ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 61-۱۳ - مگ لند
0

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 61-۱۳

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 61-۱۳

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 61-۱۳

صفحه 1 صفحه 2 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪3‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫وزارت علوم قات و ناوری‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫برنامــه هــا و دســتاورد هــای حــوزه‬‫ارتیــاط دانشــگاه هــا بــا جامعــه و‬ ‫صنعــت‬ ‫ تدوین نظام انگیزشی متناسب در‬‫پژوهش های سازمان انرژی اتمی‬ ‫ پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور‬‫معرفی شدند‬ ‫ طرح ویژه شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات‬‫و فناوری برای رفع موانع پژوهشی‪ /‬رایزنی‬ ‫برای رفع مشکل مفاصا حساب قراردادهای‬ ‫پژوهشی‬ ‫مقدمه‬ ‫موضــوع ارتبــاط دانشــگاه ها بــا جامعــه و صنعــت‬ ‫در ســال های اخیــر بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬امارهــای موجــود در خصــوص قراردادهــای‬ ‫ارتبــاط صنایــع و دســتگاه های اجرایــی بــا‬ ‫دانشــگاه های کشــور خوشــبختانه رشــد مناســبی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬تدویــن و ابــاغ طــرح تحــول‬ ‫همــکاری دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی‬ ‫و فنــاوری بــا جامعــه و صنعــت‪ ،‬شناســایی و‬ ‫مستندســازی دســتاوردهای دانشــگاه ها در‬ ‫حــوزه ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت ‪ ،‬توســعه و‬ ‫ســاماندهی دوره هــای مهارت امــوزی دانشــگاه ها‬ ‫و مراکــز پژوهشــی در جهــت افزایــش توانایــی‬ ‫فارغ التحصیــان‪ ،‬رصــد اشــتغال دانش اموختــگان‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬حمایــت از ایجــاد ســاختارهای هدایــت‬ ‫شــغلی و کاریابــی تخصصــی در مراکــز علمــی و‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬فرصــت مطالعاتــی اعضــاء هیــات‬ ‫علمــی در جامعــه و صنعــت‪،‬‬ ‫حمایــت از طــرح هــای مزیــت اســتانی و‬ ‫پروژه هــای فناورانــه جهــش تولیــد و جــذب‬ ‫امریه هــای ســربازی ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت‬ ‫از جملــه برنامه هــای وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری بــه منظــور افزایــش ارتبــاط بــا جامعــه و‬ ‫صنعــت در ســال های اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر ســاماندهی و توســعه قراردادهــای‬ ‫کالن دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها بــا دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و همچنیــن اسیب شناســی مســتمر‬ ‫مشــکالت حقوقــی دانشــگاه ها در قراردادهــای‬ ‫همــکاری بــا صنایــع و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫کشــور و تــاش در جهــت رفــع ان هــا‪ ،‬گام هــای‬ ‫مهمــی بــوده اســت کــه بــا همــکاری دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫طرح تحول در همکاری دانشگاه ها و موسسات اموزشی‪ ،‬پژوهشی با جامعه و صنعت‬ ‫چشم انداز در افق ‪1404‬‬ ‫‪ 6‬هدف کالن‬ ‫‪ 8‬راهبرد اصلی‬ ‫‪ 44‬برنامه و اقدام‬ ‫شاخص های اماری مهم حوزه ارتباط با جامعه و صنعت‬ ‫تعداد کﻞ ﻗراردادهای جاری ارتباط با جامعه و صنعت ‪10835 :‬‬ ‫نسبت تعداد ﻗراردادهای جاری به تعداد اعضاء هیات علمﯽ ‪0/5 :‬‬ ‫مبلﻎ کﻞ ﻗراردادهای جاری ارتباط با جامعه و صنعت ‪ 4704 :‬میلیارد تومان‬ ‫مبلﻎ ﻗراردادهای جاری به ازاء هر عضو هیات علمﯽ ‪ 200 :‬میلیون تومان‬ ‫تعداد اعضاء هیات علمﯽ مﺠری ﻗراردادها ‪6343 :‬‬ ‫مبلﻎ ﻗراردادهای جاری به ازاء هر دانشﺠوی تحﺼیالت تکمیلﯽ ‪ 24 :‬میلیون تومان‬ ‫مبلﻎ متوسط ﻗراردادهای جاری ‪ 434 :‬میلیون تومان‬ ‫تعداد مراکز هدایت شﻐلﯽ فعال در دانشگاهها ‪49 :‬‬ صفحه 3 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫پایش و ساماندهی قراردادها و همکاری های ارتباط با جامعه و صنعت‬ ‫‪4۷04‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3106‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪6343‬‬ ‫‪۷000‬‬ ‫‪461۷‬‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪52۷‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪۹۹ 1400 1401‬‬ ‫‪۹7‬‬ ‫‪۹8‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪۹6‬‬ ‫حمایت از طرح های ماموریت گرایی دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها و مراکز اموزش عالی‬ ‫کشور‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪9۷‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪948 1100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1849‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪13۷۷‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪95‬‬ ‫حمایــت مالــی و پشــتیبانی از ‪49‬‬ ‫دانشــگاه جهــت ایجــاد و راه انــدازی‬ ‫مراکــز هدایــت شــغلی و کاریابــی‬ ‫تخصصــی‬ ‫ کارافرینی‬‫ مشاوره و هدایت شغلی تخصصی‬‫ کاراموزی‬‫ کاریابی‬‫‪ -‬برگزاری نمایشگاه های کار‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪9۷‬‬ ‫تعداد مجریان قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا‬ ‫‪5552‬‬ ‫‪3002 3256‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪213۷‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫مراکز هدایت شغلی و کاریابی های‬ ‫تخصصی‬ ‫میانگین تعداد شرکت کنندگان در هر دانشگاه‬ ‫مبلغ قرادادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا (میلیارد تومان)‬ ‫ طرح هــای مشــارکت دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش عالــی کشــور در توســعه مزیت هــای‬‫اســتانی‪ 24 :‬طــرح‬ ‫ همــکاری بــا بنیــاد ملــی نخبــگان در تعریــف هســته های مســئله محــور بــرای رفــع مشــکالت‬‫اســتان ها و اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای علمــی دانشــگاه های کشــور‬ ‫فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی در جامعه و صنعت‬ ‫تعداد فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪8۷10‬‬ ‫‪842۷‬‬ ‫‪8002‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪9۷‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪4۷23‬‬ ‫‪4249‬‬ ‫‪3248‬‬ ‫‪2968‬‬ ‫‪3035‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4۷‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪9۷‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪2۷3‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪16۷‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫تعداد دورههای برﮔزار شده ساﻻنه ‪8296 :‬‬ ‫تعداد متوسط دوره های برگزار شده در هر‬ ‫دانشگاه‬ ‫‪10۷‬‬ ‫‪93‬‬ ‫تعداد دورههای تﺨﺼﺼﯽ برﮔزار شده ‪5898 :‬‬ ‫‪۷۷‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تعداد دوره های عمومﯽ برﮔزار شده ‪2398 :‬‬ ‫تعداد شرکتکنندﮔان در دورهها ‪328599 :‬‬ ‫‪1400 1401‬‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫‪۹8‬‬ ‫‪۹7‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪۹6‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪6۵‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪۷4‬‬ ‫‪53‬‬ ‫دکتری‬ ‫‪114‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1۷‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9۷‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪۵1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪46 49‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪82‬‬ ‫‪60 63 64‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪49 52‬‬ ‫‪139۷‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاردانی‬ ‫متوسط درصد اشتﻐال کﻞ کشور برای مقاﻃﻊ تحﺼیلﯽ مﺨتلﻒ‬ ‫(درصد ذکر شده نسبت به امار کل دانش اموختگان است)‬ ‫همکاری های کالن با وزارت نفت‬ ‫‪ 9‬ﻃرح‬ ‫کالن باﻻدستﯽ‬ ‫پایش و ساماندهی قراردادها و همکاری های ارتباط با جامعه و صنعت‬ ‫‪108‬‬ ‫‪۷00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کلیه امار و شاخص­ها بر اساس پایش سال ‪ 1401‬تنظیم شده است‪.‬‬ ‫امار سال ‪1401‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫پایش وضعیت اشتغال دانش اموختگان دانشگاهی‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلغ ساالنه جذب شده از قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت صنعت (میلیارد تومان)‬ ‫‪99۷‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪260‬‬ ‫تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا‬ ‫‪10835‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حوزه ازدیاد برداشت از مﺨازن ) از سال ‪( 94‬‬ ‫‪ 13‬ﻃرح‬ ‫کالن باﻻدستﯽ‬ ‫حوزه ازدیاد برداشت از مﺨازن ) از سال ‪( 99‬‬ ‫‪ 5‬ﻃرح‬ ‫کالن باﻻدستﯽ‬ ‫حوزه اکتشاف میادیﻦ نفت و ﮔاز ) از سال ‪( 99‬‬ ‫‪ 12‬ﻃرح‬ ‫کالن پاییﻦ دستﯽ‬ ‫با رویکرد ایﺠاد انستیتوهای تﺨﺼﺼﯽ ) از سال ‪( 99‬‬ ‫همکاری های مشترک با وزارت کشور‬ ‫واگــذاری ماموریت هــای تخصصــی بــه دانشــگاه های بــزرگ بــر اســاس محورهــای مــورد نیــاز‬ ‫وزارت کشــور و اســتانداری ها‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)‬ ‫فرهنگــی می شــود و ایــن اتفاقــی بســیار‬ ‫خــوب بــرای حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه ها اســت‪.‬‬ ‫ ساماندهی فعالیت های مرتبط با ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت‬‫ تجمیع فعالیت های ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت در یک سامانه جامع‬‫ پایش فعالیت ها و عملکردهای مختلف توسط دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور‬‫ امکان دریافت گزارش های مختلف و متنوع از فعالیت های ارتباط با جامعه و صنعت‬‫ تســهیل در فراینــد ارســال گزارش هــای عملکــرد دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور بــه‬‫وزارت عتــف‬ ‫بﺨﺶهای مﺨتلﻒ سامانه ‪:‬‬ ‫پایﺶ ﻗراردادهای ارتباط با صنعت‬ ‫مهارت افزایﯽ‬ ‫فرصتهای مﻄالعاتﯽ در جامعه و صنعت‬ ‫کاراموزی‬ ‫هدایت شﻐلﯽ و کاریابﯽ تﺨﺼﺼ ﯽ‬ ‫رصد اشتﻐال دانﺶ اموختگان‬ ‫امریههای ارتباط با جامعه و صنعت‬ ‫نیازهای پژوهشﯽ صنعتﯽ و کاربردی‬ ‫فرصتهای شﻐلﯽ‬ ‫سامانه نﺨبگان وظیفه‬ ‫تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههایﯽ که نﺼﺐ و راهاندازی سامانه را انﺠام دادهاند ‪95 :‬‬ ‫جذب امریه های سربازی ارتباط با جامعه و صنعت‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بازه زمانی‬ ‫سال ‪1398‬‬ ‫سال ‪1399‬‬ ‫مجموع جذب امریه‬ ‫‪106‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جمع کل‬ ‫سال ‪1401‬‬ ‫سال ‪ 1398‬الی ‪1401‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪202‬‬ ‫وزیر علوم در نشست با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی‪:‬‬ ‫سامانه نظام ایده ها و نیازها در راستای بهبود ارتباط علم و صنعت ایجاد شده است‬ ‫صنعــت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ســامانه نظــام ایده هــا‬ ‫و نیازهــا در وزارت علــوم ایجــاد شــده اســت‬ ‫تــا صنایــع و دســتگاه ها نیازهــا و چالش هــای‬ ‫خــود را در ایــن ســامانه ثبــت کننــد و‬ ‫دانشــجویان نیــز پایــان نامه هــای خــود را بــه‬ ‫ســمت حــل ایــن مســائل پیــش ببرنــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪:‬‬ ‫ســامانه نظــام ایده هــا و نیازهــا در وزارت‬ ‫علــوم ایجــاد شــده اســت تــا صنایــع و‬ ‫دســتگاه ها نیازهــا و چالش هــای خــود را در‬ ‫ایــن ســامانه ثبــت کننــد و دانشــجویان نیــز‬ ‫پایان نامه هــای خــود را بــه ســمت حــل ایــن‬ ‫مســائل پیــش ببرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی محقــق اردبیلــی‪،‬‬ ‫محمدعلــی زلفــی در نشســت بــا تشــکل های‬ ‫دانشــجویی و دانشــجویان اســتعداد درخشــان‬ ‫دانشــگاه محقــق اردبیلــی گفــت‪ :‬دانشــگاه های‬ ‫مــا امــروز در رتبــه بندی هــای جهانــی در‬ ‫ســطح بســیار باالیــی قــرار دارنــد و قطعـاً ایــن‬ ‫حرکت هــا بــه شــکل موثــر پیــش خواهــد‬ ‫رفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســعی و تــاش مــا بــر ایــن اســت‬ ‫تــا فضــای مناســب علمــی و عقالنــی را در‬ ‫دانشــگاه ها حاکــم کــرده و دانشــجویان را بــه‬ ‫فعالیت هــای پژوهشــی‪ ،‬تحقیقاتــی و دانــش ‬ ‫بنیــان ســوق بدهیــم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬درخصــوص ارتبــاط علــم بــا‬ ‫زلفــی گل گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ 7‬هــزار نیــاز در‬ ‫ایــن ســامانه ثبــت شــده اســت کــه پیش بینــی‬ ‫می کنیــم ایــن میــزان افزایــش پیــدا کنــد و‬ ‫از ایــن طریــق ارتبــاط بیــن علــم و صنعــت در‬ ‫جامعــه بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫وی درخصــوص پروژه هــای عمرانــی دانشــگاه‬ ‫محقــق اردبیلــی تصریــح کــرد‪ :‬خوابــگاه‬ ‫دانشــجویی‪ ،‬اســتخر‪ ،‬فــاز ‪ 3‬دانشــکده فنــی‬ ‫و مهندســی و دانشــکده علــوم انســانی چهــار‬ ‫پــروژه دانشــگاه محقــق اردبیلــی اســت کــه‬ ‫تمــام تــاش خــود را جهــت اتمــام ایــن‬ ‫پروژه هــا بــه کار خواهیــم بســت‪.‬‬ ‫زلفــی گل از بازنگــری در رشــته ها و‬ ‫توانمندســازی دانشــجویان در مقاطــع‬ ‫کارشناســی ارشــد و دکتــری خبــر داد‪.‬‬ ‫اســماعیل چمنــی رئیــس دانشــگاه محقــق‬ ‫اردبیلــی نیــز گفــت‪ :‬در ‪ ۵‬مــاه گذشــته‬ ‫چندیــن تریبــون ازاد در ایــن دانشــگاه برگــزار‬ ‫شــده اســت و قصــد داریــم تعــداد ان را طــی‬ ‫ماه هــای اینــده افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬براســاس تصمیــم وزارت علــوم‬ ‫‪۳‬درصــد کل بودجــه دانشــگاه صــرف امــور‬ ‫رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬مانــع هیــچ برنامــه فرهنگــی درچارچوب‬ ‫قانــون در ســطح دانشــگاه نیســتیم و همــه‬ ‫جانبــه از برنامه هــای فرهنگــی حمایــت‬ ‫می کنیــم ‪.‬‬ ‫چمنــی تصریــح کــرد‪ :‬امســال از دانشــگاه ســه‬ ‫کاروان دانشــجویی بــه کربــای معلــی اعــزام‬ ‫شــدند و بــرای هــر نفــر ‪ ۳‬میلیــون تومــان‬ ‫هزینــه در نظــر گرفتــه شــد کــه ایــن میــزان‬ ‫در ســایر دانشــگاه ها بــه ازای هــر نفــر یــک و‬ ‫نیــم میلیــون تومــان بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــه هیچکــس اجــازه بــر‬ ‫هــم زدن ارامــش حاکــم در دانشــگاه را‬ ‫نمی د هیــم ‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬هــر روز در ســلف دانشــگاه دو نــوع‬ ‫غــذا ارائــه مــی شــود و از وقتــی کــه مدیریــت‬ ‫دانشــگاه را برعهــده گرفتــم گوشــت یــخ زده‬ ‫در طبــخ غذاهــا اســتفاده نمی شــود‪ ،‬بلکــه از‬ ‫گوشــت گــرم روز اســتفاده می شــود و یــک‬ ‫روز در میــان بــه همــراه تیــم مدیریتــی در‬ ‫ســلف دانشــگاه حضــور یافتــه و از نزدیــک‬ ‫شــاهد کیفیــت غــذا هســتیم‪.‬‬ ‫چمنــی بــا اشــاره بــه بازدیدهــای دوره ای از‬ ‫خوابگاه هــای دانشــجویی دانشــگاه‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫مشــکالت و کمبودهــا در ایــن بازدیدهــا احصــا‬ ‫شــده و مــا نســبت بــه رفــع انهــا اقــدام مــی‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ادامــه دانشــجویان حاضــر‬ ‫در ایــن نشســت بــه ارائــه دیدگاه هــای خــود‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ایین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور مطرح شد؛‬ ‫تاکید معاون پژوهشی وزیر علوم بر افزایش بودجه تحقیق و توسعه در کشور‬ ‫معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه بودجــه تحقیــق و توســعه در ایــران‬ ‫کمتــر از نیــم درصــد از کل تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی کشــور اســت‪ ،‬افزایــش ان را یــک‬ ‫ضــرورت اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‬ ‫دکتــر پیمــان صالحــی در بیســت و ســومین‬ ‫جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران‪ ،‬فنــاوران‬ ‫و نــواوران برگزیــده کشــور کــه در دانشــگاه‬ ‫شــهید بهشــتی برگــزار شــد‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫بودجه هــای بخــش پژوهــش و فنــاوری‬ ‫کشــورهای مختلــف‪ ،‬ســهم بودجــه تحقیــق‬ ‫و توســعه از تولیــد ناخالــص ملــی در کشــور‬ ‫ســنگاپور را ‪ ۱.۹‬درصــد‪ ،‬در رژیم صهیونیســتی‬ ‫‪ ۵.۴‬درصــد‪ ،‬در عربســتان ســعودی ‪ ۵۲‬صــدم‬ ‫درصــد‪ ،‬در المــان ‪ ۳.۱۴‬و در ژاپــن ‪۳.۲۶‬‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه ایران‬ ‫‪ ۵۹‬صــدم درصــد و کمتــر از نیــم درصــد از کل‬ ‫ناخالــص داخلــی را بــه امــر تحقیــق و توســعه‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫صالحــی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس گــزارش‬ ‫بانــک جهانــی‪ ،‬شــیب صعــودی افزایــش ســهم‬ ‫تحقیــق و توســعه موجــب افزایــش فنــاوری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫میــادی‪ ۵۳ ،‬میلیــارد دالر بــه دانشــگاه‬ ‫هــاروارد و ‪ ۳۷‬میلیــارد دالر بــه دانشــگاه‬ ‫اســتنفورد کمــک مالــی شــده اســت و در‬ ‫حالــی کــه بحــث وقــف در ســنت و تاریــخ‬ ‫مــا ریشــه دار اســت ‪ ،‬هنــوز کمک هــای مالــی‬ ‫بــه دانشــگاه ها و بخــش پژوهــش و فنــاوری‬ ‫خیلــی جــدی نیســت‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه در فصــل تدویــن و تصویــب بودجــه‬ ‫هســتیم بــر ضــرورت تدویــن دقیق تــر‬ ‫منابــع مــورد نیــاز دانشــگاه ها و مراکــز‬ ‫پژوهــش و فنــاوری تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رتبه علمی ایران‬ ‫وی بــه رتبــه علمــی ایــران اشــاره کــرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬رتبــه علمــی ایــران بــر اســاس‬ ‫تعــداد مقاالتــی کــه از ایــران در اســکوپوس‬ ‫ســال ‪ ۱۹۹۶‬نمایــه شــده‪ ،‬رتبــه ایــران ‪۵۶‬‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬امــا در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بــه رتبــه ‪۱۵‬‬ ‫رســید ه ایم‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه‬ ‫تعــداد مقــاالت ایــران در ســال ‪ ،۱۹۹۶‬گفــت‪:‬‬ ‫تعــداد مقــاالت ایــران در ایــن ســال ‪ ۸۴۱‬مقاله‬ ‫نمایــه شــده در اســکوپوس بــوده کــه بــا یــک‬ ‫رشــد خــوب بــه ‪ ۷۷‬هــزار مقالــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬میــادی رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن دســتاوردها‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬بــه انــدازه بودجــه پژوهــش یــک‬ ‫کشــور در حــال توســعه‪ ،‬در وزارت علــوم‬ ‫ســرمایه گذاری شــده تــا بــه ایــن دســتاوردها‬ ‫از جهــت رتبه هــای علمــی رســیدیم و ایــن‬ ‫شــاهکار پژوهشــگران اســت‪.‬‬ ‫دیپلماســی علمــی و رونــد ان در‬ ‫ایــران‬ ‫دبیــرکل شــورای عالــی علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬دانشــگاه های برتــر جهانــی‬ ‫را دانشــگاه هایی دانســت کــه در زمینــه‬ ‫بین المللــی ســرمایه گذاری و تبــادل اســتاد‬ ‫و دانشــجو فعــال هســتند و ادامــه داد‪۳۵ :‬‬ ‫درصــد از ‪ ۷۷‬هــزار مقالــه چــاپ شــده ایــران‬ ‫در ســطح بین المللــی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بــا‬ ‫همــکاری همــکاران خارجــی و بین المللــی‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقــدام برخــی ناشــران بزرگ‬ ‫دنیــا بــرای پولــی و دسترســی بــاز کــردن‬ ‫نشــریات در ســال ‪ ،۲۰۲۲‬گفــت‪ :‬ایــن اقــدام‬ ‫بــه دلیــل همه گیــری کرونــا فعــا عقــب‬ ‫افتــاد‪ ،‬ولــی تــا ‪ ۳‬یــا ‪ ۵‬ســال دیگــر بــه ازای‬ ‫چــاپ هــر مقالــه نویســنده بایــد پــول بدهــد‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر منابــع مالــی چــاپ مقــاالت را در‬ ‫نشــریات جهــان تامیــن نکنیــم‪ ،‬تــا ‪ ۵‬ســال‬ ‫دیگــر نمی توانیــم مقالــه چــاپ کنیــم‪.‬‬ ‫صالحــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ثبــت اختــراع‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هــدف از ثبــت اختــراع بایــد رســیدن‬ ‫بــه فنــاوری باشــد‪.‬‬ ‫وســعت دامنــه زبــان فارســی در‬ ‫عرصــه بین المللــی‬ ‫صالحــی بــا اشــاره بــه اهمیــت گســترش‬ صفحه 5 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫زبــان فارســی در عرصــه بین المللــی‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بهتریــن راه بــرای گســترش زبــان فارســی‪،‬‬ ‫بین المللــی کــردن نشــریات ایرانــی اســت‬ ‫و مقــام رهبــری نیــز بــر ان تاکیــد دارنــد‪،‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل سیاســت مــا نمایه ســازی‬ ‫نشــریات فارســی اســت ‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای ایــن هــدف نشــریات‬ ‫را در پایــگاه دواج‪ doaj/‬نمایــه کردیــم‪ .‬زبــان‬ ‫فارســی در ‪ ۸۰‬زبــان موجــود در ایــن ســایت‬ ‫زبــان یازدهــم اســت‪ .‬همچنیــن قصــد داریــم‬ ‫نشــریات فارســی بیشــتری را در اســکوپوس و‬ ‫وب او ســاینس نمایــه کنی ـم ‪.‬‬ ‫ش و فنــاوری در‬ ‫رئیــس ســتاد هفتــه پژوهــ ‬ ‫مــورد نمایــه شــدن نشــریات نیــز گفــت‪:‬‬ ‫تــا ســال گذشــته ‪ ۱۰۱‬مجلــه ایرانــی در‬ ‫اســکوپوس نمایــه شــده بــود‪ .‬در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۲۰‬مجلــه نمایــه شــده کــه از ایــن تعــداد دو‬ ‫مجلــه فارســی اســت و ایــن موجــب تقویــت‬ ‫جایــگاه زبــان فارســی در نمایــه هــم می شــود‪.‬‬ ‫فرصت مطالعاتی داخلی‬ ‫معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر‬ ‫اهمیــت شــرکت در فرصــت مطالعــات داخــل‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مقــام معظــم رهبــری هــم از ایــن طــرح‬ ‫حمایــت کردنــد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬حــدود ‪۶۹۱‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی از ایــن طــرح اســتقبال‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد امــار قراردادهــای ارتبــاط بــا‬ ‫صنعــت نیــز‪ ،‬گفــت‪ :‬مجمــوع مبلــغ قراردادهای‬ ‫ارتبــاط بــا صنعــت در ســال جــاری بــه ‪ ۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه‬ ‫البتــه بایــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫صالحــی بــا اشــاره بــه مــاده ‪ ۱۱‬قانــون جهــش‬ ‫دانش بنیــان گفــت‪ :‬بــا کمــک ایــن مــاده‬ ‫می تــوان ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه را قــوت‬ ‫بخشــید‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت رویــت پذیــری‬ ‫دســتاوردهای پژوهشــگران و فنــاوران نیــز‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫گفــت‪ :‬هــر کاری در زمینــه فنــاوری انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬بایــد بــه اطــاع عمــوم برســد و‬ ‫‪6‬‬ ‫اموزشــی در ایــن زمینــه در وزارت علــوم‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رونــد انتخــاب پژوهشــگران و‬ ‫فنــاوران برگزیــده کشــوری‬ ‫رویت پذیــر شــود‪ .‬امــروز حــدود ‪ ۲۵‬ســایت‬ ‫وجــود دارد کــه حتــی اگــر یــک مقالــه چــاپ‬ ‫می شــود‪ ،‬نویســنده می توانــد گزارشــی از ان‬ ‫در ســایت ها بدهــد‪.‬‬ ‫صالحــی گفــت‪ :‬مــا در رویت پذیــری بــه‬ ‫شــدت مشــکل داریــم‪ ،‬بــه زودی کارگاه هــای‬ ‫ش و فنــاوری‬ ‫رئیــس ســتاد ملــی هفتــه پژوهـ ‬ ‫در مــورد انتخــاب برتریــن پژوهشــگران و‬ ‫فنــاوران نیــز گفــت‪ :‬ایین نامــه ای بــرای‬ ‫تجلیــل از ایــن پژوهشــگران و فنــاوران‬ ‫داریــم کــه امســال روزامــد شــد‪ ۲۸۵ ،‬نفــر‬ ‫از مجموعه هــای اموزشــی عالــی و از وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی و وزارت بهداشــت و دیگــر‬ ‫دســتگاه های اجرایــی معرفــی و طــی ف ِراینــد‬ ‫داوری افــراد برگزیــده معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫صالحــی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن امســال‬ ‫برتریــن فنــاوران‪ ،‬اســتانداران حامــی پژوهــش‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬انجمن هــای علمــی و نشــریات‬ ‫برگزیــده نیــز مشــخص و معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت علوم تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت افزایش بودجه پارک های علم و فناوری‪ /‬کل اعتبار پارک های علم و فناوری کشور نصف بودجه دانشگاه تهران است‬ ‫فروش دانش بنیان ها‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‬ ‫گفــت‪ :‬کل بودجــه پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫کشــور نصــف بودجــه دانشــگاه تهــران اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه در پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫اقدامــات خوبــی بــرای اشــتغال زایی انجــام‬ ‫شــده و حمایــت از انهــا‪ ،‬کمــک بــه توســعه‬ ‫اشــتغال در کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر علــی خیرالدیــن در بیســت و ســومین‬ ‫جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران‬ ‫کــه امــروز در دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار‬ ‫شــد اظهــار داشــت‪ :‬در طــی چهــار روز‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری‬ ‫‪ ۳۲۲‬تفاهم نامــه ارائــه محصــول‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫خدمــات بــه ارزش ‪ ۵۹۷‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫امضــا رســید و پیــش بینــی مــی شــود کــه‬ ‫حداقــل ‪ ۳۰‬درصــد ایــن تفاهــم نامه هــا بــه‬ ‫قــرارداد تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه رتبــه ‪ ۱۲۰‬جهانــی‬ ‫ایــران در ســال‪ ،۲۰۱۴‬افــزود‪ :‬ایــران توانســت‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بــه رتبــه ‪ ۶۰‬و در ســال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫بــه رتبــه ‪ ۵۳‬جهانــی از نظــر فنــاوری دســت‬ ‫یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد تــاش شــود کــه ایــن‬ ‫رتبــه نیــز همپــای رتبــه ایــران در تولیــد علــم‬ ‫بــه ‪ ۱۵‬جهانــی برســد و ضمــن حفــظ ایــن‬ ‫رتبــه‪ ،‬رتبــه جهانــی ایــران در تبدیــل ایــده و‬ ‫علــم بــه فنــاوری را نیــز ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫وی بــه برگــزاری بیســت و ســومین نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فــن بــازار‬ ‫اشــاره کــرد و یــاداور شــد‪ :‬در ایــن نمایشــگاه‬ ‫‪ ۹۳‬مرکــز حضــور داشــتند کــه شــامل ‪۲۹‬‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری‪ ۲۴،‬دانشــگاه‪۲۳،‬‬ ‫موسســه تحقیقاتــی‪ ۱۳،‬پژوهشــگاه و ‪ ۴‬مرکــز‬ ‫رشــد بودنــد‪.‬‬ ‫خیرالدیــن‪ ،‬رونمایــی از ‪ ۳۰‬محصــول فناورانــه‬ ‫را از دیگــر برنامه هــای ایــن نمایشــگاه نــام‬ ‫بــرد و اظهــار کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان شــاهد‬ ‫حضــور ‪ ۲۸‬اتحادیــه و انجمن هــای علمــی در‬ ‫ایــن رویــداد بودیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بیشــترین محصــوالت عرضــه‬ ‫شــده در ایــن نمایشــگاه در حــوزه ‪ IT‬و ‪،ICT‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دامــی و گیاهــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫خیرالدیــن میــزان صــادرات محصــوالت‬ ‫فناورانــه تولیــد شــده در شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان مســتقر در پارک هــا را از ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیــون دالر و میــزان فــروش را حــدود‬ ‫‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫نظام ایده ها و نیازها‬ ‫اجرای طرح یارانه تجاری سازی‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‬ ‫بــا اشــاره بــه رویکــرد کشــور در حــوزه‬ ‫تبدیــل ایــده بــه محصــول‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بســیاری از ایده هــای ارائــه شــده در‬ ‫دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها در حــد نمونــه‬ ‫ازمایشــگاهی اســت و بــرای حضــور در بــازار‬ ‫بــه حمایــت نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن راســتا اقــدام بــه‬ ‫اجــرای طــرح یارانــه تجــاری ســازی کردیــم و‬ ‫بــر اســاس مــاک هایــی ماننــد مبلــغ فــروش‪،‬‬ ‫میــزان ســاخت داخــل‪ ،‬اولویــت حــل نیازهــای‬ ‫منطقــه ای و یــا کشــوری‪ ،‬بــه تجــاری کــردن‬ ‫محصــوالت دانــش بنیــان کمــک مالــی‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫خیرالدیــن ادامــه داد‪ :‬در طــی ‪ ۴‬روز برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه هفتــه پژوهــش ‪ ۳۲۲‬تفاهــم نامــه‬ ‫بــا حجــم ‪ ۵۹۷‬میلیــارد تومــان بــه امضــا‬ ‫رســید و پیــش بینــی مــی شــود کــه حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد ایــن تفاهــم نامه هــا بــه قــرارداد‬ ‫تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پارک هــای فنــاوری (‪۲۷‬‬ ‫پــارک) بیشــترین مشــارکت را در انعقــاد‬ ‫قراردادهــا داشــتند و ‪ ۵‬پژوهشــگاه و ‪ ۶‬مرکــز‬ ‫رشــد موفــق بــه انعقــاد قــرار داد شــدند‪.‬‬ ‫فرایند انتخاب و معرفی فناوران‬ ‫برتر‬ ‫معــاون وزیــر علــوم ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫دســتوالعمل جشــنواره معرفــی فنــاوران‪،‬‬ ‫تعــداد ‪ ۲۲۱‬فنــاور معرفــی و ‪ ۱۰۲‬پرونــده‬ ‫بــرای مــا ارســال شــد و در نهایــت‪ ۴۲‬پرونــده‬ ‫وارد مرحلــه نهایــی انتخــاب شــد و ‪ 18‬فنــاور‬ ‫برگزیــده نهایــی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مراســم یــک دانشــجوی‬ ‫برتــر در حــوزه فنــاوری داریــم و ‪ ۳۹‬درصــد‬ ‫برتریــن هــای فنــاوری از پارک هــا و ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫برترین هــای فنــاور از دانشــگاه ها هســتند‪.‬‬ ‫عملکــرد معاونــت فنــاوری وزارت‬ ‫علــوم‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم بــا‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۳۰‬درصــد (‪ ۷۷۳۵‬شــرکت) از‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان در پارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری مســتقر هســتند و پارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری اقدامــات خوبــی بــرای‬ ‫اشــتغال زایی انجــام داده انــد و در صــورت‬ ‫حمایــت در ایــن زمینــه نتایــج بیشــتری هــم‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫بودجــه معاونــت فنــاوری وزارت علــوم نصــف‬ ‫بودجــه دانشــگاه تهــران اســت‪ .‬در پارک هــا‬ ‫اقدامــات خوبــی بــرای اشــتغال زایــی شــده‬ ‫کــه و نیــاز اســت حمایــت از پارک هــا توجــه‬ ‫بیشــتری صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫خیرالدیــن اعــام کــرد‪ :‬در پارک هــای‬ ‫فنــاوری ‪ ۴۰‬هــزار شــغل ایجــاد شــده کــه ایــن‬ ‫میــزان ‪ ۲۸‬درصــد اشــتغال دانــش بنیان هــا را‬ ‫شــامل می شــود‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه اهــداف ایجــاد نظــام ایده هــا و‬ ‫نیازهــا (نــان) گفــت‪ :‬در ســامانه نــان ‪۶۲۳۰‬‬ ‫نیــاز و ‪ ۵۳۶‬ایــده بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫مباحث بودجه و اعتبار‬ ‫خیرالدیــن بــا انتقــاد نســبت بــه عــدم‬ ‫تخصیــص اعتبــارات قانونــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫تبصــره ‪ ۱۴‬قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای کمــک بــه دانشــگاه و‬ ‫پژوهشــگاه ها بایــد اختصاص‪،‬می یافــت کــه‬ ‫تاکنــون ایــن اتفــاق نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن اســتان ها موظــف‬ ‫هســتند ‪ ۱۰‬درصــد از اعتبــارات تملیکــی را در‬ ‫حــوزه فنــاوری هزینــه کننــد کــه فقــط برخــی‬ ‫از اســتان ها در ایــن زمینــه اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــه ظرفیت هــای قانــون جهــش تولیــد‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن قانــون‬ ‫هــر اعتبــاری کــه از ســوی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در بخــش تحقیــق و توســعه‬ ‫ســرمایه گــذاری شــود‪ ،‬مشــمول معافیــت‬ ‫مالیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان بــر اســاس‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان بــا‬ ‫هــدف توســعه ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت‪ ،‬اگر‬ ‫بخش هــای صنعتــی بــا شــرکت هــای فنــاور‬ ‫قراردادهــای تحقیــق و توســعه امضــا کننــد‬ ‫مشــمول معافیــت مالیاتــی می شــوند‪.‬‬ ‫خیرالدیــن تاکیــد کــرد‪ :‬معاونــت فنــاوری‬ ‫وزارت علــوم بــرای انجــام مطلــوب‬ ‫ماموریت هــای خــود در ســال ‪ ۱۴۰۲‬بــه‬ ‫بودجــه ای در حــدود ‪ ۲۳۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫نیــاز اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫همزمان با اخرین روز هفته ملی پژوهش و فناوری‪،‬‬ ‫پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور معرفی شدند‬ ‫انجمن هــا و نشــریات علمــی برگزیــده‬ ‫کشــور بــا حضــور وزیــر علــوم معرفــی و‬ ‫تجلیل شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫برتریــن پژوهشــگران و فنــاوران کشــور امــروز‬ ‫در اخریــن روز از هفتــه پژوهــش و فنــاوری‬ ‫طــی ایینــی بــا حضــور وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری و مســئوالن ســتاد ملــی هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری معرفــی و مــورد تجلیــل‬ ‫قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن کــه در ســالن همایــش‬ ‫هــای بیــن المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬فنــاوران برتــر در چنــد بخــش‬ ‫فنــاور برتــر دانشــگاهی‪ ،‬فنــاور برتــر پارکــی‬ ‫(مســتقر در پــارک هــای علــم و فنــاوری)‬ ‫فنــاور برتــر مرکــز رشــدی (مســتقر در مراکــز‬ ‫رشــد) فنــاور برتــر دانشــجویی و فنــاور برتــر‬ ‫دســتگاهی (فنــاوران دســتگاه هــای دیگــر)‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن پژوهشــگران برتــر از دانشــگاه هــا‬ ‫و مراکــز وابســته بــه وزارت علــوم و دســتگاه‬ ‫هــای دیگــر‪ ،‬نشــریات برگزیــده و انجمــن‬ ‫علمــی برگزیــده نیــز معرفــی و تجلیــل شــدند‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬برتریــن اعضــای هیــات علمی‬ ‫در زمینــه ارتبــاط بــا صنعــت‪ ،‬اســتانداران‬ ‫برتــر حامــی فنــاوری و اســتانداران و روســای‬ ‫دانشــگاه های حامــی پژوهــش و فنــاوری نیــز‬ ‫مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫پژوهشگران برتر‬ ‫مســعود ترکــزاده از پژوهشــگاه تحصیــات‬ ‫تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان‬ ‫در رشــته زیســت شناسی‪-‬بیوشــیمی‪،‬‬ ‫فاطمــه ســادات طباطبایــی اصــل از‬ ‫پژوهشــگاه دانــش هــای بنیــادی در رشــته‬ ‫فیز یک ‪ -‬ا ختر فیز یــک ‪،‬‬ ‫محمــود حکمــت نیــا از پژوهشــگاه فرهنــگ و‬ ‫اندیشــه اســامی در رشــته حقــوق خصوصــی‪،‬‬ ‫مرضیــه توالیــی از پژوهشــگاه رویــان در‬ ‫رشــته زیســت شناســی تکوینــی‪،‬‬ ‫یدالــه اردوخانــی از دانشــگاه الزهــرا در رشــته‬ ‫ریاضــی کاربــردی‪ ،‬ابوالفضــل شــاه ابــادی از‬ ‫دانشــگاه الزهــرا در رشــته علــوم اقتصــادی‪،‬‬ ‫طیبــه مدرکیــان از دانشــگاه بوعلــی همــدان‬ ‫در رشــته شــیمی تجزیــه‪،‬‬ ‫ابراهیــم بابایــی از دانشــگاه تبریــز در رشــته‬ ‫بــرق قــدرت‪،‬‬ ‫انوشــیروان کاظــم نــژاد از دانشــگاه تربیــت‬ ‫مــدرس در رشــته امــار حیاتــی‪،‬‬ ‫پزشــکی مازنــدران در رشــته شــیمی دارویــی‪،‬‬ ‫علیرضــا بدیعــی از دانشــگاه تهــران در رشــته‬ ‫شــیمی معدنــی‪،‬‬ ‫محمدامیــن حجــازی از وزارت جهاد کشــاوزی‬ ‫ســازمان تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویــج‬ ‫کشــاورزی در رشــته تغذیــه و بیوتکنولــوژی‬ ‫غذایــی‪،‬‬ ‫سیدحســین رضــوی حاجــی اقــا از دانشــگاه‬ ‫خاتــم در رشــته مدیریــت صنعتــی‪،‬‬ ‫محمدرضــا خســروی نیکــو از وزارت نفــت در‬ ‫رشــته شــیمی‬ ‫ســیدهادی رضــوی از دانشــگاه تهــران در‬ ‫رشــته علــوم و صنایــع غذایــی‪،‬‬ ‫حامــد فضــل اهلل تبــار از دانشــگاه دامغــان در‬ ‫رشــته مهندســی صنایــع‪،‬‬ ‫دانیــال کهریــزی از دانشــگاه رازی در رشــته‬ ‫مهندســی تولیــد و ژنتیــک گیاهــی‪،‬‬ ‫سایر وزارتخانه ها‬ ‫فناوران برتر‬ ‫هــدی مالباقــر فنــاور برتــر مرکــز رشــدی از‬ ‫مرکــز رشــد پژوهشــکده شــیمی و مهندســی‬ ‫شــیمی‪،‬‬ ‫یاســر شــهبازی از دانشــگاه رازی در رشــته‬ ‫بهداشــت مــواد غذایــی‪،‬‬ ‫امیــر چــکاو بــه عنــوان فنــاور برتــر مرکــز‬ ‫رشــدی از مرکــز رشــد مــواد و انــرژی‪،‬‬ ‫علیرضــا قاســم پــور از دانشــگاه شــهید‬ ‫بهشــتی در رشــته شــیمی تجزیــه‪،‬‬ ‫مهــدی مجیدپــور فنــاور برتــر پارکــی از‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی‬ ‫امیرکبیــر‪،‬‬ ‫وحیــد نجاتــی از دانشــگاه شــهید بهشــتی در‬ ‫رشــته علــوم اعصــاب شــناختی‪،‬‬ ‫حمیدرضــا پــور قاســمی از دانشــگاه شــیراز در‬ ‫رشــته علــوم و مهندســی ابخیــزداری‪،‬‬ ‫بهــزاد رضایــی از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان‬ ‫در رشــته شــیمی‪،‬‬ ‫شــمس الــه ایوبــی از دانشــگاه صنعتــی‬ ‫اصفهــان در رشــته علــوم خــاک‪،‬‬ ‫ماشــاهلل رضاکاظمــی از دانشــگاه صنعتــی‬ ‫شــاهرود در رشــته مهندســی شــیمی‪،‬‬ ‫امیــر شــاملو از دانشــگاه صنعتــی شــریف در‬ ‫رشــته مهندســی مکانیــک‪،‬‬ ‫محمدتقــی تقــوی فــرد دانشــگاه عالمــه‬ ‫طباطبایــی‪،‬‬ ‫حمیــد اراضــی از دانشــگاه گیــان در رشــته‬ ‫فیزیولــوژی ورزشــی‪،‬‬ ‫مینــو قــره بگلــو از دانشــگاه هنــر اســامی‬ ‫تبریــز در رشــته معمــاری‪،‬‬ ‫غالمحســین معماریــان از دانشــگاه علــم و‬ ‫صنعــت ایــران در رشــته هنرهــای کاربــردی‪،‬‬ ‫علــی بهرامــی ســامانی از ســازمان انــرژی‬ ‫اتمــی در رشــته مهندســی هســته ای‪،‬‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫فریبــرز منصــور قناعــی از دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گیــان از پژوهشــگران برتــر وزارت‬ ‫بهداشــت در رشــته بیمــاری هــای گــوارش‬ ‫کبدبالینــی‪ ،‬ســعید امامــی از دانشــگاه علــوم‬ ‫نــادر طبیبــی فنــاور برتــر مرکــز رشــدی از‬ ‫مرکــز توســعه فنــاوری صنعــت بــرق و انــرژی‬ ‫(مرکــز رشــد پژوهشــگاه نیــرو)‪،‬‬ ‫مهــدی محمــدی فنــاور برتــر پارکــی از‬ ‫پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‪،‬‬ ‫رضــا حســن ســاجدی فنــاور برتــر پارکــی‬ ‫از پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تربیــت‬ ‫مــدرس‪،‬‬ ‫شــاهین یوســفی فنــاور برتــر دانشــجویی از‬ ‫دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران‪،‬‬ ‫ابوالفضــل ســپهداری فنــاور برتــر دســتگاهی‬ ‫از موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی ایــران‪،‬‬ ‫کیــوان بهشــتی مــال فنــاور برتــر پارکــی از‬ ‫شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان‪،‬‬ ‫فــرزام فرهمنــد فنــاور برتــر دانشــگاهی از‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف‪،‬‬ ‫علــی میثاقــی فنــاور برتــر دانشــگاهی از‬ ‫دانشــگاه خوارزمــی‪،‬‬ ‫محمدرضــا اقایــا فنــاور برتــر پارکــی از پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری قــم‪،‬‬ ‫مهــدی لویــی پــور فنــاور برتــر دانشــگاهی از‬ ‫دانشــگاه صنعتــی اصفهــان‪،‬‬ ‫ســیدصفا علی فاطمــی فنــاور برتــر‬ ‫دانشــگاهی از پژوهشــگاه ملــی مهندســی‬ ‫ژنتیــک و زیســت فناوری‪،‬‬ ‫حســین حیــدری فنــاور برتــر مرکــز رشــدی از‬ ‫مرکــز رشــد دانشــگاه تفرش‪،‬‬ ‫ســتار مالکــی فنــاور برتــر دانشــگاهی از‬ ‫دانشــگاه صنعتــی قوچــان‪،‬‬ ‫سیدحســن توســلی فنــاور برتــر پارکــی‬ ‫از پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه شــهید‬ ‫بهشــتی ‪،‬‬ ‫ســیروس نورافکــن فنــاور برتــر پارکــی از‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫مجالت علمی برتر‬ ‫نشــریه تامــات فلســفی بــه صاحــب امتیــازی‬ ‫دکتــر زهــره توانایــی از دانشــگاه زنجــان‪،‬‬ ‫مجلــه جلــوه هنــر بــه صاحــب امتیــازی‬ ‫دکتــر عفــت الســادات افضــل طوســی از‬ ‫دانشــگاه الزهــرا (س)‬ ‫انجمن های علمی برتر‬ ‫انجمــن شــیمی ایــران بــا ریاســت مجتبــی‬ ‫شمســی پــور در گــروه علــوم پایــه‪،‬‬ ‫انجمــن رمزایــزان در گــروه فنــی و مهندســی‬ ‫بــا ریاســت محمــود سلماســی زاده‪،‬‬ ‫انجمــن امــوزش و توســعه منابــع انســانی‬ ‫ایــران در حــوزه علــوم انســانی بــا ریاســت‬ ‫اباصلــت خراســانی‪،‬‬ ‫انجمــن سیســتم هــای ســطوح ابگیــر بــاران‬ ‫در گــروه کشــاورزی و منابــع طبیعــی و بــا‬ ‫ریاســت علیرضــا اســامی‪،‬‬ ‫انجمــن تجــارت الکترونیــک در گــروه‬ ‫بین رشــته ای بــا ریاســت محمدصــادق مفتــح‬ ‫استاد برتر در همکاری با صنعت‬ ‫ســیدمحمد مهــدی هــادوی از دانشــگاه‬ ‫تربیــت مــدرس‬ ‫بهــروز مینایــی بیدگلــی از دانشــگاه علــم و‬ ‫صنعــت ایــران‪.‬‬ ‫استانداران حامی پژوهش و فناوری‬ ‫اســتانداران اذربایجــان شــرقی‪ ،‬البــرز و‬ ‫مازنــدران‬ ‫روسای برتر حامی پژوهش‬ ‫حســین کالنتــری خلیــل ابــاد رئیــس‬ ‫دانشــگاه اســامی واحــد کــرج‪،‬‬ ‫حشــمت الــه علــی نــژاد رئیــس دانشــگاه‬ ‫مازنــدران‪،‬‬ ‫و صفر نصراله زاده رئیس دانشگاه تبریز‬ ‫در نمایشگاه هفته ملی پژوهش و فناوری رخ داد‬ ‫انعقاد ‪ ۴۰‬تفاهم نامه میان هیات های خارجی و طرف های ایرانی‬ ‫ســاخت و تولیــد داخــل) بــا اشــاره بــه حضــور‬ ‫هیات هــای خارجــی در ایــن نمایشــگاه‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۴۰‬تفاهــم نامــه در ایــن بخــش‬ ‫میــان طرف هــای ایرانــی و خارجــی بــه امضــا‬ ‫رســیده اســت‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪.،‬‬ ‫مهــدی پاکــزاد بــا اشــاره بــه برگــزاری‬ ‫چهارمیــن دوره نمایشــگاه تقاضــا ســاخت و‬ ‫تولیــد داخــل همزمــان بــا بیســت و ســومین‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش‪ ،‬فنــاوری‬ ‫و فــن بــازار افــزود‪ :‬در ایــن دوره تغییراتــی‬ ‫را ایجــاد کردیــم کــه طبــق ان عــاوه بــر‬ ‫نیازهــای کشــور‪ ،‬نیازهــای کشــورهایی چــون‬ ‫ازبکســتان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬ترکیــه و بوســنی نیــز‬ ‫ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نیازهــای ایــن کشــورها‬ ‫توســط کارگــزاران‪ ،‬شناســایی شــده اســت ‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن کارگــزاران‪ ،‬تناظــر یابــی بــا‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان داخلــی انجــام داده‬ ‫و مذاکــرات اولیــه بــرای رفــع نیازهــای ایــن‬ ‫کشــورها در طــی روزهــای برگــزاری تســتا‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪ .‬پاکــزاد بــا بیــان اینکــه در‬ ‫مــدت ‪ ۳‬روز برگــزاری نمایشــگاه تســتا تعــداد‬ ‫‪ ۴۰‬تفاهــم نامــه میــان طرف هــای ایرانــی و‬ ‫نماینــدگان ایــن ‪ ۴‬کشــور منعقــد شــده اســت‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ایــن تعــداد قــرارداد در بخــش‬ ‫بین الملــل تســتا بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دبیرخانــه تســتا ادامــه داد‪ :‬در کنــار‬ ‫بخــش بیــن المللــی‪ ،‬دســتگاه هــای دولتــی‬ ‫چــون وزارت نیــرو‪ ،‬وزارت نیــرو و صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت نیــز نیازهــای فناورانــه خــود‬ ‫را عرضــه کرده انــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن بــاره توضیــح داد‪ :‬بــه منظــور ارائه‬ ‫نیازهــا در نمایشــگاه‪ ،‬از ســوی دیگــر ‪ ۷‬کارگزار‬ ‫دبیرخانــه از یــک ســو نیازهــا را شناســایی و از‬ ‫ســوی دیگــر اقــدام بــه تناظــر یابــی از میــان‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان کرده انــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دکتر خطیبی در ایین رونمایی از پوستر دومین همایش ملی تحول در علوم انسانی‪:‬‬ ‫با افتخار از پیشرفت های علمی و دستاوردهای نظام و انقالب دفاع می کنیم‬ ‫معــاون اداری‪ ،‬مالــی و مدیریــت منابــع وزارت‬ ‫علــوم در اییــن رونمایــی از پوســتر دومیــن‬ ‫همایــش ملــی تحــول در علــوم انســانی کــه‬ ‫بــا حضــور اســتاندار فــارس در دانشــگاه شــیراز‬ ‫برگــزار شــد گفــت‪ :‬بــا صدایی رســا و بــا افتخار‬ ‫از پیشــرفت هــای علمــی و دســتاوردهای نظــام‬ ‫و انقــاب دفــاع مــی کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه شــیراز‪،‬‬ ‫دکتــر علــی خطیبــی در ایــن همایــش بــه بیان‬ ‫پیشــرفت هــای نظــام جمهــوری اســامی در‬ ‫ســال هــای پــس از انقــاب اســامی در حــوزه‬ ‫هــای علــم و فنــاوری و پزشــکی پرداخــت و‬ ‫ان را حرکتــی واال و بــی نظیــر دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬دســتیابی بــه ایــن پیشــرفت هــا‬ ‫در حالــی رخ داده اســت کــه میــزان فــروش‬ ‫نفــت خــام بــه یــک پنچــم میــزان قبــل از‬ ‫انقــاب کاهــش یافتــه و جمعیــت کشــور از‬ ‫‪ 36‬میلیــون نفــر بــه ‪ 81‬میلیــون نفــر افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫خطیبــی ادامــه داد‪ :‬در دهه هــای گذشــته ‪30‬‬ ‫درصــد از پزشــکان مشــغول فعالیــت در ایــران‪،‬‬ ‫از کشــورهای دیگــر بــه ایــران مــی امدنــد و‬ ‫طبابــت مــی کردنــد کــه اغلــب انهــا از کشــور‬ ‫هایــی نظیــر بنــگالدش‪ ،‬هنــد‪ ،‬فیلیپیــن‪،‬‬ ‫پاکســتان بــه ایــران اعــزام مــی شــدند و ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه امــروزه در ‪ 27‬رشــته‪،‬‬ ‫پزشــک متخصــص تربیــت شــده و بیــش از ‪53‬‬ ‫کشــور جهــان بــه منظــور درمــان بــه ایــران‬ ‫مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اداری مالــی وزارت علــوم گفــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس مســتندات تاریخــی‪ ،‬مســاحت ایــران‬ ‫در ‪ 5‬قــرن گذشــته از ‪ 5/3‬میلیــون کیلومتــر‬ ‫مربــع بــه ‪ 7/1‬میلیــون کیلومتــر مربــع کاهــش‬ ‫یافتــه کــه ناشــی از عملکــرد حاکمــان گذشــته‬ ‫اســت‪ .‬همانطــور کــه رضاخــان بــدون حتــی‬ ‫یــک ســاعت مقاومــت ســرزمین ایــران را بــه‬ ‫ارتــش هــای متجــاوز شــوروی‪ ،‬انگلیــس و‬ ‫امریــکا تســلیم کــرد؛ در دوران پهلــوی دوم‬ ‫نیــز بحریــن یکــی از اســتان هــای ایــران بــا‬ ‫بــی کفایتــی تحویــل انگلیــس شــد‪.‬‬ ‫خطیبــی افــزود‪ :‬در ایــن هــرج و مــرج واقعــی‬ ‫بــر اســاس اســناد موجــود در ســال ‪1356‬‬ ‫حقــوق مستشــاران نظامــی امریــکا ‪ 17‬میلیارد‬ ‫تومــان و حقــوق کل نظامیان ایــران ‪ 14‬میلیارد‬ ‫تومــان بــوده اســت؛ کــه ایــن خــود نشــان از‬ ‫ناشایســتگی و ناکارامــدی دوران ســتم شــاهی‬ ‫اســت‪ .‬امــا پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫بــا وجــود هجمــه هــای گســترده قــدرت هــای‬ ‫بــزرگ جهانــی حتــی اندکــی از خــاک ایــران‬ ‫کــم نشــده و نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیر علوم در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در سازمان انرژی اتمی مطرح کرد‪:‬‬ ‫تدوین نظام انگیزشی متناسب در پژوهش های سازمان انرژی اتمی‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪:‬‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی و بخش هــای پژوهشــی‬ ‫ایــن ســازمان بایــد نظــام انگیزشــی متناســبی‬ ‫را بــرای تشــویق و ترغیــب پژوهشــگران ایــن‬ ‫ســازمان طراحــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‬ ‫دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در مراســم‬ ‫گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری در‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی ایــران گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫برنامــه ریــزی و سیاســت هایی را مــد نظــر‬ ‫قــرار دهیــم کــه توزیــع نخبــگان جامعــه در‬ ‫رشــته های مختلــف تحصیلــی متــوازن و‬ ‫متناســب بــا نیــاز کشــور باشــد کــه در همیــن‬ ‫راســتا وزارت علــوم بــا معاونــت علمــی ریاســت‬ ‫جمهــوری و بنیــاد نخبــگان تفاهم نامــه ای را‬ ‫مبنــی بــر حمایــت از رتبــه هــای برتــر کنکــور‬ ‫سراســری و مــدال اوران المپیادهــای علمــی‬ ‫امضــا نمودیــم تــا ایــن افــراد در رشــته های‬ ‫تحصیلــی گذشــته خــود تحصیــات مقطــع‬ ‫باالتــر بعــدی را ادامــه دهنــد کــه اثــرات و‬ ‫نتایــج ان در ازمــون سراســری امســال روشــن‬ ‫شــد و تعــداد رتبــه هــای برتــر کنکــور کــه‬ ‫وارد رشــته هــای علــوم پایــه شــدند نســبت‬ ‫بــه ســال قبــل از ان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه طرح هایــی کــه‬ ‫در پژوهشــگاه علــوم و فنــون هســته ای‬ ‫رونمایــی شــد گفــت‪ :‬بیشــتر محصوالتــی کــه‬ ‫امــروز رونمایــی شــد حاصــل یــک کار تیمــی‬ ‫و همــکاری بیــن رشــته های مختلــف بــود و‬ ‫ایــن الگــو مــی توانــد در سراســر کشــور مدنظر‬ ‫ن رشــته ای و تیمــی‬ ‫مــا باشــد و بــا فعالیــت بیـ ‬ ‫نتایــج بهتــر و مطلــوب تــری را بگیریــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان انــرژی‬ ‫اتمــی و بخش هــای پژوهشــی ســازمان بایــد‬ ‫نظــام انگیزشــی متناســبی را بــرای تشــویق و‬ ‫ترغیــب پژوهشــگران طراحــی کننــد گفــت‪ :‬مــا‬ ‫در وزارت علــوم پایــه هــای تشــویقی را بــرای‬ ‫ســاماندهی پژوهــش هــا بــه ســمت نیازهــای‬ ‫کشــور طراحــی کنیــم و اعضــای هیئــت علمــی‬ ‫بــا انجــام دادن فعالیــت هــای پژوهشــی مــی‬ ‫تواننــد عــاوه بــر پایــه ســاالنه چنــد پایــه‬ ‫تشــویقی نیــز بگیرنــد‪.‬‬ ‫زلفــی گل افــزود‪ :‬پایه هــای تشــویقی در‬ ‫هیئــت دولــت نیــز تصویــب شــد و بــا ســامانه‬ ‫نــان نیــز کــه نیازهــای ســازمان ها و صنایــع‬ ‫مختلــف را اعــام مــی کنــد مرتبــط شــده‬ ‫اســت و اگــر اســاتید پژوهش هــای خــود را بــر‬ ‫اســاس ایــن ســامانه بــه ســمت ایــن نیازهــا‬ ‫هدایــت کننــد پایه هــای تشــویقی خواهنــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫زلفـی گل تفــاوت بیــن علــم و فنــاوری گفــت‪:‬‬ ‫در بحــث علــم گســترش نتایــج پژوهش هــا‬ ‫یــک اصــل اســت و اگــر مــا نتایــج پژوهش هــا‬ ‫و تحقیقــات خــود را در حــد یــک پایــان نامــه‬ ‫و رســاله محصــور کنیــم باعــث شــدیم کــه‬ ‫دایــره و گســترش ان علــم محــدود شــود امــا‬ ‫بــا انتشــار عمومــی ان بــه ویــژه در مجــات‬ ‫بیــن المللــی ان یافتــه و نظــر علمــی را در‬ ‫گســتره بیشــتری منتشــر کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در فنــاوری کــه بــه تولیــد محصول‬ ‫و ارائــه خدمــات جدیــد منجــر خواهــد شــد مــا‬ ‫بــا بحــث مالکیــت معنــوی و مالکیــت فکــری‬ ‫روبــرو هســتیم و بایــد ضوابــط و قوانیــن باشــد‬ ‫کــه فــرد مختــرع و ارائــه دهنــده فنــاوری‬ ‫دچــار اســیب و ضــرر زیــان نشــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه علــم و فنــاوری‬ ‫مکمــل یکدیگــر هســتند گفــت‪ :‬علــوم پایــه و‬ ‫فنــی مهندســی اســایش زندگــی بشــر را بــه‬ ‫دنبــال دارنــد و علــوم انســانی دنبــال ارامــش‬ ‫در زندگــی انســان هســتند و مــا بایــد بــه‬ ‫شــکل متــوازن هــر دو زمینــه علــم را دنبــال‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫زلفــی گل گفــت‪ :‬تدویــن ســند ملــی نظــام‬ ‫ملــی فنــاوری و نــواوری بــه وزارت علــوم‬ ‫ســپرده شــده اســت و در ایــن ســند بــه همــه‬ ‫رشــته های تحصیلــی و تمــام مراحــل علــم‬ ‫و فنــاوری از یــک ایــده دانشــی تــا محصــول‬ ‫توجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم وزیــر علــوم و رئیــس‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی بــه مناســبت هفتــه‬ ‫پژوهــش از پژوهشــگران برتــر ایــن ســازمان‬ ‫قدردانــی و تجلیــل کردنــد‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی وزیر علوم اعالم کرد‪:‬‬ ‫ضرورت ساماندهی انجمن های علمی‪ /‬درخواست تاسیس ‪ ۷۰‬انجمن علمی رد شد‬ ‫معــاون پژوهشــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری ضمــن تاکیــد بــر ســاماندهی‬ ‫انجمن هــای علمــی و تشــکیل نشــدن انجمــن‬ ‫هــای مشــابه گفــت‪ :‬درخواســت تاســیس‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬انجمــن علمــی طــی یــک ســال‬ ‫گذشــته بــه دلیــل مشــابه بــودن حــوزه‬ ‫فعالیــت رد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر پیمــان صالحــی در نشســت بازافرینــی‬ ‫نقــش انجمن هــای علمــی و ایجــاد هم افزایــی‬ ‫بیــن انهــا‪ ،‬بــه اهــداف پیــش بینــی شــده‬ ‫بــرای انجمــن هــای علمــی اشــاره کــرد و‬ ‫اظهــار داشت‪:‬براســاس اساســنامه مصــوب‬ ‫انجمــن هــای علمــی‪ ،‬نقــش انهــا کمــک بــه‬ ‫تحقیقــات علمــی فرهنگــی در ســطح ملــی و‬ ‫بیــن المللــی‪ ،‬همــکاری بــا نهادهــای اجرایــی‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات اموزشــی پژوهشــی و ترغیــب‬ ‫و تشــویق پژوهشــگران و تجلیــل از محققــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت انجمــن هــای علمی‬ ‫در زیســت بــوم پژوهــش و فنــاوری کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس توافقــی بــا معاونــت‬ ‫اموزشــی وزارت علــوم‪ ،‬تصمیــم گرفتــه شــد‬ ‫هیــچ برنامــه درســی مصــوب نشــود؛ مگــر‬ ‫نماینــده انجمــن علمــی مربوطــه در شــورای‬ ‫برنامــه ریــزی حضــور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون انجمــن هــای علمــی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬حتــی انجمــن هــای علمــی بایــد‬ ‫در معرفــی پژوهشــگران و فنــاوران برتــر بایــد‬ ‫نقــش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وجــود ‪ 422‬انجمــن علمــی‪ ،‬عضویــت‬ ‫‪ 254‬هــزار نفــر در انجمن هــا‬ ‫صالحــی در مــورد پراکندگــی موضوعــی‬ ‫انجمــن هــای علیــم گفــت‪ 35 :‬درصــد انجمــن‬ ‫هــای علمــی علــوم انســانی‪ 23 ،‬درصــد فنــی‬ ‫مهندســی ‪ ،23‬انجمــن هــای بیــن رشــته ای‬ ‫نیــز حــدود ‪ 25‬درصــد از کل انجمــن هــا را‬ ‫شــامل می شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــداد انجمــن هــای علمــی ثبــت‬ ‫شــده امــروز ‪ 422‬انجمــن در وزارت علــوم‬ ‫اســت در حالیکــه در کشــوری مثــل امریــکا‬ ‫کمتــر از ‪ 150‬انجمــن ثبــت شــده وجــود دارد‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزارت علــوم ادامــه داد‪ :‬از‬ ‫ایــن تعــداد انجمــن علمــی‪ 82 ،‬انجمــن یعنــی‬ ‫تنهــا ‪ 19‬درصــد اعضــای بــاالی ‪ 1000‬نفــر‬ ‫عضــو دارنــد‪ .‬بــر اســاس امــار کال در ‪422‬‬ ‫انجمــن علمــی‪ 254 ،‬هــزار و ‪ 553‬نفــر عضــو‬ ‫هســتند‪ .‬وی در تشــریح عملکــرد انجمــن‬ ‫هــای علمــی توضیــح داد‪ :‬تعــداد انجمــن هــای‬ ‫علمــی کــه نشــریات انهــا در اســکوپوس نمایــه‬ ‫مــی شــود‪ 56 ،‬انجمــن اســت کــه ‪ 13‬درصــد‬ ‫کل انجمــن هــا را دربــر می گیــرد‪.‬‬ ‫وی در مــورد رتبــه هــای انجمــن هــای علمــی‬ ‫نیــز اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد انجمــن هــای‬ ‫علمــی رتبــه الــف ‪ 38‬انجمــن‪ ،‬رتبــه ب ‪63‬‬ ‫انجمــن‪ ،‬رتبــه ث ‪ 104‬انجمــن اســت و ‪169‬‬ ‫انجمــن هیــچ عملکــردی را گــزارش نــداده‬ ‫انــد یــا غیرفعــال هســتند‪ ،‬یــا گــزارش نــداده‬ ‫انــد‪ .‬صالحــی یــاداور شــد‪ :‬بایــد در مــورد‬ ‫ایــن انجمــن هــا تصمیــم گرفــت‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫اییــن نامــه انجمــن هــای علمــی‪ ،‬کمیســیون‬ ‫بایــد جلســه تشــکیل شــده و در مــورد ادامــه‬ ‫فعالیــت انهــا تصمیــم بگیــرد‪.‬‬ ‫وی در مــورد اولویــت هــای برنامــه هــای‬ ‫اجرایــی کمیســیون انجمــن هــای علمــی‬ ‫نیــز توصیــح داد‪ :‬مــا مــی خواهیــم انجمــن‬ ‫هــای علمــی راهــکار خــود را بــرای افزایــش‬ ‫مرجعیــت انجمــن هــای علمی‪ ،‬کســب کرســی‬ ‫هــای علمــی در نهادهــای بیــن المللــی‪ ،‬ارتقای‬ ‫رتبــه هــای علمــی انهــا در ســطح ملــی و بیــن‬ ‫المللــی ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه تشــکیل‬ ‫انجمــن هــای مشــابه از جهــت موضوعــی‬ ‫گفــت‪ :‬تعــداد انجمــن هــا در بعضــی حــوزه‬ ‫هــای مشــترک بــه شــدت افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ ،‬در حالیکــه مــی تــوان ایــن انجمــن هــا‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در ارومیه‪:‬‬ ‫را همگــرا کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه صالحــی در یــک ســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ 70‬درخواســت تاســیس انجمــن در‬ ‫کمیســیون انجمــن هــای علمــی بــه دلیــل‬ ‫مشــابهت موضوعــی فعالیــت انجمــن رد و از‬ ‫انهــا خواســته شــده بــا انجمــن هــای مــادر‬ ‫کــه حــوزه هــای همــکاری مشــترک دارنــد‬ ‫همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر افزایــش فعالیــت هــای بیــن‬ ‫المللــی وزارت علــوم در یــک ســال گذشــته‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر انجمــن هــای علمــی بتواننــد در‬ ‫ســطح بیــن المللــی حضــور بیابنــد وزارت‬ ‫علــوم هــم حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫صالحــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت نقــش افرینــی‬ ‫انجمــن هــای علمــی اظهــار داشــت‪ :‬ســپردن‬ ‫ماموریتــی هــای علمــی از طــرف وزارت‬ ‫علــوم بــه انجمــن هــا از جملــه اولویــت هــای‬ ‫کمیســیون انجمــن هــای علمــی وزارت علــوم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فرهنگ و تربیت در دستور کار دانشگاه ها قرار گیرد‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر علــوم‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬فرهنــگ و تربیــت در دســتور کار‬ ‫دانشــگاه ها قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ارومیــه‬ ‫دکتــر عبدالحســین کالنتــری در ایــن نشســت‬ ‫کــه بــا حضــور شــورای معاونیــن فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی دانشــگاه های منطقــه ‪ ۳‬کشــور در‬ ‫ســالن جلســات دانشــگاه ارومیــه برگــزار شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از دشــمنان چیــزی جــز اغتشــاش‬ ‫انتظــار نمــی رود بایــد دانشــگاه ها فرهنــگ و‬ ‫تربیــت را در دســتور کار قــرار داده چــرا کــه‬ ‫در ایــن زمینــه کــم کاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در برخــی مواقــع در‬ ‫برخــورد بــا مســائل از ذخیــره فرهنگــی قدیمی‬ ‫و بــه روز نشــده اســتفاده می شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد در حــوزه فرهنــگ هزینــه کــرد‪،‬‬ ‫بایــد در ایــن حــوزه جبــران مافــات کنیــم و‬ ‫بــرای اینــده برنامه ریــزی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫کالنتــری بــا اشــاره بــه تجربــه نــگاری از‬ ‫حــوادث و وقایــع اخیــر در دانشــگاه بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه همــه دانشــجویان فرزنــدان ایــن‬ ‫کشــور و ثمــره نظــام تربیتــی‪ ،‬رســانه ای و‬ ‫فرهنگــی مــا بــوده و هســتند‪ ،‬یــاد اور شــد‪:‬‬ ‫نبایــد در حــوزه فرهنــگ دچــار غفلــت شــویم‬ ‫بایــد ســرمایه گذاری و هزینــه فرهنگــی مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد و بــه فرهنــگ در بطــن‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی اعتــاء بخشــیده‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه مســئولیت اجتماعــی زمانــی‬ ‫معنــا پیــدا می کنــد کــه دانشــجویان را در‬ ‫میــدان اجتماعــی درگیــر کنیــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی بایــد بــا فعالیت هــای‬ ‫اجتماعــی پیونــد داده شــود چــرا کــه کار‬ ‫فرهنگــی کار بروکراتیــک نیســت بــرای کار‬ ‫فرهنگــی جهــاد و علــم و جاذبــه نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تحــوالت طبیعــی هســتند چــرا‬ ‫کــه جامعــه و فرهنــگ متحــول اســت بایــد بــه‬ ‫تحــوالت مدیریــت و جهــت بخشــید و دچــار‬ ‫خطــای محاســباتی نشــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری تصریــح کــرد‪ :‬دانشــگاه‬ ‫رســالت مطالبه گــری و پیشــبرد اهــداف‬ ‫انقــاب را دارد و سیاســی بــودن دانشــجویان‬ ‫طبیعــت دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تنــوع قومیتــی ایــران یــک‬ ‫فرصــت اســت ‪ ،‬سال هاســت دشــمنان در‬ ‫صــدد تبدیــل ایــن فرصــت بــه یــک تهدیــد‬ ‫هســتند بایــد در مقابــل ایــن نقشــه ها‬ ‫تهاجمــی وارد عرصــه شــد و بــرای گســتره‬ ‫فرهنگــی ایــران‪ ،‬فراتــر از مرزهــای جغرافیایــی‬ ‫ان برنامــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی وزارت علوم خبر داد‪:‬‬ ‫طرح ویژه شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری برای رفع موانع پژوهشی‪ /‬رایزنی برای رفع مشکل مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی‬ ‫معــاون پژوهشــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری از طــرح ویــژه شــورای عالــی علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری بــرای رفــع موانــع‬ ‫پژوهشــی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫پیمــان صالحــی در نشســت مشــترک مدیــران‬ ‫ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت دانشــگاه ها و‬ ‫پژوهشــگاه هــای کشــور بــا معاونیــن و مدیــران‬ ‫پژوهشــی وزارتخانه هــا و دســتگاه های‬ ‫اجرایــی کــه امــروز (دوشــنبه) همزمــان بــا‬ ‫بیســت و ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهــش فنــاوری و فــن بــازار در محــل دائمــی‬ ‫نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬هفتــه پژوهــش و فنــاوری‪،‬‬ ‫از هفتــه گذشــته در اســتان ها برگــزار شــد‬ ‫و گزارشــات فــوق العــاده ای دربــاره برگــزاری‬ ‫برنامــه هــای متنــوع در اســتان ها دریافــت‬ ‫کردیــم و تقریبــاً هــر روز یــک برنامــه در‬ ‫اســتان هــا اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش و فنــاوری‬ ‫افــزود‪ :‬مــا در نامگــذاری روزهــای هفتــه‬ ‫پژوهــش کلیــد واژه هــای مهمــی چــون جهــاد‬ ‫تبییــن‪ ،‬توجــه ویــژه بــه امــوزش و پــرورش و‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬مرجعیــت دیپلماســی علمــی‬ ‫و ارکان اقتصــاد دانــش بنیــان و موضوعــات‬ ‫علــوم پایــه و علــوم انســانی را گنجانده ایــم‪.‬‬ ‫روز پنجشــنبه (‪ ۲۵‬اذرمــاه) هفتــه پژوهــش و‬ ‫فنــاوری بــا تقدیــر از پژوهشــگران و فنــاوران‬ ‫برگزیــده کشــور بــه پایــان خواهــد رســید‪.‬‬ ‫صالحــی بــا اشــاره بــه برگــزاری چهارمیــن‬ ‫نمایشــگاه ملــی تســتا و نخســتین نمایشــگاه‬ ‫بیــن المللــی تســتا گفــت‪ :‬نمایشــگاهی کــه در‬ ‫حــال برگــزاری اســت‪ ،‬بزرگتریــن نمایشــگاه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری در طــول تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫چهارمیــن ســال اســت کــه نمایشــگاه پژوهــش‬ ‫را همزمــان بــا نمایشــگاه ایــران ســاخت برگــزار‬ ‫می کنیــم‪ .‬وزارت خانه هــای دفــاع‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫نفــت‪ ،‬نیــرو‪ ،‬ارتباطــات و غیــره نیازهــای‬ ‫خــود را در نمایشــگاه تســتا مطــرح کرده انــد‬ ‫و دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها از طریــق‬ ‫قراردادهــای ارتبــاط بــا صنعــت می تواننــد‬ ‫پاســخگوی ایــن نیازهــا باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش بــا بیــان‬ ‫اینکــه تســتا توســط دبیرخانــه شــورای عتــف‬ ‫پیگیــری می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مدیــران ارتبــاط‬ ‫بــا صنعــت بهتــر اســت کــه بــا ایــن دبیرخانــه‬ ‫ارتبــاط داشــته باشــند‪ .‬بــرای اولیــن بــار بــرای‬ ‫نمایشــگاه تســتا‪ ،‬فراخــوان بیــن المللــی دادیــم‬ ‫و برخــی کشــورهای خارجــی در نمایشــگاه‬ ‫حضــور دارنــد و نیازهــای فناورانــه خــود را‬ ‫اعــام کردنــد‪ .‬یــک نقطــه ضعــف بزرگــی کــه‬ ‫در حــوزه پژوهــش و فنــاوری داریــم‪ ،‬مربــوط‬ ‫بــه قراردادهــای حــوزه بین المللــی اســت و مــا‬ ‫کم کاری هایــی در ارتبــاط بــا ظرفیت هایــی‬ ‫کــه در کامســتک‪ ،‬بانــک توســعه اســامی‬ ‫و ســازمان کنفرانــس اســامی وجــود دارد‪،‬‬ ‫داشــته ایــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه صالحــی‪ ،‬در ‪ ۲‬هفتــه اخیر گزارشــی‬ ‫از وضعیــت پژوهــش و فنــاوری ایــران در ایــن‬ ‫ســازمان ارائــه دادم و نســبت بــه وضعیت ســایر‬ ‫کشــورهای عضــو ایــن ســازمان بــا فاصلــه در‬ ‫جایــگاه خوبــی قــرار داشــتیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم نقش افرینــی دانشــگاه‬ ‫و پژوهشــگاه ها در ســطح ملــی‪ ،‬منطقــه ای و‬ ‫بین المللــی‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا می توانیــم مدیرانــی‬ ‫باشــیم کــه در دفاتــر مــا خــود نشســته ایم تــا‬ ‫یــک مدیــر اســتانی ســراغمان بیایــد و بگویــد‬ ‫مشــکلی داریــد؟ و یــا می توانیــم مدیــری‬ ‫باشــیم کــه هــر روز در ســازمان های اســتانی‪،‬‬ ‫شــرکت ها و وزارتخانه هــا برویــم و بــه دنبــال‬ ‫حــل مشــکالت صنعــت و جامعــه در همــکاری‬ ‫بــا مدیرانــی اســتانی باشــیم‪.‬‬ ‫صالحــی بیان کــرد‪ :‬یک نظــام و اکوسیســتمی‬ ‫در وزارت علــوم در حــال شــکل گیری اســت که‬ ‫نــه تنهــا حوزه هــای پژوهــش و فنــاوری بلکــه‬ ‫حوزه هــای دیگــر در خدمــت ماموریت گرایــی‬ ‫در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه هــا‪ ،‬نقــش‬ ‫افرینــی کننــد‪ .‬در همیــن راســتا تاکنــون‬ ‫وزیــر علــوم بــا اســتانداران جلســاتی داشــتند و‬ ‫در حــال حاضــر محوریــت ماموریت گرایــی را‬ ‫در اســتان هــا بــه اســتانداران واگــذار کردیــم‬ ‫تــا ماموریــت گرایــی را در حوزههــای پژوهــش‪،‬‬ ‫امــوزش‪ ،‬فنــاوری نــواوری و فرهنگــی اجرایــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫و برخــی هــم مربــوط بــه قوانینــی اســت کــه‬ ‫اییــن نامــه اجرایــی ندارنــد‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزارت علــوم اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫در برخــی اســتان ها کار خیلــی خــوب پیــش‬ ‫م ـی رود و در برخــی اســتان ها خیــر؛ خواهــش‬ ‫مــن ایــن اســت کــه دانشــگاه و پژوهشــگاه‬ ‫پیگیــری کننــد کــه کار دنبــال شــود‪ .‬بــا‬ ‫معاونــت اموزشــی وزارت علــوم نیــز هماهنــگ‬ ‫کردیــم کــه اگــر رشــته های جدیــدی‬ ‫می خواهــد تعریــف شــود‪ ،‬در راســتای‬ ‫ت گرایــی باشــد‪.‬‬ ‫ماموریــ ‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قانــون و دســتورالعمل های‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع پژوهــش گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر مشــکلی کــه بــا ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی داریــم‪ ،‬مربــوط بــه مفاصــا حســاب‬ ‫قراردادهــای پژوهشــی اســت‪ .‬قانــون گفتــه‬ ‫اســت کــه قراردادهــای پژوهشــی از مالیــات‬ ‫معــاف هســتند و ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫هــم قبــول دارد امــا اول می گویــد‪ ،‬تســویه‬ ‫حســاب هــای دیگــر بایــد انجــام شــود تــا‬ ‫مفاصاحســاب پژوهشــی را بدهیــم کــه بــا ایــن‬ ‫شــرایط کار مــا در اکثــر اســتان ها قفــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬اخریــن مکاتبــه مــا در ایــن خصــوص‬ ‫‪ ۲‬هفتــه گذشــته بــا رئیــس جمهــور بــود و بــا‬ ‫وزیــر کار هــم جلســاتی داشــتیم‪ .‬قــرار شــد در‬ ‫شــورای عالــی علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری کــه‬ ‫در جلســه اتــی کــه بــا حضــور رئیــس جمهــور‬ ‫برگــزار خواهــد شــد بحثــی را در ‪ ۱۵‬مــاده‬ ‫بــرای رفــع موانــع پژوهــش امــاده کرده ایــم‬ ‫تــا بــه تصویــب برســد‪ .‬یکــی از ایــن بندهــا‬ ‫مربــوط بــه مفاصــا حســاب پژوهشــی اســت‪.‬‬ ‫صالحــی بیــان کــرد‪ :‬برخــی از ایــن بندهــا‬ ‫موضوعاتــی اســت کــه بایــد تبدیــل بــه قانــون‬ ‫شــوند و برخــی از ان هــا مربــوط بــه قوانینــی‬ ‫اســت کــه وجــود دارد امــا اجرایــی نمی شــود‬ ‫رئیــس ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش و فنــاوری‬ ‫بــا تاکیــد بــر همــکاری مســتمر بــا واحدهــای‬ ‫اســتانی بنیــاد ملــی نخبــگان و معرفــی طــرح‬ ‫هــا و برنامه هــای مشــترک بــه اســاتید‬ ‫دانشــجویان و محققــان گفــت‪ :‬طرح هــای‬ ‫مختلفــی در بنیــاد داریــم کــه از فعالیت هــای‬ ‫دانشــجویان و اســاتید حمایــت میکنــد ماننــد‬ ‫طــرح احمــدی روشــن کــه مــا در ایــن طــرح‬ ‫‪۲۰‬درصــد منابــع مالــی را تقبــل کردیــم و‬ ‫از طــرف دیگــر دانشــگاه و پژوهشــگاه ها‬ ‫را موظــف کــرده ایــم کــه از ایــن ظرفیــت‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫پایان نامــه هــا‪ ،‬رســاله های دوره دکتــری‬ ‫و فرصــت مطالعاتــی داخلــی در پاســخگویی‬ ‫بــه نیازهــای جامعــه و صنعــت افــزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر در پایــان نامه هــا و رســاله ها‬ ‫از بی مســئله ای رنــج می بریــم و شــاهد‬ ‫هســتیم کــه اعضــای هیئــت علمــی برنامــه‬ ‫خاصــی ندارنــد و شــما مدیــران ارتبــاط بــا‬ ‫صنعــت ایــن ظرفیت هــا را مــی توانیــد بــرای‬ ‫اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫شــما مدیــران ارتبــاط بــا صنعــت مــی توانیــد‬ ‫پیشــران یکســری مســائلی باشــید کــه قــرار‬ ‫اســت حــل شــود‪ .‬بــه طــور مثــال در شــورای‬ ‫عالــی عتــف پیگیــر طــرح کالن ملــی مــواد‬ ‫اولیــه دارویــی هســتیم‪ .‬ســاالنه ‪ ۷۰۰‬میلیــون‬ ‫دالر مــواد اولیــه دارویــی وارد می کنیــد کــه‬ ‫مکاتباتــی بــا ســندیکای تولیدکننــدگان مــواد‬ ‫اولیــه داریــم و حاضــر شــدند قــراردادی بــا‬ ‫مــا ببندنــد و مــواد اولیــه در اختیــار مــا قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬وضعیــت بودجــه کشــور را می دانیــم‬ ‫و شــاید ایــن هم رســانی ها همیشــه نیــاز بــه‬ ‫پــول نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫صالحــی ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۲‬اتفاقــات‬ ‫بســیار جالبــی در موضــوع ظرفیــت پذیــرش‬ ‫پســادکترا خواهیــم داشــت و اگــر محققــی‬ ‫طــرح ارتبــاط صنعــت و جامعــه کار کنــد‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد حقــوق خــود را از شــورای عتــف‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتفاده از ظرفیــت مــاده‬ ‫‪ ۱۳‬قانــون جهــش دانــش بنیــان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫قانــون بســیار خوبــی بــرای شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان و مدیــران ارتبــاط بــا صنعــت‬ ‫اســت؛ یعنــی ایــن قانــون می توانــد فعالیــت‬ ‫حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت را متحــول کنــد‪.‬‬ ‫مطابــق بــا ایــن مــاده قانونــی‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دولتــی و خصوصــی کــه بخــش تحقیــق و‬ ‫توســعه دارنــد می تواننــد بــا دانشــگاه ها و‬ ‫پژوهشــگاه هــا قــرارداد ببندنــد و از مالیــات‬ ‫معــاف شــوند‪.‬‬ ‫صالحــی افــزود‪ :‬مشــکل مــا ایــن اســت‬ ‫کــه شــرکت های دولتــی و خصوصــی بــاور‬ ‫ندارنــد و نگــران هســتند کــه بــا دانشــگاه ها و‬ ‫پژوهشــگاه ها قــرارداد ببندنــد و در نهایــت بــه‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ان هــا بگوینــد کــه مالیــات هــم بایــد بپردازید‪.‬‬ ‫اولیــن جایــی کــه قــرار اســت قــرارداد منعقــد‬ ‫شــود‪ ،‬شســتا اســت و امــروز توافقنامـه ای بیــن‬ ‫بنــده و مدیرعامــل شســتا امضــا می شــود و‬ ‫از ظرفیت هــای شــرکت های شســتا اســتفاده‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم گفــت‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫صنــدوق علــوم تحقیقــات و فنــاوری حلقــه‬ ‫مفقــوده حمایــت مالــی مــا بــوده اســت؛‬ ‫ایــن صنــدوق هــم می توانــد گرنــت بدهــد‬ ‫و هــم از فعالیت هــای پژوهشــی حمایــت‬ ‫کنــد‪ .‬امیدواریــم اساســنامه ایــن صنــدوق‬ ‫روز چهارشــنبه هفتــه جــاری در دولــت بــه‬ ‫تصویــب برســد‪ .‬‬ ‫مشارکت ‪ ۲۵‬درصدی اعضای هیات علمی در اجرای قراردادهای ارتباط با صنعت‬ ‫مدیــرکل ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه در ســال‬ ‫جــاری ‪ ۲۵‬درصــد اعضــای هیــات علمــی‬ ‫مجــری قراردادهــای ارتبــاط بــا صنعــت بودنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬حجــم قــرارداد ارتبــاط دانشــگاه بــا‬ ‫صنعــت در ســال جــاری بالــغ بــر ‪۱۰۸۳۵‬‬ ‫مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‬ ‫‪ ،‬دکتــر محمدســعید ســیف در نشســت‬ ‫مشــترک مدیــران ارتبــاط بــا جامعــه و‬ ‫صنعــت‪ ،‬پیشــرفت کشــورها را مرهــون عواملــی‬ ‫چــون برنامــه ریــزی‪ ،‬ســرمایه گــذاری‪ ،‬نیــروی‬ ‫انســانی و تجربــه و دانــش انباشــته دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬وضعیــت ســرمایه گــذاری مــا در بخــش‬ ‫تحقیــق و توســعه در ایــران یــا انچــه کــه در‬ ‫دنیــا رخ داده‪ ،‬فاصلــه زیــادی دارد بــه گونـه ای‬ ‫کــه در ایــران نیــم درصــد از تولیــد ناخالــص‬ ‫ملــی صــرف تحقیــق و توســعه می شــود ولــی‬ ‫ایــن میــزان در دنیــا ‪ ۳‬تــا ‪ ۴‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وضعیــت نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص اظهــار کــرد‪ :‬تعــداد نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص در ایــران ‪ ۷۵۰‬نفــر در یــک میلیــون‬ ‫نفــر جمعیــت اســت و ایــن میــزان در کشــور‬ ‫ســنگاپور ‪ ۶۱۷۳‬نفــر در یــک میلیــون نفــر و در‬ ‫کشــور دانمــارک ‪ ۶۳۷۴‬نفــر در یــک میلیــون‬ ‫نفــر اســت‪ .‬ســیف ادامــه داد‪ :‬اینکــه گفتــه‬ ‫می شــود میــزان ‪ IQ‬ایــران باالتــر از جهــان‬ ‫اســت‪ ،‬هیــچ داده و مــدرک بــرای اثبــات ان‬ ‫نداریــم ولــی بــر اســاس امارهــای جهانــی‬ ‫میــزان ‪ IQ‬جامــه ایرانــی بــه طــور متوســط‬ ‫بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۵‬اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و‬ ‫جامعــه وضعیــت کشــور در حــوزه هماهنگــی‬ ‫میــان دســتگاه ها را ضعیــف توصیــف کــرد‬ ‫و یاداورشــد‪ :‬نهادهایــی چــون دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫صنعــت و کشــاورزی هــر کــدام بــر اســاس‬ ‫الگوهــای برگرفتــه از دنیــا در کشــور ایجــاد‬ ‫شــده و میــان ایــن دســتگاه ها رابطــه‬ ‫ارگانیکــی ایجــاد نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در چنیــن شــرایطی بــرای‬ ‫پیشــرفت‪ ،‬دو راهــکار تقســیم کار ملــی و‬ ‫همــکاری و هــم افزایــی را در اختیــار داریــم‬ ‫و بــا توجــه بــه امکانــات محــدودی کــه داریــم‬ ‫دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا نمــی تواننــد هــر‬ ‫کــدام بــه طــور مــوازی تحقیقاتــی را اجرایــی‬ ‫کننــد و از ســوی دیگــر بایــد الگوهــای متفاوت‬ ‫بــرای دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا را بایــد بــه‬ ‫رســمیت بشناســیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت‬ ‫و جامعــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه‬ ‫بــه برگــزاری دوره هــای مهــارت افزایــی در‬ ‫دلنشــگاه ها گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬تاکنــون‬ ‫‪ ۱۰۸‬دوره اموزشــی مهــارت افزایــی برگــزار‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن تعــداد در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعــداد ‪ ۱۰۷‬دوره‪ ،‬در ســال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪ ۹۳‬دوره‬ ‫و در ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۷۷‬دوره بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬تعــداد ‪ ۴‬هــزار‬ ‫دانشــجو در دوره هــای مهــارت افزایــی شــرکت‬ ‫کردنــد‪ .‬ســیف اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان از‬ ‫‪ ۴۷‬دانشــگاه بــرای راه انــدازی مراکــز هدایــت‬ ‫شــغلی حمایــت شــده اســت‪ .‬ارائــه خدمــات‬ ‫کاریابــی‪ ،‬ارائــه خدمــات مشــاوره ای و هدایــت‬ ‫شــغلی‪ ،‬ســامان دهــی کاریابــی و توســعه‪،‬و‬ ‫بهبــود دوره هــای کارامــوزی از ماموریــت هــای‬ ‫ایــن مراکــز بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫فرصــت مطالعاتــی اعضــای هیــات‬ ‫علمــی در صنعــت‬ ‫ســیف بــا اشــاره بــه حضــور ‪ ۲۸‬هــزار عضــو‬ ‫هیــات علمــی در دانشــگاه هــای وابســته بــه‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر صنایــع‬ ‫و دســتگاه هایی در کشــور وجــود دارنــد کــه‬ ‫دارای نیازمنــدی هــا و مشــکالتی هســتند‬ ‫کــه اعضــای هیــات علمــی می تواننــد انهــا را‬ ‫مرتفــع کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در یــک ســال اخیــر ‪ ۶۹۰‬عضــو‬ ‫هیــات علمــی در طــرح فرصــت مطالعاتــی‬ ‫اعضــای هیــات علمــی مشــارکت کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫تعــداد در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪ ۲۶۰‬نفــر‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪ ۱۱۴‬عضــو هیــات علمــی و در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۵۰‬عضــو هیــات علمــی بــوده‬ ‫اســت‪ .‬قــرارداد ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت‬ ‫مدیــر کل دفتــر ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت‬ ‫و جامعــه بــا اشــاره بــه تعــداد قراردادهــای‬ ‫منعقــد شــده میــان دانشــگاه هــا و صنعــت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۱۰۸۳۵‬قــرار داد‬ ‫ارتبــاط بــا صنعــت منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تعــداد قراردادهــای ارتبــاط بــا‬ ‫صنعــت دانشــگاه هــا در ســال‪ ۱۴۰۰‬تعــداد‬ ‫‪ ۸۷۱۰‬و در ســال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪ ۸۴۲۷‬قــرارداد‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ســیف حجــم قــرارداد قراردادهای‬ ‫ارتبــاط بــا صنعــت در ســال جــاری را ‪۴۷۰۴‬‬ ‫میلیــارد تومــان ذکــر کــرد و یــاداور شــد‪:‬‬ ‫حجــم قراردادهــای ســال گذشــته ‪۳۱۰۶‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســیف تاکیــد کــرد‪ :‬امارهــا نشــان می دهــد‬ ‫کــه در ســال جــاری تعــداد ‪ ۶۳۵۳‬نفــر‬ ‫از‪،‬اعضــای هیــات علمــی مجــری قراردادهــای‬ ‫ارتبــاط بــا صنعــت بودنــد‪ .‬ایــن تعــداد یعنــی‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد اعضــای هیــات علمــی اســت‬ ‫کــه عــدد ناچیــزی را در ایــن زمینــه نشــان‬ ‫می دهــد‪ ..‬بــه گفتــه وی در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعــداد ‪ ۵۵۵۲‬عضــو هیــات علمــی و در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬تعــداد ‪ ۴۶۱۷‬عضــو هیــات علمــی مجــری‬ ‫قراردادهــای ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه‬ ‫بود ه انــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر هــر اســتادی‪ ،‬درگیــر‬ ‫مشــکالت کشــور نشــوند‪ ،‬از توانمندی هــای‬ ‫کشــور بــه صــورت هدفمنــد اســتفاده نخواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شاخص های ارتباط با صنعت‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارتبــاط بــا صنعــت امــروزه‬ ‫دارای شــاخص شــده اند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬نســبت‬ ‫تعــداد قراردادهــای در حــال اجــرا بــا جامعــه‬ ‫و صنعــت‪ ،‬نســبت مبلــغ قــرارداد ارتبــاط بــا‬ ‫جامعــه و صنعــت‪ ،‬نســبت مبلِــغ جــذب شــده‬ ‫از جملــه شــاخص های ارتبــاط دانشــگاه بــا‬ ‫صنعــت اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر ایــن اســاس در این نشســت‬ ‫عــاوه بــر انکــه از مجریــان طرح هــای ارتبــاط‬ ‫بــا صنعــت برگزیــده ‪ ،‬قدردانــی می شــود از ‪۳‬‬ ‫شــرکت بخــش خصوصــی کــه دارای بیشــترین‬ ‫همــکاری بودنــد‪ ،‬تجلیــل مــی شــود‬ ‫معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران‪:‬‬ ‫پژوهش باید منجر به فناوری و تولید نهایی شود‬ ‫رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــران در اییــن گرامیداشــت هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری در دانشــگاه قــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته بــا پیونــد پژوهــش بــه فنــاوری‬ ‫و نــواوری‪ ۴۱ ،‬هــزار اشــتغال در حــوزه‬ ‫دانش بنیان هــا ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران‪ ،‬دکتــر‬ ‫حســن زمانیــان‪ ،‬معــاون وزیــر علــوم و رئیــس‬ ‫ایــن ســازمان‪ ،‬در اییــن گرامیداشــت هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری در دانشــگاه قــم‪ ،‬بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه پژوهشــی کــه منجــر بــه فنــاوری‬ ‫و تولیــد نهایــی نشــود از اهمیــت چندانــی‬ ‫برخــوردار نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــا‬ ‫پیونــد پژوهــش بــه فنــاوری و نــواوری ‪۴۱‬‬ ‫هــزار اشــتغال در حــوزه دانش بنیان هــا‬ ‫ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد دوبــاره بــر ضــرورت قرارگیــری‬ ‫حــوزه پژوهــش و فنــاوری در کنــار یکدیگــر‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بایــد پژوهشــکده های‬ ‫زمانیــان بــا بیــان اینکــه رتبــه و تعــداد اســناد‬ ‫علمــی ایــران در پایــگاه اســکوپوس در جایــگاه‬ ‫یازدهــم اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ثابــت شــدن‬ ‫رونــد صعــودی مقــاالت علمــی ایــران محــل‬ ‫تامــل دارد و بایــد وضعیــت شــتاب علمــی را‬ ‫دوبــاره احیــا کنیــم‪.‬‬ ‫قدرتمنــدی در کشــور وجــود داشــته باشــد‬ ‫کــه بتوانــد ایده هــای اســتخراج شــده را‬ ‫تبدیــل بــه محصــول و فنــاوری کنــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬هــزار و ‪ ۴۲۶‬نشــریه علمــی در‬ ‫حوزه هــای مختلــف دانشــی در ایــران چــاپ‬ ‫می شــود کــه حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از ان هــا در‬ ‫حــوزه علــوم اســامی و انســانی اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫افــزون بــر ‪ ۷۸‬هــزار مقــاالت علمــی تولیدشــده‬ ‫در ایــران در پایگاه هــای قابــل اســتناد‬ ‫بین المللــی منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــران بــا اشــاره بــه دیپلماســی‬ ‫علمــی ایــران یــاداور شــد‪ :‬ســهم مشــارکت‬ ‫بین المللــی از کل مقــاالت کشــور نیــز ‪۳۵‬‬ ‫درصــد اســت کــه رقــم فراوانــی را نشــان‬ ‫می د هــد ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــران هفتمیــن کشــور‬ ‫ازنظــر دسترســی بــه نشــریات علمــی در بیــن‬ ‫‪ ۱۳۵‬کشــور جهــان اســت و زبــان فارســی‬ ‫یازدهمیــن زبــان ازنظــر تعــداد نشــریات نمایــه‬ ‫شــده در فهرســت ژورنال هــای بــا دسترســی‬ ‫ازاد در بیــن ‪ ۸۰‬زبــان جهــان اســت‪.‬‬ ‫زمانیــان در ادامــه گفــت‪ :‬اولیــن دســتگاه‬ ‫دیالیــز و دســتگاه دیالیــز پرتابــل کشــور‬ ‫بــه همــت ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــران ساخته شــده و هم اکنــون‬ ‫نســل پنجــم و ششــم ان در حــال صــادرات بــه‬ ‫کشــور های مختلــف اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا ســاخت انبــوه‬ ‫و تجاری ســازی دســتگاه دیالیــز پرتابــل‬ ‫دیگــر نیــازی بــه حضــور بیمــاران کلیــوی‬ ‫بــه بیمارســتان نیســت و بیمــاران کلیــوی در‬ ‫خانــه و محــل کار خــود می تواننــد خــون را‬ ‫تصفیــه کننــد‪.‬‬ ‫زمانیــان بیــان داشــت‪ :‬ماهــواره پیش بینــی‬ ‫زلزلــه بــا مــرز دانشــی پیشــرفته از طرح هــا‬ ‫ت ســاخت‬ ‫و پروژه هــای شــاخص در دســ ‬ ‫ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی‬ ‫ایــران اســت و عــاوه بــر ان ایــن ســازمان‬ ‫بــرای حــل کالن مســائل اســتان های کشــور‬ ‫نیــز امــاده همــکاری و تعامــل اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬در ایــن اییــن از ‪ ۵۵‬پژوهشــگر‬ ‫برتــر اســتان قــم در حوزه هــای مختلــف‬ ‫دانشــی بــا اهــدای لــوح‪ ،‬تقدیــر بــه عمــل امــد‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری گیالن بیان کرد‪:‬‬ ‫عرضه توانمندی های کشور با افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری گیــان بــا‬ ‫اشــاره بــه اغــاز بــه کار بیســت و ســومین‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش‪ ،‬فنــاوری‬ ‫و فــن بــازار گفــت‪ :‬در ایــن نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای فناورانــه و توانمندی هــای‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر علــی باســتی بــا اشــاره بــه نامگــذاری‬ ‫ســال جــاری بــه نــام «تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان‬ ‫و اشــتغال افرین» گفــت‪ :‬ایــن بــرای اولیــن‬ ‫بــار اســت کــه عنــوان «دانــش بنیــان» بــرای‬ ‫نامگــذاری ســال ها انتخــاب شــده اســت‬ ‫و ایــن نامگــذاری بــه برنامــه ریزی هــای‬ ‫گذشــته چــون «اقتصــاد مقاومتــی» و «گام‬ ‫دوم انقــاب» مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای تحقــق ایــن امــر‪ ،‬پــارک‬ ‫اســتان گیــان ســعی کــرده بــه زیســت بــوم‬ ‫نــواوری کشــور کمــک کنــد تــا در جنبه هــای‬ ‫مختلــف ارتقــا یابــد‪.‬از ایــن رو از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری برنامه هــای متعــددی در ایــن حــوزه‬ ‫برگــزار کردیــم‪.‬‬ ‫باســتی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫بــه منظــور ســوق دادن فعالیت هــای موجــود‬ ‫در شــهرک های صنعتــی‪ ،‬دانشــگاه ها و‬ ‫منطقــه ازاد بــه ســمت دانــش بنیــان شــدن‪،‬‬ ‫کارگاه هــای متعــددی را بــه منظــور ترویــج‬ ‫فرهنــگ دانــش بنیانــی برگــزار کردیــم‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری گیــان انعقــاد‬ ‫قــراردادی بــا صــدا و ســیمای اســتان گیــان‬ ‫را از دیگــر اقدامــات ترویــج فرهنــگ دانــش‬ ‫بنیانــی ایــن پــارک دانســت و یــاداور شــد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬اموزش هایــی بــرای راه‬ ‫انــدازی شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاوری‬ ‫ارائــه شــد‪ .‬وی توســعه ارتباطــات بین المللــی‬ ‫را از دیگــر برنامه هــای اجرایــی پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری گیــان عنــوان کــرد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــر ایــن اســاس دو رویــداد در بــا همــکاری‬ ‫کشــورهای ترکیــه و پاکســتان برگــزار کردیــم‬ ‫ضمــن انکــه کنفرانــس انجمــن پارک هــای‬ ‫فنــاوری و ســازمان های نــواوری کشــور در‬ ‫رشــت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫باســتی بــا اشــاره بــه اغــاز هفتــه پژوهــش و‬ ‫فنــاوری از روز گذشــته (‪ 19‬اذرمــاه) گفــت‪:‬‬ ‫پــارک اســتان گیــان بــه عنــوان دبیــر بیســت‬ ‫و ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش‪،‬‬ ‫فنــاوری و فــن بــازار کشــور در ایــن هفتــه‬ ‫مشــارکت دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی افتتــاح ایــن نمایشــگاه از ‪19‬‬ ‫اذر مــاه در محــل نمایشــگاه دایمــی در تهــران‬ ‫اغــاز شــده اســت و طــی ان توانمندی هــای‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور عرضــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫باســتی ادامــه داد‪ :‬بــرای رفــع چالش هــای‬ ‫اســتان‪ ،‬بــر اســاس قانــون جهــش دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬اســتانداران و پارک هــای فناورانــه را‬ ‫مکلــف بــه رفــع نیازهــای فناورانــه اســتان ها‬ ‫کــرده اســت و مــا در ایــن راســتا رویــدادی را‬ ‫بــه نــام «تانــا» (توســعه و ارتقــا زیســت بــوم‬ ‫نــواوری اســتان) را در اســتان گیــان اجرایــی‬ ‫کردیــم و طــی ان در دو حــوزه «کشــاورزی و‬ ‫شــیالت» و «انــرژی» برنامه هایــی را برگــزار‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫وزیر علوم در ائین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور‪:‬‬ ‫ایجاد بیمه پژوهش و قانون مالکیت فکری یک ضرورت است‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪ :‬برای‬ ‫پیشــرفت مناســب در موضــوع درامدزایــی از‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان‪ ،‬ایجــاد بیمــه پژوهــش و‬ ‫تصویــب قانــون مالکیــت فکــری یــک ضــرورت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در بیســت و‬ ‫ســومین جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران‪،‬‬ ‫فنــاوران و نــواوران برگزیــده کشــور کــه در‬ ‫ســالن همایش هــای بین المللــی دانشــگاه‬ ‫شــهید بهشــتی برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن تبریــک‬ ‫هفتــه پژوهــش و فنــاوری و تقدیــر از‬ ‫پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مــا وظیفــه داریــم نســل عاقل تــر و تواناتــر‬ ‫از خودمــان تحویــل جامعــه دهیــم و هــر‬ ‫پژوهشــگر و دانشــمندی ایــن کار را انجــام‬ ‫دهــد‪ ،‬برتــری خــود را بــه اثبــات می رســاند‪.‬‬ ‫وی ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اگــر امــروز امنیــت‪ ،‬اســتقالل‬ ‫سیاســی و ازادی داریــم و می توانیــم کار علمــی‬ ‫انجــام دهیــم‪ ،‬بــه واســطه از خودگذشــتگی و‬ ‫ایثــار شــهدا اســت‪.‬‬ ‫بــرای انهــا پیش بینــی شــده را بــه خوبــی‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای اقتصــاد دانش بنیــان‬ ‫بایــد بــه اقتصــاد پژوهــش نیــز توجــه داشــت‬ ‫و از طریــق پژوهــش‪ ،‬اعتباراتــی جــذب‬ ‫کــرده و ســرمایه ایجــاد کنیــم‪ .‬امیدواریــم در‬ ‫دانشــگاه ها اقتصــاد دانش بنیــان و تحــول‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد و تــاش می کنیــم در‬ ‫ایــن زمینــه تحــوالت جــدی صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه زلفــی گل‪ ،‬امــوزش بایــد پژوهــش‬ ‫محــور و پژوهــش نیــز بایــد امــوزش محــور‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ارثیــه بــرای اینــدگان اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه همه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا و مجــازی شــدن امــوزش‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا پشــتکار و همــت علمــی دانشــمندان‬ ‫واکســن ویــروس کرونــا ســاخته شــد و پرســنل‬ ‫وزارت بهداشــت ایثارگرانــه ســامت جامعــه را‬ ‫تضمیــن کردنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا می توانیــم از طریــق‬ ‫محصــوالت دانش بنیــان درامدزایــی کنیــم و‬ ‫زمینه هــای خــام فروشــی را محــدود کنیــم‪.‬‬ ‫ایجــاد زنجیره هــای اشــتغال می توانــد‬ ‫موجــب رونــق اقتصــادی شــود‪ ،‬بــه شــرطی‬ ‫کــه بــه جامعــه دانشــگاهی اعتمــاد کنیــم‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا تاکیــد بــر اینکــه «ان چیــزی‬ ‫کــه در طــول تاریــخ ارامــش بشــر را تضمیــن‬ ‫کــرده‪ ،‬علــم‪ ،‬دانــش‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‬ ‫اســت»‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ان چــه کــه باعــث‬ ‫شــد شــور و نشــاط بــه جامعــه بشــری برگردد‪،‬‬ ‫علــم و دانــش بــود‪.‬‬ ‫وی بــه مشــکالت قانونــی در ایــن زمینه اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــرای مثــال بیمــه پژوهــش و‬ ‫فنــاوری نداریــم و ایــن یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن قانــون مالکیت هــای فکــری موضــوع‬ ‫جــدی اســت و اگــر توجــه نکنیــم باعــث ذبــح‬ ‫نــواوری می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت کشــور‬ ‫مــا موضــوع اشــتغال اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــیم اگــر هــر مشــکلی‬ ‫در جامعــه داریــم‪ ،‬نخبــه پــروری بهتریــن‬ ‫مســیر اســت و راه حــل مشــکالت هزینــه‬ ‫کــردن بــرای علــم و دانــش اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان‬ ‫اینکــه ان چیــزی کــه در طــول تاریــخ ارامــش‬ ‫بشــر را تضمیــن کــرده‪ ،‬علــم‪ ،‬دانش‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫نــواوری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری نکــردن‬ ‫بــرای علــم و فنــاوری ظلــم بــه اینــدگان اســت‬ ‫و مــا وظیفــه داریــم ســرمایه گذاری خوبــی در‬ ‫ایــن بخــش داشــته باشــیم و ایــن بهتریــن‬ ‫وزیــر علــوم تصریــح کــرد‪ :‬اگــر بــه دنبــال‬ ‫رســیدن بــه مرجعیــت و دیپلماســی علمــی‬ ‫هســتیم و می خواهیــم اســایش و ارامــش را‬ ‫بــرای هموطنــان مهیــا کنیــم‪ ،‬راهــی جــز ایــن‬ ‫نداریــم کــه بــه علــم و دانــش اعتمــاد کــرده و‬ ‫بــر روی ان ســرمایه گــذاری کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تدویــن برنامه هفتم توســعه‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیــدوارم شــرایطی را فراهــم‬ ‫کنیــم کــه مشــابه کشــورهای پیشــرفته درصــد‬ ‫بیشــتری از درامــد ناخالــص ملــی بــه بخــش‬ ‫امــوزش عالــی اختصــاص داده شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم افــزود‪ :‬اگرچــه در برنامه هــای‬ ‫توســعه و قوانیــن بودجــه ســالیان گدشــته‪،‬‬ ‫درصــد خوبــی در نظــر گرفتــه شــد بــود‪ ،‬ولــی‬ ‫همــه ایــن میــزان اختصــاص پیــدا نکــرد‪.‬‬ ‫وی ســرمایه گذاری نکــردن بــرای علــم و‬ ‫فنــاوری را ظلــم بــه اینــدگان دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬مــا وظیفــه داریــم ســرمایه گــذاری‬ ‫خوبــی در ایــن بخــش داشــته باشــیم و ایــن‬ ‫بهتریــن ارثیــه بــرای اینــدگان اســت‪.‬‬ ‫زلف ـی گل اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬بــا اجرایــی‬ ‫شــدن قانــون‪ ،‬حلقه هــای مفقــوده بیــن علــوم‬ ‫بنیــادی‪ ،‬کاربــردی و فنــاوری بــه یکدیگــر‬ ‫متصــل شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬ایــن موضــوع بایــد در‬ ‫ســند نظــام نــواوری و فنــاوری در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود و شــاهد باشــیم در اینــده دانشــگاه ها‬ ‫بــه عنــوان دانشــگاه های پیشــرو از طریــق‬ ‫اقتصــاد پژوهــش بخــش عمــده ای از درامدهــا‬ ‫را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــا ‬ ‫ن‬ ‫را قانونــی مترقــی دانســت و گفــت‪ :‬ایــن قانــون‬ ‫می توانــد منجــر بــه تحــول شــود‪ .‬ضــروری‬ ‫اســت کــه نهادهــای اجرایــی وظایفــی کــه‬ ‫وزیــر علــوم تاکیــد کــرد‪ :‬صنایــع و بخش هــای‬ ‫مرتبــط بــا ان بایــد دانشــجویان مــا را بپذیرنــد‬ ‫و بداننــد اینــده متعلــق بــه دانشــجویان اســت‪.‬‬ ‫دانشــجویان بایــد بــا صنعــت مرتبــط بــا‬ ‫خودشــان در ارتبــاط باشــند و صنایــع انهــا‬ ‫را بپذیرنــد‪ .‬انجــام ایــن کار نیــاز بــه عــزم‬ ‫فرابخشــی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انجــام ایــن کار نیــاز بــه قوانیــن‬ ‫و تحــول دارد و بــدون عــزم فرابخشــی‪ ،‬یــک‬ ‫وزارتخانــه نمی توانــد بــه تنهایــی وظایــف‬ ‫خــود را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫زلفـی گل بــا بیــان اینکــه نــگاه شایســته ای بــه‬ ‫وزارتخانه هــای مرتبــط بــا امــوزش و پژوهــش‬ ‫و فنــاوری وجــود نــدارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬توجــه‬ ‫بــه ایــن وزارتخانه هــا تضمیــن اینــده اســت؛‬ ‫چــون انســان های دانــا تربیــت می کننــد‬ ‫و دانایــی بزرگتریــن ســرمایه هــر کشــوری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نــوع نــگاه بــه وزارتخانه هــای‬ ‫متولــی امــوزش و پژوهــش‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن ایــن نــگاه در سیســتم‬ ‫مدیریــت بایــد متفــاوت شــود و هزینه کــرد‬ ‫بــرای ایــن وزارتخانه هــا بهتریــن نــوع ســرمایه‬ ‫گــذاری اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم تاکیــد کــرد‪ :‬امــوزش عالــی‬ ‫فرهنــگ خــاص خــود را دارد‪ .‬در فرهنــگ‬ ‫دانشــگاهی پرســش و ســوال یــک ارزش اســت‬ صفحه 11 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫و پرســش و پرسشــگری خالقیــت و نــواوری را‬ ‫بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در بحــث نخبه گزینــی و‬ ‫نخبــه پــروری بایــد نــوع نــگاه متفــاوت باشــد؛‬ ‫چــون شــغل ایجــاد کــردن بــرای نخبــگان‬ ‫متفــاوت اســت و بهتریــن مســیر بــرای ایجــاد‬ ‫شــغل بــرای نخبــگان‪ ،‬ســرمایه گذاری اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم تصریــح کــرد‪ :‬بــا اعتبــارات‬ ‫اندکــی کــه مــا بــرای پارک هــا در نظــر‬ ‫می گیریــم‪ ،‬طبیعــی اســت کــه بــه همــه‬ ‫اهــداف مترقــی علــم و فنــاوری نمی توانیــم‬ ‫دســت پیــدا کنیــم‪ .‬بایــد توجــه داشــته باشــیم‬ ‫کــه هــر ریالــی کــه بــرای علــم و فنــاوری‬ ‫ســرمایه گذاری می کنیــم‪ ،‬چنــد صــد تومــان‬ ‫بــرای مــا ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه‬ ‫امــروز مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد‪ ،‬افــرادی ‬ ‫هســتند کــه در مرجعیــت علمــی صاحــب‬ ‫نظــر و الگــو هســتند‪ .‬بحــث مرجعیــت علمــی‬ ‫را بایــد جــدی گرفــت و بایــد تــاش کنیــم‬ ‫پژوهشــگران برگزیــده بــه عنــوان الگــو معرفــی‬ ‫شــوند و تجربیاتشــان در رســانه ها مطــرح‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــه امــار دانشــمندان یــک درصــد‬ ‫و دو درصــد بین المللــی در کشــور اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۸۴۱‬دانشــمند یــک‬ ‫درصــد بین المللــی داریــم؛ در صورتــی کــه در‬ ‫ســال ‪ ،۸۳‬چهــار نفــر دانشــمند یــک درصــد‬ ‫برتــر داشــتیم‪ .‬همچنیــن بیــش از ‪۱۹۰۰‬‬ ‫دانشــمند دو درصــد برتــر در کشــور داریــم‪.‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعــداد در مجــات نمایــه‬ ‫شــده علمــی و بین المللــی‪ ،‬گفــت‪ :‬مجــات‬ ‫بین المللــی زیــادی داریــم‪ ،‬ولــی ایــن تعــداد‬ ‫کافــی نیســت‪ .‬دانشــگاه ها همــکاری الزم‬ ‫را داشــته باشــند کــه مجــات بیــن المللــی‬ ‫شــوند‪ .‬در حــال حاضــر حمایت هــای ویــژه ای‬ ‫انجــام می شــود و مجالتــی کــه نمایــه‬ ‫بین المللــی بگیرنــد‪ ،‬جایــزه ویــژه دریافــت‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــه اهمیــت دیپلماســی علمــی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه در‬ ‫نمایشــگاهی کــه در ایــن یــک هفتــه برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬از کشــورهای دیگــر نیــز حضــور داشــتند‬ ‫و تفاهم نامه هایــی امضــا شــد و کشــورهای‬ ‫دیگــر بــا ظرفیت هــای مــا اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫زلفـی گل بــر اهمیــت نظــام ســنجش و نگرش‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بهــره وری و رتبه بنــدی‬ ‫دانشــگاه ها را بــر اســاس شــاخص های رتبــه‬ ‫بنــدی جدیــد بایــد جــدی بگیریـم ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬رتبــه بنــدی بایــد بــر اســاس‬ ‫ســرانه‪ ،‬علــم ســنجی و معیارهــای مشــخص‬ ‫دانشــگاه ها مشــخص شــود تــا دانشــگاه ها‬ ‫متوجــه شــوند بــر اســاس اســتعداد و میــزان‬ ‫تــاش از مزایــای مــادی و معنــوی برخــوردار‬ ‫می شــوند‪ .‬عدالــت هــم بــه همیــن معناســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم یــاداور شــد‪ :‬افزایــش حقــوق‬ ‫اعضــای هیــات علمــی نیــز بــر مبنــای عملکرد‬ ‫اســتادان و در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد بــود و‬ ‫در مــورد یــاوران علمــی (کارکنــان غیــر هیــات‬ ‫علمــی) نیــز همیــن مبنــا مــد نظــر اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سیاستگذاری‪ ،‬برنامه ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم خبر داد‪:‬‬ ‫اکران عمومی و نمایش اثار منتخب جشنواره ملی فیلم کوتاه فناوری و نواوری در دی ماه سال جاری‬ ‫دکتــر امیــد رضایــی فــر گفــت‪ :‬در تاریــخ‬ ‫‪ ۲۱‬دی مــاه ســال جــاری‪ ،‬اکــران عمومــی و‬ ‫نمایــش اثــار منتخــب اولیــن جشــنواره ملــی‬ ‫فیلــم کوتــاه فنــاوری و نــواوری (جهــش)‬ ‫در پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم اغــاز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫رییــس شــورای سیاســتگذاری جشــنواره فیلــم‬ ‫کوتــاه فنــاوری و نــواوری گفــت‪ :‬موضــوع‬ ‫اصلــی جشــنواره ملّــی فیلــم کوتــاه فنــاوری و‬ ‫نــواوری‪ ،‬کاربســت ظرفیــت و قــدرت رســانه‬ ‫و بــه ویــژه فیلــم در زیســت بــوم نــواوری و‬ ‫فنــاوری بــا در نظــر گرفتــن تمــام ســطوح‬ ‫امادگــی فنــاوری (‪ )TRL‬کشــور اســت‪.‬‬ ‫رضایــی فــر بیــان داشــت‪ :‬مردمــی ســازی‬ ‫و بومــی ســازی فنــاوری و نــواوری‪ ،‬معرفــی‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و محصــوالت‬ ‫فناورانــه و همچنیــن کمــک بــه تقویــت اقتصاد‬ ‫دانــش بنیــان و اقتصــاد مقاومتــی بــا بهــره‬ ‫گیــری از ابــزار رســانه و فیلــم‪ ،‬بخشــی از‬ ‫اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتظــار مــی رود از طریــق‬ ‫ظرفیت هــای متنــوع و متعــدد هنــر و رســانه‪،‬‬ ‫بــه تقویــت کمــی و کیفــی تجاری ســازی‬ ‫ایده هــا و طرح هــای نواورانــه و فناورانــه‬ ‫کمــک شــایانی شــود‪.‬‬ ‫رییــس شــورای سیاســتگذاری جشــنواره‬ ‫فیلــم کوتــاه فنــاوری و نــواوری بــا بیــان‬ ‫اینکــه پیــش از ایــن فراخــون و پوســتر ایــن‬ ‫جشــنواره بــه ‪ 31‬اســتان کشــور ارســال شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن جشــنواره عــاوه بــر‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬دانشــگاه ها و‬ ‫ســایر دســتگاه اجرایــی نیــز حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫وکارشناســان روابــط عمومــی دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫و نیــز کلیــه فنــاوران و نــواوران کشــور‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تمدیــد مهلــت ارســال‬ ‫اثــار بــه دبیرخانــه جشــنواره‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ 150‬اثــر از ‪ 20‬اســتان‬ ‫کشــور بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــده‬ ‫کــه خوشــبختانه همچنــان در حــال افزایــش‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رضایــی فــر اضافــه کــرد‪ :‬اصــول ســاخت‬ ‫فیلم هــای مســتند کوتــاه و موبایلــی‪،‬‬ ‫به عنــوان یکــی دیگــر از پیــش رویدادهــای‬ ‫جشــنواره بــرای جامعــه هــدف دانــش امــوزان‬ ‫و معلمــان کشــور نیــز بــه صــورت حضــوری و‬ ‫مجــازی برگــزار خواهــد شــد‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫اییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره در ‪ 22‬دی مــاه‬ ‫ســال جــاری و هــم زمــان بــا فرخنــده میــاد‬ ‫حضــرت زهــرا (س) برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رضایــی فــر تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر اکــران‬ ‫عمومــی و نمایــش اثــار منتخــب‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشــی اصــول ســاخت فیلم هــای مســتند‬ ‫تبلیغاتــی و صنعتــی بعنــوان یکــی از پیــش‬ ‫رویدادهــای جشــنواره برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای سیاســتگذاری جشــنواره‬ ‫فیلــم کوتــاه فنــاوری و نــواوری ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫کارگاه اموزشــی بــرای جامعــه هــدف مدیــران‬ ‫مدیــرکل دفتــر سیاســتگذاری‪ ،‬برنامه ریــزی و‬ ‫توســعه فنــاوری وزارت علــوم در پایــان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬میزبــان برگــزاری دومیــن جشــنواره‬ ‫ملــی فیلــم کوتــاه فنــاوری و نــواوری در‬ ‫اختتامیــه ایــن جشــنواره اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیر علوم در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در سازمان انرژی اتمی مطرح کرد‪:‬‬ ‫تدوین نظام انگیزشی متناسب در پژوهش های سازمان انرژی اتمی‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪:‬‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی و بخش هــای پژوهشــی‬ ‫ایــن ســازمان بایــد نظــام انگیزشــی متناســبی‬ ‫را بــرای تشــویق و ترغیــب پژوهشــگران ایــن‬ ‫ســازمان طراحــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در فنــاوری کــه بــه تولیــد محصول‬ ‫و ارائــه خدمــات جدیــد منجــر خواهــد شــد مــا‬ ‫بــا بحــث مالکیــت معنــوی و مالکیــت فکــری‬ ‫روبــرو هســتیم و بایــد ضوابــط و قوانیــن باشــد‬ ‫کــه فــرد مختــرع و ارائــه دهنــده فنــاوری‬ ‫دچــار اســیب و ضــرر زیــان نشــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‬ ‫دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در مراســم‬ ‫گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری در‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی ایــران گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫برنامــه ریــزی و سیاســت هایی را مــد نظــر‬ ‫قــرار دهیــم کــه توزیــع نخبــگان جامعــه در‬ ‫رشــته های مختلــف تحصیلــی متــوازن و‬ ‫متناســب بــا نیــاز کشــور باشــد کــه در همیــن‬ ‫راســتا وزارت علــوم بــا معاونــت علمــی ریاســت‬ ‫جمهــوری و بنیــاد نخبــگان تفاهم نامــه ای را‬ ‫مبنــی بــر حمایــت از رتبــه هــای برتــر کنکــور‬ ‫سراســری و مــدال اوران المپیادهــای علمــی‬ ‫امضــا نمودیــم تــا ایــن افــراد در رشــته های‬ ‫تحصیلــی گذشــته خــود تحصیــات مقطــع‬ ‫باالتــر بعــدی را ادامــه دهنــد کــه اثــرات و‬ ‫نتایــج ان در ازمــون سراســری امســال روشــن‬ ‫شــد و تعــداد رتبــه هــای برتــر کنکــور کــه‬ ‫وارد رشــته هــای علــوم پایــه شــدند نســبت‬ ‫بــه ســال قبــل از ان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه علــم و فنــاوری‬ ‫مکمــل یکدیگــر هســتند گفــت‪ :‬علــوم پایــه و‬ ‫فنــی مهندســی اســایش زندگــی بشــر را بــه‬ ‫دنبــال دارنــد و علــوم انســانی دنبــال ارامــش‬ ‫در زندگــی انســان هســتند و مــا بایــد بــه‬ ‫شــکل متــوازن هــر دو زمینــه علــم را دنبــال‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه طرح هایــی کــه‬ ‫در پژوهشــگاه علــوم و فنــون هســته ای‬ ‫رونمایــی شــد گفــت‪ :‬بیشــتر محصوالتــی کــه‬ ‫امــروز رونمایــی شــد حاصــل یــک کار تیمــی‬ ‫و همــکاری بیــن رشــته های مختلــف بــود و‬ ‫ایــن الگــو مــی توانــد در سراســر کشــور مدنظر‬ ‫مــا باشــد و بــا فعالیــت بیـن رشــته ای و تیمــی‬ ‫نتایــج بهتــر و مطلــوب تــری را بگیریــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان انــرژی‬ ‫اتمــی و بخش هــای پژوهشــی ســازمان بایــد‬ ‫نظــام انگیزشــی متناســبی را بــرای تشــویق و‬ ‫ترغیــب پژوهشــگران طراحــی کننــد گفــت‪:‬‬ ‫مــا در وزارت علــوم پایــه هــای تشــویقی را‬ ‫بــرای ســاماندهی پژوهــش هــا بــه ســمت‬ ‫نیازهــای کشــور طراحــی کنیــم و اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی بــا انجــام دادن فعالیــت هــای‬ ‫پژوهشــی مــی تواننــد عــاوه بــر پایــه ســاالنه‬ ‫چنــد پایــه تشــویقی نیــز بگیرنــد‪.‬‬ ‫زلفــی گل افــزود‪ :‬پایه هــای تشــویقی در‬ ‫هیئــت دولــت نیــز تصویــب شــد و بــا ســامانه‬ ‫نــان نیــز کــه نیازهــای ســازمان ها و صنایــع‬ ‫مختلــف را اعــام مــی کنــد مرتبــط شــده‬ ‫اســت و اگــر اســاتید پژوهش هــای خــود را بــر‬ ‫اســاس ایــن ســامانه بــه ســمت ایــن نیازهــا‬ ‫هدایــت کننــد پایه هــای تشــویقی خواهنــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫زلفـی گل تفــاوت بیــن علــم و فنــاوری گفــت‪:‬‬ ‫در بحــث علــم گســترش نتایــج پژوهش هــا‬ ‫یــک اصــل اســت و اگــر مــا نتایــج پژوهش هــا‬ ‫و تحقیقــات خــود را در حــد یــک پایــان نامــه‬ ‫و رســاله محصــور کنیــم باعــث شــدیم کــه‬ ‫دایــره و گســترش ان علــم محــدود شــود امــا‬ ‫بــا انتشــار عمومــی ان بــه ویــژه در مجــات‬ ‫بیــن المللــی ان یافتــه و نظــر علمــی را در‬ ‫گســتره بیشــتری منتشــر کــرده ایــم‪.‬‬ ‫زلفــی گل گفــت‪ :‬تدویــن ســند ملــی نظــام‬ ‫ملــی فنــاوری و نــواوری بــه وزارت علــوم‬ ‫ســپرده شــده اســت و در ایــن ســند بــه همــه‬ ‫رشــته های تحصیلــی و تمــام مراحــل علــم‬ ‫و فنــاوری از یــک ایــده دانشــی تــا محصــول‬ ‫توجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم وزیــر علــوم و رئیــس‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی بــه مناســبت هفتــه‬ ‫پژوهــش از پژوهشــگران برتــر ایــن ســازمان‬ ‫قدردانــی و تجلیــل کردنــد‪.‬‬ صفحه 12 صفحه 13 ‫دبیرخاهن شورای عالی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دبیرخانه شورای عالی‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ گــزارش برگــزاری چهارمیــن دوره‬‫ملــی و اولیــن دوره بیــن المللــی‬ ‫نمایشــگاه تقاضــای ســاخت و تولیــد‬ ‫ایرانــی‬ ‫تهیه کنندگان‪:‬‬ ‫مهدی پاکزاد‪ ،‬معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف‬ ‫پیام چینی فروشان‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف‬ ‫‪.1‬معرفــی نمایشــگاه هــای تقاضــا‬ ‫محــور‬ ‫در ســال هــای اخیــر‪ ،‬بــا قــوت گرفتــن‬ ‫مفهــوم نظــام نــواوری بــه تدریــج سیاســت‬ ‫هــای نــواوری تقاضــا محــور مــورد توجــه‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬دقــت نظــر در اســتفاده از‬ ‫چنیــن سیاســت هایــی نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫تاکنــون ابزارهــای سیاســتی بــکار بــرده شــده‬ ‫عمدتــا در قالــب خریدهــا و تــدارکات دولتــی‬ ‫کــه تشــویق کننــده و محــرک تقاضــا هســتند‪،‬‬ ‫مــی باشــند‪ .‬بــا ایــن حــال تــاش هــای‬ ‫گوناگــون دیگــری نیــز انجــام پذیرفتــه کــه‬ ‫بــه عنــوان مهمتریــن اقدامــات مــی تــوان بــه‬ ‫افزایــش اگاهــی در خصــوص اهمیــت تقاضــای‬ ‫بالقــوه تقاضــای عمومــی بــرای نــواوری هــا‬ ‫میــان سیاســت گــذاران و جامعــه کســب وکار‬ ‫اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫تحلیــل گــران و محققــان نیــز در شــکل‬ ‫گیــری ایــن گفتمــان جدیــد نقــش مهمــی ایفا‬ ‫کــرده و بــه فرایندهــای یادگیــری سیاســتی‬ ‫کمــک نمــوده انــد‪ .‬امــا موضوعــی کــه بدیهــی‬ ‫اســت افزایــش توجــه کشــورها بــه اثربخشــی‬ ‫سیاســت نــواوری تقاضامحــور اســت‪ .‬بررســی‬ ‫هــا نشــان مــی دهــد کــه عوامــل طــرف تقاضــا‬ ‫تاثیــرات قابــل توجهــی بــر توســعه اقتصــادی‬ ‫دارنــد و حمایــت گســترده تــر از تقاضــا در‬ ‫ســطح صنعــت‪ ،‬مــی توانــد بــه عنــوان ابــزاری‬ ‫موثــر بــرای بهبــود و رشــد نــواوری بــه‬ ‫کارگرفتــه شــود‪.‬‬ ‫خــاف نمایشــگاه های مرســوم کــه بــه عرضــه‬ ‫محصــوالت‪ ،‬خدمــات و توانمندی هــا اختصــاص‬ ‫دارنــد‪ ،‬مبتنــی بــر تقاضــای فنــاوری هســتند‬ ‫و طــی ان ظرفیت هــای توســعه و نیازهــای‬ ‫یــک بخــش خــاص در قالــب نمایشــگاهی بــه‬ ‫فعــاالن‪ ،‬شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان‪،‬‬ ‫اســتارت اپ هــا و متخصصیــن حــوزه معرفــی‬ ‫می گــردد و از ان هــا خواســته می شــود در‬ ‫یــک بــازه زمانــی مشــخص نواوری هــا و‬ ‫فناوری هــای خــود را جهــت رفــع نیازمندیهــای‬ ‫اعــام شــده و یــا چالــش هــا و مســائل تبییــن‬ ‫شــده بــه برگزارکننــدگان معرفــی نماینــد‪ .‬در‬ ‫ایــن نمایشــگاه ها شــرکت های متقاضــی‪،‬‬ ‫ظرفیت هــای توســعه ای و نیازمندی هــای‬ ‫فناورانــه را مســتند می نماینــد و امــاده ارائــه‬ ‫نیازمندی هــای فناورانــه خــود بــه صاحبــان‬ ‫فنــاوری می شــوند‪ ،‬ســپس مقدمــات برگــزاری‬ ‫یــک رویــداد چنــدروزه انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه ارائــه نیازهــای فناورانــه‪ ،‬از نــوع‬ ‫نمایشــگاه هایــی اســت کــه در دنیــا بــا‬ ‫عنــوان نمایشــگاه های معکــوس شــناخته‬ ‫مــی شــوند‪ .‬نمایشــگاه هــای معکــوس‪ ،‬بــر‬ ‫بــا توجــه بــه ماهیــت نمایشــگاه هــای تقاضــا‬ ‫محــور‪ ،‬ایــن نمایشــگا ه هــا بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ابزارهــای مهــم و دارای اثربخشــی بــاال بــرای‬ ‫برقــراری ارتبــاط و تعامــل بیــن عرضــه و‬ ‫تقاضــای فنــاوری و همچنیــن شــبکه ســازی‬ ‫ازجملــه موضوعــات خیلــی مهــم کــه‬ ‫متاســفانه کمبــود ان در زیســت بــوم توســعه‬ ‫نــواوری کشــور احســاس می شــود‪ ،‬مســاله‬ ‫عــدم ارتبــاط میــان عرضــه و تقاضــای نــواوری‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن موضــوع ارتبــاط میــان‬ ‫صنعــت و دانشــگاه همــواره جــزو دغدغــه هــای‬ ‫اصلــی کشــورها از جملــه کشــور مــا بــوده‬ ‫اســت‪ .‬علیرغــم تــاش هــای متعــدد‪ ،‬هنــوز‬ ‫ارتبــاط تنگاتنگــی میــان صنعــت و دانشــگاه‬ ‫برقــرار نشــده اســت و همــواره موانعــی بــر ســر‬ ‫راه ارتبــاط میــان ایــن دو وجــود دارد‪.‬‬ صفحه 14 ‫دبیرخاهن شورای عالی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪15‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫مناســب بــرای برقــراری ارتبــاط میــان صنعــت‬ ‫و دانشــگاه شــناخته می شــود‪ .‬همچنیــن از‬ ‫قابلیــت ایــن نمایشــگاه ها مــی تــوان بــرای‬ ‫فعــال کــردن ظرفیــت هــای موجــود در‬ ‫صنایــع و رونــق بخشــیدن بــه فضــای کســب و‬ ‫کار بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫‪ .2‬نمایشــگاه تقاضــای ســاخت و‬ ‫تولیــد ایرانــی (تســتا)‬ ‫دبیرخانــه شــورای عالــی علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری (عتــف) نیــز در راســتای انجــام‬ ‫وظایــف خــود و همچنیــن تحقــق اهــداف و‬ ‫سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت‬ ‫از ســاخت داخــل‪ ،‬از ســال ‪ 1397‬تــا کنــون‬ ‫اقــدام بــه برگــزاری چهــار دوره نمایشــگاه‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫«تقاضــای ســاخت و تولیــد ایرانــی (تســتا)»‬ ‫(در ســال هــای ‪ 1400 ،1398 ،1397‬و‬ ‫‪ ،)1401‬بــا هدف شناســایی نیازهای پژوهشــی‬ ‫و فناورانــه‪ ،‬بســتر ســازی بــرای تجــاری ســازی‬ ‫یافتــه هــای پژوهشــی و فنــاوری هــای توســعه‬ ‫یافتــه و همچنیــن برقــراری ارتبــاط ســازنده‬ ‫میــان بخــش عرضــه و تقاضــای فنــاوری‬ ‫کشــور‪ ،‬نمــوده اســت‪.‬‬ ‫اهــداف برگــزاری نمایشــگاه تســتا را بطــور‬ ‫خالصــه مــی تــوان ‪ )1‬فراهــم نمــودن امــکان‬ ‫ارتبــاط میــان تقاضــا و عرضــه پژوهــش و‬ ‫فنــاوری‪ )2 ،‬رفــع نیازهــای کشــور توســط‬ ‫ظرفیــت هــای علمــی و تخصصــی داخــل و‬ ‫‪ )3‬تغییــر رویکــرد فعالیــت هــای علمــی و‬ ‫پژوهشــی بــه مســئله محــوری عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫شکل ‪ 1‬بطور مختصر تاریخچه تشکیل و برگزاری نمایشگاه تستا را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ مجموعــه ســازمان هــا و شــرکتهای تابعــه‬‫وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح‬ ‫ مجموعــه ســازمانها و شــرکتهای تابعــه‬‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫ نیازهــای مجموعــه شــرکت هــای اب‬‫منطقــه ای در قالــب شــرکت مدیریــت منابــع‬ ‫اب ایــران‬ ‫ســوی دبیرخانــه دائمــی تســتا و همچنیــن‬ ‫شــرکتهای کارگــزار تســتا‪ ،‬در ایــن نمایشــگاه‬ ‫بیــش از ‪ 600‬نیــاز پژوهــش و فنــاوری تــا‬ ‫قبــل از برگــزاری نمایشــگاه احصــاء و در‬ ‫قالــب یــک کتابچــه در اختیــار دانشــگاه هــا‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه هــا‪ ،‬پــارک هــای علــم و فنــاوری‪،‬‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان و شــرکت هــای‬ ‫کارگــزار تبــادل فنــاوری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن نیازهــا از بیــش از ‪ 100‬سازمان‪/‬شــرکت‬ ‫یــا از طریــق اعــام خــود شــرکتها و یــا از‬ ‫طریــق شــرکت هــای کارگــزار تســتا جمــع‬ ‫اوری و در اختیــار فنــاوران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪ .4‬دســتاوردهای نمایشــگاه تســتا‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪ .4.1‬برگــزاری رویــداد ‪Reverse‬‬ ‫‪Pitch‬‬ ‫ شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران‬‫ شرکت صنایع شیر ایران‬‫ شرکت همراه اول‬‫در ایــن گــزارش بــه معرفــی نمایشــگاه‬ ‫تقاضــا محــور تســتا و گــزارش خالصــه ای از‬ ‫دســتاوردهای برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــه‬ ‫عنــوان نمونــه ای ملــی از نمایشــگاه هــای‬ ‫تقاضــا محــور پرداختــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هــدف از بخــش بیــن الملــل‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت دانشــگاه هــا و شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان کشــور در راســتای رفــع نیازهــای‬ ‫بیــن المللــی مــی باشــد‪ .‬همچنیــن در ایــن‬ ‫دوره از قبــل از برگــزاری هماهنگــی هــای‬ ‫الزم بــا شــرکت هــای کارگــزاری فنــاوری‬ ‫جهــت تناظریابــی بــا هــدف حضــور فنــاوران‬ ‫دانشــگاهی و دانــش بنیــان در نمایشــگاه مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫چهارمیــن دوره ملــی نمایشــگاه تســتا نیــز‬ ‫هماننــد ســال هــای گذشــته همزمــان بــا‬ ‫نمایشــگاه «دســتاوردهای پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫فــن بــازار» در هفتــه پژوهــش از تاریــخ ‪19‬‬ ‫الــی ‪ 22‬اذر مــاه ســال ‪ 1401‬بــا همــکاری‬ ‫ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬مرکــز‬ ‫همکاری هــای تحــول و پیشــرفت ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫و پــارک علــم و فنــاوری پردیــس در محــل‬ ‫دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی برگــزار‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در راســتای برگــزاری چهارمیــن دوره‬ ‫نمایشــگاه تقاضــا محــور تســتا اقداماتــی‬ ‫از ســوی دبیرخانــه دائمــی ایــن نمایشــگاه‬ ‫برنامه ریــزی و بــه انجــام رســید‪.‬‬ ‫‪.3‬چهارمیــن دوره ملــی و اولیــن‬ ‫دوره بیــن المللــی نمایشــگاه‬ ‫تســتا ‪1401‬‬ ‫از جملــه مهمتریــن اقدامــات انجــام‬ ‫گرفتــه در ایــن نمایشــگاه اضافــه شــدن‬ ‫بخــش نیازهــای بیــن الملــل بــه ایــن‬ ‫نمایشــگاه و برگــزاری اولیــن دوره بیــن‬ ‫المللــی نمایشــگاه تســتا مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬دعــوت بــه حضــور از ســازمان‬ ‫ها‪/‬شــرکت هــا در نمایشــگاه تســتا‬ ‫بــه منظــور برگــزاری هرچــه بهتــر نمایشــگاه‬ ‫تقاضــای ســاخت و تولیــد ایرانــی‪ ،‬دبیرخانــه‬ ‫تســتا در اولیــن گام اقــدام بــه دعــوت از‬ ‫تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی بــرای ارائــه‬ ‫نیازمنــدی هــا و حضــور شــرکت هــا و ســازمان‬ ‫هــای تابعــه در نمایشــگاه تســتا نمــود‪.‬‬ ‫طــی پیگیــری هــای بعمــل امــده ســازمان‬ ‫ها‪/‬شــرکت هــای حاضــر در چهارمیــن‬ ‫نمایشــگاه تســتا عبارتســت از‪:‬‬ ‫ شرکت دخانیات ایران‬‫ شرکت ملی نفتکش ایران‬‫ سازمان مدیریت صنعتی‬‫ سامانه های نواوری ارتباطات سینا‬‫ شرکت انتقال داده ارین‬‫ نیازهــای بیــش از ‪ 50‬شــرکت کــه از طریــق‬‫کارگزاریهــای تســتا در حــوزه هــای زیــر جمــع‬ ‫اوری و ارائــه گردیــد‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬جمع اوری نیازمندیهای فناورانه‬ ‫سازمانها‪/‬شرکتها‬ ‫بــر اســاس پیگیــری هــای بعمــل امــده از‬ ‫رویدادهــای ‪ Reverse Pitch‬رویدادهــای‬ ‫جدیــدی در فضــای کارافرینــی هســتند کــه‬ ‫در ان هــا برخــاف رویدادهــای متــداول از‬ ‫ســازمان ها درخواســت می شــود تــا بــر اســاس‬ ‫نیــاز خــود موضوعــی را بــرای فناوران‪ ،‬شــرکت‬ ‫هــای دانــش بنیــان و تیم هــای اســتارت اپی‬ ‫ارائــه کــرده و ایــن بــار فنــاوران و شــرکت های‬ ‫صنعتــی هســتند کــه می بایســت بتواننــد راه ‬ ‫حلــی بــرای ان ارایــه کننــد‪ .‬کارافرینــان در‬ ‫طــی ایــن رویــداد فرصتــی پیــدا می کننــد تــا‬ ‫محصــول نواورانـه ای را بــا توجــه بــه خواســته‬ ‫متقاضیــان فنــاوری خلــق کننــد‪Reverse .‬‬ ‫‪ Pitch‬مــی توانــد یــک رویکــرد هدفمندتــر‬ ‫را فراهــم کنــد زیــرا بــه شــرکت هــا ایــن‬ ‫امــکان را مــی دهــد تــا یــک مشــکل تجــاری‬ ‫را مطــرح کننــد و کارافرینــان را بــرای حــل‬ ‫ان دعــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫در طــی برگــزاری نمایشــگاه تســتا‬ ‫‪ ،1401‬چهــار رویــداد ‪Reverse Pitch‬‬ ‫بــا عناویــن زیــر برنامــه ریــزی و اجــرا‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫برگزار کننده‬ ‫‪1‬‬ ‫پاسخ به تقاضا محوری از مسیر‬ ‫صندوقهای خطرپذیر‬ ‫مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫‪2‬‬ ‫نیازهای صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی‬ ‫موسسه فناوری و نواوری شریف‬ ‫‪3‬‬ ‫نیازهای اداره بنادر و دریانوردی‬ ‫موسسه فناوری و نواوری شریف‬ ‫چالشهای پیش روی تولید کک‬ ‫سوزنی و الکترود گرافیتی‬ ‫شرکت کانی نو‬ ‫‪4‬‬ صفحه 15 ‫دبیرخاهن شورای عالی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪16‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫مجموعــ ًا بــه ارزش تقریبــی ‪3،300‬‬ ‫میلیــارد ریــال و ‪ 2‬میلیــون دالر در ده‬ ‫حــوزه فنــاوری‪ ،‬مطابــق جــدول زیــر‪،‬‬ ‫بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫‪.4.2‬‬ ‫برگزاری جلسات ‪B2B‬‬ ‫نشســت هــای ‪ B2B‬نتیجــه رویدادهــای‬ ‫مختلفــی ماننــد نمایشــگاه‪ ،‬همایــش‪ ،‬کنگــره‬ ‫و ‪ ...‬مــی باشــد‪ .‬زیــرا در نشســت هــای ‪B2B‬‬ ‫شــرکت هــای واقعــی خریــدار و فروشــنده و‬ ‫همتــراز پــای میــز مذاکــره ســعی در ایجــاد‬ ‫تفاهــم بــرای انعقــاد قــرارداد تجــاری هســتند‪.‬‬ ‫در طــی برگــزاری چهارمیــن دوره‬ ‫نمایشــگاه تســتا بیــش از ‪ 270‬جلســه‬ ‫‪ B2B‬میــان متقاضیــان فنــاوری و‬ ‫فنــاوران برگــزار شــد‪ .‬از ایــن تعــداد‬ ‫‪ 93‬جلســه ‪ B2B‬در بخــش بیــن الملــل‬ ‫و ‪ 174‬جلســه ‪ B2B‬در بخــش ملــی‬ ‫انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪.4.3‬‬ ‫تستا‬ ‫برگزاری اولین دوره بین المللی‬ ‫اولیــن دوره بیــن المللــی نمایشــگاه تســتا‬ ‫بــا هــدف اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه هــا‪/‬‬ ‫پژوهشــگاه ها‪/‬پــارک هــا و شــرکتهای دانــش‬ ‫بنیــان کشــور در راســتای رفــع نیازهــای‬ ‫پژوهــش و فنــاوری در ســطح بیــن الملــل در‬ ‫ســال ‪ 1401‬برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫حــوزه فنــاوری‪ ،‬مطابــق جــدول زیــر‪،‬‬ ‫بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫‪.4.2‬‬ ‫ردیف‬ ‫حوزه تفاهم نامه‬ ‫تعداد تفاهم نامه‬ ‫ها‬ ‫مجموع مبالغ تفاهم‬ ‫نامه ها میلیارد ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫مواد فلزی و غیر فلزی‬ ‫‪118‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صنایع هوایی‬ ‫‪106‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انرژی‬ ‫‪70‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنایع دریایی‬ ‫‪56‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دفاع‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪6‬‬ ‫برق و مخابرات‬ ‫‪50‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معدن‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اب‬ ‫‪22‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دخانیات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بخش بین الملل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 2‬میلیون دالر‬ ‫‪525‬‬ ‫‪ 2 +‬میلیون‬ ‫دالر‪3300‬‬ ‫برگزاری جلسات ‪B2B‬‬ ‫نشســت هــای ‪ B2B‬نتیجــه رویدادهــای‬ ‫مختلفــی ماننــد نمایشــگاه‪ ،‬همایــش‪ ،‬کنگــره‬ ‫و ‪ ...‬مــی باشــد‪ .‬زیــرا در نشســت هــای ‪B2B‬‬ ‫شــرکت هــای واقعــی خریــدار و فروشــنده و‬ ‫همتــراز پــای میــز مذاکــره ســعی در ایجــاد‬ ‫تفاهــم بــرای انعقــاد قــرارداد تجــاری هســتند‪.‬‬ ‫در طــی برگــزاری چهارمیــن دوره‬ ‫نمایشــگاه تســتا بیــش از ‪ 270‬جلســه‬ ‫‪ B2B‬میــان متقاضیــان فنــاوری و‬ ‫فنــاوران برگــزار شــد‪ .‬از ایــن تعــداد‬ ‫‪ 93‬جلســه ‪ B2B‬در بخــش بیــن الملــل‬ ‫و ‪ 174‬جلســه ‪ B2B‬در بخــش ملــی‬ ‫انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪.4.3‬‬ ‫تستا‬ ‫مجموع‬ ‫برگزاری اولین دوره بین المللی‬ ‫اولیــن دوره بیــن المللــی نمایشــگاه تســتا‬ ‫بــا هــدف اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه هــا‪/‬‬ ‫پژوهشــگاه ها‪/‬پــارک هــا و شــرکتهای دانــش‬ ‫بنیــان کشــور در راســتای رفــع نیازهــای‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت کــه بــا توجــه بــه‬ ‫زمــان محــدود برگــزاری نمایشــگاه‪ ،‬از میــان‬ ‫تفاهــم نامــه هــای منعقــد شــد تنهــا ‪%40‬‬ ‫انهــا دارای مبلــغ بــوده و در ســایر تفاهــم نامــه‬ ‫هــا بدلیــل نیــاز بــه بررســی بیشــتر درج مبلــغ‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ‪ 12‬هیئــت اعضامی از‬ ‫ســوی ‪ 4‬کشــور ازبکســتان‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫ترکیــه و بوســنی هرزگویــن نیازمنــدی‬ ‫هــای فناورانــه خــود را در حــوزه‬ ‫هــای تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی‬ ‫و دندانپزشکی‪،‬ســاخت و تولیــد مــواد‬ ‫و قطعــات فلــزی‪ ،‬ســرامیکی‪ ،‬پلیمــری‪،‬‬ ‫تجهیــزات ازمایشــگاهی‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫پیشــرفته حــوزه انــرژی هــای تجدیــد‬ ‫پذیــر و ‪ ...‬ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫‪.4.4‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه های همکاری‬ ‫نتیجــه و ثمــره برگــزاری نشســت هــای‬ ‫‪ B2B‬انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری میــان‬ ‫متقاضیــان فنــاوری و فنــاوران مــی باشــد‪.‬‬ ‫در چهارمیــن دوره نمایشــگاه تســتا‪،‬‬ ‫‪ 514‬تفاهــم نامــه در بخــش ملــی و ‪11‬‬ ‫تفاهــم نامــه در بخــش بیــن الملــل‬ ‫مجموعــ ًا بــه ارزش تقریبــی ‪3،300‬‬ ‫میلیــارد ریــال و ‪ 2‬میلیــون دالر در ده‬ ‫بــه مذاکــرات بعــدی موکــول شــده اســت‪.‬‬ ‫بطــور خالصــه دســتاوردهای چهارمیــن دوره‬ ‫نمایشــگاه تســتا در شــکل زیــر ارائــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پژوهــش و فنــاوری در ســطح بیــن الملــل در‬ ‫ســال ‪ 1401‬برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ‪ 12‬هیئــت اعضامی از‬ ‫ســوی ‪ 4‬کشــور ازبکســتان‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫ترکیــه و بوســنی هرزگویــن نیازمنــدی‬ ‫هــای فناورانــه خــود را در حــوزه‬ ‫هــای تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی‬ ‫و دندانپزشکی‪،‬ســاخت و تولیــد مــواد‬ ‫و قطعــات فلــزی‪ ،‬ســرامیکی‪ ،‬پلیمــری‪،‬‬ ‫تجهیــزات ازمایشــگاهی‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫پیشــرفته حــوزه انــرژی هــای تجدیــد‬ ‫پذیــر و ‪ ...‬ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫‪.4.4‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه های همکاری‬ ‫نتیجــه و ثمــره برگــزاری نشســت هــای‬ ‫‪ B2B‬انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری میــان‬ ‫متقاضیــان فنــاوری و فنــاوران مــی باشــد‪.‬‬ ‫در چهارمیــن دوره نمایشــگاه تســتا‪،‬‬ ‫‪ 514‬تفاهــم نامــه در بخــش ملــی و ‪11‬‬ ‫تفاهــم نامــه در بخــش بیــن الملــل‬ ‫‪.4.5‬‬ ‫انعقاد قرارداد‬ ‫هــدف غایــی از انجــام تمامــی اقدامــات‬ ‫ذکــر شــده در برگــزاری نمایشــگاه تســتا‪ ،‬از‬ ‫احصــاء نیازمنــدی هــا تــا انجــام مذاکــرات و‬ ‫انعقــاد تفاهــم نامــه‪ ،‬انعقــاد قــرارداد میــان‬ ‫متقاضــی فنــاوری و فنــاور مــی باشــد‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه تجربیــات ســال هــای گذشــته‪،‬‬ ‫یکــی از چالــش هــای فراینــد اجرایــی تســتا‪،‬‬ ‫فقــدان ســازوکار پیگیــری تفاهــم نامــه هــا و‬ ‫برقــراری ارتبــاط میــان عرضــه و تقاضــا پــس‬ ‫از برگــزاری نمایشــگاه بــود‪ .‬بــا تدابیــر اتخــاذ‬ ‫شــده در دبیرخانــه شــورای عالــی عتــف‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ 1401‬دبیرخانــه دائمــی ایــن نمایشــگاه‬ ‫بــا هــدف تــداوم برقــراری ارتبــاط میــان تقاضا‬ ‫و عرضــه فنــاوری و پیگیــری تفاهــم نامــه هــا‬ ‫تشــکیل گردیــد‪.‬‬ ‫تــا زمــان تهیــه ایــن گــزارش‪ 1 ،‬قــرارداد‬ ‫بــه ارزش ‪ 850‬هــزار دالر فــی مابیــن هیئــت‬ ‫ازبکســتانی و شــرکت فنــاوری خــا کهربــا‬ ‫منعقــد گردیــده اســت‪.‬‬ ‫موضــوع پیگیــری تفاهــم نامــه هــا و ایجــاد‬ ‫بســتر مناســب بــرای بــه نتیجــه رســاندن‬ ‫تفاهمــات در دســتور کار دبیرخانــه شــورا قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ صفحه 16 صفحه 17 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ گــزارش تحلیلــی نقــش نظــام ایده‬‫هــا و نیازهــا (نــان) در تکمیــل زنجیره‬ ‫ارزش علــم‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیا ن‬ ‫ پیــام رئیــس پژوهشــگاه‬‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایران‬ ‫بــه مناســبت هفتــه پژوهــش‬ ‫ اولیــن گردهمایــی اینــده‬‫پژوهــان امــوزش عالــی برگــزار‬ ‫شد‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و‬ ‫همکاری هــای علمــی بین المللــی موسســه‬ ‫اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری‬ ‫(‪ ،)ISC‬دکتــر ســید احمــد فاضــل زاده‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تاکیــد مقــام‬ ‫معظــم رهبــری مبنــی بــر هدفــدار کــردن‬ ‫تحقیــق در کشــور و قــرار دادن پژوهش هــا‬ ‫در مســیر نیازهــای کشــور و برنامــه تقدیمــی‬ ‫دکتــر محمدعلــی زلفــی گل وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری (عتــف) بــه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬راه انــدازی ســامانه نظــام‬ ‫ایــده هــا و نیازهــا «نــان» بــا همــکاری‬ ‫معاونــت فنــاوری و نــواوری وزارت عتــف در‬ ‫ابــان مــاه ســال ‪ 1400‬بــه موسســه اســتنادی‬ ‫علــوم و پایــش علــم و فنــاوری (‪ )ISC‬محــول‬ ‫شــد و دبیرخانــه ان در تاریــخ ‪1401/06/05‬‬ ‫افتتــاح گردیــد‪ .‬ایــن ســامانه یکــی از ابزارهــای‬ ‫قدرتمنــد جهــت ایجــاد نظــام ملــی نــواوری‬ ‫مبتنــی بــر ایجــاد ارتبــاط مســتقیم بیــن‬ ‫نیازهــای جامعــه‪ ،‬صنایــع خصوصی‪-‬دولتــی‪،‬‬ ‫دانشــگاهها‪ ،‬شــرکتهای دانــش بنیــان و خــاق‪،‬‬ ‫پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد‬ ‫اســت‪ .‬از اهــداف اصلــی اجــرای ایــن طــرح‬ ‫عــاوه بــر کاربــردی نمــودن تحقیقــات مراکــز‬ ‫علمــی‪ ،‬برانگیختــن احســاس مشــارکت تمــام‬ ‫احــاد کشــور و ایجــاد طوفــان فکــری ملــی در‬ ‫ســاختن ایرانــی ابــاد و توســعه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مســیرهایی کــه بــرای تحقــق ایــن‬ ‫اهــداف بایــد طــی شــود‪ ،‬ســوق دادن تحقیــق‬ ‫و پژوهــش در دانشــگاه هــا بــه ســمت نیازهــای‬ ‫کشــور از طریــق حمایــت از پارســاهای تقاضــا‬ ‫محــور اســت‪.‬‬ ‫» مصوبه ها‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬گفــت‪ :‬تکلیــف اجــرای ایــن‬ ‫ســامانه مطابــق مصوبــات ذیــل بــر عهــده‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و موسســه‬ ‫اســتنادی و پایــش علــم و فنــاوری جهــان‬ ‫اســام(‪ )ISC‬مــی باشــد‪ .‬بــر اســاس مصوبــه‬ ‫«سیاســت هــای ایجــاد و ارتقــاء ســکوهای‬ ‫ملــی تربیتــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫و نــواوری « شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫‪ ،‬وزارت عتــف الزم اســت در راســتای انجــام‬ ‫تحقیقــات نیــاز محــور نســبت بــه احصــاء و‬ ‫تعییــن نیازهــا‪ ،‬ایــده هــا و توانمنــدی هــای‬ ‫کشــور و یکپارچــه ســازی ســامانه هــای‬ ‫موجــود پژوهــش ‪،‬فنــاوری و نــواوری در حــوزه‬ ‫مرتبــط بــا نیازهــای کشــور ‪،‬نظــام ایــده هــا و‬ ‫نیازها(نــان) را برنامــه ریــزی و پیــاده ســازی‬ ‫کنــد‪ .‬در تبصــره ‪ 9‬قانــون بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مصوبــه مجلــس شــورای اســامی الزامــی‬ ‫اورده شــده کــه براســاس ان دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــرای هزینه کــرد یــک درصــد بودجــه‬ ‫پژوهشــی خــود‪ ،‬الزم اســت کــه نیازهــای‬ ‫پژوهشــی خــود را در ســامانه نــان ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام یــک شــفافیت و اطالع رســانی‬ ‫یکســانی را بیــن مجموعه هــای مختلــف‬ ‫ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬گفــت‪ :‬همچنیــن در مــاده ‪18‬‬ ‫اییــن نامــه حمایــت از تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان‬ ‫و اشــتغال افریــن در حــوزه علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری مــورخ ‪ 1401/06/05‬بــه طراحــی‬ ‫و راه انــدازی نظــام ایــده هــا و نیازهــا (نــان)‬ ‫توســط موسســه اســتنادی علــوم و پایــش‬ ‫علــم و فنــاوری (‪ )ISC‬اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس مــاده ‪ 7‬اییــن نامــه‬ ‫اجرایــی (مــاده ‪ 5‬قانــون جهــش تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان) مصــوب ‪ 1401/09/06‬هیئــت وزیــران‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫کلیــه دســتگاه ها موظــف بــه ثبــت اطالعــات‬ ‫دســتاوردهای پژوهشــی موضــوع ایــن اییــن‬ ‫نامــه در ســامانه نظــام ایــده هــا و نیازهــا‬ ‫(نــان) شــدند‪.‬‬ ‫» ماموریت ها‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬ســامانه «نــان» از ســه بخــش‬ ‫تشــکیل شــده‪:‬‬ ‫‪18‬‬ ‫منصفانــه در انجــام خدمــات و فعالیتهــا‬ ‫• حفاظــت از داده هــای شــخصی کاربــران‬ ‫طبــق قوانیــن حفاظــت از داده هــا‬ ‫• در اولویــت قــراردادن چالــش هــای ملــی در‬ ‫اجــرای پــروژه هــا‬ ‫• ازادی اطالعــات (در دســترس قــرار دادن‬ ‫اطالعــات فعالیــت هــای انجــام شــده بصــورت‬ ‫گســترده از طریــق وب ســایت و نشــریات)‬ ‫‪ -۱‬ارایه ایده و نیاز‬ ‫• ارائــه تضمیــن تامیــن هزینــه هــای‬ ‫تحقیقاتــی بــه کاربــران‬ ‫‪ -۳‬اشتغال دانش بنیان‬ ‫• اســتفاده از ایــده هایــی شــامل تنوعــی از‬ ‫افــکار‪ ،‬افــراد و موقعیــت هــای جغرافیایــی‬ ‫‪ -۲‬محصول‬ ‫فاضــل زاده گفــت‪ :‬ســامانه نــان به دلیــل تعدد‬ ‫ســامانه هــای موجــود و ســاختارهای متفــاوت‬ ‫در زمینــه اطــاع رســانی طــرح های پژوهشــی‬ ‫و نیازهــای کشــور و لــزوم ایجــاد ســاختاری‬ ‫ســاده‪ ،‬یکپارچــه‪ ،‬ســهل الوصــول و تعاملــی‬ ‫شــکل گرفتــه اســت‪ .‬ایــن ســامانه بــا هــدف‬ ‫یکپا ر چه ســا ز ی با تو جه به ظر فیت ها و تجر به ‬ ‫های موازی و موجــود‪ ،‬حمایــت از پژوهش هــا‬ ‫ و تحقیقــات نیاز محــور و ایجــاد یــک درگاه‬ ‫واحــد بــرای دسترســی بــه اطالعــات علمــی‬ ‫کشــور بــه کمــک پایــگاه داده موسســه‬ ‫اســتنادی وپایــش علــم و فنــاوری جهــان‬ ‫اســام ( ‪ )ISC‬اقــدام مــی نمایــد‪ .‬در ایــن‬ ‫راســتا و در جهــت ســهولت دسترســی کاربــران‬ ‫بــه ســامانه هــای مرتبــط‪ ،‬ایــن ســامانه هــا از‬ ‫طریــق درگاه وب بــه نــان متصــل شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــده هــا ونیازهــای ثبــت شــده‬ ‫در ســامانه طیــف وســیعی از رشــته هــای‬ ‫دانشــگاهی را دربــر مــی گیــرد کــه در هفــت‬ ‫حــوزه موضوعــی دامپزشــکی‪ ،‬علــوم انســانی‪،‬‬ ‫علــوم پایــه‪ ،‬فنــی و مهندســی‪ ،‬هنر‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی و علــوم بهداشــت دســته‬ ‫بنــدی شــده انــد و یکــی از اقدامــات دبیرخانــه‬ ‫نــان دســته بنــدی ایــن ایــده هــا و نیازهــا در‬ ‫حــوزه هــای موضوعــی مربوطــه اســت‪.‬‬ ‫• ایجــاد فرصــت مشــارکت و بهــره منــدی‬ ‫بــرای همــه محققــان و ســرمایه گــذاران‬ ‫• شــفافیت در پاســخگویی بــه مراحــل و روش‬ ‫هــای تامیــن بودجــه‬ ‫• ایجــاد اطمینــان از ســودمند بــودن‬ ‫نتایــج تحقیقــات بــرای منافــع مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم افــراد و ســازمانها‬ ‫• ایجــاد ثــروت تجــاری از طریــق اجرایــی‬ ‫کــردن طــرح هــای پژوهشــی ســودمند‬ ‫• ایجــاد تاثیــر مثبــت دربهبــود کیفیــت‬ ‫زندگــی مــردم بــا بهــره گیــری از نتیجــه‬ ‫تحقیقــا ت‬ ‫• پیــروی از اصــول درســت تحقیقــات جهــت‬ ‫ارائــه دادن نتایــج بهتــر و جلــب توجــه اعضــای‬ ‫علمــی جامعــه‬ ‫• نظــارت بــر عملکــرد اســتفاده از اســتاندارد‬ ‫بــاال‪ ،‬مســئولیت پذیــری و درســتی اســتفاده از‬ ‫بودجــه هــا‬ ‫• حصــول اطمینــان از پاســخگویی دبیرخانــه‬ ‫مطابــق بــا اســتانداردها‬ ‫• حصــول اطمینــان از عــدم ســوء اســتفاده‬ ‫ایــده پــردازان و نیازپــردازان از اطالعــات بــه‬ ‫دســت امــده در جریــان خدمــات خــود‬ ‫• حصــول اطمینــان از عــدم اســتفاده اطالعات‬ ‫توســط نیــاز پــرداز و ایــده پــرداز بــرای ارتقــا‬ ‫منافــع خــود یــا افــراد مرتبط‪،‬مشــاغل و ســایر‬ ‫ســازمان هــا‬ ‫امــکان پاالیــش ایــده هــا ونیازهــای ثبــت‬ ‫شــده بــه تفکیــک حــوزه موضوعــی‪ ،‬رشــته‪،‬‬ ‫اســتان یــا شــهر مــورد نظــر‪ ،‬کارگــزار مربوطــه‪،‬‬ ‫فعــال یــا غیــر فعــال بــودن نیازهــا و ‪ ...‬در‬ ‫ســامانه وجــود دارد تــا دسترســی بــه ایــده‬ ‫یــا نیــاز مــورد نظــر را بــرای کاربــران اســان‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫• اجــرای تحقیقــات بیــن المللــی مشــترک بــا‬ ‫رعایــت رویــه هــای قانونــی و اخالقــی در ان‬ ‫کشــورها‬ ‫خــط مشــی هــای نظــام ایــده هــا و‬ ‫نیازهــا (نــان)‬ ‫• ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــاال ‪،‬پاســخگویی‬ ‫درســت و دسترســی اســان بــرای همــه‬ ‫ســازمانها و افــراد‬ ‫• اجــرای فرایندهــا بصــورت شــفاف و‬ ‫• در دســترس قــراردادن داده هــای تحقیقاتی‬ صفحه 18 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪19‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫بــا بودجــه عمومــی بصــورت گســترده و‪،‬‬ ‫ازادانــه‪ ،‬بــه موقــع و مســئوالنه بــه طــوری کــه‬ ‫فراینــد تحقیــق اســیب نبینــد‬ ‫• رعایــت اصــول امنیــت ملــی‪ ،‬اجــرای قانــون‪،‬‬ ‫منافــع تجــاری و حفاظــت از داده هــا در‬ ‫مراحــل اجــرای هــر طــرح‬ ‫• نان و سامانه های مشابه در دنیا‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع در دنیــا هــم‬ ‫ســامانه هایــی ماننــد ســامانه نــان وجــود دارد‬ ‫کــه بــه اطــاع رســانی نیازهــا و دریافــت ایــده‬ ‫هــا بــرای هــر یــک مــی پــردازد کــه از جملــه‬ ‫ایــن ســامانه ها مــی تــوان بــه ‪Innocentive‬‬ ‫و ‪ Incogneato‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫» کارگزاران‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬گفــت‪ :‬نهادهــا‪ ،‬ســازمان هــا‬ ‫و دســتگاه هــا میتواننــد در ایــن ســامانه‬ ‫درخواســت همــکاری خــود را تحــت عنــوان‬ ‫» فرایندها‬ ‫فرایند ثبت ایده‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬گفــت‪ :‬ایــده پــرداز پــس از‬ ‫ثبــت نــام اولیــه در ســامانه و بررســی نیازهــای‬ ‫موجــود در ســامانه در صورتــی کــه بــرای هــر‬ ‫یــک از نیازهــای موجــود ایــده ای در نظــر دارد‬ ‫مــی بایســت ایــده خــود را در ســامانه ثبــت‬ ‫کنــد‪ .‬ایــده ثبــت شــده توســط کارگــزاران‬ ‫بررســی شــده و در صــورت تاییــد در ســامانه‬ ‫بــه فراخــوان گذاشــته و پــس از انتخــاب‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫کارگــزار ثبــت کننــد و در زمینــه هــای دســته‬ ‫بنــدی‪ ،‬ارزیابــی اولیــه‪ ،‬ثبــت ایــده و نیــاز در‬ ‫ســامانه‪ ،‬برقــراری ارتبــاط بیــن ایــده هــا و‬ ‫نیازهــای متناظــر ‪ ،‬غربالگــری و ارزیابــی نهایــی‬ ‫ایــده هــای متناظــر بــا یــک نیــاز و انتخــاب‬ ‫ایــده هــای مناســب‪ ،‬انتخــاب داوران مناســب‬ ‫جهــت ارزیابــی ایــده و نیــاز‪ ،‬کمــک بــه عقــد‬ ‫قــرارداد همــکاری مابیــن نیازپــرداز و ایــده‬ ‫پــرداز‪ ،‬نظــارت و ارزیابــی بــر اجــرای قــرارداد‬ ‫همــکاری میــان نیازپــرداز و ایــده پــرداز و‬ ‫مستندســازی و ارائــه گــزارش پایانــی همــکاری‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫از جملــه کارگزارانــی کــه در حــال حاضــر‬ ‫بــا ســامانه همــکاری مــی کننــد میتــوان بــه‬ ‫دانشــگاه هــا‪ ،‬پــارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان هــا‪ ،‬ســازمان هــای مدیریــت و برنامــه‬ ‫ریــزی در اســتان‪ ،‬ســامانه هــای مرتبــط از‬ ‫جملــه ســمات‪ ،‬ســاتع‪ ،‬ســاجد‪ ،‬توانیــران و‬ ‫برخــی وزارتخانــه هــا از جملــه وزارت نفــت و‬ ‫وزارت نیــرو اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫داوران و تاییــد نهایــی بــه نیازپــرداز ارســال‬ ‫مــی شــود‪ .‬در ایــن مرحلــه بیــن نیــاز پــرداز‬ ‫و ایــده پــرداز قــرارداد بســته و مراحــل اجــرای‬ ‫طــرح شــروع مــی شــود‪.‬پس از نظــارت و ثبــت‬ ‫امتیــاز ایــده پــرداز و نیــاز پــرداز و کارگــزار بــه‬ ‫یکدیگــر خاتمــه طــرح اعــام میشــود و یــک‬ ‫گــزارش نهایــی ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن چارچــوب مــورد نیــاز بــرای ارائــه‬ ‫ایــده گروهــی توســط نظــام ایــده هــا و نیازهــا‬ ‫(نــان) و برقــراری ارتبــاط ان بــا درگاه اشــنایی‬ ‫بــا نخبــگان و اینــده ســازان (دانــا) دیــده شــده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫شکل‪ :1‬فرایند ثبت ایده در سامانه نان‬ ‫بــا توجــه بــه مــاده ‪ 4‬مصوبه»سیاســت هــای‬ ‫ایجــاد و ارتقــاء ســکوهای ملــی تربیتــی‪،‬‬ ‫اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری و نــواوری «‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در جهــت‬ ‫یکپارچــه ســازی ســامانه هــای موجــود‬ ‫پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و نــواوری در حــوزه مرتبــط‬ ‫بــا نیازهــای کشــور‪ ،‬هــم اکنــون نخســتین‬ ‫درگاه ویــژه بــرای وزارت نفــت در ســامانه نــان‬ ‫با ادرس ‪ https://mop.nan.ac‬در دســترس‬ ‫قــرار گرفتــه اســت کــه در ایــن درگاه لیســت‬ ‫نیازهــا بــه تفکیــک درخــت فنــاوری پنــج‬ ‫ســطحی ایــن وزارتخانــه ارائــه گردیــده اســت‪.‬‬ ‫ارائــه بســتر یکپارچــه بــرای ســایر وزارتخانــه‬ ‫هــا نیــز در دســت اجــرا مــی باشــد‪.‬‬ ‫» پایــان نامــه و رســاله هــا‬ ‫(پارســاها)‬ ‫فاضــل زاده گفــت‪ :‬وزارت علــوم بــا راه انــدازی‬ ‫ایــن ســامانه بنــا دارد از ایــده پــردازان‪،‬‬ ‫پژوهشــگران‪ ،‬شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫» فرایندثبــت و ارزیابــی پایــان‬ ‫نامــه و رســاله‬ ‫فاضــل زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــده پــرداز پــس‬ ‫از تصویــب پیشــنهادیه پارســا در شــورای‬ ‫پژوهشــی دانشــگاه کــه در راســتای یــک‬ ‫نیــاز ســامانه تعریــف شــده اســت‪ ،‬می توانــد‬ ‫درخواســت خــود را در ســامانه ثبــت کنــد‪.‬‬ ‫پــس از تاییــد اولیــه‪ ،‬پارســا بــه «کارگــزاری‬ ‫مدیریــت نیــاز و ایــده» واگــذار شــده و ارزیابــی‬ ‫تخصصــی و تاییــد یــا رد پارســا توســط ان‬ ‫در زمینــه تحقیقــات‪ ،‬نــواوری و فناوری هــا‬ ‫حمایــت کنــد و ضمــن شناســایی پایــان‬ ‫نامه هــا و رســاله های برتــر‪ ،‬فنــاور‪ ،‬خالقانــه و‬ ‫کاربــردی و حمایــت مــادی و معنــوی از انهــا‪،‬‬ ‫تحقیــق و پژوهــش در دانشــگاه و پژوهشــگاه ها‬ ‫بــه ســمت نیازهــای واقعــی و روز کشــور ســوق‬ ‫یابنــد‪ .‬اســتفاده بهینــه از تــوان اســتعدادهای‬ ‫درخشــان و نخبــگان دانشــگاهی و غیــر‬ ‫دانشــگاهی در راســتای حــل نیازهــای کشــور‬ ‫از دیگــر اهــداف ایــن نظــام بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر اینهــا پایــان نامــه‬ ‫هــای منتخــب ایــن امــکان برایشــان فراهــم‬ ‫خواهــد شــد تــا در صــورت داشــتن شــرایط‪،‬‬ ‫پــس از عقــد قــرارداد بــا کمــک ســرمایه‬ ‫گــزاران طــرح هایشــان را اجرایــی کــرده و بــه‬ ‫نتیجــه برســانند تــا از ایــن طریــق گامــی موثــر‬ ‫در رفــع نیازهــای جامعــه برداشــته باشــند‪ .‬الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت کــه امــکان تعریــف چندیــن‬ ‫پایــان نامــه یــا رســاله بــا رویکردهــای مختلــف‬ ‫در راســتای حــل یــک نیــاز وجــود دارد‪.‬‬ ‫کارگــزاری صــورت می گیــرد و کارگــزاران‬ ‫ایــن ایــده هــا را بــه نیازپــردازان در ان‬ ‫حــوزه معرفــی می کننــد و توســط دبیرخانــه‬ ‫موسســه اســتنادی وپایــش علــم و فنــاوری‬ ‫جهــان اســام ( ‪ )ISC‬انتخــاب می شــوند‪ .‬در‬ ‫صــورت تاییــد پارســا‪ ،‬قــرارداد طــرح بــا ایــده‬ ‫پــرداز منعقــد می شــود و ایــده پــرداز موظــف‬ ‫اســت طبــق زمانبنــدی و مراحــل مشــخص‬ ‫شــده‪ ،‬گزارش هــای پیشــرفت خــود را از‬ ‫طریــق ســامانه ارســال کنــد‪.‬‬ ‫شکل‪ :2‬فرایند ثبت ایده توسط دانشجو(پارسا) در سامانه‬ صفحه 19 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫» فرایند ثبت نیاز در سامانه‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬گفــت‪ :‬نیــاز پــرداز پــس از ثبــت‬ ‫نــام اولیــه و ثبت شــخصیت حقوقی در ســامانه‬ ‫در صورتــی کــه نیــاز مــورد نظــرش در ســامانه‬ ‫وجــود نداشــته باشــد مــی توانــد نیازهایــش را‬ ‫ثبــت کــرده و در صــورت زیــاد بــودن تعــداد‬ ‫نیازهــا (بیــش از ‪ 10‬نیــاز) از طریــق پســت‬ ‫الکترونیکــی بــه دبیرخانــه نــان ارســال کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬بــا توجــه بــه مصوبــه هــا و قوانیــن‬ ‫مطــرح شــده نیازپــردازان مــی بایســت در‬ ‫هنــگام ثبــت نیــاز نــوع بودجــه قابــل اســتفاده‬ ‫بــرای نیازشــان را بــر اســاس قوانیــن موجــود‬ ‫انتخــاب نماینــد تــا مشــخص شــود در جریــان‬ ‫اجــرای ایــن طــرح هــا از چــه بودجــه ای‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نیازهــای ارســال شــده پس از بررســی توســط‬ ‫کارگــزاران در ســامانه بــه فراخــوان گذاشــته و‬ ‫پیشــنهادیه هــای مرتبــط بــا ان دریافــت مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن پیشــنهادیه هــا بــرای داوری بــه‬ ‫داوران مربوطــه ارســال شــده و پــس از انتخاب‬ ‫نهایــی ایــده برتــر بیــن ایده پــرداز و نیــاز پرداز‬ ‫قــرارداد منعقــد مــی شــود‪ .‬ســپس در ســامانه‬ ‫اطــاع رســانی شــده و نظــارت بــر اجــرای‬ ‫طــرح توســط کارگــزاران انجــام مــی شــود و در‬ ‫پایــان هــم بهــره بــرداران طــرح (ایــده پــرداز‪،‬‬ ‫نیازپــرداز و کارگــزار) بــه یکدیگــر امتیــاز داده‬ ‫و گزارشــی از پــروژه انجــام شــده ارائــه مــی‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫شکل‪ .3‬فرایند ثبت نیاز در سامانه‬ ‫شکل‪ .4‬پوسترهای سه کارگاه مجازی اشنایی با نظام ایده ها و نیازها‬ ‫» گزارش اماری‬ ‫فاضــل زاده گفــت‪ :‬طــی گــزارش دریافــت‬ ‫شــده از دبیرخانــه نــان در تاریــخ ‪ 14‬اذرمــاه‬ ‫‪ 1401‬تعــداد ایــده هــای دریافتــی ‪580‬‬ ‫ایــده در قالب هــای اصلــی طــرح پژوهشــی‪،‬‬ ‫توانمنــدی فناورانــه‪ ،‬محصــول دانــش بنیــان‬ ‫و پارســا (پایــان نامــه کارشناســی ارشــد و‬ ‫رســاله دکتــری) و ‪ 6321‬نیــاز بــه تفکیــک‬ ‫توســط دبیرخانــه‪ ،‬کاربــران و کارگــزاری هــا‬ ‫ثبــت شــده اســت‪ .‬همانطــور کــه در شــکل ‪5‬‬ ‫مشــخص اســت بیشــترین تعــداد ایــده هــا در‬ ‫قالــب طــرح پژوهشــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫شکل ‪ .5‬ایده های ثبت شده در سامانه به تفکیک قالب‬ ‫» طراحــی و پیــاده ســازی مــاژول‬ ‫تناظریــاب نیازهــا و ایــده هــا‬ ‫بــا توجــه بــه حجــم بســیار زیــاد نیازهــا و‬ ‫ایــده هــا و افزایــش انهــا بــا گــذر زمان‪ ،‬کشــف‬ ‫دانــش از ایــن حجــم اطالعــات‪ ،‬نیازمنــد درک‬ ‫و شناســایی روابــط میــان انهــا بــا کمــک‬ ‫روشــهای هوشــمند اســت‪ .‬هــوش مصنوعــی‬ ‫بــا ارائــه تکنیکهــا و الگوریتمهــای قــوی کمــک‬ ‫میکنــد کــه ارتبــاط میــان موجودیــت هــا و‬ ‫کشــف دانــش از حجــم اطالعــات بســیار زیــاد‬ ‫از ایــده هــا و نیازهــا میســر گــردد‪ .‬نظــام ایــده‬ ‫هــا و نیازهــا بــه منظــور ارائــه خدمــت بهینــه‬ ‫و کارا‪ ،‬مجهــز بــه زیرســامانه هــای هــوش‬ ‫مصنوعــی مــی باشــد‬ ‫مــاژول تناظریــاب نیــاز بــه ایــده بــه دنبــال‬ ‫» برنامــه هــای ترویجــی دبیرخانه‬ ‫نظــام ایــده هــا و نیازهــا (نان)‬ ‫عــاوه بــر ارائــه کلیــپ هــای معرفــی‪،‬‬ ‫پوســترها‪ ،‬راهنماهــا تاکنــون ســه کارگاه‬ ‫مجــازی اشــنایی بــا نظــام ایــده هــا و نیازهــا‬ ‫در ابــان ‪ 1401‬بــرای مخاطبیــن دانشــگاه هــا‬ ‫و پژوهشــگاه هــا‪ ،‬پــارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫و دســتگاه هــای اجرایــی بصــورت جداگانــه‬ ‫برگــزار گردیــده اســت‪ .‬هــر یــک از ایــن کارگاه‬ ‫هــا بــه ترتیــب مــورد اســتقبال ‪ 60 ،200‬و‬ ‫‪ 140‬نفــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــده هــای مرتبــط بــا یــک نیــاز اســت و ایــده‬ ‫هایــی را کــه بــا یــک نیــاز ارتبــاط مســتقیم‬ ‫یــا معنایــی دارنــد پیــدا کــرده و انهــا را بــه‬ ‫هــم مرتبــط مــی کنــد‪ .‬بنابرایــن در نهایــت‬ ‫بــه تعــداد ایــده هــای موجــود در پایــگاه داده‪،‬‬ ‫مقادیــر مختلفــی از میــزان شــباهتها وجــود‬ ‫دارد کــه بــا مرتــب ســازی ایــن مقادیــر از‬ ‫بــزرگ بــه کوچــک‪ ،‬میتــوان ایــده هــای‬ ‫مرتبــط بــا نیــاز را بــه ترتیــب مرتبــط بــودن‬ ‫بازیابــی نمــود‪ .‬مــاژول تناظریــاب ایــده بــه‬ ‫نیــاز بــه دنبــال یافتــن نیازهــای مرتبــط بــا‬ ‫ایــده اســت‪ .‬بنابرایــن یــک مــدل بــر اســاس‬ ‫نیازهــای ثبــت شــده ایجــاد میشــود و پــس‬ ‫از بردارســازی ایــده‪ ،‬نیازهــای مرتبــط بــا ان‬ ‫ایــده بــر اســاس شــباهت کسینوســی بدســت‬ ‫مــی اینــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نمودارهــای تعــداد نیازهــا‬ ‫(شــکل ‪ 6‬و ‪ ،)7‬هــم اکنــون یکــی از اهــداف‬ ‫نظــام ایــده هــا و نیازهــا کــه یکپارچــه ســازی‬ ‫ســامانه هــای مشــابه اســت بــا اتصــال ان هــا‬ ‫بــه ایــن ســامانه در قالــب کارگــزاری همــکار‬ ‫شکل‪ .6‬نیازهای ثبت شده در سامانه به تفکیک‬ ‫ثبت کننده نیاز‬ ‫بــراورده شــده اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه هــا و دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫کارگــزاران بــا ثبــت بیشــینه تعــداد نیــاز در‬ ‫ســامانه نــان هســتند‪.‬‬ صفحه 20 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪21‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫» برنامه های اتی دبیرخانه‬ ‫شکل‪ .7‬نیازهای ثبت شده در سامانه به تفکیک‬ ‫کارگزاری ها‬ ‫از جملــه برنامــه هــای اینــده نظــام ایــده هــا و‬ ‫نیازهــا (نــان) مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره‬ ‫کر د ‪:‬‬ ‫• تقویــت زیرســاخت های فنــاوری و‬ ‫تجهیــزات کامپیوتــری دبیرخانــه‬ ‫• نمایــه ســازی توانمنــدی هــا و محصــوالت‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫• ارائــه دســتگاهها و نــوع خدمــات ازمایشــگاه‬ ‫هــای مرجــع جهــت دریافــت خدمــات توســط‬ ‫افــراد متقاضــی‬ ‫• ثبــت نیازهــای اموزشــی مــورد نیــاز صنایع‪،‬‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی و وزارتخانــه هــا و ارائــه‬ ‫دوره هــای اموزشــی مرتبــط توســط دانشــگاه‬ ‫علمــی و کاربــردی‬ ‫در شکل های ‪ 8‬و ‪ 9‬تعداد ایده ها و نیازهای ثبت شده به صورت تجمعی‬ ‫برای چند ماه اخیر اورده شده است‪.‬‬ ‫شکل‪ .8‬نیازهای ثبت شده در سامانه به تفکیک ماه‬ ‫شکل‪ .9‬ایده های ثبت شده در سامانه به تفکیک ماه‬ ‫ایــده هــا و نیازهــای ثبــت شــده بــه تفکیــک‬ ‫حــوزه هــای موضوعــی در شــکل هــای ‪10‬‬ ‫و ‪ 11‬قابــل مشــاهده اســت کــه نشــان مــی‬ ‫دهــد بیشــترین ثبــت ایــده و نیــاز در حــوزه‬ ‫علــوم فنــی و مهندســی و علــوم پایــه صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی‬ ‫ایــده هــا و نیازهــا مربــوط بــه بیــش از یــک‬ ‫حــوزه موضوعــی هســتند‪.‬‬ ‫شکل‪ .10‬نیازهای ثبت شده در سامانه به تفکیک حوزه های موضوعی‬ ‫شکل ‪ .11‬ایده های ثبت شده در سامانه به تفکیک حوزه های موضوعی‬ ‫• هــم اکنــون در ســامانه امــکان ثبــت ایــده‬ ‫مرتبــط بــا نیازهــای ثبــت شــده وجــود دارد‬ ‫امــا بــه زودی امــکان ثبــت نیــاز بــه تشــخیص‬ ‫اســاتید دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا در‬ ‫ســامانه فراهــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫• بــه مجــری طرح هــای پژوهشــی و فنــاوران‬ ‫ثبــت شــده در ســامانه نظــام ایده هــا و نیازهــا‬ ‫کــه محصــول ان تجــاری ســازی شــده یــا‬ ‫منجــر بــه حــل مســائل مربــوط بــه زیســت‬ ‫بــوم اجتماعــی محــل انجــام پژوهــش باشــد‪،‬‬ ‫بــا ارائــه گواهــی ملــی معتبــر و تاییــد شــورای‬ ‫پژوهشــی و فنــاوری موسســه‪ ،‬در هــر مــورد‬ ‫یــک پایــه تشــویقی و حداکثــر ‪ ۴‬پایه تشــویقی‬ ‫در طــول خدمــت تعلــق خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫• بســته ســنجش و انگیــزش نظــام ایــده هــا‬ ‫و نیازهــا (نــان) پایــان نامــه هــای کارشناســی‬ ‫ارشــد و رســاله هــای دکتــرا (پارســاها) را بــه‬ ‫ســوی حــل نیازهــای کشــور هدایــت مــی‬ ‫کنــد‪ .‬در ایــن راســتا میــزان ایفــای نقــش‬ ‫متخصصیــن در نظــام ایــده هــا و نیازهــا‬ ‫ســنجیده مــی شــود و قوانیــن انگیزشــی مــورد‬ ‫نیــاز در اییــن نامــه ارتقــای اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی دانشــگاهها و پژوهشــگاهها و اییــن‬ ‫نامــه هــای پذیــرش دانشــجو ارائــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن بســته بــه افزایــش ارزش‬ ‫پارســاهای نیــاز محــور بــا ارتقــای اســاتید و‬ ‫پذیــرش دانشــجویان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫• اعطــای ‪ ۹‬مــدل پژوهانــه؛ از فنــاوری تــا‬ ‫تجــاری ســازی‪ :‬در ســامانه نــان در ‪ ۹‬بخــش‬ ‫پژوهانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه‬ ‫شــامل پژوهانــه رقابتــی‪ ،‬پژوهانــه غیررقابتــی‪،‬‬ ‫پژوهانه هــای تخصصــی‪ ،‬پژوهانــه توســعه‪،‬‬ ‫پژوهانــه فنــاوری‪ ،‬پژوهانــه تجــاری ســازی‪،‬‬ ‫پژوهانــه مالکیــت فکــری‪ ،‬پژوهانــه پژوهشــی‬ ‫و پژوهانــه منتخــب برتــر می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫پژوهانــه در راســتای حمایــت از ایــده پــردازان‪،‬‬ ‫پژوهشــگران‪ ،‬شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫در زمینــه تحقیقــات‪ ،‬نــواوری و فناوری هــا‪،‬‬ ‫شناســایی پارســاهای برتــر‪ ،‬فنــاور‪ ،‬خالقانــه‬ ‫و کاربــردی و حمایــت مــادی و معنــوی از‬ ‫انهــا‪ ،‬هدایــت پارســاها و در نتیجــه تحقیــق و‬ ‫پژوهــش در دانشــگاه و پژوهشــگاه ها به ســمت‬ ‫نیازهــای واقعــی و روز کشــور‪ ،‬اســتفاده بهینــه‬ ‫از تــوان اســتعدادهای درخشــان و نخبــگان‬ ‫دانشــگاهی و غیــر دانشــگاهی در راســتای حــل‬ ‫نیازهــای کشــور و هدایــت‪ ،‬نظــارت و حمایــت‬ ‫مــادی و معنــوی از فناوری هــا و نواوری هــای‬ ‫قابــل عرضــه در مراکــز علمــی و فنــاوری در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫• اعطــای پژوهانــه غیررقابتــی بــه برگزیــدگان‬ ‫المپیادهــا و پژوهشــگران برتــر‪ :‬حمایــت در‬ ‫پژوهانــه تجــاری ســازی بــه صــورت ســرمایه‬ ‫گــذاری ریســک پذیــر بــر روی طرح هــا در‬ ‫قالــب مشــارکت یــا تضمیــن خریــد محصــول‬ ‫یــا حــق امتیــاز توســط بخــش خصوصــی‬ ‫انجــام می شــود یــا پژوهانــه غیررقابتــی‬ ‫بــه برگزیــدگان المپیادهــا و پژوهشــگران‬ ‫برتــر منتخــب‪ ،‬صاحبــان ایده هــای برتــر‬ ‫همایش هــای نمایــه شــده در موسســه‬ ‫اســتنادی علــوم اعطــا می شــود تــا از تــوان‬ ‫ایــده پــردازی ایــن برگزیــدگان در قالــب‬ ‫طرح هــای پژوهشــی‪ ،‬پســادکتری‪ ،‬ثبــت‬ ‫اختراعــات‪ ،‬کرســی پژوهشــی بــا هــدف ســوق‬ ‫دادن تــوان تحقیقاتــی انــان بــه حــل مســائل‬ ‫اولویــت دار و دارای اهمیــت کشــور اســتفاده‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن پژوهانــه پژوهشــی در جهــت‬ ‫حمایــت از طرح هــای پژوهشــی و همچنیــن‬ ‫پارســاهای کاربــردی ثبــت شــده در ســامانه‬ ‫کــه متناظــر و منجــر بــه حــل نیازهــای کشــور‬ ‫می شــود‪ ،‬ارائــه می شــود‪ .‬پژوهانــه فنــاوری‬ ‫نیــز بــه منظــور پشــتیبانی و حمایــت از‬ ‫فعالیت هــای توســعه محــور‪ ،‬تجــاری ســازی‬ ‫تحقیقــات علمــی و توســعه فنــاوری در قالــب‬ ‫طرح هــای بــا ســطوح فنــاوری ‪ ۱‬الــی ‪۵‬‬ ‫تعریــف می شــود کــه توســط معاونــت فنــاوری‬ ‫و نــواوری وزارت عتــف و نیــز دســتگاه های‬ ‫متولــی فنــاوری در قالــب طرح هــای پژوهانــه‬ ‫جوانــه و پژوهانــه شــکوفایی و یــا مــوارد مشــابه‬ ‫قابــل تخصیــص اســت‪.‬پژوهانه مالکیــت فکــری‬ ‫نیــز با هــدف تشــویق و فرهنگســازی و توســعه‬ ‫دارایی هــای فکــری در راســتای نیازهــای‬ ‫اولویــت دار ثبــت شــده در ســامانه در قالــب‬ ‫حمایــت یــا مشــارکت در انتفــاع حاصــل از‬ ‫مالکیت هــای معنــوی دارایی هــای فکــری‬ ‫مشــارکت می کننــد‪ ،‬تعلــق می گیــرد‪.‬‬ ‫پژوهانــه منتخــب برتــر بــه ارائــه دهنــده‬ ‫ایــده برتــر در پاســخ بــه یــک نیــاز پرکاربــرد‬ ‫و مــورد اســتقبال کشــور در قالــب پرداخــت‬ ‫حــق عضویــت در مجامــع علمــی‪ ،‬هزینــه ثبــت‬ ‫اختــراع و هزینــه شــرکت در همایش هــا‪،‬‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی و نمایشــگاه های‬ ‫تخصصــی داخلــی و خارجــی و ســایر ســفرهای‬ ‫علمــی کوتــاه مــدت تعلــق خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬گفــت‪ :‬نظــام ایــده هــا و نیازهــا‬ ‫بــا هــدف کاربــردی نمــودن تحقیقــات مراکــز‬ ‫علمــی‪ ،‬برانگیختــن احســاس مشــارکت تمــام‬ ‫احــاد کشــور و ایجــاد طوفــان فکــری ملــی در‬ ‫ســاختن ایرانــی ابــاد و توســعه یافتــه ارائــه‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬نســخه ازمایشــی ایــن ســامانه‬ ‫در اردیبهشــت ‪ 1401‬رونمایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون بــا گــذر ‪ 7‬مــاه پــس از اغــاز کار‬ ‫ایــن ســامانه‪ 6321 ،‬نیــاز ملــی و ‪ 580‬ایــده‬ ‫بــرای ان هــا نمایــه ســازی و اطــاع رســانی‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫بــا برنامه ریزی هــا و پیگیری هــای انجــام‬ ‫شــده و حمایت هــای مقــام عالــی وزارت‬ ‫و معاونیــن محتــرم‪ ،‬در حــال توســعه‬ ‫زیرســاخت های فنــاوری و تجهیــزات‬ ‫کامپیوتــری و همچنیــن بــه کارگیــری‬ ‫نیروهــای انســانی متخصــص در دبیرخانــه مــی‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫امیــد اســت بــا لطــف الهــی و همــکاری کلیــه‬ ‫وزارتخانه هــا‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها‪،‬‬ ‫پــارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان بتــوان نظــام ایــده هــا و نیازهــا‬ ‫را تکمیــل و توســعه داد‪.‬‬ صفحه 21 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و‬ ‫همکاری هــای علمــی بین المللــی موسســه‬ ‫اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری‬ ‫(‪ ،)ISC‬دکتــر ســید احمــد فاضــل زاده رئیــس‬ ‫‪ ISC‬گفــت‪ :‬موضــوع مرجعیــت علمــی بــرای‬ ‫اولیــن بــار در بیانــات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در ســال ‪ 1384‬مطــرح شــد‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫فرمایشــات ایشــان هــدف پژوهــش دو چیــز‬ ‫مرجعیــت علمــی‬ ‫اســت‪« :‬یکــی رســیدن بــه‬ ‫ّ‬ ‫و حضــور در جمــع ســرامدان علــم و ف ّنــاوری‬ ‫و د ّوم حـ ّ‬ ‫ـل مســائل کنونــی و اینــده ی کشــور»‬ ‫(مقــام معظــم رهبــری‪.)1397/03/20 ،‬‬ ‫فاضــل زاده گفــت‪ :‬یکــی از اصلــی تریــن‬ ‫راهکارهــا بــرای رســیدن بــه مرجعیــت علمــی‬ ‫در جامعــه دانشــگاهیان پیشــتازی در عرصــه‬ ‫علــم و نــواوری اســت بــه گونــه ای کــه دنیــا از‬ ‫دســتاوردها و نــواوری هــای علمــی کشــورمان‬ ‫اســتفاده کنــد‪ .‬اســتفاده از تولیــدات علمــی‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬غالبـاً بــا شــاخص هــای اســتنادی‬ ‫ســنجیده مــی شــود‪ .‬ایــن شــاخص هــا بــه‬ ‫نوعــی نشــان مــی دهنــد کــه یــک اثــر علمــی‬ ‫تولیــد شــده تــا چــه انــدازه مبنــای تولیــد‬ ‫اثــار علمــی جدیدتــر بــوده اســت و در علــم‬ ‫جدیــد تاثیــر گذاشــته اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس‬ ‫هــم کیفیــت و هــم کمیــت تولیــدات علمــی‬ ‫بایــد همزمــان مــورد بررســی و ســنجش قــرار‬ ‫بگیرنــد تــا هــدف پیشــتازی در علــم میســر‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاخص ‪ H‬کــه تحــت عنــوان‬ ‫شــاخص هــرش نیــز شــناخته مــی شــود‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ 2005‬میــادی توســط ‪J. Hirsch‬‬ ‫معرفــی شــد‪ .‬چنانچــه حداقــل ‪H‬تعــداد‬ ‫از انتشــارات یــک پژوهشــگر‪ H ،‬تعــداد‬ ‫اســتناد دریافــت کــرده باشــد‪ ،‬ان پژوهشــگر‬ ‫دارای شــاخص ‪ H‬اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫پژوهشــگر ‪ A‬اگــر حداقــل ‪ 12‬مــدرک منتشــر‬ ‫کــرده باشــد کــه حداقــل ‪ 12‬اســتناد بــرای‬ ‫انهــا دریافــت کــرده باشــد‪ ،‬ان پژوهشــگر‬ ‫‪ = 12h-index‬دارد‪.‬‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬ادامــه داد‪ :‬محبوبیــت ایــن‬ ‫شــاخص بــه عنــوان یــک شــاخص علــم‬ ‫ســنجی از ایــن واقعیــت ناشــی مــی شــود‬ ‫کــه بهــره وری (تعــداد انتشــارات) و تاثیــر‬ ‫(تعــداد اســتناد دریافتــی) را در یــک نمایــه‬ ‫ترکیــب مــی کنــد‪ .‬شــاخص ‪H‬را مــی تــوان‬ ‫بــرای هــر ســطحی (نویســنده‪ ،‬موسســه‪،‬‬ ‫مجلــه‪ ،‬کشــور) اعمــال کــرد‪ .‬ایــن شــاخص‬ ‫مــی توانــد اطالعاتــی را در مــورد نحــوه توزیــع‬ ‫اســتنادها در مجموعــه ای از انتشــارات نشــان‬ ‫دهــد‪ .‬شــاخص ‪ H‬در ســطح نویســنده‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان شــاخصی از دســتاوردهای علمــی یــک‬ ‫پژوهشــگر در طــول زندگــی علمــی در نظــر‬ ‫گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫شــاخص ‪ H‬بــه عنــوان شــاخصی کــه بــه‬ ‫نحــوی نشــان دهنــده کیفیــت خروجــی‬ ‫هــای علمــی و بهــره وری پژوهشــی در ســطح‬ ‫دانشــگاه و موسســات پژوهشــی و فنــاوری‬ ‫کشــور اســت در شــاخص هــای رتبــه بنــدی‬ ‫‪ ISC‬مدنظــر قــرار مــی گیــرد و در امتیــاز‬ ‫نهایــی و رتبــه دانشــگاه محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫عــدد ایــن شــاخص بــرای دانشــگاه هــا و‬ ‫موسســات پژوهشــی و فنــاوری حاضــر در رتبه‬ ‫بنــدی بــر اســاس پایــگاه ‪Web of Science‬‬ ‫اســتخراج و در جــداول زیــر نمایــش داده شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫جدول ‪ - 1‬شاخص ‪ H‬دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ردیف‬ ‫نام دانشگاه‬ ‫‪h-index‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام دانشگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫دانشگاه تهران‬ ‫‪189‬‬ ‫‪32‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫سهند‬ ‫‪83‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف‬ ‫‪179‬‬ ‫‪33‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫شاهرود‬ ‫‪82‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دانشگاه تربیت‬ ‫مدرس‬ ‫‪166‬‬ ‫‪34‬‬ ‫دانشگاه علوم‬ ‫کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی گرگان‬ ‫‪82‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر‬ ‫‪159‬‬ ‫‪35‬‬ ‫دانشگاه شهرکرد‬ ‫‪80‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان‬ ‫‪158‬‬ ‫‪36‬‬ ‫دانشگاه شهید‬ ‫چمران اهواز‬ ‫‪80‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دانشگاه علم و‬ ‫صنعت ایران‬ ‫‪150‬‬ ‫‪37‬‬ ‫دانشگاه زنجان‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دانشگاه تبریز‬ ‫‪146‬‬ ‫‪38‬‬ ‫دانشگاه شاهد‬ ‫‪75‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دانشگاه شیراز‬ ‫‪141‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫نوشیروانی بابل‬ ‫‪140‬‬ ‫‪40‬‬ ‫دانشگاه تربیت دبیر‬ ‫شهید رجایی‬ ‫دانشگاه قم‬ ‫‪h-index‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دانشگاه فردوسی‬ ‫مشهد‬ ‫‪135‬‬ ‫‪41‬‬ ‫دانشگاه سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫‪73‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دانشگاه کاشان‬ ‫‪122‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دانشگاه لرستان‬ ‫‪72‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دانشگاه شهید‬ ‫بهشتی‬ ‫‪119‬‬ ‫‪43‬‬ ‫دانشگاه خوارزمی‬ ‫‪71‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دانشگاه رازی‬ ‫‪112‬‬ ‫‪44‬‬ ‫دانشگاه خلیج‬ ‫فارس‬ ‫‪71‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دانشگاه بوعلی‬ ‫سینا‬ ‫‪111‬‬ ‫‪45‬‬ ‫دانشگاه اراک‬ ‫‪70‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫خواجه نصیر الدین‬ ‫طوسی‬ ‫‪108‬‬ ‫‪46‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪70‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دانشگاه اصفهان‬ ‫‪104‬‬ ‫‪47‬‬ ‫دانشگاه گلستان‬ ‫‪70‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دانشگاه مازندران‬ ‫‪101‬‬ ‫‪48‬‬ ‫دانشگاه ایالم‬ ‫‪68‬‬ ‫‪18‬‬ ‫دانشگاه سمنان‬ ‫‪98‬‬ ‫‪49‬‬ ‫دانشگاه شهید‬ ‫مدنی اذربایجان‬ ‫‪66‬‬ ‫‪19‬‬ ‫دانشگاه پیام نور‬ ‫‪97‬‬ ‫‪50‬‬ ‫دانشگاه جامع امام‬ ‫حسین (ع)‬ ‫‪65‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دانشگاه شهید باهنر‬ ‫کرمان‬ ‫‪97‬‬ ‫‪51‬‬ ‫دانشگاه علم و‬ ‫فناوری مازندران‬ ‫(بهشهر)‬ ‫‪65‬‬ ‫‪21‬‬ ‫دانشگاه گیالن‬ ‫‪97‬‬ ‫‪52‬‬ ‫دانشگاه بیرجند‬ ‫‪63‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دانشگاه یاسوج‬ ‫‪96‬‬ ‫‪53‬‬ ‫دانشگاه علوم‬ ‫کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی ساری‬ ‫‪63‬‬ ‫‪23‬‬ ‫دانشگاه کردستان‬ ‫‪92‬‬ ‫‪54‬‬ ‫دانشگاه زابل‬ ‫‪62‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دانشگاه بین المللی‬ ‫امام خمینی‬ ‫‪91‬‬ ‫‪55‬‬ ‫دانشگاه حکیم‬ ‫سبزواری‬ ‫‪61‬‬ ‫‪25‬‬ ‫دانشگاه یزد‬ ‫‪90‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪74‬‬ ‫دانشگاه مراغه‬ ‫‪61‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دانشگاه تحصیالت‬ ‫تکمیلی صنعتی و‬ ‫فناوری پیشرفته‬ ‫کرمان‬ ‫‪90‬‬ ‫‪57‬‬ ‫دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی‬ ‫‪56‬‬ ‫‪27‬‬ ‫دانشگاه ارومیه‬ ‫‪87‬‬ ‫‪58‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫قوچان‬ ‫‪56‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دانشگاه محقق‬ ‫اردبیلی‬ ‫‪87‬‬ ‫‪59‬‬ ‫دانشگاه دامغان‬ ‫‪55‬‬ ‫‪29‬‬ ‫دانشگاه تحصیالت‬ ‫تکمیلی علوم پایه‬ ‫زنجان‬ ‫‪86‬‬ ‫‪60‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫ارومیه‬ ‫‪52‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دانشگاه الزهرا‬ ‫(س)‬ ‫‪84‬‬ ‫‪61‬‬ ‫دانشگاه بناب‬ ‫‪50‬‬ ‫‪31‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫شیراز‬ ‫‪84‬‬ ‫‪62‬‬ ‫دانشگاه بجنورد‬ ‫‪49‬‬ ‫ادامه جدول ‪ - 1‬شاخص ‪ H‬دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ردیف‬ ‫نام دانشگاه‬ ‫‪h-index‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام دانشگاه‬ ‫‪h-index‬‬ ‫‪63‬‬ ‫دانشگاه مالیر‬ ‫‪45‬‬ ‫‪87‬‬ ‫دانشگاه هنر‬ ‫تهران‬ ‫‪21‬‬ ‫‪64‬‬ ‫دانشگاه تخصصی‬ ‫فناوری های نوین‬ ‫امل‬ ‫‪44‬‬ ‫‪88‬‬ ‫دانشگاه والیت‬ ‫‪21‬‬ ‫‪65‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫هرمزگان‬ ‫‪43‬‬ ‫‪89‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫ولی عصر(عج)‬ ‫رفسنجان‬ ‫‪20‬‬ ‫‪66‬‬ ‫دانشگاه تفرش‬ ‫‪42‬‬ ‫‪90‬‬ ‫دانشگاه هنر‬ ‫اسالمی تبریز‬ ‫‪20‬‬ ‫‪67‬‬ ‫دانشگاه صنعت‬ ‫نفت‬ ‫‪42‬‬ ‫‪91‬‬ ‫دانشگاه نیشابور‬ ‫‪20‬‬ ‫‪68‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫همدان‬ ‫‪39‬‬ ‫‪92‬‬ ‫دانشگاه سید جمال‬ ‫الدین اسد ابادی‬ ‫‪19‬‬ ‫‪69‬‬ ‫دانشگاه کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی‬ ‫خوزستان‬ ‫‪35‬‬ ‫‪93‬‬ ‫دانشگاه هنر‬ ‫اصفهان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دانشگاه فسا‬ ‫‪35‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪71‬‬ ‫دانشگاه جیرفت‬ ‫‪33‬‬ ‫‪72‬‬ ‫دانشگاه گنبد‬ ‫کاووس‬ ‫‪32‬‬ ‫‪73‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫سیرجان‬ ‫‪31‬‬ ‫‪74‬‬ ‫دانشگاه علوم‬ ‫و فنون دریایی‬ ‫خرمشهر‬ ‫‪31‬‬ ‫‪75‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫بیرجند‬ ‫‪30‬‬ ‫‪76‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫اراک‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪77‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫خاتم االنبیاء‬ ‫بهبهان‬ ‫‪30‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪99‬‬ ‫دانشگاه میبد‬ ‫‪16‬‬ ‫مجتمع اموزش‬ ‫عالی گناباد‬ ‫‪15‬‬ ‫مرکز اموزش عالی‬ ‫اقلید‬ ‫‪15‬‬ ‫مرکز اموزش عالی‬ ‫محالت‬ ‫‪15‬‬ ‫دانشگاه سلمان‬ ‫فارسی کازرون‬ ‫‪14‬‬ ‫دانشگاه تربت‬ ‫حیدریه‬ ‫‪13‬‬ ‫دانشگاه بزرگمهر‬ ‫قائنات‬ ‫‪11‬‬ ‫مجتمع اموزش‬ ‫عالی سراوان‬ ‫‪10‬‬ صفحه 22 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪23‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪78‬‬ ‫دانشگاه اردکان‬ ‫‪28‬‬ ‫‪102‬‬ ‫مرکز اموزش‬ ‫عالی الر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪79‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫فرهنگیان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪103‬‬ ‫دانشکده فنی و‬ ‫مهندسی گرمسار‬ ‫‪8‬‬ ‫‪80‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫جندی شاپور‬ ‫دزفول‬ ‫‪25‬‬ ‫‪104‬‬ ‫دانشگاه صدا و‬ ‫سیمای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪81‬‬ ‫دانشگاه فنی و‬ ‫حرفه ای‬ ‫‪25‬‬ ‫‪105‬‬ ‫دانشکده کشاورزی‬ ‫و دامپروری تربت‬ ‫جام‬ ‫‪7‬‬ ‫‪82‬‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫قم‬ ‫‪24‬‬ ‫‪106‬‬ ‫مرکز اموزش عالی‬ ‫کاشمر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪83‬‬ ‫دانشگاه جهرم‬ ‫‪23‬‬ ‫‪107‬‬ ‫مجتمع اموزش‬ ‫عالی زرند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪84‬‬ ‫دانشگاه کوثر‬ ‫‪23‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬ ‫دانشگاه دریانوردی‬ ‫و علوم دریایی‬ ‫چابهار‬ ‫دانشگاه ایت اهلل‬ ‫العظمی بروجردی‬ ‫دانشکده علوم‬ ‫انسانی و هنر حضرت‬ ‫معصومه‬ ‫‪22‬‬ ‫‪109‬‬ ‫دانشگاه هنر‬ ‫شیراز‬ ‫‪22‬‬ ‫‪110‬‬ ‫دانشگا ه فرماندهی‬ ‫و ستاد ارتش ج‪.‬ا‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ردیف‬ ‫مرکز تحقیقات‬ ‫سیاست علمی‬ ‫کشور‬ ‫‪51‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪52‬‬ ‫مرکز پژوهش‬ ‫های توسعه و‬ ‫اینده نگری‬ ‫‪0‬‬ ‫مرکز بررسی‬ ‫های راهبردی‬ ‫ریاست‬ ‫جمهوری‬ ‫‪0‬‬ ‫ارزیابی و رتبه بندی موسسات پژوهشی کشور ‪1399-1400‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و‬ ‫همکاری هــای علمــی بین المللــی موسســه‬ ‫اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری‬ ‫(‪ ،)ISC‬دکتــر ســید احمــد فاضــل زاده‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬گفــت‪ :‬رتبــه بنــدی و ارزیابــی‬ ‫موسســات پژوهشــی ‪ 1399-1400‬توســط‬ ‫گــروه رتبــه بنــدی ‪ ISC‬انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن رتبه بنــدی‪ ،‬معیارهــای کلــی در‬ ‫ارزیابــی و رتبــه بنــدی موسســات پژوهشــی‬ ‫‪ 5‬معیــار اصلــی پژوهــش فنــاوری و نــواوری‪،‬‬ ‫جدول ‪ -2‬شاخص ‪ H‬موسسات پژوهشی و فناوری جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نام پژوهشگاه‬ ‫موسسه تحقیقات‬ ‫جمعیت کشور‬ ‫‪11‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پژوهشکده امار‬ ‫‪15‬‬ ‫‪50‬‬ ‫پژوهشکده‬ ‫هنر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪h-index‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پژوهشگاه‬ ‫‪h-index‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پژوهشگاه دانش های‬ ‫بنیادی‬ ‫‪136‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مرکز منطقه ای‬ ‫اطالع رسانی علوم و‬ ‫فناوری‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پژوهشگاه پلیمر و‬ ‫پتروشیمی ایران‬ ‫‪91‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پژوهشکده محیط‬ ‫زیست و توسعه‬ ‫پایدار‬ ‫‪8‬‬ ‫بین المللی ســازی‪ ،‬اثرگــذاری اقتصــادی و‬ ‫خدمــات اجتماعــی‪ ،‬زیــر ســاخت و تســهیالت‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫فاضــل زاده گــف‪ :‬هــر کــدام از ایــن معیارهــای‬ ‫اصلــی‪ ،‬بــه تعــدادی شــاخص اصلــی و زیــر‬ ‫شــاخص تقســیم مــی شــوند و عملکــرد‬ ‫موسســات پژوهشــی در هــر یــک از انهــا‪،‬‬ ‫بــه صــورت جداگانــه ارزیابــی مــی شــود‪ ،‬در‬ ‫جــدول زیــر وزن هــر کــدام از معیارهــای‬ ‫اصلــی نشــان داده شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول‪ .1‬امار حضور موسسات پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت‬ ‫تعداد پژوهشگاه های حاضر در رتبه بندی سال ‪1399-1400‬‬ ‫پژوهشگاه های فنی مهندسی‬ ‫‪23‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پژوهشگاه رنگ‬ ‫‪90‬‬ ‫‪29‬‬ ‫پژوهشکده علوم‬ ‫انسانی و اجتماعی‬ ‫‪6‬‬ ‫پژوهشگاه های هنر و علوم انسانی‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پژوهشگاه مواد و‬ ‫انرژی‬ ‫‪85‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پژوهشکده علوم‬ ‫زمین‬ ‫پژوهشگاه های علوم پایه و کشاورزی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پژوهشگاه صنعت‬ ‫نفت‬ ‫‪85‬‬ ‫‪31‬‬ ‫پژوهشکده توسعه‬ ‫تکنولوژی صنعتی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سازمان پژوهشهای‬ ‫علمی و صنعتی ایران‬ ‫‪67‬‬ ‫‪32‬‬ ‫موسسه‬ ‫پژوهشهای‬ ‫برنامه ریزی و اقتصاد‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پژوهشگاه ملی‬ ‫مهندسی ژنتیک و‬ ‫زیست فناوری‬ ‫‪65‬‬ ‫‪33‬‬ ‫موسسه پژوهشی‬ ‫حکمت و فلسفه‬ ‫ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پژوهشگاه علوم و‬ ‫فنون هسته ای‬ ‫‪65‬‬ ‫‪34‬‬ ‫پژوهشکده‬ ‫بیمه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫پژوهشگاه شیمی و‬ ‫مهندسی شیمی ایران‬ ‫‪60‬‬ ‫‪35‬‬ ‫پژوهشکده‬ ‫مطالعات فناوری‬ ‫جدول‪ .2‬جایگاه موسسات پژوهشی کشور به صورت درهمکرد در رتبه بندی سال‬ ‫‪1399-1400‬‬ ‫نام پژوهشگاه‬ ‫رتبه‬ ‫نام پژوهشگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫‪27‬‬ ‫پژوهشگاه رویان‬ ‫‪2‬‬ ‫پژوهشکده توسعه تکنولوژی‬ ‫صنعتی‬ ‫‪28‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫‪3‬‬ ‫پژوهشکده مطالعات فناوری‬ ‫‪29‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پژوهشگاه بین المللی‬ ‫زلزله شناسی و مهندسی‬ ‫زلزله‬ ‫‪59‬‬ ‫‪36‬‬ ‫موسسه تحقیقات‬ ‫باغبانی‬ ‫‪3‬‬ ‫پژوهشگاه مواد و انرژی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫پژوهشگاه رویان‬ ‫‪48‬‬ ‫‪37‬‬ ‫پژوهشکده پولی‬ ‫و بانکی‬ ‫‪12‬‬ ‫پژوهشگاه نیرو‬ ‫سازمان پژوهش های علمی و صنعتی‬ ‫ایران‬ ‫رتبه‬ ‫مرکز مطالعات‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫ارزشیابی اموزشی‬ ‫‪30‬‬ ‫پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکز تحقیقات جرم شناسی‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پژوهشگاه دانشهای بنیادی‬ ‫‪6‬‬ ‫پژوهشکده امار‬ ‫‪32‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪38‬‬ ‫پژوهشکده‬ ‫میکروالکترونیک‬ ‫‪2‬‬ ‫پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای‬ ‫‪7‬‬ ‫موسسه پژوهشی حکمت و‬ ‫فلسفه ایران‬ ‫‪33‬‬ ‫‪13‬‬ ‫موسسه پژوهشی‬ ‫علوم و صنایع غذایی‬ ‫‪42‬‬ ‫‪39‬‬ ‫پژوهشکده‬ ‫گردشگری‬ ‫‪1‬‬ ‫پژوهشگاه رنگ‬ ‫‪8‬‬ ‫پژوهشکده علوم و فناوری‬ ‫مواد غذایی‬ ‫‪34‬‬ ‫موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی‬ ‫‪9‬‬ ‫پژوهشکده علوم انسانی و‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪35‬‬ ‫پژوهشگاه فضایی ایران‬ ‫‪10‬‬ ‫موسسه تحقیقات جمعیت‬ ‫کشور‬ ‫‪36‬‬ ‫پژوهشگاه استاندارد‬ ‫‪11‬‬ ‫پژوهشکده علوم زمین‬ ‫‪37‬‬ ‫پژوهشگاه نیرو‬ ‫‪12‬‬ ‫موسسه مطالعات فرهنگی و‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪38‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مرکز پژوهشهای توسعه و‬ ‫اینده نگری‬ ‫‪39‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پژوهشکده علوم و‬ ‫فناوری مواد غذایی‬ ‫‪42‬‬ ‫‪40‬‬ ‫پژوهشگاه حوزه و‬ ‫دانشگاه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پژوهشگاه ملی‬ ‫اقیانوس شناسی و علوم‬ ‫جوی‬ ‫‪35‬‬ ‫‪41‬‬ ‫پژوهشگاه علوم و‬ ‫فرهنگ اسالمی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫پژوهشگاه ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫‪35‬‬ ‫‪42‬‬ ‫پژوهشکده‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫علوم انسانی‬ ‫(سمت)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪43‬‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ‬ ‫و اندیشه اسالمی‬ ‫‪0‬‬ ‫پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‬ ‫فناوری‬ ‫‪18‬‬ ‫پژوهشگاه فضایی‬ ‫ایران‬ ‫‪26‬‬ ‫‪44‬‬ ‫پژوهشکده مواد‬ ‫نوین سرامیکی‬ ‫‪0‬‬ ‫پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و‬ ‫مهندسی زلزله‬ ‫‪19‬‬ ‫موسسه مطالعات‬ ‫فرهنگی و اجتماعی‬ ‫‪21‬‬ ‫‪45‬‬ ‫پژوهشکده برق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫موسسه تحقیقات‬ ‫اب‬ ‫‪20‬‬ ‫‪46‬‬ ‫مرکز تحقیقات‬ ‫علوم پایه کاربردی‬ ‫‪0‬‬ ‫مرکز مطالعات‪،‬‬ ‫تحقیقات و‬ ‫ارزشیابی‬ ‫اموزشی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫استاندارد‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫هواشناسی و علوم‬ ‫جو‬ ‫‪19‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪22‬‬ ‫موسسه پژوهشی‬ ‫خیام (پژوهشگاه‬ ‫هوافضا)‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23‬‬ ‫پژوهشگاه علوم و‬ ‫فناوری اطالعات ایران‬ ‫(ایرانداک)‬ ‫‪17‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫موسسه‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و‬ ‫ارتباطات‬ ‫‪0‬‬ ‫مرکز تحقیقات‬ ‫جرم شناسی‬ ‫‪0‬‬ ‫موسسه تحقیقات اب‬ ‫‪40‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مرکز منطقهای اطالع رسانی‬ ‫علوم و فناوری‬ ‫‪41‬‬ ‫پژوهشگاه هوا فضا (موسسه پژوهشی‬ ‫خیام)‬ ‫‪16‬‬ ‫موسسه تحقیقات باغبانی‬ ‫‪42‬‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪17‬‬ ‫پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی‬ ‫‪18‬‬ ‫پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‬ ‫پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران‬ ‫پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران‬ ‫(ایرانداک)‬ ‫مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور‬ ‫موسسه فرهنگ‪ ،‬هنر و‬ ‫ارتباطات‬ ‫پژوهشکده بیمه‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مرکز تحقیقات علوم پایه‬ ‫کاربردی‬ ‫‪45‬‬ ‫‪20‬‬ ‫موسسه پژوهش های برنامه‬ ‫ریزی و اقتصاد کشاورزی‬ ‫‪46‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مرکز بررسی های راهبردی‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫‪47‬‬ صفحه 23 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫پژوهشکده گردشگری‬ ‫پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم‬ ‫جوی‬ ‫‪22‬‬ ‫پژوهشکده مواد نوین‬ ‫سرامیکی‬ ‫‪48‬‬ ‫‪23‬‬ ‫پژوهشکده محیط زیست و‬ ‫توسعه پایدار‬ ‫‪49‬‬ ‫پژوهشکده پولی و بانکی‬ ‫‪24‬‬ ‫پژوهشکده برق‬ ‫‪50‬‬ ‫پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو‬ ‫‪25‬‬ ‫پژوهشکده هنر‬ ‫‪51‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پژوهشکده‬ ‫میکروالکترونیک‬ ‫‪52‬‬ ‫پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‬ ‫(سمت)‬ ‫جدول‪ .2‬جایگاه موسسات پژوهشی کشور به صورت درهمکرد در رتبه بندی سال ‪-1400‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫نام پژوهشگاه‬ ‫سازمان پژوهش های علمی و صنعتی‬ ‫ایران‬ ‫رتبه‬ ‫رتبه‬ ‫نام پژوهشگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫‪27‬‬ ‫پژوهشگاه رویان‬ ‫‪2‬‬ ‫پژوهشکده توسعه تکنولوژی‬ ‫صنعتی‬ ‫‪28‬‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫‪3‬‬ ‫پژوهشکده مطالعات فناوری‬ ‫‪29‬‬ ‫پژوهشگاه مواد و انرژی‬ ‫‪4‬‬ ‫مرکز مطالعات‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫ارزشیابی اموزشی‬ ‫‪24‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫پژوهشگاه هوا فضا (موسسه پژوهشی خیام)‬ ‫‪13‬‬ ‫پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران‬ ‫‪14‬‬ ‫پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی‬ ‫‪15‬‬ ‫پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو‬ ‫‪16‬‬ ‫پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫‪17‬‬ ‫پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی‬ ‫‪18‬‬ ‫پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی‬ ‫‪19‬‬ ‫موسسه تحقیقات اب‬ ‫‪20‬‬ ‫پژوهشکده مواد نوین سرامیکی‬ ‫‪21‬‬ ‫پژوهشکده برق‬ ‫‪22‬‬ ‫پژوهشکده میکروالکترونیک‬ ‫‪23‬‬ ‫جدول‪ .4‬جایگاه موسسات پژوهشی هنر و علوم انسانی کشور در رتبه بندی سال ‪1399-1400‬‬ ‫نام پژوهشگاه‬ ‫رتبه‬ ‫پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)‬ ‫‪1‬‬ ‫پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکز تحقیقات جرم شناسی‬ ‫‪31‬‬ ‫پژوهشکده گردشگری‬ ‫‪2‬‬ ‫پژوهشگاه دانشهای بنیادی‬ ‫‪6‬‬ ‫پژوهشکده امار‬ ‫‪32‬‬ ‫پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای‬ ‫‪7‬‬ ‫موسسه پژوهشی حکمت و‬ ‫فلسفه ایران‬ ‫پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫پژوهشگاه رنگ‬ ‫‪8‬‬ ‫پژوهشکده علوم و فناوری مواد‬ ‫غذایی‬ ‫‪34‬‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪5‬‬ ‫موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی‬ ‫‪9‬‬ ‫پژوهشکده علوم انسانی و‬ ‫اجتماعی‬ ‫پژوهشکده مطالعات فناوری‬ ‫‪6‬‬ ‫‪35‬‬ ‫پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی‬ ‫‪7‬‬ ‫پژوهشگاه فضایی ایران‬ ‫‪10‬‬ ‫موسسه تحقیقات جمعیت‬ ‫کشور‬ ‫‪36‬‬ ‫پژوهشکده پولی و بانکی‬ ‫‪8‬‬ ‫پژوهشگاه استاندارد‬ ‫‪11‬‬ ‫پژوهشکده علوم زمین‬ ‫‪37‬‬ ‫پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی‬ ‫‪9‬‬ ‫پژوهشگاه نیرو‬ ‫مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری‬ ‫‪10‬‬ ‫موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی‬ ‫‪11‬‬ ‫پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)‬ ‫‪12‬‬ ‫موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران‬ ‫‪13‬‬ ‫موسسه تحقیقات جمعیت کشور‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12‬‬ ‫موسسه مطالعات فرهنگی و‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪38‬‬ ‫پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‬ ‫فناوری‬ ‫‪13‬‬ ‫مرکز پژوهشهای توسعه و‬ ‫اینده نگری‬ ‫‪39‬‬ ‫پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و‬ ‫مهندسی زلزله‬ ‫‪14‬‬ ‫‪40‬‬ ‫موسسه تحقیقات اب‬ ‫‪15‬‬ ‫مرکز منطقهای اطالع رسانی‬ ‫علوم و فناوری‬ ‫‪41‬‬ ‫پژوهشگاه هوا فضا (موسسه پژوهشی‬ ‫خیام)‬ ‫‪16‬‬ ‫موسسه تحقیقات باغبانی‬ ‫‪42‬‬ ‫مرکز تحقیقات جرم شناسی‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪17‬‬ ‫‪43‬‬ ‫مرکز مطالعات‪ ،‬تحقیقات و ارزشیابی اموزشی‬ ‫پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی‬ ‫‪18‬‬ ‫پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‬ ‫پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران‬ ‫موسسه فرهنگ ‪ ،‬هنر و‬ ‫ارتباطات‬ ‫‪44‬‬ ‫پژوهشکده بیمه‬ ‫‪19‬‬ ‫مرکز تحقیقات علوم پایه‬ ‫کاربردی‬ ‫‪45‬‬ ‫‪20‬‬ ‫موسسه پژوهش های برنامه‬ ‫ریزی و اقتصاد کشاورزی‬ ‫‪46‬‬ ‫مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور‬ ‫‪21‬‬ ‫مرکز بررسی های راهبردی‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫‪47‬‬ ‫پژوهشکده گردشگری‬ ‫‪22‬‬ ‫پژوهشکده مواد نوین‬ ‫سرامیکی‬ ‫‪48‬‬ ‫‪23‬‬ ‫پژوهشکده محیط زیست و‬ ‫توسعه پایدار‬ ‫‪49‬‬ ‫پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران‬ ‫(ایرانداک)‬ ‫پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم‬ ‫جوی‬ ‫پژوهشکده پولی و بانکی‬ ‫‪24‬‬ ‫پژوهشکده برق‬ ‫‪50‬‬ ‫پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو‬ ‫‪25‬‬ ‫پژوهشکده هنر‬ ‫‪51‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پژوهشکده میکروالکترونیک‬ ‫‪52‬‬ ‫پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‬ ‫(سمت)‬ ‫پژوهشکده بیمه‬ ‫موسسه فرهنگ ‪ ،‬هنر و ارتباطات‬ ‫موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی‬ ‫پژوهشکده هنر‬ ‫سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫پژوهشگاه مواد و انرژی‬ ‫پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای‬ ‫‪4‬‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫‪5‬‬ ‫پژوهشگاه رنگ‬ ‫‪6‬‬ ‫موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی‬ ‫‪7‬‬ ‫پژوهشگاه استاندارد‬ ‫‪8‬‬ ‫پژوهشگاه فضایی ایران‬ ‫‪9‬‬ ‫پژوهشگاه نیرو‬ ‫‪10‬‬ ‫پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری‬ ‫‪11‬‬ ‫پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری‬ ‫‪22‬‬ ‫جدول‪ .5‬جایگاه موسسات پژوهشی علوم پایه و کشاورزی کشور در رتبه بندی سال ‪1399-1400‬‬ ‫نام پژوهشگاه‬ ‫رتبه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مرکز پژوهشهای توسعه و اینده نگری‬ ‫جدول‪ .3‬جایگاه موسسات پژوهشی فنی مهندسی کشور در رتبه بندی سال ‪1399-1400‬‬ ‫نام پژوهشگاه‬ ‫‪16‬‬ ‫رتبه‬ ‫پژوهشگاه رویان‬ ‫‪1‬‬ ‫پژوهشگاه دانشهای بنیادی‬ ‫‪2‬‬ ‫پژوهشکده امار‬ ‫‪3‬‬ ‫موسسه تحقیقات باغبانی‬ ‫‪4‬‬ ‫پژوهشکده علوم زمین‬ ‫‪5‬‬ ‫پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکز تحقیقات علوم پایه کاربردی‬ ‫‪7‬‬ صفحه 24 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪25‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫مطالب پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران‬ ‫همیــن دلیــل پشــتیبانی از پژوهــش بــه بخــش‬ ‫مهمــی از دســتورکار دولت هــا و کســب و‬ ‫کارهــا درامــده اســت‪ .‬راه انــدازی و حمایــت از‬ ‫مراکــز پژوهشــی یکــی از راهکارهــای جــدی‬ ‫بــرای تســریع و تســهیل امــر پژوهــش بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پیــام رئیــس پژوهشــگاه علــوم‬ ‫و فنــاوری اطالعــات ایــران بــه‬ ‫مناســبت هفتــه پژوهــش‬ ‫پژوهــش بــه معنــای کنــکاش نظام منــد بــرای‬ ‫یافتــن پاســخ بــرای پرس ـش ها و مشــارکت در‬ ‫دانــش بــه صــورت مــداوم در دســتور کار بشــر‬ ‫قــرار داشــته و موتور محرکــه نــواوری نظام مند‬ ‫بــوده اســت‪ .‬همزمــان بــا ورود بــه هــزاره ســوم‬ ‫اهمیــت پژوهــش بســیار بیشــتر از پیــش‬ ‫اشــکار شــده و بــه عنــوان بخشــی از رقابــت‬ ‫کشــورها و کســب و کارهــا بــرای دســتیابی بــه‬ ‫موفقیــت درامــده اســت‪ .‬چنانچــه بخواهیــم‬ ‫اهمیــت پژوهــش را نشــان دهیــم بایــد اشــاره‬ ‫کنیــم کــه تمــام دســتاوردهای کنونــی بشــر‬ ‫و مســیر ترســیم شــده بــرای اینــده متحــول‪،‬‬ ‫نتیجــه تــاش پایان ناپذیــر جســتجوگرانه‬ ‫انسانهاســت‪ .‬از زمــان هــای قدیــم‪ ،‬پژوهــش‬ ‫بــه شــکل انفــرادی توســط دانشــمندان انجــام‬ ‫می شــده و نتایــج ان در اختیــار جامعــه قــرار‬ ‫می گرفتــه اســت‪ .‬بــه مــرور زمــان‪ ،‬پژوهــش‬ ‫از امــری انفــرادی بــه تالشــی نظام یافتــه‪،‬‬ ‫جمعــی‪ ،‬و جهانــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬امــروزه‬ ‫بیشــترین و تاثیرگذارتریــن بخــش پژوهــش‬ ‫بــه عنــوان یــک عمــل حرفـه ای‪ ،‬یــک فراینــد‬ ‫حســاب شــده و بخشــی مهــم از کارکردهــای‬ ‫جامعــه تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا نهادینــه شــدن پژوهــش در‬ ‫جامعــه‪ ،‬ســاختارها و مقــررات حاکــم بــر‬ ‫پژوهــش نیــز بلــوغ بیشــتری یافتــه و خــود را‬ ‫بــا رونــد شــتابان تغییــرات ایــن عرصــه همــگام‬ ‫کرده انــد‪ .‬اولیــن تغییــر نهــادی در عرصــه‬ ‫پژوهــش حرف ـه ای را بایــد همزمــان بــا تغییــر‬ ‫ماموریــت دانشــگاه های نســل اول از امــوزش‬ ‫بــه پژوهــش در نســل دوم دانشــگاه ها در‬ ‫نظــر گرفــت‪ .‬فعــال شــدن واحدهــای تحقیــق‬ ‫و توســعه در کنــار صنایــع‪ ،‬ســازمان ها‪ ،‬و‬ ‫رواج یافتــن تامیــن مالــی پژوهــش از جملــه‬ ‫ســایر نشــانه های نهادینــه شــدن پژوهــش‬ ‫در جامعــه بــه شــمار می رونــد‪ .‬رونــد بلــو ِغ‬ ‫نهــادی پژوهــش در کشــورهای مختلــف بــا‬ ‫اهنــگ رشــد متفاوتــی حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫در کنــار نهادســازی بــرای پژوهــش‪ ،‬تامیــن‬ ‫مالــی پژوهــش و چگونگــی ان یکــی دیگــر از‬ ‫شــاخص های بلــوغ پژوهــش در نظــر گرفتــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫تامیــن مالــی پژوهــش از ســوی دولت هــا و‬ ‫همچنیــن بخــش خصوصــی در ســطح جهانــی‬ ‫بــه صــورت مســتمر در حــال افزایــش بــوده‬ ‫اســت‪ .‬امــروزه بــه صــورت متوســط نزدیــک بــه‬ ‫‪ 3‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در جهــان‬ ‫بــرای پژوهــش اختصــاص می یابــد‪ .‬ایــن بــه‬ ‫ایــن معناســت کــه در ســال نزدیــک بــه ‪ 3‬هزار‬ ‫میلیــارد دالر از ســوی دولت هــا در تحقیــق و‬ ‫توســعه هزینــه می شــود‪ .‬در کنــار هزینه کــرد‬ ‫دولتــی‪ ،‬هزینه کــرد بخــش خصوصــی در‬ ‫تحقیــق و توســعه نیــز از یــک ســو قابــل‬ ‫توجــه‪ ،‬و از ســوی دیگــر بــا میــزان موفقیــت‬ ‫انهــا در بــازار رقابــت تاثیرگــذار اســت‪ .‬بــه‬ ‫پژوهشــگاه ها بــا ماموریــت راهبــریِ حرف ـه ای‬ ‫و نظام منــد پژوهــش و ارتباط دهــی ان بــا‬ ‫جامعــه‪ ،‬صنعــت‪ ،‬و دولــت تشــکیل می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن ماموریــت در قالــب کارراهه هــای‬ ‫گوناگونــی ماننــد پشــتیبانی از نــواوری‪ ،‬ترویــج‬ ‫و همگانی ســازی علــم‪ ،‬توســعه ارتباطــات‬ ‫علمــی‪ ،‬حــل مســائل مبتالبــه جامعــه‬ ‫پیرامونــی‪ ،‬مشــارکت در توســعه دانــش جهانی‪،‬‬ ‫تجاری ســازی و ترجمــان دانــش و نظایــر ان‬ ‫شــکل عملیاتــی بــه خــود می گیرنــد‪ .‬میــزان‬ ‫دســتیابی بــه ایــن اهــداف بــه فاکتورهــای‬ ‫گوناگونــی بســتگی دارد کــه از جملــه مهمترین‬ ‫انهــا «حکمرانــی پژوهــش» اســت‪ .‬حکمرانــی‬ ‫پژوهــش طیــف گســترده ای از وظیفه هــا در‬ ‫عرصــه سیاســتگذاری‪ ،‬برنامه ریــزی‪ ،‬ارزیابــی‪،‬‬ ‫و بازنگــری فرایندهــای ذاتــی و پشــتیبانی‬ ‫پژوهــش را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران‬ ‫(ایرانــداک) یکــی از افتخــارات نظــام علــم و‬ ‫فنــاوری کشــور تــاش کــرده اســت کــه عــاوه‬ ‫بــر کارکــرد پژوهشــگاهی خــود‪ ،‬در عرصــه‬ ‫حکمرانــی پژوهــش کشــور نیــز به ایفــای نقش‬ ‫بپــردازد‪ .‬مدیریــت بخــش مهمــی از اطالعــات‬ ‫علــم و فناوری کشــور اعــم از پایان نامه‪ ،‬رســاله‪،‬‬ ‫مقالــه‪ ،‬طــرح پژوهشــی‪ ،‬همایــش‪ ،‬امانــت بیــن‬ ‫کتابخانــه ای‪ ،‬ارزیابــی کتابخانه هــا‪ ،‬طراحــی و‬ ‫راه انــدازی ســامانه ها‪ ،‬جســتجوی اطالعــات‪،‬‬ ‫خدمــات مشــاوره ای و امــوزش حرفــه ای بــه‬ ‫دانشــگاه ها و پژوهشــگران ســازمان های‬ ‫مختلــف‪ ،‬و ده هــا خدمــت پرافتخــار از جملــه‬ ‫کارکردهــای ایــن نهــاد بــوده اســت کــه بــدون‬ ‫وجــود انهــا مستندســازی علــم و بروندادهــای‬ ‫پژوهشــی و حرکــت در مســیر فنــاوری در‬ ‫کشــور امکان پذیــر نمی شــد‪.‬‬ ‫اکنــون پژوهشــگاه بــا کارکــردی ویــژه‪،‬‬ ‫پژوهــش را بــا کاربســت‪ ،‬و نظــر را بــا عمــل‬ ‫درامیختــه اســت‪ .‬پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری‬ ‫اطالعــات (ایرانــداک) بــا در اختیــار داشــتن‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی خبــره‪ ،‬کارشناســان‬ ‫توانمنــد و شــبکه گســترده ملــی بــه تــاش‬ ‫خــود در زمینــه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫بــرای مشــارکت اثربخــش در نظــام علــم و‬ ‫فنــاوری کشــور ادامــه می دهــد‪ .‬ســامانه های‬ ‫ملــی گنــج‪ ،‬ثبــت و ویرایــش‪ ،‬نمــا‪ ،‬دانــش‬ ‫ایــران‪ ،‬همانندجویــی و چندیــن ســامانه دیگــر‬ ‫از جملــه دســتاوردهایی اســت کــه در کنــار‬ ‫فعالیت هــای فشــرده و کارســاز ایرانــداک‬ ‫بــرای تســهیل رشــد و پیشــرفت علمــی کشــور‬ ‫طراحــی و راه انــدازی شــده اند‪ .‬ایرانــداک‬ ‫همچنــان بــه تــاش خــود بــرای انجــام بهینــه‬ ‫ماموریــت خــود بــه شــیوه های نواورانــه و‬ ‫اثربخــش ادامــه می دهــد‪.‬‬ ‫از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و هفتــه‬ ‫پژوهــش را بــه همــه پژوهشــگران و جامعــه‬ ‫علمــی کشــور تبریــک مــی گویــم و بــرای‬ ‫همــه عزیــزان ارزوی موفقیــت روزافــزون دارم‪.‬‬ ‫با ارزوی توفیق الهی‬ ‫محمد حسن زاده‬ ‫سیاست گذاری اخالقی در علم و فناوری‬ ‫لیال نامداریان‬ ‫دانشــیار سیاســت گذاری علــم‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬پژوهشــگاه علــوم‬ ‫و فنــاوری اطالعــات ایــران‬ ‫(ایرانــداک)‬ ‫اخــاق سیاســت گذاری علــم و فنــاوری‬ ‫بــه عنــوان شــاخه ای نســبتا جدیــد از اخــاق‬ ‫کاربــردی و حرفــه ای‪ ،‬بــر رابطــه اخــاق‬ ‫بــا سیاســت گذاری علــم و فنــاوری تاکیــد‬ ‫دارد و بــه چالش هــای اخالقــی فراینــد‬ ‫سیاســت گذاری در حــوزه علــم و فنــاوری‬ ‫می پــردازد‪ .‬توســعه های علمــی و فناورانــه در‬ ‫یــک فضــای اخالق مدارانــه محقــق نمی شــود‬ ‫مگــر اینکــه سیاســت های علــم‪ ،‬فنــاوری بــه‬ ‫مثابــه یــک ابــزار پیش دســتانه‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫تاثیــر تحــوالت علمــی و فناورانــه بــر ســاختار‬ ‫اخالقــی جامعــه‪ ،‬توجــه و بصیرت کافی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬بــا ورود اخالقیــات بــه سیاس ـت گذاری‬ ‫متخصصــان اخــاق و سیاســت گذاران بایــد‬ ‫بداننــد کــه بــا همــان نــوع از اصــول کلــی‬ ‫کــه در بحث هــای عمومــی غالــب در حــوزه‬ ‫اخــاق وجــود دارد نمی تواننــد وارد عرصــه‬ ‫سیاســت گذاری شــوند‪ ،‬زیــرا ایــن اصــول از‬ ‫نظــر ارزشــی بــرای پیچیدگی هــای واقعــی‬ ‫انتخــاب سیاســت بســیار ســاده هســتند‪.‬‬ ‫انهــا نیازمنــد توســعه و یــا ترکیــب ایــن‬ ‫اصــول متناســب بــا ویژگی هــای فضــای‬ ‫سیاســت گذاری هســتند‪ .‬بــا شــناخت دقیــق‬ ‫مولفه هــای اخالقــی و نیــز اصــول حاکــم بــر‬ ‫سیاســت گذاری می تــوان یــک چارچــوب‬ ‫تحلیلــی هنجــاری را توســعه داد کــه بــه‬ ‫شــناخت خالء هــا و کاســتی های اخالقــی در‬ ‫سیاسـت های علــم و فنــاوری و نیــز طراحــی و‬ ‫تدویــن سیاس ـت های اخالق مدارانــه در حــوزه‬ ‫علــم و فنــاوری کمــک می نمایــد (شــکل‪.)1‬‬ ‫شکل‪ .1‬چارچوب هنجارین سیاست گذاری اخالقی در علم و فناوری‬ ‫در ادامــه ابعــاد‪ ،‬مولفه هــا‪ ،‬و اصــول‬ ‫چارچوبــی تحلیلــی هنجــاری (شــکل‪ )1‬بــا‬ ‫نگاهــی بــه ادبیــات موجــود در حــوزه اخــاق‬ ‫سیاســت گذاری علــم و فنــاوری‪ ،‬شــرح داده‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫گام اول سیاســت گذاری اخالقــی در علــم‬ ‫و فنــاوری عبــارت اســت از «شناســایی و‬ ‫تشــخیص مســئله» کــه در ان مســئله ای‬ ‫خــاص در مــورد موضوعــات اساســی و موثــر‬ ‫در جامعــه مــورد توجــه سیاس ـت گذاران قــرار‬ ‫می گیــرد و بــه ان اولویــت داده می شــود‪ .‬در‬ ‫ایــن گام ضمــن تمرکــز بر مســئله و قلمــرو ان‪،‬‬ ‫جنبه هــای اخالقــی و ماهیــت اخالقــی مســئله‬ ‫بــه منظــور توجیــه اخالقــی تصمیــم نهایــی‪،‬‬ ‫شناســایی و بــه تفصیــل بیــان می گــردد‪.‬‬ ‫شــناخت و حــل مســئله (هــای) اخالقــی بــه‬ ‫پیــدا کــردن بهتریــن عمــل اخالقــی یــا حداقل‬ ‫عمــل اخالقــی مقبــول در موقعیــت مربوطــه‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬افــزون بــر ایــن‪ ،‬در ایــن گام‬ ‫بایــد افــراد و گروه هایــی کــه ممکــن اســت‬ ‫تحــت تاثیــر سیاس ـت ها اســیب ببیننــد و یــا‬ ‫ســود ببرنــد‪ ،‬مشــخص و منافــع و ارزش هــای‬ ‫مرتبــط بــا انهــا نیــز شناســایی می شــود‪.‬‬ ‫مهمتریــن اصــول اخالقــی حاکــم بــر ایــن‬ ‫گام بــه ترتیــب عبارتنــد از‪ :‬احتــرام‪ ،‬صداقــت‪،‬‬ ‫شایســتگی‪ ،‬اسیب نرســاندن‪ ،‬عدالــت‪ ،‬برابــری‪،‬‬ ‫و سودرســانی‪ .‬همچنیــن مهمتریــن اصــول‬ ‫سیاســتی حاکــم بــر ایــن گام بــه ترتیــب‬ ‫عبارتنــداز‪ :‬شــمول‪ ،‬هم اندیشــی‪ ،‬مشــارکت‪،‬‬ ‫ناســوگیری‪ ،‬پاســخگویی‪ ،‬گشــودگی‪.‬‬ ‫گام دوم سیاســت گذاری اخالقــی در علــم‬ ‫و فنــاوری عبــارت اســت از «جمــع اوری‬ ‫اطالعــات و تغذیــه اطالعاتــی فراینــد‬ ‫سیاســت گذاری» کــه در ان اطالعــات دقیــق‬ ‫و صحیــح مــورد نیــاز مداخــات سیاســتی از‬ ‫کلیــه منابــع اطالعاتــی موجــود جمــع اوری‬ ‫می شــود‪ .‬بــه طــور کلــی می تــوان بیــان کــرد‬ ‫کــه منابــع اطالعــات مــواردی نظیــر امارهــای‬ ‫رســمی (سرشــماری ها ‪ ،‬امارگیری هــای‬ ‫نمونــه ای و امارهــای ثبتــی) و غیررســمی‪،‬‬ صفحه 25 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫نتایــج پژوهش هــای دانشــگاهی‪ ،‬نظــرات‬ ‫کارشناســی‪ ،‬نتایــج نظرســنجی ها‪ ،‬نگرش هــا‬ ‫و ارزش هــا (ذهنیت هــا) و یافته هــای مبتنــی‬ ‫بــر پایش هــا و ارزیابــی برنامه هاســت‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگــر دانــش محلــی‪ ،‬بومــی و ســنتی‬ ‫در درک دنیایــی کــه انســان در ان زندگــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬نقــش پــر رنگــی دارد‪ .‬درک هایــی‬ ‫کــه بــا علــم چنــدان در تضــاد نیســتند بلکــه‬ ‫در ســطوح متفاوتــی عمــل می کننــد و ممکــن‬ ‫اســت زمانــی کــه روابــط قــدرت بــه واســطه‬ ‫جهان بینی هــای تکنوساینســی بســیار ابــزاری‬ ‫و نابرابــر هســتند‪ ،‬تهدید امیــز شــوند‪ .‬از ایــن‬ ‫رو ‪ ،‬توجــه بــه دانــش محلــی‪ ،‬بومــی و ســنتی‬ ‫مهــم اســت‪ .‬افــزون بــر ایــن اســتفاده از برخــی‬ ‫از ابزارهــا و روش هــا بــرای تجزیــه و تحلیــل‬ ‫منابــع اطالعاتــی و تبدیــل دانــش حاصــل از‬ ‫ان هــا بــه گزینه هــای سیاســتی قابــل تعریــف‬ ‫بــرای سیاســت گذاران ضــرورت دارد‪ .‬ارزیابــی‬ ‫فنــاوری مشــارکتی‪ ،‬اینده نــگاری علــم و‬ ‫فنــاوری‪ ،‬پیش بینــی فنــاوری‪ ،‬تحلیــل اثــرات‬ ‫اجتماعــی علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری بــه منظــور‬ ‫انجــام اصالحــات سیاســتی‪ ،‬و نظرســنجی های‬ ‫عمومــی دربــاره علــم و فنــاوری (ادراک پژوهی)‬ ‫برخــی از مهم تریــن ایــن روش هــا هســتند‪.‬‬ ‫مهمتریــن اصــول اخالقــی حاکــم بــر ایــن‬ ‫گام بــه ترتیــب عبارتنــد از‪ :‬اسیب نرســاندن‪،‬‬ ‫سودرســانی‪ ،‬احتــرام‪ ،‬صداقــت‪ ،‬شایســتگی‪،‬‬ ‫عدالــت‪ ،‬برابــری و جبــران‪ .‬همچنیــن‬ ‫مهم تریــن اصــول سیاســتی حاکــم بــر ایــن گام‬ ‫بــه ترتیــب عبارتنــد از‪ :‬شــمول‪ ،‬ناســوگیری‪،‬‬ ‫روشــمندی‪ ،‬خطاپذیــری‪ ،‬شــفافیت‪ ،‬مشــارکت‪،‬‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬احتیــاط‪ ،‬گشــودگی‪ ،‬یادگیــری‪،‬‬ ‫هنجارمنــدی سیاســی‪ ،‬و پاســخگویی‪.‬‬ ‫گام ســوم سیاس ـت گذاری اخالقــی در علــم و‬ ‫فنــاوری عبــارت اســت از « مشــاوره سیاســتی‬ ‫و تدویــن سیاســت» کــه در ان دانــش حاصــل‬ ‫از مراحــل پیشــین بــه گزینه هــای سیاســتی‬ ‫و ســناریوهای مختلــف تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫در زندگــی واقعــی معمــوال گزینه هــا از‬ ‫پیــش موجــود نیســتند و بایــد بــه انهــا‬ ‫فکــر شــود و ابــداع شــوند‪ ،‬ابتــکار عمــل‬ ‫سیاســت گذاران بــرای ســاخت راه حل هــا‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬در ایــن گام پــس از‬ ‫شــناخت گزینه هــای سیاســتی‪ ،‬انهــا از‬ ‫لحــاظ اخالقــی نیــز ارزیابــی می شــوند‪ .‬منابــع‬ ‫مختلفــی می توانــد در ارزیابــی اخالقــی ایــن‬ ‫راه حل هــا مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد‪ .‬کــه‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬اســتفاده از دیدگاه هــا‪ ،‬پرســش ها‬ ‫و بحث هــای اخالقــی گروه هــای مختلــف‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اســتفاده از ســاختارهای مشــاوره‬ ‫اخالقــی‪ ،‬اســتفاده از منشــوراخالقی و کدهــای‬ ‫رفتــاری‪ ،‬توجــه بــه ارزش هــای اخالقــی و‬ ‫معیارهــای پذیــرش اجتماعــی‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫هنجارهــا و ارزش هــای فرهنگــی‪ .‬بــا اســتفاده‬ ‫از ایــن منابــع بایــد نتایــج و پیامدهــای‬ ‫محتمــل هــر راه حــل سیاســتی را پیش بینــی‬ ‫و ارزیابــی کــرد‪ .‬پــس از ارزیابــی گزینه هــا‪،‬‬ ‫تــاش می شــود تــا از میــان گزینه هــای‬ ‫مختلــف سیاســتی‪ ،‬بــه انتخــاب مســتدلی‬ ‫دســت یافــت‪ ،‬انتخابــی کــه در نســبت بــا‬ ‫چارچوب هــای اخالقــی مختلــف می تــوان‬ ‫دربــاره ان بحــث و اســتدالل کــرد‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر در ایــن انتخــاب بایــد بــه نگرانی هــای‬ ‫بخــش خصوصــی و جامعــه مدنــی نیــز توجــه‬ ‫داشــت‪ .‬نتیجــه ایــن گام یــک پیش نویــس‬ ‫سیاســت اســت‪ .‬پیش نویــس سیاســت بایــد‬ ‫در قالــب میزگردهــا و جلســات رســمی توســط‬ ‫متخصصــان مــورد نقــد و بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫در ادبیــات مربــوط بــه سیاســت گذاری ایــن‬ ‫مرحلــه بــا عنــوان گفتمــان سیاســت شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬طــی ایــن گفتمان هــا‪ ،‬بایــد از‬ ‫گــروه متخصصــان موضوعــی نظرخواهــی‬ ‫انجــام می شــود تــا پیش نویــس تهیــه شــده‬ ‫دقیق تــر شــده و از پابرجایــی کافــی برخــوردار‬ ‫باشــد‪ .‬برخــی از مهمتریــن زمینه هایــی کــه‬ ‫متخصصــان موضوعــی می تواننــد بــا اظهــار‬ ‫نظــر دربــاره ان هــا بــه تدویــن یــک سیاســت‬ ‫اخالقــی کمــک نماینــد عبارتنــد از‪ :‬توجــه بــه‬ ‫امــوزش اخــاق بیــن دانشــمندان حرفــه ای‪،‬‬ ‫تکنســین ها‪ ،‬افــراد فعــال در علــم و فنــاوری‪،‬‬ ‫حفاظــت از داده هــا و حریــم خصوصــی‪،‬‬ ‫دسترســی ازاد بــه اطالعــات علمــی و فناورانــه‪،‬‬ ‫گزارش عملکرد تبصره ن ُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه اثار‬ ‫علمی» منتشر شد‬ ‫پیشــنهاده ها (پروپوزال هــا)‪ ،‬پایان نامه هــا‪،‬‬ ‫و رســاله های (پارســاهای) خــود را ثبــت‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن گــزارش عملکــرد دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه ها‪ ،‬و موسســه های امــوزش عالــی‬ ‫ـی دولتــی و غیردولتــی را در پیــروی‬ ‫و پژوهشـ ِ‬ ‫از قانــون یــاد شــده در ســال تحصیلــی ‪-1400‬‬ ‫‪ 1401‬نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫گــزارش عملکــرد تبصــره ن ُــه «قانــون‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه اثــار‬ ‫علمــی» در ســال تحصیلــی ‪1401-1400‬‬ ‫منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «روابــط عمومــی پژوهشــگاه علوم‬ ‫و فنــاوری اطالعــات ایــران»‪ ،‬بــر پایــه تبصــره‬ ‫نُــه «قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در‬ ‫تهیــه اثــار علمــی» مصــوب ‪ 31‬مــرداد ‪1396‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و ایین نامــه اجرایــی‬ ‫مصــوب ‪ 23‬مــرداد ‪ 1398‬هیئــت وزیــران؛ همه‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها‪ ،‬و موسســه های‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬پژوهشــی‪ ،‬و فنــاوری دولتــی‬ ‫و غیردولتــی؛ بایــد تمام متــن پایان نامه هــا‬ ‫و رســاله های دانشــجویان تحصیــات‬ ‫تکمیلــی خــود را کــه طبقه بنــدی ندارنــد‪،‬‬ ‫در پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ایــران (ایرانــداک) همانندجویــی و تمام متــن‬ ‫همانندجویــی پارســا‪ ،‬پیشــنهاده‪ ،‬و مقالــه در‬ ‫روزافــزون‬ ‫ســامانه «همانندجــو» بــا پشــتوانه‬ ‫ِ‬ ‫تمام متــن نزدیــک بــه ‪ 469‬هــزار عنــوان‬ ‫پارســا‪ ،‬بیــش از ‪ 174‬هــزار عنــوان پیشــنهاده‪،‬‬ ‫و ‪ 350‬هــزار عنــوان مقالــه و روی هــم بــا‬ ‫بیــش از ‪ 94‬میلیــون بــرگ‪ ،‬در نشــانی ‪TIK.‬‬ ‫‪ IRANDOC.AC.IR‬انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ســامانۀ «همانندجــو» بــا کاوش خــودکار در‬ ‫ایــن اثــار‪ ،‬نوشــته های هماننــد را بازیابــی و‬ ‫انــدازه هماننــدی و منبــع اطالعــات هماننــد را‬ ‫نمایــش می دهــد‪ .‬در ســال تحصیلــی ‪-1400‬‬ ‫‪ ،1401‬بیــش از ‪ 42‬هــزار اســتاد و نزدیــک‬ ‫بــه ‪ 340‬هــزار دانشــجوی عضــو ســامانۀ‬ ‫همانندجــو از ‪ 697‬موسســه‪ ،‬نزدیــک بــه ‪253‬‬ ‫هــزار درخواســت همانندجویــی داشــته اند‪.‬‬ ‫گزیــدۀ عملکــرد همانندجویــی در جــدول زیــر‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫و قوانیــن و مقــررات حقــوق مالکیــت فکــری‪.‬‬ ‫مهمتریــن اصــول اخالقــی حاکــم بــر ایــن‬ ‫گام بــه ترتیــب عبارتنــد از‪ :‬اسیب نرســاندن‪،‬‬ ‫ احتــرام‪ ،‬سودرســانی‪ ،‬عدالــت‪ ،‬برابــری‪،‬‬ ‫صداقــت‪ ،‬محرمانگــی‪ ،‬شایســتگی‪ ،‬جبــران‪.‬‬ ‫افــزون بــر ایــن مهمتریــن اصــول سیاســتی‬ ‫حاکــم بــر ایــن گام بــه ترتیــب عبارتنــد از‪:‬‬ ‫هنجارمنــدی سیاســی‪ ،‬شــفافیت‪ ،‬یادگیــری‪،‬‬ ‫شــمول‪ ،‬گشــودگی‪ ،‬مشــارکت‪ ،‬خطاپذیــری‪،‬‬ ‫پاســخگویی‪ ،‬هم اندیشــی‪ ،‬ناســوگیری‪،‬‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬روشــمندی‪.‬‬ ‫گام چهــارم سیاس ـت گذاری اخالقــی در علــم‬ ‫و فنــاوری عبــارت اســت از «پیاده ســازی‬ ‫سیاســت» کــه بــه اجــرای مولفه هــای‬ ‫سیاســتی تدویــن شــده در مرحلــه قبــل اشــاره‬ ‫دارد‪ .‬اســتقرار رویه هــا‪ ،‬نوشــتن اســناد راهنمــا‬ ‫یــا صــدور کمک هــای مالــی بــرای اغــاز بــه‬ ‫کار سیاســت گذاری یکــی از اقدامــات مهــم‬ ‫در ایــن گام اســت‪ .‬در ایــن گام فعالیت هــای‬ ‫سیاســتی می تواننــد بــا بدنه هــای مختلــف‬ ‫سیاســت گذاری و همچنیــن ســایر ســازمان ها‬ ‫و شــرکت ها انطبــاق پیــدا کننــد‪ .‬افــزون بــر‬ ‫ایــن بــه محــض اینکــه اجــرای سیاســت ها‬ ‫اغــاز می شــود سیاســت گذاران بایــد بــه‬ ‫پایــش ورودی هــا‪ ،‬خروجی هــا و ســتاده های‬ ‫مرتبــط بــا سیاســت ها بپردازنــد‪ .‬پایــش‬ ‫دقیــق سیاســت ها مانــع از انحــراف از مســیر‬ ‫می شــود‪ .‬بایــد توجــه داشــت علــم و فنــاوری‬ ‫دربردارنــده ریســک های متعــددی هســتند‪.‬‬ ‫گاهــی سیاســت گذاران متوجــه برخــی‬ ‫ریســک های احتمالــی می شــوند کــه در‬ ‫ایــن صــورت بهتــر اســت اعمــال تنظیمــی از‬ ‫ســوی سیاســت گذاران صــورت گیــرد‪ .‬یکــی‬ ‫از اقدامــات تنظیمــی سیاســت گذاران بــر‬ ‫پایــه اصــل احتیــاط دادن مجوزهــای موقتــی‬ ‫بــه محصــوالت فناورانــه و نواورانــه اســت؛‬ ‫ایــن اقــدام تنظیم گرانــه ایــن امــکان را بــه‬ ‫سیاســت گذاران می دهــد تــا ریســک های‬ ‫احتمالــی را بــه حداقــل برســانند‪ .‬اصــول‬ ‫اخالقــی حاکــم بــر ایــن گام بــه ترتیــب‬ ‫عبارتنــد از شایســتگی‪ ،‬عدالــت‪ ،‬صداقــت‪،‬‬ ‫برابــری‪ ،‬اسیب نرســاندن‪ ،‬سودرســانی‪.‬‬ ‫همچنیــن اصــول سیاســتی حاکــم بــر ایــن گام‬ ‫بــه ترتیــب عبارتنــد از پاســخگویی‪ ،‬شــفافیت‪،‬‬ ‫احتیــاط‪ ،‬ناســوگیری‪ ،‬هنجارمنــدی سیاســی‪،‬‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬خطاپذیــری‪.‬‬ ‫گام پنجــم سیاســت گذاری اخالقــی در علــم‬ ‫ـنجش طراحــی‪،‬‬ ‫و فنــاوری عبــارت اســت از سـ‬ ‫ِ‬ ‫پیاده ســازی و نتایــج سیاســت‪ .‬در ایــن گام‬ ‫بــه منظــور‪ ،‬کســب دانــش و اطالعــات بــرای‬ ‫بهبــود فراینــد سیاســت گذاری یــا اقدامــات‬ ‫سیاســتی اتــی‪ ،‬سیاســت ها و فراینــد تدویــن‬ ‫ان هــا ارزیابــی می شــود‪ .‬ایــن گام یادگیــری‬ ‫سیاســتی را بــه همــراه دارد و ســتاده های‬ ‫ایــن گام بایــد ورودی جدیــدی را بــرای‬ ‫تدویــن چشــم اندازها و اولویت هــای اتــی‬ ‫فراهــم کنــد‪ .‬ایــن گام بــه بررســی تحلیلــی و‬ ‫توصیفــی سیاســت ها و تــاش بــرای تبییــن‬ ‫ان هــا اشــاره دارد‪ .‬بــرای ارزیابــی سیاســت ها‬ ‫تعریــف شــاخص از اهمیــت زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت زیــرا سیاســتگذاران را قــادر بــه ارزیابــی‬ ‫عملکــرد سیاســتی می کنــد‪ .‬از طریــق تعریــف‬ ‫شــاخص های مناســب می تــوان سیاســت های‬ ‫موجــود را از ابعــاد مختلفــی ســنجید‪ .‬برخــی‬ ‫از مهم تریــن ابعــاد ارزیابــی سیاســت عبارتنــد‬ ‫از‪ :‬میــزان پیاده ســازی‪ ،‬تاثیــرات‪ ،‬مالحظــات‬ ‫اخالقــی‪ ،‬فراینــد سیاســت گذاری‪ ،‬کارایــی‪،‬‬ ‫اثربخشــی و ‪....‬انتخــاب ایــن ابعــاد بســتگی‬ ‫بــه چارچوبــی دارد کــه بــرای ارزیابــی انتخــاب‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن گام ضمــن ارائــه نتایــج‬ ‫تجزیــه و تحلیــل سیاســت بــه ذینفعــان‪،‬‬ ‫بایــد زمینــه را بــرای ارائــه بازخــورد از ســوی‬ ‫ان هــا فراهــم نمــود‪ .‬ایــن اقــدام شــفافیت‬ ‫در امــر سیاســت گذاری و انعطاف پذیــری‬ ‫سیاســتگذاران بــرای اصالحــات سیاســتی را‬ ‫نمایــان می ســازد‪ .‬مهم تریــن اصــول اخالقــی‬ ‫حاکــم بــر ایــن گام عبارتنــد از‪ :‬صداقــت‪،‬‬ ‫جبــران‪ ،‬برابــری‪ ،‬احتــرام‪ ،‬شایســتگی‪ ،‬عدالــت‪،‬‬ ‫اسیب نرســاندن‪ ،‬سودرســانی‪ .‬همچنیــن‬ ‫مهم تریــن اصــول سیاســتی حاکــم بــر ایــن‬ ‫گام عبارتنــد از ناســوگیری‪ ،‬خطاپذیــری‪،‬‬ ‫روشــمندی‪ ،‬شــمول‪ ،‬مشــارکت‪.‬‬ ‫گزیدۀ عملکرد همانندجویی پایان نامه ‪ ،‬رساله ‪ ،‬پیشنهاده ‪ ،‬و مقاله در سال تحصیلی ‪1401-1400‬‬ ‫عملکرد همانندجویی‬ ‫موسسه های عضو سامانه همانندجو‬ ‫شمار‬ ‫‪697‬‬ ‫درخواست های همانندجویی موسسه ها‬ ‫‪252.933‬‬ ‫استادان عضو سامانه همانندجو‬ ‫‪42.431‬‬ ‫دانشجویان عضو سامانه همانندجو‬ ‫‪339.851‬‬ ‫نشریه های علمی عضو سامانه همانندجو‬ ‫‪254‬‬ ‫درخواست های همانندجویی نشریه ها‬ ‫‪7.073‬‬ ‫همایش های عضو سامانه همانندجو‬ ‫‪3‬‬ ‫درخواست های همانندجویی همایش ها‬ ‫‪19‬‬ ‫عملکــرد دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها‪ ،‬و‬ ‫موسســه های امــوزش عالــی و پژوهشــی‬ ‫دولتــی و غیردولتــی در ســال تحصیلــی‬ ‫‪ 1401-1400‬در همانندجویــی پارســا و‬ ‫پیشــنهاده‪ ،‬بــر پایــه وابســتگی ســازمانی ان هــا‬ ‫در جــدول زیــر امــده اســت‪.‬‬ صفحه 26 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪27‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫عملکرد موسسه ها در همانندجویی پایان نامه‪ ،‬رساله‪ ،‬و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی ان ها در سال تحصیلی ‪1401-1400‬‬ ‫شمار‬ ‫شمار‬ ‫شمار‬ ‫شمار‬ ‫شمار‬ ‫موسسه های‬ ‫درخواست‬ ‫استادان‬ ‫دانشجویان‬ ‫عضو‬ ‫همانندجویی‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‪ ،‬و فناوری‬ ‫‪122‬‬ ‫‪126.064‬‬ ‫‪26.497‬‬ ‫‪166.871‬‬ ‫‪43.096‬‬ ‫دانشگاه پیام نور‬ ‫‪171‬‬ ‫‪49.072‬‬ ‫‪4.458‬‬ ‫‪48.451‬‬ ‫‪9.185‬‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪19‬‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای‬ ‫‪1‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دانشگاه فرهنگیان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪136‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‪ ،‬و اموزش پزشکی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1.138‬‬ ‫‪16.159‬‬ ‫سایر دستگاه های اجرایی‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2.675‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪5.440‬‬ ‫‪2.002‬‬ ‫موسسه های اموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی‬ ‫‪267‬‬ ‫‪52.035‬‬ ‫‪5.168‬‬ ‫‪73.304‬‬ ‫‪14.064‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫‪87‬‬ ‫‪21.822‬‬ ‫‪4.410‬‬ ‫‪43.047‬‬ ‫‪67.900‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪252.933‬‬ ‫‪42.431‬‬ ‫‪339.851‬‬ ‫‪152.561‬‬ ‫وابستگی سازمانی‬ ‫حوزه های علمیه‬ ‫همه‬ ‫دانش اموختگان‬ ‫تحصیالت‬ ‫*‬ ‫تکمیلی‬ ‫* شمار دانش اموختگان بر پایه امار اموزش عالی ایران در سال تحصیلی ‪ 1398 1397-‬از موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی است‪.‬‬ ‫همچنیــن ثبــت پایان نامــه‪ ،‬و رســاله‪ ،‬و‬ ‫پیشــنهاده در ســامانه «ثبــت» در نشــانی‬ ‫انجــام‬ ‫‪SABT.IRANDOC.AC.IR‬‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن ســامانه‪ ،‬دانشــجویان پــس از‬ ‫تصویــب پیشــنهاده‪ ،‬داده هــا و تمام متــن ان هــا‬ ‫را درون دهــی و شناســه ره گیــری دریافــت‬ ‫می کننــد‪ .‬پارســا نیــز پــس از درون دهــی‬ ‫داده هــا و بارگــذاری فایــل تمام متــن و تاییــد‬ ‫ایرانــداک‪ ،‬امــاده بررســی موسســه می شــود‪.‬‬ ‫بــا پذیــرش موسســه‪ ،‬فراینــد ثبــت پارســا بــه‬ ‫پایــان می رســد‪.‬‬ ‫در ســال تحصیلــی ‪ ،1401-1400‬روی هــم‬ ‫‪ 486‬موسســه‪ ،‬بیــش از ‪ 92‬هــزار پارســا و‬ ‫‪ 395‬موسســه‪ ،‬بیــش از ‪ 59‬هــزار پیشــنهاده‬ ‫را در ســامانه ملــی ثبــت پایان نامــه‪ ،‬رســاله‪،‬‬ ‫و پیشــنهاده‪ ،‬بارگــذاری کرده انــد‪ .‬گزیــدۀ‬ ‫عملکــرد ثبــت پارســا و پیشــنهاده در جــدول‬ ‫زیــر امــده اســت‪.‬‬ ‫گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایان نامه‪ ،‬رساله‪ ،‬و پیشنهاده در سال تحصیلی ‪1401-1400‬‬ ‫عملکرد ثبت پارسا‬ ‫شمار‬ ‫عملکرد ثبت پیشنهاده‬ ‫شمار‬ ‫موسسه های عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا‬ ‫‪486‬‬ ‫موسسه های عضو سامانه ثبت برای ثبت‬ ‫پیشنهاده‬ ‫‪395‬‬ ‫ثبت پارسا‬ ‫‪92.414‬‬ ‫ثبت پیشنهاده‬ ‫‪59.347‬‬ ‫عملکــرد دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها‪ ،‬و‬ ‫موسســه های امــوزش عالــی و پژوهشــی‬ ‫دولتــی و غیردولتــی در ســال تحصیلــی‬ ‫‪ 1401-1400‬در ثبــت پارســا و پیشــنهاده بــر‬ ‫پایــه وابســتگی ســازمانی ان هــا در جــدول زیــر‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫عملکرد موسسه ها در ثبت پایان نامه ‪ ،‬رساله‪ ،‬و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی ان ها در سال تحصیلی ‪1401-1400‬‬ ‫ثبت پارسا‬ ‫شمار‬ ‫وابستگی سازمانی‬ ‫دانش اموختگان‬ ‫تحصیالت تکمیلی‬ ‫شمار‬ ‫*‬ ‫ثبت پیشنهاده‬ ‫شمار‬ ‫شمار‬ ‫شمار‬ ‫موسسه ها‬ ‫ثبت‬ ‫موسسه ها‬ ‫ثبت‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‪ ،‬و فناوری‬ ‫‪43.096‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪46.157‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪29.957‬‬ ‫دانشگاه پیام نور‬ ‫‪9.185‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪10.690‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6.524‬‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪54‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‪ ،‬و اموزش پزشکی‬ ‫‪16.159‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪192‬‬ ‫سایر دستگاه های اجرایی‬ ‫‪2.002‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1.368‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪654‬‬ ‫موسسه های اموزشعالیغیردولتیغیرانتفاعیوجهاددانشگاهی‬ ‫‪14.064‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪19.983‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪16.466‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫‪67.900‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪13.687‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪5.500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪152.561‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪92.414‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪59.347‬‬ ‫دانشگاه فرهنگیان‬ ‫حوزه های علمیه‬ ‫همه‬ ‫* شمار دانش اموختگان بر پایه امار اموزش عالی ایران سال تحصیلی ‪ 1398 1397-‬از موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی است‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ریــز گــزارش همانندجویــی و‬ ‫ثبــت پایان نامه هــا‪ ،‬رســاله ها‪ ،‬و پیشــنهاده ها‬ ‫در ســال تحصیلــی ‪ 1401-1400‬در ‪ 84‬بــرگ‪،‬‬ ‫در نشــانی ‪ irandoc.ac.ir/about/report‬در‬ ‫دســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ 15‬درصد پایان نامه ها دارای قلمرو‬ ‫جغرافیایی‬ ‫امــار پایان نامه هــا و رســاله های ثبــت شــده‬ ‫بــا قلمــرو جغرافیایــی در ســال تحصیلــی‬ ‫‪ 1401-1400‬نشــان داد‪ 11 ،‬هــزار و ‪729‬‬ ‫پارســا (‪ 15/40‬درصــد) دارای قلمــر ِو فرامرزی‪ ،‬‬ ‫ملــی‪ ،‬اســتانی‪ ،‬یــا شــهری بوده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» در ســامانه‬ ‫ملــی ثبــت پایان نامــه‪ ،‬رســاله‪ ،‬و پیشــنهاده‬ ‫(‪)SABT.IRANDOC.AC.IR‬؛ یکــی از‬ ‫پرس ـش هایی کــه هنــگام ثبــت ایــن مــدارک‬ ‫از دانش اموختــگان تحصیــات تکمیلــی‬ ‫می شــود‪ ،‬قلمــرو جغرافیایــی انهاســت‪ .‬بــر‬ ‫پایــه داده هایــی کــه در ســال تحصیلــی‬ ‫‪ 1401-1400‬در ایــن ســامانه وارد شــده اند‪،‬‬ ‫از ‪ 76‬هــزار و ‪ 139‬پایان نامــه و رســاله‬ ‫(پارســا) ثبــت شــده‪ 11 ،‬هــزار و ‪ 729‬پارســا‬ ‫(‪ 15/40‬درصــد) دارای قلمــر ِو فرامــرزی‪ ،‬ملی‪،‬‬ ‫اســتانی‪ ،‬یــا شــهری بوده انــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬مدارکــی ماننــد‬ ‫«فراتحلیــل مطالعــات اوقــات فراغــت بــا‬ ‫تاکیــد بــر فعالیــت بدنــی و ورزش» قلمــرو‬ ‫جغرافیایــی ندارنــد و مدارکــی ماننــد «بررســی‬ ‫رابطــه مدیریــت دانــش و مدیریــت تغییــر‬ ‫در بانک هــای شــهر کازرون» دارای قلمــرو‬ ‫جغرافیایــی هســتند‪ .‬در ایــن میــان ‪ ،‬مدارکــی‬ ‫ماننــد «بررســی نقــش سیاســی شــیعیان‬ ‫عــراق در نظــام سیاســی عــراق نویــن» دارای‬ ‫قلمــرو «برون مــرزی»؛ «بررســی وضعیــت‬ ‫اب و هوایــی در فــات ایــران» دارای قلمــرو‬ ‫«ملــی»؛ «پتانسیل ســنجی ژئوتوریســم و‬ ‫ژئوپــارک در اســتان کرمانشــاه» دارای قلمــرو‬ ‫«اســتانی»؛ و «تحلیــل جغرافیایــی مســکن‬ ‫در شــهر کاشــان» دارای قلمــرو «شــهری»‬ ‫هســتند‪ .‬افــزون بــر ایــن‪ ،‬اگــر یــک مــدرک‪ ،‬‬ ‫چنــد اســتان را در بــر داشــته باشــد‪ ،‬دارای‬ ‫قلمــرو «ملــی» بــه شــمار مــی رود‪ .‬اگــر‬ ‫مدرکــی ‪ ،‬چنــد شــهر را در بــر داشــته باشــد‪ ،‬‬ ‫دارای قلمــرو «اســتانی» اســت‪ .‬اگــر یــک‬ ‫مــدرک‪ ،‬منطقــه ای کوچک تــر از شــهر‬ ‫(ماننــد یــک یــا چنــد روســتا) را در بــر داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬اســتان و شــهر همســان بــا ان بــه‬ ‫کار مــی رود‪ .‬اگــر مدرکــی‪ ،‬بــه یــک پدیــده‬ ‫طبیعــی (ماننــد کــوه‪ ،‬دریــا‪ ،‬دریاچــه‪ ،‬خلیــج‪،‬‬ ‫اتشفشــان‪ ،‬بیابــان‪ ،‬تنگــه‪ ،‬جزیــره‪ ،‬جنــگل‪،‬‬ ‫ابشــار‪ ،‬چشــمه‪ ،‬خــور‪ ،‬دره‪ ،‬دماغــه‪ ،‬و‪ )...‬در‬ ‫یــک شــهر یــا اســتان پرداختــه باشــد‪ ،‬قلمــرو‬ ‫«اســتانی» ان بــه کار مــی رود‪ .‬اگــر یــک‬ ‫ِ‬ ‫مــدرک‪ ،‬بــه یــک پدیــده طبیعــی در چنــد‬ ‫اســتان پرداختــه باشــد‪ ،‬دارای قلمــرو «ملــی»‬ ‫اســت‪ .‬جدول هــای پیوســت‪ ،‬ریــز اطالعــات‬ ‫ایــن مــدارک را نشــان می دهنــد‪.‬‬ صفحه 27 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪28‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫پنج‬ ‫‪857‬‬ ‫‪8/89‬‬ ‫هفت‬ ‫‪755‬‬ ‫‪7/83‬‬ ‫چهار‬ ‫‪509‬‬ ‫‪5/28‬‬ ‫ده‬ ‫‪420‬‬ ‫‪4/36‬‬ ‫جمع‬ ‫‪9.644‬‬ ‫‪100‬‬ ‫در ســال تحصیلــی ‪9.644 ،1401-1400‬‬ ‫پارســا بــا قلمــرو اســتانی یــا شــهری در‬ ‫مناطــق امایــش امــوزش عالــی ثبــت شــده‬ ‫کــه ‪ 1.448‬پارســا در منطقــه یــک امایــش‬ ‫امــوزش عالــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ت شده با قلمرو استانی در سال تحصیلی ‪1401-1400‬‬ ‫شمار پارساهای ثب ‬ ‫ش‪.‬‬ ‫استان‬ ‫شمار پارساها‬ ‫درصد نسبی‬ ‫‪1‬‬ ‫تهران‬ ‫‪451‬‬ ‫‪12/04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گیالن‬ ‫‪265‬‬ ‫‪7/07‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪258‬‬ ‫‪6/89‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مازندران‬ ‫‪244‬‬ ‫‪6/51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫‪194‬‬ ‫‪5/18‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فارس‬ ‫‪174‬‬ ‫‪4/64‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫‪157‬‬ ‫‪4/19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خوزستان‬ ‫‪153‬‬ ‫‪4/08‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یزد‬ ‫‪131‬‬ ‫‪3/50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪124‬‬ ‫‪3/31‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪124‬‬ ‫‪3/31‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪123‬‬ ‫‪3/28‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گلستان‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2/67‬‬ ‫‪14‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2/67‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کرمان‬ ‫‪99‬‬ ‫‪2/64‬‬ ‫‪16‬‬ ‫لرستان‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2/62‬‬ ‫‪1‬‬ ‫برون مرزی‬ ‫‪472‬‬ ‫‪02/4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اردبیل‬ ‫‪96‬‬ ‫‪2/56‬‬ ‫‪18‬‬ ‫کردستان‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2/30‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ملی‬ ‫‪1.613‬‬ ‫‪75/13‬‬ ‫‪19‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪81‬‬ ‫‪2/16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استانی‬ ‫‪3.746‬‬ ‫‪94/31‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قم‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1/98‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهری‬ ‫‪5.898‬‬ ‫‪29/50‬‬ ‫‪21‬‬ ‫همدان‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1/92‬‬ ‫‪22‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1/82‬‬ ‫‪11.729‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪23‬‬ ‫سمنان‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1/74‬‬ ‫‪24‬‬ ‫البرز‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1/71‬‬ ‫‪25‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1/55‬‬ ‫‪26‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1/52‬‬ ‫‪27‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1/47‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ایالم‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1/44‬‬ ‫‪29‬‬ ‫زنجان‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1/44‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مرکزی‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1/01‬‬ ‫‪31‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0/77‬‬ ‫‪3.746‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ت شده با قلمرو جغرافیایی در سال تحصیلی ‪1401-1400‬‬ ‫شمار پارساهای ثب ‬ ‫قلمرو‬ ‫جغرافیایی‬ ‫شماره‬ ‫جمع‬ ‫شمار پارساها با قلمرو‬ ‫جغرافیایی‬ ‫در ســال تحصیلی ‪ 472 ،1401-1400‬پارســا‬ ‫بــا قلمــرو برون مــرزی‪ 1.613 ،‬پارســا بــا‬ ‫قلمــرو ملــی‪ 3.746 ،‬پارســا بــا قلمــرو اســتانی‬ ‫درصد نسبی پارساها با قلمرو‬ ‫جغرافیایی‬ ‫و ‪ 5.898‬پارســا بــا قلمــرو شــهری در ســامانه‬ ‫ملــی ثبــت پایان نامــه‪ ،‬رســاله‪ ،‬و پیشــنهاده‪،‬‬ ‫وارد شــده اند‬ ‫جمع‬ ‫ت شده با قلمرو استانی یا شهری در مناطق امایش اموزش عالی در سال تحصیلی‬ ‫شمار پارساهای ثب ‬ ‫‪1401-1400‬‬ ‫پارساها در قلمرو منطقه‬ ‫منطقه‬ ‫شمار‬ ‫درصد نسبی‬ ‫یک‬ ‫‪1.448‬‬ ‫نُهر‬ ‫‪1.375‬‬ ‫‪14/26‬‬ ‫دو‬ ‫‪1.271‬‬ ‫‪13/18‬‬ ‫سه‬ ‫‪1.082‬‬ ‫‪11/22‬‬ ‫شش‬ ‫‪1.051‬‬ ‫‪10/90‬‬ ‫هشت‬ ‫‪876‬‬ ‫‪9/08‬‬ ‫‪15/01‬‬ ‫همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی‪ 3.746 ،‬پارســا‬ ‫بــا قلمــرو اســتانی ثبــت شــده کــه اســتان‬ ‫تهــران بــا ‪ 451‬پارســا پیشــتاز اســت‪.‬‬ صفحه 28 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪29‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ت شده با قلمرو شهری برای ‪ 50‬شهر نخست در سال تحصیلی ‪1401-1400‬‬ ‫شمار پارساهای ثب ‬ ‫شماره‬ ‫شمار‬ ‫قلمرو‬ ‫پارساها‬ ‫استان‬ ‫شهر‬ ‫‪1‬‬ ‫تهران‬ ‫تهران‬ ‫‪745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫مشهد‬ ‫‪493‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فارس‬ ‫شیراز‬ ‫‪251‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اصفهان‬ ‫اصفهان‬ ‫‪190‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫تبریز‬ ‫‪189‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گیالن‬ ‫رشت‬ ‫‪157‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یزد‬ ‫یزد‬ ‫‪125‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫ارومیه‬ ‫‪113‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اهواز‬ ‫‪101‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪101‬‬ ‫‪11‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫بندرعباس‬ ‫‪90‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کرمان‬ ‫کرمان‬ ‫‪79‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اردبیل‬ ‫اردبیل‬ ‫‪68‬‬ ‫‪14‬‬ ‫لرستان‬ ‫خرم اباد‬ ‫‪62‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مازندران‬ ‫ساری‬ ‫‪61‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اصفهان‬ ‫کاشان‬ ‫‪59‬‬ ‫‪17‬‬ ‫البرز‬ ‫کرج‬ ‫‪56‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مازندران‬ ‫بابل‬ ‫‪55‬‬ ‫‪19‬‬ ‫کردستان‬ ‫سنندج‬ ‫‪53‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ایالم‬ ‫ایالم‬ ‫‪53‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫زاهدان‬ ‫‪52‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قم‬ ‫قم‬ ‫‪52‬‬ ‫‪23‬‬ ‫مرکزی‬ ‫اراک‬ ‫‪47‬‬ ‫ر‪24‬‬ ‫همدان‬ ‫همدان‬ ‫‪47‬‬ ‫‪25‬‬ ‫گلستان‬ ‫گرگان‬ ‫‪45‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫چابهار‬ ‫‪43‬‬ ‫‪27‬‬ ‫کرمان‬ ‫جیرفت‬ ‫‪41‬‬ ‫‪28‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫نیشابور‬ ‫‪37‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سمنان‬ ‫سمنان‬ ‫‪37‬‬ ‫‪30‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بجنورد‬ ‫‪36‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سمنان‬ ‫شاهرود‬ ‫‪36‬‬ ‫‪32‬‬ ‫بوشهر‬ ‫بوشهر‬ ‫‪35‬‬ ‫‪33‬‬ ‫قزوین‬ ‫قزوین‬ ‫‪35‬‬ ‫‪34‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫سبزوار‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫بیرجند‬ ‫‪33‬‬ ‫‪36‬‬ ‫مازندران‬ ‫قائم شهر‬ ‫‪32‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مازندران‬ ‫امل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪38‬‬ ‫زنجان‬ ‫زنجان‬ ‫‪29‬‬ ‫‪39‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫زابل‬ ‫‪28‬‬ ‫‪40‬‬ ‫چهارمحال و‬ ‫بختیاری‬ ‫شهرکرد‬ ‫‪21‬‬ ‫‪41‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫بردسکن‬ ‫‪21‬‬ ‫‪42‬‬ ‫گیالن‬ ‫بندر انزلی‬ ‫‪21‬‬ ‫‪43‬‬ ‫خوزستان‬ ‫دزفول‬ ‫‪19‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مازندران‬ ‫بابلسر‬ ‫‪18‬‬ ‫‪45‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫قشم‬ ‫‪18‬‬ ‫‪46‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫گناباد‬ ‫‪17‬‬ ‫‪47‬‬ ‫کردستان‬ ‫سقز‬ ‫‪17‬‬ ‫‪48‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫بندرلنگه‬ ‫‪17‬‬ ‫‪49‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫کاشمر‬ ‫‪16‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫مهاباد‬ ‫‪16‬‬ ‫پژوهش ‪۱۴۰۱‬؛ واکاوی موانع‪ ،‬تبیین موفقیت ها؛‬ ‫واکاوی چالش های تامین مالی پژوهش در ایران‪ /‬بسته حمایتی قانونی‬ ‫طراحی شود‬ ‫از تحقیــق و توســعه در نظــام علــم‪ ،‬فنــاوری‪،‬‬ ‫و نــواوری ایــران را انجــام داده و در ان افــزون‬ ‫بــر شناســایی ابزارهــای سیاســتی پشــتیبانی‬ ‫از تحقیــق و توســعه در ایــران‪ ،‬ایــن ابزارهــا‬ ‫را از دیــدگاه ترکیــب و ظرفیــت ان هــا بــرای‬ ‫پاســخ گویی بــه نظام هــای علــم‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫نــواوری کشــور بررســی و واکاوی کــرده اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و‬ ‫فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک) بــا‬ ‫تشــریح یافته هــای یــک طــرح پژوهشــی در‬ ‫مــورد قوانیــن و مقــررات پشــتیبانی از پژوهــش‬ ‫در ایــران گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت تحقیــق‬ ‫و توســعه‪ ،‬خالءهــا و مشــکالت ابزارهــای‬ ‫سیاســتی حمایــت از ان در کشــور‪ ،‬بایــد بســته‬ ‫حمایتــی قانونــی شــامل ابزارهــای سیاســتی‬ ‫مختلــف طراحــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار علــم و امــوزش ایرنــا‪،‬‬ ‫بــا تغییــر ســاختار اقتصــاد جهانــی و اهمیــت‬ ‫نــواوری بــه منزلــه راهــی بــرای پیشــرفت‬ ‫کشــورها‪ ،‬سیاس ـت گذاری در ایــن زمینــه نیــز‬ ‫اهمیــت بســیاری یافتــه اســت‪ .‬سیاســت های‬ ‫حــوزه علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری گســتره‬ ‫وســیعی از سیاســت ها را ماننــد سیاســت های‬ ‫ش در دولت و پشــتیبانی از‬ ‫تامیــن مالــی پژوهـ ‬ ‫پارک هــا و مراکــز رشــد را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫سیاســت های پشــتیبانی از تحقیــق و توســعه‬ ‫ماننــد یکــی از زیرمجموعه هــای سیاس ـت های‬ ‫حــوزه علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری در ایــن میــان‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بــر اســاس برنامــه پنجم توســعه‬ ‫(‪ ۹۰‬تــا ‪ )۹۴‬ســهم بودجــه پژوهــش از تولیــد‬ ‫ناخالــص ملــی ســه درصــد و در برنامــه ششــم‬ ‫توســعه (‪ ۹۶‬تــا ‪ )۱۴۰۰‬ســهم پژوهــش بایــد‬ ‫بــه چهــار درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫برســد‪ ،‬در اخریــن ســال اجــرای ایــن برنامــه‬ ‫ســهم پژوهــش ‪ ۳۲‬صــدم درصــد و کمتــر از‬ ‫نیــم درصــد بــوده اســت‪ .‬بودجــه پژوهــش‬ ‫بــه طــور کلــی متناســب بــا ســرمایه ها و‬ ‫ظرفیت هــای کشــور نیســت و بایــد بــرای‬ ‫افزایــش ان‪ ،‬سیاســت های پشــتیبانی از‬ ‫تحقیــق و توســعه را بازبینــی و سیاســت های‬ ‫مناســبی را طراحــی کــرد‪.‬‬ ‫نخســتین گام در ایــن کار‪ ،‬واکاوی ابزارهــای‬ ‫سیاســتی پشــتیبانی از تحقیــق و توســعه‬ ‫در قوانیــن و مقــررات کنونــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫شــناخت ایــن ابزارهــا بــه سیاســت گذاران‬ ‫کمــک می کنــد تــا بــا شــناخت شــکاف ها و‬ ‫ظرفیت هــای کنونــی در قوانیــن و مقــررات‪،‬‬ ‫گام هــای بهتــری را بــرای بازطراحــی ان هــا‬ ‫بردارنــد‪.‬‬ ‫دکتــر رضــا حســان‪ ،‬دانش اموختــه‬ ‫سیاســت گذاری بــر پایــه مــدل از دانشــگاه‬ ‫پالرمــو (ایتالیــا) و اســتادیار پژوهشــکده‬ ‫جامعــه و اطالعــات ایرانــداک طــرح پژوهشــی‬ ‫بــا عنــوان تحلیــل ابزارهــای سیاســتی حمایــت‬ ‫یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد‬ ‫بســیاری ابزارهــای کنونی پشــتیبانی از تحقیق‬ ‫و توســعه در جهــان‪ ،‬یــا در ایــران اصــا بــه کار‬ ‫نرفتــه یــا به درســتی بــه کار نرفتــه اســت‪.‬‬ ‫یافته هــای ایــن پژوهــش همچنیــن نیــاز بــه‬ ‫بازطراحــی قوانیــن و مقــررات را در ایــن زمینه‬ ‫بیشــتر از قبــل نشــان می دهــد‪ .‬بنابرایــن بــا‬ ‫توجــه بــه اهمیــت تحقیــق وتوســعه‪ ،‬خالءهــا‬ ‫و مشــکالت ابزارهــای سیاســتی حمایــت از ان‬ ‫در کشــور‪ ،‬بایــد بســته حمایتــی قانونــی شــامل‬ ‫ابزارهــای سیاســتی مختلــف بــرای حمایــت از‬ ‫ان طراحــی شــود‪.‬‬ ‫وی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار گــروه علــم و‬ ‫امــوزش ایرنــا در مــورد موفق تریــن ابزارهــای‬ ‫حمایتــی از تحقیــق و توســعه در ایــران و‬ ‫اجــرا نشــدن قانــون تخصیــص یک درصــد از‬ ‫اعتبــارات دســتگاه های اجرایــی بــه پژوهــش‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۵۶‬قانــون الحــاق مــوادی بــه‬ ‫قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت‬ ‫مصــوب ســال ‪ ۱۳۹۳‬و تاکیــد شــده در قانــون‬ ‫برنامــه ششــم توســعه اظهــار داشــت‪ :‬ابزارهــای‬ ‫سیاســتی متفاوتــی در کشــور طــی ســال های‬ ‫گذشــته بــرای حمایــت از تحقیــق و توســعه‬ ‫طراحــی شــده ‪ ،‬ولــی در رســیدن بــه اهــداف‬ ‫تعیین شــده چنــدان موفــق نبــوده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس قانــون برنامه هــای ســوم‪ ،‬چهــارم‬ ‫و پنجــم نســبت هزینه هــای تحقیــق و توســعه‬ ‫بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــه عنــوان یکــی‬ ‫از شــاخص های مهــم بــرای تعییــن میــزان‬ ‫اثرگــذاری سیاس ـت های ایــن حــوزه بایــد بــه‬ ‫ســه درصــد تولیــد ناخالــص ملــی می رســید‪.‬‬ ‫در برنامــه ششــم توســعه و همچنیــن ســند‬ ‫جامــع علمــی کشــور‪ ،‬چش ـم انداز ایــن ســهم‬ ‫چهــار درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬بــا‬ ‫این حــال گــزارش مرکــز امــار ایــران نشــان‬ ‫می دهــد در طــول ســال های گذشــته در‬ ‫بهتریــن حالــت نســبت هزینــه ای تحقیــق و‬ ‫توســعه بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ‪ ۶۶‬صــدم‬ ‫درصــد بــوده اســت کــه فاصلــه معنـی داری تــا‬ ‫اهــداف برنامــه دارد‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و‬ ‫فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک) افــزود‪:‬‬ ‫موفقیــت یــا شکســت سیاس ـت ها بــه عوامــل‬ ‫مختلفــی بســتگی دارد‪ .‬یکــی از عوامــل‬ ‫اساســی در موفقیــت سیاســت ها طراحــی‬ ‫مناســب ان هــا و تمهیــد ابزارهــای سیاســتی‬ ‫مناســب بــرای اجرایــی کــردن ان سیاس ـت ها‬ ‫اســت‪ .‬پژوهــش یادشــده نشــان می دهــد‬ ‫میــان ابزارهــای حمایتــی معرفــی شــده در‬ ‫ایــن پژوهــش ابزارهایــی ماننــد کســر فــوق‬ ‫العــاده هزینــه‪ ،‬اســتهالک تســریع شــده‪،‬‬ ‫تخفیــف بیمــه کارکنــان‪ ،‬مشــارکت عمومــی و‬ ‫خصوصــی در قوانیــن کشــور مــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫حســان گفــت‪ :‬همچنیــن شــرکت ها و‬ ‫صنایــع بــزرگ کشــور کــه معمــوال در دســته‬ صفحه 29 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان قــرار نمی گیرنــد‪،‬‬ ‫از کمتریــن حمایــت در زمینــه تحقیــق‬ ‫وتوســعه برخــوردار هســتند‪ .‬از هشــت مــاده‬ ‫مربــوط بــه حمایــت از تحقیــق و توســعه در‬ ‫بخــش خصوصــی ســه مــاده بــه حمایــت از‬ ‫ایــن شــرکت ها می پــردازد و از میــان ایــن‬ ‫ســه مــاده‪ ،‬تنهــا بنــد «س» مــاده ‪ ۱۳۲‬قانــون‬ ‫مالیات هــای مســتقیم ابــزار موثــری اســت؛‬ ‫زیــرا مــاده چهــار قانــون رفــع موانــع تولیــد‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه فقــط از تحقیــق وتوســعه‬ ‫بــا شــرایط خــاص (ســبب کاهــش یــا رفــع‬ ‫االیندگــی یــا منجــر بــه ثبــت اختــراع یــا‬ ‫حــق امتیــاز) حمایــت می کنــد و بــه تامیــن‬ ‫مالــی از مســیر قانــون بودجــه ســاالنه منــوط‬ ‫شــده‪ ،‬عمــا بــه علــت کســری مزمــن بودجــه‬ ‫در کشــور چنــدان قابلیــت اجــرا نــدارد‪.‬‬ ‫قانــون یک درصــد بــرای اجــرا‬ ‫مناســب نیســت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تنهــا مــاده باقیمانــده مــاده‬ ‫مربــوط بــه حمایــت صنــدوق حمایــت از‬ ‫تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته اســت‬ ‫کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای مالــی‬ ‫صنــدوق در تامیــن مالــی نمی توانــد چنــدان‬ ‫موثــر باشــد‪ .‬عمــا شــرکت های بــزرگ و‬ ‫کوچــک و متوســط کشــور تنهــا بــا یک ابــزار و‬ ‫نــه ترکیبــی از ابزارهــا‪ ،‬حمایــت می شــوند کــه‬ ‫البتــه ایــن ابــزار نیــز مشــکالت بســیاری در‬ ‫اجــرا دارد؛ از جملــه اینکــه فقــط هزینه هــای‬ ‫پــروژه هــای مطالعاتــی بیرونــی و بــا قــرارداد‬ ‫بــا دانشــگاه ها و مراکــز علمــی حمایــت‬ ‫می شــوند‪ ،‬امــا هزینــه نیــروی انســانی و‬ ‫مــوارد اولیــه تحقیــق و توســعه معمــوال جــزء‬ ‫هزینه هــای اصلــی اســت کــه بایــد از طریــق‬ ‫ابــزار اعتبــار مالیاتــی پوشــش داده شــود‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی ایرانــداک در مــورد قانون‬ ‫یــک درصــد نیــز گفــت‪ :‬متاســفانه ایــن قانــون‬ ‫از نظــر طراحــی بــرای اجــرا مناســب نیســت؛‬ ‫بنابرایــن در ســال های گذشــته همــان اعتباری‬ ‫هــم کــه تامیــن شــده چنــدان موثــر نبــوده‬ ‫اســت‪ .‬بایــد یــک بســته جامــع قانونــی بــرای‬ ‫حمایــت از تحقیــق و توســعه طراحــی شــود‪.‬‬ ‫اصــاح یــک ابــزار بــدون در نظــر گرفتــن‬ ‫دیگــر ابزارهــا‪ ،‬نمی توانــد موثــر واقــع شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد اینکــه حمایــت زیــاد و نامتعــادل‬ ‫از شــرکت هــای دانــش بنیــان در پــارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری و رشــد انهــا در محیط هــای‬ ‫اکواریومــی اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه در کشــور‬ ‫مــا حتــی تعریــف شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫دچــار اشــکال اســت‪ .‬ابزارهــای حمایتــی از‬ ‫انهــا هــم در طراحــی اشــکاالتی دارد؛ بــرای‬ ‫نمونــه ابزارهــای حمایتــی ایــن شــرکت ها را‬ ‫در مســیر رشــد قــرار نمی دهــد‪.‬‬ ‫مــا فقــط از تجاری ســازی محصــوالت‬ ‫دانش بنیــان حمایــت می کنیــم؛ ولــی از‬ ‫تحقیــق و توســعه انهــا چنــدان حمایــت‬ ‫نمی کنیــم‪ .‬بنابرایــن حمایت هــا نبایــد‬ ‫کاهــش یابــد؛ ولــی نیــاز جــدی بــه بــاز‬ ‫طراحــی دارد‪.‬‬ ‫ضــرورت ترکیــب ابزارهــای‬ ‫سیاســتی بــا ابزارهــای متفــاوت‬ ‫فضــا‬ ‫حســان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نقــش ابزارهــای‬ ‫سیاســتی در ارتقــای تحقیــق و توســعه‪،‬‬ ‫انتشــار و اســتفاده از دانــش و نواوری هــای‬ ‫جدیــد در ایــران نیــز ایــن ابزارهــا بــرای‬ ‫جلوگیــری از موانــع و تســهیل ســطح مطلــوب‬ ‫ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه و‬ ‫نواوری هــا بایــد طراحــی و اجــرا شــود‪ .‬امــا‬ ‫بــدون طراحــی دقیــق‪ ،‬ایــن ابزارهــا می تواننــد‬ ‫عواقــب ناخواســته ای؛ از جملــه تشــویق نکردن‬ ‫مناســب شــرکت های باســابقه بــه تحقیــق و‬ ‫توســعه‪ ،‬تشــویق شــرکت های کوچــک بــرای‬ ‫انجــام فعالیت هایــی بــا کارایــی کمتــر‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اربیتــراژ (بهــره از تفــاوت قیمــت بیــن دو یــا‬ ‫چنــد بــازار بــرای کســب ســود) و فعالیت هــای‬ ‫رانتــی (فعالیت هــای بــدون تــاش اقتصــادی)‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بنابرایــن ابزارهــای سیاســتی‬ ‫تحقیــق و توســعه بایــد بــا ترکیــب ابزارهــای‬ ‫متفــاوت فضــای مناســبی بــرای انجــام تحقیــق‬ ‫و توســعه توســط شــرکت ها فراهــم کننــد‪ .‬در‬ ‫طراحــی ایــن ابزارهــا بایــد توجــه جــدی بــه‬ ‫رفــع مشــکالت سیســتمی در نظــام نــواوری‬ ‫کشــور بــه خصــوص مشــکل شبکه ســازی و‬ ‫ضعــف قابلیــت در شــرکت های کوچــک و‬ ‫متوســط شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت تحقیــق وتوســعه و‬ ‫خالءهــا و مشــکالت ابزارهــای سیاســتی‬ ‫حمایــت از تحقیــق و توســعه در کشــور کــه بــه‬ ‫صــورت پراکنــده و در قوانیــن مختلــف اورده‬ ‫شــده‪ ،‬بایــد یــک بســته حمایتــی قانونــی‬ ‫شــامل ابزارهــای سیاســتی مختلــف بــرای‬ ‫حمایــت از تحقیــق وتوســعه در کشــور طرحــی‬ ‫شــود کــه ایــن پژوهــش می توانــد زمینــه ای‬ ‫بــرای طراحــی ایــن بســته باشــد‪.‬‬ ‫تامیــن هزینه هــای تحقیــق و‬ ‫توســعه توســط کســب وکارها‬ ‫عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و‬ ‫فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک) در مــورد‬ ‫مهم تریــن ابزارهــای سیاســتی تحقیقــات‬ ‫در کشــورها اظهــار داشــت‪ :‬اگرچــه مداخلــه‬ ‫نکــردن دولــت در بازارهــا بــه عنــوان یــک‬ ‫اصــل توصیــه شــده توســط اقتصاددانــان امــروز‬ ‫پذیرفته شــده در بســیاری کشورهاســت؛ در‬ ‫طــول ســال های گذشــته بــه خصــوص بعــد از‬ ‫بحــران مالــی ســال ‪ ۲۰۰۸‬سیاســت حمایــت‬ ‫از تحقیــق و توســعه بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫سیاســت های صنعتــی بــا هــدف کمــک‬ ‫بــه رشــد اقتصــادی بــه عنــوان یــک اصــل‬ ‫سیاســتی قبــول شــد‪ .‬منطــق حمایــت دولــت‬ ‫از تحقیــق و توســعه بــر ایــن فــرض اســتوار‬ ‫اســت کــه تحقیــق و توســعه در شــرکت ها‪،‬‬ ‫بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم باعــث‬ ‫ایجــاد نــواوری در محصــوالت‪ ،‬فرایندهــا یــا‬ ‫خدمــات جدیــد قابــل فــروش می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هزینــه تحقیــق و توســعه می توانــد‬ ‫توســط دولــت‪ ،‬کسـب وکارها‪ ،‬سیســتم اموزش‬ ‫عالــی و دانشــگاه ها یــا موسســات و گروه هــای‬ ‫غیرانتفاعــی پرداخــت شــود‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫نقــش و اهمیــت کســب وکارها بســیار مهــم‬ ‫است؛ زیــــرا احتمــــال تجاری ســازی نتایــج‬ ‫فعالیت هــای تحقیــق و توســعه زیــــاد اســــت‪.‬‬ ‫در کشــورهای پیشــرو در نــواوری درصــد‬ ‫هزینه کــرد کســب وکارها نســبت بــه دیگــر‬ ‫بخش هــا بیشــتر اســت‪ .‬بــه طــور مثــال ایــن‬ ‫نــرخ در امریــکا ‪ ۷۰‬درصــد اســت‪ .‬دولت هــا‬ ‫هــم بــا توجــه بــه نقــش تحقیــق و توســعه‬ ‫بــه عنــوان یــک فعالیــت اساســی در فراینــد‬ ‫نــواوری و در نتیجــه رشــد و توســعه کشــور‪ ،‬بــا‬ ‫تعریــف ابزارهــای سیاســتی مختلفی از انجــــام‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫تحقیــــق و توســــعه در بخــــش کس ـب وکار‬ ‫حمایــت می کننــد‪.‬‬ ‫حســان گفــت ‪ :‬ابزارهــای حمایــت از تحقیــق‬ ‫وتوســعه کــه در بســیاری کشــورهای توســعه‬ ‫یافتــه اســتفاده می شــود‪ ،‬شــامل ابزارهــای‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬تامیــن مالــی‪ ،‬گرنــت (کمک هزین ـه )‬ ‫هــای دولتــی‪ ،‬خریــد دولتــی پیش تجــاری‪،‬‬ ‫معافیــت تعرفــه گمرکــی‪ ،‬تخفیــف بیمــه‬ ‫کارکنــان تحقیــق و توســعه و مشــارکت‬ ‫عمومــی و خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫ابزارهــای مالیاتــی بــرای تشــویق‬ ‫تحقیــق و توســعه‬ ‫عضــو هیئــت علمــی ایرانــداک ابزارهــای‬ ‫مالیاتــی را مهم تــر از دیگــر ابزارهــا دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬هزینه هــای تحقیــق و توســعه معمــوال‬ ‫در کشــورهای مختلــف بــه عنــوان هزینه هــای‬ ‫قابــل قبــول مالیاتــی در نظــر گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫هزینه هــای قابــل قبــول مالیاتــی هزینه هایــی‬ ‫هســتند کــه بــرای تحصیــل درامــد در‬ ‫شــرکت ها پرداخــت می شــوند؛ بــه طــور‬ ‫مثــال هزینه هــای مــواد اولیــه‪ ،‬حمل ونقــل‬ ‫و غیــره‪ .‬بســیاری کشــورها بــرای تشــویق بــه‬ ‫تحقیــق و توســعه‪ ،‬درصــد باالتــری از هزینــه‬ ‫انجــام شــده در تحقیــق و توســعه را بــه عنــوان‬ ‫هزینــه قابــل قبــول مالیاتــی می پذیرنــد و‬ ‫یکــی از ابزارهــای مالیاتــی متــداول حمایــت از‬ ‫تحقیــق و توســعه‪ ،‬قبــول کــردن هزینه هــای‬ ‫تحقیــق و توســعه بــه عنــوان هزینه هــای‬ ‫قابــل قبــول مالیاتــی اســت‪.‬‬ ‫حســان اعتبــار مالیاتــی را یکــی از ابزارهــای‬ ‫مهــم مالیاتــی دانســت و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫سیاســت گذاران در کشــورهای مختلــف در‬ ‫ســال های اخیــر بــه اعتبــار مالیاتــی توجــه‬ ‫کرده انــد‪ .‬در ایــن روش حمایتــی‪ ،‬بخشــی یــا‬ ‫تمــام هزینه هــای انجــام شــده بــرای تحقیــق و‬ ‫توســعه از مالیات محاســبه شــده شــرکت کســر‬ ‫می شــود‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه عمــا دولــت‬ ‫هزینه هــای تحقیــق و توســعه را بــا کســر‬ ‫مالیــات شــرکت ها پرداخــت می کنــد؛ ایــن‬ ‫روش مشــوق جــدی بــرای تحقیــق و توســعه‬ ‫شرکت هاســت‪ .‬در حــال حاضــر کشــورهای‬ ‫زیــادی از ایــن روش حمایتــی اســتفاده‬ ‫می کننــد کــه می تــوان از کشــورهایی ماننــد‬ ‫فرانســه‪ ،‬برزیــل‪ ،‬چیــن و انگلیــس نــام بــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬معافیــت مالیــات بــر حقــوق‬ ‫و مزایــا روش دیگــری اســت کــه بــر اســاس‬ ‫ان بــه شــرکت بابــت دســتمزد بــه محققــان‬ ‫واجــد شــرایط کار در پروژه هــای تحقیــق و‬ ‫توســعه تعلــق می گیــرد‪ .‬نــرخ ایــن معافیــت‬ ‫در کشــورهای مختلــف نســبت بــه مــدرک‬ ‫تحصیلــی افــراد متفــاوت اســت‪ .‬بــرای نمونــه‬ ‫در بلژیــک میــزان معافیــت بــرای محققــان‬ ‫دارای مــدرک کارشناســی ارشــد ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫و در ترکیــه بــرای دارنــدگان مــدرک دکتــرا‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد و بــرای دیگــر مــدارک ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫اســت‪ .‬ایــن معافیــت مالیاتــی بــرای تشــویق‬ ‫محققــان در بخــش تحقیــق و توســعه طراحــی‬ ‫‪30‬‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و‬ ‫فنــاوری اطالعــات ادامــه داد‪ :‬یکــی از روش های‬ ‫کاهــش مالیــات شــرکت ها‪ ،‬اســتهالک تســریع‬ ‫شــده هزینه هــای ســرمایه ای مــورد اســتفاده‬ ‫در تحقیــق و توســعه اســت‪ .‬ایــن هزینه هــا‬ ‫مربــوط بــه دارایی هایــی ماننــد ماشــین االت‪،‬‬ ‫تجهیــزات و ابزارهایــی اســت کــه انتظــار‬ ‫مــی رود در ســال های اینــده نیــز بــرای‬ ‫شــرکت درامــدزا باشــند و در هــر ســال‬ ‫بخشــی از طــول عمــر مــورد انتظــار چنیــن‬ ‫ســرمایه هایی‪ ،‬به عنــوان هزینــه از درامــد‬ ‫مشــمول مالیــات کســر می شــود‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه اگــر یکــی از دارایی هــای‬ ‫شــرکت دارای طــول عمــر انتظــار پنــج‬ ‫ســال باشــد‪ ،‬هــر ســال یک پنجــم ارزش‬ ‫اولیــه ان از درامــد مشــمول مالیــات کســر‬ ‫می شــود و در نتیجــه دارای نــرخ اســتهالک‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد خواهــد بــود‪ .‬اســتهالک تســریع‬ ‫شــده دارایی هــای ســرمایه ای تحقیــق و‬ ‫توســعه بــه شــرکت ایــن اجــازه را می دهــد‬ ‫کــه دارایی هــای ســرمایه ای خــود را بــا نرخــی‬ ‫ســریع تر از معمــول مســتهلک کنــد و بــه‬ ‫همیــن دلیــل ســرمایه گذاری در تجهیــزات‬ ‫تحقیــق و توســعه از نظــر مالیاتــی بــرای‬ ‫شــرکت ها جــذاب می نمایــد‪ .‬دوره اســتهالک‬ ‫در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت‪ .‬بــه‬ ‫طــور مثــال در کشــور برزیــل در ســال اول‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــد مســتهلک می شــود‪.‬‬ ‫وی نتیجــه گرفــت‪ :‬ایــن ابزارهــای مالیاتــی‬ ‫بــا هــدف کاهــش بــار هزینــه ای تحقیــق‬ ‫و توســعه طراحــی شــده اند؛ ولــی بعضــی‬ ‫کشــورها از معافیــت مالیــات بــر درامــد ناشــی‬ ‫از فعالیت هــای تحقیــق و توســعه نیــز حمایــت‬ ‫می کننــد‪ .‬کاهــش مالیــات درامــد ناشــی از‬ ‫پتنــت (ثبــت اختــراع) یــک روش حمایتــی‬ ‫درامــد پایــه اســت‪ .‬برخــی کشــورها از ایــن‬ ‫ابــزار یــا بــه اصطــاح جعبه هــای مالکیــت‬ ‫فکــری[‪ ]IP boxes‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ابــزار اجــازه می دهــد نــرخ مالیــات بــر‬ ‫درامــد حاصــل از مالکیــت معنــوی ماننــد حــق‬ ‫ثبــت اختــراع‪ ،‬حــق چــاپ‪ ،‬طرح هــا و عالئــم‬ ‫تجــاری بــه طــور قابل توجهــی کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫هلنــد بــه طــور مثــال از ایــن ابــزار تحــت‬ ‫نــام طــرح جعبــه نــواوری (‪innovation‬‬ ‫‪ )box‬از ســال ‪ ۲۰۰۷‬اســتفاده کــرد کــه‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد معافیــت مالیاتــی موثــر بــر ســود‬ ‫حاصــل از نــواوری را ارایــه می دهــد‪ .‬ســود‬ ‫نواورانــه واجــد شــرایط بــه جــای ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫مالیــات عــادی شــرکت ها شــامل مالیــات‬ ‫پنــج درصــدی می شــود‪.‬‬ ‫نحــوه هزینه کــرد و ابزارهــای‬ ‫سیاســتی مهم تــر از میــزان‬ ‫بودجــه پژوهــش‬ صفحه 30 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪31‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و‬ ‫فنــاوری اطالعــات ایــران در پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال کــه ایــا رابطــه ای مســتقیم میــان‬ ‫ســهم تحقیقــات از تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫یــک کشــور و دســتاوردهای تحقیقاتــی وجــود‬ ‫دارد یــا خیــر گفــت‪ :‬امارهــا نشــان می دهــد‬ ‫ایــن رابطــه وجــود دارد‪ .‬اگرچــه میــزان‬ ‫هزینه کــرد در تحقیــق و توســعه مهــم اســت‪،‬‬ ‫اساســی تر و مهم تــر از نحــوه هزینه کــرد و‬ ‫ابزارهــای سیاســتی بــرای هزینه کــرد اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بنابرایــن طراحــی ابزارهــای‬ ‫سیاســتی حمایــت از تحقیــق و توســعه و‬ ‫ترکیــب انهــا بســیار مهــم اســت و در صــورت‬ ‫فقــدان طراحــی مناســب ایــن ابزارهــا بــا‬ ‫شــرایط جامعــه‪ ،‬هزینه کــرد در تحقیــق‬ ‫وتوســعه نمــی توانــد بــر دســتاوردهای‬ ‫تحقیقاتــی تاثیــر چندانــی بگــذارد‪.‬‬ ‫حســان اظهــار داشــت‪ :‬اگرچــه مشــوق های‬ ‫مالیاتــی بــه یــک ابــزار سیاســتی متــداول‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ ،‬ایــن سیاســت ها در‬ ‫کشــورهای مختلــف همســان نیســت و‬ ‫تفاوت هــای اساســی دارنــد‪ .‬اعتبــار مالیاتــی‬ ‫تحقیــق و توســعه محبوب تریــن نــوع مشــوق‬ ‫اســت کــه در ‪ ۲۱‬کشــور عضــو ســازمان‬ ‫همــکاری و توســعه اقتصــادی (‪)OECD‬‬ ‫اســتفاده می شــود و بــه دنبــال ان تخفیــف‬ ‫(کمــک هزینــه) مالیاتــی در ‪ ۱۶‬کشــور‬ ‫و اســتهالک تســریع شــده در ‪ ۱۳‬کشــور‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫بررســی مشــوق های تحقیــق و توســعه‬ ‫کشــورهای پیشــرفته نشــان می دهــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫انهــا از ابــزار سیاســتی مالیاتــی بــرای حمایــت‬ ‫از تحقیــق و توســعه اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ایرانداک برگزار کرد‪:‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫برنامه های ایرانداک در هفته پژوهش‬ ‫ده نشســت علمــی‪ ،‬ده کارگاه اموزشــی بــا‬ ‫تخفیــف ‪ 30‬درصــدی و معرفــی و تجلیــل از‬ ‫برگزیــدگان پژوهشــی برنامه هــای ایرانــداک‬ ‫در هفتــه پژوهــش بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «روابــط عمومــی پژوهشــگاه علوم‬ ‫و فنــاوری اطالعــات ایــران» ده نشسـت و پانـل ‬ ‫تخصصــی بــا عناویــن «نقــش پژوهــش در‬ ‫صنعــت ‪ :IT‬چالش¬هــا و راهکارهــا»‪« ،‬تاثیــر‬ ‫پژوهــش و مســئولیت پذیری موسســه های‬ ‫امــوزش عالــی»‪« ،‬سیاســت های علــم و‬ ‫فنــاوری؛ گذشــته و اینــده»‪« ،‬فرایندهــای‬ ‫قضائــی در رســیدگی بــه ســرقت علمــی»‪،‬‬ ‫«بررســی و تحلیــل بهره گیــری از فیلــد‬ ‫موضــوع در پایــگاه هــای اطالعــات علمــی‬ ‫ایرانــی و خارجــی»‪« ،‬شــخصیت شناســی»‪،‬‬ ‫«تعامــل بــا ایینــه هوشــمند»‪« ،‬هــوش‬ ‫مصنوعــی‪ :‬کاربردهــا و چالش¬هــا»‪« ،‬مبانــی‬ ‫و ابزارهــای هســتان¬نگاری»‪« ،‬اســتخراج‬ ‫پیشــنهادهای پژوهــش از پایان نامه هــا و‬ ‫رســاله های فارســی زبان» بــه ترتیــب در‬ ‫روزهــای ‪ 12‬تــا ‪ 16‬اذر مــاه بــه صــورت‬ ‫حضــوری و مجــازی در پیونــد ‪.http://vc4‬‬ ‫‪ /shiraz.pw/irandoc2‬بــرای عالقه منــدان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در روزهــای ‪ 12‬تــا ‪ 17‬اذرمــاه‬ ‫دوره هــای ویــژه گرامی داشــت هفتــه پژوهــش‬ ‫بــا عناویــن «روش شناســی پژوهــش‪ :‬رویکــرد‬ ‫کیفــی»‪« ،‬مهارت هــای تولیــد محتــوای‬ ‫الکترونیکــی»‪« ،‬مدیریــت اطالعــات علمــی‪:‬‬ ‫نرم افــزار ‪« ،»End Note‬نحــوه نــگارش‬ ‫پروپــوزال و پایــان نامــه»‪« ،‬جســتجو و بازیابــی‬ ‫پیشــرفته اطالعــات علمــی از پایگاه هــای‬ ‫اطالعاتــی و اســتنادی بین المللــی»‪« ،‬اشــنایی‬ ‫بــا امکانــات گــوگل اســکالر و بازیابــی انــواع‬ ‫منابــع اطالعاتــی از طریــق ان»‪« ،‬ویرایــش‬ ‫ادبــی و فنــی نوشــتارهای علمــی (کتــاب‪،‬‬ ‫مقالــه‪ ،‬پایان نامــه‪ ،‬و رســاله) »‪« ،‬کارافرینــی‬ ‫و اشــتغال در حرفــه علــم اطالعــات و‬ ‫دانش شناســی»‪« ،‬نــگارش مقالــه علمــی بــرای‬ ‫نشــریه های نمایــه شــده در نمایه نامه هــای‬ ‫جهانــی (وب او ســاینس و اســکوپوس) »‪،‬‬ ‫و «اینــده پژوهــی؛ رهیافت هــا‪ ،‬روندهــا و‬ ‫روش هــا»‪ ،‬بــا تخفیــف ‪ 30‬درصــدی بــرای‬ ‫مدیــران‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬دانشــجویان و اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی دانشــگاه ها‪ ،‬موسســه های‬ ‫پژوهشــی و ســایر ســازمان ها برگــزار شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مراســم روز پژوهــش از ســاعت‬ ‫‪ 13‬روز دوشــنبه ‪ 14‬اذرمــاه‪ ،‬در تــاالر گفتگوی‬ ‫پژوهشــگاه بــه صــورت حضــوری‪ /‬مجــازی‬ ‫برگزاری ده نشست علمی در هفته پژوهش‬ ‫برگــزار شــد کــه در ان ضمــن ســخنرانی دکتــر‬ ‫محمــد حسـن زاده‪ ،‬رییــس پژوهشــگاه‪ ،‬و دکتر‬ ‫لیــا نامداریــان‪ ،‬معــاون پژوهــش و امــوزش‪،‬‬ ‫گزارشــی از فعالیت هــای پژوهشــی ایرانــداک‬ ‫ارائــه و برنامه هــای اینــده حــوزه پژوهــش‬ ‫تبییــن شــد‪ .‬همچنیــن برگزیــدگان پژوهــش‬ ‫در چهــار ســطح پژوهشــگر برتــر و پژوهشــگر‬ ‫تالشــگر از میــان اســتادان‪ ،‬پژوهشــگر برتــر از‬ ‫میــان دانشــجویان و کارمنــدان معرفــی و از‬ ‫انهــا تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫افــزون بــر ایــن در راســتای توســعه و‬ ‫تقویــت ارتباطــات علمــی پژوهشــگاه بــا ســایر‬ ‫موسســه ها‪ ،‬انعقــاد برخــی از تفاهم نامه هــا‬ ‫بخشــی از برنامــه ویــژه هفتــه پژوهــش‬ ‫ایرانــداک اســت‪.‬‬ ‫کمیته رویت پذیری پژوهش‬ ‫تشکیل شد‬ ‫کمیتــه رویت پذیــری پژوهــش در پژوهشــگاه‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران تشــکیل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ایرانــداک از تاریــخ ‪ 12‬تــا ‪ 16‬اذرمــاه‪،‬‬ ‫نشس ـت ها و پانل هــای تخصصــی ویــژه هفتــه‬ ‫پژوهــش را بــا حضــور اســتادان برجســته بــه‬ ‫شــکل حضــوری و مجــازی برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» ده نشسـت ‬ ‫ل تخصصــی بــا عناویــن «نقــش پژوهــش‬ ‫و پانـ ‬ ‫در صنعــت ‪ :IT‬چالــش هــا و راهکارهــا»‪ ،‬بــا‬ ‫ســخنرانی دکتــر محمــد ربیعــی‪ ،‬مهنــدس‬ ‫حمیدرضــا امــوزگار‪ ،‬و دکتــر وحیــد حاجــی‬ ‫پــور‪« ،‬تاثیــر پژوهــش و مســئولیت پذیری‬ ‫موسســه های امــوزش عالــی»‪ ،‬بــا ســخنرانی‬ ‫دکتــر بهــروز رســولی‪« ،‬سیاســت های علــم‬ ‫و فنــاوری؛ گذشــته و اینــده»‪ ،‬بــا ســخنرانی‬ ‫دکتــر رضــا حســان‪« ،‬فرایندهــای قضائــی در‬ ‫رســیدگی بــه ســرقت علمــی»‪ ،‬بــا ســخنرانی‬ ‫دکتــر صفــر بیــگ زاده‪« ،‬بررســی و تحلیــل‬ ‫بهره گیــری از فیلــد موضــوع در پایگاه هــای‬ ‫اطالعــات علمــی ایرانــی و خارجــی»‪ ،‬بــا‬ ‫ســخنرانی دکتــر فریبــرز درودی‪« ،‬شــخصیت‬ ‫شناســی»‪ ،‬بــا ســخنرانی دکتــر ســیدمهدی‬ ‫ســمائی‪« ،‬تعامــل بــا ایینــه هوشــمند»‪ ،‬بــا‬ ‫ارائــه دکتــر ازاده محبــی‪« ،‬هــوش مصنوعــی‪:‬‬ ‫کاربردهــا و چالــش هــا»‪ ،‬بــا ســخنرانی دکتــر‬ ‫امیرحســین صدیقــی‪« ،‬مبانــی و ابزارهــای‬ ‫هســتان نــگاری»‪ ،‬بــا ســخنرانی دکتــر ملــوک‬ ‫الســادات حســینی بهشــتی‪ ،‬و «اســتخراج‬ ‫پیشــنهادهای پژوهــش از پایان نامه هــا و‬ ‫رســاله های فارس ـی زبان» بــا ســخنرانی دکتــر‬ ‫نصرالــه پــاک نیــت در هفتــه پژوهــش برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» ارتقــاء‬ ‫و بهبــود رویت پذیــری (مشــاهده پذیری)‬ ‫علمــی و فنــاوری در زیســت بوم امــوزش‪،‬‬ ‫پژوهــش و فنــاوری کشــور از مســائل مهمــی‬ ‫اســت کــه پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری‬ ‫اطالعــات ایــران (ایرانــداک) بــا توجــه بــه‬ ‫ماموریــت خــود در زمینــه پاســخگویی بــه‬ ‫بخشــی از نیازهــای پژوهشــی کشــور در زمینه‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات دنبــال می کنــد‪ .‬بــر‬ ‫ایــن اســاس‪ ،‬کمیتــه رویت پذیــری علمــی و‬ ‫فنــاوری به منظــور هماهنگــی کوشــش های‬ ‫نهادهــای ذی ربــط در ایــن زمینــه راه انــدازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬مهم تریــن وظایــف ایــن کمیتــه‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬طراحــی‪ ،‬تدویــن و تصویــب‬ ‫شــاخص ها و ســنجه های رویت پذیــری‬ ‫علمــی و فنــاوری وزارت عتــف؛ نظــارت‪،‬‬ ‫پایــش و رتبه بنــدی موجودیت هــای علمــی‬ ‫و فنــاوری وزارت عتــف؛ ارائــه گزارش هــای‬ ‫دوره ای رویت پذیــری علمــی و فنــاوری وزارت‬ ‫عتــف‪.‬‬ صفحه 31 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪32‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور‬ ‫سعی کرده ایم سبد فعالیت های پژوهشی مرکز را متنوع و متوازن نگه داریم‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری مرکــز تحقیقــات‬ ‫سیاســت علمــی کشــور در گفــت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار گــروه علــم و امــوزش ایرنــا‪ ،‬در‬ ‫مــورد فعالیت هــای پژوهشــی ایــن مرکــز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طــی ســالهای اخیــر ســعی‬ ‫کــرده ایــم ســبد فعالیت هــای پژوهشــی‬ ‫مرکــز را متنــوع و متــوازن نگــه داریــم و بــه‬ ‫ابعــاد مختلــف در فعالیت هــای پژوهشــی از‬ ‫جملــه اعــام فراخــوان طــرح هــای پژوهشــی‪،‬‬ ‫برگــزاری رویــداد و پنــل تخصصــی‪ ،‬توســعه‬ ‫زیرســاخت های پژوهشــی‪ ،‬برگــزاری دوره هــای‬ ‫دانش افزایــی‪ ،‬جــذب نیــروی انســانی ماهــر‪،‬‬ ‫حمایــت از انتشــار کتــاب و مقالــه و تهیــه‬ ‫محتــوای الزم بــرای نهادهــای سیاســت گــذار‬ ‫پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫ســحر کوثــری ادامــه داد‪ :‬راه انــدازی ســامانه‬ ‫یکپارچــه ارائــه خدمــات علمی پژوهشــی‪،‬‬ ‫ســامانه مدیریــت اطالعــات علمی پژوهشــی‬ ‫و تکمیــل و به روزرســانی ســامانه هــای‬ ‫پژوهشــی از دیگــر فعالیت هــای یــک ســال‬ ‫گذشــته مرکــز و اعضــای هیات علمــی ان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــازوی مشــورتی وزارت علــوم دانســت و در‬ ‫مــورد طرح هــای پژوهشــی ارجــاع شــده بــه‬ ‫مرکــز توســط وزارت علــوم گفــت‪ :‬مطالعــه‬ ‫نظام هــای تامیــن مالــی امــوزش عالــی‪،‬‬ ‫ارزیابــی موسســات پژوهشــی‪ ،‬ارزیابــی اقدامات‬ ‫وزارت علــوم در راســتای بهبــود وضعیــت‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬ارایــه بســته سیاســت های‬ ‫تحقــق ماموریت گرایــی موسســات پژوهشــی و‬ ‫حکمرانــی نظــام امــوزش عالــی‪ ،‬و همــکاری در‬ ‫تدویــن ســند نظــام علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‬ ‫در حــوزه امــوزش عالــی و موضوعاتــی از ایــن‬ ‫قبیــل از جملــه تکالیــف و طرح هایــی اســت‬ ‫کــه از ســوی وزارت علــوم بــه مرکــز ارجــاع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کوثــری بــا اشــاره بــه طرح هــای پژوهشــی‬ ‫ارائه شــده بــه مرکــز از ســوی نهادهــا و‬ ‫دســتگاه های دیگــر گفــت‪ :‬همکاری هایــی‬ ‫بــا مرکــز بررســی هــای اســتراتژیک‬ ‫ریاس ـت جمهوری‪ ،‬بخــش خصوصــی‪ ،‬بانک هــا‪،‬‬ ‫ســازمان فنــاوری اطالعــات‪ ،‬ســازمان نوســازی‬ ‫توســعه و تجهیــز مــدارس‪ ،‬مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام داشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی را‬ ‫در راستای تشکیل شبکه متخصصین اموزش عالی‪:‬‬ ‫اولیــن گردهمایــی اینــده پژوهــان امــوزش‬ ‫عالــی بــا حضــور جمعــی از اســاتید فرهیختــه‬ ‫و اینده پــژوه و بــه همــت گــروه اینــده‬ ‫پژوهــی و نظریه پــردازی در امــوزش عالــی‬ ‫بــه میزبانــی موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت موسســه‬ ‫پژوهــش و برنامه ریــزی امــوزش عالــی‪ ،‬در‬ ‫ابتــدای ایــن نشســت دکتــر رضــا منیعــی‬ ‫مدیــر گــروه اینــده پژوهــی و نظریه پــردازی‬ ‫در امــوزش عالــی موسســه و مدیــر گردهمایــی‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن ماموریت هــای‬ ‫موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی امــوزش‬ ‫عالــی بــه عنــوان کانــون تفکــر امــوزش عالــی؛‬ ‫سیاســت پژوهــی و تصمیم ســازی بــرای‬ ‫بهبــود برنامه ریــزی و سیاســتگذاری در نظــام‬ ‫امــوزش عالــی اســت و در ایــن راســتا بــه‬ ‫تولیــد‪ ،‬توزیــع و ترویــج دانــش امــوزش عالــی‬ ‫می پــردازد‪.‬‬ ‫هرگونــه سیاســتگذاری و برنامــه‬ ‫ریــزی بــدون توجــه بــه اینــده‬ ‫ناقــص اســت‬ ‫وی افــزود‪ :‬هرگونــه سیاســتگذاری و‬ ‫برنامه ریــزی بــدون توجــه بــه اینــده ابتر اســت‬ ‫و مــا بایــد مواجهــه خــاق بــا تغییــر و تحوالت‬ ‫اینــده داشــته باشــیم‪ .‬بــدون توجــه و شــناخت‬ ‫اینــده و درک عــدم قطعیت هــای پیــش رو‬ ‫قطعــا هــر نــوع سیاســتگذاری ناقــص خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬در همین راســتا موسســه از ســال ‪ ۹۳‬میز‬ ‫اینــده پژوهــی در امــوزش عالــی را راه انــدازی‬ ‫کــرد و گــروه اینــده پژوهــی امــوزش عالــی‬ ‫نیــز از بهمــن مــاه ســال گذشــته دایــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬فعالیــت ســوم در ایــن حــوزه تاســیس‬ ‫وی در مــورد مشــکالت پیــش روی پژوهــش‬ ‫در ایــن مرکــز توضیــح داد‪ :‬هــم در ســمت‬ ‫عرضــه و هــم در ســمت تقاضــا در پژوهــش‬ ‫مشــکالتی داریــم‪.‬‬ ‫کوثــری توضیــح داد‪ :‬بســیاری از اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی در مرکــز تحقیقــات سیاســت‬ ‫علمــی در کشــف پژوهشــگر توانمنــد و قابــل‬ ‫کــه مســیر را بــه درســتی بلــد باشــد‪ ،‬مشــکل‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اعضــای هیــات علمــی همــواره‬ ‫در جســتجوی پژوهشــگر خــوب هســتند‬ ‫کــه بــا حفــظ حقــوق معنــوی و مــادی بــا‬ ‫انهــا همــکاری کنــد ولــی چنیــن فــردی بــه‬ ‫ســختی پیــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقات سیاســت‬ ‫علمــی کشــور اظهــار داشــت‪ :‬نیــروی انســانی‬ ‫در موسســات پژوهشــی بــه ســه دســته تقســیم‬ ‫مــی شــود‪ :‬کارمنــدان ســتادی‪ ،‬اعضــای هیــات‬ ‫علمــی و محققــان کــه الیــه واســط پژوهــش‬ ‫بــه شــمار می اینــد کــه در ایــن الیــه نیــز‬ ‫مشــکالتی داریــم کــه امیدورایــم بــا تصویــب‬ ‫طــرح پژوهشــگر مســتقل در شــورای عالــی‬ ‫عتــف ایــن مشــکل برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد جــذب دانشــجوی دکتــری یــا‬ ‫پســادکتری در ایــن مرکــز گفــت‪ :‬موسســاتی‬ ‫ماننــد مرکــز تحقیقات سیاســت علمی شــرایط‬ ‫الزم را بــرای جــذب دانشــجوی پســادکتری و‬ ‫مجــوز بــرای جــذب دانشــحوی دکتــری را هــم‬ ‫ندارنــد‪ .‬بنابرایــن اعضــای هیــات علمــی بــه‬ ‫صــورت مضاعــف بــا کمبــود پژوهشــگر روبــرو‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫کوثــری در مــورد موضــوع پژوهشــگر مســتقل‬ ‫کــه اخیــرا در شــورای عالــی عتــف تصویــب‬ ‫شــده و بعــد از تدویــن ایین نامــه قابل اجراســت‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬ایــن طــرح اگــر بــه درســتی اجــرا‬ ‫شــود‪ ،‬بســیار خــوب اســت‪ .‬البتــه بایــد منافــع‬ ‫ســازمان و پژوهشــگر بــه شــکل منطقــی و‬ ‫عادالنــه در ان در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نبایــد شــرایط بــه گونــه ای‬ ‫باشــد کــه اعضــای هیــات علمــی بــه پژوهشــگر‬ ‫امــوزش دهنــد و بعــد فــرد بعــد از مدتــی بــه‬ ‫هــر دلیلــی از موسســه پژوهشــی منفــک‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫اولین گردهمایی اینده پژوهان اموزش عالی برگزار شد‬ ‫شــبکه متخصصــان امــوزش عالــی (شــماع)‬ ‫اســت کــه ایــن گردهمایــی نیــز در ذیــل ایــن‬ ‫شــبکه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه اینــده پژوهــی ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫ایــن گردهمایــی دو ســوال مهــم یعنــی‬ ‫«مهم تریــن کالن روندهــا در ســطح ملــی‪،‬‬ ‫منطقــه ای و بین المللــی کــه در اینــده‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬نظــام امــوزش عالــی و علــم‬ ‫و فنــاوری ایــران اثرگذارنــد‪ ،‬کدامنــد؟» و‬ ‫«مهمتریــن مشــخصه هــای دانشــگاه هــا و‬ ‫نظــام امــوزش عالــی اینــده در سیاســتگذاری‪،‬‬ ‫مدیریــت‪ ،‬برنامــه ریــزی‪ ،‬ارزیابــی و اثربخشــی‬ ‫اجتماعــی چیســت؟» مــورد بحــث و بررســی‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫واحــد ســنجش نگــرش‬ ‫دانشــگاهیان ظرفیتــی جدیــد در‬ ‫امــوزش عالــی اســت‬ ‫دکتــر علــی باقــر طاهــری نیــا رییس موسســه‬ ‫پژوهــش و برنامــه ریــزی امــوزش عالــی نیز در‬ ‫ایــن گردهمایــی گفــت‪ :‬ظرفیــت متخصصــان‬ ‫امــوزش عالــی در کشــور گســترش پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــه شــکل یکســان از ایــن ظرفیــت‬ ‫اســتفاده نکرده ایــم‪ .‬بــر همیــن اســاس شــبکه‬ ‫متخصصــان امــوزش عالــی تشــکیل شــد تــا‬ ‫انهــا را شناســایی کنیــم و در قالــب میزهــای‬ ‫پژوهشــی از ظرفیــت علمــی انهــا اســتفاده‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫طاهــری نیــا تصریــح کــرد‪ :‬اساســنامه ای‬ ‫بــرای شــبکه متخصصــان تعریــف و فراینــد‬ ‫ان طــی شــده کــه دارای شــورای راهبــردی و‬ ‫سیاس ـت گذاری اســت‪ .‬در اساســنامه میزهــای‬ ‫پژوهشــی مســئله محــور‪ ،‬مــدت دار و بیــن‬ ‫رشــته ای پیش بینــی شــده اســت کــه طوالنــی‬ ‫مــدت‪ ،‬عــام‪ ،‬تخصصــی تــک رشــته نیســت‪.‬‬ ‫رییــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی ادامــه داد‪ :‬در دســتگاه امــوزش‬ ‫عالــی واحــد ســنجش نگــرش دانشــگاهیان بــه‬ ‫عنــوان ظرفیــت جدیــد ایجــاد شــده اســت‬ ‫تــا در مســائل مختلــف نظــر اعضــای هیــات‬ ‫علمــی‪ ،‬کارکنــان دانشــگاه و دانشــجویان‬ ‫را جویــا شــویم و براســاس ان تحلیل هــا‬ ‫و راهکارهــا را پیــدا کنیــم و بــه مســئوالن‬ ‫ذیربــط ارجــاع دهیــم‪.‬‬ ‫طاهــری نیــا درخصــوص انکــه «اینــده‬ ‫امــوزش عالــی را چگونــه مــی بینیــد؟» گفــت‪:‬‬ ‫بایــد هــر مقولــه ای را اول تعریــف و بــرای ان‬ ‫تعریــف بــه اجمــاع برســیم‪ .‬بایــد روی کلمــه‬ ‫اینــده تمرکــز کنیــم کــه اینــده امــوزش عالی‬ ‫منظــور کــدام اینــده اســت؟ اینــده ممکــن‬ ‫یعنــی اینــده ای کــه عقــل انســان امــکان‬ ‫وقــوع ان را ممکــن می دانــد و منــع نمــی‬ ‫کنــد‪ .‬ایــا اینــده بــاور پذیــر اســت؟ یعنــی‬ ‫اینــده ممکنــی اســت کــه قرائــن و شــواهد‬ ‫علمــی ان را تاییــد می کنــد کــه ایــن اینــده‬ ‫ممکــن اســت به دســت بیایــد‪ ،‬یــا اینــده‬ ‫محتمــل اســت؟ یعنــی ایــن کــه بگوییــم در‬ ‫ســه ســال اینــده احتمــاال بــه ایــن نقطــه‬ ‫خواهیــم رســید کــه احتمــال اینــده پژوهــی‬ ‫از ایــن جنــس اســت و تفــاوت ان بــا اینــده‬ ‫ممکــن ایــن اســت کــه در اینــده محتمــل از‬ ‫یــک بــازه زمانــی خــاص صحبــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا بــه غیــر از اینده هــای ممکــن‬ ‫و محتمــل و مطلــوب‪ ،‬اینــده مقــدر را هــم‬ ‫اضافــه می کنــم یعنــی اینــده ای کــه بــه‬ ‫ان اعتقــاد داریــم‪ .‬مــن و شــما مــی گوییــم‬ ‫کــه متــاورس دارد می ایــد و کنشــگر اصلــی‬ ‫یادگیــری مــی شــود‪ ،‬امــا اتفاقــی ماننــد کرونــا‬ ‫افتــاد کــه سیســتم را بــر هــم زد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫اینــده مقــدر را نبایــد نادیــده گرفــت‪ .‬اینــده‬ ‫مقــدر یعنــی چیــزی کــه خــارج از محاســبات‬ ‫علمــی و مطالعــه بــه عنــوان تحــول جهانــی‬ ‫همــه فراینده هــا را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫رییــس موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی گفــت‪ :‬اگــر بخواهیــم اینــده‬ ‫را بشناســیم‪ ،‬اینــده شــناس هســتیم‪ ،‬اگــر‬ ‫بخواهیــم اینــده را پیــش بینــی کنیــم اینــده‬ ‫نگــری اســت و اگــر مــی خواهیــم اینــده را‬ ‫شــکل دهیــم اینــده نــگاری اســت‪ .‬اگــر‬ ‫بخواهیــم اینــده را ببینیــم اینــده گرایــی‬ ‫اســت و اگــر بخواهیــم اینــده را بســازیم اینــده‬ ‫پژوهــی اســت‪ .‬بایــد بگویــم هیــچ کــدام از‬ ‫اینهــا نیســتیم‪ .‬اینــده نگــران هســتیم‪ .‬نمــی‬ ‫دانیــم اینــده چــه مــی شــود و بــرای ان چــه‬ ‫راهــکاری بایــد ارائــه دهیــم؟‬ ‫طاهــری نیــا ادامــه داد‪ :‬بایــد امــوزش عالــی را‬ ‫تعریــف کنیــم ایــن تحــوالت کجــای امــوزش‬ ‫عالــی را می توانــد تغییــر دهــد و کجــای ان‬ ‫را نمــی توانــد؟ اینــده ای کــه از ان صحبــت‬ ‫مــی کنیــم ایــا یــاد دهنــده را می توانــد‬ ‫حــذف کنــد‪ ،‬ایــا فراینــده را می توانــد حــذف‬ ‫کنــد؟ اصــا اینــده مــی توانــد نســبت امــوزش‬ ‫و اشــتغال را برهــم زنــد‪ .‬ایــا اینــده محتمــل‬ ‫مــی توانــد نســبت بیــن امــوزش و انتخــاب‬ ‫را برهــم زنــد؟ یعنــی مــن را مجبــور کنــد‬ ‫برخــاف انتخــاب خــود درس بخوانــم‪ .‬ایــا‬ ‫اینــده می توانــد مدرســه و دانشــگاه را حــذف‬ ‫کنــد؟‬ ‫وی خطــاب بــه اســاتید گفــت‪ :‬اینــده امــوزش‬ ‫عالــی را چگونــه تصــور مــی کنیــد؟ سیاســت‬ صفحه 32 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪33‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫گــذار چگونــه خــود را بــرای ایــن اینــده‬ ‫محتمــل یــا ممکــن امــاده مــی کنــد؟‬ ‫یکدیگــر جمــع شــدیم و تــاش می کنیــم‬ ‫فضــای موجــود را کــه بــا ان مواجهــه هســتیم‪،‬‬ ‫بهتــر کنیــم‪.‬‬ ‫وضعیــت اقتصــادی بــر امــوزش‬ ‫عالــی تاثیــر گذاشــته اســت‬ ‫ســهرابی بــا اشــاره بــه بودجــه پاییــن وزارت‬ ‫علــوم در گذشــته ‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا ایــن‬ ‫شــرایط‪ ،‬امکانــات و محدودیــت هــا کــه دائــم‬ ‫از ســوی افــراد و کشــورهای مختلــف در‬ ‫هجمــه هســتیم‪ ،‬چــه کار بایــد انجــام دهیــم‬ ‫تــا مشــکالت را حــل کنیــم و تــاش کنیــم‬ ‫کــه بهبــود پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫در ادامــه علــی اکبــر صفــوی‪ ،‬رئیــس کارگــروه‬ ‫امــوزش مجــازی وزارت علــوم گفــت‪ :‬تحــوالت‬ ‫فناورانــه‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی در‬ ‫اینــده تاثیرگــذار اســت‪ .‬بحــث فنــاوری فقــط‬ ‫بحــث هــای معمــول امــوزش نیســت‪ .‬در‬ ‫اینــده بســیار نزدیــک در چشــم هایمــان لنــز‬ ‫می گذاریــم و از انجــا بــه اینترنــت و همــه‬ ‫داده هــا وصــل هســتیم و در مرزهــای مــا بــه‬ ‫راحتــی می تواننــد اپلــود و دانلــود کننــد‪.‬‬ ‫صفــوی بــا بیــان ایــن کــه وضعیــت اقتصــادی‬ ‫بــه شــدت روی امــوزش عالــی اثــر گذاشــته‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬از نظــر اقتصــادی‬ ‫شــرایط کشــورهای اقتصــادی بــزرگ دنیــا‬ ‫چــه می شــود؟ گرایــش هــا چگونــه تغییــر‬ ‫می کنــد ؟‬ ‫رییــس کارگــروه امــوزش مجــازی وزارت علوم‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بُعــد دوم مهارت هــای مــورد نیــاز‬ ‫بــرای اســتادان و دانــش اموختــگان اســت‬ ‫کــه ایــن مــوارد در کجــای صحنــه هســتند؟‬ ‫مهارت هایــی کــه بــرای انقالب هــای‬ ‫صنعتــی و برنامه نویســی دنیــا الزم اســت‪،‬‬ ‫کجاســت؟ چــرا می خواهیــم برنامــه درســی‬ ‫بگذاریــم و فراینــد تعریــف کنیــم؟ بحــث‬ ‫مهارت هــا بــرای اســتادان و دانشــجویان و‬ ‫ابعــاد ان کجاســت؟ از نظــر مشــارکت در‬ ‫حــل مســائل کالن کشــورهای جهــان در‬ ‫گذشــته دانشــگاه ها چقــدر نقــش داشــته اند‬ ‫و االن نقــش انهــا چگونــه خواهــد بــود کــه‬ ‫بــه شــدت بــه شــرایط سیاســی و اقتصــادی‬ ‫کشــورها وابســته خواهــد بــود‪ .‬روش امــوزش‬ ‫و همکاری هــای ملــی و بین المللــی چگونــه‬ ‫خواهــد بــود؟ از نظــر روش امــوزش بــه شــدت‬ ‫تغییــرات خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫صفــوی گفــت‪ :‬در زمینــه تحــوالت فناورانــه‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی بــه کجــا می رویــم و‬ ‫اگــر بخواهیــم پیشــرفت کنیــم بــه کجــا بایــد‬ ‫برویــم؟ در زمینــه مهارت هــا کجــا هســتیم و‬ ‫چقــدر برنامه ریــزی کرده ایــم؟ و ســاختارهای‬ ‫مــا چگونــه اســت؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر مبنــای مســائلی کــه گفتــه‬ ‫شــد ســاختار امــوزش عالــی بــرای دانشــگاه‬ ‫چگونــه اســت؟ و از نظــر اعتبــارات چــه برنامــه‬ ‫ریــزی شــده اســت؟ بنابرایــن بایــد جــدا از هــم‬ ‫مســایل را تحلیــل کنیــم‪.‬‬ ‫ضــرورت اینــده پژوهــی و اینــده‬ ‫نــگاری‬ ‫روح اهلل ســهرابی مشــاور وزیرعلــوم در‬ ‫برنامه ریــزی و مدیریــت راهبــردی گفــت‪:‬‬ ‫بخشــی از اتفاقاتــی کــه االن مــی بینیــم ناشــی‬ ‫از بی توجهــی بــه روندهایــی اســت کــه از‬ ‫گذشــته رخ داده اســت‪ .‬دوســتان بایــد یــک‬ ‫ســری اینــده نگــری هــا و اینــده پژوهی هایــی‬ ‫می کردنــد کــه نکردنــد و ایــن اتفاقــات افتــاده‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن بــا کمــک هــم بتوانیــم‬ ‫تحلیلــی درســتی از اینــده داشــته باشــیم و‬ ‫اینــده را تاریــک نبینیــم و تــاش کنیــم وضــع‬ ‫بهتــر شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه انســان های امیــدوار‬ ‫لزومــا موفــق نمی شــوند‪ ،‬امــا انســان های‬ ‫ناامیــد حتمــا ضــرر می کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‬ ‫وی بــا بیــان دغدغــه خــود در زمینــه اینــده‬ ‫پژوهــی فــزود‪ :‬روســای دانشــگاه هــا اینــده‬ ‫پژوهــی در اســناد ارایــه نکــرده انــد‪ .‬بــه طــور‬ ‫مثــال در بحــث گرفتــن دانشــجو‪ ،‬توســعه‬ ‫فیزیکــی و خیلــی مــوارد دیگــر بــه رقابــت‬ ‫و توســعه بی محابــا‪ ،‬بی برنامــه و بــی نطــق‬ ‫افتاده ایــم‪ .‬جاهایــی ماننــد موسســه پژوهــش‬ ‫و برنامــه ریــزی بایــد اینــده نــگاری و اینــده‬ ‫پژوهــی را شــکل دهنــد و ایــن خــوراک‬ ‫دوســتانی باشــد کــه ســند راهبــردی و ســند‬ ‫تحــول را تدویــن می کننــد و هرکــدام جــدا‬ ‫فکــر نکننــد‪.‬‬ ‫ســهرابی گفــت‪ :‬االن مشــخص نیســت کــه‬ ‫واقعــا وظیفــه دانشــگاه چیســت؟ می خواهــد‬ ‫دانشــجو تربیــت کنــد و بگویــد وظیفــه مــن‬ ‫دانش اموختــه و دانشــگاه ایــن اســت کــه‬ ‫فــردی را تربیــت کنــد و شــغل انهــا بــه‬ ‫دســتگاه های دیگــر ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬وقتــی اســتادی جــذب‬ ‫می شــود بــا ان شــرایط ســخت رســوب‬ ‫می کنــد و دانشــجو می گیــرد کــه موظفــی‬ ‫ان پــر شــود کــه اینهــا دغدغــه اســت‪ .‬اســتاد‬ ‫می خواهــد رســمی و رســمی ازمایشــی شــود‪،‬‬ ‫بعــد دانشــجو نــدارد یــا رشــته جــذاب نیســت‪.‬‬ ‫ســهرابی گفــت‪ :‬بایــد روی دانــش امــوزان‬ ‫کار شــود؛ چــرا کــه چنــد ســال بعــد انهــا‬ ‫دانشــجو می شــوند‪ .‬انهــا چــه تفکــر و دغدغــه‬ ‫و رویکردهایــی دارنــد‪ .‬مــا بــا افــراد دســت اول‬ ‫روبــرو نیســتیم‪ ،‬در حالــی او بــه دانشــگاه و بــه‬ ‫دســت اســتاد می رســد کــه نگــرش و مهــارت‬ ‫هــای او از قبــل شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اینــده را تخیــل جمعــی‬ ‫می ســا ز د‬ ‫مقصــود فراســتخواه عضــو هیــات علمــی‬ ‫موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی اموزش عالــی‬ ‫نیــز در ایــن گردهمایــی گفــت‪ :‬بــا جــادو و‬ ‫جنبــل اینــده درســت نمی شــود اینــده نیــاز‬ ‫بــه تحلیــل دارد‪ .‬اینــده را تخیــل جمعــی‬ ‫می ســازد و خیــال یــک وزیــر یــا اســتاد و‬ ‫رییــس دانشــگاه نمی توانــد ان را بســازد‪ .‬در‬ ‫واقــع ایــن اســتاد و رییــس و وزیــر هــم در‬ ‫ایــن تخیــل جمعــی بایــد خــود را تعریــف‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه تخیــل اینــده امــوزش‬ ‫عالــی یــک جانبــه نمی شــود و بایــد تخیــل‬ ‫جمعــی باشــد‪ ،‬گفــت‪ ۱۴ :‬میلیــون تحصیــل‬ ‫کــرده امــوزش عالــی داریــم و بایــد بدانیــم‬ ‫کــه ایــن تعــداد در کنــار جمعیــت کل کشــور‬ ‫امــوزش عالــی ایــران را چگونــه در نظــر‬ ‫می گیرنــد‪.‬‬ ‫فراســتخواه دربــاره بعضــی از تعارضــات‬ ‫درونــی دانشــگاه اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از‬ ‫ایــن تعارضــات‪ ،‬تعــارض اختیــار و مســئولیت‬ ‫اســت‪ .‬همــه می گوییــم مســئولیت اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه در حالــی کــه دانشــگاه در کشــور تــا‬ ‫چــه میــزان اختیــار دارد کــه بتوانــد مســئولیت‬ ‫بزرگــی را در کشــور در اختیــار بگیــرد؟ وزارت‬ ‫علــوم چــه میــزان اختیــار دارد؟ در دانشــگاه‬ ‫اعضــای هیــات علمــی چــه میــزان اختیــار‬ ‫دارنــد؟ بنابرایــن دوگانــه بزرگــی کــه پیــش‬ ‫رو داریــم ایــن اســت کــه ارزش هــای بقــا‬ ‫در ایــران در حــال رشــد اســت و ارزش هــای‬ ‫خــود بیانــی در حــال پســرفت اســت‪ .‬رییــس‬ ‫دانشــگاهی کــه بخواهــد خــود و دانشــگاه را‬ ‫ســرپا نگــه دارد‪ ،‬از ایــن دانشــگاه اینــده ای در‬ ‫نمی ایــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش و‬ ‫برنامه ریــزی اموزش عالــی در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫نقــش بزرگــی بــرای دانشــگاه قائــل هســتیم‪،‬‬ ‫امــا چقــدر انتظــار داریــم کــه او بــه مــا بگویــد‬ ‫کــه حقیقــت چیســت و چقــدر مرجعیــت‬ ‫دارد؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از دوگانه هــای‬ ‫امــوزش عالــی دوگانــه نخبــه و جامعــه‬ ‫اســت‪ .‬جامعــه ایــران هــم از نخبــگان ســنتی‬ ‫و هــم از نخبــگان جدیــد عبــور مــی کنــد‪.‬‬ ‫جامعــه امــروز مــا یــک جامعــه نخبــه پــرور‬ ‫نیســت؛ مــی خواهــد نخبــه پــرور باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫نمی خواهــد نخبــه ســاالر باشــد‪ .‬دانشــجویان‬ ‫نســل جدیــد دیگــر دانشــجویانی نیســتند‬ ‫کــه بــا ذوق و شــوق پــای صحبــت اســتاد‬ ‫بنشــیند‪ .‬در گذشــته زمانــی کــه ســرکالس‬ ‫بــرای دانشــجویان صحبــت مــی کــردم از ذوق‬ ‫از چشــم های انهــا اشــک جــاری می شــد‪،‬‬ ‫امــا امــروز می گوینــد کــه حــرف خــود را‬ ‫بــزن و بــرو و معتقدنــد کــه مــا جــای انهــا را‬ ‫گرفته ایــم‪.‬‬ ‫چالش های پیش روی دانشگاه‬ ‫یــداهلل مهرعلــی زاده عضــو هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز گفــت‪ :‬انچــه‬ ‫دربــاره دانشــگاه می شــود پیش بینــی کــرد‬ ‫بحــث دانشــگاه مســتقل از بــازار و دولــت‪ ،‬در‬ ‫مقابــل دانشــگاه وابســته بــه بــازار و تجــاری‬ ‫شــدن و حاکمیــت دولــت روی دانشــگاه ها‬ ‫اســت‪ .‬دانشــگاه از زمانــی کــه شــکل گرفــت‪،‬‬ ‫همیشــه بــا ایــن چالش هــا و اختالفــات بــه‬ ‫لحــاظ درهــم امیختگــی یــا نــزاع در حــوزه‬ ‫تولیــد و کســب معرفــت و دانــش و قــدرت‬ ‫و ثــروت و منزلــت کــه مولفه هــای کلیــدی‬ ‫بودنــد‪ ،‬روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســوالی کــه اکنــون قابــل طــرح‬ ‫اســت ایــن اســت کــه دانشــگاهی کــه در‬ ‫گذشــته ایــن انــدازه چالــش در چهــار حــوزه‬ ‫معرفــت‪ ،‬قــدرت‪ ،‬ثــروت و منزلــت اجتماعــی‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬در اینــده چقــدر متاثــر از ایــن‬ ‫حوزه هــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید چمــران‬ ‫اهــواز افــزود‪ :‬پیش بینــی اینــده دانشــگاه های‬ ‫ایرانــی هــم بــه لحــاظ علمــی هــم بــه لحــاظ‬ ‫ارتبــاط و ســاختاری ناشــی از تعاملــی اســت‬ ‫کــه دولــت و نظــام حکمرانــی ایــران بــا‬ ‫جامعــه بین الملــل دارد و ایــن تقابــل بــا‬ ‫جامعــه بین الملــل چــه از ســوی انهــا چــه‬ ‫از ســوی مــا ایجــاد شــده‪ ،‬باعــث شــده اســت‬ ‫فشــار زیــادی بــر هویــت ازاد امــوزش عالــی‬ ‫ایــران وارد شــود‪ .‬بــه طــوری کــه هویــت‬ ‫علمــی‪ ،‬ارتباطــی و ســاختاری دانشــگاه هــا‬ ‫متاثــر از ایــن روابــط بین المللــی شــده اســت‬ ‫و فشــارهایی از ســوی نهادهــای مرجــع و‬ ‫ســاختارهای درونــی دانشــگاه وارد می شــود‬ ‫کــه در اینــده مــی توانــد اثــرات منفــی بــرای‬ ‫هویــت و بازنمایــی دانشــگاه مســتقل ایرانــی‬ ‫به دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در چهــل ســال گذشــته دانشــگاه‬ ‫بیــش از حــد ایدئولوژیــک شــده اســت کــه‬ ‫باعــث می شــود دوگانــه دانــش و قــدرت را‬ ‫تغییــر شــکل دهــد و ایــن تغییــر شــکل را‬ ‫بــرای ســاختارهای دانشــگاه‪ ،‬در جــذب هیــات‬ ‫علمــی‪ ،‬نظــام جــذب دانشــجو و برنامه هــای‬ ‫درســی‪ ،‬نظــام عــزل و نصــب هــا در مدیریــت‬ ‫دانشــگاه ها و ســاختارهای غیررســمی کــه‬ ‫معاونــان فرهنگــی در دانشــگاه ها ایجــاد‬ ‫کرده انــد‪ ،‬می بینیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وضعیتــی کــه در دانشــگاه ها وجــود‬ ‫داشــته پیش بینــی می کنیــم طــی ســال های‬ ‫اینــده شــدت بیشــتری بگیــرد و ایــن شــدت‬ ‫بــه نوعــی ناشــی از هویــت مســتقل حوزه هــای‬ ‫علمیــه و هویــت مســتقل دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫مهرعلــی زاده پیــش بینــی کــرد کــه در اینــده‬ ‫بــا توجــه بــه نحــوه تعامــات دولــت بــا جامعــه‬ ‫بین الملــل از یــک طــرف و از طــرف دیگــر‬ ‫کاهــش قــدرت دانشــی و درونــی دانشــگاه در‬ ‫مقابلــه فشــار ذی نفعــان بیرونــی‪ ،‬ســاختارها‬ ‫و ارتباطــات و روابــط علمــی دانشــگاه حــال و‬ ‫هــوای خاصــی بگیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــکل گیــری نظامی هــا‬ ‫برگرفتــه از دانشــگاه جنــدی شــاپور ایــران‬ ‫بــود کــه بــر مبنــای انهــا قالبــی را طراحــی‬ ‫کردنــد‪ .‬امــا ایــن نظامــی هــا بعــد از مدتــی که‬ ‫دلیــل تفکــرات بســته تقریبــا حــذف شــدند‪،‬‬ ‫امــا دانشــگاه هایی کــه در همــان دوره یــا‬ ‫بعدهــا به وجــود امدنــد توانســتند بقــای خــود‬ ‫را حفــظ کننــد و در عرصه هــای جهانــی بــه‬ ‫عنــوان دانشــگاه های برتــر و تاثیرگــذار عمــل‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انچــه بــرای امــوزش عالــی‬ ‫پیش بینــی می کنیــم ایــن اســت کــه‬ ‫فشــارهای بین المللــی از یــک طــرف و‬ ‫فشــارهای درونــی می توانــد بــه تعامــل‬ ‫تبدیــل شــود‪ ،‬امــا چــون تحــت تاثیــر یــک‬ ‫قرائــت خــاص از ایدئولــوژی و دیــن و روابــط‬ ‫انســان ها بیــرون از جامعــه قــرار دارد‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد در اینــده چالش هایــی را بــرای دانشــگاه‬ ‫ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن شــاخص هــای امــوزش‬ ‫عالــی‬ ‫گلنــاز مهــران عضــو هیــات علمــی دانشــگاه‬ ‫الزهــرا(س) در بــاره اینــده امــوزش عالــی‬ ‫گفــت‪ :‬جوابگــوی نیازهــای جامعــه نیســتیم و‬ ‫از نظــر منطقــه ای و در حــوزه خلیــج فــارس‬ ‫دانشــگاه هایــی شــکل گرفتــه کــه در ‪۱۰‬‬ ‫ســال اینــده امــکان رقابــت بــا انهــا را نخواهیم‬ ‫داشــت‪ .‬از نظــر بعــد بین الملــل اگــر تصــور بــر‬ ‫ایــن اســت کــه جــوان مــا در عرصــه جهانــی‬ ‫رقابــت کنــد‪ ،‬ایــن را نمی بینیــم‪.‬‬ ‫وی دربــاره مهمتریــن مشــخصه هــای‬ ‫دانشــگاهها گفــت‪ :‬دانشــگاه هــای برتــر دنیــا‬ ‫بهتریــن دانشــجویان و بهتریــن اســتادها و‬ ‫بهتریــن پژوهشــگران را بــه کار گرفتنــد و‬ ‫دانشــگاه هــای خــود را بیــن المللــی کردنــد‪.‬‬ ‫در واقــع از بهتریــن اســتعدادهای دنیا اســتفاده‬ ‫کردنــد‪ .‬دومیــن شــاخص منابــع اســت در واقع‬ ‫بودجــه دولتــی‪ ،‬شــهریه هــا و گرنــت هــا و‬ ‫امــکان مالــی نــه تنهــا پژوهــش را راحــت مــی‬ ‫کنــد؛ بلکــه یادگیــری را هــم تســهیل مــی‬ ‫بخشــد‪.‬‬ صفحه 33 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫مهــران افــزود‪ :‬مهم تریــن شــاخص حکمرانــی‬ ‫خــوب اســت‪ .‬در حکمرانــی خــوب صحبــت‬ ‫از چارچــوب حمایتــی می شــود؛ صحبــت از‬ ‫دیــد اســتراتژیک‪ ،‬نــواوری‪ ،‬انعطــاف پذیــری‪،‬‬ ‫فرهنــگ عالــی بــودن‪ ،‬خــود مختــاری‪،‬‬ ‫اســتقالل و ازادی اکادمیــک می شــود‪ .‬ســوالی‬ ‫کــه به وجــود مــی ایــد ایــن اســت کــه ایــا بــا‬ ‫ایــن حکمرانــی غیــر دموکراتیــک در امــوزش‬ ‫عالــی‪ ،‬اصــا می توانیــم در ایــن زمینــه‬ ‫پیشــرفتی داشــته باشــیم؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا در جایــی قــرار داریــم کــه‬ ‫نــه تنهــا هــرز رفــت منابــع داریــم‪ ،‬بلکــه از‬ ‫تولیــد دانــش خودمــان هــم نمــی توانیــم‬ ‫اســتفاده کنیــم و احتمــاال کســان دیگــری از‬ ‫ان اســتفاده مــی کننــد و بعــد اصــرار داریــم‬ ‫کــه ایــن رونــد را ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫رتبــه پاییــن بــه کاری گیــری‬ ‫د ا نش‬ ‫شــاخص هــای دانشــگاه هــای‬ ‫برتــر‬ ‫علیرضــا اســدی عضــو هیــات علمــی گــروه‬ ‫اینــده پژوهشــی پژوهشــگاه نیــرو گفــت‪ :‬بیــن‬ ‫رتبــه تولیــد دانــش و به کارگیــری دانــش‬ ‫همبســتگی وجــود دارد‪ ،‬یعنــی کشــورهایی که‬ ‫رتبــه دانــش باالیــی دارنــد‪ ،‬رتبــه به کارگیــری‬ ‫دانــش بــاال هــم دارنــد‪ .‬رتبــه تولیــد دانــش‬ ‫ایــران ‪ ۱۴‬اســت‪ ،‬امــا رتبــه بــه کارگیــری‬ ‫دانــش ان ‪ ۱۱۷‬اســت؛ در حالــی کــه در امریکا‬ ‫رتبــه تولیــد دانــش ســه و رتبــه بــه کارگیــری‬ ‫دانــش ‪ ۱۷‬اســت‪ .‬رتبــه تولیــد دانــش ژاپــن‬ ‫‪ ۱۱‬و بــه کارگیــری ان ســه اســت‪ .‬تقریبــا یــک‬ ‫همبســتگی مســتقیم وجــود دارد‪.‬‬ ‫زهــرا گویــا عضــو هیــات علمــی دانشــگاه‬ ‫شــهید بهشــتی گفــت‪ :‬شــاخص هایی بــرای‬ ‫دانشــگاه های برتــر معرفــی می شــود کــه‬ ‫تــاش داریــم خــود را بــه انهــا بچســبانیم‪.‬‬ ‫یــک دوگانــه ضعــف و قلــدری در دانشــگاه‬ ‫هــا وجــود دارد‪ .‬از یــک طــرف بــا کســی نمــی‬ ‫خواهیــم تعامــل داشــته باشــیم و از طــرف‬ ‫رئیس پژوهشگاه علوم انسانی‪:‬‬ ‫دانشگاه ها و پژوهشگاه ها باید معقولیت نظام را در تمام سطوح‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی گفــت‪:‬‬ ‫دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها بایــد معقولیــت‬ ‫نظــام را در تمــام ســطوح جامعــه رشــد‬ ‫بدهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم‬ ‫انســانی و مطالعــات فرهنگــی‪ ،‬در ابتــدای‬ ‫مراســم دکتــر نجفــی‪ ،‬رئیــس ایــن پژوهشــگاه‪،‬‬ ‫ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه حضــار‪ ،‬هفتــه‬ ‫پژوهــش و روز حــوزه و دانشــگاه را تبریــک‬ ‫گفــت و اعــام کــرد در ایــن روز از ‪ 57‬کتــاب‬ ‫انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬رونمایــی به عمــل می ایــد‪.‬‬ ‫دکتــر نجفــی بــا ارائــه توضیحاتــی کوتــاه‬ ‫در مــورد طــرح ملــی استعمارشناســی و‬ ‫طراحــی شــیوه نامه پژوهــش‪ ،‬گفــت‪ :‬تجلیــل‬ ‫از دانشــمندان بــزرگ‪ ،‬ســنتی بــوده کــه در‬ ‫تمــدن اســامی همیشــه رایــج بــوده و باعــث‬ ‫رشــد و رونــق ان شــده اســت و مــا هــم بایــد‬ ‫در اســتانه تمــدن نویــن اســامی‪ ،‬ایــن ســنت‬ ‫بــزرگ تجلیــل از پیشکســوتان را مدنظــر‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫نجفــی درخصــوص طراحــی شــیوه نامه‬ ‫پژوهــش گفــت‪ :‬در ‪ 13‬مــاه گذشــته کــه بنــده‬ ‫مســئولیت پروهشــگاه را بــر عهــده داشــتم‪،‬‬ ‫تصمیــم گرفتیــم یک بار دیگــر در مــورد مفهوم‬ ‫پژوهشــگاه و پژوهــش بیندیشــیم و ائین نامــه‬ ‫ارتقــاء و شــیوه نامه پژوهــش را مــرور کنیــم و‬ ‫بــه لطــف خداونــد پــس از حــدود یک ســال‬ ‫نتیجــه کار امــاده شــد تــا مــا بــه مــوارد تفاوت‬ ‫دانشــگاه ها بــا پژوهشــگاه ها دســت یابیــم‬ ‫و دریابیــم تفــاوت پژوهــش در پژوهشــگاه ها‬ ‫بــا پژوهــش در دانشــگاه ها از کجــا نشــات‬ ‫می گیــرد و بــه ایــن پرســش پاســخ بدهیــم‪.‬‬ ‫اســتاد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات‬ ‫فرهنگــی در مــورد طرح ملــی استعمارشناســی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مــا نســبت بــه‬ ‫لطمــات و صدماتــی کــه از اســتعمار غــرب‬ ‫متحمــل شــدیم‪ ،‬بــه انــدازه کافــی احاطــه‬ ‫نداریــم‪ ،‬یکــی از ارزوهــای دیرینــه بنــده ایــن‬ ‫بــود کــه در ایــن راســتا کاری انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫امــروز یــک جــوان فلســطینی حرف هــای‬ ‫یهودیــان یــا صهیونیسـت ها را به راحتــی قبــول‬ ‫نمی کنــد امــا چــرا در جامعــه مــا در برخــی از‬ ‫مواقــع حرف هــای برخــی شــبکه های بیگانــه‬ ‫مــورد قبــول جامعــه قــرار می گیــرد؟ دلیــل‬ ‫ان به خاطــر نشــناختن اســتعمار اســت‪ .‬مــا در‬ ‫تاریخ مــان استعمارســتیزی زیــادی داشــتیم‬ ‫امــا نتوانســته ایم استعمارشناســی را نهادینــه‬ ‫کنیــم و به صــورت علمــی روی ان کار کنیــم‪،‬‬ ‫لــذا تصمیــم گرفتیــم طــرح استعمارشناســی‬ ‫ایرانــی را در کنــار استعمارشناســی اعــراب‪،‬‬ ‫هندی هــا‪ ،‬افریقایی هــا‪ ،‬امریــکای التیــن‬ ‫و‪ ...‬بررســی کنیــم‪ .‬درواقــع بتوانیــم بــه یمــن‬ ‫برکــت وجــود انقــاب اســامی کــه در دو‬ ‫بعــد «مدنیــت دینــی» و «عمیق تــر شــدن‬ ‫الیه هــای حضــور بیگانــگان در کشــورمان»‪،‬‬ ‫تاریــخ ‪ 300 ،200‬ســاله مقابلــه بــا اجنبــی در‬ ‫کشــور خودمــان را بررســی کنیــم‪ .‬هرچقــدر‬ ‫در ایــن زمینــه تــاش کنیــم و جلــو برویــم‪،‬‬ ‫ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫دکتــر نجفــی تاکیــد کــرد‪ :‬یــک نظــام‬ ‫سیاســی کــه مشــروعیت و مقبولیــت دارد‪ ،‬باید‬ ‫معقولیــت هــم داشــته باشــد‪« .‬مشــروعیت» بــا‬ ‫نهادهــای نظــام و «مقبولیــت» هــم بــر عهــده‬ ‫نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت‪ ،‬امــا‬ ‫«معقولیــت» بــا دانشــگاه و حــوزه اســت و مــا‬ ‫بایــد بتوانیــم هرچــه بیشــتر در دهــه پنجــم‬ ‫انقــاب ایــن معقولیــت را در همــه ســطوح‬ ‫جامعــه رشــد بدهیــم و در افقــی کــه دشــمنان‬ ‫ســعی می کننــد افــق اینــده کشــور را تیــره و‬ ‫تــار نشــان دهنــد‪ ،‬مــا بتوانیــم ایــن معقولیــت‬ ‫و منطــق را طــوری روشــنایی بخش اینــده‬ ‫قــرار دهیــم کــه هدایتگــر نســل های اینــده‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫دیگــر مــی خواهیــم بگوییــم برتریــم و توانایــی‬ ‫رقابــت داریــم‪.‬‬ ‫گویــا افــزود‪ :‬در ایــن رقابــت یکــی از شــاخص‬ ‫هــای دانشــگاه برتــر ایــن اســت کــه برنــده‬ ‫جایــزه نوبــل داشــته باشــد کــه نزدیــک انهــا‬ ‫نیســتیم و از طــرف دیگــر داشــتن دانشــجویان‬ ‫خارجــی اســت‪ .‬یعنــی دانشــگاه هــای خــوب‬ ‫دنیــا بهتریــن دانشــجویان خارجــی را جــذب‬ ‫مــی کننــد و از هــر پدیــده اجتماعی و سیاســی‬ ‫کــه در هرجــای دنیــا رخ داده بهتریــن هــا را‬ ‫جــذب کردنــد؛ مثــل اتفاقــی کــه در فروپاشــی‬ ‫اتحــاد جماهیــر شــوروی رخ داد کــه مــی‬ ‫توانســتیم دههــا اســتاد و پژوهشــگر برجســته‬ ‫را جــذب کنیــم‪ ،‬امــا گفتیــم کــه شــاید‬ ‫جاســوس باشــند و ایــن کار را نکردیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای ایــن کــه بگوییــم بــه‬ ‫ایــن مرتبــه رســیده ایم‪ ،‬دانشــجوی خارجــی‬ ‫را بــه خــرج موسســات خودمــان می اوریــم‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ان بــر گفتگــو‪ ،‬احتــرام متقابــل‪ ،‬نــگاه کمتــر‬ ‫سیاســی بــه علــم و پژوهــش و حداقلــی‬ ‫رعایــت اصــول دمکراتیــک اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه بایــد از چنبــره دولــت‬ ‫خــارج شــود و رقابتــی عمــل کنــد‬ ‫در ادامــه محمــد جــواد صالحــی عضــو‬ ‫هیئــت علمــی موسســه پژوهــش و برنامــه‬ ‫ریــزی امــوزش عالــی گفــت‪ :‬دانشــگاه بایــد از‬ ‫چنبــره دولــت خــارج شــود و رقابتــی پیــش‬ ‫رود و مهــارت دانشــجویان را بایــد ارتقــا دهیــم‬ ‫چراکــه دانشــجو مرکــز اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دور شــدن از اســتقالل دانشــگاهی‬ ‫تنــش و فشــاری اســت کــه بــر مــا وارد شــده‬ ‫اســت و دســتوری اجــرا کــردن و کنتــرل‬ ‫دانشــگاه از دیگــر معضــات ماســت‪.‬‬ ‫گویــا گفــت‪ :‬در حــال حاضــر در دانشــگاه ها‬ ‫دســتور از بــاال بــه پاییــن اســت‪ .‬اگــر بخواهیــم‬ ‫تعامــل بین المللــی داشــته باشــیم‪ ،‬اســاس‬ ‫همزمان با هفته پژوهش و فناوری؛‬ ‫پژوهشگران برتر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی‬ ‫و علوم جوی تقدیر شدند‬ ‫مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و تجلیل‬ ‫از پژوهشــگران برتــر ســال ‪ ۱۴۰۱‬پژوهشــگاه‬ ‫ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی بــه‬ ‫صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی‪ ،‬در‬ ‫ایــن مراســم کــه بــا حضــور رئیــس‪ ،‬اعضــای‬ ‫هیــات رئیســه‪ ،‬اعضــای هیــات علمــی‪،‬‬ ‫محققــان و جمعــی از کارشناســان پژوهشــگاه‬ ‫ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی بــه‬ ‫صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫دکتــر مرتضــی توکلــی رئیــس پژوهشــگاه بــر‬ ‫ضــرورت حمایــت از فعالیت هــای تحقیقاتــی‬ ‫اعضــای هیــات علمــی و بدنــه کارشناســی بــه‬ ‫منظــور ارتقــای جایــگاه پژوهشــگاه در بیــن‬ ‫موسســات پژوهشــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی از معیارهایــی ماننــد خیــر رســاندن بــه‬ ‫انســان ها‪ ،‬شــفقت بــا خــود‪ ،‬صداقــت در کار‪،‬‬ ‫جــزء جــزء کــردن افــکار‪ ،‬برداشــتن گام هــای‬ ‫کوچــک‪ ،‬پراختــن و حــل مشــکالت کوچــک‪،‬‬ ‫و دادن پــاداش بــه فعالیت هــای کوچــک بــه‬ ‫عنــوان معیارهایــی کــه در کشــورهای مختلــف‬ ‫بــرای تجلیــل از انســان هــای موفــق بــه کار‬ ‫بــرده می شــود یــاد کــرد‪.‬‬ ‫توکلــی ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت‬ ‫پژوهش هــای حــوزه علــوم و مهندســی‬ ‫اقیانوســی‪ -‬جــوی‪ ،‬خواســتار افزایــش‬ ‫همــکاری و همدلــی بیــن اعضــای هیــات‬ ‫علمــی‪ ،‬کارشناســان پژوهشــی و کارمنــدان‬ ‫پژوهشــگاه شــد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی مهــدی نیــا معــاون پژوهشــی‬ ‫نیــز در ایــن جلســه گزارشــی از فعالیت هــای‬ ‫پژوهشــگاه در هفتــه پژوهــش از جمله برگزاری‬ ‫کارگاه هــا‪ ،‬ســخنرانی های علمــی‪ ،‬رویــداد ایــده‬ ‫پــردازی‪ ،‬ازمــون ســواد اقیانوســی را ارائــه و در‬ ‫ادامــه معیارهــای انتخــاب پژوهشــگران برتــر را‬ ‫تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن مراســم از ســه عضــو‬ ‫هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس‬ ‫شناســی و علــوم جــوی؛ دکتــر پرویــن‬ ‫غفاریــان‪ ،‬پژوهشــگر برتــر پژوهشــکده علــوم‬ ‫جــوی‪ ،‬دکتــر عبدالمجیــد نــادری‪ ،‬پژوهشــگر‬ ‫برتــر پژوهشــکده علــوم دریایــی و دکتــر‬ ‫مســعود مــرادی‪ ،‬پژوهشــگر برتــر پژوهشــکده‬ ‫فنــاوری و مهندســی دریــا بــه عنــوان محققــان‬ ‫برگزیــده ســال ‪ 1401‬تقدیــر شــد‪.‬‬ صفحه 34 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪35‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫در چهارمیــن همایــش فیلتراســیون و‬ ‫اســتانداردها؛‬ ‫با حضور استاندار خراسان رضوی؛‬ ‫برگزیدگان پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی تجلیل شدند‬ ‫مراســم تجلیــل از برگزیــدگان پژوهــش و‬ ‫فنــاوری اســتان خراســان رضــوی بــا حضــور‬ ‫اســتاندار خراســان رضــوی‪ ،‬رئیــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری مشــهد‪ ،‬سرپرســت دانشــگاه‬ ‫فردوســی مشــهد‪ ،‬تعدادی از مســووالن اســتان‬ ‫و پژوهشــگران برتــر اســتانی در دانشــگاه‬ ‫فردوســی مشــهد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫بــه گــزارش روابــ ‬ ‫فنــاوری خراســان رضــوی‪ ،‬در ایــن مراســم‬ ‫اســتاندار خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه‬ ‫چالش هــای فرهنگــی و اجتماعــی در جامعــه‬ ‫گفــت‪ :‬دشــمن بنــا دارد واقعیت هــا را معکــوس‬ ‫جلــوه کنــد امــا راه انقــاب افتخارافریــن اســت‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش ‪:‬‬ ‫و بنــا داریــم بــه جامعــه ای بــا تمــدن دینــی‬ ‫دسترســی پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫و ‪ ۶۶‬کارگاه اموزشــی و ‪ ۳۰‬نشســت تخصصــی‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫یعقوب علــی نظــری افــزود‪ :‬جامعــه ای رشــد‬ ‫می کنــد کــه اهــداف بلنــدی داشــته باشــد و‬ ‫عــاوه بــر ان بایــد توانایی هــا را نیــز تقویــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر احــد ضابــط نیز اذعان داشــت‬ ‫‪ :‬امســال نمایشــگاه پژوهــش ماننــد ســال های‬ ‫قبــل نبــود امــا اســتقبال خوبــی صــورت گرفت‬ ‫کــه جــای امیــد دارد و امیدواریــم ســال بعــد‬ ‫خروجی هــای خوبــی از پژوهش هــا داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬هیــچ موضوعــی نیســت کــه‬ ‫تکلیفــش در اســتان روشــن نباشــد مثــا بــرای‬ ‫ســاخت مســکن‪ ،‬مــردم را دخیــل می کنیــم‬ ‫تــا بــا ســرعت بیشــتری کار انجــام شــود و‬ ‫دوســتی‪ ،‬ســرعت عمل و عطوفــت نیــاز ایــن‬ ‫روزهــا اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن رئیــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خراســان رضــوی و مدیــر اجرایــی نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری و فــن بــازار‬ ‫اســتان خراســان گزارشــی از عملکــرد ایــن‬ ‫نمایشــگاه ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر مســعود میرزائــی گفــت‪ :‬طــی برگــزاری‬ ‫ایــن نمایشــگاه ‪ ۹۱‬تعهدنامــه بــه امضــا رســید‬ ‫در پایــان ایــن مراســم از پژوهشــگران برتــر‬ ‫اســتانی‪ ،‬فنــاوران تاثیرگــذار برتــر‪ ،‬واحدهــای‬ ‫فنــاور برتــر‪ ،‬شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫نوپــای برتــر‪ ،‬و برخــی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن مراســم حامــد‬ ‫ســازگاران مدیرعامــل شــرکت ســنجش ره اورد‬ ‫نیــکان ســناباد و مهنــدس محمدرضــا صفــری‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت افــق انــرژی صــدرا پــس از‬ ‫ممیزی هــای فــراوان بــه عنــوان برتریــن هــای‬ ‫پژوهــش و فنــاور اســتان برگزیــده شــدند‪.‬‬ ‫حضور وزیر علوم در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران‬ ‫وزیــر علــوم بــه مناســبت هفتــه پژوهــش و‬ ‫فنــاوری در پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی‬ ‫شــیمی ایــران حضــور یافــت و ضمــن تبریــک‬ ‫ایــن هفتــه‪ ،‬گــزارش مســئوالن این پژوهشــگاه‬ ‫در خصــوص اقدامــات انجــام شــده و پیــش رو‬ ‫را اســتماع کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫بــه نقــل از پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی‬ ‫شــیمی ایــران‪ ،‬دکتــر محمدعلــی زلفــی گل‬ ‫در چهارمیــن روز از هفتــه پژوهــش بــا حضــور‬ ‫در ایــن پژوهشــگاه در نشســت هیئــت رئیســه‬ ‫شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬دکتــر احمــد شــعبانی‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی‬ ‫ایــران گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده و‬ ‫برنامههــای در دســت اقــدام را ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر زلفــی گل بدلیــل شــرکت در برنامــه‬ ‫دیگــری کــه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــرای‬ ‫وی تــدارک دیــده شــده بــود نتوانســت در‬ ‫مراســم هفتــه پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه‬ ‫حضــور یابنــد و از دکتــر شــعبانی رئیــس‬ ‫پژوهشــگاه خواســت تــا مراتــب ســام و عــرض‬ ‫تبریــک دکتــر زلفــی گل را بــه مناســبت هفته‬ ‫بزرگداشــت پژوهــش و فنــاوری بــه برگزیدگان‬ ‫منتخــب (پژوهشــگر و فنــاور برتر‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫نمونــه‪ ،‬کارشناســان برتــر پژوهشــی و مجموعــه‬ ‫خانــواده بــزرگ پژوهشــگاه) ایــن هفتــه ابــاغ‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬تــا در‬ ‫زمــان مناســب دیگــری در جمــع خانــواده‬ ‫بــزرگ پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی‬ ‫ایــران حضــور یافتــه و از بخــش هــای ایــن‬ ‫پژوهشــگاه بازدیــد کنــد‪.‬‬ ‫همزمان با هفته پژوهش و فناوری‬ ‫برترین های پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورد تجلیل قرار گرفتند‬ ‫در چهارمیــن روز از هفتــه پژوهــش و فنــاوری‬ ‫از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر‪ ،‬کارشناســان‬ ‫پژوهشــی و دانشــجویان نمونــه مقاطــع‬ ‫کارشناســی ارشــد و دکتــری پژوهشــگاه‬ ‫شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران قدردانــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران در‬ ‫ایــن مراســم کــه بــا حضــور اعضــای هیــات‬ ‫رئیســه‪ ،‬اعضــای هیــات علمــی‪ ،‬دانشــجویان‪،‬‬ ‫کارشناســان و کارمنــدان برگــزار شــد از‬ ‫برتریــن هــای پژوهشــگاه از جملــه پژوهشــگر‬ ‫برتــر‪ ،‬فنــاور برتــر‪ ،‬کارشناســان پژوهشــی برتــر‬ ‫و دانشــجویان نمونــه در مقاطــع کارشناســی‬ ‫ارشــد و دکتــری قدردانــی و لــوح ســپاس‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه بــه انــان اهــداء شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم دکتــر شــعبانی رئیــس‬ ‫پژوهشــگاه ضمــن تبریــک هفتــه بزرگداشــت‬ ‫پژوهــش و فنــاوری بــا اعطــای لــوح ســپاس‬ ‫از تالشــهای علمــی ارزنــده خانــم دکتــر مریــم‬ ‫افشــارپور عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده‬ ‫توســعه فراِیندهــای شــیمیائی به عنــوان‬ ‫پژوهشــگر برتــر ســال ‪1401‬قــدرد انــی کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه همچنیــن بــا اعطــای لــوح‬ ‫ســپاس از تالشــهای ارزنــده علمــی خانــم‬ ‫دکتــر مهســا باغبــان صالحــی عضــو هیــات‬ ‫علمــی پژوهشــکده مهندســی نفــت و مدیــر‬ ‫دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت پژوهشــگاه کــه‬ ‫عنــوان فنــاور برتــر ســال ‪ 1401‬را کســب‬ ‫نمــوده انــد تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم دکتــر شــعبانی بــه‬ ‫استانداردهای روز دنیا و اثرات‬ ‫ان بر راندمان توربین های گازی‬ ‫معرفی و بررسی شدند‬ ‫ســه نفــر از دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل‬ ‫در پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمیبه‬ ‫نــام هــای زینــب الســادات خاتمــی در مقطــع‬ ‫کارشناســی ارشــد رشــته مهندســی شــیمی‬ ‫‪ ،‬فهیمــه حکــم ابــادی و الهــام فرهــادی در‬ ‫مقطــع دکتــرای شــیمی الــی کــه عنــوان‬ ‫دانشــجوی نمونــه را کســب کــرده انــد بــا‬ ‫اعطــای لــوح ســپاس قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه در بخــش دیگــری از ایــن‬ ‫مراســم بــه خانــم هــا نــدا اکبــری مبارکــه و‬ ‫ســمیه جلیــل زاده کــه عنــوان کارشــناس‬ ‫پژوهشــی برتــر را در ســالجاری کســب کــرده‬ ‫انــد لــوح ســپاس و هدیــه ای تقدیــم کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه‬ ‫نقــل از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‪،‬‬ ‫چهارمیــن همایــش فیلتراســیون و بررســی‬ ‫اثــرات ان بــر راندمــان توربین هــای گازی‬ ‫توســط ازمایشــگاه تخصصــی فیلتراســیون‬ ‫شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‬ ‫بــا مشــارکت مرکــز ازمــون‪ ،‬بازرســی و‬ ‫اســتاندارد نیــرو (ابــا نیــرو)‪ ،‬بــا حضــور‬ ‫صنعتگــران و فعــاالن حــوزه نیروگاه هــای‬ ‫بــرق کشــور‪ ،‬پاالیشــگاه های گاز پــارس‬ ‫جنوبــی و شــرکت های انتقــال گاز در ســالن ‬ ‫همایش هــای پژوهشــگاه نیــرو برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جــان دوچوفســکی و تورســتن اســتوفل دو‬ ‫ســخنران المانــی‪ ،‬در ایــن همایــش کــه بــا‬ ‫هدف اشــنایی و اســتفاده از اســتانداردهای روز‬ ‫دنیــا در حــوزه فیلتراســیون و انتقــال دانــش‬ ‫فیلتراســیون و جداســازی در صنایــع کاربــردی‬ ‫کشــور برگــزار شــد‪ ،‬بــه بحــث تصفیــه‬ ‫ســیاالت هیدرولیــک و ســیاالت روان کننــده‬ ‫در سیســتم های توربیــن و همچنیــن‬ ‫اســتانداردهای جدیــد فیلترهــا پرداختنــد‪.‬‬ ‫معرفــی اســتانداردهای روز دنیــا بــه خصــوص‬ ‫اشــنایی بــا ایــن بخــش کمتــر شــناخته شــده‬ ‫از صنعــت کــه بــه عنــوان یکــی از ‪ 5‬کاالی‬ ‫پرمصــرف نیروگاهــی معرفــی شــده اســت‪،‬‬ ‫معرفــی خدمــات ازمایشــگاه فیلتراســیون‬ ‫شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشــی نحــوه طراحــی و فراینــد مهندســی‬ ‫در حــوزه فیلتراســیون و جداســازی‪ ،‬بررســی‬ ‫الزامــات بازرســی و بهره بــرداری صحیــح‬ ‫از فیلترهــای مــورد مصــرف در نیروگاه هــا‪،‬‬ ‫بررســی اثــرات الودگــی بــر کاهــش راندمــان‬ ‫توربین هــا و راهکارهــای جلوگیــری از ان و‬ ‫برگــزاری جلســه اشــتراک تجــارب‪ ،‬از جملــه‬ ‫محورهــای ایــن همایــش بــود‪ .‬گفتنــی‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن همایــش بــا حضــور متخصصــان‬ ‫و دســت اندرکاران صنایــع مختلــف همچــون‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬تولیــد و مدیریــت‬ ‫نیــرو و تولیدکننــدگان‪ ،‬پیــرو انعقــاد‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری مشــترک (ازمایشــگاه‬ ‫همــکار)‪ ،‬ازمایشــگاه شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان و مجموعــه ازمایشــگاه‬ ‫پژوهشــگاه نیــرو (ابــا نیــرو) در راســتای‬ ‫امــکان تســت و بومی ســازی انــواع فیلترهــای‬ ‫صنعتــی و نیروگاهــی و همچنیــن همــکاری‬ ‫مشــترک ایــن دو ازمایشــگاه در زمینــه‬ ‫تهیــه دســتورالعمل ازمــون و تحویل گیــری‬ ‫فیلترهــای هــوای نیروگاهــی و ارتقــای ســطح‬ ‫دانــش فنــی در ایــن زمینــه‪ ،‬برگــزار شــد‪.‬‬ صفحه 35 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪36‬‬ ‫گزارش عملکرد پژوهشگاه مواد و انرژی در هفته پژوهش و فناوری ‪1401‬‬ ‫حضور پژوهشگاه مواد و انرژی در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار کشور‬ ‫تجهیــزات ازمایشــگاهی ســاخت داخــل و‬ ‫چهارمیــن نمایشــگاه تســتا‪ ،‬بــا حضــور وزیــر‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬معــاون علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬معــاون پژوهشــی‬ ‫وزیــر علــوم و رئیــس ســتاد ملــی پژوهــش و‬ ‫فنــاوری‪ ،‬رئیــس جهــاد دانشــگاهی‪ ،‬جمعــی‬ ‫از مدیــران اموزش عالــی کشــور و همچنیــن‬ ‫محققــان و پژوهشــگران سراســر کشــور‪ ،‬شــنبه‬ ‫‪ 19‬اذرمــاه جــاری در محــل نمایشــگاه بیــن‬ ‫المللــی تهــران اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫پژوهشــگاه مــواد و انــرژی بــا ارائــه‬ ‫دســتاوردهای فناورانــه خــود در بیســت و‬ ‫ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و‬ ‫فنــاوری و فن بــازار کشــور شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫و فن بــازار همزمــان بــا دهمیــن نمایشــگاه‬ ‫در ایــن نمایشــگاه کــه بــا شــرکت دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه ها‪ ،‬پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫و دیگــر مراکــز امــوزش عالــی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫بــرای نخســتین بــار ‪ 28‬غرفــه بــه انجمن هــای‬ ‫علمــی دانشــجویی اختصــاص یافــت و ایــن‬ ‫انجمن هــا در یــک رقابــت کشــوری توانســتند‬ ‫در نمایشــگاه حضــور یابنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن تقدیــر از دانش امــوزان پژوهشــگر‬ ‫برتــر بــا همــکاری امــوزش و پــرورش و‬ ‫برگــزاری نشســت مدیــران ارتبــاط بــا صنعــت‬ ‫دانشــگاه ها بــا حضــور برخــی از معاونــان‬ ‫وزارتخانه هــای مختلــف (‪ 20‬اذر)‪ ،‬جشــنواره‬ ‫تقدیــر از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر (‪24‬‬ ‫اذر) و نیــز توجــه بــه موضوعــات جدیــد علمــی‬ ‫ماننــد متــاورس و اختصــاص یــک غرفــه بــه‬ ‫علــوم پایــه بــه مناســبت ســال جهانــی علــوم‪،‬‬ ‫از دیگــر برنامه هــای مهــم بیســت و ســومین‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری و‬ ‫فن بــازار کشــور بــود‪.‬‬ ‫انتخاب مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان بهترین مرکز رشد استان البرز‬ ‫مرکــز رشــد پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در‬ ‫هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان البــرز بــه‬ ‫عنــوان مرکــز رشــد برتــر اســتان معرفــی‬ ‫و مــورد تجلیــل اســتاندار البــرز ‪ ،‬رئیــس‬ ‫مرکــز شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‬ ‫و مســئوالن اســتانی قــرار گرفــت‪ .‬در هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری امســال‪ ،‬بخــش انتخــاب‬ ‫مرکــز رشــد برتــر اســتان بــا توجــه بــه‬ ‫شــاخص هایی همچــون زیرســاخت؛ فضاهــا‪،‬‬ ‫امکانــات‪ ،‬ازمایشــگاه ها و کارگاه هــا‪ ،‬نیــروی‬ ‫انســانی؛ دوره هــای اموزشــی مدیریــت و‬ ‫کارکنــان‪ ،‬بروزرســانی گزارشــات عملکــرد در‬ ‫ســامانه های ارزیابــی مراکــز رشــد کشــور‬ ‫‪ ،‬ارائــه خدمــات بــه واحدهــای فنــاور ماننــد‬ ‫دوره هــای اموزشــی و مشــاوره‪ ،‬خدمــات‬ ‫ازمایشــگاهی و جــذب تســهیالت و در نهایــت‪،‬‬ ‫خروجی هــای واحدهــای فنــاور شــامل تعــداد‬ ‫واحدهــا‪ ،‬هســته و شــرکت های دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫مقــدار گــردش مالــی شــرکت ها و محصــوالت‬ ‫انهــا و تعــداد پرســنل‪ ،‬مــورد بررســی و داوری‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬مرکــز رشــد پژوهشــگاه مــواد‬ ‫و انــرژی در معیارهــای مربوطــه بــا اخــذ‬ ‫حداکثــری امتیــاز‪ ،‬به عنــوان مرکــز رشــد برتــر‬ ‫اســتان انتخــاب شــد‪.‬در معیــار شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬در مرکــز رشــد پژوهشــگاه‬ ‫بیشــتر از ‪ ۶۰‬درصــد شــرکت هــا‪ ،‬دانــش‬ ‫بنیــان هســتند کــه عمــده ایــن شــرکت هــا‬ ‫بیــش از یــک محصــول دانــش بنیــان دارنــد‬ ‫بنابرایــن محصــوالت دانــش بنیــان مرکــز‬ ‫رشــد پژوهشــگاه فراتــر از تعــداد شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن موفقیــت حاصــل تــاش جوانــان و فــارغ‬ ‫التحصیالنــی اســت کــه پــا بــه عرصــه اقتصــاد‬ ‫دانــش محــور گذاشــتند و بــرای تولیــد‪،‬‬ ‫توســعه‪ ،‬بازاریابــی و فــروش محصــوالت دانــش‬ ‫بنیــان زحمــت کشــیدند ‪.‬‬ ‫بــا راه انــدازی مراکــز نــواوری مدنظــر و‬ ‫همچنیــن ایجــاد پردیــس تخصصــی فنــاوری‬ ‫مــواد و انــرژی‪ ،‬پژوهشــگاه خواهــد توانســت بــه‬ ‫قطــب اقتصــاد دانــش بنیــان در اســتان تبدیــل‬ ‫شــود و یکــی از بازیگــران مهــم در ایــن زیســت‬ ‫بــوم در کشــور به ویــژه در موضــوع تخصصــی‬ ‫مــواد و انــرژی باشــد‪.‬‬ صفحه 36 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪37‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫انتخاب واحد فناور پیشگامان فلزات البرز مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان‬ ‫فناور برتر مرکز رشد استان البرز‬ ‫رشــدی (مســتقر در مراکــز رشــد) فنــاور برتــر‬ ‫دانشــجویی و فنــاور برتــر دســتگاهی (فنــاوران‬ ‫دســتگاه های دیگــر) معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن پژوهشــگران برتــر از دانشــگاه ها و‬ ‫مراکــز وابســته بــه وزارت علــوم و دســتگاه های‬ ‫دیگــر‪ ،‬نشــریات برگزیــده و انجمــن علمــی‬ ‫برگزیــده نیــز معرفــی و تجلیــل شــدند‪.‬‬ ‫مهنــدس امیــر چــکاو مدیرعامــل واحــد فنــاور‬ ‫پیشــگامان فلــزات البــرز مســتقر در مرکز رشــد‬ ‫پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در مراســم تجلیــل‬ ‫از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور در هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری ســال جــاری‪ ،‬به عنــوان‬ ‫فنــاور برتــر مرکــز رشــدی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫در اییــن تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران‬ ‫کشــور کــه بــا حضــور وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری و مســئوالن ســتاد ملــی هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬در ســالن همایش هــای‬ ‫بین المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬فنــاوران برتــر در چنــد بخــش فنــاور برتر‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬فنــاور برتــر پارکــی (مســتقر در‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری) فنــاور برتــر مرکــز‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬برتریــن اعضــای هیات علمــی‬ ‫در زمینــه ارتبــاط بــا صنعــت‪ ،‬اســتانداران‬ ‫برتــر حامــی فنــاوری و اســتانداران و روســای‬ ‫دانشــگاه های حامــی پژوهــش و فنــاوری نیــز‬ ‫مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫انتخاب واحد فناور پیشگامان فلزات البرز مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان‬ ‫فناور برتر مرکز رشد استان البرز‬ ‫انتخاب دکتر محمد فرویزی عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان‬ ‫پژوهشگر برتر استان البرز‬ ‫دکتــر محمــد فرویــزی عضــو هیات علمــی‬ ‫پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در مراســم تقدیــر‬ ‫از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر اســتان البــرز‬ ‫در هفتــه پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬به عنــوان‬ ‫پژوهشــگر برتــر اســتان البــرز معرفــی شــد‪.‬‬ ‫دکتــر فرویــزی در مراســم تجلیــل از‬ ‫پژوهشــگران و فنــاوران برتــر اســتان کــه‬ ‫بــا حضــور اســتاندار البــرز ‪ ،‬رئیــس مرکــز‬ ‫شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و‬ ‫مســئوالن اســتانی‪ ،‬در دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد کــرج برگــزار شــد‪ ،‬به عنــوان پژوهشــگر‬ ‫برتــر در بخــش فنــی و مهندســی‪ ،‬معرفــی و از‬ ‫وی تقدیــر به عمــل امــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم از پژوهشــگران برتــر اســتان‬ ‫کــه شــامل پژوهشــگران برتــر دانشــگاهی‪،‬‬ ‫دانــش امــوزی و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫می باشــند تقدیــر شــد ‪.‬‬ ‫دیگــر اقدامــات پژوهشــگاه در‬ ‫هفتــه پژوهــش و فنــاوری ‪1401‬‬ ‫ برگــزاری نشس ـت های فنــاوری در حاشــیه‬‫نمایشــگاه پژوهــش اســتانی البــرز و نمایشــگاه‬ ‫پژوهــش و فــن بــازار ملــی‪.‬‬ ‫ برگــزاری دوره هــای اموزشــی « اینــده‬‫مشــاغل و مشــاغل اینــده» و « تبییــن‬ ‫اســتاندارد محصــوالت دانــش بنیــان»‪.‬‬ ‫ افتتــاح ســامانه تخفیفــات خدمــات‬‫ازمایشــگاهی بــرای واحدهــای فنــاور مرکــز‬ ‫رشــد‪.‬‬ ‫ برگــزاری تــور فنــاوری واحدهــای صنعتــی‬‫و ســرمایه گــذاران از مجموعــه شــرکت ها و‬ ‫کارگاهــای مرکــز رشــد‪.‬‬ ‫ ایجــاد ارتبــاط بیــن واحدهــای فنــاور مرکــز‬‫رشــد و برنامــه رادیــو ایــران‪.‬‬ ‫ برگــزاری دو کارگاه اموزشــی بــا عناویــن‬‫مالکیــت فکــری و ثبــت پتنــت ‪ -‬اثــر بخشــی‬ ‫ایمنــی در ازمایشــگاه هــای مــواد در نمایشــگاه‬ ‫هفتــه پژوهــش ملــی‬ ‫ ثبــت فنــاوری هــای اعضــای هیــات علمــی‬‫پژوهشــگاه در ســامانه ایــران ‪ -‬تــک هــاب بــه‬ ‫جهــت داوری‬ ‫مهنــدس امیــر چــکاو مدیرعامــل واحــد فنــاور‬ ‫پیشــگامان فلــزات البرز مســتقر در مرکز رشــد‬ ‫پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در مراســم تجلیــل‬ ‫از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور در هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری ســال جــاری‪ ،‬به عنــوان‬ ‫فنــاور برتــر مرکــز رشــدی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫در اییــن تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران‬ ‫کشــور کــه بــا حضــور وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری و مســئوالن ســتاد ملــی هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬در ســالن همایش هــای‬ ‫بین المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬فنــاوران برتــر در چنــد بخــش‬ ‫فنــاور برتــر دانشــگاهی‪ ،‬فنــاور برتــر پارکــی‬ ‫(مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری)‬ ‫فنــاور برتــر مرکــز رشــدی (مســتقر در مراکــز‬ ‫رشــد) فنــاور برتــر دانشــجویی و فنــاور برتــر‬ ‫دســتگاهی (فنــاوران دســتگاه های دیگــر)‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن پژوهشــگران برتــر از دانشــگاه ها و‬ ‫مراکــز وابســته بــه وزارت علــوم و دســتگاه های‬ ‫دیگــر‪ ،‬نشــریات برگزیــده و انجمــن علمــی‬ ‫برگزیــده نیــز معرفــی و تجلیــل شــدند‪.‬‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬برتریــن اعضــای هیات علمــی‬ ‫در زمینــه ارتبــاط بــا صنعــت‪ ،‬اســتانداران‬ ‫برتــر حامــی فنــاوری و اســتانداران و روســای‬ ‫دانشــگاه های حامــی پژوهــش و فنــاوری نیــز‬ ‫مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد‪.‬‬ صفحه 37 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪38‬‬ ‫رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری‬ ‫انجام طرح های تحقیقاتی بین المللی باید با اولویت رفع مسائل کشور به فرهنگ تبدیل شود‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک‬ ‫و زیســت فناوری مقاله محــوری را در مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی به ویــژه پژوهشــگاه ها‬ ‫مهم تریــن مشــکل پژوهــش دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫انجــام طرح هــای تحقیقاتــی گســترده و‬ ‫بین المللــی بایــد بــا اولویــت رفــع مســائل‬ ‫کشــور‪ ،‬بــه فرهنــگ تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر جــواد محمــدی مهم تریــن مشــکل‬ ‫پژوهــش در پژوهشــگاه ها را ایین نامــه فعلــی‬ ‫ارتقــای اعضــای هیات علمــی دانســت و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مقاله محــوری مهم تریــن مشــکل‬ ‫در پژوهشــگاه ها اســت؛ زیــرا بــر اســاس‬ ‫ایین نامــه ارتقــای اعضــای هیــات علمــی‪،‬‬ ‫انتشــار مقالــه موجــب ارتقــا می شــود‪ .‬اعضــای‬ ‫هیات علمــی هــم عــادت کرده انــد پروژه هــای‬ ‫تحقیقاتــی کوچــک و گاهــی بــدون توجــه بــه‬ ‫مســائل اصلــی جامعــه و بــرای تولیــد مقالــه را‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬در حالــی کــه بایــد حــل مســائل‬ ‫جامعــه و بی نیــازی کشــور از واردات مبنــای‬ ‫ارتقــا و ترفیــع اعضــای هیــات علمــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســاله دیگــر نهادینه شــدن‬ ‫فرهنــگ ضــرورت نوشــتن مقالــه در دانشــگاه ها‬ ‫و پژوهشگاه هاســت‪ ،‬همــه اعضــای هیــات‬ ‫علمــی بایــد پاســخگوی نیــاز جامعــه باشــند‬ ‫و مســائل جامعــه را در همــه حوه هــای علــوم‬ ‫انســانی‪ ،‬پزشــکی و علــوم پایــه رفــع کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی در جامعــه مســاله داریــم بایــد ایــن‬ ‫مســائل حــل شــود و بــه جــای نوشــتن کتــاب‬ ‫و مقالــه کــه خــوب اســت‪ ،‬بایــد ایــن مســائل‬ ‫را هــم حــل کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک‬ ‫و زیســت فناوری تصریــح کــرد‪ :‬دانشــگاه‬ ‫بــرای حــل مســائل جامعــه ســاخته شــده و‬ ‫خــودش نبایــد مســاله شــود‪ ،‬بنابرایــن بایــد‬ ‫جهــت پژوهــش را بــه گون ـه ای تغییــر دهیــم‬ ‫کــه بــرای تولیــد محصــول مــورد نیــاز کشــور‪،‬‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫محمــدی بــا تاکیــد بــر انجــام کار گروهــی‪،‬‬ ‫بین رشــته ای و بین دانشــگاهی گفــت‪:‬‬ ‫طرح هــای تحقیقاتــی بایــد گروهــی و‬ ‫بین دانشــگاهی و حتــی بــا محققــان‬ ‫بین المللــی تعریــف کنیــم و خودمــان مدیــر‬ ‫طــرح باشــیم‪ .‬کارهــای بــزرگ را بــا ‪ ۲‬اســتاد و‬ ‫دانشــجو نمی تــوان انجــام داد‪ ،‬طرح هــا بایــد‬ ‫در ســطح بین المللــی و بــه شــکل گســترده‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫تاکیــد بــر انجــام طرح هــای‬ ‫بین ا لمللــی‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد انجــام طرح هــای‬ ‫تحقیقاتــی گســترده و بین المللــی را نهادینــه‬ ‫کنیــم تــا بــه فرهنــگ تبدیــل شــود‪ .‬می تــوان‬ ‫مســائل ملــی را در قالــب یــک هــدف بــزرگ و‬ ‫متشــکل از چنــد بخــش تعریــف کــرد کــه هــر‬ ‫تکــه از ان را یــک محقــق یــا اســتاد دانشــگاه‬ ‫و عضــو هیات علمــی پژوهشــگاه بــه عهــده‬ ‫بگیــرد و انجــام دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و‬ ‫زیســت فناوری همچنیــن گفــت‪ :‬پژوهشــگاه‬ ‫بــه دنبــال تعریــف پروژه هــای ملــی بــا‬ ‫مشــارکت تمــام ظرفیت هــای داخــل از‬ ‫بخــش خصوصــی و بین المللــی هســتیم‪.‬‬ ‫ایرانیــان خــارج از کشــور کــه در بخش هــای‬ ‫تخصصــی کار می کننــد و عالقــه زیــادی هــم‬ ‫بــه ایــران دارنــد می تواننــد شــرایط همــکاری‬ ‫در بخش هــای بین المللــی را تســهیل کننــد‬ ‫معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران‪:‬‬ ‫و ظرفیــت خوبــی در ایــن زمینــه بــه شــمار‬ ‫می اینــد‪.‬‬ ‫تعریــف طرح هــای پژوهشــی‬ ‫بــر اســاس تقاضامحــوری و‬ ‫عر ضه محــو ر ی‬ ‫محمــدی درمــورد فعالیت هــای ایــن‬ ‫پژوهشــگاه در یــک ســال گذشــته هــم اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬محــور فعالیت هــای مــا در پژوهشــگاه‬ ‫انجــام فعالیت هــا بــر اســاس تقاضامحــوری‬ ‫و عرضه محــوری اســت کــه در ســند نقشــه‬ ‫جامــع علمــی کشــور و ســند دانشــگاه‬ ‫اســامی نیــز بــر انهــا تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا تقاضامحــوری نیازهــای جامعــه را رفــع‬ ‫می کنیــم و بــر اســاس عرضه محــوری در‬ ‫موضوعــات در لبــه دانــش پژوهــش انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬رفــع نیــاز صنایــع مختلــف‪ ،‬وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬دانشــگاه ها و وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی و‬ ‫موضوعــات ملــی را در اولویــت قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کمــک بــه تامیــن امنیــت غذایــی‬ ‫کشــور رویکــرد اصلــی پژوهشــگاه بــوده اســت‬ ‫و بــر ایــن اســاس کیت هــای تشــخیص ســریع‬ ‫بیماری هــای دام و طیــور را ســاختیم کــه بــه‬ ‫زودی وارد بــازار می شــود‪ .‬همچنیــن در حــوزه‬ ‫تولیــد بــذر هیبریــد (متشــکل از دو رقــم بــذر)‬ ‫بــرای تولیــد بــذر تخــم افتابگــردان از ســال ها‬ ‫قبــل طرحــی در پژوهشــگاه اغــاز شــده ولــی‬ ‫در ســال های اخیــر متوقــف شــده بــود‪ .‬ایــن‬ ‫طــرح دوبــاره فعــال شــد و امیدواریــم بــه بــذر‬ ‫اصالح شــده ای منجــر شــود کــه بــه بهبــود‬ ‫کمــی و کیفــی تولیــد روغــن افتابگــردان در‬ ‫ّ‬ ‫نهایــت کمــک می کنــد و جلــوی واردات بــذر‬ ‫نیــز گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن ارقــام جدیــد زیتونــی را‬ ‫در مینودشــت بــه دســت اوردیــم کــه نســبت‬ ‫بــه ســرما‪ ،‬قــارچ و خشــکی مقــاوم هســتند‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه تهــران ادامه داد‪ :‬پژوهشــگران‬ ‫ایــن پژوهشــگاه همــراه بــا محققــان پژوهشــگاه‬ ‫دانش هــای بنیــادی و محققانــی از دانشــگاه‬ ‫صنعتــی شــریف دســتگاه نمونــه بــردار‬ ‫خــودکار (اتوســمپلر ‪ )Autosampler‬را‬ ‫ســاختند کــه نیــاز بــه حضــور نیــروی انســانی‬ ‫را بــرای تمیــز کــردن پلیت هــای نمونــه خــون‬ ‫رفــع می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه توســعه مالــچ زیســتی در ایــن‬ ‫پژوهشــگاه از مدت هــا قبــل اشــاره کــرد و‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬مســاله ریزگردهــا در غــرب اســیا‪،‬‬ ‫مســاله ای جــدی اســت کــه بایــد بــا راهکارهای‬ ‫کم خطــر ان را رفــع کــرد‪ .‬بــا اینکــه مالــچ‬ ‫زیســتی توســط محققــان پژوهشــگاه مهندســی‬ ‫ژنتیــک توســعه داده شــده اســت‪ ،‬ســازمان‬ ‫محیــط زیســت بــرای اســتفاده از ایــن محصول‬ ‫همــکاری نمی کنــد؛ در حالــی کــه در تولیــد‬ ‫ایــن مالــچ از باکتری هــای موجــود در خــاک‬ ‫اســتفاده شــده کــه بی ضــرر هــم هســت‪.‬‬ ‫تولیــد پروبیوتیــک بــه عنــوان خــوراک دام و‬ ‫طیــور و ابزیــان‪ ،‬پوســت مصنوعــی و بــذر گیــاه‬ ‫چغندرقنــد مقــاوم بــه ویــروس رایزومانیــا از‬ ‫دیگــر فعالیت هــای پژوهشــگاه بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی‬ ‫ژنتیــک و زیســت فناوری همچنیــن اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تفاهم نامــه ای هــم بــا ســازمان‬ ‫کشــورهای صادرکننــده زعفــران‪ -‬اوســک‪/‬‬ ‫‪Organization of the Saffron‬‬ ‫‪ Exporting Country‬بــرای انجــام‬ ‫تحقیقاتــی بــه منظــور افزایــش ســطح‬ ‫زیرکشــت زعفــران و بهبــود کمــی و کیفــی‬ ‫زعفــران امضــا شــده اســت‪.‬‬ ‫پژوهش باید منجر به فناوری و تولید نهایی شود‬ ‫رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــران در اییــن گرامیداشــت هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری در دانشــگاه قــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته بــا پیونــد پژوهــش بــه فنــاوری‬ ‫و نــواوری‪ ۴۱ ،‬هــزار اشــتغال در حــوزه‬ ‫دانش بنیان هــا ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫زمانیــان بــا بیــان اینکــه رتبــه و تعــداد اســناد‬ ‫علمــی ایــران در پایــگاه اســکوپوس در جایــگاه‬ ‫یازدهــم اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ثابــت شــدن‬ ‫رونــد صعــودی مقــاالت علمــی ایــران محــل‬ ‫تامــل دارد و بایــد وضعیــت شــتاب علمــی را‬ ‫دوبــاره احیــا کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران‪ ،‬دکتــر‬ ‫حســن زمانیــان‪ ،‬معــاون وزیــر علــوم و رئیــس‬ ‫ایــن ســازمان‪ ،‬در اییــن گرامیداشــت هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری در دانشــگاه قــم‪ ،‬بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه پژوهشــی کــه منجــر بــه فنــاوری‬ ‫و تولیــد نهایــی نشــود از اهمیــت چندانــی‬ ‫برخــوردار نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال گذشــته بــا‬ ‫پیونــد پژوهــش بــه فنــاوری و نــواوری ‪۴۱‬‬ ‫هــزار اشــتغال در حــوزه دانش بنیان هــا ایجــاد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــران بــا اشــاره بــه دیپلماســی‬ ‫علمــی ایــران یــاداور شــد‪ :‬ســهم مشــارکت‬ ‫بین المللــی از کل مقــاالت کشــور نیــز ‪۳۵‬‬ ‫درصــد اســت کــه رقــم فراوانــی را نشــان‬ ‫می د هــد ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد دوبــاره بــر ضــرورت قرارگیــری‬ ‫حــوزه پژوهــش و فنــاوری در کنــار یکدیگــر‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بایــد پژوهشــکده های‬ ‫قدرتمنــدی در کشــور وجــود داشــته باشــد کــه‬ ‫ایــن امــر نیــز بــه تولیــد بیشــتر زیتــون‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬دانــش فنــی ســاخت غشــاء‬ ‫نانــو لیفــی پلــی کاپروالکتــون (‪ )PCL‬بــرای‬ ‫تشــخیص ســلول های ســرطانی موجــود‬ ‫در گــردش خــون از دیگــر دســتاوردهای‬ ‫پژوهشــگاه طــی یــک ســال اخیــر اســت‪.‬‬ ‫بتوانــد ایده هــای اســتخراج شــده را تبدیــل‬ ‫بــه محصــول و فنــاوری کنــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬هــزار و ‪ ۴۲۶‬نشــریه علمــی در‬ ‫حوزه هــای مختلــف دانشــی در ایــران چــاپ‬ ‫می شــود کــه حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از ان هــا در‬ ‫حــوزه علــوم اســامی و انســانی اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫افــزون بــر ‪ ۷۸‬هــزار مقــاالت علمــی تولیدشــده‬ ‫در ایــران در پایگاه هــای قابــل اســتناد‬ ‫بین المللــی منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــران هفتمیــن کشــور‬ ‫ازنظــر دسترســی بــه نشــریات علمــی در بیــن‬ ‫‪ ۱۳۵‬کشــور جهــان اســت و زبــان فارســی‬ ‫یازدهمیــن زبــان ازنظــر تعــداد نشــریات نمایــه‬ ‫شــده در فهرســت ژورنال هــای بــا دسترســی‬ ‫ازاد در بیــن ‪ ۸۰‬زبــان جهــان اســت‪.‬‬ ‫زمانیــان در ادامــه گفــت‪ :‬اولیــن دســتگاه‬ ‫دیالیــز و دســتگاه دیالیــز پرتابــل کشــور‬ ‫بــه همــت ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــران ساخته شــده و هم اکنــون‬ ‫نســل پنجــم و ششــم ان در حــال صــادرات بــه‬ ‫کشــور های مختلــف اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا ســاخت انبــوه‬ ‫و تجاری ســازی دســتگاه دیالیــز پرتابــل‬ ‫دیگــر نیــازی بــه حضــور بیمــاران کلیــوی‬ ‫بــه بیمارســتان نیســت و بیمــاران کلیــوی در‬ ‫خانــه و محــل کار خــود می تواننــد خــون را‬ ‫تصفیــه کننــد‪.‬‬ ‫زمانیــان بیــان داشــت‪ :‬ماهــواره پیش بینــی‬ ‫زلزلــه بــا مــرز دانشــی پیشــرفته از طرح هــا‬ ‫و پروژه هــای شــاخص در دســت ســاخت‬ ‫ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی‬ ‫ایــران اســت و عــاوه بــر ان ایــن ســازمان‬ ‫بــرای حــل کالن مســائل اســتان های کشــور‬ ‫نیــز امــاده همــکاری و تعامــل اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬در ایــن اییــن از ‪ ۵۵‬پژوهشــگر‬ ‫برتــر اســتان قــم در حوزه هــای مختلــف‬ ‫دانشــی بــا اهــدای لــوح‪ ،‬تقدیــر بــه عمــل‬ ‫امــد‪.‬‬ صفحه 38 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪39‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫معاون پژوهشی پژوهشگاه شیمی‪:‬‬ ‫ازمایشگاه ازدیاد برداشت نفت و پارک علم وفناوری تولید دارو راه اندازی می شود‬ ‫معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی‬ ‫پژوهشــگاه شــیمی برنامــه هــای ایــن‬ ‫پژوهشــگاه تــا پایــان امســال را تدویــن‬ ‫ســه برنامــه ملــی پژوهشــی‪ ،‬مطالعــات و‬ ‫فراهم ســازی زیرســاخت ســه طــرح تولیــد‬ ‫مــواد شــیمیایی‪ ،‬تاســیس پــارک تخصصــی‬ ‫علمــی و فنــاوری تولیــد دارو و ازمایشــگاه‬ ‫ملــی ازدیــاد برداشــت نفــت اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه‬ ‫نقــل از ایرنــا‪ ،‬شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور‬ ‫بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران بــا‬ ‫هــدف گســترش فرهنــگ پژوهــش در کشــور‬ ‫‪ ۲۵‬اذر را روز ملــی پژوهــش نام گــذاری کــرد‪.‬‬ ‫وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری نیــز از ســال‬ ‫‬‪( ‪۱۳۷۹‬و بــا تغییــرات در ایــن وزراتخانــه از‬ ‫وزارت فرهنــگ و امــوزش عالــی) چهارمیــن‬ ‫هفتــه اذر را بــه نــام هفتــه پژوهــش نــام‬ ‫گذاشــت و پــس از ان از ســال‬‪ ‪۱۳۸۴‬ایــن‬ ‫نــام بــه هفتــه پژوهــش و فنــاوری تغییــر نــام‬ ‫یافت‪‬‬.‬ایــن هفتــه تــا ســال ‪ ۱۳۹۸‬و پیــش از‬ ‫شــیوع کرونــا هر ســال بــا ابتــکار جدیــد برگزار‬ ‫می شــد و محــل گردامــدن پژوهشــگران و‬ ‫فنــاوران ایرانــی از سراســر ایــران در نمایشــگاه‬ ‫فنــاوری و فن بــازار بــود‪ ،‬بــا شــیوع کرونــا از‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۸‬هفتــه پژوهــش در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بــه صــورت کامــا مجــازی و ســال گذشــته بــه‬ ‫صــورت ترکیبــی برگــزار شــد‪ .‬هفتــه پژوهــش‬ ‫و فنــاوری اســتانی امســال از دوازدهــم تــا‬ ‫هفدهــم اذر و هفتــه پژوهــش و فنــاوری ملــی‬ ‫‪ ۱۹‬تــا ‪ ۲۵‬اذر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫در اســتانه هفتــه پژوهــش‪ ،‬علی اصغــر‬ ‫محمــدی معــاون پژوهشــی و تحصیــات‬ ‫تکمیلــی پژوهشــگاه شــیمی در گفت وگــو‬ ‫بــا خبرنــگار گــروه علــم و امــوزش ایرنــا‬ ‫بــا تشــریح فعالیت هــای پژوهشــی ایــن‬ ‫پژوهشــگاه در یــک ســال گذشــته بــه اهمیــت‬ ‫صنایــع شــیمیایی و دارویــی اشــاره کــرد و‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬صنایــع شــیمیایی و دارویــی‬ ‫دومیــن صنعــت بــزرگ جهــان و در حال رشــد‬ ‫اســت؛ بیــش از ‪ ۳۵۰‬هــزار مــاده شــیمیایی در‬ ‫ســبد محصــوالت تجــاری شــیمیایی در ســطح‬ ‫دنیــا داد و ســتد می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫معــادن‪ ،‬نیــروی انســانی متخصــص‪ ،‬ذخایــر‬ ‫سرشــار گازی و نفتــی‪ ،‬تولیــدات متنــوع مواد و‬ ‫حالل هــای صنعتــی توســط واحدهــای متعــدد‬ ‫پتروشــیمی داخــل کشــور‪ ،‬تولیــد و عرضــه‬ ‫مــواد و حالل هــای شــیمیایی مــورد نیــاز‬ ‫صنعــت و ازمایشــگاه هــای اموزشـی تحقیقاتی‪،‬‬ ‫صنایــع دارویــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬نفــت و غیــره‬ ‫یکــی از اولویت هــای نیازمحــور مراکــز‬ ‫پژوهشــی و از الزامــات فعالیت هــای دانــش‬ ‫بنیــان بــه شــمار می ایــد‪ .‬معــاون پژوهشــی‬ ‫و تحصیــات تکمیلــی پژوهشــگاه شــیمی و‬ ‫مهندســی شــیمی ایــران ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه تعــداد دانش اموختــگان علــوم شــیمی و‬ ‫مهندســی شــیمی (ســاالنه بیــش از پنــج هــزار‬ ‫نفــر در مقطــع کارشناســی ارشــد و هــزار نفــر‬ ‫در مقطــع دکتــری شــیمی در گرایش هــای‬ ‫مختلــف)‪ ،‬همچنیــن وجــود منابــع طبیعــی‬ ‫غنــی شــامل منابــع نفــت و گازی و منابــع‬ ‫معدنــی عظیــم می تــوان بــرای ایجــاد جهــش‬ ‫صنعتــی و توســعه ای مبتنــی بــر اقتصــادی‬ ‫دانــش بنیــان و جلوگیــری از مهاجــرت‬ ‫نخبــگان ایــن حــوزه اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫تولیــد ‪ ۱۳‬درصــد مــواد موثــره‬ ‫دارویــی در کشــور‬ ‫محمــدی بــه امــار دیگــری در ایــن زمینــه‬ ‫اشــاره کــرد و یــاداور شــد‪ :‬گــردش مالــی‬ ‫صنعــت دارو در جهــان بیــش از یــک هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد دالر در ســال اســت و بــا‬ ‫محاســبه ســهم ایــران بــر اســاس درصــد‬ ‫جمعیــت و بــدون در نظــر گرفتــن تنــوع‬ ‫گونه هــای گیاهــی کــه ‪ ۲‬برابــر قــاره اروپــا‬ ‫اســت‪ ،‬رتبــه دوم در ذخایــر گازی و رتبــه ســوم‬ ‫ذخایــر نفتــی‪ ،‬واحــد هــای پتروشــیمیایی‬ ‫متنــوع و گســترده در کشــور‪ ،‬منابــع غنــی‬ ‫معدنــی‪ ،‬ســهم ‪ ۲‬درصــدی در گســترش مــرز‬ ‫هــای دانــش و اســناد علمــی و شــرکت هــای‬ ‫متعــدد دارویــی از عــدد نجومــی تجــارت‬ ‫جهانــی دارو بایــد بیــش از ‪ ۱۳‬میلیــارد دالر‬ ‫در ســال باشــد‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬امــا در شــرایط‬ ‫فعلــی بیــش از ‪ ۲‬و نیــم میلیــارد دالر بــرای‬ ‫مــواد اولیــه و موثــره دارویــی صــرف واردات‬ ‫می شــود و میــزان صــادرات ایــران کمتــر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون دالر در ســال اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫گــزارش هــای رســمی حــدود هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مولکــول یــا ترکیــب شــیمیایی بــه عنــوان‬ ‫مــواد اولیــه یــا موثــره دارویــی در کشــور‬ ‫مصــرف می شــود کــه حــدود ‪ ۱۳‬درصــد‬ ‫(حــدود ‪ ۲۰۰‬ترکیــب شــیمیایی) از انهــا‬ ‫داخــل کشــور تولیــد مــی شــود‪.‬این مقــدار‬ ‫تولیــد معــادل حــدود ‪ ۲۵‬درصــد حجمــی‬ ‫و ‪ ۲۳‬درصــد ریالــی از کل صنعــت دارو در‬ ‫ایــران اســت‪ .‬همچنیــن میــزان مصــرف انــواع‬ ‫کاتالیســت هــا در ایــران حــدود ‪ ۳۰‬هــزار تــن‬ ‫بــه ارزش بالــغ بــر ‪ ۷۰۰‬میلیــون دالر در ســال‬ ‫مــی باشــد‪ .‬معــاون پژوهشــی و تحصیــات‬ ‫تکمیلــی پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی‬ ‫شــیمی ایــران درمــورد فعالیت هــای پژوهشــی‬ ‫ایــن پژوهشــگاه در یــک ســال گذشــته هــم‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســاخت و راه انــدازی ازمایشــگاه‬ ‫تخصصــی در زمینــه تزریــق مــواد شــیمیایی در‬ ‫حــوزه ازدیــاد برداشــت نفــت بـــا هــدف رفــع‬ ‫نیازهــای داخلــی بــا تاکیــد بــر تزریــق مــواد‬ ‫شــیمیایی بــه مخــازن ایــران باعــث ازدیــاد‬ ‫برداشــت از چاه هــای نفــت می شــود‪.‬‬ ‫محمــدی گفــت‪ :‬یــک درصــد افزایــش‬ ‫برداشــت از ذخایــر نفــت در چاه هــای ایــران‬ ‫وابســته بــه قیمــت روز نفــت‪ ،‬در حــدود ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیــارد دالر درامــد اضافــه بــرای کشــور‬ ‫بــه همــراه خواهــد داشــت و در ایــن راســتا‬ ‫در پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی‬ ‫ایــران در ســال ‪ ۱۴۰۱‬ســه برنامــه اصلــی و‬ ‫ملــی پژوهشــی پیگیــری مــی شــود کــه یــک‬ ‫مــورد ان از طــرف وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری‪ ،‬یــک مــورد مشــترک از طــرف وزارت‬ ‫علــوم و وزارت بهداشــت ماموریــت داده شــد و‬ ‫یــک مــورد هــم از طــرف ایــن پژوهشــگاه در‬ ‫حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫راه انــدازی ازمایشــگاه ملــی‬ ‫ازدیــاد برداشــت نفــت‬ ‫عضــو هیات علمــی پژوهشــگاه شــیمی‬ ‫بــه تغییــر مدیریــت پژوهشــگاه در ابتــدای‬ ‫امســال اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬ماموریــت تولیــد‬ ‫مــواد شــیمیایی موردنیــاز ایــران بــا رویکــرد‬ ‫اســتفاده از مــواد خــام پتروشــیمی ها و تبدیــل‬ ‫انهــا بــه مــواد بــا ارزش افــزوده بیشــتر بــا‬ ‫اســتفاده از اعضــای هیــات علمــی‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫و شــرکت های دانــش بنیــان مســتقر در‬ ‫مرکــز رشــد پژوهشــگاه و اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫پژوهشــگاه ها و دانشــگاه های کشــور همچنیــن‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان فعــال در حــوزه‬ ‫مــواد شــیمیایی در قــدم بعــدی‪ ،‬یکــی از برنامه‬ ‫هــای مهــم پژوهشــگاه در دوره جدیــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن ماموریــت ملــی از طــرف وزیــر علــوم‬ ‫بــه پژوهشــگاه ابــاغ شــد‪ .‬در ایــن راســتا‬ ‫جلســات متعــدد برگــزار شــده و بــا برنامــه‬ ‫ریــزی و امــاده ســازی زیرســاخت ها در‬ ‫اینــده نزدیــک مــواد شــیمیایی مــورد نیــاز‬ ‫کشــور به خصــوص در راســتای رفــع نیــاز‬ ‫تحقیقاتــی دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی در‬ ‫ایــن پژوهشــگاه تولیــد می شــود تــا از خــروج‬ ‫ارز و خــام فروشــی نفــت جلوگیــری و زمینــه‬ ‫اشــتغال متخصصــان فراهــم شــود‪.‬محمدی‬ ‫ماموریــت دیگــر ایــن پژوهشــگاه را احــداث‬ ‫پــارک تخصصــی علمــی و فنــاوری تولیــد‬ ‫دارو عنــوان کــرد و یــاداور شــد‪ :‬بــا احــداث‬ ‫ایــن پــارک دارویــی می توانیــم در راســتای‬ ‫یکپارچــه ســازی فعالیت هــای تحقیقاتــی و‬ ‫توســعه دانــش فنــی حدواســط های دارویــی‬ ‫در راســتای رفــع کمبودهــای دارویــی کشــور را‬ ‫تولیــد کــرده و بــا جــذب شــرکت هــای فنــاور‬ ‫و ایجــاد زیرســاخت های تبدیــل مقیــاس‬ ‫ازمایشــگاهی بــه نیمــه صنعتــی و صنعتــی در‬ ‫حــوزه دارو و در اختیــار گذاشــتن ایــن خدمات‬ ‫بــه محققــان ایــن حــوزه و شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان دارویــی گام موثــری برداشــت‪.‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ازمایشــگاه ملــی ازدیــاد برداشــت‬ ‫نفــت بــا رویکــرد اســتفاده از مــواد شــیمیایی از‬ ‫دیگــر طرح هــای کالنــی اســت کــه پژوهشــگاه‬ ‫شــیمی و مهندســی شــیمی بــا توجــه بــه‬ ‫تجربیــات موجــود اعضــای هیــات علمــی خــود‬ ‫قصــد دارد بــا حمایــت مســووالن تاســیس‬ ‫کنــد‪ .‬معــاون پژوهشــی و تحصیــات تکمیلــی‬ ‫پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران‬ ‫همچنیــن درمــورد طرح هــای تجاری ســازی‬ ‫شــده در ایــن پژوهشــگاه گفــت‪ :‬طرح هــای‬ ‫مختلفــی تجاری ســازی شــده کــه می تــوان‬ ‫بــه تولیــد مــس و تولیــد لیتیــوم و طــرح‬ ‫اســتحصال مــس اشــاره کــرد کــه ایــن مــورد‬ ‫کارفرمــا داشــته و بــه تولیــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مرکــز پژوهش ‏هــای‬ ‫شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران بــا هــدف‬ ‫فراهــم کــردن امکانــات پژوهشــی بنیــادی‪،‬‬ ‫کاربــردی و اموزشــی در تمــام زمینه هــای‬ ‫شــیمی و مهندســی شــیمی و پــرورش‬ ‫اســتعدادها و خالقیــت موجــود در کشــور‬ ‫و بهره گیــری از ذخایــر عظیــم نفــت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫معــادن‪ ،‬فلــزات‪ ،‬گیاهــان دارویــی و نیــز فراهــم‬ ‫اوردن تمهیــدات بــرای تولیــد نیمه صنعتــی‬ ‫بــر اســاس تصمیــم جلســه‏ مــورخ ‪۷/۵/۶۸‬‬ ‫شــورای گســترش امــوزش عالــی تاســیس و‬ ‫در اردیبهشــت ‪ ۸۶‬بــه پژوهشــگاه ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگاه در فضایــی حــدود ‪۱۶‬‬ ‫هکتــاری در اراضــی چیتگــر و در جــوار دیگــر‬ ‫پژوهشــگاه های زیرنظــر وزارت علــوم قــرار‬ ‫دارد و شــامل چهــار پژوهشــکد ه فنــاوری‬ ‫پــاک‪ ،‬پژوهشــکده مهندســی شــیمی و نفــت‪،‬‬ ‫پژوهشــکده فنــاوری هــای نویــن و پژوهشــکده‬ ‫توســعه فرایندهــای شــیمیایی و مرکــز رشــد‬ ‫اســت‪.‬اثر گذارنــد و مهمتریــن مشــخصه هــای‬ ‫دانشــگاهها و نظــام امــوزش عالــی اینــده‬ ‫در سیاســتگذاری‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬برنامــه ریــزی‪،‬‬ ‫ارزیابــی و اثربخشــی اجتماعــی بــا حضــور‬ ‫صاحبنظــران ایــن عرصــه مــورد بررســی قــرار‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫همزمان با اغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی‪ ،‬فناوری و فن بازار؛‬ ‫رونمایی از دو محصول دانش بنیان در پارک علم و فناوری هرمزگان انجام شد‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫هرمــزگان از رونمایــی دو محصــول دانــش‬ ‫بنیــان همزمــان بــا اغــاز بــه کار نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری و فــن بــازار‬ ‫هرمــزگان خبــر داد‪.‬‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و‬ ‫امــام جمعــه بندرعبــاس‪ ،‬روســای دانشــگاه هــا‬ ‫و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‪ ،‬دانشــجویان و‬ ‫مدیــران شــرکت هــای دانــش بنیــان رونمایــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملــل پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان‪،‬‬ ‫علیرضــا نصیــری رئیــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫هرمــزگان افــزود‪ :‬ایــن دو محصــول توســط‬ ‫دو شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری تولیــد شــده کــه همزمــان بــا‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن روز از “دســتگاه‬ ‫ممانعــت از ترســیب امــاح اب و رســوب‬ ‫زدایــی تجهیــزات” و “ابــزار صفــر یــاب”‬ ‫رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫اولیــن روز نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی‬ ‫و فنــاوری بــا حضــور پروفســور کامرانــی‬ ‫معــاون سیاســی و امنیتــی نماینــده اســتاندار‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫هرمــزگان ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا تولیــد‬ ‫انبــوه ایــن محصــوالت بتــوان بخــش اعظمــی‬ ‫از بــازار در اختیــار شــرکت های تولیــد کننــده‬ ‫ایــن دو محصــول قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دبیــر برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهشــی و فنــاوری و فــن بــازار هرمــزگان در‬ ‫پایــان گفــت‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری تــاش‬ ‫می کنــد تــا فناوری هایــی را بــه بــازار عرضــه‬ ‫کنــد کــه بتوانــد مشــکل مــردم اســتان را حــل‬ ‫کــرده و در توســعه ملــی و منطقــه ای نقــش‬ ‫ایفــا کنــد‪.‬‬ صفحه 39 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪40‬‬ ‫پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‪ ،‬قطب پرداختن به مسائل حاشیه نشینی در کشور‬ ‫معــاون پژوهشــی‪ ،‬اموزشــی و فنــاوری‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه گفــت‪ :‬ماموریــت‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه در تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری امضــا شــده بیــن وزارت کشــور‪،‬‬ ‫وزرات علــوم و پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه‪،‬‬ ‫«ســاماندهی مســائل فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫حاشــیه نشــینی در کالن شــهرها» عنــوان‬ ‫شــده و بنــا بــر ایــن اســت پژوهشــگاه حــوزه و‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬قطــب پرداختــن بــه مســائل حاشــیه‬ ‫نشــینی در کشــور شــود و در ایــن زمینــه‬ ‫دبیرخانــه تاســیس کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه حوزه‬ ‫و دانشــگاه‪ ،‬دکتــر مجیــد کافــی در رابطــه بــا‬ ‫یادداشــت تفاهــم همــکاری کــه چنــدی پیــش‬ ‫میــان وزارت کشــور‪ ،‬وزرات علــوم و پژوهشــگاه ‬ ‫حــوزه و دانشــگاه امضــا شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫طرحــی در وزارت علــوم تحت عنــوان ماموریت‬ ‫گرایــی دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها و موسســات‬ ‫امــوزش عالــی مطــرح شــده اســت کــه در‬ ‫ان دانشــگاه ها موظــف شــدند در خصــوص‬ ‫ماموریت هــای تخصصــی وزارت کشــور از‬ ‫طریــق پشــتیبانی علمــی و پژوهشــی از وزارت‬ ‫کشــور و اســتانداری ها در انجــام ماموریــت‬ ‫مربوطــه‪ ،‬تهیــه برنامه هــای مــورد نیــاز جهــت‬ ‫تحقــق موضــوع توافق نامــه و ارائــه پیشــنهاد‬ ‫بــه وزارت کشــور‪ ،‬بــه کارگیــری ظرفیـت هــای‬ ‫بــا وزارت کشــور و وزارت علــوم امضــا شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫ســخت افــزاری و نــرم افــزاری دانشــگاه ها‬ ‫بــرای انجــام محورهــای ماموریتــی‪ ،‬تعریــف‬ ‫ن نامــه ‬ ‫پروژه هــای تحصیــات تکمیلــی (پایــا ‬ ‫هــای کارشناســی ارشــد و رســاله های دکتــرا)‪،‬‬ ‫معرفــی اعضــای هیئــت علمــی جهــت گذراندن‬ ‫دوره هــای فرصــت مطالعاتــی و همــکاری در‬ ‫راســتای اســتفاده از دوره هــای پســادکترا بــا‬ ‫معاونت هــا و ســازمان های تابعــه ایــن وزارت‬ ‫کــه طرف هــای توافق نامه هــا هســتند‪،‬‬ ‫همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن میــان ‪ 15‬مرکــز دانشــگاهی‬ ‫و موسســه پژوهشــی اعــم از دانشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و دانشــگاه شــهید‬ ‫بهشــتی مســتثنا شــدند و ماموریــت ان هــا بــه‬ ‫طــور مســتقیم توســط وزرات کشــور تعییــن‬ ‫می شــود؛ پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه نیــز‬ ‫یکــی از ایــن مراکــز اســت کــه ماموریــت ان به‬ ‫طــور مســتقیم بــر اســاس تفاهم نامــه ای کــه‬ ‫معــاون پژوهشــی‪ ،‬اموزشــی و فنــاوری‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه گفــت‪ :‬ماموریــت‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه از زمــان مطــرح‬ ‫شــدن ایــن بحــث‪ ،‬تحــت عنــوان «ســاماندهی‬ ‫مســائل فرهنگــی و اجتماعــی حاشــیه نشــینی‬ ‫در کالن شــهرها» تعییــن شــد و بنــا بــر ایــن‬ ‫اســت پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه‪ ،‬قطــب‬ ‫پرداختــن بــه مســائل حاشــیه نشــینی در‬ ‫کشــور شــود و در ایــن زمینــه دبیرخانــه ای را‬ ‫نیــز تاســیس کنــد‪.‬‬ ‫کافــی تصریــح کــرد‪ :‬هم چنیــن بایــد بخشــی‬ ‫از ماموریــت گروه هــای مختلــف پژوهشــگاه‬ ‫حــوزه و دانشــگاه اعــم گــروه جامعــه شناســی‪،‬‬ ‫گــروه روانشناســی‪ ،‬گــروه علــوم تربیتــی‪،‬‬ ‫گــروه اقتصــاد‪ ،‬گــروه علــوم سیاســی و گــروه‬ ‫مدیریــت‪ ،‬حــول محــور حاشــیه نشــینی‬ ‫متمرکــز شــده و ایــن گروه هــا پروژه هایــی را‬ ‫نیــز در ایــن رابطــه تعریــف کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بحــث امــوزش نیــز برخــی‬ ‫از پایــان نامه هــای پژوهشــگاه حــوزه و‬ ‫دانشــگاه بایــد حــول بحــث حاشــیه نشــینی‬ ‫طــرح شــود و نیــز نتایجــی کــه پژوهشــگاه در‬ ‫دفتــر تســهیل گری امیــن ابــاد و هم چنیــن‬ ‫اقداماتــی کــه در رابطــه بــا بحــث اعتیــاد و‬ ‫طــاق در حاشــیه نشــینی در اســتان هرمزگان‬ ‫انجــام داده اســت‪ ،‬منقــح و مکتــوب شــوند‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی‪ ،‬اموزشــی و فنــاوری‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه موظــف اســت‬ ‫در راســتای ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬بانــک اطالعاتــی‬ ‫علمــی از تمــام اطالعــات موجــود اعــم از‬ ‫پایان نامه هــا‪ ،‬مقــاالت و کتاب هایــی کــه در‬ ‫بحــث حاشــینه نشــینی کار کرده انــد را ایجــاد‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫کافــی در پایــان گفــت‪ :‬هم چنیــن پژوهشــگاه‬ ‫حــوزه دانشــگاه می بایســت شــبکه ای بیــن‬ ‫محققــان‪ ،‬پژوهشــگران‪ ،‬اســاتید و اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش‬ ‫عالــی در زمینــه حاشــینه نشــینی بــا محوریــت‬ ‫پژوهشــگاه ایجــاد کــرده و ایــن دیدگاه هــای‬ ‫علمــی را بــه سیاســت مداران و ارگان هــای‬ ‫اجرایــی کــه در بحــث حاشــیه نشــینی کار‬ ‫می کننــد ارائــه دهــد تــا ان هــا بتواننــد در‬ ‫برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری هایشــان‬ ‫ایــن مــوارد را مدنظــر داشــته و رعایــت کننــد‪،‬‬ ‫در ذیــل ایــن تفاهــم نامــه نیــز قراردادهایــی‬ ‫بــرای انجــام اقدامــات منعقــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مناسبت هفته پژوهش برگزار می شود‪:‬‬ ‫برپایی نمایشگاه مشترک اثار تعاملی موزه ای و گردش علمی با پژوهشگران رویان در باشگاه بانک مرکزی‬ ‫نمایشــگاه مشــترک مــوزه ملــی علــوم و‬ ‫فنــاوری ایــران بــا پژوهشــگاه رویــان و بانــک‬ ‫مرکــزی بــا عنــوان «نمایــش اثــار تعاملــی‬ ‫مــوزه ای و گــردش علمــی بــا پژوهشــگران‬ ‫رویــان» از ‪ 26‬اذر الــی ‪ 1‬دی ‪ 1401‬در محــل‬ ‫باشــگاه بانــک مرکــزی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی علــوم‬ ‫و فنــاوری ایــران‪ ،‬نمایشــگاه موقــت مشــترک‪،‬‬ ‫مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران‪ ،‬پژوهشــگاه‬ ‫رویــان و بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــه مناســبت هفتــه ملــی پژوهــش و‬ ‫فنــاوری بــه مــدت ‪ 6‬روز و از تاریــخ ‪ 26‬اذر‬ ‫لغایــت ‪ 1‬دی ‪ 1401‬در محــل باشــگاه بانــک‬ ‫مرکــزی واقــع در خیابــان پاســداران‪ ،‬باالتــر از‬ ‫س ـه راه ضرابخانــه‪ ،‬بیــن نگارســتان ‪ 8‬و ‪ 9‬برپــا‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن نمایشــگاه‬ ‫مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران اثــاری‬ ‫از بخــش علــوم جدیــد و در حوزه هــای‬ ‫«حرکــت»‪« ،‬نــور» و «الکترومغناطیــس»‬ ‫بــا عنــوان «نمایــش اثــار تعاملــی مــوزه ای»‬ ‫بــه نمایــش می گــذارد و پژوهشــگاه رویــان‬ ‫در بخش هــای «ســلول های بنیــادی»‪،‬‬ ‫ســلول درمانی و دیابــت»‪« ،‬مهندســی بافــت و‬ ‫انــدام»‪« ،‬جنین شناســی و زیســت انجمــاد»‪،‬‬ ‫«مــاده وراثتــی» و «واکســن های نوترکیــب»‬ ‫در قالــب «گــردش علمــی بــا پژوهشــگران‬ ‫رویــان» بــه عالقه منــدان اطالعاتــی می دهــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬ایــن نمایشــگاه فقــط بــرای‬ ‫دانش امــوزان مــدارس دوره متوســط مناســب‬ ‫بــوده و بازدیــد بــه صــورت گروهــی از طریــق‬ ‫هماهنگــی بــا روابــط عمومــی مــوزه ملــی‬ ‫علــوم و فنــاوری ایــران امکان پذیــر اســت‬ ‫و دانش امــوزان قــادر خواهنــد بــود در ســه‬ ‫ســانس از ‪ 8:45‬الــی ‪ 13‬و بــا ظرفیــت محــدود‬ ‫از نمایشــگاه مذکــور بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات‬ ‫بیشــتر و هماهنگــی بــرای بازدیــد از‬ ‫نمایشــگاه‪ ،‬می تواننــد بــا شــماره های‬ ‫‪09198962007-8‬تمــاس بگیرنــد یــا بــه‬ ‫وبســایت مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران‬ ‫‪ /http://inmost.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫حضور فعال موزه ملی علوم و فناوری ایران در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار‪۱۴۰1-‬‬ ‫مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران بــه‬ ‫مناســبت هفتــه پژوهــش‪ ،‬از تاریــخ ‪ ۱۹‬الی ‪۲۲‬‬ ‫اذرمــاه ‪ ،۱۴۰۱‬در بیســت و ســومین نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فن بــازار در‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی تهــران ســالن ‪ ۲۷‬غرفــه‬ ‫‪ ۳۲‬بــه معرفــی توانمندی هــا و دســتاوردهای‬ ‫علمی‪-‬پژوهشــی خــود می پــردازد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی‬ ‫علــوم و فنــاوری ایــران‪ ،‬بیســت و دومیــن‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫فن بــازار بــه مناســبت هفتــه پژوهــش و بــا‬ ‫میزبانــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و‬ ‫بــا شــعار «پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬پیشــران تولیــد‬ ‫دانش بنیــان و اشــتغال افریــن» از روز شــنبه‬ ‫‪ ۱۹‬اذرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬در نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫تهــران اغــاز بــه کار می کنــد و مــوزه ملــی‬ ‫علــوم و فنــاوری جمهــوری اســامی ایــران بــه‬ ‫عنــوان یــک موسســه پژوهشــی زیر نظــر وزارت‬ ‫عتــف‪ ،‬بــا حضــور در ایــن نمایشــگاه اقــدام بــه‬ ‫معرفــی توانمندی هــا و دســتاوردهای علمــی و‬ ‫پژوهشــی ایــن مجموعــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬مــوزه ملــی علــوم‬ ‫و فنــاوری در ایــن نمایشــگاه در نظــر دارد‬ ‫فعالیت هــای ترویجــی خــود همچــون‬ ‫نمایشــگاه های ســیار‪ ،‬جشــنواره علــم بــرای‬ ‫همــه و رویدادهــای علمــی‪ ،‬نشســت های‬ ‫تخصصــی‪ ،‬ســخنرانی های ســار (ســخنگاه‬ ‫اندیشــه های راهبــر) را معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در مذاکــره بــا دانشــگاه ها و مراکــز‬ ‫اموزشــی امادگــی خــود را بــرای همــکاری‬ ‫در مستندســازی‪ ،‬طراحــی مفهومــی و‬ ‫محیطی(فیزیکــی) فعالیت هــای ترویجــی‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬مراکــز و موسســات پژوهشــی‬ ‫جهــت معرفــی پیشــینه‪ ،‬توانمندی هــا و‬ ‫نقــاط عطــف‪ ،‬دســتاوردهای علمــی‪ -‬پژوهشــی‬ ‫ان هــا بــه عمــوم مــردم در قالــب راه انــدازی‬ ‫تــاالر افتخــارات‪ ،‬موزه هــای دانشــگاهی‪،‬‬ ‫طراحــی نمایشــگاه های تعاملــی‪ ،‬فعالیت هــا و‬ ‫ُجنگ هــای علمــی اعــام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری‬ ‫ایــران بــه عنــوان یــک موسســه پژوهشــی‬ ‫زیــر نظــر وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫فعالیــت نمایشــگاهی خــود را از ســال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫اغــاز کــرده اســت‪ .‬ترویــج علــم و تســهیل‬ ‫ارتبــاط شــهروندان بــا علــم‪ ،‬پاسداشــت‬ ‫دســتاوردهای دانشــمندان ایرانــی – اســامی‬ ‫و بازنمایــی فناوری هــای بومــی ایرانیــان‬ ‫مهم تریــن اهــداف مــوزه اســت‪.‬‬ ‫عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر‬ ‫بــه وبســایت مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری بــه‬ ‫ادرس ‪ /https://www.inmost.ir‬مراجعــه‬ ‫و یــا بــا شــماره های ‪ 02188203530‬و‬ ‫‪ 09198962007‬تمــاس حاصــل کننــد‪.‬‬ صفحه 40 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪41‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی هرمزگان افتتاح شد‬ ‫بیســت و ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری و فــن بــازار در هرمــزگان‬ ‫امــروز‪ ۱۲ ،‬اذرمــاه بــه مناســبت هفتــه پژوهش‬ ‫و فنــاوری بــا حضــور نماینــده ولی فقیــه در‬ ‫اســتان‪ ،‬معــاون سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و امنیتــی‬ ‫اســتانداری هرمــزگان‪ ،‬رئیــس پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری هرمــزگان‪ ،‬روســای دانشــگاه ها و‬ ‫جمعــی از پژوهشــگران اســتان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــر بیــن الملل‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛ علیرضــا‬ ‫نصیــری ضمــن اشــاره بــه منویــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در رابطــه بــا شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان و اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن نمایشــگاه دانشــگاه های‬ ‫اســتان ‪ ،‬تعــدادی از صنایــع و شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان ‪ ،‬مراکــز رشــد و مراکــز تحقیقاتــی‬ ‫و پژوهشــی هرمــزگان و واحدهــای تحقیــق و‬ ‫توســعه برخــی دســتگاه های اجرایــی در قالــب‬ ‫‪ ۵۰‬غرفــه در ایــن نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهشــی خــود را از امــروز‪ ۱۲ ،‬تــا ‪ ۱۷‬اذر‬ ‫از ســاعت ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۵‬بــرای عمومــی مــردم بــه‬ ‫نمایــش می گذارنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه‬ ‫ارائــه دســتاوردهای یــک ســاله پژوهــش و‬ ‫فنــاوری اســتان و بسترســازی در جهت توســعه‬ ‫فنــاوری و ایجــاد ارتبــاط میــان تولیدکننــدگان‬ ‫فنــاوری و واحدهــای مصرف کننــده مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫علیرضــا نصیــری گفــت‪ :‬در ایــن نمایشــگاه‬ ‫شــرکت های مســتقر در مرکــز رشــد و‬ ‫واحدهــای فنــاور جهــاد دانشــگاهی اســتان‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬و شــرت هــای مســتقر در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری نیــز حضــور داشــته و بــه‬ ‫معرفــی دســتاوردها و محصوالت و خدماتشــان‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در هرمــزگان در مراســم‬ ‫افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫کمیت ـه ای بــرای پیگیــری مشــکالت و مســائل‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در اســتان ایجــاد‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬نیــاز اســت کــه‬ ‫ایــن جنــس نمایشــگاه ها بــه صــورت متــداول‬ ‫و پیوســته در اســتان برگــزار شــود‪.‬‬ ‫محمــد‬ ‫حجت االسالم والمســلمین‬ ‫عبــادی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه دســتاوردهای‬ ‫مجموعــه‬ ‫دانش بنیان هــا‪،‬‬ ‫جوان هــا‪،‬‬ ‫دســتگاه ها و نهادهایــی کــه در کارهــای‬ ‫پژوهشــی فعالیــت دارنــد‪ ،‬اثــار ارزشــمندی‬ ‫از مســائل اصلــی پژوهشــگران اســت کــه از‬ ‫تقاضــا می کنــم همــه مســئولین اســتان‪،‬‬ ‫دســتگاه ها و صنایــع پــای کار بیاینــد و‬ ‫از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫دانشــگاه ها و پــارک علــم و فنــاوری اســتفاده‬ ‫و حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫اســت و بایــد عرضــه شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫نمایشــگاه در جایــگاه خــود مشــوقی بــرای‬ ‫جوان هــای اســتان اســت و ایــن موضــوع بــه‬ ‫پیشــبرد برنامه هــای اموزشــی اســتان کمــک‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در هرمــزگان بــا تاکیــد‬ ‫بــر ضــرورت پیــروی از منویــات مقــام معظــم‬ ‫رهبری(مدظله العالــی) مبنــی بــر اینکــه‬ ‫دانشــگاه ها بایــد از مقالــه محــوری بــه‬ ‫ســمت حــل مســئله بیاینــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫حــل مســائلی کــه مــردم و دســتگاه ها بــا‬ ‫ان مواجه انــد‪ ،‬اتفاقــی اســت کــه در ایــن‬ ‫نمایشــگاه رخ می دهــد‪.‬‬ ‫عبــادی زاده عنــوان کــرد‪ :‬حمایت هــای بعــد‬ ‫از تولیــد اولیــه در جهــت تجاری ســازی یکــی‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان اســتان می تواننــد مســئله ای را‬ ‫حــل کننــد‪ ،‬صنایــع نبایــد حــل مســائل خــود‬ ‫را بــه جــای دیگــری ارجــاع دهنــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد در همیــن اســتان اعتمــاد ایجــاد‬ ‫و از تجاری ســازی کاالی تولیــدی حمایــت‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫عبــادی زاده در پایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫کمیتـه ای در اســتان بــرای پیگیــری مشــکالت‬ ‫و مســائلی کــه دانش بنیان هــا دارنــد ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬امــروز بــا درد و دل هــای بســیاری‬ ‫از تولیدکننــدگان مواجــه بــودم کــه در ایــن‬ ‫خصــوص گالیــه داشــتند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت دبیــر اجرایــی بیســت و‬ ‫ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی‪،‬‬ ‫فنــاوری و فــن بــازار هرمــزگان رئیــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری هرمــزگان مــی باشــد‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار‪:‬‬ ‫به دنبال نهادیه سازی اکوسیستم فناوری در هرمزگان هستیم‬ ‫اســتاندار هرمــزگان گفــت‪ :‬در هرمــزگان بــه‬ ‫دنبــال اکوسیســتم فنــاوری هســتیم کــه بایــد‬ ‫دانــش امــوز از مدرســه تحــت امــوزش فــن‬ ‫محــور قــرار گیــرد تــا رســیدن بــه دانشــگاه‬ ‫مهــارت امــوزی و فــن محــوری را اموختــه‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملــل پارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛ مهدی‬ ‫دوســتی در حاشــیه بازدید از بیســت و ســومین‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫و فــن بــازار هرمــزگان گفــت‪ :‬برگــزاری ایــن‬ ‫نمایشــگاه در ابعــاد مختلــف نیــز نشــان داد‬ ‫کــه در حــوزه پژوهــش دســتاوردهای بزرگــی‬ ‫بــرای هرمــزگان داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نســبت بــه گذشــته‬ ‫تغییــرات موثــری انجــام شــده اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬پایــان نامــه هــا بــه ســمت برطــرف‬ ‫کــردن نیازهــای اســتان ســوق داده شــده و‬ ‫ایــن درســت همــان اقدامــی اســت کــه بارهــا‬ ‫بــه ان تاکیــد کرده ایــم و ایــن یعنــی یــک‬ ‫قــدم بــه جلــو و پیشــرفت‪.‬‬ ‫اســتاندار هرمــزگان بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫بحــث تجــاری ســازی‪ ،‬مســاله اصلــی مارکــت‬ ‫یــا بــازار اســت کــه بــا پشــتیبانی و تامیــن‬ ‫کنیــم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بحــث زیرســاخت‬ ‫هــا نیــز ایــن قــول را مــی دهیــم کــه تمــام قــد‬ ‫پشــتیبان شــرکت هــای دانــش بنیــان بــوده و‬ ‫هســتیم و در بحــث حمایــت و پشــتیبانی هــم‬ ‫همــراه و حامــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫دوســتی بــا بیــان اینکــه اولویــت اصلــی مــا‬ ‫توســعه مراکــز موجــود اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در هرمــزگان بــه دنبــال اکوسیســتم فنــاوری‬ ‫هســتیم کــه بایــد دانــش امــوز از مدرســه‬ ‫تحــت امــوزش فــن محــور قــرار گیــرد تــا‬ ‫اهــداف برنامــه ریــزی شــده را عملــی کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار هرمــزگان بــا بیــان اینکــه صنایــع‬ ‫مســتقر در هرمــزگان در مقیــاس بــزرگ‬ ‫هســتند و خوشــه صنعتــی و خدماتــی ان ها در‬ ‫هرمــزگان شــکل نگرفتــه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بایــد بــه ســمت تشــکیل خوشــه هــا پیــش‬ ‫برویــم تــا بتوانیــم ظرفیــت ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫رســیدن بــه دانشــگاه مهــارت امــوزی و فــن‬ ‫محــوری را اموختــه باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر اکوسیســتم‬ ‫فنــاوری پیــاده شــود دیگــه جزیــره کاری‬ ‫در ایــن حــوزه صــورت نمــی گیــرد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن پــروژه پــارک علــم و فنــاوری و‬ ‫دانشــگاه هرمــزگان محــور کار هســتند و بایــد‬ ‫یــک محیــط فنــاور ایجــاد کننــد تــا بتوانیــم‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون در بودجــه‬ ‫هرمــزگان کمــک فنــی اعتبــاری اســتفاده‬ ‫نشــده بــود کــه در بودجــه امســال ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫معــادل ‪ ۲۰۶‬میلیــارد تومــان بــرای زنجیــره‬ ‫تولیــد دانــش بنیــان در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال اینــده ایــن‬ ‫بودجــه افزایــش ‪ ۵‬درصــدی خواهــد داشــت تــا‬ ‫بتوانیــم برنامــه هــای در نظــر گرفتــه بــه ویــژه‬ ‫در بخــش زیرســاخت و توســعه بــازار را توســعه‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری هرمزگان؛‬ ‫تفاهم نامه همکاری مشترک بین پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی منعقد شد‬ ‫در حاشــیه بیســت و ســومین نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری و فــن بــازار‬ ‫در اســتان هرمــزگان تفاهــم نامــه همــکاری‬ ‫مشــترک بیــن پــارک علــم و فنــاوری و جهــاد‬ ‫دانشــگاهی هرمــزگان منعقــد شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملــل پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان ‪،‬‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک انعقــاد بیــن‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری و جهــاد دانشــگاهی‬ ‫هرمــزگان در راســتای توســعه اکوسیســتم‬ ‫کارافرینــی و شــکل گیــری پایــدار زیســت‬ ‫بــوم کارافرینــی و اســتارتاپی در اســتان در‬ ‫جهــت رونــق تولیــد و توســعه دانــش فنــی و‬ ‫همچنیــن بــه منظــور بهــره منــدی از امکانــات‪،‬‬ ‫توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای موجــود و‬ ‫افزایــش کمــی و کیفــی بــا هــدف تجــاری‬ ‫ســازی نتایــج تحقیقــات‪ ،‬پذیــرش و حمایــت‬ ‫از ایــده هــا و طــرح هــای نواورانــه مرکــز‬ ‫رشــد و مرکــز نــواوری و شــتابدهی جهــاد‬ ‫دانشــگاهی هرمــزگان در حاشــیه بیســت و‬ ‫ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی‪،‬‬ ‫فنــاوری و فــن بــازار در اســتان هرمــزگان‬ ‫منعقــد گردیــد‪.‬‬ ‫هــدف از انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه همــکاری‬ ‫هــای مشــترک در زمینــه تقویــت و توســعه‬ ‫همــکاری هــا و فعالیــت هــای مشــترک‬ ‫علمــی‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬پژوهشــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫کارافرینــی و تجــاری ســازی طــرح هــای‬ ‫فناورانــه واحدهــای فنــاور مرکــز رشــد و مرکــز‬ ‫نــواوری و شــتابدهی جهــاد دانشــگاهی بــرای‬ ‫تامیــن نیازهــای داخلــی‪ ،‬توســعه دانــش فنــی‪،‬‬ ‫تجــاری ســازی محصــوالت فناورانــه و توســعه‬ ‫بــازار محصــوالت در داخــل و خــارج کشــور‬ ‫و همچنیــن حمایــت از فنــاوران و صاحبــان‬ ‫ایــده از طریــق برگــزاری رویدادهــای مختلــف‬ ‫کارافرینــی از قبیــل رویدادهــای دورهمــی‪،‬‬ ‫تــازه شــو‪ ،‬ایــده شــو‪ ،‬دمــو دی و ‪ ....‬بــه‬ ‫صــورت انالیــن و حضــوری بیــن پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان هرمــزگان و جهــاد دانشــگاهی‬ ‫هرمــزگان بــا در نظــر گرفتــن کلیــه امکانــات‬ ‫طرفیــن اعــم از اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی‪ ،‬اشــتغال‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬فنــی‪ ،‬نیــروی انســانی‪،‬‬ ‫تجربــه و تخصــص عنــوان شــده اســت‪.‬‬ صفحه 41 صفحه 42 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪43‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کردند‪:‬‬ ‫لزوم شناخت دقیق ضعف های فرهنگی‪ ،‬تالش برای یافتن راه حل و ترویج گزاره های صحیح‬ ‫انقــاب فرهنگــی اســت‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫رئیــس و اعضــای شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی عصــر امــروز ســه شــنبه بــا حضــور‬ ‫در حســینیه امــام خمینــی(ره) بــا حضــرت‬ ‫ایــت اهلل خامنــه ای رهبــر انقــاب اســامی‬ ‫دیــدار کردنــد‪.‬‬ ‫هدایــت فرهنگــی کشــور‪ ،‬شــان و‬ ‫نقــش اصلــی شــورای عالــی انقالب‬ ‫فرهنگی اســت‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ لــزوم شــناخت دقیــق ضعف هــای‬‫فرهنگــی‪ ،‬تــاش بــرای یافتــن‬ ‫راه حــل و ترویــج گزاره هــای‬ ‫صحیــح‬ ‫ ماهیــت انقــاب اســامی فرهنگــی‬‫اســت‬ ‫ بیانــات امــام راحــل و مقــام معظــم‬‫رهبــری چــراغ راه شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی در مســیر تحــول‬ ‫هســتند‪ /‬هــر تحولــی بایــد ناظــر بــر‬ ‫ارتقــای بهــره وری و اجــرای عدالــت‬ ‫باشــد‬ ‫ بــرای تقویــت فرهنــگ و اقتــدار‬‫فرهنگــی بایــد کار همــه جانبــه ای‬ ‫صــورت گیرد‪/‬علــم توانمنــد‪ ،‬موجــب‬ ‫تقویــت ضریــب قــدرت ملــی می شــود‬ ‫ محوریــت عالمــه طباطبایــی در‬‫ســاخت مکتــب علــوم اجتماعــی‬ ‫انقــاب اســامی‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی عصــر امــروز (سه شــنبه) در‬ ‫دیــدار اعضــای شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‪،‬‬ ‫هدایــت فرهنگــی کشــور را‪ ،‬شــان و نقــش‬ ‫اصلــی ایــن شــورا خواندنــد و بــا اشــاره بــه‬ ‫ضــرورت بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی‬ ‫کشــور گفتنــد‪ :‬شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫بایــد بــا رصــد و شــناخت دقیــق ضعف هــا و‬ ‫گزاره هــای غلــط فرهنگــی در عرصه هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬راه حل هــای عالمانــه ای بــرای رواج‬ ‫گزاره هــای صحیــح و پیش بَرنــده‪ ،‬ارائــه‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای ســخنان‬ ‫خــود نکتــه ای را در مــورد شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی بیــان کردنــد و بــا اشــاره بــه‬ ‫حضــور افــراد برجســته و نخبــه و صاحب نظــر‬ ‫در ایــن شــورا گفتنــد‪ :‬بــا وجــود غنــا و تــراز‬ ‫بــاالی افــراد حاضــر در ایــن شــورا‪ ،‬امــا هویــت‬ ‫جمعــی شــورای عالی بــه تناســب اعضــای ان‪،‬‬ ‫بــروز الزم را نــدارد و الزم اســت تاثیرگــذاری‬ ‫شــورا در مســائل فرهنگــی کشــور تقویــت‬ ‫شــود‪ ،‬البتــه اعضــاء شــورا اشــتغاالت دیگــری‬ ‫نیــز دارنــد و ایــن توقــع وجــود نــدارد کــه اعضا‬ ‫از کارهــای اصلــی خــود بــاز بماننــد امــا انتظــار‬ ‫ایــن اســت کــه بــرای امــور مربــوط بــه شــورا‬ ‫وقــت مناســب و کافــی گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫مهمتریــن نقــش و وظیفه شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬هدایــت‬ ‫فرهنگــی کشــور اســت‬ ‫ایشــان بــا طــرح ایــن ســوال کــه شــان‬ ‫و وظیفــه شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫چیســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬مهمتریــن نقــش و وظیفــه‬ ‫ایــن شــورا‪ ،‬هدایــت فرهنگــی کشــور و جامعــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه شــیوه هدایــت فرهنگــی دســتگاه های‬ ‫رســمی بــا هدایــت فرهنگــی تشــکل های‬ ‫مردمــی متفــاوت اســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی می توانــد بــا هدایــت صحیــح‬ ‫هــزاران تشــکل مردمــی کــه در کارهــای‬ ‫فرهنگــی متنــوع و گســترده ای فعالیــت دارنــد‪،‬‬ ‫زمینه ســاز شــکل گیری حرکــت عمومــی‬ ‫در مقوله هــای مهمــی همچــون گســترش‬ ‫فرهنــگ قناعــت و عــدم اســراف شــود‪.‬‬ ‫ضمانــت اجــرای اســناد حضــور‬ ‫روســای ســه قــوه در شــورای عالی‬ ‫ایشــان ایجــاد چنیــن حرکت هــای عمومــی‬ ‫بــرای فرهنگ ســازی و یــا اصــاح فرهنگ هــای‬ ‫غلــط را بخشــی از مهندســی فرهنگی دانســتند‬ ‫و در مــورد هدایــت دســتگاه های فرهنگــی‬ ‫دولتــی‪ ،‬افزودنــد‪ :‬در مــورد دســتگاههایی‬ ‫همچــون فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬امــوزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬ســازمان تبلیغــات و صداوســیما‪،‬‬ ‫هدایــت فرهنگــی‪ ،‬فقــط بــا ابــاغ ســندهای‬ ‫تحــول امکان پذیــر نمی شــود بلکــه بایــد ایــن‬ ‫ســندها محقــق و اجرایــی شــوند و ضمانــت‬ ‫اجــرای انهــا هــم حضــور روســای ســه قــوه در‬ ‫شــورای عالی انقــاب فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫لــزوم بازســازی انقالبــی ســاختار‬ ‫فرهنگــی کشــور‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا اشــاره‬ ‫بــه ســخنان ســال گذشــته خــود در دیــدار‬ ‫بــا هیــات دولــت مبنــی بــر لــزوم بازســازی‬ ‫انقالبــی ســاختار فرهنگــی کشــور گفتنــد‪:‬‬ ‫منظــور از ســاختار‪ ،‬ســاختار فرهنگــی جامعــه‬ ‫و ذهنیــت و فرهنــگ حاکــم بــر ان و در یــک‬ ‫کالم نرم افــزاری اســت کــه افــراد جامعــه بــر‬ ‫اســاس ان در زندگــی فــردی و جمعــی خــود‬ ‫عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای افزودنــد‪ :‬اینکــه‬ ‫ســاختار بایــد بازســازی انقالبــی شــود بــه ایــن‬ ‫علــت اســت کــه انقــاب اســامی بواســطه‬ ‫رهبــری امــام(ره) و حرکــت مــردم‪ ،‬معجزه گــر‬ ‫بــود و بــا روحیــه تهاجمــی خــود بنیان هــای‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی و گزاره هــای‬ ‫غلــط حاکــم بــر اذهــان مــردم را تغییــر داد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬بــا اشــاره بــه فرهنــگ‬ ‫«مــا نمــی توانیــم» بــه عنــوان یکــی از‬ ‫گزاره هــای غلــط حاکــم بــر جامع ـه ی قبــل از‬ ‫انقــاب اســامی گفتنــد‪ :‬انقــاب بــا ســازندگی‬ ‫و حرکت هــای خالقانــه ایــن ذهنیــت را بــه‬ ‫تدریــج تغییــر داد کــه نتیجــه ان انجــام‬ ‫کارهــای بزرگــی همچــون ســاخت ســدها‪،‬‬ ‫نیروگاههــا‪ ،‬بزرگراههــا‪ ،‬تجهیــزات صنایــع‬ ‫نفــت و گاز و بســیاری از زیرســاختها به دســت‬ ‫متخصصــان جــوان داخلــی بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی فرهنــگ «شــیفتگی‬ ‫بــه غــرب» و حتــی اســتفاده از لغــات فرنگــی‬ ‫را یکــی دیگــر از گزاره هــای فرهنگــی غلــط‬ ‫حاکــم بــر جامعــه دانســتند کــه انقــاب‬ ‫اســامی موجــب تغییــر ایــن گــزاره نادرســت و‬ ‫تبدیــل ان بــه فرهنــگ «اعتــراض بــه غــرب»‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای‪ ،‬تغییــر فرهنــگ‬ ‫«خودپســندی و شــهرت» بــه فرهنــگ «ایثــار‬ ‫و از خودگذشــتگی» را نمونــه تاثیرگــذاری‬ ‫فرهنگــی انقــاب اســامی بــر زندگی شــخصی‬ ‫افــراد برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬بــا‬ ‫وجــود تغییــر بســیاری از بنیان هــای غلــط‬ ‫امــا عوامــل مختلــف بــه مــرور زمــان موجــب‬ ‫تضعیــف روحیــه تهاجمــی انقــاب می شــود‬ ‫کــه بایــد ایــن موضــوع مــورد مراقبــت و رصــد‬ ‫جــدی قــرار گیــرد تــا دوبــاره ان بنیان هــای‬ ‫غلــط ســر بــر نیاورنــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬می تــوان بــه کمــک‬ ‫پایه هــای فکــری انقــاب و جوانــان فعــال‪،‬‬ ‫ان فرهنــگ و روحیــه انقالبــی را بــار دیگــر‬ ‫تجدیــد کــرد و یــک حرکــت عظیــم فرهنگــی‬ ‫بوجــود اورد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای ایــن موضــوع‬ ‫را یکــی از کارهــای اساســی شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی دانســتند و گفتنــد‪ :‬شــورا‬ ‫بایــد بــرای تحقــق ایــن موضــوع‪ ،‬فکــر و کار‬ ‫و برنامه ریــزی کنــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تغییــرات پنهــان‬ ‫رصــد دائــم‬ ‫فرهنگــی و عــاج بــه موقــع انهــا‬ ‫از ملزومــات بازســازی انقالبــی‬ ‫ســاختار فرهنگــی کشــور اســت‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای رصــد دائــم‬ ‫تغییــراتِ معمــوالً پنهــان فرهنگــی و عــاج‬ ‫بــه موقــع انهــا را از ملزومــات بازســازی‬ ‫انقالبــی ســاختار فرهنگــی کشــور برشــمردند و‬ ‫افزودنــد‪ :‬اگــر در فهــم مســتمر ایــن تغییــرات‬ ‫و ممانعــت از اثرگــذاری منفــی انهــا دچــار‬ ‫ضعــف و عقب ماندگــی شــویم حتمــاً جامعــه‬ ‫دچــار خســارت خواهــد شــد کــه اشــفتگی‬ ‫فرهنگــی یــا افتــادن زمــام امــور فرهنگــی‬ ‫مهمتریــن ایــن‬ ‫کشــور بــه دســت دیگــران‬ ‫ِ‬ ‫خســارات اســت‪.‬‬ ‫مهندســی صحیــح فرهنگــی کاری‬ ‫بنیانــی بــرای اصــاح ســاختار‬ ‫فرهنگــی کشــور اســت‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای مهندســی صحیــح‬ ‫فرهنگــی را کاری بنیانــی بــرای اصالح ســاختار‬ ‫فرهنگــی خواندنــد و گفتنــد‪ :‬هوشــیاری‬ ‫دائــم‪ ،‬شــناخت دقیــق ضعفهــای فرهنگــی‬ ‫در عرصه هایــی نظیــر اجتمــاع‪ ،‬سیاســت‪،‬‬ ‫خانــواده‪ ،‬ســبک زندگــی و دیگــر عرصــه هــا‬ ‫و تــاش بــرای دســتیابی بــه راه حل هــای‬ ‫عالمانــه بــرای رفــع نقــاط ضعــف و ترویــج‬ ‫گــزاره هــای صحیــح فرهنگــی‪ ،‬از الزامــات‬ ‫اساســی مهندســی فرهنگــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬مهندســی فرهنگــی را موجــب‬ ‫روشــن شــدن تکالیــف دســتگاه های مختلــف‬ ‫از جملــه امــوزش و پــرورش‪ ،‬صداوســیما‪،‬‬ ‫امــوزش عالــی ‪ ،‬مراکــز مرتبــط بــا جوانــان‬ ‫و همچنیــن تشــکل های مردمــی دانســتند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬اگــر اینگونــه دســتگاهها دچــار‬ ‫غفلــت از وظایــف مهــم خــود شــوند‪ ،‬جامعــه‬ ‫ضــرر فراوانــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان احیــای گــزاره ضــرورت پیشــرفت‬ ‫علمــی را نیــازی مبــرم خواندنــد و بــا اشــاره‬ ‫درخشــان رواج گــزاره عبــور از‬ ‫بــه نتایــج‬ ‫ِ‬ ‫مرزهــای دانــش در دو دهــه قبــل افزودنــد‪:‬‬ ‫جهــش علمــی و جهــش فنــاوری از جملــه‬ ‫اثــار پُــر برکــت ان حرکــت بــزرگ بــود کــه‬ ‫بایــد اســتمرار یابــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای افزودنــد‪:‬‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬مراکــز علمــی و تحقیقاتــی و‬ ‫دســتگاه های مرتبــط‪ ،‬پیشــرفت و جهــش‬ ‫علمــی را ســرلوحه جــدی کار قــرار دهنــد تــا‬ ‫کشــورمان از قافلــه علــم عقــب نیفتــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬رئیس جمهــور در‬ ‫ســخنانی ماموریــت اصلــی شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی را ســاماندهی عرصه هــای‬ ‫علــم و فرهنــگ دانســت و بــا اشــاره بــه نهایــی‬ ‫شــدن ســند تحــول ایــن شــورا‪ ،‬از اقدامــات‬ ‫انجــام شــده در دوره جدیــد از جملــه پیگیــری‬ ‫بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی گزارشــی‬ ‫بیــان کــرد‪.‬‬ صفحه 43 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪44‬‬ ‫دوم شورای عالی انقالب فرهنگی در مسیر تحول‪:‬‬ ‫دکتــر رئیســی در همایــش گام‬ ‫بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری چراغ راه شورای عالی انقالب فرهنگی در مسیر تحول هستند‪ /‬هر تحولی باید ناظر بر ارتقای بهره وری و اجرای‬ ‫عدالت باشد‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت بازنگری‬ ‫عملکــرد شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫بــر اســاس اســناد باالدســتی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای ارزیابــی عملکــرد شــورای عالی انقــاب‬ ‫فرهنگــی بایــد بــه بیانــات امــام راحــل دربــاره‬ ‫اهــداف تشــکیل ایــن شــورا و نیــز بیانــات و‬ ‫انتظــارات رهبــر معظــم انقــاب اســامی از‬ ‫ایــن شــورا مراجعــه کــرد کــه بــه مثابــه چــراغ‬ ‫راه شــورای عالی انقــاب فرهنگــی در مســیر‬ ‫تحــول هســتند‪.‬‬ ‫ای ـت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی پیــش‬ ‫از ظهــر امــروز شــنبه در همایــش گام دوم‬ ‫شــورای عالی انقــاب فرهنگــی در مســیر‬ ‫تحــول کــه بــه مناســبت ســی و هشــتمین‬ ‫ســالگرد تشــکیل ایــن شــورا برگــزار شــده‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای تحــول در عرصــه فرهنــگ‬ ‫و عملکــرد شــورای عالی انقــاب فرهنگــی الزم‬ ‫اســت بازنگاهــی بــه عملکــرد ایــن شــورا از‬ ‫ابتــدا تــا کنــون داشــت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬بایــد بــا نگاهــی‬ ‫دقیــق‪ ،‬نقادانــه و کارشناســی وضعیــت موجــود‬ ‫و وضعیــت مطلــوب را مقایســه و بــرای کــم‬ ‫کــردن فاصلــه انهــا تــاش کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر رئیســی بــا بیــان اینکــه بــرای بازنگــری‬ ‫عملکــرد شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫بایــد بــر اســاس اســناد باالدســتی صــورت‬ ‫گیــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ارزیابــی عملکــرد‬ ‫شــورای عالی انقــاب فرهنگــی بایــد بــه‬ ‫بیانــات امــام راحــل دربــاره اهــداف تشــکیل‬ ‫ایــن شــورا و نیــز بیانــات و انتظــارات رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب اســامی از ایــن شــورا مراجعــه‬ ‫کــرد کــه بــه مثابــه چــراغ راه شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی و اهالــی علــم و فرهنــگ در‬ ‫مســیر تحــول هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور تصریــح کــرد‪ :‬اجــرا و عملیاتی‬ ‫شــدن تحــول در شــورای عالی انقــاب فرهنگی‬ ‫در گــرو توجــه بــه ایــن چــراغ راه اســت تــا‬ ‫مشــخص شــود شــورا در چــه بخش هایــی‬ ‫موفــق بــوده کــه ایــن نقــاط قــوت مــورد‬ ‫قدردانــی قــرار گرفتــه و تقویــت شــود و در‬ ‫چــه بخش هایــی کاســتی وجــود دارد تــا بــه‬ ‫ســرعت برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی واژگان «شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی» را دارای اقتضائاتــی بــرای‬ ‫جمــع حاضــر بــه عنــوان اهالــی علــم و‬ ‫فرهنــگ و مامــور حفــظ و ارتقــای فرهنــگ‬ ‫انقــاب اســامی دانســت و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اولیــن الــزام و گام در مســیر تحــول نــگاه‪،‬‬ ‫شــناخت‪ ،‬اندیشــه و انگیــزه تحولــی اســت کــه‬ ‫اگــر نباشــد تحــول اتفــاق نمی افتــد‪.‬‬ ‫هــر تحولــی بایــد ناظــر بــر‬ ‫ارتقــای بهــره وری و اجــرای‬ ‫عدالــت باشــد‬ ‫رئیــس جمهــور بازنگــری در فرایندهــا را نکته‬ ‫مهــم دوم برشــمرد و گفــت‪ :‬فرایندهــا بایــد‬ ‫توســط خردمنــدان‪ ،‬چهره هــای فرهنگــی و‬ ‫عالمــان بازنگــری شــود تــا مشــخص شــود کــه‬ ‫ایــا ایــن فرایندهــا مناســب یــک کار تحولــی‬ ‫هســت یــا نــه؟ همچنیــن بخش هــای مختلفــی‬ ‫کــه متکفــل علــم و فرهنــگ در جامعه انــد‪،‬‬ ‫بایــد بازنگاهــی نســبت بــه ســاختارهای‬ ‫خودشــان داشــته باشــند تــا ببیننــد متناســب‬ ‫بــا ماموریت هــای محولــه عمــل کــرده اســت‬ ‫یــا نــه و اگــر نــه چــرا نتوانســته متناســب‬ ‫عمــل کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر رئیســی بــا بیــان اینکــه اگــر ایــن نــگاه‬ ‫نباشــد‪ ،‬تحــول در ســاختارها اتفــاق نمی افتــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬انچــه رهبــری در دیــدار اخیــر بــا‬ ‫اعضــای شــورای عالی انقــاب فرهنگــی تاکیــد‬ ‫فرمودنــد‪ ،‬باالتــر از بحــث ســازمان ها و نهادهــا‬ ‫و دســتگاه ها بــود‪ .‬البتــه ان هــم در جــای‬ ‫خــودش یــک ضــرورت اســت کــه بایــد معلــوم‬ ‫شــود موازی کاری هــا کجاســت‪ ،‬امــا اینجــا‬ ‫بایــد توجــه شــود کــه در کنــار ســرمایه گذاری‬ ‫در حــوزه فرهنــگ و علــم‪ ،‬بهــره وری بایــد بــه‬ ‫طــور جــدی از ســوی صاحبــان خــرد و اندیشــه‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫نگــران هزینه کــرد در عرصــه‬ ‫علــم و فرهنــگ نیســتیم‪ ،‬امــا‬ ‫بایــد بهــره وری ان بــه شــکل‬ ‫دقیــق رصــد شــود‬ ‫رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بنــده‬ ‫مکــررا بــر اهمیــت موضــوع ارتقــای بهــره وری‬ ‫تاکیــد داشــته ام‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در خدمــت‬ ‫شــما فرهیختــگان و صاحبــان خــرد هــم‬ ‫می گویــم کــه مــا در کشــور نیازمنــد ارتقــای‬ ‫بهــره وری هســتیم‪ .‬مــا بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار عضــو‬ ‫هیئــت علمــی در کشــور داریــم کــه بایــد‬ ‫انتظــار ارتقــای بهــره وری را از حاصــل عملکــرد‬ ‫انــان داشــت‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه عمیقــا‬ ‫معتقــدم هزینــه کــردن در ایــن بخــش علــم و‬ ‫فرهنــگ نوعــی ســرمایه گذاری اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــه هیــچ وجــه نبایــد نگــران هزینــه‬ ‫کــردن در بخــش علــم و فرهنــگ بــود‪ ،‬امــا‬ ‫حتمـاً هــم بایــد رصــد کــرد کــه ایــا متناســب‬ ‫بــا هزینه هــا بهــره وری داشــته ایم یــا نــه؟‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه‬ ‫ایــن مباحــث ناظــر بــه بحــث عدالــت اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬نبایــد عدالــت را امــر‬ ‫محــدودی ببینیــم‪ .‬در فرهنــگ اســامی بعــد‬ ‫از توحیــد هیــچ مفهومــی بــه گســتردگی و‬ ‫فراگیــری مفهــوم عدالــت نیســت‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال در موضــوع امــوزش‪ ،‬عدالــت اقتضــا‬ ‫می کنــد کــه در کنــار امــوزش دانــش‪ ،‬تربیــت‬ ‫بــه معنــای احیــای تمایــات عالــی نفســانی‬ ‫انســانی نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد و متولــی‬ ‫ایــن موضــوع همــان بخــش پرورشــی بــود کــه‬ ‫متاســفانه تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫در دنیــای ارتباطــات راه صیانــت از‬ ‫جامعــه نــه ایجــاد محدودیــت بلکه‬ ‫هدایــت فرهنگی اســت‬ ‫ایــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه دیــدار خــود‬ ‫بــا دانش امــوزان در روز دانش امــوز و‬ ‫درخواســت انهــا بــرای برگــزاری جلســات‬ ‫اشــنایی بــا مســائل سیاســی و مباحــث روز در‬ ‫کنــار مباحــث علمــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تاکیــدات‬ ‫رهبــری در مســئله بصیرت افزایــی صرفــا در‬ ‫مقطــع فتنــه ‪ ۸۸‬نبــوده و در همــه برهه هــا‬ ‫بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬دانش امــوزان‪،‬‬ ‫دانشــجویان و اســاتید دانشــگاهی مــا حتمــا‬ ‫بایــد در کنــار علم افزایــی تحلیــل درســتی از‬ ‫شــرایط داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در ادامــه بــه موضــوع هدایــت‬ ‫فرهنگــی در بیــان رهبــر معظــم انقــاب در‬ ‫بیانیــه گام دوم اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یکــی از ماموریت هــای مهــم شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی در کنــار حفــظ و ارتقــای‬ ‫هویــت فرهنگــی‪ ،‬نظــارت بــر تحقــق هدایــت‬ ‫فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر رئیســی گفــت‪ :‬در دنیــای امــروز‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات نمی تــوان‬ ‫جامعــه را دچــار محدودیــت کــرد‪ ،‬بلکــه بایــد‬ ‫بــا هدایــت فرهنگــی و مصون ســازی مــردم‬ ‫و جوانــان‪ ،‬انهــا را در برابــر هجوم هــا بــه‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬باورهــا و اعتقــادات حفــظ کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــه توجــه ویــژه دولت نســبت‬ ‫بــه حفــظ و ارتقــای شــان و جایــگاه معلمان به‬ ‫عنــوان تربیت گــران جامعــه اشــاره و تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در اجــرای قانــون نظــام رتبه بنــدی‬ ‫معلمــان کــه در ایــن دولــت و بــا نــگاه ویــژه‬ ‫بــه مســئله ارتقــای کیفیــت امــوزش صــورت‬ ‫گرفــت‪ ،‬افزایــش حقــوق صرفــاً یــک مقدمــه‬ ‫بــود و انچــه بــرای دولــت اهمیــت بیشــتری‬ ‫داشــت شــان و جایــگاه معلمــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی کا ِر دانش بنیــان و علم پایــه‬ ‫بــا ضمیمــه کــردن دانایی هــا بــه توانایی هــا‬ ‫را از مولفه هــای اصلــی تحقــق فرهنــگ «مــا‬ ‫می توانیــم» در بیانیــه گام دوم انقــاب عنــوان‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫مفهوم ســازی در جامعــه از‬ ‫ضرورت هــای مهــم در حــوزه‬ ‫فرهنــگ اســت‬ ‫رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنان خــود مفهوم ســازی در جامعــه را از‬ ‫ضرورت هــای بســیار مهــم در حــوزه فرهنــگ‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬واژه هــای «بازنشســتگی»‬ ‫و «فارغ التحصیلــی» حتمــا بایــد تغییــر یابــد‬ ‫چــرا کــه دارای بــا ِر منفــی فرهنگــی اســت و‬ ‫انســان را از ادامــه پیشــرفت و تــاش و فعالیــت‬ ‫بازمـی دارد‪ .‬حضــرت امــام خمینــی(ره) بعــد از‬ ‫ســن ‪ ۷۰‬ســالگی زعامــت یــک انقــاب بــزرگ‬ ‫را بــر عهــده گرفتنــد و قائــل بــه چنیــن‬ ‫تعابیــری نبودنــد‪ .‬از ســوی دیگــر رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی نیــز بــه مســئله مفهوم ســازی‬ ‫در حوزه هــای سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و فرهنگــی اهتمــام ویــژه ای دارنــد و مفاهیــم‬ ‫بســیار ارزشــمندی در ایــن حوزه هــا ایجــاد‬ ‫کرده انــد کــه ایــن بخــش نیازمنــد توجــه‬ ‫ویــژه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر رئیســی در ادامــه بــر ضــرورت ارتقــا‬ ‫و گســترش فرهنــگ کار و تــاش در جامعــه‬ ‫تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬زمانــی کــه بــرای‬ ‫بازدیــد میدانــی بــه دو شهرســتان پاکدشــت و‬ ‫ربــاط کریــم ســفر کــردم‪ ،‬دیــدم کــه در ایــن‬ ‫دو منطقــه مشــکل بیــکاری بــه هیچ وجــه‬ ‫وجــود نداشــت‪ .‬اگــر در ســایر نقــاط کشــور‬ ‫نیــز برخــی فارغ التحصیــان فقــط شــغل را‬ ‫پشــت میزنشــینی نداننــد و در بخش هــای‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و کشــاورزی نقش افرینــی‬ ‫کننــد بخــش مهمــی از مشــکالت در ایــن‬ ‫زمینــه حــل خواهــد شــد کــه البتــه ایــن‬ ‫مســئله نیــاز بــه فرهنگ ســازی دارد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور جبــران عقب ماندگی هــا در‬ ‫بحــث عدالــت‪ ،‬فرهنــگ انضبــاط اجتماعــی‪،‬‬ ‫تشــویق بــه قانون مــداری و تقبیــح‬ ‫قانون گریــزی بــه عنــوان یــک ضدفرهنــگ را‬ ‫از جملــه وظایــف متکفلیــن بخــش فرهنــگ‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫ارتبــاط مراکــز علمــی و فرهنگــی و اجرایــی‬ ‫بــا مــردم از اقتضائــات دولــت مردمــی اســت‬ ‫ایــت اهلل رئیســی ارتبــاط مراکــز علمــی و‬ ‫فرهنگــی و اجرایــی بــا مــردم را از اقتضائــات‬ ‫دولــت مردمــی دانســت و بــا اشــاره بــه توجــه‬ ‫ویــژه علمــا و بــزرگان بــه ارتباط گیــری بــا‬ ‫مــردم گفــت‪ :‬اولیــن دیــدار مــن بــا شــهید‬ ‫مطهــری در یــک کتابفروشــی در قــم بــود کــه‬ ‫ایشــان ســاعاتی از وقــت خــود را بــه دیــدار‬ ‫بــا مــردم در یــک محیــط فرهنگــی اختصــاص‬ ‫داده بودنــد‪ .‬ســیره رهبــری فرزانــه انقــاب نیــز‬ ‫از ابتــدا تاکنــون همیــن بــوده و مســئوالن‪،‬‬ ‫اســاتید و فرهنگ ســازان و همــه کســانی‬ ‫کــه می خواهنــد در جامعــه تاثیرگــذار باشــند‬ ‫بایــد بــه صــورت مســتمر بــا مــردم در ارتبــاط‬ ‫باشــند تــا فهــم دقیقــی از جامعــه و مســائل ان‬ ‫بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه شکس ـت های‬ ‫پــی در پــی دشــمنان ناشــی از عــدم شــناخت‬ ‫جوامــع اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬حضــور ‪ ۲۰‬ســاله‬ ‫امریکایی هــا در افغانســتان جــز جنــگ و‬ ‫خونریــزی و شکســت دســتاورد دیگــری بــرای‬ ‫انهــا نداشــت‪ ،‬چــرا کــه برخــاف ادعاهــای‬ ‫خــود از اقتضائــات و واقعیــات ایــن منطقــه‬ ‫بی اطــاع بودنــد‪.‬‬ ‫ابعــاد فرهنگــی توطئــه اخیــر‬ ‫دشــمنان بایــد بــه شــکل دقیــق‬ ‫و موشــکافانه مــورد بررســی قــرار‬ ‫گیــرد‬ ‫دکتــر رئیســی بــه موضــوع اغتشاشــات اخیــر‬ ‫در کشــور نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬توطئــه‬ ‫اخیــر دشــمنان ابعــاد مختلفــی داشــت‪ .‬بُعــد‬ ‫امنیتــی ان از ســوی مســئولین امنیتــی دنبــال‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬امــا در کنــار مســائل امنیتــی و‬ ‫همچنیــن مســائل اقتصــادی بُعــد دیگــر ان‬ ‫حتمــا مربــوط بــه مســائل فرهنگــی اســت کــه‬ ‫مســئولین فرهنگــی جامعــه بایــد بــه صــورت‬ ‫دقیــق اتفاقــات اخیــر را موشــکافی و عوامــل‬ ‫موثــر در زمینه ســازی فرهنگــی اشــوب های‬ ‫اخیــر را اصــاح و کمبودهــا و کاســتی های‬ ‫احتمالــی را جبــران کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور تبیین مســائل و اگاهی بخشــی‬ ‫بــه جامعــه را از مســئولیت های بســیار مهــم‬ ‫و خطیــر متولیــان فرهنــگ در کشــور دانســت‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬ســپهبد شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی معتقــد بــود مــا در بُعــد نظامــی بــر‬ ‫جریــان تروریســتی تکفیــری در منطقــه پیــروز‬ ‫شــدیم‪ ،‬امــا بــرای نجــات فکرهــا و ذهن هــای‬ ‫شستشــو داده شــده نیــاز بــه لشــکر فرهنگــی‬ صفحه 44 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪45‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫تاکیــد رئیــس جمهــور بــر اجرای‬ ‫مصوبــه شــورای عالی انقــاب‬ ‫فرهنگــی بــرای ایجــاد مراکــز‬ ‫گفتگــو‬ ‫ایــت اهلل رئیســی همچنیــن اجــرای مصوبــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مبنــی بــر‬ ‫ایجــاد و فعال ســازی مراکــز گفتگــو در کشــور‬ ‫را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت‪ :‬ایــن مراکــز‬ ‫حتمــا می تواننــد بــه ارتقــای اگاهــی در‬ ‫جامعــه و هم افزایــی میــان صاحبــان خــرد و‬ ‫اندیشــه بیانجامــد و ماحصــل ان بــرای کشــور‬ ‫و دولــت بســیار مفیــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جمــع فرهیختــه شــورای عالی انقــاب‬ ‫فرهنگــی بایــد در تصمیم ســازی و اجــرای‬ ‫تصمیمــات ایــن شــورا ســهیم شــوند‬ ‫رئیــس جمهــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه‬ ‫مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫عــاوه بــر اقتضایــی بــودن‪ ،‬تبیینــی و هدفمنــد‬ ‫نیــز باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مــا دربــاره مصوبــات‬ ‫ایــن شــورا بــا یــک جمــع فرهیختــه و صاحــب‬ ‫فکــر طــرف هســتیم کــه نمی تــوان صرفــاً‬ ‫مصوبــات را تصویــب و بــه انهــا ابــاغ کــرد‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد در تصمیم ســازی‪ ،‬تصمیم گیــری‬ ‫و اجــرا نیــز انهــا را ســهیم کــرد و نظــر انهــا‬ ‫را شــنید‪.‬‬ ‫دکتــر رئیســی توجــه بــه ادراک و برداشــت‬ ‫مخاطــب از بیانیه هــای شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی را بســیار مهــم و ضــروری دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬دولــت مردمــی بــه عنــوان تنهــا‬ ‫دولــت پــس از پیــروزی انقــاب اســت کــه‬ ‫ســند تحــول ارائــه کــرده و ان را بــه بوتــه‬ ‫نقــد صاحبــان اندیشــه و خــرد نیــز گذاشــته‬ ‫اســت کــه ‪ ۷‬فصــل از فصــول ‪ ۳۷‬گانــه ان بــه‬ ‫مســائل فرهنگــی اختصــاص دارد و نظــرات‪،‬‬ ‫پیشــنهادات و انتقــادات شــما دربــاره ان‬ ‫بســیار حائــز اهمیــت اســت و قطعــا یاریگــر‬ ‫دولــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دکتر عاملی‪:‬‬ ‫فلسفه وجود شورای عالی انقالب فرهنگی تحول افرینی است ‪ /‬گام دوم‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی همان ترسیم مقام معظم رهبری برای اینده‬ ‫ایران یعنی شکل گیری تمدن نوین اسالمی است‬ ‫تعالــی انســان و جامعــه می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا بیــان اینکــه فلســفه وجــود‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تحــول‬ ‫افرینــی اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬گام دوم شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی به صــورت ســاده‬ ‫همــان ترســیم مقــام معظــم رهبــری بــرای‬ ‫اینــده ایــران و شــکل گیری تمــدن نویــن‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقالب‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬دکتــر ســعیدرضا عاملــی دبیــر‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در همایــش‬ ‫گام دوم شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی؛‬ ‫در مســیر تحــول اظهــار کــرد‪ :‬فرهنــگ‬ ‫جــزء امــوری اســت کــه ســهل و ممتنــع‬ ‫اســت‪ ،‬شبیه ســازی امورفرهنگــی به معنــای‬ ‫نشــناختن فرهنــگ اســت‪ ،‬صنعــت را بــه‬ ‫راحتــی می تــوان تغییــر داد‪ ،‬امــا نمی توانیــم‬ ‫فرهنــگ را بــه راحتــی تغییــر دهیــم‪ ،‬در‬ ‫شــکل گیری فرهنــگ جامعــه عوامــل متعــدد‬ ‫دخالــت دارد کــه بعضــا ریشــه های تاریخــی‬ ‫دارد و تغییــر در ان مســتلزم تغییــر در منابــع‬ ‫اثــر گــذار فرهنــگ اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بر اســاس دیــدگاه مقــام معظــم‬ ‫رهبــری‪ ،‬مهندســی فرهنگــی یعنــی توجــه بــه‬ ‫هندســه فرهنــگ و در نظــر داشــتن مجموعــه‬ ‫عوامــل موثــر بــر فرهنــگ جامعــه‪ ،‬در ایــن‬ ‫هندســه رکــن کیفــی‪ ،‬انســان اســت چــرا کــه‬ ‫انســان صاحــب اندیشــه اســت‪ .‬حــوزه فرهنــگ‬ ‫بــا اگاهــی انســان ها ســر و کار دارد‪ ،‬فرهنــگ‪،‬‬ ‫تحــول در حــوزه فکــر و اندیشــه انسان هاســت‪،‬‬ ‫انســان اگاه می توانــد مســیر را پیــدا کنــد و در‬ ‫واقــع رشــد و پیشــرفت هــر ملــت بــا اگاهــی‬ ‫و دانــش محقــق می شــود و اگاهــی باعــث‬ ‫دکتــر عاملــی ادامــه داد‪ :‬معمــار اصلی شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی امــام راحــل(ره) اســت‬ ‫و ایــن شــورا بــا تالش هــای حکیمانــه رهبــر‬ ‫انقــاب اغــاز بـه کار کــرد‪ ،‬امــام راحــل فرمــان‬ ‫تاســیس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی را در‬ ‫ســال ‪ ۶۳‬بــه پیشــنهاد مقــام معظــم رهبــری‬ ‫صــادر کردنــد‪ .‬و در بیانــات امــام رحمــه اهلل‬ ‫علیــه و رهبــر معظــم انقــاب ایــده تحــول کــه‬ ‫در نــام شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی هــم‬ ‫منعکــس هســت بعنــوان یــک رکــن طــرح‬ ‫شــده اســت و در واقــع فلســفه وجودی شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬تحــول اســت‪ .‬امــام‬ ‫راحــل تحــول را به معنــای کاری می دانســتند‬ ‫کــه انچــه اتفــاق می افتــد بــا گذشــته تفــاوت‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫مــدام در حــال تحــول افرینــی باشــد و مســیر‬ ‫تحــول یــک‪ ،‬مســیر ادامــه دار بــه هــدف رشــد‬ ‫و کمــال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار‬ ‫‪ 15‬اذر بــا اعضــاء محتــرم شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی در خصــوص بازســازی‬ ‫ســاختار فرهنــگ بــه تحــول ذهنیــت جامعــه‬ ‫اشــاره کردنــد‪ .‬در واقــع منبــع اصلــی شــکل‬ ‫گیــری فرهنــگ در ســاختار ذهنــی و معرفتــی‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬گزاره هــای درســت فرهنــگ‬ ‫و گزاره هــای غلــط فرهنگــی درنــگاه جامعــه‬ ‫بوجــود می ایــد‪ .‬در واقــع فرهنــگ ابعــاد‬ ‫ذهنــی و عینــی دارد کــه تحــول در عینیــت‬ ‫فرهنگــی در قالــب هنــر‪ ،‬ادبیــات‪ ،‬شــعر‪،‬‬ ‫ســینما‪ ،‬موســیقی و همــه امــور مرتبــط بــا‬ ‫ســبک زندگــی و صنایــع فرهنگــی و حتــی‬ ‫معمــاری و شهرســازی‪ ،‬مرتبــط بــا نــگاه و‬ ‫ذهنیت هــای فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه گام دوم‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی چیســت‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد مشــخص کنیــم کــه در ‪۴۰‬‬ ‫ســال اینــده می خواهیــم چــه هدفــی را‬ ‫می خواهیــم دنبــال کنیــم‪ .‬رهبــری در بیانیــه‬ ‫گام دوم جهت گیــری نظــام را مشــخص‬ ‫کردنــد و در ایــن بیانیــه بــه ســرمایه ‪ ۴۰‬ســاله‬ ‫توجــه داشــتند و بــه نوعــی ســرمایه انقــاب‬ ‫را بعنــوان یــک دسـت اورد و زیرســاخت مهــم‬ ‫بــرای ادامــه مســیر برجســته کردنــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬در برنامه ریزی هــا اگــر بیــش از حــد‬ ‫به ســراغ اســیب ها برویــم‪ ،‬توفیــق پیشــرفت‬ ‫از مــا گرفتــه می شــود‪ ،‬اگــر صرفــا بــه بخــش‬ ‫خالــی لیــوان نــگاه کنیــم‪ ،‬احســاس شکســت‬ ‫خواهیــم داشــت‪ .‬ســرمایه های زیــادی در‬ ‫طــول ‪ ۴۰‬ســال انقــاب اســامی ایجــاد شــده‬ ‫و ناسپاســی اســت کــه بــه انهــا بی توجهــی‬ ‫ شــود‪ ،‬اکثــر مــردم خواهــان تربیــت فرزنــدان‬ ‫مومــن در خانواده هــا هســتند‪ ،‬بایــد بــه ایــن‬ ‫نــکات توجــه کنیــم امــروز جمعیــت عظیمــی‬ ‫بیــش از ‪ ۳‬میلیــون نفــر بــرای عهــد بســتن بــا‬ ‫سیدالشــهدا از مســیرهای طوالنــی بــه کربــا‬ ‫می رونــد‪ ،‬امــار جاماندگانــی کــه بــه نوعــی‬ ‫دیگــر‪ ،‬اظهــار وفــاداری بــه روش و منــش‬ ‫حضــرت سیدالشــهدا می کننــد بســیار زیــاد‬ ‫اســت‪ ،‬در روز ‪ 13‬ابــان حــدود ‪ 15‬میلیــون‬ ‫نفــر بــه خیابان هــا امدنــد تــا مجــددا روحیــه‬ ‫اســتکبار ســتیزی خــود را اظهــار کننــد و بــا‬ ‫رهبــر انقــاب عهــد و پیمــان ببندنــد‪ ،‬همــه‬ ‫اینهــا ســرمایه های انقــاب اســت‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی اضافــه کــرد‪ :‬گام دوم شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی به صــورت ســاده‬ ‫همــان ترســیم مقــام معظــم رهبــری بــرای‬ ‫اینــده ایــران و شــکل گیری تمــدن نویــن‬ ‫اســامی اســت‪ .‬دســتیابی بــه ایــن هــدف‬ ‫شــدنی اســت‪ .‬مــا می توانیــم بــا برنامه ریــزی‬ ‫اساســی تحــول را در حوزه هــای فرهنگــی‬ ‫ایجــاد کنیــم و اســتقرار تمــدن اســامی را‬ ‫بــا ابعــاد و اضــاع معنــوی و مــادی محقــق‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امیدواریــم در اینــده شــاهد‬ ‫تحــوالت عظیــم باشــیم و شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی بایــد به عنــوان عالی تریــن‬ ‫نهــاد فرهنگــی در ایــن عرصــه نقش افرینــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی افــزود‪ :‬بازســازی فرهنگــی‬ ‫یــک کشــور نیازمنــد امــوزش و پــرورش‬ ‫توانمنــد اســت‪ .‬اگــر تمــام منابــع مالــی حــوزه‬ ‫فرهنــگ بــرای امــوزش و پــرورش هزینــه‬ ‫شــود‪ ،‬نتایــج بســیار مهــم و البتــه تمــدن‬ ‫ســاز خواهــد داشــت‪ .‬مــا در ایــن ســال ها‬ ‫دچــار اضطــرار فرهنگــی شــدیم‪ .‬در واقــع‬ ‫دوره طالیــی یادگیــری مرتبــط بــا دوره هــای‬ ‫تحصیلــی امــوزش و پــرورش اســت‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه قــدرت یادگیــری بســیار بــاالی کــودک‪،‬‬ ‫بایــد گفــت امــوزش عالــی در واقــع مرتبــط‬ ‫بــا دوره مهدکــودک‪ ،‬پیــش دبســتان‪ ،‬دبســتان‪،‬‬ ‫متوســطه اول و دوم اســت‪ .‬هم اکنــون ‪۱۹‬‬ ‫میلیــون دانش امــوز از مهدکــودک تــا‬ ‫متوســطه اول و دوم در مــدارس حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫بایــد بــه ایــن ظرفیــت توجــه داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫ایــن یــک ظرفیــت بســیار مهــم و فرهنــگ‬ ‫ســاز اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر بدنبــال فرهنــگ فاخــر و تمــدن‬ ‫ســاز هســتیم بایــد گفــت‪ ،‬ظرفیــت اصلــی‬ ‫ان در امــوزش و پــرورش تمــدن ســاز اســت‪.‬‬ ‫البتــه دولــت محتــرم‪ ،‬ظرفیــت هــای خوبــی را‬ ‫بــرای حمایــت از امــوزش و پــرورش فراهــم‬ ‫کــرده ولــی راه نرفتــه و اقدامــات مهمــی‬ ‫داریــم کــه بایــد بــا همــه تــوان دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫امیــدوار هســتیم در گام دوم تحــول شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬بــا نــگاه تمدنــی‪،‬‬ ‫نهادهــای تمدنــی و روش هــای فاخــر تمــدن‬ ‫ســازی‪ ،‬شــاهد شــکوفایی بیشــتر جامعــه‬ ‫اســامی ایــران باشــیم‪.‬‬ ‫دکتر عاملی خبر داد‪:‬‬ ‫تغییر رویه ها و ایجاد رویه های جدید شورای عالی انقالب فرهنگی برای‬ ‫ارتقا و تقویت فرهنگ اجتماعی‪ /‬تقدیر از حمایت های مقام معظم رهبری‬ ‫از شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫گفت‪:‬تغییــر رویه هــا و ایجــاد رویه هــای‬ ‫جدیــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای‬ ‫توجــه بــه عمــق مســائل و اقدامــات بــرای‬ ‫ارتقــاء و تقویــت فرهنــگ اجتماعــی ایــران‬ ‫بایــد صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی‪ ،‬دکتــر ســعید رضــا عاملــی‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه جلســه ‪ 874‬شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن جلســه بــه بررســی‬ ‫بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا‬ ‫اعضــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رئیــس جمهــور از مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــه دلیــل حمایــت هــای ایشــان طــی‬ ‫‪ 15‬مــاه اخیــر و صــدور احــکام اعضــا و عنایتی‬ ‫کــه نســبت بــه شــورا داشــتند تشــکر کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا بیــان اینکــه موضوعاتــی‬ ‫کــه مقــام معظــم رهبــری بــا اعضــای شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی مطــرح کردنــد ابعــاد‬ ‫مختلفــی داشــت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬چهــا ر محــور‬ ‫ســخنان مقــام معظــم رهبــری مــورد تاکیــد‬ ‫بیشــتر اعضــای شــورا قــرار گرفــت‪ .‬یکــی‬ ‫از ایــن مــوارد تغیــرر رویه هــا در فرهنــگ و‬ ‫علــم بــود و اینکــه در وضعیــت فعلــی بــا چــه‬ ‫چالش هــای اجتماعــی مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫چهــار راهبــرد اصلــی مدنظــر قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫اول اینکــه هویــت جمعــی شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی در جامعــه بــروز داشــته‬ ‫باشــد و ان ناظــر بــر مســائل جامعــه و حتــی‬ ‫مســائل اســتانی اســت‪ .‬بخشــی مســائل‬ ‫اســتانی و برخــی ملــی هســتند کــه نیــاز بــه‬ ‫حضــور اعضــای شــورا در انهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن مســائل ناظــر بــر امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬زنــان و خانــواده اســت‪ .‬بایــد‬ ‫بــه گونـه ای عمــل شــود کــه راهکارهــای الزم‬ ‫ارائــه شــود و در ایــن زمینــه بــا قــوای ســه‬ ‫گانــه‪ ،‬نهادهــای حقوقــی و اعضــای حقیقــی‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی همــکاری‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بیــان کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫مســائل عنــوان شــده در جلســه امــروز ایــن‬ صفحه 45 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بــود کــه رصــد فرهنگــی متناســب بــا تغییــرات‬ ‫مهــم بایــد صــورت گیــرد؛ چراکــه جامعــه‬ ‫امــروز بــا دوران گذشــته تفــاوت دارد‪ ،‬همیــن‬ ‫صنعــت فرامحــل و مجــازی باعــث تغییــرات‬ ‫زیــادی شــده اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل بایــد‬ ‫الزامــات جدیــدی فراهــم شــود تــا فهــم نســل‬ ‫جــوان و مســائل انهــا و ارمانهایــی کــه دنبــال‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬صــورت گیــرد‪ .‬تهیــه گزارش هــای‬ ‫رصــدی در ایــن زمینــه برعهــده دبیرخانــه و‬ ‫نهادهــای وابســته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاکیــدات رهبــر انقــاب‬ ‫دربــاره بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنــگ‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بدفهمــی در ایــن زمینــه وجــود‬ ‫دارد و ان ایــن اســت کــه عــده ای بازســازی‬ ‫را تغییــر در نهادهــای فرهنگــی می داننــد؛‬ ‫در صورتــی کــه هــدف اصلــی تغییــر ذهنیــت‬ ‫احــاد جامعــه اســت و اینکــه در ذهنیــت‬ ‫اجتماعــی چــه مســائلی مــی گــذرد‪ .‬درک‬ ‫ایــن مســائل و تغییــرات زیربنایــی از اهمیــت‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی اضافــه کــرد‪ :‬مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در ایــن زمینــه اســراف و تبذیــر را‬ ‫مطــرح کردنــد کــه اگــر ایــن رویکــرد بــه‬ ‫دکتر عاملی‪:‬‬ ‫فرهنــگ صرفــه جویــی‬ ‫تبدیــل شــود کمــک بزرگــی بــه جامعــه‬ ‫می کنــد‪ .‬هــم اکنــون در مصــرف انــرژی‬ ‫وضعیــت خوبــی نداریــم‪ .‬انچنــان کــه مصــرف‬ ‫انــرژی در ایــران چندبرابــر ســایر کشــورها‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن رهبــر انقــاب تاکیــد‬ ‫داشــتند کــه انقــاب اســامی فرهنــگ «مــا‬ ‫نمــی توانیــم» را تغییــر داد و تبدیــل بــه «مــا‬ ‫مــی توانیــم» بــزرگ کــرد کــه نظــام ســلطنتی‬ ‫پهلــوی را بــه جمهــوری اســامی تغییــر داد‪.‬‬ ‫هیــچ کســی ایــن تغییــر را پیــش بینــی نمــی‬ ‫کــرد‪ ،‬در ان زمــان جامعــه شناســان اساســاً‬ ‫تغییــر دینــی را پیــش بینــی نکــرده بودنــد‬ ‫و فکــر مــی کردنــد کــه مســائل اجتماعــی‬ ‫باعــث دگرگونــی خواهــد شــد‪ .‬هــم اکنــون‬ ‫در بســیاری از حــوزه هــا نظیــر حــوزه علــم‬ ‫و فنــاوری و زیرســاختهای اساســی کشــور در‬ ‫راه هــا و تولیــد دارو و انــرژی پیشــرفت زیــادی‬ ‫داشــته ایم ‪ .‬بــا ایــن حــال بــا مســائلی مواجــه‬ ‫هســتیم‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه نیــاز بــه تغییــر‬ ‫اســت و ایــن تغییــر بایــد بــا نــگاه کســانی‬ ‫کــه درگیــر مســئله هســتند‪ ،‬صــورت گیــرد؛‬ ‫بنابرایــن بازســازی ذهنیــت اجتماعــی بســیار‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫اهمیــت دارد و بــه نفــع یکپارچگــی اســت‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫تغییــرات بایــد مــدام رصــد شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫ببینیــم کــه چــه تغییراتــی بــه وجــود امــده‬ ‫اســت؛ چراکــه نبایــد یکبــاره بــا تغییراتــی‬ ‫در نســل جــوان مواجــه شــویم کــه بــه انهــا‬ ‫نپرداخته ایــم‪ .‬اعضــای شــورای عالــی انقــاب‬ ‫تاکیــد داشــتند واقعیــت جامعــه را بایــد درک‬ ‫کــرد و برنامه ریــزی مناســب را انجــام داد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی افــزود‪:‬‬ ‫ریاســت شــورای عالــی بــه دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی ماموریــت دادنــد تــا مســائل و‬ ‫چالش هــای اولویــت دار خــود را بــه دبیرخانــه‬ ‫ارائــه دهنــد و نیــز راهــکاری بــرای ارتقــا‬ ‫بدهنــد‪ .‬نهــادی ماننــد صــدا و ســیما اگــر‬ ‫مشــکلی دارد بایــد مســائل و پیشــنهادهای‬ ‫خــود را مطــرح کنــد؛ چراکــه معتقدیــم نظــام‬ ‫اولویت هــا بــه جــای اینکــه از بــاال بــه پاییــن‬ ‫باشــد‪ ،‬بایــد از واقعیت هــا و ســمت میــدان‬ ‫شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پایــش اجتماعــی بایــد‬ ‫صــورت گیــرد چراکــه باعــث تشــخیص درد‬ ‫‪46‬‬ ‫مزمــن می شــود تــا بــر اســاس ان راه حــل‬ ‫بــرای درمــان ارائــه شــود‪ ،‬تــا مســائل بــه درد‬ ‫اجتماعــی منجــر نشــوند‪ .‬شــاید مهمتریــن‬ ‫رویــه‪ ،‬بررســی اســتانی و ملــی و در کنــار‬ ‫مســائل قــرار گرفتــن و تشــخیص درســت و‬ ‫پیگیــری بــرای حــل مســاله باشــد؛ اقداماتــی‬ ‫کــه همدلــی و همراهــی را مــی اورد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫جمــع بنــدی جلســه ایــن بــود کــه تغییــر‬ ‫رویه هــا و ایجــاد رویه هــای جدیــد شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای توجــه بــه عمــق‬ ‫مســائل و اقدامــات بــرای ارتقــاء و تقویــت‬ ‫فرهنــگ اجتماعــی ایــران بایــد صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــر مبتنــی بــر ارزش هــای اســامی‬ ‫و خصوصــا بهــره بــردن از توانایــی مــردم‪،‬‬ ‫نهادهــای مــردم نهــاد و جبهــه فرهنگــی‬ ‫انقــاب و بهــره گیــری از ظرفیــت عظیمــی‬ ‫کــه در میــان نهادهــای غیردولتــی وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بهــره مــی بــرد و ایــن همــان ظرفیتــی‬ ‫اســت کــه حماســه انقــاب را بــه وجــود اورد‬ ‫و همیــن نــگاه حماســی می توانــد تحــول‬ ‫انقالبــی را در وضعیــت فرهنــگ و علــم و‬ ‫فنــاوری جامعــه بــه وجــود بیــاورد‪.‬‬ ‫برای تقویت فرهنگ و اقتدار فرهنگی باید کار همه جانبه ای صورت گیرد‪/‬علم توانمند‪ ،‬موجب تقویت ضریب قدرت ملی می شود‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیان‬ ‫اینکــه در حــوزه فرهنــگ‪ ،‬قــدرت نــرم دشــمن‬ ‫بــرای مــا مســئله ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــرای تقویــت فرهنــگ و اقتــدار فرهنگــی بایــد‬ ‫کار همــه جانبـه ای صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقالب‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬دکتــر ســعیدرضا عاملــی دبیــر‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در دیــدار بــا‬ ‫روســای دانشــکده ها و اعضــای هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در ســخنانی گفــت‪:‬‬ ‫بــا جهــل نمی تــوان مســائل را حــل کــرد‪،‬‬ ‫جهــل باعــث می شــود موانــع بیشــتر شــود‪،‬‬ ‫علــم ارزش افــزوده ایجــاد می کنــد و پیشــرفت‬ ‫یــک امــر دانــش بنیــان اســت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تفکــر انتقــادی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫تفکــرات انتقــادی در دنیــا متفــاوت اســت؛‬ ‫برخــی از نحله هــای فکــری‪ ،‬تفکــر انتقــادی‬ ‫را بــه ســمت حــل مســئله ســوق می دهنــد‬ ‫و در نــگاه انتقــادی نــگاه روشــمندی را در‬ ‫پیــش می گیرنــد تــا بیــن هــدف‪ ،‬اســتدالل‬ ‫و نتیجــه رابطــه برقــرار کننــد‪ .‬مــا در ایــران‬ ‫تفکــر انتقــادی را بــه عنــوان تلــخ گویــی‬ ‫و طــرح مســئله بــدون حــل ان در پیــش‬ ‫گرفته ایــم یــا مســائلی را دنبــال کرده ایــم‬ ‫کــه بــا زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫ایــران تطبیــق نداشــته اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ریشــه های علــوم انســانی را می تــوان در‬ ‫حکمــت و فلســفه اســامی ایرانــی پیــدا کــرد؛‬ ‫و حوزه هــای اندیشــه ای متفاوتــی در ایــران‬ ‫داریــم کــه از ایــن ریش ـه ها تغذیــه می کننــد؛‬ ‫دوره قبــل از اســام در ایــران پــر از حکمت هــا‬ ‫و فیلســوفان بــزرگ بــود‪ ،‬پــس از ورود اســام‬ ‫نیــز نقــاط اوج زیــادی در حــوزه فلســفه و‬ ‫حوزه هــای اندیشــه سیاســی و حکمرانــی و‬ ‫مدیریــت اجتماعــی داشــتیم‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا اشــاره بــه تفکــر انتقــادی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬تفکــرات انتقــادی در دنیــا‬ ‫متفــاوت اســت؛ برخــی از نحله هــای فکــری‪،‬‬ ‫تفکــر انتقــادی را بــه ســمت حــل مســئله‬ ‫ســوق می دهنــد و در نــگاه انتقــادی نــگاه‬ ‫روشــمندی را در پیــش می گیرنــد تــا بیــن‬ ‫هــدف‪ ،‬اســتدالل و نتیجــه رابطــه برقــرار‬ ‫کننــد‪ .‬مــا در ایــران تفکــر انتقــادی را بــه‬ ‫عنــوان تلــخ گویــی و طــرح مســئله بــدون‬ ‫حــل ان در پیــش گرفته ایــم یــا مســائلی را‬ ‫دنبــال کرده ایــم کــه بــا زمینه هــای فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی ایــران تطبیــق نداشــته اســت‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا بیــان اینکــه برخــی از‬ ‫فناوری هــا مهــم و بــزرگ بــه فیلســوفان‬ ‫و دانشــمندان شــرق برمی گــردد گفــت‪:‬‬ ‫پــس از چنــد ســده هم اکنــون از الگوریتــم‬ ‫ســخن گفتــه می شــود‪ ،‬در صورتــی کــه‬ ‫الگوریتــم ابتــکار «خوارزمــی» ریاضیــدان‪،‬‬ ‫ســتاره شــناس و فیلســوف بــزرگ ایرانــی در‬ ‫قــرن ســوم هجــری اســت‪ .‬الگوریتــم امــروز در‬ ‫دنیــای فنــاوری بــه موجــود زنــده ای تعبیــر‬ ‫می شــود کــه رفــت و برگشــت و بازخــورد در‬ ‫فراینــد نــرم افــزاری را تامیــن می کنــد و قــرن‬ ‫را بــه قــرون الگوریتــم نامگــذاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بدیــن معناســت کــه پایــه نــرم افــزاری‬ ‫فناوری هــای نویــن متعلــق بــه دانشــمند‬ ‫بــزرگ ایرانــی خوارزمــی اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مــا ریشــه عمیقــی داریــم‬ ‫ولــی در بخشــی از علــوم انســانی کپی ســازی‬ ‫صــورت کرده ایــم و حتمــا نیازمنــد‬ ‫نواوری هــای اندیشــمند ایرانــی هســتیم‪.‬‬ ‫اگــر بپذیریــم علــوم انســانی ناظــر بــه مســائل‬ ‫اجتماعــی بومــی اســت‪ ،‬علــوم انســانی غــرب‬ ‫ناظــر بــه مســائل اجتماعــی غــرب اســت و‬ ‫مســائل اجتماعــی انهــا را حــل می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن وقتــی می خواهیــم انهــا را پیــاده‬ ‫ســازی کنیــم حداقــل بایــد مالحظــات بومــی‬ ‫را در دســتور کار قــرار دهیــم‪ .‬حتمــا علــم‬ ‫بعــد فراســرزمینی دارد و ظرفیــت همــه علــوم‬ ‫جهــان متعلــق بــه همــگان اســت ولــی مســئله‬ ‫تناســب بیــن موضــوع و حکــم و متــن و زمینــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا‬ ‫اشــاره بــه ســابقه تاریخــی ژاپــن جدیــد ادامــه‬ ‫داد‪ :‬میجــی کــه پایه گــذار ژاپــن جدیــد اســت‬ ‫وقتــی بــه حکومــت رســید دو شــعار داشــت‪:‬‬ ‫شــعار اول بــاز کــردن دروازه هــای ژاپــن بــه‬ ‫ســمت جهــان و شــعار دوم بومــی ســازی‬ ‫بــود‪ ،‬چــرا کــه ژاپنی هــا بســیار ســختگیرانه‬ ‫نظریــات جدیــد را مــی پذیرنــد و بــا نگاهــی‬ ‫نقادانــه و عمیــق ســعی می کننــد کــه ان‬ ‫نظریــه را بــه کرنــش در اورنــد تــا در بســتر‬ ‫اجتماعــی خودشــان ان را دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا بیــان اینکــه برخــی از‬ ‫فناوری هــا مهــم و بــزرگ بــه فیلســوفان‬ ‫و دانشــمندان شــرق برمی گــردد گفــت‪:‬‬ ‫پــس از چنــد ســده هم اکنــون از الگوریتــم‬ ‫ســخن گفتــه می شــود‪ ،‬در صورتــی کــه‬ ‫الگوریتــم ابتــکار «خوارزمــی» ریاضیــدان‪،‬‬ ‫ســتاره شــناس و فیلســوف بــزرگ ایرانــی در‬ ‫قــرن ســوم هجــری اســت‪ .‬الگوریتــم امــروز در‬ ‫دنیــای فنــاوری بــه موجــود زنــده ای تعبیــر‬ ‫می شــود کــه رفــت و برگشــت و بازخــورد در‬ ‫فراینــد نــرم افــزاری را تامیــن می کنــد و قــرن‬ ‫را بــه قــرون الگوریتــم نامگــذاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بدیــن معناســت کــه پایــه نــرم افــزاری‬ ‫فناوری هــای نویــن متعلــق بــه دانشــمند‬ ‫بــزرگ ایرانــی خوارزمــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بیــان کــرد‪ :‬چهــار دهــه اســت‬ ‫کــه بــه دلیــل تنــوع مســائل اجتماعــی و‬ ‫عوامــل مداخلــه کننــده در پدیده هــای‬ ‫اجتماعــی بحــث دانــش یــک پارچــه بــه‬ ‫عنــوان یــک راهــکار اعــام می شــود‪ .‬نــگاه‬ ‫یکپارچــه نیازمنــد نگــرش بیــن رشــته و چنــد‬ ‫رشــته و البتــه فرارشــته اســت‪ .‬نــگاه رشــته ای‬ ‫اگــر چــه عمیــق اســت ولــی افــق نــگاه و دیــد‬ ‫کوتاهــی دارد چــرا کــه زوایایــی از موضــوع بــاز‬ ‫و زوایایــی بســته می مانــد‪ .‬امــا دانــش یــک‬ ‫پارچــه همــه چیــز را بــه هــم وصــل می کنــد‬ ‫و نــگاه بین رشــته ای را در نظــر می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن کار مشــکلی اســت و جــزء دانش هــای‬ ‫پیچیــده و چنــد عاملــی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه غربی هــا هنــوز نمی داننــد‬ ‫چگونــه دانش هــای مختلــف را بــه یکدیگــر‬ ‫متصــل کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر الهــام گرفتــن از هســتی‬ ‫گفــت‪ :‬فنــاوری در نقطــه اوج خــود از قواعــد‬ ‫هســتی رمزگشــایی می کنــد در بایومیمیتیــک‬ ‫می گوینــد اگــر از هســتی الهــام بگیریــد تــا‬ ‫دانــش کــم خطاتــری داشــته باشــید‪ .‬علــوم‬ ‫تجربــی در نقطــه اوج خــود می پذیــرد کــه‬ ‫خطــا می کنــد و ممکــن اســت همیــن چیــزی‬ ‫را کــه فهمیده انــد و یــک قاعــده علمــی از‬ ‫ان اســتخراج شــده اســت‪ ،‬بعــدا ان را نقــض‬ ‫کننــد‪ .‬مــا هــم در مکتــب فکــری خودمــان‬ ‫ایــن خطــا پذیــری را پذیرفته ایــم؛ می گوینــد‬ ‫یــک مجتهــد ممکــن اســت فتوایــش درســت‬ ‫یــا غلــط باشــد‪ .‬فنــاوری اکنــون بــه انســان‬ ‫خیلــی نزدیــک شــده‪ ،‬هــوش مصنوعــی بــه‬ ‫انســان نزدیــک شــده اســت‪ ،‬ربات هــا و‬ ‫اندرویدهــا نســل جدیــدی بــه وجــود اورده انــد‬ ‫کــه نــه انهــا مــا را می فهمنــد نــه مــا انهــا را‬ ‫می فهمیــم‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بخشــی از نســل جدیــد نســل اپ (نــرم‬ ‫افزارهــا) اســت؛ ایــن امــر باعــث شــده کــه‬ ‫خیلــی ســریع باشــد و روحیــه اســتقالل گرایی‬ ‫در ان قــوی اســت‪ ،‬عالقــه بــه تنهایــی دارد‪،‬‬ ‫کــم حوصلــه اســت‪ ،‬چراکــه بــا یــک کلیــک‬ ‫هــزاران فراینــد را بــه یکبــاره انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از مســائل نســل جدیــد کاهــش جمعیــت‬ ‫و خانواده هــا تــک فرزنــد اســت کــه یــک‬ ‫نــوع بچــه ســاالری و امــاده کــردن همــه چیــز‬ ‫بــرای فرزنــد اســت کــه توانمنــد نســلی را بــا‬ ‫مشــکل و ابهــام مواجــه کــرده اســت و نوعــی‬ ‫بی تفاوتــی نســبت بــه مســئولیت اجتماعــی‬ ‫در ایــن نســل دیــده می شــود‪ .‬البتــه نســلی‬ ‫هوشــمند و بــه لحــاظ تــوان هوشــی‪ ،‬قدرتمنــد‬ ‫و از ســطح نــواوری برخــوردار اســت کــه‬ ‫می توانــد منشــاء تحــوالت مهمــی در جامعــه‬ صفحه 46 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪47‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــناخت وضعیــت جامعــه خیلــی‬ ‫مهــم اســت‪ .‬پیــدا کــردن راه حــل نیــز از‬ ‫اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت‪ ،‬بایــد توجــه‬ ‫داشــت در دیگــری ســازی‪ ،‬بخشــی از جامعــه‬ ‫بیــرون می افتــد‪ ،‬حتــی بــرای گــروه باطــل‬ ‫هــم بایــد برنامــه داشــت چــرا کــه تعالیــم‬ ‫اســامی نیــز اینگونــه می گویــد‪ .‬باالتریــن‬ ‫حــق حــق حیــات اســت‪ ،‬بــرای حــق زندگــی‬ ‫همــگان نیازمنــد نظــام فرهنگــی و تعلیــم‬ ‫و تربیــت متناســب هســتیم‪ .‬نظــام تعلیــم‬ ‫و تربیــت مســئولیت ایجــاد نظــام تعلیــم و‬ ‫تربیــت اســامی اســت کــه فــرد و جامعــه در‬ ‫ان متخلــق بــه اخــاق اســامی و برخــوردار از‬ ‫ارزش هــای اســامی باشــند‪ .‬ایــن امــر در یــک‬ ‫دوره تربیتــی قابــل تحقــق اســت‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی مطــرح کــرد‪ :‬مــا بــاور داریــم‬ ‫کــه مقــام معظــم رهبــری مرجــع بــزرگ‬ ‫فهــم فرهنــگ و مدلســازی بــرای رســیدن‬ ‫بــه وضعیــت بهتــر اســت‪ .،‬بســیاری از نقــاط‬ ‫مثبــت کشــور بــه خاطــر رویکــرد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــوده اســت‪ .‬در ایــن ماجراهــا اگــر‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران از قــدرت نظامــی‬ ‫برخــوردار نبــود بحــث تجزیــه ایــران بــا‬ ‫رویکــردی کــه بــه منطقــه غــرب اســیا و بقــول‬ ‫خودشــان خاورمیانــه دارنــد اتفــاق مــی افتــاد‪.‬‬ ‫ایــن کار راهبــردی را ایشــان شــخصاً مدیریــت‬ ‫کردنــد‪ ،‬امــور نظامــی مدیریــت شــخص رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب و البتــه تــاش و تدبیــر جامعــه‬ ‫دفاعــی و دانشــگاهی کشــور اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫زمینــه راهبردهــای سیاســی و راهبردهــای‬ ‫بیــن المللــی‪ ،‬راهبردهــای فنــاوری و علــم‬ ‫و دانــش و تولیــد ملــی را ایشــان مدیریــت‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بخشــی از نســل جدیــد نســل اپ (نــرم‬ ‫افزارهــا) اســت؛ ایــن امــر باعــث شــده کــه‬ ‫خیلــی ســریع باشــد و روحیــه اســتقالل گرایی‬ ‫در ان قــوی اســت‪ ،‬عالقــه بــه تنهایــی دارد‪،‬‬ ‫کــم حوصلــه اســت‪ ،‬چراکــه بــا یــک کلیــک‬ ‫هــزاران فراینــد را بــه یکبــاره انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از مســائل نســل جدیــد کاهــش جمعیــت‬ ‫و خانواده هــا تــک فرزنــد اســت کــه یــک‬ ‫نــوع بچــه ســاالری و امــاده کــردن همــه چیــز‬ ‫بــرای فرزنــد اســت کــه توانمنــد نســلی را بــا‬ ‫مشــکل و ابهــام مواجــه کــرده اســت و نوعــی‬ ‫بی تفاوتــی نســبت بــه مســئولیت اجتماعــی‬ ‫در ایــن نســل دیــده می شــود‪ .‬البتــه نســلی‬ ‫هوشــمند و بــه لحــاظ تــوان هوشــی‪ ،‬قدرتمنــد‬ ‫و از ســطح نــواوری برخــوردار اســت کــه‬ ‫می توانــد منشــاء تحــوالت مهمــی در جامعــه‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در بحــران کرونــا دیدیــم کــه‬ ‫چقــدر اروپــا بــا بحــران غــذا مواجــه شــد‪ ،‬امــا‬ ‫مــا کمبــود غــذا پیــدا نکردیــم‪ .‬مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در مالقــات بــا دولــت در شــهریور‬ ‫مــاه بحــث امنیــت غذایــی را مطــرح کردنــد و‬ ‫باالتــر از امنیــت غذایــی بحــث اقتــدار غذایــی‬ ‫را مطــرح کردنــد ‪،‬غــذا حــوزه مهمــی اســت‪ .‬بــا‬ ‫اینکــه در کشــور مــا اســراف غــذا زیــاد اســت‪،‬‬ ‫امــا بــا کمبــود غــذا روبــرو نشــدیم‪ ،‬رســیدن به‬ ‫خودکفایــی در تولیــد مــواد غذایــی‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫همــه جانبــه نیــاز دارد کــه در نقطــه رشــد و‬ ‫تعالــی ان هســتیم و قطعــاً دانشــگاه در ایــن‬ ‫زمینــه بســیار اثــر گــذار اســت‪ .‬قــدرت در علــم‬ ‫مــا را توانمنــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن مســیر متاســفانه در حــوزه فرهنــگ‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫عقــب افتادیــم و قــدرت نــرم دشــمن بــرای‬ ‫مــا مســئله ایجــاد کــرده اســت و ایــن مســئله‬ ‫چیــزی اســت کــه ان را در ســطح جامعــه‬ ‫مالحظــه می کنیــم‪ .‬احساســات بخشــی از‬ ‫نســل جــوان درگیــر مســئله شــده اســت و‬ ‫بایــد بتوانیــم بــرای تقویــت فرهنــگ و اقتــدار‬ ‫فرهنگــی کار همــه جانبــه ای صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا طــرح ســواالتی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫مــی خواهــم در ایــن زمینــه طــرح ســوالی‬ ‫داشــته باشــم و ان ایــن اســت کــه شــما ایــن‬ ‫پدیــده اخیــر را چــه می بینیــد و ریش ـه هایش‬ ‫چــه اســت و چــه راه حلــی بــرای ان متصــور‬ ‫می شــوید؟ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫در ایــن زمینــه می توانــد چــه رویکــردی‬ ‫داشــته باشــد؟‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگی‬ ‫دو وظیفــه کالن دارد بــر اســاس ان چیــزی که‬ ‫امــام و رهبــری ترســیم کرده انــد وظیفــه مــا‬ ‫در حــوزه علــم و فنــاوری و فرهنــگ اســت‪،‬‬ ‫هــر دو از جنــس توانایــی اســت اگــر فرهنــگ‬ ‫قدرتمنــد باشــد حــس عضویــت ملــی در‬ ‫فرهنــگ قــوی اســت‪ .‬قــدرت نظامــی هــم‬ ‫اینگونــه اســت‪ .‬وجــه اشــتراک ایــن دو‪ ،‬علــم‬ ‫اســت‪ .‬بــا تفکــر می تــوان بــه تاریکی هــا‬ ‫فائــق امــد و انهــا را روشــن کــرد‪ ،‬راه درســت‬ ‫از تفکــر بیــرون می ایــد‪ ،‬امــا تفکــر مســیر‬ ‫مطلــوب می خواهــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگی با اشــاره‬ ‫بــه تمــدن نویــن اســامی بیــان کــرد‪ :‬معمــوالً‬ ‫تمدن هــا از تاریــخ اســتخراج می شــود‪ ،‬و ان را‬ ‫امــری تاریخــی می داننــد ولــی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری معتقــد اســت کــه تمــدن ســاختنی‬ ‫اســت و عناصــر و مولفه هــای ان را ارائــه‬ ‫دادنــد تــا در مســیر چهلــه دوم انقــاب در‬ ‫مســیر تمــدن نویــن اســامی گام برداریــم‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی ادامــه داد‪ :‬شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی دو وظیفــه کالن دارد بــر‬ ‫اســاس ان چیــزی کــه امــام و رهبــری ترســیم‬ ‫کرده انــد وظیفــه مــا در حــوزه علــم و فنــاوری‬ ‫و فرهنــگ اســت‪ ،‬هــر دو از جنــس توانایــی‬ ‫اســت اگــر فرهنــگ قدرتمنــد باشــد حــس‬ ‫عضویــت ملــی در فرهنــگ قــوی اســت‪ .‬قــدرت‬ ‫نظامــی هــم اینگونــه اســت‪ .‬وجــه اشــتراک‬ ‫ایــن دو‪ ،‬علــم اســت‪ .‬بــا تفکــر می تــوان بــه‬ ‫تاریکی هــا فائــق امــد و انهــا را روشــن کــرد‪،‬‬ ‫راه درســت از تفکــر بیــرون می ایــد‪ ،‬امــا تفکــر‬ ‫مســیر مطلــوب می خواهــد‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا اشــاره بــه دســتورات شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی و تحــول در علــوم‬ ‫انســانی خطــاب بــه اســاتید دانشــگاه عالمــه‬ ‫گفــت‪ :‬در تحــول علــوم انســانی ایــن موضــوع‬ ‫مطــرح اســت کــه ایــا راه همینــی اســت کــه‬ ‫تــا اکنــون رفته ایــم یــا مســیر دیگــری نیــاز‬ ‫داریــم‪ ،‬ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور در‬ ‫حــال روزامدســازی اســت‪ .‬اگــر نظــری در‬ ‫ایــن زمینــه داریــد کارگروهــی در دانشــگاه‬ ‫عالمــه ایجــاد شــود؛ ســند تحــول در امــوزش‬ ‫و پــرورش و ســند مهندســی فرهنگــی کشــور‬ ‫نیــز در حــال روزامدســازی اســت‪ .‬دانشــگاه‬ ‫عالمــه ظرفیــت جامــع بیــن رشــته ای دارد و‬ ‫ظرفیــت بزرگــی اســت کــه می توانــد بــه مــا‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫معتمــدی‪ :‬تدویــن برنامــه‬ ‫راهبــردی متفــاوت در دانشــگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی‬ ‫دکتــر عبــداهلل معتمــدی رئیــس دانشــگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی نیــز در ایــن نشســت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬دانشــگاه عالمــه صــد هــزار فــارغ‬ ‫التحصیــل دارد و یــک دانشــگاه تخصصــی‬ ‫کشــور اســت کــه در مقایســه بــا دانشــگاه های‬ ‫جامــع بــر اســاس رتبــه بنــدی ‪ ISC‬در رتبــه‬ ‫دهــم قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــود توانســتیم بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد کالس هــا‬ ‫را تشــکیل دهیــم‪ ،‬همچنیــن تــاش کردیــم‬ ‫بیــن دانشــجویانی کــه اعتــراض داشــتند دو‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا برنامــه راهبــردی ‪ ۵‬ســاله‬ ‫تدویــن کردیــم و شــاخص هایی را در ان در‬ ‫گرفتیــم‪.‬‬ ‫نظــر‬ ‫برنامــه راهبــردی دانشــگاه عالمــه بــا ســایر‬ ‫برنامه هــای راهبــردی متفــاوت اســت چــرا‬ ‫کــه ایــن برنامــه بــر اســاس نظــر دانشــکده ها‬ ‫تدویــن شــده اســت؛ در ایــن برنامــه ‪۱۵۰۰‬‬ ‫برنامــه و فعالیــت از ســوی اســتادان پیشــنهاد‬ ‫شــده کــه در نهایــت بــا ‪ ۶۰۰‬مــورد از‬ ‫پیشــنهادهایی کــه جنبــه خالقانــه و نواورانــه‬ ‫داشته اند موافقت شده است‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬از هــم اکنــون برنامه ریــزی بــرای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬را اغــاز کرده ایــم و از همــه‬ ‫اســتادان درخواســت کردیــم تــا پیشــنهادات‬ ‫خــود را مطــرح کننــد‪ ،‬اهدافــی ماننــد‬ ‫بین المللی ســازی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬تقویــت برنــد‬ ‫دانشــگاه و تحــول در حــوزه علــوم انســانی‬ ‫جــزو اهــداف کالن دانشــگاه اســت کــه در‬ ‫گروه هــای مختلــف دربــاره ان اظهــار نظــر‬ ‫می کننــد‪ .‬اینگونــه از ظرفیــت اســتادان بــه‬ ‫خوبــی اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هیــچ دانشــگاهی بــا ایــن وصف‬ ‫برنامــه راهبــردی نــدارد کــه بــه اســتادانش‬ ‫بگویــد کــه بــرای دانشــگاه چــه کار کنیــم البته‬ ‫مــا از دانشــجویان دکتــری نیــز خواســته ایم‬ ‫کــه پیشــنهادهای خــود را مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــا‬ ‫اشــاره بــه ناارامی هــای اخیــر گفــت‪ :‬مــا از‬ ‫شــرایط موجــود مســتثنا نبودیــم و برخــی از‬ ‫دانشــجویان اعتراضاتــی داشــتند‪ .‬البتــه کمیــت‬ ‫بزرگــی نبــود امــا اهمیــت موضــوع بــرای مــا‬ ‫بســیار بــود‪ ،‬بــا همدلــی و مشــارکت اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی بجــز در روزهــای خــاص کــه‬ ‫متاثــر از شــرایط بیــرون بــود توانســتیم بیــش‬ ‫از ‪ ۹۵‬درصــد کالس هــا را تشــکیل دهیــم‪،‬‬ ‫همچنیــن تــاش کردیــم بیــن دانشــجویانی‬ ‫کــه اعتــراض داشــتند دو قطبــی ایجاد نشــود و‬ ‫در مقابــل یکدیگــر قــرار نگیرنــد چــرا کــه همه‬ ‫دانشــجویان فرزنــدان ما هســتند‪ .‬ســعی کردیم‬ ‫علیرغــم تفکــرات مختلــف در کنــار یکدیگــر‬ ‫قــرار بگیرنــد و خــدای نکــرده از یکدیگــر‬ ‫متنفــر نشــوند‪ .‬هیــچ درگیــری فیزیکــی در‬ ‫دانشــگاه رخ نــداد و مــا بــا همراهــی مجموعــه‬ ‫نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه در ایــن‬ ‫زمینــه بــا هــم همــراه بودیــم تــا مســائل را بــا‬ ‫عقالنیــت بــه پیــش ببریــم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبایــی‪ :‬بــا همدلی‬ ‫و مشــارکت اعضــای هیئــت علمــی بجــز در‬ ‫روزهــای خــاص کــه متاثــر از شــرایط بیــرون‬ ‫قطبــی ایجــاد نشــود و در مقابــل یکدیگــر قــرار‬ ‫نگیرنــد چــرا کــه همــه دانشــجویان فرزنــدان‬ ‫مــا هســتند‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر معتمــدی بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫ظرفیــت وجــود دارد تــا دانشــگاه عالمــه بــرای‬ ‫حــل موضوعــات کمــک کنــد و اماده ایــم کــه‬ ‫مســئولیت بپذیریــم‪ .‬هــم اکنــون در شــرایط‬ ‫جنــگ همــه جانبــه قــرار داریــم و یکــی از‬ ‫خطــوط مقــدم این جنــگ دانشــگاه ها هســتند‬ ‫کــه می تواننــد موفقیــت و عــدم موفقیــت را‬ ‫رقــم بزننــد‪ .‬اگــر بپذیریــم ایــن خــط مقــدم‬ ‫در اختیــار دانشگاه هاســت ایــن ســوال بدیهــی‬ ‫اســت کــه دولــت بــرای حمایــت از ایــن خــط‬ ‫مقــدم چــه اقدامــی می خواهــد صــورت دهــد‪.‬‬ ‫گاهــی احســاس می کنیــم کــه اص ـ ً‬ ‫ا متوجــه‬ ‫ایــن موضــوع نیســتند‪ ،‬اعضــای هیئــت علمــی‬ ‫بــه حمایــت نیــاز دارنــد؛ هیئــت علمــی روی‬ ‫روحیــه دانشــجویان تاثیــر می گذارنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫ســال ها مرتــب ایــن سیاســت عمــل شــده‬ ‫اســت کــه برخــی در مجلــس عنــوان می کنــد‬ ‫کــه اعضــای هیئــت علمــی حقــوق نجومــی‬ ‫می گیرنــد در صورتــی کــه ایــن گونــه نیســت‪،‬‬ ‫ایــن امــر باعــث می شــود کــه جایــگاه هیئــت‬ ‫علمــی تضعیــف شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام صــادق اکبــری‪ :‬دانشــگاه‬ ‫عالمــه دو سیاســت کلــی حــل مســئله و‬ ‫تحــول در علــوم انســانی را دنبــال می کنــد‬ ‫حجــت االســام و المســلمین صــادق اکبــری‬ ‫اقــدم مســئول نهــاد نمایندگــی در دانشــگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نهــادی مهــم‬ ‫اســت و همــواره در فرمایــش مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــه شــورا اهمیــت واالیــی داده مــی‬ ‫شــود‪ .‬اگــر فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫را بــه جــد در دســتور کار قــرار دهیــم عقــب‬ ‫نمی مانیــم‪ .‬ایشــان در تحــوالت فرهنگــی‬ ‫فرمودنــد کرســی های ازاد اندیشــی شــکل‬ ‫گیــرد؛ اگــر ایــن کرســی ها بــه موقــع ایجــاد‬ ‫می شــد شــاید اتفاقــات اینچنینــی بــه وقــوع‬ ‫نمی پیوســت‪ .‬ایشــان همــواره بــه هویــت ملــی‬ ‫و هویــت دینــی تاکیــد داشــتند‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین صــادق اکبــری‬ ‫اقــدم‪ :‬علــوم انســانی می توانــد گــره هــای‬ ‫کالن را در کشــور بــاز کنــد‪ .‬در واقــع دانشــگاه‬ ‫دو سیاســت کلــی حــل مســئله و تحــول در‬ ‫علــوم انســانی را دنبــال می کنــد‪ .‬دانشــگاه‬ ‫ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا تــوان اســاتید و‬ صفحه 47 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫دانشــجویان بــه حــل مســائل کشــور نقــش‬ ‫ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســند ‪ ۲۰۳۰‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اولیــن نقــد بــه ســند ‪ ۲۰۳۰‬از ســوی‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی عنــوان شــد چــرا‬ ‫کــه ایــن دانشــگاه در تحــول علــوم انســانی و‬ ‫حــل مســئله پیشــرو اســت‪ .‬بعــد از ان ‪۱۳۸‬‬ ‫نشســت حــل مســئله در ایــن زمینــه برگــزار‬ ‫شــد و هــم اکنــون نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مســئول نهــاد نمایندگــی در دانشــگاه عالمــه‬ ‫طباطبایــی ادامــه داد‪ :‬مقــام معظــم رهبــری‬ ‫همــواره تبییــن علمــی مســائل را مــورد تاکیــد‬ ‫قــرار می دهنــد و تــاش مــن نیــز ایــن گونــه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬از زمــان ورود دکتــر معتمــدی‬ ‫ســند راهبــردی دانشــگاه بــه اجــرا درامــد‬ ‫و ســند تحــول علــوم انســانی بــا تاکیــد بــر‬ ‫بومــی ســازی و روزامدســازی و کارامــدی‬ ‫و حرکــت در مــرز دانــش مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفــت چــرا کــه علــوم انســانی می توانــد گــره‬ ‫هــای کالن را در کشــور بــاز کنــد‪ .‬در واقــع‬ ‫دانشــگاه دو سیاســت کلــی حــل مســئله و‬ ‫تحــول در علــوم انســانی را دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا تــوان‬ ‫اســاتید و دانشــجویان بــه حــل مســائل کشــور‬ ‫نقــش ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫انتظــاری‪ :‬در شــورای عالــی انقالب‬ ‫فرهنگــی گفتمــان مهندســی و‬ ‫حقوقــی حاکــم اســت‬ ‫در ادامــه دکتــر اردشــیر انتظــاری رئیــس‬ ‫دانشــکده علــوم اجتماعــی در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه انچــه در شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی حاکــم اســت گفتمــان علــوم‬ ‫انســانی نیســت بلکــه گفتمــان مهندســی و‬ ‫حقوقــی اســت؛ وضعیــت کشــور مــا نشــان‬ ‫می دهــد کــه جهت گیــری فرهنگــی مــا‬ ‫درســت نبــوده و ایــن عــدم درک متقابــل‬ ‫در اســناد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫نیــز مشــاهده مــی شــود‪ ،‬مثــا در ســند‬ ‫مهندســی فرهنگــی چقــدر از اهالــی علــوم‬ ‫انســانی اســتفاده شــده اســت؟ متاســفانه بــه‬ ‫بهانه هــای مختلــف بســیاری از متخصصــان‬ ‫کنــار زده شــده اند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تحــول در علــوم انســانی‬ ‫ضــروری اســت ولــی تحــول تبدیــل بــه چماقی‬ ‫بــر ســر علــوم انســانی شــده اســت و می گوینــد‬ ‫علــوم انســانی دانــش غربــی اســت؛ اگر اســاتید‬ ‫علــوم انســانی در حوزه هــای مختلــف حضــور‬ ‫نداشــته باشــند تحولــی ایجــاد نمی شــود‪.‬‬ ‫مهمتریــن ایــراد بــه برنامــه تحــول علــوم‬ ‫انســانی ایــن اســت کــه بــه تحــول دامــن زده‬ ‫شــده امــا مدیریــت تحولــی صــورت نگرفتــه و‬ ‫اتفاقــی کــه افتــاده غالــب شــدن رویکردهــای‬ ‫مهندســی و حقوقــی در کشــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫انتظــاری بــا اشــاره بــه ناارامی هــای اخیــر‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ناارامی هــا اساســاً اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی هســتند‪ .‬حــال ایــن ســوال مطــرح‬ ‫اســت کــه چقــدر گفتمــان فرهنگــی در ایــن‬ ‫شــرایط مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؟‬ ‫انتظــار ایــن اســت کــه رویکــرد فرهنگــی در‬ ‫کشــور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد چــرا کــه‬ ‫مــی تــوان راه حل هــای میانبــر از ایــن طریــق‬ ‫ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫مشــخص کنــد کــه چگونــه‬ ‫د ســتگا ه ها‬ ‫می تواننــد هــم افــزا باشــند‬ ‫دکتــر فتــح اهلل تــاری رئیــس پژوهشــکده‬ ‫اقتصــادی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از اســیب های کشــور وجــود تعــدد‬ ‫نهادهــای سیاســتگذار اســت‪ .‬ایــن دســتگاه ها‬ ‫در یــک راســتا نیــز سیاســت های هماهنــگ‬ ‫ندارنــد‪ ،‬از طرفــی برخــی از نماینــدگان‬ ‫مجلــس متناســب بــا ســلیقه خودشــان مصوبــه‬ ‫دارنــد کــه معلــوم نیســت چگونــه قــرار اســت‬ ‫اجــرا شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگی‬ ‫وظیفــه دارد مشــخص کنــد کــه چگونــه‬ ‫دســتگاه ها مــی تواننــد هــم افــزا باشــند‪ .‬در‬ ‫بحــث تصمیم ســازی متاســفانه افــرادی کــه در‬ ‫ســتاد هســتند بیشــتر اثــر گذارنــد تــا افــرادی‬ ‫کــه در صــف حضــور دارنــد و بایــد ایــن رونــد‬ ‫اصــاح شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه پیشــنهاد داد نظــام‬ ‫بازخــوردی دائمــی و پویــا کــه متشــکل از‬ ‫دانشــگاه ها و دستگاه هاســت در شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی شــکل گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تحــوالت اجتماعــی اجتنــاب‬ ‫ناپذیــر اســت‪ .‬بایــد پذیرفــت کــه ایــن تحوالت‬ ‫وجــود دارنــد و ماننــد ســیالبی اســت کــه‬ ‫می ایــد ولــی بایــد فکــر کنیــم کــه چگونــه‬ ‫انهــا را مدیریــت کنیــم‪ .‬الزمــه ایــن امــر ان‬ ‫اســت کــه دائمــاً بــا افــرادی کــه در ارتبــاط‬ ‫نزدیــک بــا ایــن تغییــرات هســتند همفکــری‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫نســل جدیــد ارتبــاط متفاوتــی بــا‬ ‫محیــط برقــرار مــی کنــد‬ ‫دکتــر محمــد نقــی زاده رئیــس مرکــز رشــد‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی نیــز در ایــن‬ ‫نشســت بیــان کــرد‪ :‬نســل جدیــد ارتبــاط‬ ‫متفاوتــی بــا محیــط برقــرار می کنــد؛ ایــن‬ ‫نســل بــا اینســتا گــرام‪ ،‬توییتــر و واتســاپ‬ ‫گفتگــو می کــرد کــه االن انهــا را فیلتــر‬ ‫کرده ایــم یعنــی راه گفتگــو را بســته ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از‬ ‫ابتــدا بــا گشــت ارشــاد مخالــف بــود ولــی در‬ ‫لفافــه حــرف مـی زد بهتــر بــود کــه بــه صــورت‬ ‫علنــی ایــن موضــوع را بیــان می کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد نقــی زاده‪ :‬بنابرایــن بایــد‬ ‫برنامـه ای تعریــف کنیــم کــه تحــول دیجیتــال‬ ‫در ان لحــاظ شــود‪ ،‬بایــد مشــخص کنیــم کــه‬ ‫چطــور می توانیــم مســائل علــوم انســانی را در‬ ‫قالــب کســب و کارهــا تبدیــل بــه نهادهایــی‬ ‫کنیــم کــه بــه مــردم ارائــه خدمــت کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز رشــد دانشــگاه عالمــه‬ ‫طباطبایــی عنــوان کــرد‪ :‬مســائل ایــن نســل‬ ‫متفــاوت از نس ـل های قبــل نیــز و راه ارتبــاط‬ ‫بــا ایــن نظــر متفــاوت اســت‪ .‬بایــد بتوانیــم بــا‬ ‫اســتفاده از علــوم انســانی راهــکار اثربخــش‬ ‫بــا ایــن نســل پیــدا کنیــم‪ .‬اتحادیــه اروپــا‬ ‫تحــول دیجیتــال و امــوزش دیجیتــال بــرای‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه را اغــاز کــرده چــرا کــه‬ ‫اگــر تحــوالت دیجیتــال مــورد نظــر نباشــد‬ ‫مــی تــوان بــا نســل جدیــد ارتبــاط داشــت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد برنامــه ای تعریــف کنیــم کــه‬ ‫تحــول دیجیتــال در ان لحــاظ شــود‪ ،‬بایــد‬ ‫مشــخص کنیــم کــه چطــور می توانیــم‬ ‫مســائل علــوم انســانی را در قالــب کســب و‬ ‫کارهــا تبدیــل بــه نهادهایــی کنیــم کــه بــه‬ ‫مــردم ارائــه خدمــت کننــد‪.‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــادر امــروز بــا مــادر چهــل‬ ‫ســال پیــش فــرق دارد؛ مــادر امــروزی ســاعت‬ ‫‪ ۲‬شــب بیــدار مــی شــود و بــا خــود مــی‬ ‫اندیشــد کــه چــرا بچـه دار شــده؛ همیــن فکــر‬ ‫او را از اوردن بچــه دوم منصــرف می کنــد؛‬ ‫ایــن مــادر پــای تلویزیــون مــی نشــیند کــه از‬ ‫روحانــی دربــاره ثــواب مــادر شــدن بشــنود او‬ ‫نیــاز بــه صحبــت کــردن در همــان زمــان دارد‪.‬‬ ‫نقــی زاده بیــان کــرد‪ :‬مــا در دانشــگاه عالمــه‬ ‫طرحــی را شــروع کردیــم تــا اثربخشــی و‬ ‫کاربــردی ســازی در حــوزه علــوم انســانی‬ ‫صــورت گیــرد؛ ایــن طــرح بــه عنــوان خدمــت‬ ‫اول در بســتر الکترونیــک در موضوعــات‬ ‫خانــواده و جوانــی جمعیــت‪ ،‬ســالمندی‪،‬‬ ‫فرزنــداوری و تربیــت فرزنــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه هرکــس کــه ایــده ای داشــته‬ ‫باشــد تــا ســقف ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان از ان‬ ‫حمایــت خواهیــم کــرد البتــه بایــد بتوانیــم‬ ‫ایــن حمایت هــا را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫علــوم انســانی ماننــد مدیریــت متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫نیازهــا ایجــاد مــی شــود امــا پاســخی کــه بــه‬ ‫انهــا مــی دهیــم ســریع نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دانشــکده مدیریــت دانشــگاه‬ ‫عالمــه در ســال ‪ ۳۷‬ایجــاد شــده در ان زمــان‬ ‫مدیریــت دولتــی‪ ،‬مدیریت بازرگانــی و مدیریت‬ ‫صنعتــی در ایــن دانشــکده ایجــاد شــد‪ .‬هــم‬ ‫اکنــون نیــز ایــن وضعیــت پابرجاســت‪ .‬بنابراین‬ ‫ســاختار هــا مــا را محــدود کــرده اســت‪ .‬اگــر‬ ‫بخواهیــم رشــته جدیــدی ایجــاد کنیــم‬ ‫نمی توانیــم ان را اجرایــی کنیــم و وقتــی بــه‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی مــی گوییــم بازنگــری‬ ‫دروس را دنبــال کننــد می گوینــد انهایــی را‬ ‫کــه بازنگــری کرده ایــم چــه نتیجــه ای داده‬ ‫اســت‪ .‬دانشــگاههای دنیــا بــر اســاس ســاختار‬ ‫ماتریســی و نیازمحــور عمــل می کننــد مــا‬ ‫نیــز نیــاز داریــم بــر ایــن اســاس عمــل کنیــم‬ ‫و ایــن اختیــار بــه دانشــگاه هــا داده شــود کــه‬ ‫خودشــان رشــته ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکز رشــد دانشــگاه عالمــه طباطبایی‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای اینکــه در انقــاب صنعتــی چهارم‬ ‫عقــب نمانیــم بایــد برنامــه ریــزی دقیقــی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬متاســفانه دنیــا طمــع کــرده که‬ ‫فرزنــدان مــا را ببــرد‪ .‬فیلترینــگ اخیــر باعــث‬ ‫شــده بســیاری از کســب و کارهــای دانشــگاهی‬ ‫بــه بیــگ دیتاهــا دسترســی نداشــته باشــند؛‬ ‫انــگار شــرایطی پیــش امــده کــه مــا خودمــان‬ ‫را تحریــم کرده ایــم و ایــن امــر بــه کســب و‬ ‫کارهــا ضــرر وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســیدنقوی بــا اشــاره بــه کتــاب کالبدشــکافی‬ ‫چهــار انقــاب گفــت‪ :‬بــر اســاس داده هــای‬ ‫ایــن کتــاب برخــی از کشــورها نظیــر ایــران‬ ‫ماهیتشــان بــه گونــه ای اســت کــه هــر چنــد‬ ‫وقــت یکبــار انقــاب مــی کننــد‪ .‬دانشــگاهها‬ ‫و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بایــد ایــن‬ ‫ظرفیــت را ایجــاد کننــد تــا مدیریــت بحــران‬ ‫در کشــور وجــود داشــته باشــد چــرا کــه هــر‬ ‫وقــت در دانشــگاه هــا بحــران ایجــاد می شــود‬ ‫امادگــی الزم را نداریــم‪ .‬بحــران اجتماعــی‬ ‫متفــاوت از ســایر بحــران هاســت و چــون‬ ‫جامعــه مــا یــک جامعــه احساســی اســت بایــد‬ ‫امادگــی الزم را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫دکتــر خلعتبــری‪ ،‬اســتاد دانشــگاه عالمــه‬ ‫طباطبایــی نیــز در ایــن نشســت بیــان کــرد‪:‬‬ ‫امــروزه بایــد مدیریــت متنوعــی داشــته باشــیم‬ ‫چــرا کــه مــردم از دولت هــا همــه چیــز را‬ ‫می خواهنــد‪ ،‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫بــه عنــوان یــک نهــاد تصمیم گیــری بایــد‬ ‫از دانشــگاه ها اســتفاده کنــد و تــا امــور بــر‬ ‫اســاس تصمیــم درســت پیــش رود‪.‬‬ ‫بســیاری از مــردم فاقــد رســانه‬ ‫درســت هســتند‬ ‫بایــد مدیریــت متنوعــی داشــته‬ ‫باشــیم‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینــده پژوهــی گفــت‪ :‬از این‬ ‫جهــت در ســاختار فرهنگــی کشــور گزیــده‬ ‫شــده ایم و مســئله های مختلفــی وجــود دارد؛‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه عنــوان‬ ‫قــرارگاه بــزرگ فرهنگــی کشــور بایــد بــه‬ ‫موضــوع اینــده پژوهــی ورود کنــد چــرا کــه‬ ‫بایــد جریانــات را قبــل از وقــوع پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد پیشــنهاد داد کــه بایــد‬ ‫مجموعه هــای اقمــاری شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی شــکل گیــرد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫مجموعه هــای اقمــاری بایــد در دانشــگاه ها‬ ‫باشــد تــا از افــراد متخصــص بــرای تصمیــم‬ ‫ســازی اســتفاده شــود‪ .‬وی در پایــان همچنیــن‬ ‫خواســتار تقویــت بــازوی نظارتــی شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی شــد چراکــه معتقــد‬ ‫اســت اجــرای مصوبــات بــا نفــس مصوبــات‬ ‫گاهــی متناقــض می شــود‪.‬‬ ‫ســرعت علــم در برخــی رشــته‬ ‫هــای علــوم انســانی ماننــد‬ ‫مدیریــت متفــاوت اســت‬ ‫دکتــر میرعلــی ســید نقــوی رئیــس دانشــکده‬ ‫مدیریــت دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در ایــن‬ ‫نشســت گفــت‪ :‬ســاختاری کــه در دانشــگاهها‬ ‫داریــم بــه پیشــبرد اهــداف کمــک نمــی کنــد‪،‬‬ ‫شــتاب و ســرعت علــم در برخــی رشــته هــای‬ ‫دکتــر حبیبــی اســتاد فلســفه دانشــگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی نیــز در ایــن نشســت گفــت‪:‬‬ ‫گفتگــوی بیــن نســلی قطــع شــده اســت‬ ‫و نســل الفــا در حــال ظهــور اســت مــا بــا‬ ‫پدیــده پیچیــده ای مواجــه هســتیم کــه عوامــل‬ ‫درونــی و بیرونــی دارد‪ .‬برخــی اتفاقــات جــاری‬ ‫را ناشــی از اقتصــاد و شــکاف بیــن نســلی‬ ‫می داننــد و فقــط روی نظــام و حکومــت‬ ‫تمرکــز می کننــد و برخــی هــم نــگاه امنیتــی‬ ‫و بیرونــی دارنــد کــه واقعــاً درســت اســت‬ ‫چــرا کــه سیســتم ســعودی و موســاد بســیار‬ ‫فعــال مدیریــت مســئله را بــه دســت گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬رســانه های درونــی موضــوع را امنیتــی‬ ‫و رســانه های بیرونــی موضــوع را داخلــی‬ ‫عنــوان می کننــد‪ ،‬در حالــی کــه بایــد روایــت‬ ‫جامعــه خودمــان را ارائــه دهیــم؛ هــم اکنــون‬ ‫مــا مشــکل رســانه داریــم؛ ایــا شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی نمی خواهــد بــه موضــوع‬ ‫رســانه رســمی کشــور ورود کنــد تــا روایــت‬ ‫و تحلیلــی جامــع بــه مــردم ارائــه شــود؟ بایــد‬ ‫بــه مــردم اگاهــی درســت برســانیم‪ ،‬بســیاری‬ ‫از مــردم فاقــد رســانه درســت هســتند‪ .‬شــورا‬ ‫بایــد در ایــن زمینــه تالقــی الزم را ایجــاد‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫بایــد دانــش انباشــته موجــود در‬ ‫کشــور بــا واقعیــت هــا درگیــر‬ ‫شــود‬ ‫دکتــر محمدامیــن زارعــی‪ ،‬مســئول‬ ‫پژوهشــکده فرهنــگ و ارتباطــات دانشــگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی بــا اشــاره بــه موضــوع‬ ‫دانــش یکپارچــه گفــت‪ :‬بایــد دانــش انباشــته‬ صفحه 48 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪49‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫موجــود در کشــور بــا واقعیت هــا درگیــر شــود‬ ‫و متاســفانه ایــن اتفــاق صــورت نمی گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه یــک درصــد بودجــه‬ ‫پژوهشــی دســتگاه ها بیــان کــرد‪ :‬ایــن قانــون‬ ‫اجــرا نمی شــود و تعــدادی از نهادهــا ایــن‬ ‫بودجــه را بــه مراکــز تحــت مدیریــت خــود‬ ‫واگــذار می کننــد در صورتــی کــه دانــش‬ ‫اینگونــه بــه روز نمــی شــود‪.‬‬ ‫زارعــی بــا انتقــاد از عملکــرد شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی در نگاشــتن اســنادی‬ ‫نظیــر نقشــه جامــع علمــی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫کار نگاشــتن ایــن ســند کامــا متمرکــز در‬ ‫زیــر مجموعــه شــورا صــورت می گرفــت در‬ ‫صورتــی کــه بایــد دانشــگاه ها درگیــر مســئله‬ ‫می شــدند‪ .‬متاســفانه مدیــران می خواهنــد‬ ‫کــه کارهــا زیــر ســیطره خودشــان باشــد چــون‬ ‫می ترســند کارهــا از کنترلشــان خــارج شــود؛‬ ‫ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه دانشــگاه ها‬ ‫درگیــر مســائل واقعــی جامعــه نشــوند‪ .‬تقاضــا‬ ‫داریــم کــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫صــورت مســئله هــا را بــه دانشــگاه هــا واگــذار‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫کنــد و ســازمان ها و نهادهــا بودجه هــای‬ ‫پژوهشــی را بــه زیرمجموعــه هــای خــود‬ ‫واگــذار نکننــد‪.‬‬ ‫مطیعــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬بــه تحلیــل نهــادی در کشــور نیــاز‬ ‫داریــم نهادهایــی ماننــد پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫و مراکــز رشــد ایجــاد شــده اند ولــی چــون‬ ‫فلســفه انهــا را نمــی دانیــم تبعاتــی بــرای‬ ‫مــا بــه وجــود امــده اســت و بایــد از صاحــب‬ ‫نظــران هــر رشــته در مســائل مختلف اســتفاده‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش امــروز مســئله‬ ‫اصلــی کشــور اســت‪ .‬اگــر امــوزش و پــرورش‬ ‫اثرگــذار داشــته باشــیم کلیــد توانمندســازی‬ ‫نســل جــوان خواهــد بــود‪ .‬امــوزش و پــرورش‬ ‫قدرتمنــد دانــش امــوز قدرتمنــد و دانــش‬ ‫امــوزان قدرتمنــد‪ ،‬امــوزش عالــی قدرتمنــد‬ ‫ایجــاد می کننــد و در واقــع علــم توانمنــد‪،‬‬ ‫موجــب تقویــت ضریــب قــدرت ملــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی در پایــان بــا اشــاره بــه بیانــات‬ ‫اســاتید و ارتبــاط بــا دانشــگاه گفــت‪ :‬در‬ ‫حوزه هــای کارشناســی‪ ،‬دبیرخانــه ارتبــاط‬ ‫خوبــی بــا اســاتید دانشــگاه داشــته ولــی‬ ‫ارتبــاط نظامنــد و نهــادی ضعیــف اســت‪ .‬از‬ ‫وقتــی کــه دبیــری شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی را بــر عهــده گرفتــم در ســتاد نقشــه‬ ‫جامــع علمــی کشــور اعــام کــردم کــه بایــد‬ ‫ســه رئیــس دانشــگاه در ایــن ســتاد حضــور‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه جامعــه بایــد بتوانــد‬ ‫اعتــراض کنــد بیــان کــرد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫مصوبــات اخیــر شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی تشــکل های دانشــجویی و همچنیــن‬ ‫دانشــجویانی کــه عضــو تشــکل ها نیســتند‬ ‫می تواننــد اعتــراض کننــد؛ اگــر ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫از دانشــجویان اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد تقاضــای تجمــع قانونــی دهنــد و‬ ‫البتــه مســئولیت انــرا بپذیرنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ 10 :‬مســئله در امــوزش عالــی‬ ‫مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫ازمایشــگاهی و همکاری هــای بیــن المللــی‬ ‫از ســوی دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی امــاده شــده کــه بــزودی در صحــن‬ ‫شــورای عالــی نهایــی ســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش امــروز مســئله‬ ‫اصلــی کشــور اســت‪ .‬اگــر امــوزش و پــرورش‬ ‫اثرگــذار داشــته باشــیم کلیــد توانمندســازی‬ ‫نســل جــوان خواهــد بــود‪ .‬امــوزش و پــرورش‬ ‫قدرتمنــد دانــش امــوز قدرتمنــد و دانــش‬ ‫امــوزان قدرتمنــد‪ ،‬امــوزش عالــی قدرتمنــد‬ ‫ایجــاد می کننــد و در واقــع علــم توانمنــد‪،‬‬ ‫موجــب تقویــت ضریــب قــدرت ملــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی گفــت‪ :‬ما پژوهــش را فقــط برای‬ ‫پژوهــش نمی خواهیــم بلکــه می خواهیــم‬ ‫پشــتوانه پژوهشــی بــرای تصمیمــات شــورا‬ ‫ایجــاد کنیــم‪ .‬مــا نیازمنــد نقــد شــما هســتیم‬ ‫تــا راهکارهایــی ایجــاد شــود و بتوانیــم مســیر‬ ‫را بــه درســتی دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد‪:‬‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی هدایت گر پیشبرد برنامه های دانش محور‪ /‬لزوم ارزیابی نقاط قوت و ضعف شورای عالی انقالب فرهنگی در چهل واره دوم‬ ‫فعالیتی‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در حــوزه علــم‬ ‫و دانــش در چهــار دهــه فعالیتــی خــود نقــش‬ ‫مهمــی در جهــاد علمــی و پیشــبرد برنامــه‬ ‫هــای دانــش محــور ایفــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫معظــم رهبــری نقشــه عبــور از ایــن جریــان‬ ‫هــا را جهــاد تبییــن مــی دانــد کــه بایــد بــه‬ ‫ان عمــل شــود؛ هرچنــد کــه حــوزه فرهنگــی‬ ‫بــا تمامــی ایــن کاســتی هــا کار خــود را بــه‬ ‫پیــش مــی بــرد‪.‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی‪ ،‬وزیــر فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی در ادامــه بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی یکــی‬ ‫از نهادهــای مهــم جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫اســت کــه کار سیاســت گــذاری و هدایــت‬ ‫حــوزه فرهنگــی را بــر عهــده دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بررســی رونــد تحــوالت تاریخــی ایــن شــورا‬ ‫نشــان می دهــد کــه ایــن نهــاد نخســتین‬ ‫بــار بــا پیــروزی انقــاب اســامی و بــا دغدغــه‬ ‫رهبــران ان توســط رهبــر انقــاب اســامی بــه‬ ‫ســاختار فعلــی رســید و در دوره معظــم اهلل‬ ‫نیــز ایــن موضــوع همچنــان نیــز تــداوم دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــه اینــده‬ ‫وضعیــت فرهنگــی کشــور در الیحــه بودجــه‬ ‫‪ 1402‬امیــدوار هســتم‪ ،‬گفــت‪ :‬فعالیــت هــای‬ ‫خوبــی در حــوزه افزایــش بودجــه حــوزه‬ ‫فرهنگــی در برنامــه الیحــه بودجــه و برنامــه‬ ‫هفتــم توســعه انجــام شــده و توافقــات خوبــی‬ ‫بــرای افزایــش بودجــه حــوزه فرهنگــی در‬ ‫الیحــه برنامــه بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۲‬صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬بــه اینــده وضعیــت فرهنگــی‬ ‫کشــور در الیحــه بودجــه امیــدوارم؛ چــرا کــه‬ ‫دولــت در ایــن راســتا رویکردهــای بســیار‬ ‫خوبــی را در پیــش گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ورود بــه دوره جدیــد و تحولــی‬ ‫ایــن شــورا نیازمنــد ان اســت کــه نقــاط قــوت‬ ‫و ضعــف ایــن نهــاد مــورد بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫اگــر تــاش و عملکــرد شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی در هدایــت علــم و دانــش از یــک‬ ‫ســو و فرهنــگ بــه معنــای عــام و فرهنــگ در‬ ‫حــوزه نهادیــن و ســاختاری از ســوی دیگــر بــه‬ ‫عنــوان نقــش مهمــی در نظــر بگیریــم بهتــر‬ ‫مــی توانیــم بــه فهــم نقــاط قــوت و ضعــف‬ ‫ایــن نهــاد دســت پیــدا کــرده و در راســتای‬ ‫عملکــرد بهبــود ان حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪،‬‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در حــوزه‬ ‫علــم و دانــش در چهــار دهــه فعالیتــی خــود‬ ‫نقــش مهمــی در جهــاد علمــی و پیشــبرد‬ ‫برنامــه هــای دانــش محــور ایفــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی دیگــر‪ ،‬شــورا توانســت در هدایــت‬ ‫حــوزه علــم و دانــش اســت بــه عنــوان نهــاد‬ ‫فرادســتی مســئولیت خــود را تــا حــد زیــادی‬ ‫ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران در جایــگاه ممتــازی در توســعه علــم‬ ‫و دانــش قــرار دارد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬تمامــی‬ ‫فعالیــت هــای مهمــی کــه ایــران در ایــن‬ ‫راســتا انجــام داده اســت در ارزیابــی منصفانــه‬ ‫نقــش مهمــی در تدویــن اســناد باالدســتی و‬ ‫اجــرای ان داشــته کــه بــه عنــوان یــک امــر‬ ‫مهــم و تعییــن کننــده مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اشــاره کــرد‪ :‬در حــوزه ارتقــاء‬ ‫شــاخص های فرهنــگ عمومــی و حرکــت‬ ‫بــه ســمت مطالبــات فرهنگــی نظــام اســامی‬ ‫نیــز جــای یــک بررســی موشــکافانه بیشــتری‬ ‫وجــود دارد‪ .‬اتفاقــات و جریاناتــی کــه در چهــار‬ ‫دهــه فعالیــت شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫رخ داده اســت‪ ،‬نقــاط ضعــف و قوتــی هــم‬ ‫داشــت کــه نقــش مهــم و تعییــن کننــده ای‬ ‫در فعالیت هــای ایــن شــورا ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫البتــه از طرفــی دیگــر بایــد بــا تحلیل هــای‬ ‫دقیق تــری فعالیت هــای حــوزه فرهنگــی‬ ‫کشــور را بررســی کــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه‬ ‫بایــد فعالیت هــای حــوزه فرهنــگ را از دو‬ ‫منظــر محیــط داخلــی شــامل (منابــع‪ ،‬نیــروی‬ ‫انســانی‪ ،‬اســتعداد و اراده داخلــی) و محیــط‬ ‫پیرامونــی پرتنــش کــه دهه هــا اســت بــه‬ ‫دنبــال ایجــاد ناکامــی بــرای مــردم در حــوزه‬ ‫فرهنگــی اســت‪ ،‬بررســی کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه بایــد تمامــی نقــاط قــوت و ضعــف‬ ‫حــوزه فرهنــگ را در ارزیابــی دقیــق و‬ ‫منصفانـه ای بــا یکدیگــر تحلیــل کــرد‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪ :‬بــا ایــن کار مــی توانیــم ارزیابــی منصفانــه‬ ‫و مشــخصی بــرای مخاطبــان ارائــه کنیــم‪ .‬در‬ ‫یــک نــگاه کلــی می تــوان گفــت کــه حــوزه‬ ‫فرهنــگ عمومــی دســتاوردهای مهمــی داریــم‪.‬‬ ‫تلقــی رهبــر انقــاب اســامی در اغــاز بــه کار‬ ‫دولــت جدیــد در ‪ ۶‬شــهریور مــاه ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫نکاتــی کــه در جلســه هفتــه گذشــته شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی تبییــن کردنــد‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه بــار اصلــی حــوزه فرهنــگ‪،‬‬ ‫مســئولیت پیشــینی اســت بــه ایــن معنــا‬ ‫کــه موفقیــت در بخش هــای دیگــر کشــور‬ ‫از موفقیت هــای شــکل گرفتــه در حــوزه‬ ‫فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دکتــر اســماعیلی‪ ،‬انقــاب اســامی‬ ‫یــک انقــاب فرهنگــی اســت و توانســت‬ ‫مشــکالت موجــود از جملــه عــدم توانایــی‬ ‫داخلــی بــرای حــل مســائل موجــود را حــل‬ ‫کنــد‪ .‬یــا در بحــث شــیفتگی بــه غــرب‪،‬‬ ‫توانســت ایــن چالــش را دچــار تحــول کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا ایــن نــگاه مــی توانیــم بگوییــم که‬ ‫در حــوزه فرهنگــی توفیقــات کمــی نداشــتیم؛‬ ‫البتــه کاســتی هــا هم کــم نیســت و بخشــی از‬ ‫ان بــه ناتوانــی کارگــزاران فرهنگــی و بخشــی‬ ‫نیــز بــه حملــه جبهــه مقابــل بازمی گــردد کــه‬ ‫بــا تمامــی ابزارهــا از جملــه تهاجــم فرهنگــی‬ ‫و جنــگ نــرم پــای کار امــده اســت‪ .‬مقــام‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی همچنیــن‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش هــای مختلفــی از‬ ‫مشــکالت و ناکارامــدی حــوزه فرهنــگ را نمی‬ ‫تــوان بــه بحــث بودجــه گــره زد‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫بایــد بــه دنبــال راه حــل هــای جدیــدی بــرای‬ ‫مدیریــت حــوزه فرهنــگ باشــیم و راهکارهــای‬ ‫بــرون رفــت مناســب و دقیقــی بــرای خــروج از‬ ‫ایــن مشــکالت ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن رویــداد نیــز بــا حضــور ســید‬ ‫ســعیدرضا عاملــی‪ ،‬دبیــر شــورای عالــی انقالب‬ ‫فرهنگــی؛ محمدمهــدی اســماعیلی‪ ،‬وزیــر‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی و محمدمهــدی‬ ‫طهرانچــی‪ ،‬رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫ضمــن تجلیــل از خانــواده شــهید دکتــر‬ ‫ســید فریدالدیــن معصومــی از شــهدای حملــه‬ ‫تروریســتی بــه حــرم احمدبــن طوســی از چنــد‬ ‫کتــاب همایــش گام دوم شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی بــه شــرح‪« :‬سرمشــق فرهنــگ»‪،‬‬ ‫«گنجینــه اندیشــه و تجربــه»‪« ،‬ســال قــران‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران»‪« ،‬رونــد تحــوالت‬ ‫شــاخص هــای علــم و فنــاوری» و «حکمرانــی‬ ‫زنــان در جمهــوری اســامی ایــران» رونمایــی‬ ‫شــد‪.‬‬ صفحه 49 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫دکتر خزعلی‪:‬‬ ‫دکتــر خزعلــی بــا بیــان اینکــه تحــول‬ ‫فرهنگــی بایــد در رویکــرد و ســبک زندگــی‬ ‫مــردم مشــاهده شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بنابرایــن ســوال‬ ‫ایــن اســت کــه مــا در برنامــه توســعه ششــم تا‬ ‫چــه میــزان بــرای خانــواده و حــوزه فرهنــگ‪،‬‬ ‫برنامــه داشــتیم؟ یــا فرهنگ ســازی در حــوزه‬ ‫خانــواده و زن در تدویــن برنامــه توســعه هفتــم‬ ‫در نظــر گرفتــه می شــود؟‬ ‫رئیــس شــورای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی زنــان‬ ‫و خانــواده و عضــو شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی امــروز‪ ۱۹ ،‬اذرمــاه در مراســم ســی و‬ ‫هشــتمین ســالروز تاســیس ایــن شــورا کــه بــا‬ ‫عنــوان همایــش گام دوم شــورای عالــی انقالب‬ ‫فرهنگــی در مســیر تحــول در محــل تــاالر‬ ‫وحــدت برگــزار شــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬امــروز در گام‬ ‫دوم و حرکــت فرهنگــی انقــاب اســامی قــرار‬ ‫داریــم کــه مجموعــه ای مبتنــی بــر فرهنــگ‬ ‫اســامی بــا دیــدگاه انقــاب دینــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مقــام معظــم رهبــری مهمتریــن‬ ‫نقــش شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی را‬ ‫هدایتگــری فرهنگــی مطــرح کردنــد تــا عــاوه‬ ‫بــر نهادهــای فرهنگــی‪ ،‬بــرای عمــوم مــردم‬ ‫نیــز نقــش هدایتگــری داشــته باشــد‪ .‬بــا‬ ‫انقــاب اســامی نمــاد مــا می توانیــم از ســوی‬ ‫امــام(ره) و رهبــر معظــم انقــاب اســامی در‬ ‫کشــور جــاری و ســاری شــد و خودخواهــی و‬ ‫تحول فرهنگی باید در رویکرد و سبک زندگی مردم مشاهده شود‬ ‫ظلــم بــه ایثــار‪ ،‬شــهادت و جهــاد تبدیــل شــد‬ ‫و ســلیمان ها را بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬بــا‬ ‫بیــان اینکــه انقــاب اســامی قــرار اســت‬ ‫تــا بــا اعتــای فرهنــگ در مســیر تحــوالت‬ ‫فرهنگــی حرکــت کنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایجــاد‬ ‫روحیــه انقــاب‪ ،‬تســهیل گری بــرای مــردم‪،‬‬ ‫تجدیــد حیــات روحیــه انقالبی گــری‪ ،‬رصــد‬ ‫مســتمر تغییــرات فرهنگــی و ‪ ...‬از وظایــف‬ ‫نهادهــای فرهنگــی بــه ویــژه شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی اســت و چنانچــه در فهــم‬ ‫مســتمر ایــن تغییــرات غفلــت کنیــم‪ ،‬دچــار‬ ‫خســران خواهیــم شــد و بزرگتریــن خســارت‬ ‫ان نیــز اشــفتگی فرهنگــی و افتــادن زمــام‬ ‫امــور فرهنــگ بــه دســت دیگــران اســت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی زنــان‬ ‫و خانــواده بــا بیــان اینکــه تحــول فرهنگــی‬ ‫بایــد در مســیر ســبک زندگــی مــردم دیــده‬ ‫شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬خانــواده و ســبک زندگــی‬ ‫مهمتریــن تاثیــرات فرهنگــی را می پذیرنــد‪.‬‬ ‫اشــفتگی فرهنگــی یــا افتــادن زمــام امــور بــه‬ ‫دســت افــراد ناشایســت‪ ،‬ناشــی از اشــفتگی در‬ ‫تصمیم گیــری مســئوالن کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــردم انقالبــی ایــران‬ ‫اســامی همــواره بــر اجــرای دقیــق و محکــم‬ ‫دکتر بانکی پور‪:‬‬ ‫ماهیت انقالب اسالمی فرهنگی‬ ‫است‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬انقــاب اســامی عطی ـه ای بــود کــه بــه‬ ‫ملــت مــا هدیــه داده شــد کــه ماهیــت ان‬ ‫فرهنگــی اســت و رهبــران ان شخصیتشــان‬ ‫همــه فرهنگــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر امیرحســین بانکــی پــور صبــح امــروز‬ ‫در همایــش گام دوم شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی در مســیر تحــول کــه بــه مناســبت‬ ‫ســی و هشــتمین ســالگرد تاســیس شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی برگــزار شــده بــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬انقــاب اســامی عطیــه ای بــود کــه‬ ‫بــه ملــت مــا هدیــه داده شــد کــه ماهیــت ان‬ ‫فرهنگــی اســت و رهبــران ان شخصیتشــان‬ ‫همــه فرهنگــی بــوده اســت‪ .‬مــا در عرصــه‬ ‫علمــی طــی چهــل ســال گذشــته پیشــرفت‬ ‫بســیار خوبــی داشــته ایــم‪ .‬در بحــث ســامت‪،‬‬ ‫افتخــارات خوبــی را کســب کــرده ایــم امــا‬ ‫ســوال مــن ایــن اســت ایــا در فرهنــگ هــم‬ ‫موفــق شــده ایــم؟‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــا بنیــه فرهنگــی جامعــه‬ ‫رشــد پیــدا کــرده اســت‪ .‬روســای قــوای مــا‬ ‫شــخصیت های فرهنگــی بــوده انــد‪ .‬چــرا در‬ ‫کشــوری کــه رهبرانــش و روســای قــوای ان‬ ‫فرهنگــی بــوده انــد‪ ،‬مــا کارایــی فرهنگــی‬ ‫رضایتمنــدی نداریــم؟‬ ‫دکتــر بانکــی پــور تصریــح کــرد‪ :‬بحــث‬ ‫فرهنــگ در ســطح برنامــه ریــزان کشــور مــا‬ ‫جــدی گرفتــه نشــده اســت‪ .‬برنامــه ریــزان‬ ‫ارشــد کشــور مــا اعتمــاد بــه فرهنــگ ندارنــد‪.‬‬ ‫بــرای تدویــن برنامــه هفتــم یــک ســال فرصت‬ ‫گرفتــه و اســیب شناســی کــرده انــد و اکنــون‬ ‫برنامــه ریــزان مــا در حــال تدویــن ایــن برنامــه‬ ‫هســتند و عنــوان کــرده انــد بــرای اینکــه منابع‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪50‬‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬برنامــه داشــتیم؟ یــا فرهنگ ســازی‬ ‫در حــوزه خانــواده و زن در تدویــن برنامــه‬ ‫توســعه هفتــم در نظــر گرفتــه می شــود؟‬ ‫قوانیــن مربــوط بــه حجــاب و عفــاف تاکیــد‬ ‫دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬قوانیــن عفــاف و حجــاب کــه‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی یــا شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی تصویــب شــده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫زودی و بــا قــوت در کشــور اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خزعلــی بــا بیــان اینکــه بیشــترین مشــکالت‬ ‫ایجــاد شــده از ســوی شــبکه نفــوذ در رده هــای‬ ‫میانــی شــکل می گیــرد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن رابطــه دو راه پیــش رو داریــم‪ .‬یــا بایــد‬ ‫بــا ایــن شــبکه نفــوذ کنــار بیاییــم و یــا اینکــه‬ ‫بایــد عــزم جــدی بــرای اســتقامت در برابــر این‬ ‫شــبکه و تغییــرات مهــم در ایــن زمینــه داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬تحــول فرهنگــی بایــد در رویکــرد و‬ ‫ســبک زندگــی مــردم مشــاهده شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ســوال ایــن اســت کــه مــا در برنامــه توســعه‬ ‫ششــم تــا چــه میــزان بــرای خانــواده و حــوزه‬ ‫رئیــس شــورای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی زنــان‬ ‫و خانــواده بــا بیــان اینکــه نظــام اســامی در‬ ‫حــوزه قانون گــذاری و سیاســت گذاری نمــره‬ ‫خوبــی دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬طــی ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫گذشــته هــرگاه دولت هــا اراده کرده انــد‪،‬‬ ‫ارزش هــای انقالبــی بــه خوبــی در جامعــه‬ ‫مســتقر شــده و بــه پیــش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســئله حجــاب و عفــاف‬ ‫در کشــور نیازمنــد ایجــاد قــرارگاه قــوی‬ ‫اســت‪ ،‬بــه ارائــه پیشــنهادات خــود در زمینــه‬ ‫تغییــرات و تحــوالت فرهنگــی پرداخــت و‬ ‫گفــت‪ :‬نظریه پــردازی و تولیــد علــم بــر مبنــای‬ ‫دیدگاه هــای الهــی‪ ،‬عقالنیــت اســامی در‬ ‫برابــر عقالنیــت ســکوالری‪ ،‬تغییرات مهندســی‬ ‫فرهنگــی براســاس تحــول بــه ســوی ظهــور‪،‬‬ ‫تغییــر ســبک زندگــی از طریــق اصالحــات‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬تبدیــل تهدیــدات بــه فرصــت از‬ ‫ســوی همبســتگی بیــن کشــورهای همســو‪،‬‬ ‫ایجــاد کاهــش وابســتگی بــه ســازمان های‬ ‫جهانــی ماننــد بانــک جهانــی و ‪ ...‬از جملــه‬ ‫راهکارهــای دســتیابی بــه تحــوالت فرهنگــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دکتر حاجیلویی تبیین کرد‪:‬‬ ‫فصل جدیدی از حکمرانی فرهنگی کشور‬ ‫را پخــش کنیــم‪ ،‬روی موضوعــات کلیــدی‬ ‫متمرکــز شــویم کــه ایــن موضوعــات کلیــدی‬ ‫بایــد ســه ویژگــی داشــته باشــد کــه چالــش‬ ‫اصلــی کشــور بــوده‪ ،‬پیشــران و بسترســاز‬ ‫باشــد و در ایــن خصــوص ‪ ۱۲‬موضــوع کلیــدی‬ ‫اســتخراج شــده کــه فرهنــگ جــزو هیــچ‬ ‫کــدام انهــا نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر می بینیــد شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی در جایــگاه خــود در ایــن‬ ‫کشــور نیســت‪ ،‬دلیلــش خــود شــورا نیســت‪،‬‬ ‫دلیــل ان فرهنــگ اســت‪ .‬اتفاقاتــی کــه در ایــن‬ ‫ســه مــاه گذشــته رخ داد‪ ،‬بزرگتریــن فرصتــی‬ ‫کــه در ایــن تهدیــد دارد ایــن اســت کــه مــا از‬ ‫غفلــت فرهنگــی بیــدار شــویم‪ .‬از نظــر برنامــه‬ ‫هفتــم‪ ،‬دانشــگاه اولویــت نیســت و اگــر بودجــه‬ ‫جدیــدی بخواهــد بــه ان داده نمی شــود‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه‬ ‫موضــوع زن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مقــام معظــم‬ ‫رهبــری دیدگاه هــا و نظراتــی را در مــورد‬ ‫شــان‪ ،‬جایــگاه و شــخصیت زنــان دارنــد کــه‬ ‫خــود می توانــد موضــوع پایــان نامه هــای‬ ‫دانشــگاهی باشــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫حــزب کوملــه بــرای مــا شــعار زن می دهــد‪.‬‬ ‫دلیــل ان ایــن اســت کــه ایــن موضــوع یعنــی‬ ‫موضــوع زن‪ ،‬ازادی‪ ،‬زندگــی بــرای برنامــه‬ ‫ریــزان مــا موضــوع کلیــدی نیســت‪ .‬فرهنــگ‬ ‫در شــعار گفتــه می شــود امــا بــه برنامــه و‬ ‫بودجــه کــه می رســد اولویــت اول نیســت‪.‬‬ ‫اگــر ایــن اتفاقاتــی کــه رخ داده مــا را بیــدار‬ ‫نکنــد‪ ،‬دچــار خســارت بیشــتری می شــویم‪.‬‬ ‫قائــم مقــام و دبیــر ســتاد فرهنــگ دبیرخانــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه تشــریح‬ ‫اقدامــات و فعالیــت هــای تدویــن بخــش‬ ‫فرهنــگ برنامــه هفتــم پرداخــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی؛ دکتــر محمــود حاجیلویــی؛‬ ‫قائــم مقــام و دبیــر ســتاد فرهنــگ دبیرخانــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در گفتگــو بــا‬ ‫ایــن مرکــز بــه تشــریح اقدامــات و فعالیــت‬ ‫هــای تدویــن بخــش فرهنــگ برنامــه هفتــم‬ ‫در دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫پرداخــت‪ .‬متــن ایــن گفتگــو بدیــن شــرح‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مقدمــه بفرماییــد‪ ،‬مشــارکت در‬ ‫تدویــن بخــش فرهنــگ برنامــه هفتــم توســعه‬ ‫ذیــل کــدام محــور از اهــداف دبیرخانه شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی پیگیــری شــده اســت؟‬ ‫یکــی از دغدغه هــای همیشــگی نهادهــای‬ ‫سیاســت گذار در کشــور‪ ،‬اثرگــذاری اســت‪.‬‬ ‫یعنــی ایــن مســئله مطــرح اســت کــه‬ ‫سیاســت های کــه در ایــن نهادهــا مصــوب‬ ‫می شــود‪ ،‬ایــا مســیر اجــراء را خواهــد پیمــود؟‬ ‫یــک زمانــی نهادهــای سیاس ـت گذار بــه ایــن‬ ‫ســوال خیلــی اعتنایــی نداشــتند و وظیفــه‬ ‫خودشــان را تــا مرحلــه ابــاغ سیاســت تعریــف‬ ‫می کردنــد‪ ،‬امــا امــروزه نهــاد سیاس ـت گذار در‬ ‫پــی اثرگــذاری اســت‪ ،‬یعنــی در پــی ان اســت‬ ‫کــه سیاس ـت هایی کــه بــا ســختی و مصائبــی‬ ‫در صحــن مصــوب خــود تصویــب و ابــاغ‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬مســیر اجــراء را هــم طــی کنــد‪.‬‬ ‫از جملــه راه حل هــای ایــن دغدغــه اتصــال‬ ‫سیاســت ها بــه الیحــه برنامــه اســت‪ .‬حــوزه‬ ‫برنامــه در ایــران در دو الیــه تعریــف می شــود‬ ‫یکــی برنامه هــای پنج ســاله توســعه کشــور و‬ ‫یکــی هــم قانــون بودجــه ســاالنه اســت‪.‬‬ ‫در دوره هــای تدویــن برنامه هــای توســعه‬ ‫تالش هــای قابــل توجهــی توســط شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی بــه عنــوان یــک‬ ‫نهــاد سیاســت گذار و دبیرخانــه ایــن شــورا‬ ‫صــورت گرفتــه اســت و مشــارکتی مبتنــی بــر‬ ‫نظامنامــه تدویــن برنامه هــای توســعه و نقشــی‬ ‫کــه بــرای دبیرخانــه قائــل بودنــد‪ ،‬اتفــاق‬ ‫افتــاده اســت‪ .‬بخشــی از مشــارکت شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی هــم در مجلــس و‬ ‫در زمــان بررســی الیحــه برنامه هــای توســعه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مبتنــی بــر ایــن تجــارب بــرای‬ ‫برنامــه هفتــم تــدارک ویــژه ای دیــده شــد؛ در‬ ‫رایزنــی کــه بــا ســازمان برنامه وبودجــه کشــور‬ ‫در زمــان دولــت قبــل داشــتیم‪ ،‬مطلــع شــدیم‬ ‫کــه برنامــه هفتــم توســعه بــا یــک ســال‬ ‫تاخیــر در حــال نــگارش اســت‪ ،‬در کمیتــه‬ ‫تلفیــق در حــوزه فرهنــگ کــه یــک ســاختار‬ ‫تخصصــی بــرای امتــداد برنامــه ای نقشــه‬ ‫مهندســی فرهنگــی کشــور اســت‪ ،‬تدبیــر بــر‬ ‫ایــن شــد کــه از ایــن فرصــت یک ســاله بــرای‬ ‫تمهیــد محتوایــی بخــش فرهنــگ برنامــه‬ ‫هفتــم اســتفاده شــود؛ لــذا جلســه بــه اتفــاق‬ ‫اراء‪ ،‬هشــت پــروژه تمهیــدی را تعریــف کــرد‬ ‫کــه توســط دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی پیگیــری و اجرایــی شــود و نتایــج ان‬ ‫در فصــل تدویــن برنامــه هفتــم بــکار گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬تمامــی ایــن پروژه هــا بــا مشــارکت‬ ‫دســتگاه های عضــو کمیتــه تلفیــق در حــوزه‬ ‫فرهنــگ به جــز یــک مــورد انجــام شــد و‬ ‫امــروز کــه در فصــل تدویــن برنامــه هفتــم‬ صفحه 50 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪51‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫هســتیم‪ ،‬نتایــج ایــن پروژه هــا در دســترس‬ ‫اســت کــه بــر اســاس ان الگــوی همراهــی‬ ‫و مشــارکت قــوی دبیرخانــه شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی بــا ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫کشــور تعریــف شــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه ســازمان برنامه وبودجــه کشــور‬ ‫یــک ســازمان حرفه ایــی اســت‪ ،‬دارای‬ ‫ســاختار‪ ،‬فراینــد و فرهنــگ ســازمانی مختــص‬ ‫بــه خــود اســت و بــر اســاس قوانیــن کشــور‬ ‫کــه تدویــن برنامه هــای توســعه را جــزو‬ ‫اختیــارات دولــت قــرار داده اســت‪ ،‬تدویــن‬ ‫الیحــه برنامه هــای توســعه را عهــده دار اســت‪.‬‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در فصــل‬ ‫تحولــی خــود از ســه ســال گذشــته ارتبــاط‬ ‫بســیار نزدیکــی را بــا ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫هــم در الیــه عالــی و هــم در الیــه کارشناســی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬ایــن ارتبــاط قــوی و اشــنایی‬ ‫طرفیــن از ظرفیت هــای یکدیگــر‪ ،‬اســباب‬ ‫شــکل گیری الگــوی جدیــدی از همراهــی‬ ‫و همــکاری در تدویــن الیحــه برنامه هــای‬ ‫پنج ســاله و بودجــه ســاالنه شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروز یــک ارتبــاط مســتمر مبتنــی بــر‬ ‫اعتمــاد بــر اســاس ماموریت هــای ذاتــی‬ ‫طرفیــن بــا رویکــرد همراهــی و هم افزایــی‬ ‫بیــن دو دســتگاه داریــم کــه ایــن همراهــی‬ ‫را نویدبخــش فصــل جدیــدی از حکمرانــی‬ ‫فرهنگــی کشــور می دانیــم‪.‬‬ ‫ایــن مشــارکت در چــه‬ ‫محورهایــی صــورت گرفتــه‬ ‫ا ســت ؟‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه عنــوان‬ ‫قــرارگاه مرکــزی فرهنگــی کشــور‪ ،‬باید نســبت‬ ‫بــه هدایــت بلندمــدت و الگــوی تامیــن و‬ ‫پشــتیبانی دســتگاه های فرهنگــی مبتنــی بــر‬ ‫اســناد عالــی کشــور اقداماتــی را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در تعاملــی کــه بــا معاونــت امــور فرهنگــی‪،‬‬ ‫علمــی و اجتماعــی ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫کشــور هــم در دوره دولــت گذشــته و هــم در‬ ‫دولــت مردمــی اتفــاق افتــاد‪ ،‬دو مطالبــه جــدی‬ ‫از ســوی ســازمان برنامه وبودجــه کشــور‬ ‫نســبت بــه دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی وجــود داشــت‪ :‬اول بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه برنامه هــای توســعه بایــد بــا مشــارکت‬ ‫حداکثــری دســتگاه های فرهنگــی تدویــن‬ ‫شــود و ایــن امــر به واســطه ســاخت و فرهنــگ‬ ‫خــاص ســازمان برنامه وبودجــه کشــور بــه‬ ‫ســختی قابــل تحقــق اســت‪ ،‬دبیرخانــه شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی بــه دلیــل ارتبــاط‬ ‫گســترده و صمیمــی بــا دســتگاه های فرهنگــی‬ ‫کشــور می توانــد بــا ســهولت و اثرگــذاری‬ ‫بیشــتری ایــن زمینــه را فراهــم کنــد‪ .‬مطالبــه‬ ‫دوم هــم ایــن بــود کــه ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫کشــور دغدغــه تامیــن پشــتوانه علمــی‪ ،‬فکــری‬ ‫و اطالعاتــی برنامه هــای توســعه را دارد و‬ ‫دبیرخانــه بــه واســطه ارتبــاط گســترده ای‬ ‫کــه بــا دانشــگاه ها‪ ،‬حوزه هــای علمیــه و‬ ‫مراکــز علمــی در کشــور دارد ایــن مســیر را‬ ‫هــم می توانــد تامیــن و تســهیل کنــد؛ ایــن‬ ‫دو مطالبــه نقطــه شــروع همــکاری نزدیــک‬ ‫دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه کشــور بــود‪.‬‬ ‫لطفــاً در مــورد پروژه هــای تمهیــدی‬ ‫دبیرخانــه و اهــم نتایــج ان هــا کــه در راســتای‬ ‫تامیــن پشــتوانه علمــی و مطالعاتــی برنامــه‬ ‫هفتــم صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬توضیحاتــی‬ ‫بفرماییــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬هشــت پــروژه‬ ‫تمهیــدی در کمیتــه تلفیــق در حــوزه فرهنــگ‬ ‫بــا هــدف مشــارکت فعــال دبیرخانــه در تدویــن‬ ‫بخــش فرهنگــی برنامــه هفتــم تعریــف شــد‪.‬‬ ‫اولیــن پــروژه وضعیت شناســی امــور فرهنــگ‬ ‫بــا نــگاه اسیب شناســانه بــود کــه در ایــن‬ ‫پــروژه وضعیــت ســی و دو امــر فرهنگــی نظیــر‬ ‫ســینما‪ ،‬مســجد‪ ،‬امــور قرانــی‪ ،‬موســیقی‪،‬‬ ‫اوقــات فراغــت‪ ،‬جوانــان‪ ،‬ســبک زندگــی‪ ،‬امــور‬ ‫زن و خانــواده و ‪ ...‬بــا دو پرونــده ویــژه اقتصــاد‬ ‫فرهنــگ و مســائل جنســی جوانــان مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن پــروژه‬ ‫بــه اتمــام رســید و در ان بیــش از صــد نفــر از‬ ‫کارشناســان‪ ،‬خبــرگان و مدیــران دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی درگیــر پــروژه بودنــد‪.‬‬ ‫دومیــن پــروژه وضعیــت شناســی فرهنــگ‬ ‫اســت‪ ،‬کــه بــا تاکیــد بــر روشــن شــدن‬ ‫موضوعــات کلیــدی و مســائل اولویـت دار حــوزه‬ ‫فرهنــگ توســط پژوهشــگاه فرهنــگ‪ ،‬هنــر و‬ ‫ارتباطــات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫انجــام شــد‪ .‬در ایــن پــروژه همــه پیمایش هــای‬ ‫اصلــی انجــام شــده در کشــور مــرور شــده‬ ‫اســت و روندهــای داده هــای موجــود احصــاء‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن داده هــا و روندهــا‬ ‫مســائل و موضوعــات اولویـت دار اســتخراج شــد‬ ‫کــه مبنــای هدف گــذاری و طراحــی احــکام‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬در ایــن پــروژه بیــش از ســی‬ ‫مصاحبــه عمیــق بــا کارشناســان بــرای جبــران‬ ‫خالءهــای داده ای و کشــف روندهــای مســتتر‬ ‫در داده هــا اتفــاق افتــاد؛ مســتندات ایــن پــروژه‬ ‫بیــش از هــزار صفحــه اســت و گزارش هــای‬ ‫مدیریتــی بســیار خوبــی از ایــن پــروژه امــاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پــروژه ســوم اسیب شناســی احــکام‬ ‫فرهنگــی برنامه هــای افــق چشــم انداز شــامل‬ ‫برنامه هــای چهــارم‪ ،‬پنجــم و ششــم اســت‪.‬‬ ‫کــه ایــن پــروژه هــم بــه صــورت کامــل انجــام‬ ‫شــده اســت و نتایــج ان در قالــب اصــول و‬ ‫مالحظــات در تدویــن احــکام جدیــد مــد‬ ‫نظــر تهیه کننــدگان قــرار گرفــت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫ایــن پــروژه مــا شــاخص های شــانزده گانه ای‬ ‫بــرای یــک حکــم فرهنگــی معیــار طراحــی‬ ‫کردیــم کــه ایــن شــانزده شــاخص در اختیــار‬ ‫کارگروه هــا و مجموعه هــای مشــارکت کننــده‬ ‫در برنامــه هفتــم بــرای تهیــه احــکام موثــر‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پــروژه چهــارم؛ پــروژه توانمندســازی‬ ‫کادر برنامه ریــزی دســتگاه های فرهنگــی‬ ‫بــود کــه شــصت و هفــت دســتگاهی کــه از‬ ‫بودجــه عمومــی کشــور اســتفاده می کننــد‬ ‫را بررســی کردیــم و از ایــن میــان تعــداد‬ ‫ســی دو دســتگاه اصلــی انتخــاب شــدند و‬ ‫کادر برنامه ریــز ایــن دســتگاه ها در الیــه‬ ‫مدیریتــی و کارشناســی دعــوت شــدند و در‬ ‫دو دوره مقدماتــی و پیشــرفته در ســه حــوزه‬ ‫نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور‪ ،‬بیانیــه گام‬ ‫دوم انقــاب اســامی و الگــوی برنامه ریــزی‬ ‫فرهنگــی دوره هایــی را طــی کردنــد‪.‬‬ ‫پــروژه پنجــم؛ طراحــی الگــوی برنامه ریــزی‬ ‫راهبــردی دســتگاه های فرهنگــی بــود کــه بــه‬ ‫دانشــگاه جامــع امــام حســین (ع) ســپردیم و‬ ‫کار بســیار خوبــی انجــام شــد؛ بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه امــروز در کشــور الگــوی برنامه ریــزی‬ ‫یــا مــدل برنامه ریــزی فرهنگــی راهبــردی‬ ‫بومــی در ســطح دســتگاهی نداریــم ایــن‬ ‫اولیــن مــدل برنامه ریــزی راهبــردی در‬ ‫ســطح دســتگاه های فرهنگــی اســت کــه‬ ‫توســط دانشــکده مدیریــت دانشــگاه جامــع‬ ‫امــام حســین (ع) تدویــن و مبنــای عمــل‬ ‫دســتگاه های فرهنگــی قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مــا درصــدد ان بودیــم کــه قبــل از شــروع‬ ‫فراینــد تدویــن برنامــه هفتــم فرصتــی بــرای‬ ‫امــوزش ایــن مــدل بــه دســتگاه های فرهنگــی‬ ‫اتفــاق بیفتــد تــا دســتگاه ها بــر اســاس ایــن‬ ‫مــدل احــکام خــود را پیشــنهاد بدهنــد؛ ولــی‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل محدودیــت زمانــی کــه‬ ‫بــرای برنامــه هفتــم ایجــاد شــد‪ ،‬ایــن امــوزش‬ ‫و توانمندســازی بــه بعــد از تدویــن برنامــه‬ ‫هفتــم موکــول شــد‪.‬‬ ‫پــروژه ششــم؛ سیاســت های پیشــنهادی‬ ‫تدویــن سیاسـت های کلــی برنامــه هفتــم بــود‬ ‫کــه در دبیرخانــه انجــام شــد و اواخــر ســال‬ ‫‪ 1399‬تقدیــم مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام کردیــم و در نــوع خــودش کار بســیار‬ ‫خوبــی بــود‪ .‬از نتایــج مطالعــات پشــتیبان ان‬ ‫سیاســت ها در فراینــد تدویــن برنامــه هفتــم‬ ‫اســتفاده کردیــم‪.‬‬ ‫پــروژه هفتــم‪ :‬مربــوط بــه جمع ســپاری‬ ‫بــود؛ همــواره دغدغــه مــا در تدویــن‬ ‫برنامه هــای توســعه و اســناد ملــی تامیــن‬ ‫مشــارکت ذینفعــان و نخبــگان در تدویــن ان‬ ‫ســند یــا برنامــه بــوده اســت‪ ،‬ایــن تقاضــا از‬ ‫ســوی ســازمان برنامه وبودجــه هــم مطــرح‬ ‫بــود؛ تامیــن مشــارکت جامعــه فرهنگــی‬ ‫کشــور‪ ،‬نخبــگان و افــرادی کــه در شــعاع‬ ‫اثرگــذاری برنامــه و سیاســت های فرهنگــی‬ ‫هســتند‪ ،‬بــرای شــورای عالــی انقــاب فرهنگی‬ ‫و دبیرخانــه ان یــک اصــل اســت و بــرای‬ ‫تامیــن ایــن اصــل در تدویــن برنامــه هفتــم‬ ‫ســامانه هم اندیشــی راه انــدازی و عملیاتــی‬ ‫شــد‪ .‬امیدواریــم کــه بتوانیــم بخشــی از‬ ‫احــکام تدویــن شــده توســط کارگروه هــا را از‬ ‫طریــق ایــن ســامانه هم اندیشــی بــا بخشــی‬ ‫از خبــرگان و نخبــگان مردمــی بــه جهــت‬ ‫بهره منــدی از نظــرات ایشــان در میــان‬ ‫بگذاریــم‪.‬‬ ‫اخریــن هــم تحــت عنــوان به روزرســانی و‬ ‫تقویــت بخــش فرهنگــی ســندهای امایــش‬ ‫اســتانی و ملــی داشــتیم کــه بــه شــدت‬ ‫عالقه منــد بودیــم بــا کمــک امــور امایــش‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه کشــور بتوانیــم بخــش‬ ‫فرهنــگ برنامــه هفتــم بــه شــکل امایــش پایــه‬ ‫تدویــن کنیــم؛ ولــی متاســفانه بــه دلیــل ضعف‬ ‫داده هــای فرهنگــی در جغرافیــا و ادبیــات‬ ‫دانشــی حــوزه امایــش فرهنگــی در کشــور‬ ‫ایــن تنهــا پــروژه از هشــت پــروژه بــود کــه بــه‬ ‫ثمــر ننشســت‪.‬‬ ‫الگــوی مشــارکت دبیرخانــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫و ســازمان برنامه وبودجــه در‬ ‫تدویــن برنامــه هفتــم بــه چــه‬ ‫نحــوی تنظیــم شــده اســت و چــه‬ ‫اقداماتــی در جهــت عملیاتــی‬ ‫شــدن ان در دبیرخانــه صــورت‬ ‫گرفتــه اســت؟‬ ‫بــه جهــت همراهــی و مشــارکت ایــن دو‬ ‫نهــاد سیاســت گذار و برنامه ریــز کشــور در‬ ‫نهایــت الگویــی پیشــنهاد شــد‪ ،‬کــه در قالــب‬ ‫یــک مــاده واحــده در جلســه ســیزدهم ســتاد‬ ‫هماهنگــی نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور‬ ‫بــا حضــور معــاون اول محتــرم رئیس جمهــور‬ ‫مصــوب شــد کــه مبنــای همراهــی و همــکاری‬ ‫دو مجموعــه بــرای تدویــن بخــش فرهنــگ‬ ‫برنامــه هفتــم شــد‪ .‬در ایــن مــاده واحــده‬ ‫مقــرر شــد کــه کمیســیون مشــترکی بیــن‬ ‫دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه کشــور بــرای تدویــن‬ ‫بخــش فرهنــگ برنامــه هفتــم شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫مســئولیت ایــن کمیســیون بــه معــاون امــور‬ ‫علمــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه کشــور واگــذار شــد کــه در ان‬ ‫دســتگاه های اصلــی فرهنگــی کشــور به اضافــه‬ ‫خــود ســازمان برنامه وبودجــه‪ ،‬دبیرخانــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬حــوزه علمیــه‬ ‫قــم و مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای‬ ‫اســامی عضــو ایــن کمیســیون هســتند‪ .‬نــگاه‬ ‫بــر ایــن بــوده اســت کــه کمیســیون با تشــکیل‬ ‫کارگروه هــای تخصصــی احــکام پیشــنهادی‬ ‫خــود را بــر اســاس نتایــج ان پروژه هــای‬ ‫تمهیــدی و نتایــج تحقیقاتــی کــه در حــوزه‬ ‫علمیــه قــم‪ ،‬ســازمان برنامه وبودجــه کشــور‪،‬‬ ‫دســتگاه های فرهنگــی و مرکــز پژوهش هــای‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ارائــه نماینــد‪ .‬ایــن‬ ‫کارگروه هــا بــر اســاس یــک منطــق موضوعــی‬ ‫توافــق شــده احکامــی را امــاده می کننــد و‬ ‫پــس از نهایــی شــدن در کمیســیون مشــترک‬ ‫بــا حضــور اعضــاء بررســی و خروجــی ان در‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه مســیر خــود را در‬ ‫شــورای تلفیــق برنامــه و ســتاد برنامــه طــی‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مبتنــی بــر ایــن تمهیــد حقوقــی کمیســیون‬ ‫مشــترک فرهنــگ برنامــه هفتــم تشــکیل‬ ‫شــد و تــا کنــون ‪ 9‬جلســه ان برگــزار شــده‬ ‫اســت‪ .‬مباحــث و دســتور جلســات کمیســیون‬ ‫در دو بخــش پیگیــری شــد کــه شــامل‬ ‫بخــش ســاختاری و بخــش محتوایــی بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در بخــش ســاختاری پــس از گفتگــو‬ ‫بــا اعضــاء کمیســیون ‪ 9‬کارگــروه تخصصــی‬ ‫ذیــل کمیســیون مشــترک بــا ریاســت یکــی‬ ‫از دســتگاه های اصلــی در حــوزه موضوعــی‬ ‫بــا دبیــری ســازمان برنامه وبودجــه کشــور‬ ‫و دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫در دبیرخانــه شــکل گرفــت‪ ،‬ایــن کارگروه هــا‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫‪.1‬کارگــروه میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی ‪ .2‬کارگــروه ورزش و جوانــان‬ ‫‪ .3‬کارگــروه فرهنــگ‪ ،‬هنــر‪ ،‬رســانه و فضــای‬ ‫مجــازی ‪ .4‬کارگــروه زنــان و خانــواده و‬ ‫نوجوانــان ‪ .5‬کارگــروه تبلیغــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و دینــی ‪ .6‬کارگــروه دیپلماســی عمومــی‬ ‫و فرهنگــی ‪ .7‬کارگــروه وقایــع جمعیتــی‬ ‫شــامل مهاجــرت‪ ،‬ســالمندی‪ ،‬پنجــره‬ ‫فرصــت جمعیتــی ‪ .8‬کارگــروه هویــت ملــی‪،‬‬ ‫همبســتگی و ســامت اجتماعــی؛ ‪ .9‬در حــوزه‬ ‫رســانه و فضــای مجــازی هــم کارگروهــی بــا‬ ‫تاخیــر شــکل خواهــد گرفــت تحــت عنــوان‬ ‫کارگــروه رســانه و فضــای مجــازی کــه بــا‬ ‫مشــارکت رســانه ملــی و وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی تشــکیل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تــا امــروز کــه ایــن مصاحبــه انجــام می شــود‪،‬‬ ‫بیســت و پنــج جلســه ایــن کارگروه هــا‬ ‫تشــکیل شــده اســت کــه متوســط هــر‬ ‫کارگــروه ســه جلســه برگــزار کرده انــد و‬ ‫تعــداد ‪ 9‬جلســه کمیســیون مشــترک نیــز‬ ‫برگــزار شــده اســت کــه مجموعــاً ‪123‬‬ ‫ســاعت جلســات کمیســیون و کارگروه هــا‬ ‫برگــزار شــده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ صفحه 51 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بیــش از ســیصد نفــر از مدیــران و کارشناســان‬ ‫دســتگاه های فرهنگــی در ایــن جلســات‬ ‫مشــارکت داشــته اند؛ بــه نظــر می رســد‬ ‫مشــارکت قابــل توجــه و چشــمگیری اســت و‬ ‫مطالبــه ســازمان برنامه وبودجــه کشــور مبنــی‬ ‫بــر تامیــن مشــارکت دســتگاه های فرهنگــی و‬ ‫تامیــن بنیــه علمــی بــا مشــارکت دانشــگاه ها‬ ‫و مراکــز علمــی تــا حــدود رضایت بخشــی‬ ‫محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫بــراورد شــما از تاثیــر اقدامــات‬ ‫صــورت گرفتــه در جهــت توجــه‬ ‫بیشــتر بــه امــر فرهنــگ در‬ ‫برنامه هــای توســعه بــه چــه‬ ‫میــزان اســت؟‬ ‫مــا در شــروع یــک کار بــزرگ هســتیم؛ یــک‬ ‫نقــد جــدی نســبت بــه برنامه هــای توســعه‬ ‫ایــن اســت کــه برنامه هــای توســعه اقتصــاد‬ ‫محــور هســتند؛ حــال اینکــه امــروز هــم‬ ‫در ادبیــات جهانــی و هــم در نگاهــی کــه‬ ‫در کشــور مــا مطــرح اســت‪ ،‬بــه دنبــال ان‬ ‫هســتند کــه برنامه هــای توســعه فرهنگ پایــه‬ ‫باشــد کــه بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن‬ ‫هــدف مســیری طــی شــود و واقع ـاً نمی تــوان‬ ‫مدعــی شــد کــه برنامــه هفتــم فرهنگ پایــه‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬امــا بــرای اینکــه حداقل هایــی‬ ‫از رویکــرد فرهنگــی در تدویــن برنامــه هفتــم‬ ‫توســعه طــی شــود مــا دو مســیر را طــی‬ ‫کردیــم‪ ،‬مســیر اول همیــن تدویــن بخــش‬ ‫فرهنــگ برنامــه هفتــم در یــک ســطح کیفــی‬ ‫باالســت کــه بــا تدابیــری کــه اندیشــیده شــد‬ ‫بــه نظــر می رســد‪ ،‬قــدم بلنــدی در ایــن‬ ‫راســتا برداشــته شــده اســت‪ .‬مســیر دوم؛ در‬ ‫ســاختار تدویــن برنامــه هفتــم کــه مشــخص‬ ‫می کنــد چــه مجموعه هــا و کنشــگرانی در‬ ‫چــه ســطحی مشــارکت کننــد بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه در ان ســاختار خیلــی رویکــرد اقتصادی‬ ‫بــارز داشــته اســت‪ ،‬پیشــنهاد مــا ایــن بــود‬ ‫کــه در ســتاد برنامــه وزیــر محتــرم فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی و دبیــر محتــرم شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی بــه عنــوان عضــو فرهنگــی‬ ‫حضــور داشــته باشــند تــا از بخــش فرهنــگ‬ ‫برنامــه هفتــم و هویــت فرهنگــی برنامه هــای‬ ‫توســعه صیانــت کننــد و همچنیــن در شــورای‬ ‫تلفیــق برنامــه هــم ســه نفــر از اعضــای حقیقی‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و دو نفــر از‬ ‫اعضــای کمیتــه تلفیــق در حــوزه فرهنــگ‬ ‫حضــور داشــته باشــند تــا بــه نوعــی رویکــرد‬ ‫فرهنگــی مغفــول نمانــد و تقویــت شــود تــا بــه‬ ‫دنبــال شــود‪.‬‬ ‫امیدواریــم کــه مجموعــه ایــن اقدامــات‬ ‫کــه به واســطه همراهــی و ارتبــاط صمیمــی‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه کشــور بــا دبیرخانــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ایجــاد شــده‬ ‫بــه عنــوان یــک ســنت و فراینــد پایــه در‬ ‫دکتر کبگانیان مطرح کرد‪:‬‬ ‫ضرورت گره زدن شتاب علم و فناوری به بحث فرهنگ در کشور‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫نظــام برنامه ریــزی فرهنگــی کشــور مســتقر‬ ‫و تثبیــت شــود و بــه مــرور بتوانیــم ایــن‬ ‫فراینــد را بــه عنــوان یــک ســنت حســنه‬ ‫بــرای ارتقــای ســطح فعالیت هــای فرهنگــی و‬ ‫تامیــن هوشــمندانه فعالیت هــای فرهنگــی از‬ ‫بودجــه عمومــی کشــور در نظــر بگیریــم‪.‬‬ ‫در پایــان اگــر نکتــه ای مدنظــر‬ ‫هســت بفرماییــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه عــرض کــردم ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه کشــور یــک ســازمان حرف ـه ای‬ ‫اســت و فرهنــگ ســازمانی مختــص بــه خــود‬ ‫را دارد؛ ســازمان های حرفــه ای بــه واســطه‬ ‫اســتقرار ســاختار و فرایندهــای تثبیــت شــده‬ ‫از همراهی هــای دســتگاه های دیگــر بــر‬ ‫اســاس الگــو و دیســیپلین خــاص و معمــوالً‬ ‫بــه ســختی اســتفاده می کننــد‪ .‬اینکــه در‬ ‫دبیرخانــه طــی ایــن ســه ســال توانســتیم‬ ‫بــا ســازمان برنامه وبودجــه کشــور بــه یــک‬ ‫همراهــی برســیم و ایــن فراینــد را طــی‬ ‫کنیــم؛ بخــش جــدی ان مرهــون همراهــی‬ ‫بدنــه کارشناســی مخصوصــاً مجموعــه‬ ‫معاونــت امــور علمــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫و مدیــران ایــن معاونــت خاصــه خــود اقــای‬ ‫دکتــر علی احمــدی به واســطه نــگاه عمیــق‬ ‫و اصیــل فرهنگــی ایشــان‪ ،‬جنــاب اقــای‬ ‫وی همچنیــن اظهارداشــت‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫بایــد تــاش و توجــه بیشــتری صــورت گیــرد‬ ‫چــرا کــه شــاخص ها نشــان از موفقیت هــای‬ ‫خیلــی بــاال را نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫انقــاب اســامی ایــران یــک انقــاب نظامــی‬ ‫یــا اقتصــادی نبــود بلکــه ایــن انقــاب یــک‬ ‫انقــاب فرهنگــی بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــور بعــد از پیــروزی انقــاب‬ ‫در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی‪ ،‬دفاعــی‪،‬‬ ‫سیاســی و بســیاری مــوارد دیگــر دســتاوردهای‬ ‫خوبــی داشــته امــا حــرف اصلــی ایــن انقــاب‬ ‫بــرای دنیــا بحــث فرهنــگ‪ ،‬عدالــت و مباحــث‬ ‫ایــن چنینــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر کبگانیــان اضافــه کــرد‪ :‬مقــام معظــم‬ ‫رهبــری خــود پرچمــدار بحــث علــم در کشــور‬ ‫شــد و بــا حمایت هــای معظم لــه علــم و‬ ‫فنــاوری شــتاب خوبــی گرفــت از اینــرو بایــد‬ ‫مراقــب بــود ایــن شــتاب کــم نشــودو در عیــن‬ ‫حــال بایــد شــتاب علــم و فنــاوری را بــا بحــث‬ ‫فرهنــگ گــره زد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فرهنــگ اینده کشــور‬ ‫را می ســازد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی از مهــد کــودک تــا پیــش‬ ‫دبســتان‪ ،‬دبیرســتان‪ ،‬دانشــگاه‪ ،‬اموزشــکده ها‪،‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و امــور نخبــگان را‬ ‫حجت االســام والمســلمین رجایی نیــا‬ ‫به واســطه توجــه ویــژه ای کــه بــه مباحــث‬ ‫محتوایــی فرهنــگ دارنــد و جنــاب اقــای‬ ‫دکتــر ســعیدی و همــه مدیــران و کارشناســان‬ ‫ایــن معاونــت بــوده اســت‪ ،‬کــه ســهم باالیــی‬ ‫در پیشــرفت ایــن کار داشــته اند‪ .‬ایــن نکتــه‬ ‫هــم الزم اســت کــه ذکــر کنــم‪ ،‬الحمــدا‪ ...‬ایــن‬ ‫همراهــی و همــکاری در شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی نیــز مــد نظــر بــوده اســت و بســیاری‬ ‫از اعضــای شــورای عالــی کــه از ایــن فضــا‬ ‫اطــاع داشــتند‪ ،‬همراهــی کردنــد‪ ،‬به ویــژه‬ ‫دبیــر محتــرم شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫حمایــت جــدی از ایــن کار داشــته اند و بــدون‬ ‫ایــن همراهی هــا و همکاری هــا‪ ،‬ایــن حجــم‬ ‫از کار کارشناســی‪ ،‬گفتگوهــا‪ ،‬توافقــات و ‪...‬‬ ‫در بســتر جلســات و در زمــان محــدود اتفــاق‬ ‫نمی افتــاد‪.‬‬ ‫مــا قائــل بــه ایــن هســتیم کــه اداره اینــده‬ ‫فرهنگــی کشــور از رهگــذر همــکاری بیــن‬ ‫دســتگاهای اصلــی سیاســت گذار‪ ،‬برنامه ریــز‪،‬‬ ‫تنظیم گــر و هماهنــگ کننــده خواهــد‬ ‫گذشــت و ایــن نیســت مگــر بــه اراده یکایــک‬ ‫افــرادی کــه در ایــن ســازمان ها حضــور‬ ‫دارنــد و حرکتــی کــه در ایــن ســازمان ها‬ ‫هســت‪ ،‬قائــم بــه اراده هــا و نیــات درســت ایــن‬ ‫بزرگــواران اســت‪.‬‬ ‫دکتر پیغامی عنوان کرد‪:‬‬ ‫تاکید بر ساخت هویت جمعی شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــر‬ ‫ضــرورت گــره زدن شــتاب علــم و فنــاوری بــه‬ ‫بحــث فرهنــگ در کشــور تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر منصــور کبگانیــان در برنامــه رهیافــت‬ ‫رادیــو اقتصــاد افــزود‪ :‬طــی ســنوات گذشــته‬ ‫کشــور در حــوزه علــم و فنــاوری شــتاب و‬ ‫حرکــت خوبــی داشــته و بایــد ایــن شــتاب را‬ ‫بــه بحــث فرهنــگ گــره زد‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫تعامــات‪ ،‬خــط کشــی ها و تقســیم کارهــای‬ ‫شــکل گرفتــه ولــی هنــوز مســیر بــه غایــت‬ ‫خــود نرســیده اســت و بــه نوعــی در گام دوم‬ ‫انقــاب و گام دوم شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی بایــد بــه ســاخت هویــت جمعــی‬ ‫ایــن نهــاد تاکیــد جدی تــری داشــت‪.‬‬ ‫پوشــش می دهــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫وضــع فرهنگــی فعلــی هــر کشــوری مربــوط‬ ‫بــه وضعیــت امــوزش و پــرورش ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫قبــل همــان کشــور اســت و فرهنــگ ‪۲۰‬‬ ‫ســال اینــده کشــور نیــز بســتگی بــه وضعیــت‬ ‫امــوزش و پــرورش فعلــی هــر کشــوری دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســائل فرهنگــی یــک‬ ‫امــر دراز مــدت اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای بــه نتیجــه‬ ‫رســیدن مباحــث فرهنگــی بایــد صبــر داشــت‬ ‫و دربــاره ارتبــاط بیــن فرهنــگ و علــم بایــد‬ ‫گفــت کــه امــوزش پــرورش‪ ،‬علــم و فنــاوری‬ ‫زیــر ســاخت و موتــور محــرک علــم و فرهنــگ‬ ‫کشــور هســتند کــه بــا اســتفاده از ایــن عوامــل‬ ‫می تــوان پیشــرفت کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر کبگانیــان اظهارداشــت‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫جــدا از امــوزش و پــرورش بخــش دیگــری‬ ‫کــه بــه بحــث فرهنــگ کشــور تنــه مــی‬ ‫زنــد از اینــرو مــی طلبــد شــورایعالی انقــاب‬ ‫فرهنگــی هماهنگــی هــای بیشــتری بــا‬ ‫شــورایعالی فضــای مجــازی داشــته باشــد‪.‬وی‬ ‫در ادامــه یاداورشــد‪ :‬فرهنــگ فضــای تنفــس‬ ‫تمامــی بخــش هــا اعــم از سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی و غیــره در‬ ‫کشــور اســت و بــه یــک معنــا نمی تــوان‬ ‫گفــت فرهنــگ یــک بخشــی در کنــار ســایر‬ ‫بخش ها ســت ‪.‬‬ ‫دکتــر پیغامــی گفــت‪ :‬بطــور کلــی در گام دوم‬ ‫انقــاب و همینطــور گام دوم شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی بایــد بــه ســاخت هویــت‬ ‫جمعــی ایــن نهــاد تاکیــد جدی تــری داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر عــادل پیغامــی در برنامــه رهیافــت‬ ‫رادیــو اقتصــاد افــزود‪ :‬مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در دیــدار اخیــر خــود بــا اعضــای شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی بــه دو شــاخص مهــم‬ ‫یعنــی هویــت جمعــی شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی و تحــول انقالبــی در ســاختارهای‬ ‫فرهنگــی کشــور تاکیــد فرمودنــد‪.‬وی همچنین‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬حکمــی کــه معظــم لــه بــرای‬ ‫اعضــای جدیــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگی‬ ‫صــادر فرمــوده دارای پیوســتی مشــتمل بــر‬ ‫‪ ۱۲‬بنــد اســت کــه ســه بنــد اول ناظــر بــر‬ ‫تحــول در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و‬ ‫دبیرخانــه ایــن شوراســت‪.‬عضو شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی گفــت‪ :‬مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در ایــن تحــول گســتره بســیار کامــل و جامعی‬ ‫را مطالبــه کــرده اســت‪.‬وی افــزود‪ :‬انچــه کــه‬ ‫درایــن تحــول مــورد تاکیــد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــود بحــث هویــت جمعــی و ســاخت‬ ‫ســرمایه اجتماعــی بــرای نهــاد شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر پیغامــی بیــان داشــت‪ :‬شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی مســیری کــه تــا بــه‬ ‫امــروز طــی کــرده بــه بلوغــی رســیده و در‬ ‫دســتگاه های تقنینــی و اجرایــی کشــور هــم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مدت هــا پیــش مقــام معظــم‬ ‫رهبــری تحــول در ســاختارهای فرهنگــی‬ ‫کشــور را مطالبــه کــرده بــود کــه برخی هــا‬ ‫از ایــن فرمایــش معظــم لــه برداشــت ســازمانی‬ ‫کــرده بودنــد یعنــی ســاختارهای فرهنگــی را‬ ‫در ســازمان های فرهنگــی بــه نوعــی دیــده‬ ‫بودنــد و بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه چــه‬ ‫بســا برخــی ســازمان ها‪ ،‬ارگان هــا و نهادهــای‬ ‫فرهنگــی بایــد در هــم ادغــام یــا تقســیم کار‬ ‫یــا نهادهــای جدیــد خلــق شــوند‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا اعضــای‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی فرمودنــد‪:‬‬ ‫«منظــور از ســاختارهای فرهنگــی گزاره هــای‬ ‫مبنــای فرهنگــی اســت‪».‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــران کریــم می فرمایــد‪:‬‬ ‫«افــراد بــر اســاس شــاکله های خــود رفتــار‬ ‫می کننــد» شــاکله ها شــبیه سیســتم عامــل‬ ‫هســتند همانطــوری کــه سیســتم عامــل باعث‬ ‫عاملیــت رایانــه و دســتگاه موبایــل هوشــمند‬ ‫می شــوند شــاکله های وجــود انســان هــم بــه‬ ‫رفتــار منجــر می شــود‪.‬‬ ‫پیغامــی در ادامــه بــه رادیــو یاداورشــد‪:‬‬ ‫جلســات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی طــی‬ ‫یکســال گذشــته بیــش از چهــار ســال قبــل‬ ‫از ان بــوده و ایــن اهتمــام رئیــس جمهــور و‬ ‫اعضــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در‬ ‫دوره جدیــد بــه وظایــف و مســئولیت ها را‬ ‫نشــان می دهــد‪.‬‬ صفحه 52 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪53‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫دکتر سوزنچی بیان کرد‪:‬‬ ‫برای تحول و پیشرفت کشور باید گزاره های فرهنگی جدید خلق کرد‬ ‫روبنایــی و ابزارهــای کنترلــی پیشــگیری‪،‬‬ ‫مبــارزه و اصــاح کــرد و بــه ســمت و ســوی‬ ‫خاصــی ســوق داد‪.‬‬ ‫دکتــر ســوزنچی گفــت‪ :‬بــرای تحــول و‬ ‫پیشــرفت کشــور ضمــن تقویــت گزاره هــای‬ ‫اصلــی بایــد گزاره هــای فرهنگــی جدیــدی در‬ ‫جامعــه خلــق کــرد‪.‬‬ ‫ابراهیــم ســوزنچی کاشــانی در برنامــه‬ ‫رهیافــت رادیــو اقتصــاد افــزود‪ :‬اینکــه رهبــری‬ ‫انقــاب مطالبــات زیــادی از شــورایعالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی دارنــد ایــن بــه عنــوان یــک‬ ‫نقطــه ضعــف محســوب نمــی شــود بلکــه بــه‬ ‫عنــوان یــک نقطــه مثبــت قلمــداد مــی شــود‬ ‫و بــه اعضــای شــورا انــرژی مثبــت مــی دهــد‬ ‫تــا در ایــن زمینــه حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در حــال حاضــر مقــام معظم‬ ‫رهبــری امیــد بســته بــه اینکــه تحوالتــی از‬ ‫ســوی شــورایعالی انقــاب فرهنگــی در کشــور‬ ‫اتفــاق بیفتــد و بــار ایــن مســئولیت هــم بــر‬ ‫دوش اعضــای شوراســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورایعالی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه از دو منظــر رو بنایــی و زیربنایــی مــی‬ ‫تــوان بــه مقولــه فرهنــگ نــگاه کــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نــگاه روبنایــی یعنــی همیــن رفتارهــای‬ ‫فرهنگــی مــردم را بــا یکســری حرکــت هــای‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬نــگاه زیربنایــی ناظــر‬ ‫بــر باورهــا‪ ،‬نگــرش هــا و ارزش هــای مشــترک‬ ‫میــان مــردم کــه رفتارهــا را درجامعــه شــکل‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫ســوزنچی کاشــانی اظهارداشــت‪ :‬بــه نظــر‬ ‫مــی رســد مطالبــه مقــام معظــم رهبــری از‬ ‫شــورایعالی انقــاب فرهنگــی تمرکــز بــر روی‬ ‫یکســری گــزاره هــای بنیادینــی کــه در ذهــن‬ ‫احــاد جامعــه نقــش بســته اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬برخــی از گــزاره هــا مثــل‬ ‫«مــا مــی توانیــم» و نظایــر ایــن در ابتــدای‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی در کشــور شــکل‬ ‫گرفــت از اینــرو مــی طلبــد گــزاره هــای‬ ‫جدیــدی دوبــاره بــرای تحــول و پیشــرفت‬ ‫مملکــت در جامعــه خلــق شــود‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی حــداد عــادل صبــح امــروز‬ ‫در همایــش گام دوم شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی در مســیر تحــول کــه بــه مناســبت‬ ‫ســی و هشــتمین ســالگرد تاســیس شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی برگــزار شــده بــود‪،‬‬ ‫بــا گرامیداشــت شــهدای امنیــت گفــت‪ :‬ســی‬ ‫و هشــتمین ســالگرد شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی اســت‪ .‬ایــن شــورا بــرای اولیــن‬ ‫بــار بــا نــام ســتاد انقــاب فرهنگــی در ســال‬ ‫‪ ۵۹‬اغــاز بــه کار کــرد‪ .‬تجربــه تشــکیل ایــن‬ ‫ســتاد منجــر بــه ایجــاد شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه علــت پدیــد امــدن انقــاب‬ ‫و پیــروزی ان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در مــورد‬ ‫انقــاب و پیــروزی ان نظریــه پردازی هــای‬ ‫فراوانــی شــده اســت‪ .‬اینکــه بــه چــه علتــی‬ ‫انقــاب اســامی در ایــران رخ داد‪ .‬دههــا نظریه‬ ‫در ایــن خصــوص تاکنــون عنوان شــده و صدها‬ ‫پایــان نامــه دربــاره ان نوشــته شــده اســت و‬ ‫دوره هــای تحصیلــی بــرای مطالعــه ماهیــت‬ ‫انقــاب اســامی در دانشــگاه ها ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای تحــول و ارتقــای علوم انســانی‬ ‫دکتــر حــداد عــادل افــزود‪ :‬ایــن جنــگ‬ ‫ابزارهــای گوناگونــی دارد و انــان ســعی‬ ‫می کننــد از طریــق فضــای مجــازی نســلی‬ ‫جایگزیــن نســل قبلــی شــود و جوان هایــی‬ ‫تربیــت شــوند کــه مثــل جوانــان نســل ‪ ۵۷‬و‬ ‫‪ ۶۰‬فکــر نکننــد و مــا در ایــن چنیــن شــرایطی‬ ‫نیازمنــد قــرارگاه فرهنگــی هســتیم‪ .‬ایــا نبایــد‬ ‫در چنیــن شــرایطی یــک قــرارگاه فرهنگــی‬ ‫بــه وجــود ایــد؟ مقــام معظــم رهبــری شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی را قــرارگاه فرهنگــی‬ ‫نامیدنــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫بایــد بــه موقــع اقــدام کنیــم‪ .‬کلیــات فرهنگــی‬ ‫کشــور را ارزیابــی کــرده و نیروســازی کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی از ایــن گــزاره هــا نیازمنــد‬ ‫تغییــر واژگانــی‪ ،‬ســاختاری‪ ،‬فراینــدی و حتــی‬ ‫مفهومــی اســت بنابرایــن تمامــی ایــن هــا‬ ‫در نهایــت معطــوف بــه هــدف اصلــی یعنــی‬ ‫تقویــت گــزاره هــای اصلــی یــا خلــق گزارهــای‬ ‫فرهنگــی جدیــد در کشــور اســت‪.‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ریشــه ایــن انقــاب‪ ،‬فرهنــگ‬ ‫بــوده و ســند ان قــران کریــم اســت‪ .‬ایــن‬ ‫فرهنــگ دینــی بــه برکــت حوزه هــای علمیــه‬ ‫و روحانیــت مســتقل از حکومــت اســتبدادی‬ ‫زنــده مانــده بــود و دشــمنان انقــاب از جوهــر‬ ‫و حقیقــت ایــن انقــاب فرهنگــی دینــی نــااگاه‬ ‫بودنــد و ایــن فرهنــگ دینــی نیــز همــان علــت‬ ‫و دوام انقــاب اســامی شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امــام راحــل بــه درســتی‬ ‫تشــخیص داده بــود کــه اگــر بخواهــد دســت‬ ‫ســلطه گــران را از ایــن کشــور کوتــاه کنــد‬ ‫نبایــد در درون فرهنــگ غربــی مبنایــی اختیــار‬ ‫کنــد‪ .‬امــام (ره) نقطــه اتــکای انقــاب خــود‬ ‫را در بیــرون از فرهنــگ غــرب انتخــاب کــرده‬ ‫بــود و ان اســام بــود‪.‬‬ ‫دکتــر حــداد عــادل افــزود‪ :‬شــهید ســلیمانی‪،‬‬ ‫حججــی‪ ،‬ارمــان حــق وردی همــه برخاســته‬ ‫از ایــن فرهنــگ مســتقل بودنــد کــه روح و‬ ‫اســاس ان انقــاب بــود‪ .‬از روز اول انقــاب‪،‬‬ ‫امریــکا و رژیــم صهیونیســتی از هیــچ اقدامــی‬ ‫بــرای برانــدازی ان خــودداری نکردنــد امــا این‬ ‫انقــاب بــه راه خــود ادامــه می دهــد و کشــور‬ ‫بــا همــه مشــکالت اداره می شــود و پیشــرفت‬ ‫می کنــد و ان چیــزی کــه انهــا می خواهنــد‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن ‪ ۴۴‬ســال دشــمنان‬ ‫مطالعــه کردنــد کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫انقــاب‪ ،‬بایــد بــا فرهنــگ مبــارزه کننــد‪ .‬پــس‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مهندســی‬ ‫فرهنگــی گفــت‪ :‬ایــن اصطــاح از طــرف‬ ‫مقــام معظــم رهبــری مطــرح شــد‪ .‬چگونــه در‬ ‫فرهنــگ بایــد مهندســی کــرد؟ ایــا مــا امدیــم‬ ‫ببینیــم بــرای اداره کشــور از نظــر فرهنگــی‬ ‫بــه چــه چیزهایــی نیــاز اســت و ایــن چیزهــا‬ ‫در اختیــار چــه کســانی اســت؟ مهندســی یــک‬ ‫کار عملــی‪ ،‬خردمندانــه و ملــی اســت‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین پارسانیا عنوان کرد‪:‬‬ ‫محوریت عالمه طباطبایی در ساخت مکتب علوم اجتماعی انقالب‬ ‫اسالمی‬ ‫عضــو شــورایعالی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫گــزاره هــای قبلــی کــه شــاید امــروز دچــار‬ ‫دســتخوش ضعــف شــده باشــند بایــد روی‬ ‫ایــن گــزاره هــا بصــورت جــدی متمرکــز شــد‪.‬‬ ‫دکتر حداد عادل‪:‬‬ ‫کشور با تمام مشکالت اداره شده و انقالب به راه خود ادامه خواهد داد‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫گفــت‪ :‬از روز اول انقــاب‪ ،‬امریــکا و رژیــم‬ ‫صهیونیســتی از هیــچ اقدامــی بــرای برانــدازی‬ ‫خــودداری نکردنــد امــا ایــن انقــاب راه خــود‬ ‫را ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫میــدان اصلــی جنــگ مــا در میــدان فرهنــگ‬ ‫اســت کــه مقــام معظــم رهبــری از ان بــه‬ ‫عنــوان تهاجــم فرهنگــی یــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام پارســانیا ضمــن بیــان‬ ‫مقدماتــی در بــاب نســبت فلســفه و فرهنــگ‪،‬‬ ‫بــه جایــگاه فالســفه قــرن اخیــر از جملــه‬ ‫عالمــه طباطبایــی پرداختــه و ایشــان را بــه‬ ‫عنــوان پشــتیبان نظــری انقــاب اســامی‬ ‫معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫ائیــن رونمایــی از مجموعــه کتــب «منظومه ی‬ ‫مولّــد» در ششــمین نمایشــگاه قــرار‬ ‫ســاالنه مرکــز رشــد دانشــگاه امــام صــادق‬ ‫(علیه الســام)‪ ،‬بــا حضــور حجت االســام‬ ‫حمیــد پارســانیا‪ ،‬دیگــر اســاتید و دانشــجویان‬ ‫در موضــوع «ورود نظــری عالمــه طباطبایــی در‬ ‫تقابــل بــا فرهنــگ غــرب و اثــرات ان در امــروز‬ ‫انقــاب اســامی» برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مجموعــه کتــب «منظومــه مولــد» حاصــل‬ ‫تــاش جمعــی پژوهشــگران هســته منظومـه ی‬ ‫فکــری عالمــه طباطبایــی (رض) اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن جلســه دبیــر هســته منظومــه ی فکــری‬ ‫عالمــه طباطبایــی (ره)‪ ،‬حســین قاســمی‪،‬‬ ‫بــه گزارشــی توصیفــی از ایــده ی اصلــی ایــن‬ ‫مجموعــه پرداخــت و گفــت‪ :‬ایــن مجموعــه بــه‬ ‫دنبــال ترســیم و تبییــن رویکــردی مکتبــی‬ ‫در حــل جامــع و ریشــه ای مســائل انقــاب‬ ‫اســامی اســت کــه ضمــن ان بــه ضــرورت‬ ‫شــکل گیــری مکتــب علــوم اجتماعــی انقــاب‬ ‫اســامی بــرای حــل مســائل اجتماعــی‬ ‫رهنمــون شــده ایــم و منظومــه فکــری عالمــه‬ ‫طباطبایــی را بــه عنــوان محــور تحقــق ایــن‬ ‫مکتــب علــوم اجتماعــی جایابــی کــرده‬ ‫ایــم‪ .‬ایــن مجموعــه در ‪ ۴‬مجلــد بــا عناویــن‬ ‫«متفکــر محــوری»‪« ،‬نظــام‪ ،‬منظومــه و مکتــب‬ ‫فکــری»‪« ،‬منظومــه مکتب ســاز» و «مصیــر‬ ‫مکتــب» بــه رشــته تحریــر در امــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ایــن هســته علمــی مقصــود از انتشــار‬ ‫ایــن مجموعــه را این گونــه خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مــا اجمــاالً در پــی ایــن ســوال بودیــم‬ ‫کــه چگونــه می تــوان مبانــی اندیشــه ای را‬ ‫بــه بســتر حــل مســائل اجتماعــی بــا رویکــرد‬ ‫انقالبــی و اجتماعــی رســاند؟ در پاســخ بــه این‬ ‫ســوال‪ ،‬اوالً بــر روش متفکرمحــوری تمرکــز‬ ‫کردیــم؛ بدیــن معنــا کــه بــا بهره منــدی از‬ ‫معرفتــی یــک متفکــر بــه تولیــد‬ ‫نظــام کالن‬ ‫ِ‬ ‫علــم و حــل مســئله راه خواهیــم یافــت؛‬ ‫ثانی ـاً نظریاتــی نیــاز خواهیــم داشــت کــه بــا‬ ‫تکیــه بــر ان نظــام کالن توســط نخبــگان‬ ‫علــوم اجتماعــی پــردازش شــده و بــه چرخــه‬ ‫حــل مســائل وارد شــوند تــا مســائل بنیادیــن‬ ‫و ریشــه ای اجتمــاع را کــه در الیــه علــوم‬ ‫اجتماعــی تعریــف می شــود‪ ،‬حــل کننــد؛ در‬ ‫چرخــه حــل مســائل اجتماعــی بــه ضــرورت‬ ‫شــکل گیــری یــک مکتــب علــوم اجتماعــی در‬ ‫انقــاب اســامی رســیدیم و منظومــه فکــری‬ ‫مولّــد عالمــه طباطبایــی را در ایــن میــان‬ ‫جایابــی کــرده ایــم‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه‪ ،‬علــی جعفــری‬ ‫ُهرســتانی ضمــن اشــاره کوتاهــی بــه ضــرورت‬ ‫شــکل گیری مکتــب علــوم اجتماعــی بــا طــرح‬ ‫پرســش هایی از جنــاب حجت االســام دکتــر‬ ‫حمیــد پارســانیا‪ ،‬خواســتار توضیــح بیشــتر‬ ‫ایــن مهــم و تبییــن جایــگاه عالمــه طباطبایــی‬ ‫(ره) در علــوم اجتماعــی اســامی شــدند‪.‬‬ ‫حجــت االســام پارســانیا ضمــن بیــان‬ ‫مقدماتــی در بــاب نســبت فلســفه و فرهنــگ‪،‬‬ ‫بــه جایــگاه فالســفه قــرن اخیــر از جملــه‬ ‫عالمــه طباطبایــی پرداختــه و ایشــان را بــه‬ ‫عنــوان پشــتیبان نظــری انقــاب اســامی‬ ‫معرفــی کردنــد‪ .‬پشــتوانه نظــری کــه رجــوع‬ ‫بــه اندیشــه ایشــان بــرای امــروز انقــاب و‬ ‫پاســخ بــه ســواالت عمیــق امروزیــن نیــز‬ ‫راهگشاســت‪.‬‬ ‫وی الزمــه تشــکیل مکتــب اجتماعــی را‬ ‫وجــود محــور و نقطــه کانونــی در اندیشــه‬ ‫یــک متفکــر دانســتند‪ .‬در نــگاه ایشــان‪« :‬بــه‬ ‫محوریــت ان نقطــه کانونــی‪ ،‬هســته ســختی‬ ‫شــکل می گیــرد کــه فروعــی از اندیشــه در‬ ‫حاشــیه جــای می گیــرد‪ .‬ایــن هســته ســخت‪،‬‬ ‫بــه عبارتــی یــک نظــام فکــری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اجتماعــی‬ ‫حجــت االســام پارســانیا تحقــق‬ ‫ِ‬ ‫نظــام فکــری را چنیــن شــرح دادنــد کــه‪:‬‬ ‫بــرای ســاخت یافتــن هســته های ســخت‬ صفحه 53 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫و کالن‪ ،‬زبــان فلســفی نیــاز اســت ولــی‬ ‫فرهنــگ عمومــی مــردم جامعــه را فیلســوفان‬ ‫نمی ســازند! بلکــه فرهنــگ را مجموعــه‬ ‫تعامــات انسان هاســت کــه می ســازد‪ .‬ایــن‬ ‫شــبکه رفتــاری وقتــی کــه می خواهــد بــه‬ ‫صــورت تجریدی تــر از خــودش دفــاع بکنــد‬ ‫و یــا بخواهــد خــودش را توضیــح دهــد‪ ،‬یــک‬ ‫زبــان فلســفی پیــدا می کنــد‪ .‬ایــن زبــان‬ ‫فلســفی را فرهنــگ عمومــی و رفتــار عمومــی‬ ‫مــردم بایــد حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫ســطوح مختلــف هجمــه فرهنــگ غــرب را بــه‬ ‫ســطوح تکنولــوژی و ابــزاری تــا علــوم ناظــر‬ ‫بــه ایــن ســطح و عمیق تــر از ان تــا رســیدن‬ ‫بــه ســطوح فلســفی احصــاء مختصــری کردنــد‬ ‫و در مواجهــه و مقابلــه فلســفی بــا فرهنــگ‬ ‫غــرب بــه جایــگاه مرحــوم عالمــه طباطبایــی‬ ‫وارد شــدند‪« :‬مــا فیلســوفان بزرگــی در حــال‬ ‫حاضــر داریــم‪ ،‬امــا چــه کســی اســت کــه‬ ‫ماننــد عالمــه طباطبایــی (ره) بــرود بــا ان هــا‬ ‫درگیــر شــود؟ کیســت کــه اصــول فلســفه‬ ‫بنویســد؟ کیســت کــه وقتــی مارکسیســم‬ ‫امــده‪ ،‬پاســخ ان را بدهــد؟ یــا کیســت کــه‬ ‫در المیــزان در جــا بــه جــای ان بــه هجمـه ی‬ ‫رویکردهــای مــدرن پاســخ دهــد؟‬ ‫ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه در نســبت‬ ‫میــان مرحــوم امــام خمینــی و مرحــوم عالمــه‬ ‫طباطبایــی در مواجهــه بــا فرهنــگ غــرب‬ ‫چنیــن اظهــار داشــتند‪« :‬فرهنــگ غــرب‪ ،‬یــک‬ ‫هژمونــی عظیــم راه انداختــه و فضــای علمــی‬ ‫جهــان را تســخیر کــرده اســت‪ .‬در مقابلــه بــا‬ ‫ایــن فرهنــگ‪ ،‬اگر در انقــاب اســامی‪ ،‬مرحوم‬ ‫امــام (ره) توانســت در شکســت عرصــه عملــی‬ ‫و سیاســی موفــق عمــل کنــد‪ ،‬امــا در مقابلــه‬ ‫بــا تنیده هــا و رشــته های نظــری فرهنــگ‬ ‫غــرب‪ ،‬ان کســی کــه قــد علــم کــرد‪ ،‬مرحــوم‬ ‫عالمــه طباطبایــی (ره) بــود‪».‬‬ ‫بــه عنــوان تجویــز متناســب بــا ســیر‬ ‫بحــث‪ ،‬انجــام یــک اقــدام جــدی را چنیــن‬ ‫برشــمردند‪« :‬ابتــدا بایــد مفاهیــم اساســی‬ ‫موجــود در میــدان علــم را بمبــاران کــرد‬ ‫و ســپس مفاهیمــی ماننــد علــم و عقــل را‬ ‫مجــددا ً در فرهنــگ علمــی خــود بازخوانــی‬ ‫کنیــم‪ .‬مادامــی کــه دانشــگاه نتوانــد یــک‬ ‫بازاندیشــی ریشــه ای و بنیادیــن در تفکــرش‬ ‫انجــام دهــد‪ ،‬مــا در همــان میــدان رایــج علــم‬ ‫بــازی می خوریــم‪».‬‬ ‫دکتر ساعی‪:‬‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬دهه خوبی برای شورای عالی انقالب فرهنگی نبود‪/‬چه کنیم تا‬ ‫شورا بیشتر با فرهنگ عمومی درگیر شود؟‬ ‫عضــور شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫گفــت‪ :‬شــورا های عالــی در مقــام جبــران‬ ‫خــا مجلــس دوم هســتند‪ .‬مجلســی کــه در‬ ‫بعضــی کشــور ها بــه مجلــس ســنا شــناخته‬ ‫می شــود و امــکان یــک اســتمرار را برخــاف‬ ‫مجلــس نماینــدگان فراهــم می کنــد‪ .‬اعضــای‬ ‫شــورا حــدود ‪ ۲۵‬جلســه فقــط دربــاره تحــول‬ ‫داشــته اند‪ .‬یعنــی چیــزی بیــش از دو برابــر‬ ‫تعــداد کل جلســاتی کــه در دولــت قبــل در‬ ‫یــک ســال برگــزار می شــد‪.‬‬ ‫پــس از انقــاب مــا توانســتیم منابــع انســانی‬ ‫قدرتمنــدی ایجــاد کنیــم‪ .‬ایــن کــه صحبــت‬ ‫از مهاجــرت نخبــگان می شــود‪ ،‬دلیلــش‬ ‫همیــن اســت کــه خروجی هــای دانشــگاهی‬ ‫قــوی داریــم‪ .‬یــک اســتاد دانشــگاه امریکایــی‬ ‫می گفــت کــه ایــران بهتریــن مهندس هــای‬ ‫مقطــع کارشناســی را تربیــت می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫خروجی هــای قــوی‪ ،‬پیشــرفت در نانــو‪ ،‬جهــاد‬ ‫دانشــگاهی و‪ ...‬همــه مولــود شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫بــه مناســبت ســالروز تشــکیل شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی بــه فرمــان امــام خمینــی(ره)‬ ‫بــا دکتــر محمدحســین ســاعی‪ ،‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه ســوره و عضــو شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی گفتگــو کرده ایــم‪ .‬در ایــن گفتگــو‬ ‫کــه بــا موضــوع «نقــد و بررســی شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی» برگــزار شــد‪ ،‬بــه ارزیابــی‬ ‫عملکــرد ایــن شــورا و همچنیــن ارائــه راهــکار‬ ‫ایجابــی پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫همچنیــن در خصــوص دســتاوردهای ایــن‬ ‫شــورا در زمینــه هنــر اضافــه کــرد‪ :‬قبــل از‬ ‫انقــاب عم ـ ً‬ ‫ا ســینمایی هــم وجــود نداشــت‬ ‫امــا االن ایــران یکــی از ‪ 10‬ســینمای قدرتمنــد‬ ‫جهــان اســت‪ .‬در حــوزه هنرهــای تجســمی‬ ‫هــم خیلــی پیشــرفت کرده ایــم‪ .‬چندصــد‬ ‫گالــری فقــط در شــهر تهــران داریــم؛ در‬ ‫صورتــی کــه قبــل از انقــاب شــاید حــدود ‪10‬‬ ‫گالــری داشــتیم‪ .‬ایــن فقــط یــک تغییــر کمــی‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه یــک تغییــر کیفــی را هــم نشــان‬ ‫ می دهــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســاعی‪ ،‬رئیــس دانشــگاه ســوره در‬ ‫ارزیابــی عملکــرد شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی از ابتــدای تاســیس ان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫قبــل از انقــاب اســامی‪ ،‬دانشــگاه بیــش از ان‬ ‫کــه یــک مرکــز تولیــد علــم یــا حــل مشــکالت‬ ‫کشــور باشــد‪ ،‬نهــادی بــرای انتقــال نوعــی از‬ ‫فرهنــگ غربــی بــود‪ .‬تحصیــات تکمیلــی و‬ ‫تعــداد دانشــجوها کــم بــود‪ .‬مشــکالت کشــور‬ ‫را حــل نمی کــرد و مشــکالت کســان دیگــری‬ ‫را حــل می کــرد‪ .‬عمــ ً‬ ‫ا قبــل از انقــاب مــا‬ ‫دانشــگاهی نداشــتیم‪ .‬بعــد از انقــاب هــم‬ ‫بــه دلیــل حضــور گروهک هــای مســلح در‬ ‫دانشــگاه ها و مــوارد دیگــر چــاره ای جــز ایــن‬ ‫نبــود کــه دانشــگاه تعطیــل شــود تــا بازســازی‬ ‫دانشــگاه صــورت بگیــرد‪ .‬این بازســازی توســط‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رخ داد‪.‬‬ ‫او برخــی دســتاورد های شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی را ایــن چنیــن برشــمرد‪:‬‬ ‫محمدحســین ســاعی معتقــد اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه ایــن مــوارد بیــان شــده تــا حــد‬ ‫متوســطی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫موفــق بــوده اســت‪.‬‬ ‫او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه «برخــی از‬ ‫متخصصیــن بــرای شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی جایــگاه ســتادی قائل انــد و‬ ‫می گوینــد قــوه عاقلــه فرهنگــی کشــور بایــد‬ ‫در ایــن شــورا شــکل بگیــرد و شــان عملــی‬ ‫نــدارد‪ .‬چــه موانعــی وجــود داشــته کــه‬ ‫شــورا را تــا حــدی از ایــن جایــگاه ســتادی‬ ‫دور کــرده اســت؟ و چگونــه می تــوان بــه‬ ‫ان شــان قــوه عاقلــه ســتادی نزدیــک شــد؟»‬ ‫گفــت‪ :‬تجربــه حکمرانــی مــا خیلــی تجرب ـه ی‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫زیــادی نیســت‪ .‬االن خیلی هــا اعتقــاد دارنــد‬ ‫کــه بایــد در برخــی زوایــای حقــوق اساســی‬ ‫بازســازی صــورت بگیــرد تــا از یــک مــدل‬ ‫نیمه ریاســتی‪-‬نیمه پارلمانی بــه مــدل‬ ‫پارلمانــی تبدیــل شــویم‪ .‬البتــه نمی تــوان‬ ‫ایــن نظــرات را قطعــی بیــان کــرد‪ .‬شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی هــم همینطــور اســت‪.‬‬ ‫از ســویی کمتــر مــورد مشــابه ایــن شــورا‬ ‫در کشــورهای دیگــر داریــم کــه بتــوان از‬ ‫ان هــا کســب تجربــه کــرد‪ .‬دربــاره نهــادی‬ ‫مثــل پارلمــان‪ ،‬مــوارد متعــدد در کشــورهای‬ ‫مختلــف هســت کــه می تــوان از تجربــه ان هــا‬ ‫اســتفاده کــرد امــا شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی تقریبـاً منحصــر بــه فــرد اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــورا در ایــن دهه هــا در حــال تجربه کــردن‬ ‫اســت و بایــد از خــال تجربــه بــه مــدل بومــی‬ ‫خــود برســد‪.‬‬ ‫ســاعی شــوراهای عالــی را در مقــام جبــران‬ ‫خــا مجلــس دوم می دانــد‪ .‬مجلســی کــه در‬ ‫بعضــی کشــورها بــه مجلــس ســنا شــناخته‬ ‫می شــود و امــکان یــک اســتمرار را برخــاف‬ ‫مجلــس نماینــدگان فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ســوره بــا اشــاره بــه حکــم‬ ‫اخیــر مقــام معظــم رهبــری بــرای اعضــای‬ ‫شــورا‪ ،‬بــا تاکیــد بــر کلیــدواژه تحــول در ان‬ ‫حکــم بیــان کــرد‪ :‬تحــول یعنــی تجربــه را‬ ‫در نظــر بگیریــم و در مســیر اصــاح حرکــت‬ ‫کنیــم‪ .‬اعضــای شــورا حــدود ‪ 25‬جلســه فقــط‬ ‫دربــاره همیــن تحــول داشــته اند‪ .‬یعنــی چیزی‬ ‫بیــش از دو برابــر تعــداد کل جلســاتی کــه در‬ ‫دولــت قبــل در یــک ســال برگــزار می شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دکتــر محمدحســین ســاعی نتایــج‬ ‫ان جلســات‪ ،‬تغییراتــی ســاختاری در دبیرخانه‬ ‫شــورا و روشـن تر شــدن رابطــه شــورای عالــی‬ ‫بــا ســه قــوه و بقیــه شــوراها و مراکــز بــود و‬ ‫در مجمــوع زمینــه سیاســت گذاری موثرتــر‬ ‫فراهــم شــد‪.‬‬ ‫او در توضیــح ایده هــای اجرایــی تحولــی در‬ ‫شــورا ادامــه داد‪ :‬ما یــک کمیســیون هماهنگی‬ ‫بیــن قــوا تعریــف کردیــم کــه زمانــی که شــورا‬ ‫بــا نهــادی بــه اختــاف بخــورد‪ ،‬نقش افرینــی‬ ‫می کنــد‪ .‬در جلســه های شــورا نوعــی حضــور‬ ‫کارشناســی و دلســوزانه وجــود دارد‪ ،‬نــه‬ ‫سیاســی و سیاســت زده‪ .‬ایــن فراینــد خیلــی‬ ‫کمــک بــه اجمــاع می کنــد‪.‬‬ ‫ســاعی افــزود‪ :‬یکــی از تجربیــات خــوب‪،‬‬ ‫افزایــش ظرفیــت پزشــکی بــوده اســت‪ .‬حــدود‬ ‫یــک دهــه نهادهــای دیگــر می خواســتند‬ ‫ایــن مســاله را حــل کننــد و نهایت ـاً شــورا بــا‬ ‫بررســی کارشناســی دقیــق‪ ،‬تصمیــم افزایــش‬ ‫ظرفیــت را گرفــت‪ .‬همــه دســتگاه های مرتبــط‬ ‫دولتــی و غیردولتــی دعــوت شــدند و چندمــاه‬ ‫صحبت هــای مفصلــی صــورت گرفــت و نهایتـاً‬ ‫روی نقط ـه ای اجمــاع شــد کــه منفعــت همــه‬ ‫ذی ربطــان و ذی نفعــان لحــاظ شــود‪.‬‬ ‫پرســش بعــدی دبیــر ســرویس فرهنگــی‬ ‫خبرگــزاری دانشــجو ایــن بــود‪« :‬بــه نظــر‬ ‫می رســد شــورا گاهــی شــان ریش ســفیدی‬ ‫بــرای حــل کژکارکردی هــای ســایر نهادهــا‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬در مــواردی مثــل اساســنامه‬ ‫‪54‬‬ ‫مرکــز امــوزش عالــی علــوم دریایــی یــا موضوع‬ ‫اســتعدادهای برتــر شــاید اص ـ ً‬ ‫ا نیــازی نبــود‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ورود کنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مــورد چــه نظــری داریــد؟»‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال گفــت‪ :‬شــورا در‬ ‫مــواردی ورود می کنــد کــه در فراینــد کار‬ ‫یــک گرفتگــی وجــود داشــته باشــد و کشــور‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــد کــه شــورا بایــد‬ ‫ورود کنــد‪ .‬مثــل وقتــی کــه یــک پرونــده ای‬ ‫ســال ها بالتکلیــف بمانــد‪ .‬برخــی مــوارد را‬ ‫هــم خــود شــورا تشــخیص می دهــد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا‬ ‫بــه توجــه بــه نخبــگان خیلــی در گذشــته‬ ‫بهــا داده نمی شــده اســت امــا تقریبــاً تمــام‬ ‫مصوباتــی کــه بــا محوریــت توجــه بــه نخبــگان‬ ‫اســت‪ ،‬توســط ایــن شــورا تصویب شــده اســت؛‬ ‫مثــل خــود تشــکیل بنیــاد نخبــگان یــا ســقف‬ ‫دســتمزدی کــه مجلــس معیــن کــرد و باعــث‬ ‫مشــکالتی در دانشــگاه ها شــد‪ .‬شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی در ایــن خصــوص جلســه‬ ‫برگــزار کــرد و باعــث اصــاح مصوبــه مجلــس‬ ‫شــد‪ :‬قضــات و اعضــای هیئــت علمــی از قاعــده‬ ‫ســقف دســتمزد مجلــس خــارج شــدند‪.‬‬ ‫در ادامــه دبیــر ســرویس فرهنگــی خبرگــزاری‬ ‫دانشــجو پرســش بعــدی خــود را مطــرح‬ ‫کــرد‪« :‬مســاله دیگــر ایــن اســت کــه شــورا‬ ‫گاهــی انقــدر درگیــر ایــن مســائل مشــابه و‬ ‫دیوانســاالری می شــود کــه از مســاله ی بســیار‬ ‫مهــم فرهنــگ عمومــی بــاز می مانــد‪ .‬چــه‬ ‫بایــد کــرد کــه شــورا بیشــتر بــا ایــن فرهنــگ‬ ‫عمومــی درگیــر شــود؟»‬ ‫دکتــر ســاعی ضمــن تاکیــد بــر ایــن کــه‬ ‫جــواب بــه ایــن ســوال چنــدان راحــت نیســت‪،‬‬ ‫پاســخ داد‪ :‬فرهنــگ امــر بســیار اســوه محوری‬ ‫اســت‪ .‬مــا تعــداد کمــی اســوه های فرهنگــی‬ ‫داریــم‪ .‬از ســویی دیگــر مــا بــه معنــای واقعــی‬ ‫کلمــه بــا تهاجــم فرهنگــی روبــرو هســتیم‪ .‬در‬ ‫وضعیــت بســیار ســختی هســتیم و تجربــه‬ ‫کافــی هــم نداریــم‪.‬‬ ‫محمدحســین ســاعی ضمــن بیــان ایــن‬ ‫کــه شــوراهای فرهنــگ عمومــی و مهندســی‬ ‫فرهنگــی کشــور از شــوراهای اقمــاری ایــن‬ ‫شــورای عالــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از طریــق شــورا‬ ‫احتمــال زیــاد بتــوان کاری کــرد کــه بودجــه‬ ‫فرهنگــی اســتانی از ســال ‪ 1402‬افزایــش‬ ‫پیــدا کنــد و ایــن می توانــد نقطــه تحولــی‬ ‫مناســبی باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســاعی در جمع بنــدی ســخنان خــود‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬مــن رویکــرد غــر زدن نــدارم کــه‬ ‫بگویــم در چــه دوره هایــی شــورا را تضعیــف‬ ‫کردنــد‪ .‬دهــه ‪ 90‬خیلــی دهــه خوبــی بــرای‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نبــود امــا‬ ‫امیدواریــم کــه در دهــه پیــش رو وضعیــت‬ ‫جدیــدی در حــوزه فرهنــگ و هنــر ایجــاد‬ ‫شــود‪.‬‬ صفحه 54 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪55‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه شورای فرهنگ عمومی‪:‬‬ ‫شورای فرهنگ عمومی در امتداد شورای عالی انقالب فرهنگی تعریف‬ ‫می شود‬ ‫هفتصــد و هشــتاد و هفتمیــن جلســه شــورای‬ ‫فرهنــگ عمومــی بــه ریاســت محمدمهــدی‬ ‫اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و‬ ‫دبیــری ســیدمجید امامــی در ســالن اجتماعات‬ ‫وزارتخانــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی در ایــن جلســه‬ ‫ضمــن اشــاره بــه راه انــدازی قــرارگاه هــای‬ ‫مختلــف در بخــش هــای گوناگــون فرهنگی در‬ ‫دوره جدیــد شــورای فرهنــگ عمومــی گفــت‪:‬‬ ‫در دوره اخیــر بــا مصوبــه دولــت‪ ،‬کارگــروه‬ ‫مــد لبــاس از معاونــت هنــری وزارتخانــه بــه‬ ‫دبیرخانــه شــورای فرهنــگ عمومــی منتقــل‬ ‫شــد کــه بــا ایــن اتفــاق تاکنــون تحــول خوبــی‬ ‫در حــوزه فعالیــت کارگــروه مــد و لبــاس رخ‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در دوره جدیــد فعالیــت‬ ‫شــورای فرهنــگ عمومــی‪ ،‬توجــه بــه حــوزه‬ ‫هــای «عفــاف و حجــاب» و «اقتصــاد فرهنگ»‬ ‫جــدی تــر از گذشــته دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی شــورای فرهنــگ عمومــی را‬ ‫شــورای هماهنگــی کالن حــوزه فرهنــگ و‬ ‫سیاســتگذار فرهنگــی شــهرهای مختلــف‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۳۰۰‬شــورای فرهنــگ‬ ‫عمومــی در سراســر کشــور‪ ،‬همچــون بــازوی‬ ‫قدرتمنــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد و در واقــع‬ ‫شــورای فرهنــگ عمومــی را بایــد در‬ ‫امتــداد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫تعریــف کنیــم‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه نیــز ســید مجیــد‬ ‫امامــی دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی بــه‬ ‫نشســت اخیــر مشــترک خــود بــا علــی دارابــی‬ ‫معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن نشســت بــه تشــریح ویــژه برنامــه‬ ‫«یلــدای جهانــی» پرداختــه شــد و امیدواریــم‬ ‫همــکاری و همراهــی ســازمان هــا و نهادهــای‬ ‫مختلــف در حــوزه هــای گوناگــون فرهنگــی بــا‬ ‫دبیرخانــه شــورای فرهنــگ عمومــی امتــداد و‬ ‫گســترش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه نماینــده ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫ضمــن تشــریح جزئیــات ویــژه برنامــه «یلــدای‬ ‫جهانــی» بــه ارائــه سیاســت هــای جدیــد‬ ‫مــوارد مربــوط بــه ثبــت جهانــی در دوره‬ ‫جدیــد ســازمان میــراث پرداخــت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ایمانی پور‪:‬‬ ‫جهادگران فرهنگی در جهت اقتدار کشور قدم بر می دارند‬ ‫بــه ایــن امــر تاکیــد داشــتیم و هــر ســاله در‬ ‫چنیــن روزی گردهــم می اییــم تــا بــه ایــن‬ ‫مهــم تاکیــد کنیــم‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین ایمانی پــور‬ ‫بــا اشــاره بــه تعبیــر اخیــر مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در نشســت بــا نماینــدگان خــود در‬ ‫دســتگاه های مختلــف کــه فرمودنــد ‪« :‬امــروز‬ ‫روز کار اســت»‪ ،‬خطــاب بــه رایزنــان فرهنگــی‬ ‫ایــران در خــارج از کشــور گفــت‪ :‬انشــاهلل مــا‬ ‫هــم بــا توجــه بــه تاکیــدات حضــرت اقــا در‬ ‫حــوزه صــف و ســتاد بــه خصــوص رایزنــان‬ ‫فرهنگــی بــه عنــوان جهادگــران فرهنگــی‪ ،‬کار‬ ‫را جــدی می گیریــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پژوهــش پیشــران تحــول‬ ‫و توســعه اســت‪ .‬هرجــا کــه ســخن از تحــول‬ ‫و توســعه اســت‪ ،‬مقدمــه ان پژوهــش اســت‪.‬‬ ‫اساســاً مقدمــه هــر کار حتــی امــوزش هــم‬ ‫پژوهــش اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در شــعار اجــاس دهــم رایزنــان‬ ‫فرهنگــی ایــران در خــارج از کشــور و برنامــه‬ ‫تحــول ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی‬ ‫بــه مســئله «پژوهــش» توجــه ویــژه ای شــد‪.‬‬ ‫لــزوم هوشمندســازی دیپلماســی‬ ‫فرهنگــی از منظــر پژوهــش‬ ‫حجت االســام والمســلمین ایمانی پــور‬ ‫بــا تاکیــد بــر هوشمندســازی راهبــردی‬ ‫دیپلماســی فرهنگــی در برنامــه تحولــی‬ ‫ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی گفــت‪:‬‬ ‫اجــاس دهــم رایزنــان فرهنگــی ایــران در‬ ‫خــارج از کشــور بــا شــعار «دیپلماســی‬ ‫فرهنگــی دانش بنیــان‪ ،‬همگــرا‪ ،‬صــادرات‬ ‫فرهنگــی» برگــزار شــد بــا ایــن هــدف کــه‬ ‫بــه عقیــده مــا یکــی از رســالت های مهــم در‬ ‫همــه ادوار بــه خصــوص در ایــن دوره‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه هوشمندســازی راهبــردی و دیپلماســی‬ ‫فرهنگــی دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســامی‬ ‫در رابطــه بــا هوشمندســازی راهبــردی و‬ ‫دیپلماســی فرهنگــی دانش بنیــان افــزود‪ :‬دنیــا‬ ‫در حــال گــذار اســت‪ ،‬در حــال حاضــر در یــک‬ ‫پیــچ تاریخــی هســتیم کــه از ان بــا عنــوان‬ ‫قــرن اســیایی و بازگشــت دیــن بــه عرضــه‬ ‫سیاســت جهانــی یــاد می شــود‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بایــد بــه محیــط بین الملــل شــناخت کافــی‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین ایمانی پــور در‬ ‫اییــن گرامیداشــت «پژوهــش و پژوهشــگران»‬ ‫بــا اشــاره بــه حضــور جــدی جهادگــران‬ ‫فرهنگــی در خــارج از کشــور‪ ،‬یکــی از‬ ‫رســالت های مهــم ســازمان فرهنــگ و‬ ‫ارتباطــات اســامی را توجــه به هوشمندســازی‬ ‫راهبــردی و دیپلماســی فرهنگــی دانش بنیــان‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین محمدمهــدی‬ ‫ایمانی پــور‪ ،‬رئیــس ســازمان فرهنــگ و‬ ‫ارتباطــات اســامی در ســخنرانی خــود در‬ ‫اییــن گرامیداشــت «پژوهــش و پژوهشــگران»‬ ‫کــه پیــش از ظهــر امــروز (‪ ۲۸‬اذرمــاه) در‬ ‫حســینیه الزهــرا(س) ایــن ســازمان برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره‬ ‫شــهدای انقــاب اســامی‪ ،‬اقتــدار فرهنگــی‬ ‫و مدافــع امنیــت گفــت‪ :‬اهتمــام بــه برگــزاری‬ ‫اییــن گرامیداشــت «پژوهــش و پژوهشــگران»‬ ‫در ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی‬ ‫نشــان از اهمیــت پژوهــش در ایــن ســازمان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی امــر شناســایی و شناســاندن را از‬ ‫ماموریت هــای اصلــی ســازمان فرهنــگ و‬ ‫ارتباطــات اســامی دانســت و افــزود‪ :‬شناســایی‬ ‫و شناســاندن شــاخصۀ کار ماســت‪ .‬شناســایی‬ ‫یعنــی مطالعــۀ دقیــق پیرامــوان‪ ،‬چــه در‬ ‫عرصــه بین الملــل و چــه در عرصــه داخــل‬ ‫کشــور‪ .‬مــا از گذشــته تاکنــون همــواره نســبت‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬شــناخت صحیــح محیــط‬ ‫بین الملــل از دیگــر وظایــف ســازمان فرهنــگ‬ ‫و ارتباطــات اســامی کــه مرکــز مطالعــات‬ ‫راهبــردی روابــط فرهنگــی ایــن ســازمان‬ ‫پیــش از همــه‪ ،‬نســبت بــه ایــن مهــم اقــدام‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین ایمانی پــور ادامــه‬ ‫داد‪ :‬جریــان شناســی‪ ،‬رونــد شناســی‪ ،‬شــناخت‬ ‫گروه هــا و افــراد موثــر بایــد انجــام شــود تــا‬ ‫مســئله دیپلماســی فرهنگــی دانش بنیــان‬ ‫شــکل گیــرد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا‬ ‫تاکیــد بــر بررســی اســیب ها و اصــاح‬ ‫رونــد گذشــته ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات‬ ‫اســامی در حــوزه پژوهــش گفــت‪ :‬شــناخت‬ ‫انهــا و ارائــه راه حل هــای صحیــح یکــی‬ ‫از اقداماتــی اســت کــه بــه دانــش بنیانــی‬ ‫دیپلماســی فرهنگــی منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه حضــور مدیــران و کارشناســان‬ ‫شایســته در ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات‬ ‫اســامی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫در ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی‬ ‫از حضــور مدیــران و کارشناســان خبــره و‬ ‫شایســته ای برخورداریــم کــه انبوهــی از تجارب‬ ‫ارزشــمند هســتند‪ .‬اســتفاه از ایــن تجــارب مــا‬ ‫را بــه رونــد حرکــت بــه ســمت دانش بنیــان‬ ‫کــردن دیپلماســی فرهنگــی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســامی‬ ‫کاربــردی شــدن مطالعــات و پژوهــش در ایــن‬ ‫ســازمان را ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از مــواردی کــه بــه همــکاران ســازمان بارهــا‬ ‫متذکــر شــدم کاربــردی شــدن پژوهش هــا‬ ‫در ســطح ســازمان اســت‪ ،‬مطالعــه کــه نبایــد‬ ‫تنهــا بــرای خــود مطالعــه باشــد هــدف ایــن‬ ‫اســت کــه فاصلــه بیــن علــم و عمــل کــم‬ ‫کنیــم و بایــد یــک نسبت ســازی بیــن ایــن‬ ‫دو ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین ایمانی پــور‬ ‫بــه مســئله جایــزه ملــی پژوهــش در روابــط‬ ‫خارجــی اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬در نظــر داریــم‬ ‫تیرمــاه ســال اینــده بــرای اجــرای طــرح‬ ‫جایــزه ملــی پژوهــش در روابــط خارجــی از‬ ‫ظرفیت هــای دانشــگاهیان و حوزوی هــا بهــره‬ ‫منــد شــویم تــا دیدگاه هــای علمــی خــود را‬ ‫در قالــب مقــاالت ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫اندیشــه ورزی در حــوزه بین الملــل‪ ،‬از تهیــه‬ ‫طــرح مطالعاتــی «حکمرانــی نویــن امــور‬ ‫فرهنگــی بین المللــی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران» خبــر داد و گفــت‪ :‬ســازمان فرهنــگ‬ ‫و ارتباطــات اســامی بــه عنــوان قــرارگاه‬ ‫فرهنگــی کشــور وظیفــه طراحــی نظــام‬ ‫حکمرانــی جمهــوری اســامی را در خــارج از‬ ‫کشــور دارد زیــرا ضعف هــای بســیاری در‬ ‫انســجام بیــن دســتگاه های فرهنگــی وجــود‬ ‫دارد و مــا وظیفــه داریــم بــرای برنامه هــای‬ ‫غیــر حاکمیتــی‪ ،‬هــم برنامــه داشــته باشــیم و‬ ‫هــم تســهیل گر باشــیم‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در‬ ‫پایــان ســخنان خــود‪ ،‬طرح هایــی چــون‬ ‫«ارمــان شــهری» مبتنــی بــر برداشــت های‬ ‫اســامی‪ ،‬تدویــن ســند دیپلماســی فرهنگــی‬ ‫کشــور در برنامــه هفتــم توســعه و معرفــی‬ ‫برنــد ملــی را یــاداور شــد‪.‬‬ ‫بنابــر اعــام ایــن خبــر‪ ،‬در اییــن گرامیداشــت‬ ‫«پژوهــش و پژوهشــگران» ضمــن رونمایــی از‬ ‫تازه هــای نشــر ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات‬ ‫اســامی و تجلیــل از فرزنــد شــهید محســن‬ ‫فخــری زاده‪ ،‬برگزیــدگان هفتــه پژوهــش در‬ ‫بخش هــای ایده هــای برتــر‪ ،‬پایان نامه هــای‬ ‫برتــر‪ ،‬مقاالت‪ ،‬کتــاب (ترجمه)‪ ،‬غیــر داوطلبانه‪،‬‬ ‫رســاله پایــان ماموریــت‪ ،‬گزارش هــای رصــدی‬ ‫شایســته تقدیــر‪ ،‬پیشکســوتان شایســته‬ ‫تجلیــل‪ ،‬مترجــم و پژوهشــگر ممتــاز معرفــی‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن در حاشــیه ایــن مراســم‪،‬‬ ‫نمایشــگاهی بــا محوریــت معرفــی‬ ‫دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی ســازمان‬ ‫فرهنــگ و ارتباطــات اســامی در حســینیه‬ ‫الزهــرا(س) ایــن ســازمان برپــا شــد‪.‬‬ صفحه 55 صفحه 56 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫‪57‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در جمع شرکت های دانش بنیان استان بوشهر تاکید کرد‪:‬‬ ‫استفاده حداکثری از ظرفیت های سازندگان داخل استان بوشهر‬ ‫مدیرعامــل مجتمــع گاز پــارس جنوبــی بــا‬ ‫تاکیــد بــر تقویــت ســاخت داخــل و حمایــت از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان گفــت‪ :‬ســازندگان و‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری خلیــج فــارس اســتان بوشــهر می تواننــد‬ ‫بــا شناســایی دقیــق نیازمنــدی پاالیشــگاه های‬ ‫ســیزده گانه پــارس جنوبــی‪ ،‬قطعــات و تجهیــزات‬ ‫مــورد نیــاز ایــن مجموعــه را به منظــور پایــداری و‬ ‫تــداوم تولیــد تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ هــم افزایــی بســیج علمــی و‬‫پژوهشــی و پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خراســان جنوبــی در برگــزاری‬ ‫رویدادهــای محــوری بــرای توســعه‬ ‫اســتان‬ ‫ اشــتغال دانش بنیــان در اســتان‬‫بوشــهر افزایــش می یابــد‬ ‫ اجــرای طرح هــای فنــاوری‬‫و نــواوری مســتلزم حمایــت و‬ ‫تخصیــص اعتبــارات اســت‬ ‫بــه گــزارش شــانا‪ ،‬احمــد باهــوش امــروز‬ ‫(یکشــنبه‪ ۲۰ ،‬اذرمــاه) در نشســت هم اندیشــی‬ ‫تولیــد دانش بنیــان و شــرکت های ســازنده‬ ‫مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس‬ ‫اســتان بوشــهر اظهــار کــرد‪ :‬مجتمــع گاز پــارس‬ ‫جنوبــی تمام قــد از هم افزایــی و همــکاری بــا‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان اســتقبال می کنــد‬ ‫و اســتفاده از محصــوالت فناورانــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان را اصلــی مهــم بــرای رونــق تولیــد‬ ‫پایــدار می دانــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پاالیشــگاه های ایــن مجتمــع گازی‬ ‫مدت هاســت در مســیر شــکوفایی و اســتفاده از توان‬ ‫و ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان و ســازندگان‬ ‫ایرانــی حرکــت می کننــد و سیاســت هایی را‬ ‫تنظیــم کرده انــد تــا تامین کننــدگان و ســازندگان‬ ‫داخلــی بتواننــد همــگام بــا رشــد پاالیشــگاه های‬ ‫مجتمــع رشــد کننــد و بــه شــکوفایی کامــل‬ ‫برســند‪ .‬اگــر بــه چنــد ســال اخیــر هــم برگردیــم‬ ‫متوجــه سیاس ـت های رو بــه رشــد در ایــن عرصــه‬ ‫مهــم در پــارس جنوبــی می شــویم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مجتمــع گاز پــارس جنوبــی تصریــح‬ ‫ت کــه بــرای اشــنایی بیشــتر‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن نشســ ‬ ‫بــا دســتاوردها و داشــته های شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و ســازندگان فعــال اســتان بوشــهر‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪ ،‬اثــار بســیار موثــری در بحــث‬ ‫درک و ارتبــاط متقابــل میــان مجتمــع گاز پــارس‬ ‫جنوبــی و شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در‬ ‫ایــن اســتان دارد و امیــد داریــم نیازهــای مهــم‬ ‫پاالیشــگاه های مجتمــع از طریــق ســازندگان و‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان اســتان بوشــهر تامیــن‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫باهــوش بیــان کــرد‪ :‬بــرای تقویــت ایــن شــرکت ها‬ ‫نیــز اقدام هــای گســترده ای در ســطح وزارت نفــت‬ ‫در دولــت ســیزدهم انجــام شــد‪ ،‬زیــرا شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان به طــور عمــده بــه دالیــل متعــدد‬ ‫و نوپــا بــودن و نبــود ســاختارهای حمایتــی در‬ ‫گذشــته مســیری پرچالــش را بــرای نفــوذ بــه‬ ‫بازارهــای رقبــای ســنتی در پیــش دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫همیــن منظــور مجتمــع گاز پــارس جنوبــی‬ ‫بــرای همــکاری و حمایــت از ســازندگان قطعــات‬ ‫و تجهیــزات باکیفیــت ایرانــی و اســتان بوشــهر‬ ‫امادگــی الزم را دارد‪.‬‬ ‫وی از برگــزاری نشســت مشــترک بــا نخبــگان و‬ ‫روشــنفکران اســتان بوشــهر در اینــده نزدیــک خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬تــاش داریــم ارتبــاط هدفمنــدی‬ ‫میــان جامعــه نخبــگان اســتان و مدیــران مجتمــع‬ ‫گاز پــارس جنوبــی ایجــاد شــود تــا هــم مدیــران‬ ‫مجتمــع بــا تــوان و قابلیت هــای متنــوع و مختلــف‬ ‫نخبــگان اشــنا شــوند و هــم جامعــه نخبــگان دیــد‬ ‫و اگاهــی کافــی و کاملــی نســبت بــه مشــکالت و‬ ‫چالش هــای مهــم در بزرگ تریــن مجتمــع گازی‬ ‫کشــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر)‪:‬‬ ‫اشتغال دانش بنیان در استان بوشهر افزایش می یابد‬ ‫دکتــر ابوالحســن رزمــی نیــا رئیــس پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خلیــج فــارس در نشســت بــا خبرنــگاران‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از مهم تریــن مزیت هــای‬ ‫اســتان در عرصــه فعالیــت شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و فــن اورانــه‪ ،‬دریاســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن مزیــت اســتان بوشــهر در‬ ‫بخــش تولیــدات ماننــد ســاخت کشــتی و قایــق‬ ‫و در بخــش زیســت فــن اوری ماننــد شــیالت و‬ ‫ابزیــان حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫رزمــی نیــا بابیــان اینکــه طــی ‪ ۸‬مــاه گذشــته‪،‬‬ ‫بــا ایجــاد ‪ ۵۰۰‬شــغل در حــوزه دانش بنیــان‪،‬‬ ‫موفــق بــه کســب رتبــه نخســت ایجــاد اشــتغال در‬ ‫اســتان شــده ایم گفــت‪ ۴ :‬شــرکت در صنایــع فنــی‬ ‫دریایــی و ‪ ۵‬شــرکت در صنایــع زیســت فــن اورانــه‬ ‫دریایــی فعــال هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیج فــارس‬ ‫اســتان بوشــهر افــزود‪ ۱۵ :‬درصــد شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و فــن اورانــه بوشــهر در حــوزه دریــا‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬باوجــود اینکــه پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خلیج فــارس متعهــد بــه ایجــاد ‪ ۴۸۶‬شــغل‬ ‫در ســال جاری شــده اســت‪ ،‬امــا بررســی های‬ ‫امــاری نشــان می دهــد کــه طــی ‪ ۸‬مــاه گذشــته‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬شــغل در ایــن پــارک ایجادشــده اســت‪.‬‬ ‫رزمــی نیــا افــزود‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خلیج فــارس بوشــهر از ایــن حیــث و بــر اســاس‬ ‫میــزان ثبــت اشــتغال ایجادشــده در ســامانه‬ ‫رصــد اشــتغال وزارت کار‪ ،‬در رتبــه نخســت ایجــاد‬ ‫اشــتغال در اســتان بوشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیج فــارس‬ ‫اســتان بوشــهر تصریــح کــرد‪ :‬هم اکنــون ‪۱۵۳‬‬ ‫شــرکت فــن اورانــه‪ ۴۸ ،‬شــرکت دانش بنیــان و‬ ‫‪ ۷‬شــرکت صنایــع خــاق در اســتان بوشــهر‪ ،‬فعــال‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫رزمــی نیــا عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه یکــی از‬ ‫وظایــف پارک هــای علــم و فنــاوری در زمینــه‬ ‫ایجــاد فضــای مناســب بــرای حضــور شــرکت های‬ ‫زیرمجموعــه در بــازار‪ ،‬امســال تفاهم نامه هایــی بــا‬ ‫دانشــگاه خلیج فــارس و ســازمان فنــی و حرف ـه ای‬ ‫اســتان بوشــهر منعقــد کرده ایــم تــا بتوانیــم در‬ ‫قالــب کارامــوزی‪ ،‬بخشــی از دانشــجویان فاقــد‬ ‫مهارت هــای تخصصــی را بــه ســمت کارگاه هــای‬ ‫فنــی و حرفــه ای جهــت مهــارت انــدوزی و‬ ‫همچنیــن امــوزش و مشــاوره بــرای ورود بــه عرصه‬ ‫فعالیت هــای دانش بنیــان راهنمایــی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیج فــارس‬ ‫اســتان بوشــهر گفــت‪ :‬ارتقــای تعــداد ‪ ۴۸‬شــرکت‬ ‫دانش بنیــان کنونــی بــه ‪ ۵۵‬شــرکت و ‪ ۲۶‬شــرکت‬ ‫رشــد بــه ‪ ۳۵‬شــرکت تــا پایــان امســال‪ ،‬بخشــی از‬ ‫اســتراتژی کوتاه مــدت پــارک محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بهره مندی شرکت ملی پست از توان شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان جنوبــی‬ ‫از بهره منــدی شــرکت ملــی پســت از تــوان‬ ‫شــرکت های فنــاور مســتقر در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خراســان جنوبــی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خراســان جنوبــی‪ ،‬دکتــر محمــد حســن‬ ‫مجیــدی در نشســت هم اندیشــی فناوری هــای‬ ‫نویــن پســتی در هفتــه پژوهــش و فنــاوری کــه‬ ‫بــا حضــور مدیــران ارشــد شــرکت ملــی پســت و‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور بــه صــورت‬ ‫ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد‪ ،‬از تجربــه موفــق‬ ‫یکــی از شــرکت های فنــاور مســتقر در پــارک علــم‬ ‫فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫و فنــاوری اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــرکت فراســاخت پویــان‬ ‫ســاینا بــه مدیرعاملــی ســجاد عباســی‪ ،‬مســتقر‬ ‫در پــارک علــم و فنــاوری خراســان جنوبــی‪ ،‬بــه‬ ‫ســفارش شــرکت پســت بیرجنــد‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫ســاخت نــوار نقالــه اکاردئونــی جهــت ســورتینگ‬ ‫انــواع و اقســام بســته بندی ها نمــوده کــه پــس از‬ ‫رفــع ایــرادات‪ ،‬موجبــات رضایــت ایــن شــرکت را‬ ‫مجیــدی در ادامــه از اقــدام بــه ســفارش تعــدادی‬ ‫از شــرکت های پســت شهرســتان ها خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن طــرح از ســوی شــرکت پســت بیرجنــد‬ ‫بــه شــرکت ملــی پســت معرفــی شــده و ان شــاء اهلل‬ ‫در اینــده نزدیــک شــاهد اســتفاده گســترده از ایــن‬ ‫محصــول خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫در ادامــه قــادری‪ ،‬مدیــر مرکــز نــواوری شــرکت‬ ‫ملــی پســت اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه کاربــری‬ ‫مســتقیم محصــول در صنعــت پســت‪ ،‬مســاعدت‬ ‫و همــکاری الزم جهــت توســعه ایــن طــرح انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 57 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪58‬‬ ‫هم افزایی بسیج علمی و پژوهشی و پارک علم و فناوری‬ ‫خراسان جنوبی در برگزاری رویدادهای محوری برای توسعه استان‬ ‫معــاون اســتاندار خراســان جنوبــی در دومیــن‬ ‫جلســه شــورای رویــداد سراســری تخصصــی‬ ‫جهادگــران علــم و فنــاوری بــر مبنــای اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان اســتان‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬ایده هــا و‬ ‫طرح هــای نــاب و مهــم براســاس شــرایط اســتان‬ ‫نبایــد تنهــا در حــد یــک مقالــه باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علوم پژوهشــی‬ ‫و فنــاوری در قالــب برگــزاری رویــداد سراســری‬ ‫تخصصــی جهادگــران علــم و فنــاوری بــر مبنــای‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان‪ ،‬باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در طــرح تانــا‬ ‫نیــز کــه توســط پــارک علــم و فنــاوری برگــزار‬ ‫می شــود و طرح هایــی مرتبــط کــه در بنیــاد‬ ‫ملــی نخبــگان انجــام می شــود بایــد در فضایــی و‬ ‫بــا هم افزایــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون اســتاندار بــرای برگــزاری موفــق‬ ‫ایــن رویــداد بایــد مکانیزمــی تعریــف شــود تــا‬ ‫برمبنــای ان کمیته هــای مربوطــه شــکل گیرنــد‬ ‫و بــر اســاس ان نقش هــا و نیازمندی هــای‬ ‫کمیته هــا بــه طــور کامــل مشــخص و اجرایــی‬ ‫اشــتغال افریــن در شــورای برنامه ریــزی توســعه‬ ‫اســتان اخــذ شــده اســت و تصمیمــات حمایتــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی از فعالیت هــای دانــش‬ ‫بنیــان مــورد تاییــد دســتگاه های نظارتــی نیــز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای برگــزاری رویــداد‬ ‫جهادگــران علــم و فنــاوری بایــد بــه دنبــال‬ ‫خروجــی مناســب باشــیم‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از کارهــای‬ ‫شــاخص در خراســان جنوبــی تصویــب قــرارگاه‬ ‫حمایــت و تســهیل گری از تولیــدات دانــش بنیــان‬ ‫و اشــتغال افرین در شــورای برنامه ریــزی و توســعه‬ ‫اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫اشــرفی بــا بیــان اینکــه جامعــه هــدف ایــن‬ ‫رویــداد تخصصــی دســتگاه های دانــش بنیــان و‬ ‫نخبــگان هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬مجــوز قــرارگاه حمایــت‬ ‫و تســهیل گری از تولیــدات دانــش بنیــان و‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اصــل دقــت در کیفیــت‬ ‫طرح هــا‪ ،‬افــزود‪ :‬طرح هــای انتخابــی برتــر بایــد‬ ‫عملیاتــی و دارای توجیــه اقتصــادی داشــته باشــند‬ ‫تــا ســرمایه گذاران بــرای ســرمایه گذاری بــه ان‬ ‫طرح هــا ورود کننــد‪.‬‬ ‫اشــرفی بــا بیــان اینکــه نقــش مــا بایــد‬ ‫هماهنگ کننــده و تســهیل گر باشــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫البتــه می تــوان از طریــق اســتاندار و ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی بــرای برگــزاری ایــن‬ ‫رویــداد در قالــب طرح هــای پژوهشــی اعتبــار الزم‬ ‫را اختصــاص داد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬نقش هــا و نیازمندی هــای هــر‬ ‫کــدام از کمیته هــای جشــنواره بایــد مشــخص‬ ‫شــوند تــا براســاس ان بتــوان برنامــه خــوب و‬ ‫مطلوبــی اجــرا شــود‪.‬‬ ‫مجیــدی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری ضمــن‬ ‫قدردانــی از حمایــت اســتانداری و بســیج علمــی‬ ‫پژوهشــی اســتان گفــت‪ :‬براســاس ابالغیــه وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و وزارت کشــور‪ ،‬مقــرر‬ ‫شــده کــه ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان در‬ ‫هــر اســتان‪ ،‬بــه ریاســت اســتاندار و دبیــری پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه توضیــح و تفصیــل طــرح تانــا‬ ‫پرداخــت و افــزود‪ :‬ایــن طــرح مخفــف (توســعه‬ ‫اکوسیســتم نــواوری اســتان ها) اســت و هــدف‬ ‫از ان شناســایی ظرفیت هــای فناورانــه موجــود‬ ‫در اســتان و اتصــال انبــه بخــش صنعــت و‬ ‫ســرمایه گذاران اســت و بایــد حتمــا در ســتاد‬ ‫توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان بــه تصویــب‬ ‫برســد‪.‬‬ ‫وی اذعــان داشــت‪ :‬طــرح تانــا فقــط بــرای یــک‬ ‫بــار اجــرا نمی شــود و می تــوان ان را بــر اســاس‬ ‫محوریت هــای گوناگــون اعــم از کشــاورزی‪،‬‬ ‫معــادن‪ ،‬صنایــع خــاق برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری البرز اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان و فناور این پارک به ‪ ۲۰۰‬واحد در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در ســال جــاری برنامــه صدتایــی‬ ‫شــدن شــرکت ها و واحدهــای فنــاور پــارک را‬ ‫دنبــال کردیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫البــرز درصــدد افزایــش تعــداد شــرکت های‬ ‫خــود بــه ‪ ۲۰۰‬واحــد‪ ،‬شــرکت دانش بنیــان و‬ ‫فنــاور در ســال ‪ ۱۴۰۲‬اســت‪.‬‬ ‫اینکــه پتانســیل های پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫البــرز قابــل مقایســه بــا هیــچ اســتانی نیســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اســتان البــرز بیــش از ‪ ۳۵۰۰‬واحــد‬ ‫صنعتــی فعــال دارد و همــه مــا بایــد تــاش‬ ‫کنیــم تــا ظرفیت هــا و توانمندی هــای ایــن‬ ‫اســتان را در مســیر هم افزایی و توســعه اســتان‬ ‫و پــارک قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری البــرز‪ ،‬مهــدی عباســی‪ ،‬در دورهمــی‬ ‫شــرکت ها و واحدهــای فنــاور ایــن پــارک کــه‬ ‫بــا عنــوان دورهمــی شــکرانه صــد دانــه یاقــوت‬ ‫بــه مناســبت صدتایــی شــدن هســته ها و‬ ‫واحدهــای فنــاور عضــو پــارک برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری البــرز در‬ ‫شــاخص های مختلفــی کــه وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری اعــام کــرده موفــق بــوده‬ ‫و در اکثــر شــاخص ها از رتبه هــا و میانگیــن‬ ‫کشــوری باالتــر بــوده اســت؛ ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه بــا وجــود موفقیــت در شــاخص های‬ ‫‪ 10‬گانــه اعالمــی وزارت علــوم در بحــث بودجه‬ ‫اختصاصــی در رتبــه اخــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه بحــث بودجــه ســرعت مــا را کــم‬ ‫می کنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬از همــه مســئوالن ملــی‬ ‫و اســتانی توجــه بــه بودجــه ایــن پــارک را در‬ ‫راســتای ارائــه خدمــات بهتــر بــه فنــاوران و‬ ‫دانش اموختــگان خواســتاریم‪.‬‬ ‫وی در دورهمــی شــکرانه صــد دانــه یاقــوت‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا اشــاره بــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــاخص های ارزیابــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬پــارک از میانگیــن کشــوری باالتــری‬ ‫برخــوردار اســت ولــی در بودجــه رتبــه اخــر‬ ‫هســتیم و همــه شــاهد هســتند کــه پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری البــرز در بیــن ‪ ۵۱‬پــارک‪،‬‬ ‫رتبــه اول فــروش و صــادرات را کســب کــرد‬ ‫و لــوح تقدیــر گرفــت و ایــن افتخــاری بــرای‬ ‫واحدهــای دانش بنیــان و فنــاور پــارک و نیــز‬ ‫همــکاران ســتادی پــارک اســت‪.‬‬ ‫عباســی ضمــن تشــکر از تــاش همــه‬ ‫به همت پارک علم وفناوری هرمزگان؛‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری هرمــزگان‪ ،‬علیرضــا نصیــری‬ ‫درخصــوص برگــزاری رویــداد تانــا توضیــح‬ ‫داد‪ :‬بــه موجــب مــاده ‪ ۱۲‬قانــون جهــش‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬پــارک علــم و فنــاوری در‬ ‫راســتای تقویــت و توســعه اســتان ماموریــت‬ ‫پیــدا کــرده اســت تــا نیازهــای اســتان را‬ ‫پایــش و احصــا کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رویــداد تانــا‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫توانمندســازی اکوسیســتم نــواوری اســتان‬ ‫بــه همــت پــارک علــم و فنــاوری اســتان و‬ ‫ســازمان صمــت برگــزار می شــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اســتقرار محــدود اســت و خواهــان حمایــت‬ ‫بــرای افزایــش ظرفیــت پذیــرش ایده هــا و‬ ‫واحدهــای فنــاور هســتیم‪.‬‬ ‫دســت اندرکاران در برگــزاری و حضــور در دو‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫اســتانی و ملــی‪ ،‬گفــت‪ :‬از ‪ ۵۱۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫یارانــه تجاری ســازی کــه بــه نمایشــگاه ملــی‬ ‫پژوهــش و فنــاوری و فن بــازار و ایــران ســاخت‬ ‫اختصــاص داشــت‪ ۵۸ ،‬میلیــارد تومــان یارانــه‬ ‫تجــاری ســازی بــه پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫البــرز اختصــاص پیــدا کــرد و پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری البــرز رتبــه اول را بــه دســت اورد‬ ‫کــه ایــن تالش هــا‪ ،‬تشــکر و قدردانــی دکتــر‬ ‫زلف ـی گل وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری را‬ ‫هــم بــه دنبــال داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یکــی از مشــکالت ایــن پــارک‬ ‫را فضــای محــدود اســتقرار عنــوان و تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متقاضــی زیــاد داریــم امــا فضــای‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه‬ ‫اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی اشــاره‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬صنــدوق پژوهــش و فنــاوری‬ ‫امســال در داخــل پــارک مســتقر می شــود و‬ ‫ســاختار خوبــی اســت کــه موجــب هم افزایــی‬ ‫می شــود و در ایــن مســیر از حضــور همــه‬ ‫صنایــع بــزرگ در پــارک اســتقبال می کنیــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬در ایــن نشســت کــه بــا حضــور‬ ‫دکتــر باباخــان مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و‬ ‫فنــاوری اســتان البــرز ‪ ،‬معاونیــن و کارکنــان‬ ‫پــارک برگــزار شــد‪ ،‬دربــاره موضوعــات مختلف‬ ‫از جملــه یارانه هــا و کمک هــای تبصــره ‪ ۱۶‬و‬ ‫‪۱۸‬و ســایر مســائل و موضوعــات مرتبــط بحــث‬ ‫و بررســی شــد و در اخــر از فنــاوران و مدیــران‬ ‫عامــل شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان کــه‬ ‫در طــی ســال جــاری فعالیت هــای علمــی و‬ ‫اقتصــادی ارزشــمند در پــارک و نیــز مشــارکت‬ ‫فعــال در نمایشــگاه های اخیــر داشــتند‪ ،‬تقدیــر‬ ‫و قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫رویداد «تانا» برگزار می شود‬ ‫رویــداد تانــا کــه توســعه و ارتقــای نــواوری‬ ‫هرمــزگان را مــورد هــدف خــود دارد با بررســی‬ ‫ظرفیت هــای اســتان و همچنیــن شناســایی‪،‬‬ ‫تقســیم وظایــف بیــن نــواوران‪ ،‬افزایــش ســهم‬ ‫نخبــگان‪ ،‬بهم رســانی ظرفیت هــای کشــاورزی‬ ‫اســتان و اشــتغال دانــش بنیــان و در نهایــت‬ ‫کمــک بــه حــل مســائل اســتان و کشــور از‬ ‫طریــق ظرفیت هــای علمــی و فناورانــه کــه‬ ‫در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و مراکــز‬ ‫تحقیقاتــی پژوهشــگاه ها مراکــز رشــد و مراکــز‬ ‫نــواوری وجــود دارد‪ ،‬افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســئول ادامــه داد‪ :‬متولیــان برگــزاری‬ ‫ایــن رویــداد اســتانداری ها و پارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری بــه عنــوان نهادهــای کلیــدی‬ ‫کــه وظایفــی چــون سیاســتگذاری‪ ،‬راهبــری و‬ ‫برنامــه ریــزی طــرح و اجــرای ان را برعهــده‬ ‫دارنــد‪ ،‬هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر بــه عنــوان یــک‬ ‫سیاســتگذار بخواهیــم مثلثــی در ایــن رویــداد‬ ‫تشــکیل بدهیــم‪ ،‬صاحبــان ایــده یــا بــه عبارتی‬ ‫طــرف عرضــه‪ ،‬یکــی از ضلع هــای کلیــدی ایــن‬ ‫مثلــث هســتند کــه شــامل واحدهــای فنــاور و‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی‪،‬‬ ‫اســاتید‪ ،‬دانشــجویان و فــارغ التحصیــان‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫نصیــری ادامــه داد‪ :‬دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اســتان‪ ،‬صنایــع بخــش خصوصــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫بخــش دولتــی‪ ،‬اتــاق بازرگانــی‪ ،‬شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی‪ ،‬بــه عنــوان طــرف‬ ‫تقاضــا ضلــع دوم مثلــث و صندوق هــای‬ ‫پژوهــش و فنــاوری بــه عنــوان حامــی و پیونــد‬ ‫دهنــده‪ ،‬ضلــع ســوم ایــن مثلــث هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬صندوق هــای ســرمایه گذاری‬ ‫جســورانه‪ ،‬بانک هــا و موسســات مالــی و اداری‪،‬‬ صفحه 58 ‫‪59‬‬ ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بنیــاد ملــی نخبــگان و رســانه ها از حامیــان‬ ‫رویــداد تانــا هســتند‪.‬‬ ‫نصیــری گفــت‪ :‬ترویــج گفتمــان نــواوری و‬ ‫فنــاوری در اســتان‪ ،‬ارتقــای ســطح دانــش و‬ ‫توانایــی بازیگــران اکوسیســتم نــواوری در‬ ‫اســتان‪ ،‬کمــک بــه شــکل گیــری و تقویــت‬ ‫اکوسیســتم نــواوری در اســتان ‪ ،‬افزایــش‬ ‫تاثیرگــذاری اکوسیســتم های اســتانی در‬ ‫اکوسیســتم ملــی نــواوری‪ ،‬افزایــش ســهم‬ ‫نخبــگان‪ ،‬دانشــمندان و فنــاوران در توســعه‬ ‫نــواوری اســتان‪ ،‬افزایــش قــدرت رقابــت‬ ‫پذیــری اکوسیســتم های نــواوری اســتان‪،‬‬ ‫بهــم رســانی ظرفیت هــا و پتانســیل های‬ ‫علمــی و فناورانــه بــا نیازهــای فناورانــه‬ ‫و مســائل کالن اســتان‪ ،‬کمــک بــه ایجــاد‬ ‫اشــتغال دانــش بنیــان در اســتان‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫حــل مســائل اســتان از طریــق ظرفیت هــای‬ ‫علمــی و فناورانــه دانشــگاه ها و واحدهــای‬ ‫فنــاور و شــرکت های دانــش بنیــان‪ ،‬کمــک‬ ‫بــه ماموریــت گرایــی پــارک علــم و فنــاوری‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی از اهــداف‬ ‫برگــزاری ایــن رویــداد می باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افزایــش ســهم نخبــگان‪،‬‬ ‫دانشــمندان و فنــاوران در توســعه نــواوری‬ ‫در اســتان ها‪ ،‬افزایــش قــدرت رقابــت پذیــری‬ ‫اکوسیســتم های نــواوری اســتانی‪ ،‬بهــم‬ ‫رســانی ظرفیت هــا و پتانســیل های علمــی و‬ ‫فناورانــه بــا نیازهــای فناورانــه و مســائل کالن‬ ‫اســتان از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن رویــداد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در رویــداد تانــا بــه دنبــال‬ ‫ایــن هســتیم کــه رویکــرد تقاضــا محــوری‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬همچنیــن بــه دنبــال ایــن‬ ‫هســتیم کــه نیازهــای فناورانــه در اســتان بــه‬ ‫کمــک متولیــان حوزه هــای مختلــف ماننــد‬ ‫شــیالت‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬امور شــهری‪،‬‬ ‫صنعــت شناســایی شــود‪ ( .‬البتــه برخــی از این‬ ‫نیازهــا شناســایی شــده کــه بیشــتر در حــد‬ ‫یــک عنــوان بــوده اســت‪ ).‬وی افــزود‪ :‬پــس‬ ‫از شناســایی نیازهــا‪ ،‬غربــال کــردن نیازهــا‪،‬‬ ‫اولویــت بنــدی انهــا و تهیــه ‪ RFP‬بــرای‬ ‫هــر نیــاز‪ ،‬اســتانداری هرمــزگان بــا همــکاری‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری و ســازمان صمــت‪،‬‬ ‫از طریــق ظرفیت هــای علمــی و فناورانــه‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز علمــی‪ ،‬نخبــگان اســتان‪،‬‬ ‫مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــکده ها‪ ،‬مراکــز‬ ‫رشــد‪ ،‬مراکــز نــواوری و شــرکت های فنــاور‬ ‫توانمنــدی کــه در ســطح اســتان یــا در ســطح‬ ‫کشــور حضــور دارنــد‪ ،‬بهــره خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــرای رفــع ایــن نیازهــا جلســاتی برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬تیم هایــی شــکل خواهنــد‬ ‫گرفــت و کســب و کارهایــی ایجــاد خواهنــد‬ ‫شــد کــه بتواننــد اقدامــات الزم بــرای تولیــد‬ ‫محصــول یــا خدمــت مــورد نیــاز را انجــام‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫نصیــری تصریــح کــرد‪ :‬رویــداد تانــا بــه‬ ‫منظــور گفتمان ســازی نــواوری و توســعه‬ ‫و تقویــت اکوسیســتم نــواوری اســتان بــا‬ ‫نــگاه بــه مزیت هــای نســبی و ظرفیت هــای‬ ‫فنارانــه و همچنیــن مســائل و نیازهــای اســتان‬ ‫طراحــی شــده کــه از ایــن طریــق بتــوان بــه‬ ‫حــل مســئله در اســتان از طریــق شبکه ســازی‬ ‫و ایجــاد ارتبــاط و تعامــل میــان بازیگــران و‬ ‫نقــش افرینــان مختلــف اکوسیســتم نــواوری‬ ‫اســتان‪ ،‬دســت یافــت‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مشــکل دیگــری کــه در اســتان‬ ‫هرمــزگان وجــود دارد عــدم تــوازن بیــن صنایع‬ ‫بــزرگ و صنایــع کوچــک و متوســط در اســتان‬ ‫اســت لــذا ایــن رویــداد قصــد دارد بخشــی از‬ ‫ایــن معضــل را رفــع کنــد‪.‬‬ ‫نصیــری گفــت‪ :‬اســتان هرمــزگان بــا توجــه‬ ‫بــه دسترســی بــه مهمتریــن منبــع اصلــی‬ ‫حیــات صنعــت‪ ،‬یعنــی اب‪ ،‬مســیر هــای‬ ‫صادراتــی در دوره زمانــی کنونــی و چشــم‬ ‫انــداز بلندمــدت مــورد توجــه ســرمایه گــذاری‬ ‫بخش هــای مختلــف دولتــی و نیمــه دولتــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن طرح هــای ملــی و بخشــی‪،‬‬ ‫نوعــی عــدم تــوازن در زنجیــره ارزش و توســعه‬ ‫نامتقــارن صنایــع باالدســتی و پاییــن دســتی‬ ‫و زیــر ســاخت ها بوجــود اورده اســت‪ .‬در‬ ‫اســتان صنایــع بزرگــی وجــود دارنــد و در‬ ‫کشــور حــرف اول را می زننــد‪ ،‬امــا صنایــع‬ ‫پاییــن دســتی ایــن صنایــع بــزرگ ان چنــان‬ ‫کــه بایــد و شــاید در اســتان شــکل نگرفتــه و‬ ‫در زمینــه شــرکت های کوچــک و متوســط در‬ ‫اســتان ضعــف داریــم‪ .‬صنایــع بــزرگ اســتان‬ ‫اکثــر نیازهــای خــود را از جاهــای دیگــری‬ ‫خــارج از اســتان تامیــن می کننــد و ایــن‬ ‫زنجیــره تامیــن در اســتان هرمــزگان بیــن‬ ‫صنایــع پاییــن دســتی و بــاال دســتی شــکل‬ ‫نگرفتــه اســت‪ .‬در رویــداد تانــا بــه دنبــال ایــن‬ ‫هســتیم کــه شــرکت هایی شــکل بگیرنــد کــه‬ ‫بتواننــد نیازهــای صنایــع اســتان را مرتفــع‬ ‫کننــد و امیــدوارم بتوانیــم بــا برگــزاری چنیــن‬ ‫اقداماتــی بــه مــرور زمــان ایــن شــکاف را کــم‬ ‫و کمتــر کنیــم‪.‬‬ ‫نصیــری بــا بیــان اینکــه بــرای محقــق شــدن‬ ‫ایــن رویکــرد پــارک علــم و فنــاوری بــه تنهایی‬ ‫قــادر بــه تحقــق ایــن هــدف نیســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بازیگــران مختلفــی وجــود دارنــد کــه‬ ‫همگــی بایــد بــه کمــک مــا بشــتابند و نقــش‬ ‫خــود را بــه خوبــی ایفــاء کننــد‪.‬وی گفــت‪:‬‬ ‫سیاســت گذاری‪ ،‬راهبــری و برنامه ریــزی و‬ ‫اجــرا توســط اســتانداری هرمــزگان‪ ،‬ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری هرمــزگان صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬صاحبــان ایــده ( طــرف عرضــه) هســته‬ ‫و واحدهــای فنــاور و شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان در مراکــز رشــد اســتان و پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری اســت ان‪ ،‬دانشــگاه ها و مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی ( دانشــگاه هرمــزگان‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی‪ ،‬دانشــگاه پیــام نــور‪ ،‬جهــاد‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬دانشــگاه علمــی و کاربــردی)‪،‬‬ ‫مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی (پژوهشــکده‬ ‫اکولــوژی خلیــج فــارس‪ ،‬پژوهشــکده هرمــز)‪،‬‬ ‫اســاتید‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬دانــش اموختــگان‪،‬‬ ‫پژوهشــگران و تیم هــای اجرایــی در ایــن امــر‬ ‫مشــارکت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬صاحبــان مســئله نیــز شــامل‬ ‫صنایــع اســتان‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی اســتان‪،‬‬ ‫اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن کشــاورزی‪،‬‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫نصیــری ضمــن دعــوت از صاحبــان فنــاوری‬ ‫بــرای شــرکت در ایــن رویــداد گفــت‪:‬‬ ‫حامیــان تانــا صنــدوق پژوهــش و فنــاوری‪،‬‬ ‫صندوق هــای ســرمایه گــذاری جســورانه‪،‬‬ ‫بانک هــا و و موسســات مالــی‪ ،‬شــتابدهنده ها‪،‬‬ ‫بنیــاد نخبــگان‪ ،‬صــدا و ســیمای‪ ،‬خیریــن‬ ‫اســتان مــی باشــند کــه بــازوان توامنــد مــا‬ ‫بــرای توســعه اکوسیســتم نــواوری می باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬سیاســت گذاری و رهبــری‬ ‫طــرح تانــا بــه عهــده «ســتاد توســعه اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان» بــه ریاســت اســتاندار هرمــزگان‬ ‫و برنامه ریــزی و اجــرای طــرح تانــا بــه عهــده‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان می باشــد‪.‬‬ ‫نصیــری تصریــح کــرد‪ :‬برنامــه زمانــی رویــداد‬ ‫تانــا در اســتان در تاریــخ ‪ 26‬و ‪ 27‬ام دی‬ ‫مــاه ســال جــاری (همزمــان بــا نمایشــگاه‬ ‫محصــوالت دانــش بنیــان ســازمان صمــت) و‬ ‫اخریــن مهلــت ارســال پیشــنهادات ‪ 13‬دیمــاه‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬وی گفــت‪ :‬فراینــد اجرایــی‬ ‫رویــداد تانــا در ‪ 3‬فــاز پیــش رویــداد‪ ،‬رویــداد‪،‬‬ ‫پســا رویــداد خواهــد بــود‪ .‬کــه پیــش رویــداد‬ ‫شــامل فعالیت هایــی کــه بــه منظــور امــاده‬ ‫ســازی و انجــام هماهنگــی بیــن اجــزای موثــر‬ ‫در اکوسیســتم نــواوری اســتان انجــام خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬رویــداد تانــا در ‪ 26‬و ‪ 27‬ام دی مــاه‬ ‫بــا همــکاری ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن تجــارت‬ ‫اســتان و پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫برگــزار خواهــد شــد کــه شــامل برگــزاری‬ ‫نشســت های ‪ B2B‬و ‪ B2G‬بــا هــدف بــه‬ ‫هــم رســانی شــرکت های کوچــک و فنــاور‬ ‫بــه شــرکت های بــزرگ تولیــدی‪ ،‬خدماتــی‬ ‫و دســتگاه های دولتــی می باشــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫پــس از برگــزاری رویــداد نســبت بــه پیگیــری‬ ‫و کســب اطمینــان از تحقــق اهــداف طــرح‬ ‫اقــدام می شــود‪.‬‬ ‫نصیــری در پایــان گفــت‪ :‬پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری انتظــار دارد‪ ،‬تمامــی صنایــع اســتان‬ ‫مشــارکث فعــال و اثربخشــی در هــر چــه‬ ‫بهتــر برگــزار شــدن رویــداد داشــته باشــند و‬ ‫حامــی و بــازوی کمکــی پــارک در برگــزاری‬ ‫ایــن رویــداد باشــند و امیدواریــم تمامــی‬ ‫بازیگــران و نقش افرینــان در ایــن عرصــه مــا‬ ‫را در برگــزاری رویــداد تانــا یــاری رســانند کــه‬ ‫بتوانیــم اقدامــات مفیــد و ارزنــده ای در اســتان‬ ‫بــه منظــور رفــع نیازهــای فناورانــه اســتان و‬ ‫ایجــاد شــرکت های دانــش بنیــان داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫به همت پارک علم و فناوری کرمانشاه صورت می گیرد؛‬ ‫ارائه ‪ ۲۳۰‬دستاورد فناورانه و دانش بنیان در نمایشگاه هفته پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار استان‬ ‫نمایشــگاه هفتــه پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فن بــازار‬ ‫اســتان کرمانشــاه‪ ،‬از ســوم تــا پنجــم دی مــاه‬ ‫بــا ارائــه بیــش از ‪ ۲۳۰‬محصــول فناورانــه و‬ ‫دانــش بنیــان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان کرمانشــاه‪ ،‬دکتــر ســیامک‬ ‫ازادی رییــس پــارک علــم و فناوری کرمانشــاه‪،‬‬ ‫امــروز (سه شــنبه) مجــددا برپایــی نمایشــگاه‬ ‫هفتــه پژوهــش را بــه صــورت حضــوری‬ ‫خواهیــم داشــت و قطعــا در شــرایط برگــزاری‬ ‫حضــوری کیفیــت کار نیــز ارتقــا چشــمگیری‬ ‫می یابــد‪.‬‬ ‫وی هــدف از برپایــی ایــن نمایشــگاه را فرهنگ‬ ‫ســازی و برنامــه ریــزی بــرای توســعه اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان در اســتان عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫برپــا می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫کرمانشــاه در ایــن دوره نمایشــگاه بیــش‬ ‫از ‪ 230‬دســتاورد پژوهشــی و فناورانــه بــه‬ ‫نمایــش در می ایــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه اخریــن دســتاوردهای‬ ‫علمــی و پژوهشــی و بصــورت ویــژه تولیــدات‬ ‫فناورانــه و دانــش بنیــان اســتان بــه نمایــش‬ ‫در می ایــد‪.‬‬ ‫ازادی افــزود‪ :‬در نمایشــگاه امســال ‪25‬‬ ‫غرفــه بــا حضــور دانشــگاه ها‪ ،‬مراکــز رشــد‪،‬‬ ‫ســاختارهای فناورانــه و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫ازادی هــدف مهــم دیگــر برپایــی ایــن‬ ‫نمایشــگاه را شبکه ســازی میــان ذینفعــان‬ ‫زیســت بــوم نــواوری و فنــاوری اســتان عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن نمایشــگاه تــاش داریــم‬ ‫ارتبــاط موثــری میــان واحدهای فناور‪ ،‬شــرکت‬ ‫هــای دانــش بنیــان‪ ،‬واحدهــای صنعتــی و‬ ‫ســایر بازیگــران زیســت بــوم نــواوری و فناوری‬ ‫اســتان شــکل گیــرد و در همیــن راســتا از تمام‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬صنعتگــران‪ ،‬نخبــگان‪ ،‬اســاتید و‬ ‫مســئوالن بــرای حضــور در ایــن نمایشــگاه‬ ‫دعــوت می کنیــم‪.‬‬ ‫میزهای«مشاوره»در نمایشگاه برپا‬ ‫می شود‪ /‬راه اندازی«استودیو دانش‬ ‫بنیان»‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه در‬ ‫ادامــه بــه تشــریح بخش هــای مختلــف ایــن‬ ‫نمایشــگاه پرداخــت و از تــدارک برنامه هــای‬ ‫ویــژه در هــر یــک از غرفــه هــا خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬در هــر یــک از غرفه هــا برنامــه هــای‬ ‫متنوعــی شــامل نشســت های تخصصــی‪،‬‬ ‫رونمایــی از محصــوالت فناورانــه و دانــش‬ ‫بنیــان و تقدیــر از فنــاوران تــدارک دیــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ صفحه 59 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫وی برپایــی «میزهــای مشــاوره» را از‬ ‫برنامه هــای ویــژه نمایشــگاه هفتــه پژوهــش‬ ‫امســال عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬در میزهــای‬ ‫مشــاوره تــاش بــر ایــن اســت نیازهــا و‬ ‫ســواالت مخاطبیــن نمایشــگاه از جملــه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و واحدهــای‬ ‫فنــاور‪ ،‬دانشــجویان و اســاتید در حــوزه هــای‬ ‫مختلــف پاســخ داده شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــاوره در زمینــه ثبــت اختــراع‪،‬‬ ‫اخــذ گریــد دانــش بنیــان و نحــوه تبدیــل‬ ‫شــرکت ها بــه شــرکت های دانــش بنیــان و‬ ‫طراحــی صنعتــی بخشــی از مشــاوره هایــی‬ ‫اســت کــه در ایــن نمایشــگاه بــه عالقمنــدان‬ ‫ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ازادی بخــش دیگــر برنامه هــای ایــن‬ ‫نمایشــگاه را برپایــی غرفــه ای ویــژه دانــش‬ ‫امــوزان عنــوان کــرد وافــزود‪ :‬یکــی از اصلــی‬ ‫تریــن اهــداف برپایــی نمایشــگاه فرهنــگ‬ ‫ســازی و اشــاعه و توســعه فرهنــگ دانــش‬ ‫بنیــان اســت و بــرای همیــن غرفــه ای بــرای‬ ‫دانــش امــوزان برپــا شــده تــا از ایــن طریــق‬ ‫اســتعدادیابی در میــان دانــش اموزانــی کــه‬ ‫بــه نمایشــگاه مراجعــه مــی کننــد‪ ،‬داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن اطــاع رســانی و اگاهــی‬ ‫بخشــی بــه دانــش امــوزان هــم در حــوزه‬ ‫فعالیت هــای فناورانــه و دانــش بنیــان در ایــن‬ ‫غرفــه صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه‬ ‫یکــی دیگــر از برنامــه هــای ایــن نمایشــگاه‬ ‫را راه اندازی«اســتودیو دانــش بنیــان» عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬ایــن اســتودیو بــا هــدف معرفــی‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان راه انــدازی مــی‬ ‫شــود و روزانــه دو نوبــت در طــول مــدت‬ ‫برپایــی نمایشــگاه‪ ،‬بــه معرفــی شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان اســتان و فعالیت هــای انهــا مــی‬ ‫پــردازد‪.‬‬ ‫ازادی گفــت‪ :‬در کنــار ایــن برنامــه هــا‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ 10‬کارگاه اموزشــی هــم در ایــام برپایــی‬ ‫نمایشــگاه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از همــکاری تمــام مســئولین‬ ‫و دانشــگاه هــای اســتان در برپایــی ایــن‬ ‫نمایشــگاه گفــت‪ :‬خوشــبختانه دانشــگاه هــای‬ ‫اســتان همــکاری ویــژه ای هــم در برپایــی ایــن‬ ‫نمایشــگاه و هــم در برگــزاری کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی ان دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه مشــارکت خــوب‬ ‫بخــش هــای مختلــف زیســت بــوم نــواوری و‬ ‫فنــاوری اســتان در برپایــی ایــن نمایشــگاه‪،‬‬ ‫ایــن دوره نمایشــگاه بتوانــد بــه دوره پربــاری‬ ‫تبدیــل شــده و اســتان از ثمــرات ان بهره منــد‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اطمینــان را می دهیــم‬ ‫کــه در ایــن نمایشــگاه نســل جدیــدی از‬ ‫تولیدکننــدگان و کارافرینــان اســتان را‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ازادی بــا اشــاره بــه وجــود ‪ 316‬واحــد فنــاور‬ ‫و دانــش بنیــان در ســطح اســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن نمایشــگاه تنهــا تعــدادی از‬ ‫ایــن واحدهــا بــه دلیــل محدودیــت فضــا‬ ‫توانســته اند حاضــر شــوند و ایــن نمایشــگاه در‬ ‫حقیقــت نمایانگــر بخشــی از توانمنــدی اســتان‬ ‫در حــوزه فنــاوری و نــواوری اســت‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫حمایــت هــای خوبــی از فعالیــت هــای حــوزه‬ ‫دانــش بنیــان صــورت گرفتــه‪ ،‬بطــور مثــال اگر‬ ‫واحدهــای صنعتــی در چارچــوب تعریــف شــده‬ ‫در قانــون اعتباراتــی را صــرف حــوزه تحقیــق‬ ‫و پژوهــش کننــد بعــدا از مالیــات انهــا کســر‬ ‫مــی شــود و ایــن یعنــی هزینــه تحقیــق و‬ ‫پژوهــش بــرای واحدهــای صنعتــی عمــا‬ ‫رایــگان مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن محدودیت هایــی در‬ ‫گذشــته در خصــوص واگــذاری اراضــی و‬ ‫امکانــات دولتــی بــه بخــش خصوصــی وجــود‬ ‫داشــت کــه ایــن محدودیت هــا در ایــن قانــون‬ ‫جدیــد بــرای شــرکت های دانــش بنیــان و‬ ‫واحدهــای فنــاور برداشــته شــده و دســت‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی را بــرای واگــذاری‬ ‫امکانــات بــه ایــن شــرکت ها بــاز گذاشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر بخواهیــم بــه بخشــی از ایــن‬ ‫توانمنــدی اشــاره کنیــم همیــن بــس کــه در‬ ‫حــال حاضــر ‪ 10‬شــرکت اســتان محصوالتــی‬ ‫دارنــد کــه در کشــور بصــورت انحصــاری تولیــد‬ ‫مــی شــود و برخــی از انهــا عمــده بــازار کشــور‬ ‫را دســت گرفته انــد‪ .‬بطــور مثــال در حــوزه‬ ‫بــازار «نشــا» یکــی از شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان مــا ‪ 95‬درصــد بــازار کشــور را از ان‬ ‫خــود کــرده و عمــا رقبــای خارجــی خــود را‬ ‫در ایــن زمینــه کنــار زده اســت‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬قطعــا بــرکات ایــن قانــون‬ ‫ارزشــمند در ســالهای اینــده خــود را بیشــتر‬ ‫نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ازادی بــا تاکیــد بــر لــزوم حمایــت ویــژه از‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور‬ ‫در ســال «تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال‬ ‫افریــن»‪ ،‬از تصویــب قانــون جهــش تولیــد‬ ‫دانــش بنیــان بــه عنــوان اقــدام موثــری در‬ ‫ایــن زمینــه یــاد کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن قانــون‬ ‫گفتنــی اســت نمایشــگاه هفتــه پژوهــش‪،‬‬ ‫فنــاوری و فــن بــازار اســتان کرمانشــاه‬ ‫از ســوم تــا پنجــم دی مــاه همــه روزه از‬ ‫ســاعت ‪ 9‬صبــح تــا ‪ 17‬بعدازظهــر در محــل‬ ‫دائمــی نمایشــگاه های کرمانشــاه پذیــرای‬ ‫عالقه منــدان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کسب عنوان برترین شرکت دانش بنیان استان خراسان توسط یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان‬ ‫طــی مراســم ویــژه‪ ،‬بــا حضــور اســتاندار‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬رئیــس پــارک علــم و فناوری‬ ‫خراســان‪ ،‬سرپرســت دانشــگاه فردوســی مشهد‬ ‫و تعــدادی از مســئوالن اســتان و پژوهشــگران‬ ‫برتــر اســتانی در دانشــگاه فردوســی مشــهد از‬ ‫شــرکت تــوس نانــو بــه عنــوان برتریــن شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان اســتان خراســان رضــوی تقدیــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری خراســان رضــوی‪ ،‬در ســالی کــه‬ ‫مزیــن بــه نــام «تولیــد؛ دانــش بنیــان و‬ ‫اشــتغال افرین» اســت و بــر اســاس مصوبــه‬ ‫کارگروه هــای علمــی جشــنواره تجلیــل‬ ‫از برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوری اســتان‬ ‫خراســان رضــوی در ســال جــاری‪ ،‬پــس از‬ ‫بررس ـی ها و ممیزی هــای انجــام شــده توســط‬ ‫کارشناســان‪ ،‬شــرکت توســعه فناوری نویــن‬ ‫نانــو مقیــاس (تــوس نانــو)‪ ،‬بــه عنــوان شــرکت‬ ‫برتــر در میــان شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫اســتان خراســان رضــوی انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن فعالیت هــای شــرکت تــوس‬ ‫نانــو در حــوزه طراحــی و ســاخت تجهیــزات‬ ‫پیشــرفته ازمایشــگاهی و در ســه بخــش‬ ‫تجهیــزات اندازه گیــری دقیــق‪ ،‬نانوفنــاوری و‬ ‫پوشــش دهــی و ســاخت دســتگاه های تولیــد‬ ‫کیت هــای تشــخیص طبــی اســت‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن دســتگاه ها عبارتنــد از دســتگاه‬ ‫اندازه گیــری ســطح ویــژه ‪، BET&BJH‬‬ ‫تیتراتــور پتانســیومتری خــودکار‪ ،‬اندازه گیــری‬ ‫کشــش ســطحی مایعــات‪ ،‬الیــه نشــانی‬ ‫النگمویــر بالجــت‪ ،‬دیــپ کوتــر‪ ،‬اســپین کوتــر‪،‬‬ ‫نانــو اســپری درایــر‪ ،‬کوتینــگ لوله هــای گامــا‪،‬‬ ‫االیــزا کوتــر اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت طــی ســه ماهــه نخســت ایــن‬ ‫شــرکت بــا تــاش و فعالیت هــای ‪R&D‬‬ ‫خــود‪ ،‬موفــق بــه کســب عنــوان واحــد تحقیــق‬ ‫و توســعه برتــر نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫به همت فناوران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان محقق شد؛‬ ‫خالصی از حشرات موذی با استفاده از سموم گیاهی‬ ‫شــرکت رومینــا دانــش پارتــاک مســتقر‬ ‫در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‪،‬‬ ‫بــه منظــور دور کــردن حشــرات مــوذی و‬ ‫ازاردهنــده کــه دغدغــه همیشــگی بــرای‬ ‫دامــداران و حتــی افــراد خانواده هــا بــوده‬ ‫اقــدام بــه تولیــد حشــره کش هایی بــا پایــه‬ ‫گیاهــی کــرده تــا عــاوه بــر صرفــه اقتصــادی‬ ‫و جلوگیــری از واردات‪ ،‬حافــظ ســامت انســان‬ ‫و دام نیــز باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬دور کــردن حشــرات‬ ‫مــوذی و ازاردهنــده دغدغــه همیشــگی‬ ‫بــرای دامــداران و حتــی افــراد خانــواده بــوده‬ ‫کــه البتــه اســتفاده از ســموم شــیمیایی بــا‬ ‫اســیب هایی بــرای ســامت انســان‪ ،‬دام‬ ‫و محیــط زیســت همــراه اســت‪ .‬از ایــن رو‬ ‫شــرکت رومینــا دانــش پارتــاک اقــدام بــه‬ ‫تولیــد حشــره کش هایی بــا پایــه گیاهــی‬ ‫کــرده تــا عــاوه بــر صرفــه اقتصــادی و‬ ‫جلوگیــری از واردات‪ ،‬حافــظ ســامت انســان و‬ ‫دام اســت‪ .‬ایــن شــرکت ســال ‪ 1399‬تاســیس‬ ‫و از ســال ‪ 1400‬بــا ایــده محــوری تولیــد نانــو‬ ‫حشــره کش هایی بــر پایــه ترکیبــات گیاهــی‬ ‫عضــو شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد شــاه مرادی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه ســازوکار ایــن محصــول گفــت‪:‬‬ ‫در واقــع بــا فــراوری بــر روی اســانس ها و‬ ‫عصاره هــای گیاهــی بــه وســیله فعالیت هــای‬ ‫ازمایشــگاهی بــه فرمولــی رســیدیم کــه در‬ ‫وهلــه اول معضــل مگــس و حشــرات را در‬ ‫دامداری هــا و مرغداری هــا از بیــن ببــرد‬ ‫و بــوی ان باعــث دور شــدن حشــرات از دام‬ ‫ شــود‪ .‬در واقــع اثــر کشــندگی و دور کنندگــی‬ ‫را توامــان دارد‪.‬‬ ‫وی یکــی از مزیت هــای ان را قابلیــت اســپری‬ ‫بــر روی بــدن دام دانســت و گفــت‪ :‬ســموم‬ ‫شــیمیایی بــرای دام و انســان ســرطان زا‬ ‫و مخــرب محیط زیســت اســت امــا ایــن‬ ‫محصــول بــا پایــه گیاهــی ضامــن ســامتی‬ ‫انســان و دام خواهــد بــود؛ ایــن محصــول در‬ ‫حجــم بــاال بــرای دامداری هــا تولیــد و یــک‬ ‫لیتــر ان در ‪ 20‬لیتــر اب رقیــق و سم پاشــی‬ ‫می شــود‪ .‬نانــو شــدن ان باعــث پایــداری‬ ‫بیشــتر در محیــط شــده و در حجــم بــاال بــرای‬ ‫دامداری هــا بــه تولیــد انبــوه رســیده امــا‬ ‫توزیــع انبــوه ان در ســایز کوچــک و مصــرف‬ ‫خانگــی در داروخانه هــا منتظــر مجــوز نهایــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت رومینــا دانــش پارتــاک‬ ‫دریافــت رتبــه برتــر کســب و کار را در‬ ‫شــانزدهمین جشــنواره ملــی فن افرینــی‬ ‫شــیخ بهایــی از افتخــارات شــرکت نــام بــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬حــدود ‪ 90‬درصــد از مشــتریان ایــن‬ ‫محصــول ابــراز رضایــت داشــتند و بازخــورد‬ ‫خوبــی دریافــت شــده اســت و اثربخشــی‬ ‫باالتــری نســبت بــه ســموم شــیمیایی دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــاه مرادی در ایــن مجموعــه ‪5‬‬ ‫نفــر بــه صــورت مســتقیم و ‪ 15‬نفــر بــه صورت‬ ‫غیــر مســتقیم مشــغول بــه کار هســتند و نیــاز‬ ‫اســت کــه متولیــان امــر در امــور مجوزدهــی‬ ‫بــه شــرکت های فنــاور تســهیل گری الزم را‬ ‫داشــته باشــند حتــی می تواننــد مجوزهــای‬ ‫کوتــاه مــدت بدهنــد و تبعــات ان را بــه عهــده‬ ‫شــرکت بگذارنــد و ســپس از ان محصــول‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ صفحه 60 ‫‪61‬‬ ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫رییس پارک علم و فناوری استان فارس اعالم کرد‪:‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫فــارس گفــت‪ :‬پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫بســتر مناســبی بــرای توســعه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان کشــور و تقویــت اقتصــاد مبتنــی‬ ‫بــر دانــش هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان فــارس‪ ،‬دکتــر امین رضــا‬ ‫ذوالقــدر رییــس پــارک‪ ،‬بــا اشــاره بــه افزایــش‬ ‫ناچیــز بودجــه پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫در ســال جــاری‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور و همچنیــن‬ ‫تعــداد پرســنل شــاغل در پارک هــای علــم و‬ ‫فنــاوری می توانــد معیــار مناســبی بــرای‬ ‫تصویــب و تخصیــص بودجــه باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بودجــه ســال جــاری پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری اســتان فــارس نزدیــک بــه ‪22‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت کــه تاکنــون بــا گذشــت‬ ‫اجرای طرح های فناوری و نواوری مستلزم حمایت و تخصیص اعتبارات است‬ ‫بیــش از ‪ 9‬مــاه از ســال نزدیــک بــه پنجــاه‬ ‫درصــد ان تخصیــص پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ذوالقــدر تصریــح کــرد‪ :‬بخــش عمــده ای‬ ‫از اعتبــار تخصیصــی‪ ،‬صــرف هزینه هــای‬ ‫اجتنــاب ناپذیــر‪ ،‬شــامل حقــوق و مزایــای‬ ‫پرســنل و پرداخــت هزینه هــای جــاری پــارک‬ ‫می شــود‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا وجــود‬ ‫اســتقرار بیــش از ‪ 360‬شــرکت دانش بنیــان و‬ ‫فنــاور در پــارک علــم و فناوری فــارس‪ ،‬حمایت‬ ‫صــورت گرفتــه جهــت رفــع نیازهــای فناورانــه‬ ‫صنایــع و دســتگاه های اجرایــی بســیار ناچیــز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان فــارس‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬یکــی از طرح هایــی کــه توســط‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری اجــرا شــد‪،‬‬ ‫طــرح دســتیار فنــاوری اســت کــه بــر اســاس‬ ‫ان دانشــجویان مقاطــع مختلــف تحصیلــی یک‬ ‫دوره شــش ماهــه در شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫و فنــاور پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت مــی شــوند‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اجــرای طــرح دســتیار فنــاوری مســتلزم‬ ‫حمایــت و تخصیــص اعتبــارات مــورد نیــاز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ذوالقــدر اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــن طــرح‪،‬‬ ‫پــس از ارزیابــی فعالیت هــا مبالغــی بــه صــورت‬ ‫تشــویقی بــه دانشــجویان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس مجــوز هیئت هــای‬ ‫امنــا‪ ،‬مصــوب شــد کــه بخشــی از هزینه هــای‬ ‫ایــن طــرح از منابــع تبصــره ‪ 14‬قانــون بودجــه‬ ‫تامیــن شــود کــه تاکنــون تخصیــص داده‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫ذوالقــدر بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه‬ ‫زیرســاخت پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬افزایــش اعتبــارات تملــک‬ ‫دارایــی ســرمایه ای در حــوزه تامیــن فضــا‪،‬‬ ‫تعمیر‪،‬تجهیــز و تخصیــص بــه موقــع ان بســیار‬ ‫موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬امیــد اســت‬ ‫پیــرو نام گــذاری ســال بــا عنــوان «تولیــد؛‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افریــن» توســط مقــام‬ ‫معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) در بودجــه‬ ‫ســال اینــده اثــرات مثبــت و مانــدگار ایــن‬ ‫نام گــذاری دیــده شــود‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایجاد تعادل بین پژوهش و فناوری هدف اصلی پارک خراسان رضوی‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضوی‬ ‫در اییــن تجلیــل از ســرامدان پژوهشــی گفــت‪:‬‬ ‫بایــد بتوانیــم بیــن پژوهــش و فنــاوری تعــادل‬ ‫ایجــاد کنیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خراســان رضــوی‪ ،‬اییــن تجلیــل از‬ ‫ســرامدان علمــی اســتان خراســان رضــوی بــا‬ ‫حضــور دکتــر مســعود میرزائــی رئیــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری خراســان رضــوی امــروز‬ ‫(یکشــنبه) در ســالن همایــش دانشــگاه فنــی‬ ‫و حرفــه ای شــهید منتظــری مشــهد برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم میرزائــی بــا اشــاره بــر اهمیت‬ ‫مفهــوم فنــاوری گفــت‪ :‬مــا در دنیــا از نظــر‬ ‫پژوهــش رتبــه باالیــی داریــم‪ ،‬ایــن بــه معنــی‬ ‫ان اســت کــه مــا تولیــد علــم را بلدیــم ولــی‬ ‫متاســفانه مصــرف علــم و تبدیــل ان بــه ثــروت‬ ‫را بلــد نیســتیم و بایــد بتوانیــم تعــادل بیــن‬ ‫پژوهــش و فنــاوری ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فنــاوری یعنــی کار بــرد عملــی‬ ‫گرفتــن از علــم‪ ،‬مــا بایــد بتوانیــم در ســالی‬ ‫کــه بــا تدبیــر رهبــر معظــم بــا شــعار تولیــد؛‬ ‫دانش بنیــا‪ ،‬اشــتغال افریــن نــام گــذاری شــده‬ ‫اســت مفهــوم فنــاوری را عملیاتــی کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان‬ ‫رضــوی بــا معرفــی طــرح منــش ادامــه داد‪:‬‬ ‫طــرح منــش در برگیرنــده ســه واژه مردمــی‬ ‫ســازی‪ ،‬نقطــه زنــی و شــبکه ســازی اســت‪.‬‬ ‫میرزائــی ادامــه داد ‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خراســان چنــد اولویــت دارد‪ ،‬کــه نخســتین‬ ‫ان‪ ،‬مردمی ســازی فنــاوری اســت‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــا کــه تمامــی مــردم در ســطح دانــش‬ ‫خــود بــا فنــاوری اشــنا باشــند‪ ،‬و دوم بحــث‬ ‫پیونــد بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی و‬ ‫اولویــت ســوم نیــز اشــتغال جوانــان اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســید مــوال خاتمــی‪ ،‬سرپرســت‬ ‫دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان خراســان‬ ‫رضــوی و دانشــکده فنــی و حرفــه ای شــهید‬ ‫منتظــری مشــهد نیــز بــا اشــاره بــر اهمیــت‬ ‫فنــاوری گفــت‪ :‬فنــاوری همیشــه بــه عنــوان‬ ‫میــوه علــوم و تحقیقــات اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز گفتمــان غالــب در جامعــه‬ ‫گفتمــان علــم و فنــاوری و اصلــی تریــن راه‬ ‫حــل مشــکالت کشــور بــه دســت علــم و‬ ‫فناوریاســت‪ .‬پویایــی و تشــنگی علــم کــه در‬ ‫محیــط هــای علمــی شــاهد هســتیم نویــد‬ ‫رســیدن بــه قله هــای فنــاوری و علمــی را بــه‬ ‫مــا می دهــد‪ .‬بــه قــول شــاعر دانــش اگــر در‬ ‫ثریــا هــم باشــد مــردی از ســرزمین پــارس‬ ‫بــدان دســت خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بــا حضــور دکتــر مســعود‬ ‫میرزائــی‪ ،‬رئیــس پــارک خراســان و عضــو‬ ‫پانــزده ســرامد علمــی کشــور از فنــاوران و‬ ‫پژوهشــگران برتــر دانشــگاه شــهید منتظــری‬ ‫تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن میــان‪ ،‬حامــد ســازگاران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ســنجش ره اورد نیــکان‬ ‫ســناباد و مهنــدس محمدرضــا صفــری‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت افــق انــرژی صــدرا از‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور عضــو‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری خراســان‪ ،‬پــس از‬ ‫ممیزی هــای فــراوان بــه عنــوان برترین هــای‬ ‫پژوهــش و فنــاور دانشــگاه شــهید منتظــری‬ ‫برگزیــده شــدند‪.‬‬ ‫خبرهای خوش رئیس پارک علم و فناوری گلستان برای دانش بنیان ها‪:‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان از‬ ‫افزایــش پرداخــت تســهیالت حمایتــی بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در اســتان گلســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬از منابــع تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۲.۵‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان اســتان پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری گلســتان‪ ،‬دکتــر مهــدی غفــاری‬ ‫درخصــوص اخریــن وضعیــت فعالیت هــای‬ ‫دانش بنیــان در اســتان گفــت‪ :‬در ابتــدای‬ ‫امســال‪ ،‬اســتان گلســتان بــا دارا بــودن ‪۵۰‬‬ ‫شــرکت دانش بنیــان رتبــه بیســتم کشــور‬ ‫را داشــت کــه بــا توجــه بــه شــعار ســال و‬ ‫تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬شــاهد رشــد‬ ‫شــتابان در ایــن زمینــه هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فناوری گلســتان بــا بیان‬ ‫اینکــه از نظــر رشــد شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫از متوســط کشــوری عقب تــر نیســتیم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون ‪ ۶۰‬شــرکت دانش بنیــان ثبت شــده‬ ‫از افزایش پرداخت تسهیالت حمایتی تا افتتاح برج فناوری شهری در گرگان‬ ‫در اســتان داریــم و ‪ ۳۰‬شــرکت دیگــر نیــز‬ ‫ارزیابی هــای اولیــه ان انجــام شــده اســت کــه‬ ‫برخــی از انهــا شــرایط و توانایــی‪ ،‬دانش بنیــان ‬ ‫شــدن را دارنــد‪.‬‬ ‫تســهیالت حمایتــی کــه بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان اســتان پرداخــت شــده بــود‬ ‫حــدود ‪ ۲.۶‬میلیــارد تومــان بــود کــه در ســال‬ ‫گذشــته ایــن عــدد بــه حــدود ‪ ۱۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬درســال جاری‬ ‫بــا وجــود اینکــه ســهمیه اســتان از منابــع‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬حــدود ‪ ۴۸.۵‬میلیــارد تومــان بــود‬ ‫امــا توانســتیم ‪ ۸۲.۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫جــذب کنیــم‪ .‬عــاوه برایــن ‪ ۳‬میلیــارد تومــان‬ ‫از منابــع پــارک و ‪ ۶‬میلیــارد تومــان نیــز از‬ ‫منابــع صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان‬ ‫بــه شــرکت های دانش بنیــان تســهیالت‬ ‫پرداخــت شــد‪ .‬بــا توجــه بــه تشــکیل تعــداد‬ ‫زیــادی پرونــده در ایــن صنــدوق انتظــار داریــم‬ ‫تــا پایــان ســال میــزان تســهیالت پرداختــی‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان بــه بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان برســد‪.‬‬ ‫غفــاری بــا اشــاره بــه رشــد تســهیالت‬ ‫حمایتــی گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬مجمــوع‬ ‫وی دربــاره توســعه فضاهــای فیزیکــی در‬ ‫اختیــار پــارک علــم و فنــاوری اســتان اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬در ســال های اخیــر ایــن فضاهــا‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هدف گــذاری مــا تــا پایــان‬ ‫امســال دو برابــر کــردن تعــداد شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در اســتان اســت کــه امیدواریــم‬ ‫محقــق شــود‪ .‬بــرای تحقــق شــعار امســال‪،‬‬ ‫کارگــروه ویــژه ای در اســتان شــکل گرفتــه و‬ ‫تاکنــون ســه تیــم از معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری بــرای بررســی پرونده هــا‪،‬‬ ‫ارائــه مشــاوره‪ ،‬بررســی و رفــع مســائل و‬ ‫مشــکالت شــرکت های دانش بنیــان بــه‬ ‫اســتان گلســتان ســفر کرده انــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ســتاد اقتصــاد دانش بنیــان اســتان نیــز در‬ ‫ابتــدای ســال در اســتان شــکل گرفــت و‬ ‫ســبب شــد تــا بخــش زیــادی از مشــکالت‬ ‫فعالیت هــای دانش بنیــان کمتــر شــود‪.‬‬ ‫از ‪ ۲‬هزارمترمربــع بــه ‪ ۱۵‬هــزار مترمربــع‬ ‫رســیده و فــاز ‪ ۲‬کارخانــه نــواوری گــرگان‬ ‫بــا مســاحت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع امــاده‬ ‫افتتــاح اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان‬ ‫همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا همراهــی‬ ‫مدیریــت شــهری گــرگان بــه زودی اِلمــان‬ ‫شــهر گــرگان بــه عنــوان بــرج فنــاوری شــهری‬ ‫بــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت اســتارتاپ های‬ ‫حــوزه شــهری‪ ،‬افتتــاح خواهــد شــد‪ .‬ایجــاد‬ ‫یــک ناحیــه نــواوری نیــز در دســتور کار قــرار‬ ‫دارد کــه می توانــد کمــک زیــادی بــه توســعه‬ ‫زیســت بوم نــواوری و فنــاوری اســتان کنــد‪.‬‬ صفحه 61 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪62‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری قم خبر داد‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری قــم از رشــد‬ ‫‪ ۲۵۰‬درصــدی شــرکت کننــدگان در بیســت‬ ‫و ســومین نمایشــگاه پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فــن‬ ‫بــازار اســتان قــم در ســال ‪ ۱۴۰۱‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر خیرالــه رهســپارفرد بــا اشــاره بــه‬ ‫برگــزاری بیســت و ســومین نمایشــگاه‬ ‫پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فــن بــازار اســتان قــم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬نمایشــگاه امســال بــا توجــه بــه شــعار‬ ‫ســال در راســتای مردمــی ســازی فنــاوری و‬ ‫نــواوری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۵۰‬درصدی شرکت کنندگان در بیست و سومین نمایشگاه پژوهش و فناوری قم‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ثبــت ‪ ۱۰۰‬درخواســت غرفــه‬ ‫در نمایشــگاه امســال‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه محدودیت هــای فیزیکــی درنهایــت ‪۶۲‬‬ ‫غرفــه در نمایشــگاه بیســت و ســوم قــم برپــا‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری قــم ادامــه داد‪:‬‬ ‫در بیســت و ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری و فــن بــازار اســتان ‪۱۶‬‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬پژوهشــگاه و مرکــز امــوزش عالــی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬مرکــز فنــاوری و مرکــز رشــد و ‪ ۶‬تســهیل‬ ‫گــر و ‪ ۲۸‬شــرکت دانش بنیــان و فنــاور در ان‬ ‫حضــور یافتنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه شــاهد حضــور مطلــوب دانــش‬ ‫امــوزان‪ ،‬دانشــجویان و عمــوم مــردم بودیــم‬ ‫کــه در ســالهای گذشــته کم ســابقه بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رهســپارفرد بــا اشــاره بــه رویــه نمایشــگاه‬ ‫امســال در دسترســی و امــکان بازدیــد بــرای‬ ‫عمــوم مــردم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه خاطــر‬ ‫برگــزاری ایــن نمایشــگاه در خــارج از فضــای‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اســتقبال مطلــوب از‬ ‫نمایشــگاه فنــاوری و فــن بــازار یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬رونمایــی از محصــوالت دو شــرکت‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬شناســایی و جــذب حامــی‪،‬‬ ‫فعــال بــودن بخــش فــن بــازار و برگــزاری‬ ‫چهــار نشســت تخصصــی بــه همــراه هفــت‬ ‫کارگاه از ویژگــی و برجســتگی های نمایشــگاه‬ ‫بیســت و ســوم بــود‪.‬‬ ‫به همت پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد؛‬ ‫نشست همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه‬ ‫اولیــن نشســت همکاری هــای تجــاری و‬ ‫اقتصــادی ایــران و روســیه بــه همــت پــارک‬ ‫و فنــاوری مازنــدران بــا حضــور حســینی پــور‬ ‫اســتاندار مازنــدران در مجموعــه اکســین‬ ‫شهرســتان امــل برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری مازنــدران‪ ،‬در ایــن نشســت مدیــران‬ ‫عامــل و نماینــدگان ‪ ۲۱‬شــرکت فعــال در‬ ‫حــوزه صنایــع مختلــف از کشــور روســیه و‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬شــرکت دانــش بنیــان و فنــاور‬ ‫عضــو پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران بــه‬ ‫صــورت نشســت های دو جانبــه (‪)B2B‬‬ ‫در خصــوص ارائــه اخریــن دســتاوردهای‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان اســتان بــه بــازار‬ ‫روســیه مذاکــره کردنــد‪.‬‬ ‫حســینی پــور ضمــن اســتقبال از برگــزاری‬ ‫این گونــه نشســت های تجــاری و اقتصــادی از‬ ‫زحمــات پــارک علــم و فنــاوری در برگــزاری‬ ‫ایــن نشســت قدردانــی کــرده و خواهــان ادامــه‬ ‫ایــن همکاری هــا بــا اعــزام هیئــت تجــاری‬ ‫اســتان بــه کشــور روســیه شــدند‪.‬‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬کریــدور شــمال‪-‬‬ ‫جنــوب یکــی از محورهــای ممتــاز برای توســعه‬ ‫اقتصــادی بــا روســیه اســت‪ .‬ایــن نشس ـت های‬ ‫مشــترک بــه تعامــات مطلوبــی در حوزه هــای‬ ‫علمــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و گردشــگری‬ ‫ختــم می شــود‪.‬‬ ‫وی امادگــی مازنــدران را نســبت بــه تعامــل‬ ‫تجــاری بــا روســیه اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اولویــت دولــت حمایــت از توســعه اقتصــادی‬ ‫بــا کشــورهای دوســت و همســایه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر نعمــت زاده رئیــس پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری مازنــدران در ایــن نشســت بــه بیــان‬ ‫ظرفیت هــای پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران‬ ‫در حــوزه تجــارت بین الملــل اشــاره کــرد و‬ ‫اذعــان داشــت کــه بیــش از ‪ ۳۰‬شــرکت عضــو‬ ‫پــارک بــه بیــش از ‪ ۲۰‬کشــور دنیــا صــادرات‬ ‫انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار مازنــدران بــا بیــان اینکه الزم اســت‬ ‫بــه لحــاظ مالحظــات بین المللــی دو کشــور‬ ‫ایــران و روســیه در زمینه هــای مختلــف‬ ‫به ویــژه فنــاوری بــا هــم تعامــات اقتصــادی‬ ‫گفتنــی اســت هیئــت تجــاری کشــور روســیه‬ ‫بــا مدیریــت مرکــز همکاری هــای بیــن‬ ‫دانشــگاهی ایــران و روســیه زیــر نظــر وزارت‬ ‫دادگســتری روســیه جهــت انجــام مذاکــرات‬ ‫تجــاری بــه ایــران ســفر کرده انــد‪.‬‬ ‫در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار؛‬ ‫حضور فعال واحدهای فناور عضو پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم‬ ‫واحدهــای فنــاور عضــو پــارک زیســت فناوری‬ ‫خلیــج فــارس قشــم بــا ارانــه جدیدتریــن‬ ‫دســتاوردهای خــود در بیســت و ســومین‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری و‬ ‫فــن بــازار حضــور یافتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک زیســت‬ ‫فنــاوری خلیــج فــارس قشــم‪ ،‬در بیســت و‬ ‫ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و‬ ‫فنــاوری ‪18‬واحــد فنــاور عضــو پــارک زیســت‬ ‫فنــاوری خلیــج فــارس قشــم از جملــه تبســم‬ ‫ســاحل قشــم‪ ،‬زیســت پاالیشــگاه ریــز جلبــک‬ ‫قشــم‪ ،‬کــود نمــاد قشــم‪ ،‬ســامت گیــاه دریــای‬ ‫قشــم‪ ،‬زیســت دریــا پــروران اناهیتــا‪ ،‬شــهاب‬ ‫نقــره ای قشــم‪ ،‬ســلول کاوشــگر ژن پــژوه‪،‬‬ ‫تامیــن اتیــه ســامت البــرز‪ ،‬هرمــز دریــا‬ ‫پیمــا‪ ،‬هونامــی فراســاحل‪ ،‬هرمــز الکترونیــک‬ ‫پدیــده قشــم‪ ،‬ســپندار صنعــت کار نیــک‬ ‫قشــم‪ ،‬تعاونــی توســعه روســتایی بنــدر گــوران‪،‬‬ ‫ارشــید کشــت گســتر‪ ،‬تابشــگران تندرســت‬ ‫قشــم‪ ،‬رایــکا در مــان پارســیان قشــم‪ ،‬راســپینا‬ ‫صنعــت قشــم‪ ،‬و ســی زان پــردازش کویــر بــا‬ ‫اراه جدیدتریــن محصــوالت در حوزه هــای‬ ‫زیســت فنــاوری‪ ،‬ابزی پــروری‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬صنایــع غذایــی‪،‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬صنعــت و انــرژی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫اطالعــات و تجهیــزات پزشــکی توانمنــدی‬ ‫خــود را در معــرض دیــد عمــوم قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه از تاریــخ‬ ‫‪ 19‬لغایــت ‪ 22‬اذر مــاه در محــل نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی تهــران دایــر اســت‪ ،‬عالقه منــدان‬ ‫می تواننــد بــرای بازدیــد از اخریــن‬ ‫دســتاوردهای واحدهــای فنــاور و دانــش‬ ‫بنیــان پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس‬ ‫قشــم واقــع در ســالن شــماره ‪ ۶‬از ســاعت ‪۸‬‬ ‫الــی ‪ ۱۶‬دیــدن فرماینــد‪.‬‬ ‫در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه؛‬ ‫از فناوران پارک علم و فناوری استان تجلیل شد‬ ‫در مراســم هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتان‬ ‫کرمانشــاه از فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان کرمانشــاه تجلیــل شــد ‪.‬‬ ‫اســتان از ‪ ۸۷‬نفــر از پژوهشــگران و فنــاوران‬ ‫برتــر اســتان در حــوزه هــای مختلــف تجلیــل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری کرمانشــاه‪ ،‬دکتــر محمــد نبــی‬ ‫احمــدی رئیــس دانشــگاه رازی کرمانشــاه در‬ ‫مراســم تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر‬ ‫اســتان‪ ،‬از دانشــگاه رازی بــه عنــوان دانشــگاه‬ ‫معیــن و متولــی برگــزاری برنامــه هــای هفتــه‬ ‫پژوهــش در اســتان نــام بــرد و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫برنامــه هــای اســتانی ایــن هفتــه در کرمانشــاه‬ ‫ادامــه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه رازی کرمانشــاه گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن مراســم ‪ 6‬نفــر برگزیــده اســتان در حــوزه‬ ‫هــای تخصصــی‪ ۳۵ ،‬نفــر برگزیــده دانشــگاه‬ ‫هــا‪ ۱۲ ،‬نفــر برگزیــده مراکــز تحقیقاتــی و ‪۱۸‬‬ ‫نفــر فنــاور برتــر معرفــی و تجلیــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در روز پایانــی ایــن هفتــه در‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امســال ‪ ۴۳‬پرونــده‬ ‫پژوهشــگران منتخــب از ‪ ۲۷‬دســتگاه اجرایــی‬ ‫توســط کمیتــه علمــی دانشــگاه بررســی شــد‬ ‫کــه در نهایــت ‪ ۱۹‬نفــر از میــان انهــا بــه‬ ‫عنــوان پژوهشــگران برگزیــده ایــن دســتگاه‬ ‫هــا انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫احمــدی همچنیــن از تجلیــل از پروفســور‬ ‫شمس ـی پور بــه عنــوان ســرامد علمــی کشــور‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬هــم در ایــن مراســم خبــر داد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پژوهشــی و فناورانــه نیــز در دو‬ ‫بخــش دانشــگاه رازی و اســتانی برگــزار مــی‬ ‫شــود‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬نمایشــگاه اســتانی توســط‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان در اوایــل دی‬ ‫مــاه برگــزار خواهــد شــد و نمایشــگاه دانشــگاه‬ ‫رازی هــم از ‪ ۱۴‬اذر تــا بــه امــروز فعالیــت‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه رازی کرمانشــاه در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخنانش بــه تشــریح وضعیــت‬ ‫دانشــگاه رازی در تعــدادی از شــاخص هــا‬ ‫پرداخــت و اعــام کــرد‪ :‬طبــق اخریــن رتبــه‬ ‫بنــدی نظــام رتبــه بنــدی علــوم جهــان اســام‬ ‫‪ ISC‬دانشــگاه رازی بــا یــازده پلــه صعــود‬ ‫در جایــگاه دوازدهــم در بیــن دانشــگاه هــای‬ ‫جامــع کشــور قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــه افزایــش تعــداد اعضــای هیــات علمــی‬ صفحه 62 ‫‪63‬‬ ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫دانشــگاه رازی در شــاخص هــای ملــی و بیــن‬ ‫المللــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬هفــت نفــر‬ ‫از اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــگاه جــزو‬ ‫پژوهشــگران پــر اســتناد یــک درصــد برتــر‬ ‫و ‪ ۱۷‬نفــر از انهــا هــم جــزو پژوهشــگران‬ ‫پراســتناد دو درصــد جهــان هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه رازی کرمانشــاه از رشــد قابــل‬ ‫توجــه تولیــدات علمــی ایــن دانشــگاه در یــک‬ ‫بــازه زمانــی پنــج ســاله خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۱۷‬تــا ســال ‪ ۲۰۲۱‬مجموعــا‬ ‫‪ ۳۳۲۵‬تولیــد علمــی داشــته ایــم کــه در بیــن‬ ‫دانشــگاه هــای غــرب کشــور رتبــه اول را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تعــداد اســتنادات بــه‬ ‫تولیــدات علمــی دانشــگاه رازی در بیــن‬ ‫دانشــگاه هــای غــرب کشــور باالتریــن امــار را‬ ‫دارد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بــا در نظــر گرفتــن ایــن‬ ‫مــوارد دانشــگاه رازی همچنــان مرجعیــت‬ ‫علمــی خــود را در غــرب کشــور حفــظ کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫احمــدی درخصــوص شــاخص همــکاری هــای‬ ‫بیــن المللــی ایــن دانشــگاه هــم اعــام کــرد‪ :‬از‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۵‬تــا ســال ‪ ۲۰۱۶‬در ایــن بخــش‬ ‫با مشارکت پارک علم و فناوری قزوین؛‬ ‫همایــش ملــی شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫در حــوزه کشــاورزی‪ ،‬بــا مشــارکت پــارک‬ ‫علــم وفنــاوری قزویــن‪ ،‬جهادکشــاوری اســتان‪،‬‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان فعــال در حــوزه‬ ‫کشــاورزی و دانشــگاه بیــن المللــی امــام‬ ‫خمینــی(ره) در ســالن بوســتان ایــن دانشــگاه‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری قزویــن‪ ،‬جعفــر احمــدی رئیــس پارک‬ ‫علــم و فنــاوری قزویــن و رئیــس برگــزاری‬ ‫ایــن همایــش‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن همایــش‬ ‫میزبــان بیــش از ‪ ۵۰‬شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫هســتیم و از ظرفیــت هــای شــرکت هــا در‬ ‫جهــت کشــاورزی دانــش بنیــان اســتفاده‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫تنــزل داشــته ایــم و در ســال ‪ ۲۰۱۸‬تــا اواســط‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬مســیری مســتقیم و متوســط را طــی‬ ‫کردیــم‪ ،‬امــا از اواســط ‪ ۲۰۱۹‬ســیر صعــودی‬ ‫داشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی از ســه برابــر شــدن تعــداد شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور دانشــگاه در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه ســال قبــل ان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در بحــث طــرح هــای پژوهشــی‬ ‫تقاضامحــور هــم در ســال ‪ ۱۳۹۸‬تعــداد ‪۷۶‬‬ ‫طــرح‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬تعــداد ‪ ۶۹‬طــرح و در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪ ۷۱‬طــرح داشــته ایــم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه رازی اضافــه کــرد‪ :‬هرچنــد‬ ‫کــه تعــداد طــرح هــای ســال ‪ ۱۴۰۱‬هنــوز‬ ‫بارگــذاری نشــده‪ ،‬امــا از نظــر اعتبــاری رشــدی‬ ‫دو و نیــم برابــری نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــه صــدور مجــوز تاســیس‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری ایــن دانشــگاه اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬امیدواریــم در ایــن راه از‬ ‫تجــارب پــارک علــم و فنــاوری ســازمان جهــاد‬ ‫دانشــگاهی به عنــوان پــارک اســتانی اســتفاده‬ ‫کنیــم و بــا همراهــی و همدلــی انهــا بتوانیــم‬ ‫جایــگاه اســتان را ارتقــاء ببخشــیم‪.‬‬ ‫همایش ملی شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی برگزار شد‬ ‫سیســتم هــای هوشــمند و حرکــت بــه ســمت‬ ‫کشــاورزی دانــش بنیــان بــرای کشــاورز صرفــه‬ ‫اقتصــادی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫احمــدی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد در ایــن جهــت‪،‬‬ ‫تســهیل گــری‪ ،‬بســتری ســازی و شــرایطی‬ ‫فراهــم شــود تــا ایــن شــرکت ها در بخــش‬ ‫کشــاورزی ورود پیــدا کننــد و کشــاورزی‬ ‫ســنتی‪ ،‬اســتان را بــه کشــاورزی هوشــمند و‬ ‫دانــش پایــه تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــدم تمکــن مالــی بهره بــرداران‬ ‫حــوزه کشــاورزی و کوچــک بــودن زمیــن‬ ‫هــای زراعــی باعــث شــده کــه اســتفاده از‬ ‫احمــدی ادامــه داد‪ :‬یکــی دیگــر از علــل ورود‬ ‫نکــردن شــرکت هــای دانــش بنیــان ایــن‬ ‫اســت کــه بســترهای مناســب بــرای پذیــرش‬ ‫ایــن شــرکت هــا در بخــش کشــاورزی ایجــاد‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬امــا راه انــدازی پردیس(دهــک)‬ ‫فنــاوری و نــواوری کشــاورزی در اســتان‬ ‫قزویــن مــی توانــد بســتر مناســبی بــر ارتقــای‬ ‫کمــی و کیفــی شــرکت هــای فعــال حــوزه‬ ‫کشــاورزی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس برگــزاری همایــش ملــی شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان در حــوزه کشــاورزی افــزود‪:‬‬ ‫بــرای اینکــه هــم تامیــن غــذا را داشــته باشــیم‬ ‫و هــم تجــارت و اشــتغال را و ضمــن اینکــه‬ ‫منابــع اب و خــاک را نیــز حفــظ کنیــم چــاره‬ ‫ای جــز بــاال بــردن بهــره وری در ایــن حــوزه‬ ‫نداریــم و کلیــد ان تحــول در حــوزه کشــاورزی‬ ‫اســت‪ .‬احمــدی در پایــان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫محدودیــت اب و خــاک در کشــور ولــی مــا ‪ ۳‬‬ ‫تــا ‪ ۴‬برابــر بیشــتر از انچــه کــه مجــاز هســتیم‬ ‫از منابــع اب اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت الزامــات دانــش بنیــان ســازی‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ،‬افزایش بهــره وری محصوالت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن در‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬چالش هــای شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان کشــاورزی‪ ،‬کشــاورزی کم اب بَــر‪ ،‬تولیــد‬ ‫و اشــتغال پایــدار و حفاظــت از باغســتان هــای‬ ‫ســنتی از محورهــای ایــن همایــش ملــی بــود‪.‬‬ ‫هم زمان با اغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی‪ ،‬فناوری و فن بازار؛‬ ‫دو محصول دانش بنیان در پارک علم و فناوری هرمزگان رونمایی شد‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫هرمــزگان از رونمایــی دو محصــول‬ ‫دانش بنیــان هم زمــان بــا اغــاز بــه کار‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری‬ ‫و فن بــازار هرمــزگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری هرمــزگان‪ ،‬علیرضــا نصیــری رئیــس‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن دو محصــول توســط دو شــرکت‬ ‫دانش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫تولیــد شــده کــه هم زمــان بــا اولیــن روز‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری‬ ‫بــا حضــور پروفســور کامرانــی معــاون سیاســی‬ ‫و امنیتــی نماینــده اســتاندار هرمــزگان‪،‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه‬ ‫بندرعبــاس‪ ،‬روســای دانشــگاه ها و مراکــز‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی‪ ،‬دانشــجویان و مدیــران‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن روز از “دســتگاه‬ ‫ممانعــت از ترســیب امــاح اب و رســوب‬ ‫در نمایشگاه پژوهش و فناوری استان مرکزی‬ ‫‪ ۱۱‬محصول دانش بنیان رونمایی شد‬ ‫در نمایشــگاه دســتاوردهای فنــاوری اســتان‬ ‫مرکــزی‪ ۱۱ ،‬محصــول از ارگان هــا و ســازمان‬ ‫هــای مختلــف فعــال کــه در حــوزه پژوهــش‬ ‫فعالیــت دارنــد و شــرکت هــای فنــاور و دانــش‬ ‫بنیــان اســتان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد علــی داســتان‪ ،‬رئیــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی بــا بیــان‬ ‫اینکــه ایــن محصــوالت در طــول یــک ســال‬ ‫اخیــر بــرای اولیــن بــار در کشــور تولیــد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن محصــوالت مربــوط بــه‬ ‫حــوزه هــای نفــت و گاز‪ ،‬صنایــع خــاق‪ ،‬مــواد‬ ‫کشــاورزی بــوده انــد و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫اســتان مرکــزی‪ ،‬اســتانی صنعتــی اســت و‬ ‫ســبدی متنــوع از انــواع صنایــع و محصــوالت‬ ‫را دارد‪ ۱۱ ،‬محصــول دارای تنــوع مختلفــی‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن نمایشــگاه بــه صــورت‬ ‫حضــوری برپــا شــد‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫شــرکت هــا از نقــاط مختلــف اســتان در محــل‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان گــرد هــم امــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــرای ســهولت در بازدیــد‪ ،‬یــک بخــش‬ ‫مجــازی از ایــن محصــوالت نیــز ترتیــب داده‬ ‫شــده اســت کــه بــه مــدت یــک هفتــه دایــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی‬ ‫همچنیــن از امضــای ســه تفاهــم نامــه در‬ ‫حاشــیه رونمایــی از محصــوالت فنــاور اســتان‬ ‫مرکــزی خبــر داد‪.‬‬ ‫زدایــی تجهیــزات” و “ابــزار صفــر یــاب”‬ ‫رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫هرمــزگان ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا تولیــد‬ ‫انبــوه ایــن محصــوالت بتــوان بخــش اعظمــی‬ ‫از بــازار در اختیــار شــرکت های تولیــد کننــده‬ ‫ایــن دو محصــول قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دبیــر برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫پژوهشــی و فنــاوری و فــن بــازار هرمــزگان در‬ ‫پایــان گفــت‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری تــاش‬ ‫می کنــد تــا فناوری هایــی را بــه بــازار عرضــه‬ ‫کنــد کــه بتوانــد مشــکل مــردم اســتان را حــل‬ ‫کــرده و در توســعه ملــی و منطقــه ای نقــش‬ ‫ایفــا کنــد‪.‬‬ صفحه 63 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫پارک علم و فناوری لرستان؛‬ ‫در خاتمــه برگــزاری رویــداد تانــا در لرســتان‬ ‫از دو محصــول فناورانــه تولیــد شــده توســط‬ ‫واحدهــای فنــاور مســتقر در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری لرســتان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری لرســتان‪ ،‬ظهــر امــروز (چهارشــنبه‬ ‫دوم اذرمــاه) در خاتمــه برگــزاری رویــداد تانــا‬ ‫در لرســتان و بــا حضــور معــاون هماهنگــی‬ ‫امــور اقتصــادی اســتانداری لرســتان‪ ،‬مدیــران‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی‪ ،‬مشــاور معاونــت‬ ‫فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم و واحدهــای‬ ‫فنــاور و دانــش بنیــان لرســتان‪ ،‬از طــرح تولیــد‬ ‫بــرد الکترونیکــی بــا دقــت ‪ 0.1‬میلــی متــر‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫رونمایی از محصوالت فناورانه پارک علم و فناوری لرستان‬ ‫‪64‬‬ ‫صــورت مســتقیم و ظرفیــت تولیــد ‪ 1500‬ورق‬ ‫در مــاه فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن رویــداد از محصــول ‪Hot‬‬ ‫‪ start taq DNA polymeraz‬مربــوط بــه‬ ‫شــرکت فنــاور میکــرب ازمــا پــارس رونمایــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مربــوط بــه شــرکت دانــش بنیــان خــرم گســتر‬ ‫الکترونیــک رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫واحــد مذکــور بــا ســرمایه گذاری ‪ 3‬میلیــارد‬ ‫تومــان ایجــاد شــده و بــا اشــتغالزایی ‪ 4‬نفــر بــه‬ ‫واحــد مذکــور بــا ســرمایه گذاری ‪ 1.5‬میلیــارد‬ ‫تومــان ایجــاد شــده و بــا اشــتغالزایی ‪ 12‬نفــر‬ ‫بــه صــورت مســتقیم و ظرفیــت ری اکشــن‬ ‫‪ 10‬میلیــون عــدد در ســال فعالیــت خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود؛‬ ‫تانا؛ طرحی برای توسعه و ارتقای زیست بوم نواوری استان ها‪ /‬خالقیت و فناوری برای تامین امنیت غذایی‪ ،‬اب و محیط زیست‬ ‫معــاون توســعه فنــاوری شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان از برگــزاری رویــداد تانــا‬ ‫بــه منظــور توســعه و ارتقــای زیســت بوم‬ ‫ن خبــر داد‪.‬‬ ‫نــواوری اســتا ‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬احســان یزدیــان دربــاره‬ ‫برگــزاری رویــداد «تانــا» اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫رویــداد بــه منظــور توســعه و ارتقای زیسـت بوم‬ ‫نــواوری اســتان ها برگــزار می شــود و نــام‬ ‫ان هــم برگرفتــه از همیــن مفهــوم اســت‪.‬‬ ‫چالش هایــی کــه در ایــن رویــداد محــور ارائــه‬ ‫پیشــنهاد و طرح هــای نواورانــه قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬در حوزه هــای اب‪ ،‬محیــط زیســت و‬ ‫امنیــت غذایــی اســت کــه پــس از دریافــت‬ ‫راهکارهــا‪ ،‬مــورد بررســی و داوری قــرار‬ ‫می گیرنــد و ایده هــای منتخــب عــاوه بــر‬ ‫دریافــت جوایــز رویــداد‪ ،‬بــه ســرمایه گذاران‪،‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و صنایــع مرتبــط‬ ‫معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫و تجــارت ان ‪ ،‬کاهــش مصــرف واکســن ها و‬ ‫انتی بیوتیک هــای دامــی و همچنیــن کاهــش‬ ‫مصــرف ســموم کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محــور ایده هــای موجــود در حــوزه‬ ‫اب شــامل افزایــش بهــره وری اب در مصــارف‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پایــش کیفــی و میــزان الودگــی‬ ‫در مخــازن ســدها‪ ،‬پایــش کمــی ســفره ای‬ ‫اب زیرزمینــی و همچنیــن کشــاورزی بــا‬ ‫اب هــای شــور و لب شــور اســت‪ .‬محورهــای‬ ‫بخــش محیــط زیســت شــامل کاهــش فلــزات‬ ‫ســنگین در اب و خــاک‪ ،‬تصفیــه تکمیلــی‬ ‫انــواع فاضــاب‪ ،‬مبــارزه بیولوژیــک بــا افــات و‬ ‫بیماری هــا‪ ،‬حــذف االینده هــای ســفره های‬ ‫اب زیرزمینــی و محورهــای بخــش امنیــت‬ ‫غذایــی هــم شــامل فــراوری محصــوالت‬ ‫غذایــی‪ ،‬افزایــش زمــان نگهــداری مــواد غذایــی‬ ‫معــاون توســعه فنــاوری شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان گفــت‪ :‬صاحبــان ایــده‪،‬‬ ‫هســته های فنــاور مراکــز رشــد‪ ،‬اســاتید و‬ ‫دانشــجویان می تواننــد ایده هــای مــورد‬ ‫نظــر خــود را تــا ‪ 17‬اذرمــاه ســال جــاری بــه‬ ‫نشــانی اینترنتــی ‪WWW.TANA.ISTT.‬‬ ‫‪ IR‬ارســال کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از بررســی چالش هــا‬ ‫و نیازهــای اعــام شــده‪ ،‬بــوت کمپ هــای‬ ‫تخصصــی بــرای راه حل هــای خالقانــه برگــزار‬ ‫و پــس از ارائــه و داوری ایده هــای نهایــی‪،‬‬ ‫طر ح هــای برتــر معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫یزدیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬رتبه هــای اول تــا‬ ‫ســوم ایــن رویــداد بــه ترتیــب از ‪ 150 ،200‬و‬ ‫‪ 100‬میلیــون ریــال جایــزه نقــدی بهره منــد‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت عتف در بازدید از پاویون شهرک مطرح کرد‪:‬‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نماد فناوری ایران ‪ /‬اصفهان اولین ارزیاب شرکت های دانش بنیان‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان نمــاد فنــاوری‬ ‫ایــران اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬خوشــبختانه ایــن شــهرک‬ ‫بــه عنــوان اولیــن ارزیــاب شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــه ایــن حــوزه وارد شــده و‬ ‫در نتیجــه ایــن ارزیابی هــا‪ ،‬از ابتــدای ســال‬ ‫تاکنــون حــدود ‪ ۹۰۰‬شــرکت دانش بنیــان‬ ‫جدیــد نــوع ســه ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان نمــاد‬ ‫فنــاوری ایــران ‪ /‬اصفهــان اولیــن ارزیــاب‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه‬ ‫نقــل از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‪،‬‬ ‫دکتــر علــی خیرالدیــن‪ ،‬معــاون فنــاوری و‬ ‫نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫دوشــنبه ‪ ۲۱‬اذرمــاه‪ ،‬از پاویــون شــهرک علمی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان در بیست وســومین‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫بازدیــد کــرد و بــا توانمنــدی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و فنــاور مســتقر در ایــن شــهرک‬ ‫بیشــتر اشــنا شــد‪.‬‬ ‫وی در حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت‪ :‬شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان نمــاد فنــاوری‬ ‫کشــور و در ایــن زمینــه پیشــرو اســت‪.‬‬ ‫شــرکت های مســتقر در ایــن پاویــون هــم بــا‬ ‫قــدرت در نمایشــگاه حاضــر شــدند‪ .‬امیــدوارم‬ ‫ایــن شــهرک در ادامــه هــم بتوانــد بــه خوبــی‬ ‫نقــش خــود را ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت عتــف‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه لــزوم ترویــج گفتمــان فنــاوری و‬ ‫نــواوری در کشــور گفــت‪ :‬بایــد هرچــه بیشــتر‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها و جوانــان‬ ‫را بــا حــوزه فنــاوری و نــواوری کشــور درگیــر‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫خیرالدیــن ادامــه داد‪ :‬مــا تاکنــون بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫تفاهم نامــه بــا ارگان هــای مختلــف نظیــر وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی و صمــت امضــا کرده ایــم تــا‬ ‫بتوانیــم موانــع پیــش روی دانش بنیان هــا را‬ ‫برطــرف کنیــم امــا بــرای دســتیابی بــه ایــن‬ ‫مهــم بایــد همــه بازیگــران ایــن عرصــه در‬ ‫کنــار هــم باشــند‪ .‬البتــه بــا تصویــب قانــون‬ ‫جهــش تولیــد دانش بنیــان و ایین نامــه‬ ‫«تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین» وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬بخشــی از موانــع حــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تفاهم نامــه ای کــه‬ ‫امســال بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری امضــا شــد‪ ،‬پارک هــای علــم و‬ ‫فنــاوری می تواننــد شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫را ارزیابــی کننــد‪ .‬خوشــبختانه شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان بــه عنــوان اولیــن‬ ‫ارزیــاب بــه ایــن حــوزه وارد شــد و در نتیجــه‬ ‫ایــن ارزیابی هــا‪ ،‬از ابتــدای امســال تاکنــون‬ ‫حــدود ‪ ۹۰۰‬شــرکت دانش بنیــان جدیــد نــوع‬ ‫ســه ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬در بیست وســومین نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فن بــازار‬ ‫تهــران کــه از روز شــنبه ‪ 19‬اذرمــاه افتتــاح‬ ‫شــده و تــا روز سه شــنبه ‪ 22‬اذرمــاه ادامــه‬ ‫دارد‪ ،‬بیــش از ‪ 100‬دانشــگاه و موسســه‬ ‫اموزشــی‪ ،‬پــارک علــم و فنــاوری و پژوهشــگاه‬ ‫معتبــر حضــور دارنــد‪ .‬پاویــون شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان در ایــن نمایشــگاه در‬ ‫ســالن ‪ 6‬غرفــه ‪ 17‬پذیــرای بازدیدکننــدگان‬ ‫اســت‪.‬‬ صفحه 64 صفحه 65 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫‪66‬‬ ‫معاون علمی‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور خبرداد‪:‬‬ ‫حمایت صندوق نواوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان فعال در کسب وکارهای اینترنتی اسیب دیده‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان‬ ‫رئیــس جمهــور از اختصــاص تســهیالت جدیــد‬ ‫از ســوی صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫بــرای حمایــت از کســب وکارهای اینترنتــی‬ ‫دانش بنیــان اســیب دیده خبــر داد‪.‬‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫حمایــت صنــدوق نــواوری‬‫و شــکوفایی از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان فعــال در‬ ‫کســب وکارهای اینترنتــی‬ ‫ا ســیب د ید ه‬ ‫ حمایــت بالعــوض ‪300‬‬‫میلیــون تومانــی صنــدوق از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫بــرای انجــام ازمون هــای‬ ‫تخصصــی روی محصــوالت‬ ‫د ا نش بنیــا ن‬ ‫ فراخــوان شناســایی عامل‬‫توســعه زیرزنجیره هــای‬ ‫و‬ ‫ابزی پــروری‬ ‫ارزش‬ ‫اقتصــاد دریــا‬ ‫ طراحــی و صــادرات دو‬‫بــازی رایانــه ای مبتنــی بــر‬ ‫فرهنــگ ایرانــی ‪ -‬اســامی‬ ‫بــه همــت یــک شــرکت‬ ‫د ا نش بنیــا ن‬ ‫ طراحــی و صــادرات دو‬‫بــازی رایانــه ای مبتنــی بــر‬ ‫فرهنــگ ایرانــی ‪ -‬اســامی‬ ‫بــه همــت یــک شــرکت‬ ‫د ا نش بنیــا ن‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬دکتــر روح اهلل دهقانــی‬ ‫فیروزابــادی‪ ،‬معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد‬ ‫دانش بنیــان رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه‬ ‫نقــش کســب وکارهای اینترنتــی و پلتفرم هــا‬ ‫در افزایــش بهــره وری‪ ،‬خلــق ثــروت و ایجــاد‬ ‫اشــتغال در کشــور گفــت‪ :‬در دو مــاه اخیــر‬ ‫فعالیــت شــماری از کســب وکارهایی کــه‬ ‫از بســتر اینترنــت و فضــای مجــازی بــرای‬ ‫ارئــه خدمــات و محصــوالت خــود اســتفاده‬ ‫مــی کردنــد بــا مشــکالتی مواجــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬در همیــن راســتا دولــت بــا تدویــن و‬ ‫ابــاغ ایین نامــه حمایــت از کســب وکارهای‬ ‫اینترنتــی تــاش می کنــد خســارت های‬ ‫ناشــی از اختــاالت اینترنــت را بــرای ایــن‬ ‫کســب و کارهــا بــه حداقــل برســاند و‬ ‫فضایــی را فراهــم کنــد کــه انهــا بتواننــد بــا‬ ‫بهــره گیــری حداکثــری از زیرســاخت هــا و‬ ‫بســترهای داخلــی و پایــدار‪ ،‬نقــش موثــری در‬ ‫توســعه اقتصــاد و اشــتغال داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی بــا اشــاره بــه نقــش‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی در تامیــن مالــی‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫انجــا کــه تعــداد قابــل توجهــی از پلتفرم هــا‬ ‫و کســب وکارهــای اینترنتــی اســیب دیده‪،‬‬ ‫در گــروه شــرکت های دانش بنیــان و خــاق‬ ‫هســتند‪ ،‬صنــدوق نــواوری و شــکوفایی نیــز‬ ‫بســته ای بــرای کمــک بــه ایــن شــرکت ها‬ ‫تــدارک دیــده تــا بــا ایــن اقــدام فرصــت‬ ‫ب وکارهــا‬ ‫مناســبی بــرای بهبــود ایــن کســ ‬ ‫و انطبــاق بــا شــرایط پیــش امــده را فراهــم‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تســهیالت هــر شــرکت‬ ‫متناســب ماهیــت فعالیــت ان و شــرایطی‬ ‫کــه در ان قــرار دارد تعییــن می شــود گفــت‪:‬‬ ‫بــرای هــر شــرکت تــا ‪ 10‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه‬ ‫بــا نــرخ ترجیحــی و بصــورت یکجــا پرداخــت‬ ‫شــده و در یــک دوره ‪ 12‬ماهــه بازپرداخــت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر دهقانــی افــزود‪ :‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و خــاق مــورد نظــر عمدتــاً در‬ ‫یکــی از حوزه هــای «پلتفرم هــای کاربــردی و‬ ‫کســب وکاری»‪« ،‬نرم افزارهــای محتوامحــور»‪،‬‬ ‫«امــوزش مجــازی» یــا «صنعــت بازی هــای‬ ‫اینترنتــی» فعالیــت دارنــد یــا بازاریابــی و‬ ‫فــروش محصــوالت انهــا از طریــق پلتفــرم‬ ‫هــای خارجــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دکتــر علــی وحــدت‪ ،‬رئیــس‬ ‫هیــات عامــل صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــا‬ ‫بیــان ایــن کــه یکــی از جهــت گیــری هــای‬ ‫راهبــردی ایــن صنــدوق حمایــت از شــرکت ها‬ ‫در شــرایط خــاص اســت‪ ،‬دربــاره جزئیــات ایــن‬ ‫بســته حمایتــی گفــت‪ :‬مبلــغ تســهیالت هــر‬ ‫شــرکت معــادل ‪ 6‬برابــر مجمــوع هزینه هــای‬ ‫حقــوق و دســتمزد شــرکت بــر اســاس لیســت‬ ‫بیمــه مهرمــاه ‪ 1401‬در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرای شــرکت های دانــش بنیــان ایــن‬ ‫تســهیالت تــا ســقف یــک میلیــارد تومــان بــه‬ ‫طــور مســتقیم توســط صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی بــه شــرکت ها اعطــا خواهــد شــد‬ ‫و شــرکت هایی کــه میــزان تســهیالت ان هــا‬ ‫بیــش از یــک میلیــارد تومــان باشــد‪ ،‬بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت از محــل منابــع اهرمــی‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــه شــبکه‬ ‫بانکــی معرفــی خواهنــد شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫تســهیالت شــرکت های خــاق نیــز در ســقف‬ ‫‪ 300‬میلیــون تومــان و از طریــق عاملیــت‬ ‫صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری پرداخــت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وحــدت در ادامــه بــه شــرایط شــرکت های‬ ‫مــورد توجــه در ایــن بســته حمایتــی اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مــاک تشــخیص اســیب دیدگی‬ ‫ایــن شــرکت ها‪ ،‬کاهــش حداقــل ‪ 20‬درصــدی‬ ‫تعــداد نصــب‪ ،‬کاربــر فعــال‪ ،‬میــزان بازدیــد یــا‬ ‫ترافیــک داده ان هــا در مهــر ‪ 1401‬نســبت بــه‬ ‫مــرداد ‪ 1401‬اســت و ایــن تســهیالت شــامل‬ ‫شــرکت های می شــود کــه دارای ســوابق‬ ‫فــروش هســتند و فــروش ســال ‪ 1400‬ان هــا‬ ‫کمتــر از ‪ 50‬میلیــارد تومــان باشــد‪ .‬حمایــت‬ ‫بالعــوض ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومانــی صنــدوق‬ ‫نــواوری از شــرکت های دانش بنیــان بــرای‬ ‫ثبــت جهانــی نشــان تجــاری وی افــزود‪:‬‬ ‫ایــن تســهیالت از طریــق صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی و صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫بــا نــرخ ‪ 9‬درصــد و بــا حداقــل تضامیــن و‬ ‫وثایــق مــورد نیــاز و از طریــق بانک هــای‬ ‫همــکار صنــدوق بــا نــرخ ‪ 12‬درصــد پرداخــت‬ ‫مــی شــود‪ .‬همچنیــن بازپرداخــت ان پــس از‬ ‫گذشــت ‪ 6‬مــاه از تاریــخ دریافــت تســهیالت‬ ‫توســط شــرکت‪ ،‬اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتر شاوردی اعالم کرد‪:‬‬ ‫حمایت بالعوض ‪ 300‬میلیون تومانی صندوق از شرکت های دانش بنیان برای انجام ازمون های تخصصی روی‬ ‫محصوالت دانش بنیان‬ ‫مدیــر توانمندســازی صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی بــا بیــان اینکــه ایــن صنــدوق تــا‬ ‫ســقف ‪ 300‬میلیــون تومــان در ســال بــرای‬ ‫انجــام ازمون هــای تخصصــی روی محصــوالت‬ ‫دانش بنیــان حمایــت می کنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬معاونــت علمــی‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهــوری و ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد بــا همــکاری یکدیگــر از تدویــن و‬ ‫دریافــت اســتانداردهای ملــی و بین المللــی‬ ‫توســط شــرکت های دانش بنیــان حمایــت‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬دکتــر مرضیــه شــاوردی در‬ ‫همایــش «تبییــن استانداردســازی محصــوالت‬ ‫دانــش بنیــان»‪ ،‬کــه بــه همــت اداره کل‬ ‫اســتاندارد اســتان البــرز برگزار شــد‪ ،‬با تشــریح‬ ‫خدمــات صنــدوق نــواوری بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان گفــت‪ :‬صنــدوق نــواوری خدمــات‬ ‫خــود را در چهــار دســته اصلــی «تســهیالت»‪،‬‬ ‫و‬ ‫«ســرمایه گذاری»‬ ‫«ضمانت نامــه»‪،‬‬ ‫«توانمندســازی» بــه شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیالت صنــدوق نــواوری در‬ ‫قالــب وام هایــی بــا نــرخ بهــره ترجیحــی بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان ارائــه می شــود و‬ ‫صنــدوق ایــن وام هــا را از مراحــل نمونه ســازی‬ ‫و قبــل از تولیــد صنعتــی تــا رســیدن شــرکت‬ ‫دانش بنیــان بــه بــازار داخلــی و صادراتــی‬ ‫پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر توانمندســازی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬تامیــن ضمانت نامه هــای‬ ‫بانکــی بــرای شــرکت های دانش بنیــان بــا‬ ‫ودیعــه و کارمــزد کمتــر از دیگــر خدمــات‬ ‫صنــدوق نــواوری اســت‪.‬‬ ‫شــاوردی ادامــه داد‪ :‬دســته ســوم خدمــات‬ ‫صنــدوق نــواوری‪ ،‬ســرمایه گذاری اســت کــه‬ ‫بــر ایــن اســاس صنــدوق در تعامــل بــا ســایر‬ ‫نهادهــای مالــی کشــور از جملــه صندوق هــای‬ ‫پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬صندوق هــای جســورانه‬ ‫بورســی و دیگــر فعــاالن بخــش خصوصــی‬ ‫اقــدام بــه هم ســرمایه گذاری روی طرح هــای‬ ‫دانش بنیــان می کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬دســته اخــر خدمــات‬ ‫صنــدوق کــه خدمــات توانمندســازی اســت‪،‬‬ ‫بــه صــورت بالعــوض بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان ارائــه می شــود‪ .‬هــدف ایــن‬ ‫دســته از خدمــات صنــدوق تســهیل فراینــد‬ ‫تجاری ســازی محصــوالت دانش بنیــان اســت‬ ‫و بــه استانداردســازی‪ ،‬توســعه بــازار و حفــظ‬ ‫دارایی هــای فکــری شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر توانمندســازی صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی بــا اشــاره بــه خدمــات مشــاوره‬ ‫صنــدوق بــه شــرکت های دانش بنیــان‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫در سراســر کشــور می تواننــد بــه صــورت‬ ‫تلفنــی‪ ،‬انالیــن یــا حضــوری مســائل خــود‬ ‫در زمینه هــای مختلــف را بــا شــبکه گســترده‬ صفحه 66 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫‪67‬‬ ‫اذرماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪13‬‬ ‫مشــاوران کســب وکار در میــان بگذارنــد و از‬ ‫راهنمایی هــای تخصصــی انــان بهره منــد‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫شــاوردی همچنیــن تاکیــد کــرد کــه صنــدوق‬ ‫بــرای کمــک بــه شــرکت های دانش بنیــان در‬ ‫حفاظــت از دارایی هــای فکری شــان‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر حمایــت بالعــوض در تامیــن بخشــی از‬ ‫هزینه هــای شناســایی و ثبــت دارایی هــای‬ ‫فکــری‪ ،‬کارگزارانــی دارد کــه در ایــن مســیر‬ ‫شــرکت ها را همراهــی می کننــد‪.‬‬ ‫توســعه بــازار شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫بــه واســطه برگــزاری رویدادهــای مختلــف‬ ‫در صنــدوق نــواوری و شــکوفایی از دیگــر‬ ‫خدمــات صنــدوق اســت‪ .‬مدیــر توانمندســازی‬ ‫صنــدوق نــواوری در ایــن بــاره گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫رویدادهــا کــه شــامل رویدادهــای «تبــادل‬ ‫فنــاوری» و «یک شــنبه های صادراتــی»‬ ‫اســت‪ ،‬دو طــرف عرضــه و تقاضــا را در کنــار‬ ‫هــم قــرار می دهیــم و بــه ایــن واســطه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد ضمــن‬ ‫ارائــه توانمندی هــا و دســتاوردهای فناورانــه‬ ‫خــود‪ ،‬بــا مشــتریان بالقــوه داخلــی و خارجــی‬ ‫مذاکــره کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تاکیــد کــرد‪ :‬در بخــش خدمات‬ ‫اســتاندارد نیــز‪ ،‬شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫بــرای دریافــت اســتانداردهای صادراتــی‬ ‫می تواننــد تــا ســقف ‪ 200‬میلیــون تومــان‬ ‫از صنــدوق دریافــت کننــد‪ .‬بــرای دریافــت‬ ‫اســتانداردهای سیســتمی و تخصصــی تــا‬ ‫ســقف ‪ 60‬میلیــون تومــان و بــرای دریافــت‬ ‫تاییدیه هــای ملــی نیــز تــا ســقف ‪ 60‬میلیــون‬ ‫تومــان حمایــت بالعــوض بــرای شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر توانمندســازی صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی بــا اشــاره بــه اینکــه فهرســت‬ ‫اســتانداردهای تحــت حمایــت صنــدوق ‪45‬‬ ‫تاییدیــه ملــی‪ ۲۱ ،‬اســتاندارد سیســتمی و‬ ‫تخصصــی و ‪ 9‬اســتاندارد صادراتــی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬صنــدوق نــواوری در کنــار حمایــت‬ ‫از دریافــت و تمدیــد اســتانداردها‪ ،‬تــا ســقف‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان در ســال بــرای انجــام‬ ‫ازمون هــای الزم روی محصــوالت دانش بنیــان‬ ‫در ازمایشــگاه های دارای تاییدیــه ‪17025‬‬ ‫حمایــت می کنــد‪ .‬در حــوزه تدویــن اســتاندارد‬ ‫نیــز صنــدوق بــا همــکاری معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری و پژوهشــگاه اســتاندارد‪ ،‬درصــدد‬ ‫شناســایی و کمــک بــه تدویــن اســتانداردهای‬ ‫ملــی و بین المللــی متناســب بــا نیــاز‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر توانمندســازی صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی در پایــان دربــاره عملکــرد ایــن‬ ‫صنــدوق در حمایــت از دریافــت و تمدیــد‬ ‫اســتانداردهای مختلــف گفــت‪ :‬میــزان حمایــت‬ ‫صنــدوق نــواوری در حــوزه دریافــت اســتاندارد‬ ‫از شــرکت های دانش بنیــان در ســال ‪۵۶۸ ،۹۸‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬در ســال ‪ ۹۹‬ســه میلیــارد و‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬شــش میلیــارد تومــان بــوده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن رقــم طــی هشــت ماهــه نخســت‬ ‫ســال جــاری بــه پنــج میلیــارد تومــان رســیده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫با حمایت صندوق نواوری و شکوفایی صورت گرفت؛‬ ‫موفقیت طرح دانش بنیان «بازی اموزشی کودکان فیجیتال» در پرداخت سود ‪ ۴۰‬درصدی به سرمایه گذاران‬ ‫تامیــن مالــی جمعــی طــرح «بــازی اموزشــی‬ ‫کــودکان فیجیتــال» محصــول شــرکت اینــده‬ ‫رباتیــک ســبز ارســام بــا ســود محقــق شــده‬ ‫‪ ۴۰‬درصــدی بــا موفقیــت بــه اتمــام رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬برنامــه تلویزیونــی‬ ‫«کارویــا»‪ ،‬ســال گذشــته بــا حمایــت صنــدوق‬ ‫نــواوری و بــا همــکاری فرابــورس ایــران و بــه‬ ‫منظــور اجــرای روش تامیــن مالــی جمعــی‬ ‫طرح هــای دانــش بنیــان تولیــد و از شــبکه‬ ‫اول ســیما پخــش شــد کــه در ان شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در قالــب مســابقه تلویزیونــی‬ ‫کارویــا بــه رقابــت پرداختنــد و پــس از نظــر‬ ‫هیــات داوران طرح هــای دانــش بنیــان‬ ‫منتخــب در ســکو های تامیــن مالــی جمعــی‬ ‫مــورد تاییــد فرابــورس ایــران قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫در ایــن طرح هــا ســرمایه گذاران‬ ‫می توانســتند حداقــل بــا ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫ســرمایه گذاری کننــد و در صــورت شکســت‬ ‫طــرح دانــش بنیــان مذکــور‪ ،‬صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی اصــل ســرمایه را بــه‬ ‫ســرمایه گذاران بــاز می گردانــد‪.‬‬ ‫شــرکت دانش بنیــان «اینــده رباتیــک ســبز‬ ‫ارســام» نیــز بــه عنــوان برنــده هشــتمین‬ ‫قســمت برنامــه کارویــا موفــق بــه حضــور در‬ ‫ســکوی تامیــن مالــی جمعــی ققنــوس شــد‪.‬‬ ‫شــرکت اینــده رباتیــک ســبز ارســام اقــدام‬ ‫بــه تولیــد محصــول هوشــمند امــوزش کــودک‬ ‫یــا همــان «فیجیتــال» کــرده اســت‪.‬‬ ‫حمایت بالعوض ‪ ۶۰۰‬میلیون تومانی صندوق نواوری از شرکت های‬ ‫دانش بنیان برای ثبت جهانی نشان تجاری‬ ‫هشــت شــرکت دانش بنیــان بــا حمایــت‬ ‫بالعــوض صنــدوق نــواوری و شــکوفایی موفــق‬ ‫بــه ثبــت عالمــت تجــاری خــود در کشــورهای‬ ‫مختلــف شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬شــرکت های «صنایــع شــیمی‬ ‫ســاختمان ابادگــران»‪« ،‬توســعه فنــاوری‬ ‫اطالعــات ســورنا»‪« ،‬اســیاب ماشــین ایرانیان»‪،‬‬ ‫«باریــج اســانس»‪« ،‬داده گســتران دنــا»‪،‬‬ ‫«برافــراز کشــاورز پــارس»‪« ،‬المــاس فنــاوران‬ ‫گیتــی» و «الفبــای فنــاوری داتیــس» موفــق‬ ‫بــه ثبــت نشــان تجــاری شــرکت خــود در‬ ‫کشــورهایی از قبیــل ترکیــه‪ ،‬کشــورهای عضــو‬ ‫اتحادیــه اروپــا‪ ،‬کویــت‪ ،‬عمــان و هنــد شــدند‪.‬‬ ‫صنــدوق نــواوری بــرای ثبــت نشــان تجــاری‬ ‫ایــن شــرکت ها از ان هــا حمایــت بالعــوض‬ ‫‪ 600‬میلیــون تومانــی بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫حفاظــت اثربخــش از دارایی هــای ارزشــمند‬ ‫فکــری در قالــب ثبــت عالمــت تجــاری در‬ ‫خــارج از کشــور‪ ،‬عــاوه بــر هزینه هــای‬ ‫ثبــت‪ ،‬پیچیدگی هــای زیــادی در خــارج از‬ ‫کشــور دارد و مســتلزم اســتفاده از کارگــزاران‬ ‫و مشــاوران باتجربــه اســت‪ ،‬از ای ـن رو صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی بــا هــدف توانمندســازی‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬امــکان بهره منــدی‬ ‫ایــن شــرکت ها از همراهــی و مشــورت‬ ‫کارگــزاران معتمــد و باتجربــه صنــدوق در‬ ‫زمینــه مالکیــت فکــری را فراهــم کــرده اســت‬ ‫و بخــش شــایان توجهــی از هزینــه خدمــات‬ ‫ثبــت عالمــت تجــاری را بــه طــور بالعــوض‬ ‫می پــردازد‪.‬‬ ‫کارگــزاران صنــدوق در ایــن حــوزه‪ ،‬براســاس‬ ‫چارچــوب قانونــی ثبــت عالمــت تجــاری‬ ‫خارجــی (از قبیــل خدمــات ثبــت اظهارنامــه‪،‬‬ ‫پیگیــری و ‪ )...‬بــه شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫خدمــات ارائــه می کننــد‪ .‬ســهم حمایتــی‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــرای ثبــت‬ ‫عالمــت تجــاری خــارج از کشــور‪ ،‬در حیــن یــا‬ ‫انتهــای فراینــد ثبــت بــه شــرکت دانش بنیــان‪/‬‬ ‫کارگــزار پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫صنــدوق نــواوری بــا حمایــت ‪ 85‬درصــدی‬ ‫بــرای ثبــت نشــان تجــاری تــا ســقف ‪100‬‬ ‫میلیــون تومــان در ســال از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان متقاضــی حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫«فیجیتــال» یــک محصــول اموزشــی‪-‬‬ ‫ســرگرمی اســت کــه کــودکان بــه وســیله ان‬ ‫و بــه همــراه یــک گوشــی موبایــل می تواننــد‬ ‫هــم بــازی کننــد و هــم امــوزش ببیننــد‪ .‬ایــن‬ ‫محصــول از یــک اســتند‪ ،‬تعــدادی قطعــات‬ ‫