاهــی‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬نهادهــای بودجــه ای و مالــی را‬ ‫بــرای تامیــن نیازهــای حداقلــی دانشــگاه ها‬ ‫مکلــف ســازد تــا تخصیــص اعتبــارات پایــان‬ ‫ســال را حداقــل بــه ‪ ۱۲۰‬درصــد برســانند‬ ‫تــا دانشــگاه ها از بحــران مالــی امســال عبــور‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫تهــران‪ ،‬دکتــر مقیمــی در پایــان دربــاره‬ ‫زمینه هــای همــکاری دانشــگاه ها بــا دیــوان‬ ‫محاســبات کشــور‪ ،‬بــرای همــکاری در بخــش‬ ‫فعالیت هــای پیشــگیری اعــام امادگــی‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬دانشــگاه ها امادگــی دارنــد در‬ ‫بحــث فرهنگ ســازی و امــوزش و پیشــگیری‬ ‫از تخلفــات و همچنیــن توســعه و تقویــت‬ ‫رویکردهــای علمــی بــه دیــوان محاســبات‬ ‫کشــور کمــک کنند‪.‬‬ ‫افزایش بهره وری در صنعت فضایی به کمک نخبگان و بخش خصوصی‬ ‫رئیــس ســازمان فضایــی ایــران‪ :‬بایــد مســیر‬ ‫را بــرای بخــش خصوصــی‪ ،‬همــوار کنیــم‬ ‫تــا فضــا‪ ،‬عرصــه تاخــت و تــاز شــرکت های‬ ‫خصوصــی بــه معنــای واقعــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه علــم و پیشــرفت‬ ‫خبرگــزاری فــارس و بــه نقــل از بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان‪ ،‬حســن ســاالریه صنعــت فضایــی‬ ‫کشــور را یــک صنعــت بومــی و بــر خــود‬ ‫متکــی توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫صنعــت فضایــی در بخش هــای باالدســتی‪،‬‬ ‫میان دســتی و پایین دســتی از طراحــی‬ ‫و ســاخت ماهــواره و ماهواره بــر تــا ارائــه‬ ‫داده هــای فضایــی دســتاوردهای ارزنــده ای‬ ‫ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان فضایــی خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــه زودی قــدم بــه عرصه هــای جدیــد طراحــی‬ ‫و ســاخت ماهواره هــای دقیق تــر سنجشــی‪،‬‬ ‫راداری‪ ،‬مخابراتــی و پرتابگرهــای ســنگین تر‬ ‫بــه منظــور رســیدن بــه جایــگاه کشــور و‬ ‫رســیدن بــه حــق طبیعــی خواهیــم گذاشــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن در توســعه زیســت‬ ‫فضایــی در مســیر نیــاز محــور در حــال رشــد‬ ‫و نمــو هســتیم‪ .‬در زمینــه توســعه کاربردهــای‬ ‫داده هــای مبتنــی بــر فضــا در حوزه هــای‬ ‫مختلــف از کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گرفتــه تــا نقش ـه برداری و پایــش منابــع ابــی‪،‬‬ ‫پیشــرفت های خوبــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان فضایــی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا ایــن‬ ‫وجــود الزم اســت بیــش از همیشــه بــه توســعه‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬اقتصــاد فضــا یــا بــه عبــارت دیگــر‬ ‫کســب درامــد و افزایــش بهــره وری و بهــره وری‬ ‫در صنایــع مختلــف بــا کمــک گرفتــن از‬ ‫ظرفیت هــای داده هــای فضایــی توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن عرصــه نیــاز بــه‬ ‫توســعه اپراتورهــای مخابراتــی‪ ،‬سنجشــی‬ ‫بــه صــورت خصوصــی داریــم‪ ،‬بایــد مســیر‬ ‫را بــرای بخــش خصوصــی‪ ،‬همــوار کنیــم‬ ‫تــا فضــا عرصــه تاخــت و تــاز شــرکت های‬ ‫خصوصــی بــه معنــای واقعــی باشــد‪ .‬ســاالریه‬ ‫افــزود‪ :‬بــر اســاس چشــم انداز ســند فضایــی‬ ‫کشــور در افــق ‪ ۱۴۰۱‬تــا ‪ ۱۴۱۰‬کــه یــک‬ ‫مــاه قبــل در شــورای عالــی فضایــی مصــوب‬ ‫و توســط رئیــس جمهــور ابــاغ شــد‪ ،‬در کنــار‬ ‫اهمیــت دادن بــه توســعه بومــی بــه توســعه‬ ‫کســب و کارهــا و بهره منــدی شــهروندان از‬ ‫خدمــات فضایــی‪ ،‬تاکیــد شــده اســت‪ .‬وی‬ ‫حرکــت از نمونه ســازی و تک ســازی بــه‬ ‫ســمت انبوه ســازی و صنعتی ســازی ایــن‬ ‫حــوزه را از ضروریــات در ایــن صنعــت عنــوان‬ ‫کــرد و یــاداور شــد‪ :‬تحقــق اهدافــی چــون‬ ‫توســعه منظومــه ماهــواره ای و اقتصــادی کردن‬ ‫پرتاب هــا و توســعه فناوری هــای ســنجش از‬ ‫دور‪ ،‬ارتباطــات و انتقــال داده هــا و در دســترس‬ ‫مــردم قــرار دادن بــدون توجــه بــه بخــش‬ ‫خصوصــی میســر نیســت‪.‬‬ ‫وی ســرعت جــذب نخبــگان را بــا کمــک‬ ‫بخــش خصوصــی امکان پذیــر دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬مناقصه هــای اخیــر ســازمان فضایــی‬ ‫نمونــه ای از ایــن دســت خدمــات اســت‪.‬‬ صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬رضا فرچ تبار‬ ‫همکاران این شماره ‪:‬‬ ‫سردبیر ‪ :‬زیر نظر هیات تحریریه‬ ‫‪ -‬دکتر ارش رزمی‬ ‫طرح جلد و گرافیست ‪:‬حلیمه استادمحمودی‬ ‫‪ -‬پیام چینی فروشان‬ ‫‪ -‬علی رستمی‬ ‫‪ -‬ابوالفضل لطفی‬ ‫‪ -‬رحیم ستارزاده‬ ‫‪ -‬سعیده صفری‬ ‫‪ -‬نور اهلل رزمی‬ ‫‪ -‬امیر بامه‬ ‫‪ -‬زهره مشتاقی عراق‬ صفحه 13

آخرین شماره های ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری)

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 22

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 22

شماره : 22
تاریخ : 1402/09/30
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 21

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 21

شماره : 21
تاریخ : 1402/08/30
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 20

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 20

شماره : 20
تاریخ : 1402/04/30
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 19

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 19

شماره : 19
تاریخ : 1402/03/15
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) ۱۸

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) ۱۸

شماره : ۱۸
تاریخ : 1402/02/31
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) ۱۵

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) ۱۵

شماره : ۱۵
تاریخ : 1401/11/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!